ในหลวงโปรดเกล้าฯ ถอดคำเทศนา พระสังฆราชลงซีดี
โพสโดย webmaster เมื่อ September 24 2009 20:55:55

         ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ ในฐานะกรรมการฝ่ายพิธีและกิจกรรมถวายเป็นพระกุศล งานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระบรมราชูปถัมภ์ การจัดงานฉลองพระชันษา สมเด็จพระสังฆราช อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

         ซึ่งในปีนี้พระองค์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ดำเนินการจัดทำหนังสือที่คำเทศนาของสมเด็จพระสังฆราช และยังโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำคำเทศนาของสมเด็จพระสังฆราช ลงแผ่นซีดี เป็น MP3 ด้วย เพื่อให้คำเทศนาเข้าถึงคนรุ่นใหม่และทันต่อการใช้งานในอนาคต อ่านต่อ (ไทยรัฐ)