หลักเกณฑ์การขออนุมัติ
เพื่อขอเปิดสนามสอบ
สนามสอบนักธรรมและสนามสอบธรรมศึกษา
 
          ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีสำนักศาสนศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้เสนอขออนุมัติเปิดสนามสอบนักธรรมและธรรมศึกษาเป็นจำนวนมาก การดำเนินการขอไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเสนอหลักเกณฑ์การขออนุมัติเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวงให้ทราบ ดังนี้
 

          ก. หลักเกณฑ์การขออนุมัติเปิดสนามสอบนักธรรม

          ๑. หนึ่งอำเภอ ให้มีสนามสอบนักธรรมประจำอำเภอ ๑ สนาม
          ๒. มีนักเรียนสมัครสอบนักธรรมทุกชั้นรวม ๕๐ รูป ขึ้นไป
          ๓. เจ้าคณะอำเภอนำเสนอผ่านเจ้าคณะจังหวัด ๆ นำเสนอเจ้าคณะภาค
          ๔. เจ้าคณะภาคเสนอขออนุมัติจากแม่กองธรรมสนามหลวง ให้ระบุจำนวนชั้นและนักเรียนที่สมัครขอเข้าสอบตามหลักเกณฑ์ และแจ้งนามพระสังฆาธิการที่รับผิดชอบกำกับดูแลสนามสอบมาด้วย
          ๕. ให้นำเสนอก่อนวันออกพรรษา ๑ เดือน
          ๖. เมื่อแม่กองธรรมสนามหลวงอนุมัติแล้ว จะมีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
          ๗. ให้จัดทำบัญชีสำมะโนครัวนักเรียนขอเข้าสอบส่งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ก่อนวันออกพรรษา ๑ วัน

          ข. หลักเกณฑ์การขออนุมัติเปิดสนามสอบธรรมศึกษา

          ๑. โรงเรียนมีหนังสือแจ้งเจ้าอาวาสวัดใดวัดหนึ่ง
          ๒. โรงเรียนนั้นมีนักเรียนสมัครสอบธรรมศึกษาทุกชั้น รวม ๒๐๐ คนขึ้นไป
          ๓. เจ้าอาวาสเสนอขออนุมัติผ่านเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะจังหวัด ตามลำดับ
          
๔. เจ้าคณะภาคเสนอขออนุมัติจากแม่กองธรรมสนามหลวง ให้ระบุจำนวนชั้นและนักเรียนที่สมัครขอเข้าสอบตามหลักเกณฑ์ และแจ้งนามพระสังฆาธิการที่รับผิดชอบกำกับดูแลสนามสอบมาด้วย
          ๕. ให้นำเสนอก่อนวันออกพรรษา ๑ เดือน
          ๖. เมื่อแม่กองธรรมสนามหลวงอนุมัติแล้ว จะมีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
          ๗. ให้จัดทำบัญชีสำมะโนครัวนักเรียนขอเข้าสอบส่งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ก่อนวันออกพรรษา ๑ วัน