รายนามเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
(ต้นฉบับจากปฏิทินศาสนา ๒๕๕๙)

ข้อมูลปี ๒๕๖๐ อัพเดทเฉพาะ กรุงเทพมหานคร(ม) และ จ.นครพนม(ธ) // เขตพื้นที่อื่นๆ ยังคงตามปฏิทินศาสนา ๒๕๕๙
ตำแหหน่ง: จภ. = เจ้าคณะภาค | รจภ. = รองเจ้าคณะภาค | จจ. = เจ้าคณะจังหวัด | รจจ. = รองเจ้าคณะจังหวัด |
จข. = เจ้าคณะเขต | จอ. = เจ้าคณะอำเภอ | รจอ. = รองเจ้าคณะอำเภอ | จต. = เจ้าคณะตำบล | เลข. = เลขานุการ
ที่ นิกาย เขตพื้นที่ ตำแหน่ง นาม-ฉายา
นามเดิม-วุฒิ
ที่อยู่ ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ปณ.
ติตต่อ หมายเหตุ
โทรศัพท์ // โทรสาร ไลน์ อีเมล เว็บไซต์
201 ม. บางพูด จต. พระครูนนทคุณวิสุทธิ์
วัดบางพูด นอก

08 1914 2685
//
202 ม. ปากเกร็ด จต. พระปลัดกิตติวรวัฒน์
ประยูร
วัดบ่อ

0 2584 0990 / 08 7074 8500
//
203 ม. บ้านใหม่ จต. พระครูโสภณประชากิจ
วัดสลัก-เหนือ

0 2583 7172
//
204 ม. บางตะไนย์ จต. พระครูปลัดมณเฑียร สุธมฺโม
วัดตำหนักเหนือ

08 9218 7152 / 08 7691 9134
//
205 ม. อ้อมเกร็ด จต. พระนันทวิริยาภรณ์
อ่าง
วัดใหญ่สว่างอารมณ์

0 2190 8444 / 0 2190 8355 / 08 1173 5227
//
206 ม. คลองพระอุดม จต. พระครูสุทธิกิจโกศล
สมภพ
วัดอินทาราม

0 2501 7297 / 08 1485 8849
//
207 ม. บางบัวทอง จอ. พระครูนนทการโกศล
วัดบางรักใหญ่

0 2595 1122 / 08 9892 3262
// 0 2926 5954
208 ม. บางบัวทอง เลข.จอ. พระครูปลัดธีรนันท์ ญาณเมธี
ป.ธ.3
วัดบางแพรก

0 2926 7538 / 08 3491 3262
//
209 ม. บางรักใหญ่ เขต 1 จต. พระครูประโชติจันทสิริ
สนอง
วัดลำโพ

0 2926 0252 0252 / 08 7911 1250
// 0 2926 0433
210 ม. บางรักใหญ่ เขต 2 จต. พระครูอุทุมพรกิตติคุณ
วัดมะเดื่อ

0 2595 1408 / 08 1404 3080
//
211 ม. บางใหญ่ จอ. พระครูกิตติวิริยาภรณ์
วิทยา
วัดราษฎร์ประคองธรรม

08 9991 4955
//
212 ม. บางใหญ่ เลข.จอ. พระมหาขวัญชัย สิริวฑฺฒโน
วัดราษฎร์ประคองธรรม

08 1142 1455
//
213 ม. บางม่วง เขต 1 จต. พระครูสุตธรรมาภิวัฒน์
วัดเอนกดิษฐาราม

0 2927 7162 / 08 1822 3877
// 0 2927 7714
214 ม. บางม่วง เขต 2 จต. พระครูสังฆรักษ์ เกิดวัฒนา
วัดโตนด

08 9779 3871 / 08 9699 1127
//
215 ม. เสาธงหิน จต. พระครูปลัด จำนง
วัดสะแก

0 2595 1372 / 08 9984 4913
//
216 ม. บางแม่นาง จต. พระครูนนทวิมลรัตน์
วัดอินทร์

0 2595 1472 / 08 1771 4420
//
217 ม. ไทรน้อย จอ. พระครูวิสุทธินนทคุณ
วัดไทรใหญ่

0 2923 7418 / 08 1918 9123
//
218 ม. ไทรน้อย เลข.จอ. พระครูวินัยธรสมศักดิ์ สุจิตฺโต
วัดไทรน้อย

08 3716 5911 / 08 6780 3748
//
219 ม. ไทรน้อย เขต 1 จต. พระครูโอภาสกิจจานุยุต
วัดไทรใหญ่

0 2597 1166 / 08 4112 4679
//
220 ม. ไทรน้อย เขต 2 จต. พระครูไพบูลย์อาทรกิจ
วัดไทรน้อย

0 2923 9594 / 08 6504 9750
//
221 ม. ปทุมธานี จจ. พระเทพรัตนสุธี
วัดเขียนเขต
ธัญบุรี

0 2533 1120-1
//
222 ม. ปทุมธานี เลข.จจ. พระมหาชูศักดิ์ จิรสกฺโก
วัดเขียนเขต

08 5364 4458
// 0 2990 8860
223 ม. ปทุมธานี รจจ. พระราชกิตติเมธี
ชลอ ป.ธ.9
วัดเขียนเขต
ธัญบุรี

0 2990 9082
//
224 ม. ปทุมธานี เลข.รจจ. พระครูปลัด ณัฐพงศ์ วรปุญฺโญ
วัดเขียนเขต


// 0 2990 8564 / 08 9787 5486
225 ม. เมืองปทุมธานี จอ. พระครูปทุมรัตนพิทักษ์
วัดเทียนถวาย

0 2501 2295
//
226 ม. เมืองปทุมธานี เลข.จอ. -//
227 ม. เมืองปทุมธานี รจอ. พระครูปทุมรัตนพิทักษ์
วัดเทียนถวาย

0 2501 2295
//
228 ม. เมืองปทุมธานี เลข.รจอ. พระมหาสมเกียรติ รวิวณฺโณ
ป.ธ.8
วัดเทียนถวาย

0 2961 5837 / 08 9823 5808
//
229 ม. บางปรอก จต. พระครูโพธิธรรมโกศล
วัดบางโพธิ์ใน

0 2581 5347
//
230 ม. บางหลวง จต. พระครูสิริปทุมาภรณ์
วัดหนองปรง

0 2581 6523 / 08 9385 9732
//
231 ม. บางคูวัด จต. พระครูสุธรรมาภิรัต
วัดบางคูวัดใน

0 2581 2243
//
232 ม. บางขะแยง จต. พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต
วัดบางหลวง

08 5217 7745
//
233 ม. บางกะดี เขต 1 จต. พระครูปทุมวรกิจ
วัดบางกุฎีทอง

0 2501 2650
//
234 ม. บางกะดี เขต 2 จต. พระมหาสมชาย สนฺติกโร
วัดเปรมประชา

0 2501 2295
//
235 ม. บ้านกลาง จต. พระครูสังฆรักษ์วัชรินทร์ ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดเสด็จ

0 2975 1226
//
236 ม. สามโคก จอ. พระครูโกศลธรรมสุนทร
วัดบ้านพร้าวนอก

0 2598 0157
//
237 ม. สามโคก เลข.จอ. พระมหาจักรี จนฺทวณฺโณ
วัดบ้านพร้าวนอก

08 5042 5276 / 08 6909 6237
//
238 ม. สามโคก จต. พระมหาไพบูลย์ ฐิตฺธมฺโท
วัดไก่เตี้ย

0 2581 5945
//
239 ม. บ้านงิ้ว จต. พระครูวิมลกิจจานุกูล
วัดป่างิ้ว

0 2979 8373
//
240 ม. บางเตย จต. พระครูปทุมวัฒนกิจ
วัดกร่าง

0 2593 1769
//
241 ม. เชียงรากใหญ่-น้อย จต. พระครูปทุมธรรมธาดา
วัดคลองขุด

0 2979 5235
//
242 ม. กระแชง จต. พระครูวินัยธร อนงค์ วิสุทฺธาจาโร
วัดบางเตยกลาง

0 2593 1263 / 08 1297 3691
//
243 ม. ลาดหลุมแก้ว จอ. พระครูวรธรรมวาที
วัดบัวแก้วเกษร

0 2976 3265 / 08 9279 819
//
244 ม. ลาดหลุมแก้ว เลข.จอ. พระเจริญชัย ชยปาโล
วัดบัวแก้วเกสร

0 2599 1685 / 08 9790 9263
//
245 ม. บ่อเงิน จต. พระครูรัตนภัทรคุณ
สุรพล
วัดบ่อเงิน

0 2599 3868 / 08 1989 3568
//
246 ม. ลาดหลุมแก้ว จต. พระครูปทุมรัตนาธาร
วัดจันทาราม

0 2979 4254
//
247 ม. บ่อเงิน รจต. พระครูไพโรจน์สารคุณ
วัดลำมหาเมฆ

0 2599 4136 / 08 1919 2183
//
248 ม. คลองหลวง จอ. พระครูมงคลกิจจารักษ์
วัดมงคลพุการาม

0 2986 6227
//
249 ม. คลองหลวง เลข.จอ. พระมหาสุราช ชาติชญฺโญ
วัดพระธรรมกาย

08 1341 7166
// 0 2902 9763
250 ม. คลองหนึ่ง จต. พระครูพิพัฒน์ปัญญาธร
วัดกล้าชอุ่ม

0 2902 3123 / 08 1838 5574
//