September 17 2021 14:05:14
เมนู
หน้าแรก
ทดสอบสอบความรู้จากข้อสอบธรรมศึกษา 2543-2562
eLearning ธรรมศึกษา
วีดิโอสอนธรรมศึกษา
ติดต่อสำนักเรียน
ผลสอบ ๒๕๔๓-๖๒
ขอแก้ไขข้อมูล ผู้สอบได้
ขอบข่ายธรรมศึกษา ๒๕๖๑
ระเบียบการจัดสอบ ๒๕๖๐
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
สมุดลงนามฯ (สมุดเยี่ยม)
คำปราศรัยฯ ๕ มีนาคม
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
บัญชีบรรจุใบตอบปรนัย
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ ๒๕๖๑)
วิธีระบายเลขที่สอบ (ธรรมศึกษา)
นักธรรม (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
นักธรรม (ฟอร์มขอแก้ไข)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มแจ้งสถิติ)
ธรรมศึกษา (ฟอร์มขอแก้ไข)
ปัญหา-เฉลย นักธรรม ๖๓
ปัญหา-เฉลย ธรรมศึกษา ๖๓
สถิติสอบธรรม ๒๕๖๒
อันดับสำนักเรียนสอบได้มาก
ดาวน์โหลด

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ผู้มีสิทธิสอบ
ฝ่ายธุรการ
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

เจ้าคณะตำบล-อำเภอ-จังหวัด
วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัยฯ น.ธ.ตรี
คำปราศรัยฯ น.ธ.โท-เอก
คำปราศรัยฯ ธรรมศึกษา
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

ระเบียบการจัดสอบ
กำหนดวันสอบ ๒๕๖๔
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๖๔
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๖๔
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ภาคผนวก ๒๕๖๔
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (11)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (1)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง

สำนักเรียน นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท-เอก
วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดสามพระยา
วัดชนะสงคราม
วัดเทพธิดาราม
วัดราชบุรณะ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดสุทัศนเทพวราราม
วัดสามพระยา วัดสามพระยา
วัดภคินีนาถ
วัดเทพากร
คณะเขตบางพลัด
วัดเบญจมบพิตร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วัดสร้อยทอง วัดสร้อยทอง
วัดพรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม
คณะเขตห้วยขวาง-พญาไท
วัดพระพิเรนทร์ วัดพระพิเรนทร์ วัดไตรมิตรวิทยาราม
วัดสระเกศ
วัดมหรรณพาราม
วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม
วัดจักรวรรดิราชาวาส
วัดมหาพฤฒาราม
วัดปทุมคงคา
วัดหัวลำโพง
วัดบพิตรพิมุข
วัดชัยชนะสงคราม
คณะเขตสัมพันธวงศ์
วัดยานนาวา วัดยานนาวา
คณะเขตยานนาวา
วัดราชสิงขร วัดราชสิงขร
คณะเขตบางคอแหลม
วัดเรืองยศสุทธาราม วัดเรืองยศสุทธาราม
วัดประยุรวงศาวาส วัดประยุรวงศาวาส วัดราชสิทธาราม
วัดกัลยาณมิตร
วัดอินทาราม
วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
คณะเขตธนบุรี
วัดอนงคาราม วัดอนงคาราม
วัดพิชยญาติการาม
วัดทองนพคุณ
วัดทองธรรมชาติ
คณะเขตคลองสาน
วัดหิรัญรูจี
วัดโพธินิมิตร
วัดราชสิทธาราม วัดราชสิทธาราม
วัดอรุณราชวราราม
วัดหงส์รัตนาราม
วัดโมลีโลกยาราม
วัดนาคกลาง
วัดสังข์กระจาย
คณะเขตบางกอกใหญ่
วัดระฆังโฆสิตาราม วัดระฆังโฆสิตาราม วัดระฆังโฆสิตาราม
วัดดุสิดาราม
วัดสุวรรณาราม
วัดดาวดึงษาราม
วัดคฤหบดี
วัดศรีสุดาราม
วัดชัยพฤกษมาลา
วัดกาญจนสิงหาสน์ วัดกาญจนสิงหาสน์
วัดรัชฎาธิษฐาน
คณะเขตทวีวัฒนา วัดโกมุทพุทธรังสี
วัดอมรคีรี
วัดราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม วัดปากน้ำ
วัดปากน้ำ วัดปากน้ำ
วัดนิมมานรดี
คณะเขตภาษีเจริญ
วัดบุณยประดิษฐ์ วัดบุณยประดิษฐ์
วัดชัยฉิมพลี
คณะเขตบางแค
คณะเขตหนองแขม
คณะเขตมีนบุรี วัดบำเพ็ญเหนือ วัดแสนสุข
วัดแสนสุข
คณะเขตคลองสามวา วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
คณะเขตลาดกระบัง วัดลานบุญ
คณะเขตหนองจอก วัดหนองจอก
คณะเขตราษฎร์บูรณะ วัดสารอด วัดสารอด
คณะเขตทุ่งครุ
คณะเขตบางขุนเทียน วัดเลา
คณะเขตบางบอน วัดบางบอน
คณะเขตพระโขนง-บางนา วัดบางนานอก วัดยาง
วัดบางนาใน
วัดศรีเอี่ยม
คณะเขตสวนหลวง วัดยาง
คณะเขตประเวศ
วัดกระทุ่ม
คณะเขตคลองเตย-วัฒนา วัดคลองเตยใน
วัดคลองเตยใน
วัดเทพลีลา วัดเทพลีลาวัดเทพลีลา
คณะเขตบางกะปิ
คณะเขตลาดพร้าว วัดลาดปลาเค้า
คณะเขตบึงกุ่มวัดนวลจันทร์
วัดเสมียนนารี วัดเสมียนนารี วัดเสมียนนารี
คณะเขตบางเขน-จตุจักร
คณะเขตสายไหม
คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ วัดดอนเมืองวัดดอนเมือง
วัดบวรนิเวศวิหาร :
- วัดบวรนิเวศวิหาร
- วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
- วัดดวงแข
- วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
วัดบวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
วัดมกุฏกษัตริยาราม
วัดปทุมวนาราม
วัดโสมนัสวิหาร
วัดเทพศิรินทราวาส
วัดบรมนิวาส
วัดสัมพันธวงศ์
วัดราชาธิวาสวิหาร
วัดนรนาถสุนทริการาม
วัดพระศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุ
วัดธาตุทอง
วัดธรรมมงคล
วัดบวรนิเวศวิหาร :
- วัดเขมาภิรตาราม
- วัดบางขวาง
- วัดมัชฌันติการาม
วัดเขมาภิรตาราม
คณะจังหวัดนนทบุรี (ธ) วัดราษฎร์นิยม
วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดอาวุธวิกสิตาราม วัดทองเนียม
วัดบวรนิเวศวิหาร :
- วัดบวรมงคล
- วัดพุทธบูชา
- วัดเชิงเลน
วัดบุปผาราม :
- วัดบุปผาราม
- วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม
- วัดเครือวัลย์
วัดสัมพันธวงศ์ :
- วัดสามัคคีสุทธาวาส
- วัดราษฎร์บำรุง
- วัดทองเนียม
- วัดท่าข้าม
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม :
- วัดผ่องพลอยวิริยาราม
- วัดจินดิตวิหาร
- วัดสัมมาชัญญาวาส
- วัดทิพพาวาส
- วัดลำผักชี
- วัดอโศการาม
- วัดหัวลำภูทอง
- วัดอาษาสงคราม
- วัดพญาปราบปัจจามิตร
- วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม
วัดอาษาสงคราม วัดอาษาสงคราม
สอบธรรมต่างประเทศ
สนามสอบใด
คงสอบต่ำกว่า 15 รูป/คน
ปีถัดไปให้งดสอบ

บัญชีนักธรรม-ธรรมศึกษา
ระบบบริหารข้อมูลต่างประเทศ
การเขียนชื่อรัฐของอเมริกา
ฟอร์มบัญชี นักธรรม
หลักสูตรสำหรับบรรพชิต

แบบขอเพิ่มชื่อ วัด/ที่พักสงฆ์
ประธานสนามสอบ นธ.ตรี
ผู้รับข้อสอบ นธ.ตรี

ประธานสนามสอบ นธ.โท-เอก
ผู้รับข้อสอบ นธ.โท-เอก

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
นักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)
นักธรรมชั้นโท (ศ.๒)
นักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)

กระดาษคำตอบ นักธรรม
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ นักธรรม

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ นักธรรม
แจ้งสถิติคงสอบ นักธรรม

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๓)
บัญชีรับใบตอบ นักธรรม
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๔)

ฟอร์มบัญชี ธรรมศึกษา
หลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์
ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗

บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กร/สถาบัน
ประธานสนามสอบ
ผู้รับข้อสอบ

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
ธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
ธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)
ธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)

กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธ.ศ.
ทะเบียนพัสดุหลังสอบ ธ.ศ.

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ ธรรมศึกษา
แจ้งสถิติคงสอบ ธรรมศึกษา

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๗)
บัญชีรับใบตอบ ธรรมศึกษา
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๘)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ


ปฏิทินกิจกรรม
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
ครบ ๑๕๐ ปี


งานฉลอง ๙๖ พระชันษา

มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช

กำลังออนไลน์
บุคคลทั่วไปออนไลน์: 20

สมาชิกออนไลน์: 0

สมาชิกทั้งหมด: 87
สมาชิกใหม่: tonls
สมาชิกใช้งานล่าสุด
phng 2 วัน
gongtham24 สัปดาห์
kris34 สัปดาห์
katathammo215 สัปดาห์
Sikarin245 สัปดาห์
krittayot259 สัปดาห์
Love Loei261 สัปดาห์
Somebody298 สัปดาห์
unc302 สัปดาห์
tonls303 สัปดาห์
สาระประโยชน์
สาระอื่น ๆแสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 80,022,313 ผู้เยี่ยมชม