April 25 2017 09:52:38
เมนู
หน้าแรก
ผลสอบ ๒๕๔๓-๕๘
กระดาษเขียนกระทู้ธรรม ธศ.
รับข้อสอบ
ดาวน์โหลดสมุดเซ็นเยี่ยม
คำปราศรัย วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๙
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
นักธรรม ขอแก้ไข
นักธรรม แจ้งสถิติคงสอบ
ธรรมศึกษา ขอแก้ไข
ธรรมศึกษา แจ้งสถิติคงสอบ
เรื่องสอบธรรม-ปัญหา-เฉลย
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ 2558)

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งบทความ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
ฝ่ายธุรการ
ดาวน์โหลด
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

วัดทั่วประเทศ
สถานศึกษาทั่วประเทศ

สนามสอบทั่วประเทศ
สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัย วันที่ ๑๖ พ.ย.๕๙
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

กำหนดวันสอบ ๒๕๕๙
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๙
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๕๙
เล่มสนามสอบ สมัยที่ ๒

วิธีการตรวจข้อสอบนักธรรม
ฟอร์มบัญชี นักธรรม
หลักสูตรสำหรับบรรพชิต

แบบขอเพิ่มชื่อ วัด/ที่พักสงฆ์
ประธานสนามสอบ นธ.ตรี
ผู้รับข้อสอบ นธ.ตรี

ประธานสนามสอบ นธ.โท-เอก
ผู้รับข้อสอบ นธ.โท-เอก

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
นักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)
นักธรรมชั้นโท (ศ.๒)
นักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ นธ.
แจ้งสถิติคงสอบ นธ.

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๓)
บัญชีรับใบตอบ นธ.
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๔)

ฟอร์มบัญชี ธรรมศึกษา
หลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์
ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗

บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กร/สถาบัน
ประธานสนามสอบ
ผู้รับข้อสอบ

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
ธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
ธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)
ธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ ธศ.
แจ้งสถิติคงสอบ ธศ.

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๗)
บัญชีรับใบตอบ ธศ.
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๘)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (10)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (0)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯ



ชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
หนังสือแจ้งการปรับปรุงบัญชี และขอข้อมูล
phng
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 25-06-2015 18:22
Super Admin


ข้อความ: 76
เข้าร่วม: 01.09.12

ที่ กธ.๖๔/๒๕๕๘
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
วัดบวรนิเวศวิหาร กท.๑๐๒๐๐
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การปรับปรุงบัญชี ศ.ต่างๆ และขอความอนุเคราะห์รวบรวมรายชื่อวัดและองค์กรสถาบันการศึกษา
เรียน เจ้า......................
สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แบบฟอร์มตัวอย่างข้อมูลรายชื่อวัดและองค์กรสถาบันการศึกษา ๑ ชุด
๒. แผ่นซีดีบรรจุข้อมูลบัญชี ศ.ต่างๆ ที่ปรับปรุงใหม่ ๑ แผ่น

ตามที่ ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ในสถานศึกษา ระหว่างสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จักเป็นผลให้จำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจึงได้ปรับปรุงบัญชี ศ.ต่างๆ ทั้งฝ่ายนักธรรมและธรรมศึกษา เป็นรูปแบบที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจสอบอัตโนมัติ ขอโปรดแจ้งบุคลากรที่จัดทำบัญชี ศ.ต่างๆ ได้ศึกษาให้เข้าใจ และสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

อนึ่ง เพื่อให้มีฐานข้อมูลเบื้องต้นเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จึงขอความกรุณารวบรวมรายชื่อวัดและองค์กรสถานศึกษาในสังกัดที่ถูกต้อง และเป็นชื่อเต็มตามระเบียบราชการ พร้อมนำส่งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ตามรูปแบบเอกสารที่ถวายมาพร้อมนี้

เรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เรียนด้วยความนับถือ
พระพรหมมุนี
(พระพรหมมุนี)
รองแม่กองธรรมสนามหลวง
 
phng
#2 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 26-06-2015 13:56
Super Admin


ข้อความ: 76
เข้าร่วม: 01.09.12

ข้อมูลรายชื่อวัดและองค์กรสถาบันการศึกษา
ที่แจ้งขอไปยังสำนักเรียนวัด, สำนักเรียนคณะเขต, สำนักเรียนคณะจังหวัด นั้น
สำนักงานแม่กองธรรมจะใช้เป็นต้นแบบในการตรวจสอบเทียบเคียง
กับข้อมูลบัญชี ศ. ต่างๆ ที่ส่งผ่านออนไลน์
สำหรับตรวจสอบข้อมูลในส่วนสังกัดวัดและองค์กร
ถ้าข้อมูลไม่ตรงกันหรือไม่มี จะได้แจ้งให้ผู้จัดทำบัญชี ศ.ต่างๆ
แก้ไขให้ถูกต้องและทำการส่งใหม่ เพราะหากปล่อยทิ้งไว้
ก็จะเป็นเหตุให้ผิดไปจนถึงการประกาศผลสอบ
และออกใบประกาศนียบัตรผิดพลาดไปด้วย
ดังเช่นทุกปีที่เป็นมา
 
phng
#3 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 01-07-2015 19:35
Super Admin


ข้อความ: 76
เข้าร่วม: 01.09.12

ข้อมูลที่ขอนั้น ขอความกรุณาให้ส่งเป็นไฟล์ชนิด xls หรือ xlsx
เพราะสามารถนำลงฐานข้อมูลได้ ด้วยขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอน

มีบางแห่งส่งไฟล์ชนิดอื่นมาให้เช่น doc หรือ pdf
ทั้งที่เป็นการบันทึกเป็น pdf
และแสกนจากฉบับจริงพร้อมลายเซ็นเจ้าสำนักเรียน
ยากต่อการนำลงฐานข้อมูลและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดมากเกินไป
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.03 วินาที 44,717,029 ผู้เยี่ยมชม