รายชื่อสำนักเรียนพระปริยัติธรรม ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)

สีแดง = ยังไม่มีข้อมูล
ที่ สำนักเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ปณ. ติดต่อ หมายเหตุ
โทร. เลขาฯ แฟกซ์ อีเมล์
1 คณะจังหวัดนนทบุรี วัดบัวขวัญ บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 08 5111 8132 08 9810 1238 [email protected]
2 คณะจังหวัดปทุมธานี วัดเขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 09 0938 1294 08 6418 1094 [email protected]
3 คณะจังหวัดสมุทรปราการ วัดกลาง ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 0 2387 1869 08 9919 5071 [email protected]
4 คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 08 1373 7430 08 6136 9060 [email protected],[email protected] ติดต่อเรื่องนักธรรม
5 คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ติดต่อเรื่องธรรมศึกษา
6 คณะจังหวัดอ่างทอง วัดอ่างทอง วรวิหาร บางแก้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000 0 3561 1198 08 1814 0031 [email protected]
7 คณะจังหวัดสระบุรี วัดพระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี 18120 08 1808 2404 08 6660 6490 [email protected],[email protected]
8 คณะจังหวัดลพบุรี วัดกวิศราราม ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 08 0080 2508 09 7272 3535 [email protected]
9 คณะจังหวัดสิงห์บุรี วัดพิกุลทอง พิกุลทอง ท่าช้าง สิงห์บุรี 16140 08 1994 1961 09 1408 5539 [email protected]
10 คณะจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท 17000 08 6449 1043 09 5881 2278 [email protected]
11 คณะจังหวัดอุทัยธานี วัดหนองขุนชาติ หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี 61110 09 3047 4826 09 9248 7969 [email protected]
12 คณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000 0 5625 5999 09 3139 2398 [email protected]
13 คณะจังหวัดกำแพงเพชร วัดพระบรมธาตุ นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 0 5571 1299 08 1703 4881 [email protected]
14 คณะจังหวัดพิจิตร วัดตะพานหิน ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 66110 08 7839 5486 09 4835 9642 [email protected]
15 คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ วัดมหาธาตุ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000 0 5671 1215 08 1477 0753 [email protected]
16 คณะจังหวัดพิษณุโลก วัดศรีรัตนาราม ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 08 8157 4811 08 8198 9956 [email protected]
17 คณะจังหวัดสุโขทัย วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย 64180 08 6932 8950 09 1838 5947 [email protected]
18 คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดท่าไม้เหนือ บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์ 53120 0 5542 1247 08 9959 6363 [email protected]
19 คณะจังหวัดตาก วัดท่าไม้แดง วังหิน เมืองตาก ตาก 63000 0 5555 2060 08 8439 3891 [email protected],[email protected],[email protected]
20 คณะจังหวัดลำปาง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง 52000 0 5428 6676 08 9554 9212 [email protected],[email protected]
21 คณะจังหวัดเชียงราย วัดพระสิงห์ เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 0 5371 1735 08 6731 6340 [email protected]
22 คณะจังหวัดพะเยา วัดศรีโคมคำ เวียง เมืองพะเยา พะเยา 56000 0 5448 1684 08 8257 2944 [email protected]
23 คณะจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิ่งเมือง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 54000 0 5452 2763 08 1765 0011 [email protected],[email protected]
24 คณะจังหวัดน่าน วัดภูมินทร์ ในเมือง เมืองน่าน น่าน 55000 0 5471 0935 08 8436 9139 [email protected]
25 คณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดเจ็ดยอด ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 08 9552 4429 08 1287 7797 [email protected],[email protected],[email protected]
26 คณะจังหวัดลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัย ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน 51000 0 5351 1209 08 1884 4660 [email protected]
27 คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดพระธาตุดอยกองมู จองคำ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000 08 1026 4544 08 0858 5459 [email protected]
28 คณะจังหวัดอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 0 4232 5009 08 9940 2967 [email protected]
29 คณะจังหวัดหนองคาย วัดโพธิ์ชัย ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 06 2495 6936 09 6542 9653 [email protected],[email protected]
30 คณะจังหวัดบึงกาฬ วัดเซกาเจติยาราม เซกา เซกา บึงกาฬ 38150 08 1054 4451 08 5759 7692 [email protected]
31 คณะจังหวัดเลย วัดศรีบุญเรือง วังสะพุง วังสะพุง เลย 42130 0 4283 3313 08 9862 0177 [email protected],[email protected]
32 คณะจังหวัดสกลนคร วัดทุ่ง อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร 47170 0 4273 1021 08 3335 5484 [email protected]
33 คณะจังหวัดหนองบัวลำภู วัดพัชรกิติยาภาราม หนองหว้า เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000 08 1050 1821 08 4743 0524 [email protected],[email protected]
34 คณะจังหวัดขอนแก่น วัดหนองกุง หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น 40140 06 2914 9456 08 1799 4316 [email protected]
35 คณะจังหวัดมหาสารคาม วัดมหาชัย ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 08 6885 2740 06 4431 4670 [email protected],[email protected]
36 คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ วัดกลาง กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 043 011 355 08 9620 4514 [email protected]
37 คณะจังหวัดร้อยเอ็ด วัดบ้านเปลือยใหญ่ รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000 08 5215 6258 09 8586 5276 [email protected],[email protected]
38 คณะจังหวัดอุบลราชธานี วัดปากน้ำ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 0 4524 1855 08 4877 1327 [email protected]
39 คณะจังหวัดยโสธร วัดบูรพารามใต้ ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร 35170 0 4571 2439 08 9584 8162 [email protected]
40 คณะจังหวัดศรีสะเกษ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 08 1877 2069 08 6066 9105 [email protected]
41 คณะจังหวัดนครพนม วัดสว่างสุวรรณาราม ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 48000 0 4252 5026 08 1059 2420 [email protected]
42 คณะจังหวัดมุกดาหาร วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 08 9285 7698 08 8596 5159 [email protected]
43 คณะจังหวัดอำนาจเจริญ วัดบ่อชะเนง หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240 0 4546 9070 08 7649 9539 [email protected]
44 คณะจังหวัดนครราชสีมา วัดบึง ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 09 7343 5888 09 3339 6526 [email protected],[email protected]
45 คณะจังหวัดบุรีรัมย์ วัดกลาง ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 0 4462 1922 08 1877 6472 [email protected]
46 คณะจังหวัดชัยภูมิ วัดชัยภูมิพิทักษ์ กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210 08 8580 7119 08 1760 4886 [email protected]
47 คณะจังหวัดสุรินทร์ วัดศาลาลอย ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000 08 5105 5003 08 9847 7511 [email protected],[email protected]
48 คณะจังหวัดปราจีนบุรี วัดใหม่กรงทอง ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140 08 2299 1559 08 0634 5573 [email protected],[email protected],[email protected]
49 คณะจังหวัดสระแก้ว วัดหนองกะพ้อ สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000 08 5114 4313 09 1882 6944 [email protected]
50 คณะจังหวัดนครนายก วัดพราหมณี บ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก 26000 09 0936 6488 08 6793 4172 [email protected]
1 2 Next
 
 
1 2 Next