วิชา วินัย
อุโบสถศีล
ธรรมศึกษาชั้นโท
ธรรมศึกษาชั้นโท กำหนดให้เรียนวิชาวินัย (อุโบสถศีล) เพิ่มอีก ๑ วิชา
ครบเป็น ๔ วิชา
 
กรรมบถ หรืออาคาริยวินัย
ธรรมศึกษาชั้นเอก
ธรรมศึกษาชั้นเอก กำหนดให้เรียนวิชาวินัย (กรรมบถ หรืออาคาริยวินัย)
เพิ่มอีก ๑ วิชา  ครบเป็น ๔ วิชา
 
ส่วนวิชาพุทธประวัติ ศาสนพิธี เบญจศีล-เบญจธรรม และพุทธานุพุทธประวัติ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
 
ฝ่ายวิชาการ
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง