รายนามเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
(ต้นฉบับจากปฏิทินศาสนา ๒๕๕๙)

ข้อมูลปี ๒๕๖๐ อัพเดทเฉพาะ กรุงเทพมหานคร(ม) และ จ.นครพนม(ธ) // เขตพื้นที่อื่นๆ ยังคงตามปฏิทินศาสนา ๒๕๕๙
ตำแหหน่ง: จภ. = เจ้าคณะภาค | รจภ. = รองเจ้าคณะภาค | จจ. = เจ้าคณะจังหวัด | รจจ. = รองเจ้าคณะจังหวัด |
จข. = เจ้าคณะเขต | จอ. = เจ้าคณะอำเภอ | รจอ. = รองเจ้าคณะอำเภอ | จต. = เจ้าคณะตำบล | เลข. = เลขานุการ
ที่ นิกาย เขตพื้นที่ ตำแหน่ง นาม-ฉายา
นามเดิม-วุฒิ
ที่อยู่ ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ปณ.
ติตต่อ หมายเหตุ
โทรศัพท์ // โทรสาร ไลน์ อีเมล เว็บไซต์
1 ม. ภาค 1 เลข.จภ. พระมหาจรูญ ญาณจารี
ป.ธ.7
วัดชนะสงคราม ชนะสงคราม
พระนคร
กรุงเทพมหานคร
10200
08 9484 7282
//
2 ม. ภาค 1 สำนักงานเจ้าคณะภาค 1


0 2281 2844
// 0 2629 0603
3 ม. ภาค 1 รจภ. พระเทพปริยัติมุนี
มีชัย วีรปญฺโญ ป.ธ.9
วัดหงส์รัตนาราม วัดอรุณ
บางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร
10600
08 1987 7534
//
4 ม. ภาค 1 เลข.รจภ. พระครูสถิตรัตนพงศ์
นพพร ป.ธ.4
วัดหงส์รัตนาราม วัดอรุณ
บางกอกใหญ่
กรุงเทพมหานคร
10600
0 2891 1412 / 08 1774 0893
//
5 ม. กรุงเทพมหานคร จค. พระพรหมดิลก
เอื้อน ป.ธ.9 Ph.D.
วัดสามพระยา วัดสามพระยา
พระนคร
กรุงเทพมหานคร
10200
0 2282 6923
//
6 ม. กรุงเทพมหานคร เลข.จค. พระอรรถกิจโสภณ
สมทรง ป.1-2
วัดสามพระยา วัดสามพระยา
พระนคร
กรุงเทพมหานคร
10200
08 1554 7132
// 0 2628 8013
7 ม. กรุงเทพมหานคร สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร


09 1308 3567
// 0 2628 8013
8 ม. กรุงเทพมหานคร รจค. พระเทพวิริยาภรณ์
ชญาชัชชัญ ป.ธ.3
วัดหัวลำโพง สี่พระยา
บางรัก
กรุงเทพมหานคร
10500
08 1854 1824
//
9 ม. กรุงเทพมหานคร เลข.รจค. พระครูอาทรศาสนกิจ
สุเทพ
วัดหัวลำโพง สี่พระยา
บางรัก
กรุงเทพมหานคร
10500
08 1830 1761
// 0 2233 1652
10 ม. กรุงเทพมหานคร รจค. พระเทพสุวรรณเมธี
สุชาติ ป.ธ.8
วัดสุวรรณาราม ศิริราช
บางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
10700
08 1908 0820
//
11 ม. กรุงเทพมหานคร เลข.รจค. พระครูประภัสสรสุตกิจ
เฉลิมชัย ป.ธ.4
วัดสุวรรณาราม ศิริราช
บางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร
10700
08 9815 6985
// 0 2434 7791
12 ม. กรุงเทพมหานคร สำนักงาน


08 9481 9770 / 0 2882 5088
//
13 ม. พระนคร จข. พระเทพวิสุทธาภรณ์
ทองสืบ ป.ธ.3
วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม
พระนคร
กรุงเทพมหานคร
10200
08 9826 4264
//
14 ม. พระนคร เลข.จข. พระโสภณธรรมวงศ์
วศก
วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม
พระนคร
กรุงเทพมหานคร
10200
0 2282 0461
//
15 ม. บรมมหาราชวัง จว. พระสุวิมลธรรมาภรณ์
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ พระบรมมหาราชวัง
พระนคร
กรุงเทพมหานคร
10200

//
16 ม. บรมมหาราชวัง รจว. พระสรภาณกวี
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ พระบรมมหาราชวัง
พระนคร
กรุงเทพมหานคร
10200

//
17 ม. วัดสามพระยา จว. พระอรรถกิจโสภณ
วัดสามพระยา วัดสามพระยา
พระนคร
กรุงเทพมหานคร
10200
08 1554 7132
//
18 ม. ป้อมปราบฯ-ปทุมวัน จข. พระเทพสิทธิโกศล
ใหญ่
วัดพลับพลาชัย (วัดโคก) ป้อมปราบ
ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร
10100
08 1833 4337
//
19 ม. ป้อมปราบฯ-ปทุมวัน เลข.จข. พระครูธรรมรุจิ
ญาณเมธ
วัดคณิกาผล ป้อมปราบ
ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร
10100
09 2756 6656
//
20 ม. ป้อมปราบ เขต 1 จว. พระครูปริยัติธรรมคุณ
พิเชษฐ์ ป.ธ.4
วัดชำนิหัตถการ รองเมือง
ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
10330
0 2216 7510 / 08 6019 0203
//
21 ม. ป้อมปราบ เขต 2 จว. พระครูธรรมรัต
ประดิษฐ์ ป.ธ.4
วัดพลับพลาชัย ป้อมปราบ
ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร
10100
08 4773 7333 / 08 7358 8777
//
22 ม. สัมพันธวงศ์ จข. พระสรภาณโกศล
ภานุพงษ์
วัดไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย
สัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร
10100
08 1285 0135
//
23 ม. สัมพันธวงศ์ เลข.จข. พระครูศรีวิสุทธานุวัตร
สมนึก
วัดไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย
สัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร
10100
08 6535 5542
//
24 ม. สัมพันธวงศ์ จว. พระครูศรีพรหมคุณ
พรชัย
วัดจักรวรรดิราชาวาส จักรวรรดิ
สัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร
10100
08 9881 3434
//
25 ม. ดุสิต จข. พระราชวิจิตรปฏิภาณ
พิพิธ
วัดสุทัศนเทพวราราม วัดราชบพิธ
พระนคร
กรุงเทพมหานคร
10200
08 1841 8127
//
26 ม. ดุสิต เลข.จข. พระครูธรรมธรสุภาพ จิตฺตสุโภ
วัดสุทัศนเทพวราราม วัดราชบพิธ
พระนคร
กรุงเทพมหานคร
10200
08 1836 2327
//
27 ม. ดุสิต ทป.จข. พระมุนีอโนมคุณ
วิเชียร
วัดประสาทบุญญาวาส วชิรพยาบาล
ดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
0 2241 5432 / 08 7918 2093
//
28 ม. ดุสิต จว. พระครูพิทักษ์รัตนวงศ์
ปาริส
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต
ดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
08 1486 4919
//
29 ม. ถนนนครไชยศรี จว. พระครูสีลวิมลรัตน์
วัดอัมพวัน ถนนนครไชยศรี
ดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
08 9448 7588
//
30 ม. ถนนนครไชยศรี รจว. พระครูมนูญกิจจานุยุต
วัดประสาทบุญญาวาส วชิรพยาบาล
ดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
08 7815 0430
//
31 ม. บางซื่อ จข. พระราชรัตนาภรณ์
บุญช่วย ป.ธ.6
วัดแก้วฟ้าจุฬามณี ถนนนครไชยศรี
ดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
08 1820 8478
//
32 ม. บางซื่อ เลข.จข. พระครูสุภกิจจานุรักษ์
กรุ่น ป.ธ.3
วัดแก้วฟ้าจุฬามณี ถนนนครไชยศรี
ดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300
08 1293 2674
//
33 ม. บางซื่อ จว. พระมหาสมัคร มหาวีโร
ป.ธ.8
วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ
บางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
10800
0 2912 7476 / 08 9514 7889
//
34 ม. พญาไท-ราชเทวี-ห้วยขวาง-ดินแดง จข. พระราชสิทธิมุนี
บุญชิต ป.ธ.9
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง
พระนคร
กรุงเทพมหานคร
10200
0 2221 2434 / 0 2623 5337
//
35 ม. พญาไท เลข.จข. พระครูปริยัติคุณาธาร
อิทธิพล ป.ธ.5
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง
พระนคร
กรุงเทพมหานคร
10200
08 9444 1240
//
36 ม. ทุ่งพญาไท จว. พระราชปริยัติกิจ
ผล
วัดพรหมวงศาราม ดินแดง
ดินแดง
กรุงเทพมหานคร
10400
0 2277 1296
//
37 ม. ทุ่งพญาไท รจว. พระครูสุนทรพัฒนวิมล
วิฑูรย์
วัดดิสหงษาราม มักกะสัน
ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
10400
0 2251 0750
//
38 ม. บางรัก จข. พระสิทธินิติธาดา
ชลัช
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง
พระนคร
กรุงเทพมหานคร
10200
08 1582 8242
//
39 ม. บางรัก เลข.จข. พระครูปลัด วิเชียร ชวนปญฺโญ
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง
พระนคร
กรุงเทพมหานคร
10200
08 1655 9596
//
40 ม. บางรัก จว. พระครูอาทรศาสนกิจ
สุเทพ
วัดหัวลำโพง สี่พระยา
บางรัก
กรุงเทพมหานคร
10500
08 1830 1761
//
41 ม. ยานนาวา-สาทร จข. พระสุธีธรรมนาถ
สุนันท์ ป.ธ.3
วัดยานนาวา ยานนาวา
สาทร
กรุงเทพมหานคร
10120
08 1755 1442
//
42 ม. ยานนาวา-สาทร เลข.จข. พระครูวินัยธร วีรภัทร์ ปริมุตฺโต
วัดยานนาวา ยานนาวา
สาทร
กรุงเทพมหานคร
10120
08 5151 9214
//
43 ม. ยานนาวา เขต 1 จว. พระสิริธีรคุณ
พรหมา ป.ธ.5
วัดยานนาวา ยานนาวา
สาทร
กรุงเทพมหานคร
10120
0 2212 6480 / 08 1306 3969
//
44 ม. ยานนาวา เขต 2 จว. พระครูสถิตบุญวัฒน์
ชาญ
วัดด่าน บางโพงพาง
ยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
10120
08 9915 2077 / 0 2295 1888
// 0 2294 2586
45 ม. บางคอแหลม จข. พระมงคลรัตโนภาส
อนันต์
วัดเรืองยศสุทธาราม บางโคล่
บางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร
10120
08 9666 2897
//
46 ม. บางคอแหลม เลข.จข. พระครูปริยัตยานุกูล
ธรรมนูญ ป.ธ.3
วัดเรืองยศสุทธาราม บางโคล่
บางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร
10120
08 9666 2816
//
47 ม. บางคอแหลม เขต 1 จว. พระมหาวีระวงศ์ วีรวํโส
วัดจันทร์ใน บางโคล่
บางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร
10120
0 2289 0415
//
48 ม. บางคอแหลม เขต 2 จว. พระครูปริยัตยานุกูล
ธรรมนูญ ป.ธ.3
วัดเรืองยศสุทธาราม บางโคล่
บางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร
10120
0 2689 9628 / 08 9666 2816
//
49 ม. คลองเตย-วัฒนา จข. พระสุนทรกิจจาภิวัฒน์
สมพงษ์
วัดคลองเตยใน คลองเตย
คลองเตย
กรุงเทพมหานคร
10110
0 2249 3364
//
50 ม. คลองเตย-วัฒนา เลข.จข. พระครูเมธังกร
วัดคลองเตยใน คลองเตย
คลองเตย
กรุงเทพมหานคร
10110
08 8327 9669
//