เนื่องจากในขณะนี้
ระบบการตรวจผลสอบแบบค้นหาเดิมใช้การไม่ได้
ระบบการเชื่อมต่อมายังเครื่องภายในเพื่อค้นหาไม่ออนไลน์ (ประมาณสามเดือนมาแล้ว)
ให้เข้าไปตรวจผลสอบแบบทั่วไปได้ที่ www.gongtham.org
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง อาคารหอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร
เลขที่ ๒๘๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทร. ๐ - ๒๒๘๐-๗๖๘๒, ๐-๒๖๒๙-๐๙๖๑, ๐ - ๒๖๒๙-๐๙๖๒ โทรสาร. ๐ - ๒๖๒๙-๐๙๖๓
(เว็บไซต์นี้ แสดงปกติในหน้าจอโหมด ๑๐๒๔ x ๗๖๘)