หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: พูดคุยเรื่อง "บัญชีใบรับใบตอบ" รูปแบบใหม่ให้จัดพิมพ์เอง

โพสโดย webmaster เมื่อ 20-10-2009 23:29
#1

จากการได้ตรวจสอบข้อมูล "นักธรรมชั้นตรี" ที่ถือว่าเป็นจุดนำร่องที่เริ่มใช้บัญชีใบรับใบตอบแบบจัดพิมพ์ มีหลายสนามสอบ (จากการกำหนดของสำนักเรียน) ได้เข้าใจยังไม่ตรงกันนัก

(ภาพด้านล่าง ชมภาพขนาดขยายได้ โดยคลิกหนึ่งครั้งก่อน แล้วดับเบิ้ลคลิกอีกครั้ง จะชมภาพในขนาดที่ขยายขึ้น)

เริ่มจาก...


www.gongtham.net/mypic/banchee/3.jpg
ภาพที่ ๑
บัญชีใบรับใบตอบที่หลายสนามสอบจัดพิมพ์มาให้ผู้เข้าสอบเขียนเองทุกอย่าง
เป็นรูปแบบที่ยังไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้อง คือ พิมพ์ชื่อผู้เข้าสอบมาด้วย


บางสำนักเรียนปริ้นเป็นแผ่นกระดาษเปล่า แล้วให้ผู้เขียนเขียนเองทุกอย่าง (ดังภาพด้านบน) ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ ถ้ามองแล้ว ก็คงไม่ต่างจากการใช้บัญชีแบบเดิมนัก หลายสนามสอบอาจเข้าใจว่า "ทางสำนักงานคงต้องการประหยัดงบประมาณ" เลยไม่ส่งบัญชีใบรับใบตอบมาให้

จริง ๆ แล้ว วัตถุประสงค์การนำบัญชีแบบนี้มาใช้ มิได้ต้องการประหยัดงบประมาณนะครับ ต้องการจะให้มีการพิมพ์ชื่อของผู้เข้าสอบและข้อมูลของผู้เข้าสอบลงไปเลย หากมีส่วนใดผิดพลาดไป ก็ให้ดำเนินการแก้ไขง่ายๆ ลงไปในกระดาษบัญชีใบรับใบตอนนี้ได้เลย โดยขีดทับตัวที่ผิด และเขียนใหม่เป็นตัวบรรจง และเขียนไว้ในช่องหมายเหตุเฉพาะคำนั้นๆ ที่ผิดพลาดไป

ก่อนจะคัดลอกลงซีดีนำส่งมาพร้อมข้อสอบ (ศ.๓ หรือ ศ.๗) ก็ให้ไปแก้ไขให้ถูกต้องในบัญชี ศ.๓ หรือ ศ.๗ ก่อน แล้วจึงส่งมายังสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดและการตรวจสอบรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

หน้าที่การแก้ไขลงในบัญชี ศ.๓ หรือ ศ.๗ นี้มีหลายรูปแบบ ทางสำนักเรียนใหญ่อาจจะกำหนดให้สนามสอบแก้ไขมาให้เลย ข้อนี้จะเบางานสำหรับเลขานุการสำนักเรียน เมื่อได้มาแล้วก็นำมาจัดรวมคัดลอกใส่ซีดีส่งให้สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้เลย

หรือให้ฝ่ายการศึกษาของสำนักเรียนแก้ไข ข้อนี้จะลำบากสำหรับฝ่ายเลขานุการสำนักเรียน เพราะต้องมาตรวจสอบแก้ไขทั้งสำนักเรียน แล้วคัดลอกใส่ซีดีส่งให้สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

ดังนั้น ทางสำนักเรียน ควรจะกำหนดให้ทางสนามสอบแก้ไขข้อที่ผิดพลาดลงในคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วนำส่งให้สำนักเรียน จะเป็นการสะดวกกว่า

เน้นย้ำว่า การแก้ไข จะต้องแก้ไขเฉพาะข้อมูลที่ผิดพลาดให้ตรงเท่านั้น ห้ามเปลี่ยนแปลงเลขที่จากที่สำนักเรียนกำหนดมาให้เด็ดขาด

อันดับต่อไป มาดูรูปแบบของบัญชีกันครับ


www.gongtham.net/mypic/banchee/1.jpg
ภาพที่ ๒ ลักษณะของบัญชีใบรับใบตอบแบบจัดพิมพ์เอง หน้าที่ ๑www.gongtham.net/mypic/banchee/2.jpg
ภาพที่ ๓ ลักษณะของบัญชีใบรับใบตอบแบบจัดพิมพ์เอง หน้าที่ ๑


รูปแบบบัญชีที่จัดส่งไปให้นั้น เป็นลักษณะห้องเดียว ซึ่งน่าจะอยู่ประมาณ 30 - ๔๐ คนต่อห้องสอบ รูปแบบบัญชีจะเป็นดั่งรูปด้านบนนะครับ

รูปแบบดังภาพด้านบน (ภาพที่ ๒ และภาพที่ ๓) เป็นรูปแบบการจัดห้องสอบแยกห้อง ห้องล่ะ ๓๐ คน ซึ่งการใช้ไม่ยาก เพียงคัดลอกข้อมูลจากบัญชี ศ.๓ หรือ ศ. ๗ มาใส่ (ใช้การวางแบบ "วางแบบพิเศษ")

หรือหากท่านเป็นห้องรวม ก็สามารถจัดรวมเป็นห้องรวมแบบจำนวนมากได้ โดยเพิ่มช่องลงไปให้เพียงพอก่อนที่จะคัดลอกไปวาง วิธีเพิ่มช่องหลายท่านคงทราบแล้ว หรือหากท่านไม่ทราบ ก็ใช้วิธีไปคลิกที่เลขด้านซ้ายมือสุดของช่องสุดท้าย จะเป็นสีดำตลอดแถว แล้วกด Ctrl และกดแป้น + จะเพิ่มกี่แถวก็กดไปให้เพียงพอ หากมีจำนวนมาก ก็ให้คลิกลากดำที่ตัวเลขหลายๆ แถว เมือกดแต่ละครั้งก็จะเพิ่มขึ้นเท่าจำนวนที่ลากดำ (เช่นเดียวกัน หากแถวเกิดก็กดลบด้วยการกด Ctrl และกดแป้น - ก็จะลดไปด้วย)

เรื่องการพิมพ์ด้านบนส่วนหัวของบัญชี

มีหลายแห่งสงสัยว่า ควรจะพิมพ์มาหรือควรจะว่างไว้ เพื่อเขียนเอาภายหลัง ?


www.gongtham.net/mypic/banchee/8.JPG
ภาพที่ ๘ แบบจัดห้องๆ ละ ๓๐ คน หรือ แบบจัดรวมมากกว่านี้มีใบต่อ ใบแรก
ลักษณะของบัญชีใบรับใบตอบแบบจัดพิมพ์ด้านบนมาเอง พิมพ์มาได้บางส่วนwww.gongtham.net/mypic/banchee/9.jpg
ภาพที่ ๙ แบบจัดห้องๆ ละ ๓๐ คน หรือ แบบจัดรวมมากกว่านี้มีใบต่อ
ใบที่สอง กรณีจัดแค่ห้องละ ๒ ใบ หรือ ใบสุดท้ายกรณีจัดห้องรวมwww.gongtham.net/mypic/banchee/10.jpg
ภาพที่ ๑๐ แบบห้องเดียว มีรายชื่อสอบชั้นนั้น ๆ มีเพียงหน้าเดียว
กรณีนี้ให้ลบช่องตารางที่ไม่ใช้ออก ให้สังเกตรอยปะว่าจะจบหน้า
โดยแบบใบเดียวนี้ กรณีมีผู้เข้าสอบไม่เกิน ๗ คน หากมากกว่านั้น
ต้องใช้รูปแบบปกติ มีใบที่สอง ไม่ต้องลบช่องที่เหลือออก
ให้ตารางเปล่าเหลืออยู่อย่างนั้น


ส่วนหัวด้านบนของบัญชี ตั้งแต่ชื่อบัญชี รายละเอียดสนามสอบ วิชาที่สอบ เป็นต้น สามารถพิมพ์มาได้เลย แต่ที่ไม่ควรพิมพ์ ควรจะเว้นไว้ให้ห้องสอบนั้นๆ เขียนบันกทึกด้วยปากกาภายหลัง คือ มาสอบจริง / ขาดสอบ / เลขที่ขาดสอบคือ / เริ่มสอบเวลา........น. / หมดเวลา........น. ข้อมูลเหล่านี้ หากนำไปพิมพ์แล้ว คงนำมาพิมพ์ก่อนล่วงหน้าไม่ได้ ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างดังภาพด้านบนนะครับ (ภาพที่ ๘ - ๙ - ๑๐)

ในส่วนของการบันทึกลงใน "เริ่มสอบเวลา........น. และ หมดเวลา.........น." นั้น ให้บันทึกเวลาจริงของการประกาศเริ่มสอบของสนามสอบนั้น ๆ ที่อาจจะหลังจากเวลากลางไปเล็กน้อย แต่ไม่ห่างกันนัก ตามความพร้อมของสนามสอบนั้น ๆ และเวลาหมดก็ขยายออกไปด้วย (ไม่เกี่ยวกับการเปิดข้อสอบนะครับ เวลาเปิดข้อสอบควรเป็นไปตามเวลากลางที่กำหนดไว้ แต่ละสนามสอบมีแนวปฏิบัติเรื่องนี้อยู่แล้ว)

ส่วนการคัดลอกไปวางนั้น

ดังกล่าวข้างต้นแล้วว่า ใช้วิธีวางแบบพิเศษ เพราะถ้าหากท่านไปวางแบบปกติ ค่าเดิมของรูปแบบที่ให้จัดพิมพ์นี้จะหายไป อาจจะทำให้หน้าตาของบัญชีเปลี่ยนค่าผิดปกติไปได้ จึงควรรักษารูปแบบของบัญชีไว้ ไม่ต้องแต่งเติมอะไร (ควรทำอย่างยิ่ง เพราะมีหลายแห่งไปปรับแต่งให้เล็กลง จะทำให้ตรวจสอบสับสนได้)

รูปแบบมีดังนี้นะครับ

เปิดบัญชี ศ.๓ หรือ บัญชี ศ.๗ (ซึ่งเป็นบัญชีเดียวกับที่เตรียมนำส่งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง คัดลอกมาทีละคอลัมพ์ โดยคอลัมพ์ที่เราจะคัดลอกมานั้น คือ สถานศึกษา สังกัดวัด ชื่อ ฉายา (ถ้าเป็นบัญชีสำหรับนักธรรม) นามสกุล อายุ คัดลอกมาครั้งหล่ะคอลัมพ์ ยกเว้นช่องชื่อ ฉายา นามสกุล และอายุ คัดลอกมาได้ครั้งเดียว เราจะเอา ๓๐ คน ก็คัดลอกมาครั้งหล่ะ ๓๐ เลขที่ ดูตัวอย่างดังภาพด่านล่าง


www.gongtham.net/mypic/banchee/4.jpg
ภาพที่ ๔ ลากดำจำนวนแถวที่ต้องการคัดลอก ดังภาพ
โดยชุดนี้ เราสามารถคัดลอกมา ๓ คอลัมพ์ได้www.gongtham.net/mypic/banchee/5.jpg
ภาพที่ ๕ เปิดบัญชีใบรับใบตอบขึ้นมา คลิกที่ช่องที่ต้องการวาง แล้ว "คลิกขวา" เลือก "วางแบบพิเศษ"www.gongtham.net/mypic/banchee/7.jpg
ภาพที่ ๖ จะปรากฏหน้า "วางแบบพิเศษ" ขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่คำว่า "ค่า" ในส่วนตัวเลือกบนสุด แล้วเลือก "ตกลง"www.gongtham.net/mypic/banchee/6.jpg
ภาพที่ ๗ จะปรากฏว่า ข้อมูลได้ถูกวางในค่า "รูปแบบเดิม" ที่ทางสำนักงานกำหนดมา
ค่าต่าง ๆ จะไม่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งหน้าตาจะไม่ผิดปกติ
ต่อไปก็ไปคัดลอกส่วนอื่นมาอีกจนเสร็จ หรือจะพิมพ์ลงเลยก็ได้ ค่าต่าง ๆ จะไม่หายไป


ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นของการใช้งาน "บัญชีใบรับใบตอบ" ที่กำหนดให้ใช้ในปีนี้นะครับ ขออภัยสำหรับการแนะนำต่อท่านผู้ชำนาญการ ส่วนท่านผู้ยังไม่ชำนาญการคงจะเป็นประโยชน์อยู่บ้าง

ขอย้ำนะครับ อย่าไปแต่งอะไรเพิ่มเติมอีก บัญชีถูกกำหนดมาเช่นนี้ ก็ขอได้โปรดเมตตาให้เป็นมาดังลักษณะนี้ อย่าปรับให้ใหญ่ขึ้น เพราะอาจจะแสดงผิดปกติ หรืออย่าปรับให้เล็กลง เพราะจะทำให้งงเมื่อตรวจสอบ รวมทั้งไม่มีพื้นที่การแก้ไขในบัญชี

ส่วนท่านที่ใช้บัญชีเดิมอยู่เมื่อสอบ "นักธรรมตรี" ก็ขอความกรุณาได้โปรดปรับมาใช้ตามการกำหนดของสำนักงานในการสอบครั้งต่อไปนะครับ

การปรับแก้ไข....

ส่วนเรื่องการปรับแก้ไขนั้น ให้แก้ไขลงในบัญชีใบรับใบตอบได้เลย ทั้งนี้ เพื่อง่ายต่อการแก้ไขลงในบัญชี ศ.๓ ที่จะบันทึกลงซีดีส่งมาให้สำนักงานฯ และควรจะแก้ไขก่อนส่งมาให้ด้วยนะครับ การตรวจสอบน้อยลง การประกาศผลจะเร็วขึ้นตามมาด้วย

บัญชีใบรับใบตอบนี้ เป็นบัญชีการพิมพ์ทางกระดาษที่ใช้แทนบัญชี ศ.๓ หรือ ศ.๗

ดังนั้น การส่งมายังสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงนั้น ท่านไม่ต้องพิมพ์เอกสารบัญชี ศ.๓ หรือ ศ.๗ ส่งมาด้วย แต่บัญชี ศ.๓ หรือ ศ.๗ ที่เป็นต้นฉบับในคอมพิวเตอร์ที่ท่านแก้ไขให้ตรงแล้ว อันเป็นฉบับที่จะคัดลอกใส่แผ่นซีดีส่งมายังสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงดังในอดีต ท่านจะต้องคัดลอกใส่ซีดีส่งมาให้เหมือนเดิม ลดแต่การพิมพ์เท่านั้น เพราะใช้บัญชีใบรับใบตอบแทนแล้ว


การใช้บัญชีใบรับใบตอบฉบับพิมพ์เองนี้ เหมือนกับการใช้งานบัญชีใบรับใบตอบของเดิมทุกประการ เมื่อมีการขาดสอบ ก็ให้ลงคำว่า "ขาดสอบ" ด้วยปากกาแดงในช่อง "หมายเหตุ" เหมือนเดิม

และขอความกรุณาอย่าปรับบัญชีแบบให้เหลือเฉพาะผู้มาสอบนะครับ ขอให้คงไว้อย่างนั้น เลขที่ไหนขาดสอบ ก็ให้ลงปากกาแดง ขีดปากกาแดงทับในเลขที่ขาดสอบมาเหมือนเดิม ที่ต้องพูดเช่นนี้ เพราะมีสำนักเรียนคณะจังหวัดบางแห่งทำเช่นนั้นมาแล้ว (ขอไม่ระบุ) ทำมาตลอดในหลายปี

ทั้งในบัญชีใบรับใบตอบและในข้อมูลที่จะคัดลอกใส่ซีดีส่งมายังสำนักงาน ขออย่าตัดผู้ขาดสอบออกไป จะมีผลทางการคำนวนสถิติที่จะผิดปกติทันที

เพิ่มเติมเกี่ยวสูตรที่เมื่อจัดแล้ว เกินไป...

เนื่องจากมีท่านผู้กำลังจัดทำบัญชี โทรมาถามเรื่องการเกินของหน้า คือ สนามสอบนี้ มีคนสอบ ๓๕ คนพอดี ปรากฏว่า ช่องสำหรับเซ็นของกรรมการตีไปอยู่ในหน้าที่ ๓ ผมทดสอบดูแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริง จึงบอกวิธีแก้ไขไว้ดังนี้นะครับ


www.gongtham.net/mypic/banchee/12.jpg
เปิดหน้านั้นขึ้นมา คลิกที่ "ตัวอย่างก่อนพิมพ์www.gongtham.net/mypic/banchee/13.jpg
จะพบหน้าตาที่มีเส้นแบบนี้ หากไม่มีเส้นให้เห็นให้คลิกที่ "ระยะขอบ" จะปรากฏเส้นขึ้นมาwww.gongtham.net/mypic/banchee/11.jpg
คลิกลากเส้นด้านบนลงมาพองาม และคลิกลากเส้นที่สองนับขึ้นในด้านล่างขึ้นมา
แล้วกด "ปิด" คลิกดู "ตัวอย่างก่อนพิมพ์อีกครั้ง ดูว่าหน้าพอดีหรือไม่ ถ้าหน้า ๓๕ คน
ถ้าเราคลิกลากอย่างว่าแล้ว น่าจะให้ตกไปอยู่ที่หน้า ๓ สองคน
ก็ลองทดสอบทำดูนะครับ แต่อย่าลากมากไป ให้ดูพอสวยในหน้าหนึ่ง ๆ


คงสนทนาเป็นเชิงให้เข้าใจตรงกันเรื่องนี้ไว้แค่นี้ครับ มีปัญหาจะสอบถามเรื่องการใช้บัญชี สามารถสอบถามได้ที่พระครูปลัดเมธาวัฒน์ หมายเลขสำนักงาน และที่พระมหาสำรวย นาควโร โทร. ๐๘๑ - ๔๙๕ ๘๒๔๓

หมายเหตุ : ภาพด้านบน ชมภาพขนาดขยายได้ โดยคลิกหนึ่งครั้งก่อน แล้วดับเบิ้ลคลิกอีกครั้ง จะชมภาพในขนาดที่ขยายขึ้น

แก้ไขโดย webmaster เมื่อ 21-10-2009 13:52

โพสโดย webmaster เมื่อ 04-11-2009 19:11
#2

เริ่มมีการแจ้งมาจากบางสนามสอบ "ธรรมศึกษา" ในบางสนามสอบบ้างแล้ว หลังจากตรวจเช็คเอกสารที่จัดส่งไป และเห็นว่า ไม่มีบัญชีใบรับใบตอบส่งมาด้วย (แจ้งมาเหมือนตอนสอบนักธรรมชั้นตรี สมัยที่ ๑)

ก็ขอความเมตตาท่านที่รับทราบและใกล้ชิดกับผู้จัดทำบัญชีใน "สนามสอบต่างๆ" ด้วยนะครับ ช่วยกระซิบถามท่านผู้จัดทำบัญชีให้ด้วยว่าได้จัดทำและเตรียมการจัดทำบัญชีแบบใหม่นี้หรือยัง เพราะหากถึงวันสอบจริงๆ อาจจะจัดเตรียมไม่ทัน

ซีดี "บัญชีใบรับใบตอบแบบจัดพิมพ์เอง" และเอกสารระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของปีนี้ได้ส่งไปยังสำนักเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ประมาณช่วงต้นๆ พรรษาแล้ว แต่ก็มีบางสนามสอบไม่ทราบเรื่องนี้อยู่บ้าง

สำหรับข้อมูลการอ่านประกอบ "เอกสารระเบียบปฏิบัติ" ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.gongt...load_id=41

บัญชีใบรับใบตอบ ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.gongt...load_id=31

แก้ไขโดย webmaster เมื่อ 05-11-2009 22:46

โพสโดย webmaster เมื่อ 07-11-2009 23:06
#3

จากการได้ติดตามหัวหน้าฝ่ายบริหารออกเยี่ยมสนามสอบในส่วนภูมิภาค ทราบว่า หลายสนามสอบ ยังไม่กล้าแก้ไขลงในบัญชีใบรับใบตอบ

ถ้ามีข้อมูลผิดพลาด และต้องการแก้ไข ท่านสามารถแก้ไขลงในบัญชีใบรับใบตอบเลยนะครับ โดย

"ขีดทับตัวที่ผิดพลาด และให้เขียนด้วยตัวบรรจงลงในใบรับใบตอบนั้นเลย"

อีกอย่าง คือ

การลงลายมือชื่อของการส่งข้อสอบแต่ละวิชา มีข้อกำหนดด้านบนว่า ให้เขียนด้วยตัวบรรจง หรือตัวที่อ่านง่าย ไม่ใช่ลายเซ็น

ยังไงก็ขอขอบคุณทุกสนามสอบที่ได้เอาใจใส่ในการจัดการบัญชีนี้อย่างเรียบร้อยครับ

โพสโดย katathammo เมื่อ 08-11-2009 17:43
#4

ผมมีข้อสงสัยว่า เมื่อเขียนใส่แผ่นซีดี แล้วลายมือที่เด็กเซ็นจะทำอย่างไร หรือให้ว่างไว้ทั้ง ๔ ช่อง คือ กระทู้, ธรรม, พุทธ, วินัย
แล้วเขียนส่งเลยใช่ไหม ? หรืออย่างไร (อธิบายส่วนนี้ให้เข้าใจหน่อยครับ) ส่วนฉบับจริงนั้นไม่ต้องเป็นห่วง ห่วงแต่เวลาเขียนใส่แผ่นซีดี ครับผม

โพสโดย unz เมื่อ 08-11-2009 18:14
#5

ฉบับซีดี ช่องวิชา ให้ว่างไว้ ไม่ต้องแสกนหรือพิมพ์อะไรลงไป

ย้ำอีกครั้ง สำหรับเอกสารสำคัญที่จะต้องส่ง
1.ใบตอบนักเรียน
2.บัญชีรับใบตอบ
3.ซีดีบัญชีข้อมูลนักเรียน(ทุกบัญชี)
4.สมุดเยี่ยม

โพสโดย webmaster เมื่อ 18-10-2010 16:46
#6

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

จากการเดินทางร่วมไปเยี่ยมสนามสอบ "นักธรรม ชั้นตรี" ประจำปี ๒๕๕๓ ในส่วนกลาง เมื่อวันที่ ๑๗ ซึ่งเป็นวันสอบวันแรก ได้ไปเดินดูการจัดทำบัญชีของกองเลขานุการของสนามสอบต่างๆ ด้วย หลายสนามสอบได้ปฏิบัติเป็นไปด้วยดี แต่มีบางสนามสอบที่ยังใช้แบบเดิมอยู่ คือ พิมพ์หน้ากระดาษเปล่ามา แล้วให้ผู้เข้าสอบเขียนชื่อเองเหมือนเดิม

การใช้บัญชีสำหรับการสอบ "นักธรรม" ทุกชั้น ก็เป็นไปเหมือนตัวอย่างด้านบนนะครับ ให้จัดพิมพ์บัญชีใบรับใบตอบเหมือนเดิม และให้แก้ไขส่วนที่ผิดพลาดด้วยปากกาลงในกระดาษคำตอบนั้นเลย เมื่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เห็นการแก้ไขนั้นแล้ว ขอให้ดำเนินการแก้ไขตามการแก้นั้นลงในข้อมูลที่จัดพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ก่อนส่งมาสำนักงานนะครับ

ย้ำเตือนเหมือนเดิมนะครับ ด้วยข้อมูลเดิม

หมายเหตุ : หากดาวน์โหลดตัวบัญชีไปใช้ และไม่ได้ดาวน์โหลดมาใหม่ ขอให้ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับ เพราะมีการเพิ่มช่องอำเภอเข้ามาเพิ่มเติม เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดของปีที่แล้ว ที่หลายสนามสอบส่งมาแบบไม่มีอำเภอ ทำให้ยากต่อการคัดลอกข้อมูล และเกิดข้อผิดพลาดในภายหลังขึ้นมา

โพสโดย Somebody เมื่อ 13-11-2010 12:20
#7

ขอรบกวน ท่านเวปมาสเตอร์ หน่อยครับ ไม่ทราบว่า ผลสอบนักธรรมตรี ปี 2553 ทำไมออกช้าจัง แต่ก่อนสามารถตรวจผลสอบในส่วนกลางได้ เดี๋ยวนี้ตรวจไม่ได้เลย แล้วส่วนภูมิภาคเมื่อไหร่จะมาครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ:@:@:@