April 29 2017 04:52:45
เมนู
หน้าแรก
ผลสอบ ๒๕๔๓-๕๘
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
รับข้อสอบ
ดาวน์โหลดสมุดเซ็นเยี่ยม
คำปราศรัย วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๙
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
นักธรรม ขอแก้ไข
นักธรรม แจ้งสถิติคงสอบ
ธรรมศึกษา ขอแก้ไข
ธรรมศึกษา แจ้งสถิติคงสอบ
เรื่องสอบธรรม-ปัญหา-เฉลย
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ 2558)

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ฝ่ายธุรการ
ดาวน์โหลด
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัย วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๙
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

กำหนดวันสอบ ๒๕๕๙
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๙
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๕๙
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
ฟอร์มบัญชี นักธรรม
หลักสูตรสำหรับบรรพชิต

แบบขอเพิ่มชื่อ วัด/ที่พักสงฆ์
ประธานสนามสอบ นธ.ตรี
ผู้รับข้อสอบ นธ.ตรี

ประธานสนามสอบ นธ.โท-เอก
ผู้รับข้อสอบ นธ.โท-เอก

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
นักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)
นักธรรมชั้นโท (ศ.๒)
นักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ นธ.
แจ้งสถิติคงสอบ นธ.

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๓)
บัญชีรับใบตอบ นธ.
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๔)

ฟอร์มบัญชี ธรรมศึกษา
หลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์
ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗

บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กร/สถาบัน
ประธานสนามสอบ
ผู้รับข้อสอบ

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
ธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
ธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)
ธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ ธศ.
แจ้งสถิติคงสอบ ธศ.

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๗)
บัญชีรับใบตอบ ธศ.
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๘)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (10)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (0)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง

สำนักเรียน นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท-เอก
วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัด สามพระยา
วัดชนะสงคราม
วัดเทพธิดาราม
วัดราชบุรณะ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดสุทัศนเทพวราราม
วัดสามพระยา วัดสามพระยา
วัดภคินีนาถ
วัดเทพากร
คณะเขตบางพลัด
วัดเบญจมบพิตร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัด เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วัดสร้อยทอง วัดสร้อยทอง
วัดพรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม
คณะเขตห้วยขวาง-พญาไท
วัดพระพิเรนทร์ วัดพระพิเรนทร์ วัดไตรมิตรวิทยา ราม
วัดสระเกศ
วัดมหรรณพาราม
วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม
วัดจักรวรรดิราชาวาส
วัดมหาพฤฒาราม
วัดปทุมคงคา
วัดหัวลำโพง
วัดบพิตรพิมุข
คณะเขตสัมพันธวงศ์
วัดยานนาวา วัดยานนาวา
คณะเขตยานนาวา
วัดราชสิงขร วัดราชสิงขร
คณะเขตบางคอแหลม วัดเรืองยศสุทธาราม
วัดประยุรวงศาวาส วัดประยุรวงศาวาส วัด ราชสิทธาราม
วัดกัลยาณมิตร
วัดอินทาราม
คณะเขตธนบุรี
วัดอนงคาราม วัดอนงคาราม
วัดพิชยญาติการาม
วัดทองนพคุณ
วัดทองธรรมชาติ
คณะเขตคลองสาน
วัดหิรัญรูจี
วัดโพธินิมิตร
วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
วัดราชสิทธาราม วัดราชสิทธาราม
วัดอรุณราชวราราม
วัดหงส์รัตนาราม
วัดโมลีโลกยาราม
วัดนาคกลาง
วัดสังข์กระจาย
คณะเขตบางกอกใหญ่
วัดระฆังโฆสิตาราม วัดระฆังโฆสิตาราม วัด ระฆังโฆสิตาราม
วัดดุสิดาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดดาวดึงษาราม
วัดคฤหบดี
วัดศรีสุดาราม
วัดชัยพฤกษมาลา (๒๕๖๐)
วัดกาญจนสิงหาสน์ วัดกาญจนสิงหาสน์
วัดรัชฎาธิษฐาน
คณะเขตทวีวัฒนา วัดโกมุทพุทธรังสี
วัดอมรคีรี
วัดราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม วัด ปากน้ำ
วัดปากน้ำ วัดปากน้ำ
วัดนิมมานรดี
คณะเขตภาษีเจริญ
วัดบุณยประดิษฐ์ วัดบุณยประดิษฐ์
วัดชัยฉิมพลี
คณะเขตบางแค
คณะเขตหนองแขม
คณะเขตมีนบุรี วัดแสนสุข วัดแสนสุข
วัดแสนสุข
คณะเขตคลองสามวา วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
คณะเขตลาดกระบัง วัดลานบุญ
คณะเขตหนองจอก วัดหนองจอก
คณะเขตราษฎร์บูรณะ วัดสารอด วัดแสมดำ
(๒๕๕๙)
คณะเขตทุ่งครุ
คณะเขตบางขุนเทียน วัดแสมดำ (๒๕๕๙)
คณะเขตบางบอน วัดบางบอน
คณะเขตพระโขนง-บางนา วัดบางนานอก วัด ยาง
วัดบางนาใน
วัดศรีเอี่ยม
คณะเขตสวนหลวง วัดยาง
คณะเขตประเวศ
วัดเทพลีลา วัดเทพลีลา
คณะเขตบางกะปิ
คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม วัดนวลจันทร์
คณะเขตคลองเตย-วัฒนา วัดคลองเตยใน
วัดคลองเตยใน
วัดเสมียนนารี วัดเสมียนนารี วัดดอนเมือง
คณะเขตบางเขน-จตุจักร
คณะเขตสายไหม
คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ วัดดอนเมือง
วัดบวรนิเวศวิหาร :
- วัดบวรนิเวศวิหาร
- วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
- วัดดวงแข
- วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
วัดบวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
วัดมกุฏกษัตริยาราม
วัดปทุมวนาราม
วัดโสมนัสวิหาร
วัดเทพศิรินทราวาส
วัดบรมนิวาส
วัดสัมพันธวงศ์
วัดราชาธิวาสวิหาร
วัดนรนาถสุนทริการาม
วัดพระศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุ
วัดธาตุทอง
วัดธรรมมงคล
วัดบวรนิเวศวิหาร :
- วัดเขมาภิรตาราม
- วัดบางขวาง
- วัดมัชฌันติการาม
วัดเขมาภิรตาราม
คณะจังหวัดนนทบุรี (ธ) วัดราษฎร์นิยม
วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม วัด ทองเนียม
วัดบวรนิเวศวิหาร :
- วัดบวรมงคล
- วัดพุทธบูชา
- วัดเชิงเลน
วัดบุปผาราม :
- วัดบุปผาราม
- วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม
- วัดเครือวัลย์
วัดสัมพันธวงศ์ :
- วัดสามัคคีสุทธาวาส
- วัดราษฎร์บำรุง
- วัดทองเนียม
- วัดท่าข้าม
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม :
- วัดผ่องพลอยวิริยาราม
- วัดจินดิตวิหาร
- วัดสัมมาชัญญาวาส
- วัดทิพพาวาส
- วัดลำผักชี
- วัดอโศการาม
- วัดหัวลำภูทอง
- วัดอาษาสงคราม
- วัดพญาปราบปัจจามิตร
- วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม
วัดอาษาสงคราม วัดอาษาสงคราม
สอบธรรมต่างประเทศ
สนามสอบใด
คงสอบต่ำกว่า 15 รูป/คน
ปีถัดไปให้งดสอบ

บัญชีนักธรรม-ธรรมศึกษา
ระบบบริหารข้อมูลต่างประเทศ
การเขียนชื่อรัฐของอเมริกา
ปฏิทินกิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ


ครบ ๑๕๐ ปี


งานฉลอง ๙๖ พระชันษา

มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช

เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
กำลังออนไลน์
บุคคลทั่วไปออนไลน์: 7

สมาชิกออนไลน์: 0

สมาชิกทั้งหมด: 87
สมาชิกใหม่: tonls
สมาชิกใช้งานล่าสุด
phng11 สัปดาห์
Sikarin16 สัปดาห์
katathammo18 สัปดาห์
gongtham22 สัปดาห์
krittayot30 สัปดาห์
Love Loei32 สัปดาห์
Somebody69 สัปดาห์
unc73 สัปดาห์
tonls74 สัปดาห์
robster86 สัปดาห์
สาระประโยชน์
สาระอื่น ๆแสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 44,765,479 ผู้เยี่ยมชม