คำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง วันเปิดสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๒
โพสโดย webmaster เมื่อ November 04 2009 16:33:35

         คำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง วันเปิดสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๒ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ (สอบนักธรรมชั้นโท - เอกวันที่ ๔ - ๗ พฤศจิกายน) และวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ (สอบธรรมศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทัวไป) เนื้อหาบางส่วน ดังนี้

         "การที่นักเรียนทั้งหลายได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนหลักสูตรพระปริยัติธรรม ทั้งหลักสูตรนักธรรม และหลักสูตรธรรมศึกษา ย่อมได้พื้นฐานคือความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตของชาวพุทธ เมื่อวัฒนธรรมไทยโดยส่วนใหญ่มีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐาน นักเรียน ทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบทอดรักษาวัฒนธรรมของชาติอีกทางหนึ่ง การปฏิบัติตนให้ถูกต้องตรงตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประโยชน์ที่ได้นอกจากจะเกิดความสงบสุขแก่ตนแล้ว ยังมีผลต่อความสุขของครอบครัว และความสงบเรียบร้อยของสังคมประเทศชาติด้วย..." อ่านต่อด้านใน


ข่าวเพิ่มเติม

         คำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง วันเปิดสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๒ (สมัยที่ ๒)

         วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นวันเปิดสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโท และ นักธรรมชั้นเอก ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งการสอบ "นักธรรม" นี้ เป็นการสอบเฉพาะของพระภิกษุ - สามเณร เท่านั้น

         และวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นวันสอบธรรมสนามหลวง "สอบธรรมศึกษา" เป็นการสอบเฉพาะของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่สมัครเข้าสอบ

         เนื้อหาของคำปราศรัย เนื่องในการเปิดสอบสมัยที่ ๒ สำหรับนักธรรมชั้นโท - เอก และ ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ดังนี้

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++         ท่านผู้เป็นประธาน กรรมการ และนักเรียนผู้สอบธรรมสนามหลวงทั้งหลาย

         วันนี้ เป็นวันเปิดสอบธรรมสนามหลวง สมัยสอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ซึ่งเป็นการสอบนักธรรมชั้นโทและชั้นเอก และธรรมศึกษาทุกชั้น โอกาสนี้ขอปรารภกับท่านทั้งหลายตามสมควร

         พระพุทธศาสนามีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนในฐานะที่เป็นสถาบันหนึ่งของสังคม เป็นพลังที่สร้างสรรค์บูรณาการ เป็นสถาบันที่ถ่ายทอดและปลูกฝังวัฒนธรรม จริยธรรม ก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางวัฒนธรรมและความรู้สึกเป็นชาติ ซึ่งมีความสำคัญต่อบ้านเมือง ปัจจุบันสังคมไทยได้มีการรับรูปแบบวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามากขึ้น เป็นเหตุให้สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต อันมีผลกระทบต่อจิตใจ ค่านิยมและความเชื่อถือของประชาชน

         การที่นักเรียนทั้งหลายได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนหลักสูตรพระปริยัติธรรม ทั้งหลักสูตรนักธรรม และหลักสูตรธรรมศึกษา ย่อมได้พื้นฐานคือความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตของชาวพุทธ เมื่อวัฒนธรรมไทยโดยส่วนใหญ่มีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐาน นักเรียน ทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบทอดรักษาวัฒนธรรมของชาติอีกทางหนึ่ง การปฏิบัติตนให้ถูกต้องตรงตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประโยชน์ที่ได้นอกจากจะเกิดความสงบสุขแก่ตนแล้ว ยังมีผลต่อความสุขของครอบครัว และความสงบเรียบร้อยของสังคมประเทศชาติด้วย

         การสอบธรรมสนามหลวงในครั้งนี้ นอกจากเป็นการทดสอบความรู้ของตนตามภูมิธรรมชั้นนั้น ๆ แล้ว ยังได้ประพฤติสุจริตธรรม เพื่ออำนวยความยุติธรรมในการจัดสอบ ท่านทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมอันดีงามให้แก่ชาติบ้านเมือง

         ขอขอบคุณ และอนุโมทนาในกุศลกิจของทุกฝ่าย ที่ช่วยกันสนับสนุนการเรียนการสอนและการสอบธรรมสนามหลวงในครั้งนี้

         ขออานุภาพแห่งคุณพระไตรรัตน์ และความดีอันพิสุทธิ์ที่ทุกท่านได้ตั้งใจบำเพ็ญมาโดยตลอด จงประมวลเป็นพลวปัจจัยบันดาลให้ทุกท่าน จงถึงความงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้า ประสบความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนาน เทอญฯ

(พระพรหมมุนี)
แม่กองธรรมสนามหลวง


วัดบวรนิเวศวิหาร
กรุงเทพมหานครเอกสารคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง
...เอกสาร คำปราศรัยแม่กองธรรม หน้าที่ ๑...
...เอกสาร คำปราศรัยแม่กองธรรม หน้าที่ ๒...