สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
 

รายชื่อผู้สอบประโยคนักธรรม-ธรรมศึกษาได้ พ.ศ. 2543-2566

นักธรรม (สำหรับ พระภิกษุ-สามเณร เท่านั้น)
ไม่ใช่พระภิกษุ-สามเณร โปรดคลิกที่ ธรรมศึกษา

 

ไม่จำเป็นต้องกรอกทุกช่อง คลิกที่ ? หน้าแต่ละช่องเพื่อดูรายละเอียด

ธรรมศึกษา (แม่ชี, อุบาสก, อุบาสิกา, นักเรียน, นักศึกษา และคฤหัสถ์ผู้สนใจทั่วไป)

 

ไม่จำเป็นต้องกรอกทุกช่อง คลิกที่ ? หน้าแต่ละช่องเพื่อดูรายละเอียด

สืบค้นโดยหมายเลขประกาศนียบัตร

(ที่พิมพ์อยู่ด้านซ้ายบนประกาศนียัตร)

 
 

วิธีใช้ระบบสืบค้นรายชื่อผู้สอบประโยคนักธรรม-ธรรมศึกษาได้

 

ทำความเข้าใจประเภท นักธรรม และ ธรรมศึกษา

 • นักธรรม สำหรับ พระภิกษุ-สามเณร เท่านั้น
 • ธรรมศึกษา สำหรับ แม่ชี, นักเรียน, นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป
 

กำหนดเงื่อนไขสำหรับการสืบค้น (นักธรรม หรือธรรมศึกษา)

 1. ปีการศึกษา ปีการศึกษาที่สอบได้
 2. ชั้น ชั้นที่สอบได้
 3. นิกาย เลือก มหานิกาย หรือ ธรรมยุต (เฉพาะส่วนภูมิภาค กรุงเทพเลือกอะไรก็ได้ผลสืบค้นเหมือนกัน)
 4. สำนักเรียน/จังหวัด ชื่อสำนักเรียน สำหรับส่วนกลาง และ ชื่อจังหวัด สำหรับส่วนภูมิภาค
  • พิมพ์เฉพาะส่วนต้นได้ เช่น นครราช จะได้ นครราชสีมา
  • สามารถปล่อยว่างได้ (ว่างหมายถึงสืบค้นโดยเงื่อนไขอื่น ๆ แต่จะสืบเฉพาะในส่วนกลางเท่านั้น)
 5. ชื่อ ชื่อที่ต้องการสืบค้น
  • ห้ามรวมคำนำหน้ากับชื่อ เช่น นายกมล ให้พิมพ์เพียง กมล เท่านั้น
  • พิมพ์เฉพาะส่วนต้นได้ เช่น กมล จะได้ผลลัพธ์ของผู้สอบได้ที่ชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่า กมล (กมล, กมลชนก, กมลฉัตร, ฯลฯ)
  • สามารถปล่อยว่างได้
 6. นามสกุล นามสกุลที่ต้องการสืบค้น
  • พิมพ์เฉพาะส่วนต้นได้ เช่นเดียวกับช่องอื่น ๆ ด้านบน
  • กรณีไม่มีชื่อสกุล ให้ใช้เครื่องหมาย -
  • สามารถปล่อยว่างได้
 7. ฉายา (เฉพาะ แผนกนักธรรม) ฉายาที่ต้องการสืบค้น
  • ห้ามพิมพ์ หรือ แบบบาลี ให้พิมพ์แบบปกติ
  • มีได้เฉพาะพระภิกษุเท่านั้น สามเณรไม่มีการบันทึกฉายาในฐานข้อมูล
  • พิมพ์เฉพาะส่วนต้นได้ เช่นเดียวกับช่องอื่น ๆ ด้านบน
  • สามารถปล่อยว่างได้
 8. สังกัดวัด ชื่อวัดที่ดำเนินการสอน/ดูแล
  • พิมพ์เฉพาะส่วนต้นได้ เช่นเดียวกับช่องอื่น ๆ ด้านบน
  • สามารถปล่อยว่างได้
 9. องค์กร/สถานศึกษา องค์กร/วัด/สถานศึกษาที่เรียน/สอบ
  • พิมพ์เฉพาะส่วนต้นได้ เช่นเดียวกับช่องอื่น ๆ ด้านบน
  • สามารถปล่อยว่างได้
 

วิธีใช้ระบบสืบค้นโดยเลขประกาศนียบัตร (ใช้ได้ทั้งนักธรรมหรือธรรมศึกษา)

 1. ทำความเข้าใจรูปแบบ ปกศ.
  • เลขประกาศนียบัตร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นมา ใช้รูปแบบดังนี้ คือ
   • หลักที่ ๑ และ ๒ เป็น อักษรย่อของชื่อจังหวัดตามที่ใช้ในระบบราชการ
   • หลักที่ ๓ เป็นเคาะวรรค ๑ เคาะ
   • หลักที่ ๔ เป็น หน ตามระบบการปกครองคณะสงฆ์ไทย ดังนี้คือ
    • กรุงเทพมหานคร (มหานิกาย) แทนด้วยเลข ๑
    • หนกลาง (มหานิกาย) แทนด้วยเลข ๒
    • หนเหนือ (มหานิกาย) แทนด้วยเลข ๓
    • หนตะวันออก (มหานิกาย) แทนด้วยเลข ๔
    • หนใต้ (มหานิกาย) แทนด้วยเลข ๕
    • ธรรมยุตทั่วประเทศ แทนด้วยเลข ๖
   • หลักที่ ๕ เป็นประเภทและชั้น ดังนี้คือ
    • นักธรรมชั้นตรี แทนด้วยเลข ๑
    • นักธรรมชั้นโท แทนด้วยเลข ๒
    • นักธรรมชั้นเอก แทนด้วยเลข ๓
    • ธรรมศึกษาชั้นตรี แทนด้วยเลข ๔
    • ธรรมศึกษาชั้นโท แทนด้วยเลข ๕
    • ธรรมศึกษาชั้นเอก แทนด้วยเลข ๖
   • หลักที่ ๖ และ ๗ เป็น ๒ หลักสุดท้ายของพุทธศักราชปีที่สอบได้
   • หลักที่ ๘ เป็นเครื่องหมาย ทับ /
   • หลักที่ ๙-๑๒ หรือ ๙-๑๓ เป็นลำดับที่สอบได้ในจังหวัดนั้น ๆ
    • จำนวนผู้สอบได้ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ จะมี ๐ นำหน้า ๓ ตัวอย่างมาก เช่น ๐๐๐๑ รวมความยาวทั้งหมดเป็น ๑๒ ตัวอักษร
    • จำนวนผู้สอบได้เกิน ๑๐,๐๐๐ จะมี ๐ นำหน้า ๔ ตัวอย่างมาก เช่น ๐๐๐๐๑ รวมความยาวทั้งหมดเป็น ๑๓ ตัวอักษร
  • ตัวอย่างเลขประกาศนียบัตรและความหมาย
   • กท ๑๑๕๗/๐๐๐๐๑ สอบนักธรรมชั้นตรี ได้ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดการปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นผู้สอบได้ลำดับที่ ของจังหวัด (มีจำนวนผู้สอบได้เกิน ๑๐,๐๐๐ รูป)
   • กท ๖๕๕๗/๐๕๓๔ สอบธรรมศึกษาชั้นโท ได้ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดการปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุต ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นผู้สอบได้ลำดับที่ ๕๓๔ ของจังหวัด (มีจำนวนผู้สอบได้ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ คน)
 2. เหมาะสำหรับสำนักแม่กองบาลีสนามหลวง เพื่อคัดลอกเลขประกาศนียบัตรจากบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ประโยคบาลี และนำมาวางในแบบฟอร์มเพื่อค้นหาทีเดียวหลาย ๆ เลขพร้อม ๆ กัน โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ระบบจะทำการสืบค้นเลขประกาศนียบัตรในฐานข้อมูลรายชื่อผู้สอบประโยคนักธรรม-ธรรมศึกษาได้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓-ปัจจุบัน อัตโนมัติ และแสดงข้อมูลตามเลขประกาศนียบัตร
 3. สามารถพิมพ์เลขอารบิกได้ เช่น กท 1457/10057 ระบบจะทำการแปลงเป็นเลขไทยอัตโนมัติก่อนนำไปสืบค้น
 4. หากพิมพ์มากกว่า ๑ รายการให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุฬภาค (,) หรือขึ้นบรรทัดใหม่
 5. ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ มีรายชื่อผู้สอบได้ในฐานข้อมูล ๑๗,๗๗๐,๐๓๔ รูป/คน
 

พบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการเสนอแนะ โปรดติดต่อ:

[email protected], [email protected]

 
ให้การสนับสนุนโดย
ใช้เวลาในการสร้างหน้านี้  0.000 วินาที