สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ส่งสอบนักธรรมทุกชั้น

ส่งสอบธรรมศึกษาแบบเดิม

ส่งสอบธรรมศึกษาแบบสถานศึกษา

ตรวจผลสอบ ปี ๒๕๔๓-๒๕๖๐

ค้นหารายชื่อผู้เข้าสอบ

กำหนดการต่างๆ

TIP

การเปิดสนามสอบและส่งรายชื่อสมัครสอบ

กิจกรรมประเภท-หมดเขต-
การเปิดสนามสอบนักธรรมชั้นตรี๑ มกราคม - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
การเปิดสนามสอบนักธรรมชั้นโท-เอก๑ มกราคม - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
การเปิดสนามสอบธรรมศึกษาทุกชั้น๑ มกราคม - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
การส่งรายชื่อสมัครสอบนักธรรมชั้นตรี๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
การส่งรายชื่อสมัครสอบนักธรรมชั้นโท-เอ๑ สิงหาคม - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
การส่งรายชื่อสมัครสอบธรรมศึกษาทุกชั้น๑๖ สิงหาคม - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

TIP

วันสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา

ระดับชั้นวันที่สอบ
นักธรรมชั้นตรี๑๔-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
นักธรรมชั้นโท-เอก๒๔-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ธรรมศึกษาทุกชั้น๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ธรรมศึกษา(กศน.)๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

การสมัครสอบ นักธรรม

สนามสอบสามารถส่งรายชื่อและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ภายในเวลาที่รับสมัครโดยมีรายละเอียดดังนี้
การสอบธรรมสนามหลวง ปี ๒๕๖๑

TIP

ขั้นตอนการสมัครสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบ
๑.สำนักเรียนกรอกข้อมูลผู้สมัครสอบลง Excel
๒.อัพโหลดรายชื่อผู้สมัครสอบ
๓. ❗️ หากระบบแจ้งเตือนข้อมูลผิดพลาดให้กลับไปดำเนินการข้อ ๑ ใหม่ลิงค์สมัครสอบ
๔.ไม่มีข้อมูลผิดพลาดถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครสอบ
กิจกรรมประเภท-หมดเขต-
การส่งรายชื่อสมัครสอบนักธรรมชั้นตรี๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
การส่งรายชื่อสมัครสอบนักธรรมชั้นโท-เอก๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

WARNING

หากหมดเขตระบบจะปิดรับสมัครข้อมูล


การสมัครสอบ ธรรมศึกษา

การสมัครสอบธรรมศึกษา มีกำหนดสมัครสอบระหว่างวันที่ ๑๖ สิงหาคม - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ หากหมดเขตแล้วสำนักงานแม่กองธรรมสนามจะทำการปิดระบบรับสมัครสอบ


การสมัครสอบ ธรรมศึกษา(แบบเดิม)

TIP

การสมัครสอบแบบเดิมสำหรับ สำนักเรียน หรือ สนามสอบ อัพโหลดรายชื่อผู้สมัครสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบ (แบบเดิม)
๑.สำนักเรียนกรอกข้อมูลผู้สมัครสอบลง Excel
๒.อัพโหลดรายชื่อผู้สมัครสอบ
๓. ❗️ หากระบบแจ้งเตือนข้อมูลผิดพลาดให้กลับไปดำเนินการข้อ ๑ ใหม่ลิงค์สมัครสอบ
๔.ไม่มีข้อมูลผิดพลาดถือว่าเสร็จสิ้นการสมัครสอบ ✅

WARNING

หากหมดเขตระบบจะปิดรับสมัครข้อมูล


การสมัครสอบ ธรรมศึกษา(แบบใหม่)

การสมัครสอบธรรมศึกษาแบบใหม่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ระบบจะให้แต่ละสถานศึกษาสมัครสมาชิกโดยแต่ละสถานศึกษาต้องทำการสมัครข้อมูลด้วย รหัสสถานศึกษาเพื่อขอรับ Password ในการ Login เข้าสู่ระบบสมัครสอบ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วเลือกเมนูสมครสอบ จะพบรายชื่อนักเรียนของสถานศึกษาของท่านให้ทำการติ๊กเลือก นักเรียนในแต่ล่ะคนเพื่อสมัครสอบตามลำดับชั้น ระบบสมัครสอบใหม่
ขอ Username และ Password

TIP

การสมัครสอบแบบใหม่ สำหรับสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ขั้นตอนการสมัครสอบ (ใหม่)
๑.สถานศึกษากรอกแบบฟอร์ม ขอรหัสผ่าน / ❗️ หากเคยสมัครขอรหัสผ่านแล้วให้ข้ามข้อนี้
๒.เมื่อได้รับรหัสผ่านแล้วให้ล็อคอินเข้าที่ล็อคอินเข้าสู่ระบบ
๓.เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้เลือกเมนูสมัครสอบ
๔.ติ๊กเลือกผู้สมัครสอบและสมัครสอบชั้นต่างๆ ให้แก่ผู้สมัคร
ดาวน์โหลด คู่มือการดำเนินการ(มีรูป)

WARNING

หากหมดเขตระบบจะปิดรับสมัครข้อมูล


ลืม Username หรือ Password !

TIP

หากลืม Username หรือ Password ให้ผู้ดูแลสำนักเรียน หรือผู้รับผิดชอบติดต่อขอรับ Username&Password ได้ที่ช่องการ Line@ โดยที่ต้องแจ้งชื่อสถานศึกษา สำนักเรียนและแจ้งเบอร์โทรติดต่อกลับ สแกนQRcode เพื่อติดต่อเรา!

alt text


ในกรณีใบประกาศนียบัตรสูญหาย-ยังไม่ได้รับ ทำอย่างไร?

TIP

การแจ้งสูญหาย หรือการขอรับใบประกาศนียบัตร ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอน
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง Line@ScanQrcode เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่
๒.แจ้งความประสงค์แก่เจ้าหน้าที่ล็อคอินเข้าสู่ระบบ
๓.แสดงเอกสารหลักฐานให้เจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตน
๔.แจ้งข้อมูลรายละเอียด ปีที่สอบได้ ชื่อ-นามสกุล หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลกรุณาแจ้ง
๕.แจ้งข้อมูลในการจัดส่งเอกสาร แก่เจ้าหน้าที่หรือหากประสงค์เข้ามารับเองที่สำนักงานฯ กรุณาแจ้ง

รวมดาวน์โหลด

เกี่ยวกับนักธรรม

รายการ
นักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)
นักธรรมชั้นโท (ศ.๒)
นักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)
กระดาษคำตอบนักธรรม
ขอแก้ไขผู้สอบ นักธรรม
แจ้งสถิติคงสอบ นักธรรม
ปัญหาเฉลย ปี2560 ธรรมศึกษา

เกี่ยวกับธรรมศึกษา

รายการ
ธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
ธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)
ธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)
กระดาษเขียนกระทู้ ธรรมศึกษา
ขอแก้ไขผู้สอบ ธรรมศึกษา
แจ้งสถิติคงสอบ ธรรมศึกษา
ปัญหาเฉลย ปี2560 ธรรมศึกษา
หลักสูตรธรรมศึกษา ปี๒๕๕๗

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

สำนักงานเปิดทำการเวลา ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น. วันจันทร์ - วันศุกร์ (เว้นวันพระ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันหยุดราชการ) และวันเสาร์ (กรณีที่วันพระและวันหยุดราชการตรงกับวันธรรมดา) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในวันเวลาทำการดังกล่าว ติดต่อเราผ่านช่องการ Line@

alt text

ติดต่อสอบถามข้อมูล 
ส่วนกลาง โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๔๓๐๐ 
ส่วนภูมิภาค โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๔๓๐๓ 
ประชาสัมพันธ์ โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๔๓๐๒ 
หรือ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๗๖๘๒, ๐ ๒๖๒๙ ๐๙๖๑-๒ 
ฝ่ายธุรการ (ต่อ ๑๗๓, ๑๗๑) 
ฝ่ายบริหาร (ต่อ ๓๐๒, ๓๐๑) 
ฝ่ายสถิติ (ต่อ ๑๙๒, ๑๑๙) 
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. 
(เว้นวันอาทิตย์และวันพระปาฏิโมกข์) 

ติดต่อหรือแจ้งข้อมูลข่าวสาร email:
[email protected], [email protected]