หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: หนังสือแจ้งการปรับปรุงบัญชี และขอข้อมูล

โพสโดย phng เมื่อ 25-06-2015 18:22
#1

ที่ กธ.๖๔/๒๕๕๘
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
วัดบวรนิเวศวิหาร กท.๑๐๒๐๐
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การปรับปรุงบัญชี ศ.ต่างๆ และขอความอนุเคราะห์รวบรวมรายชื่อวัดและองค์กรสถาบันการศึกษา
เรียน เจ้า......................
สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แบบฟอร์มตัวอย่างข้อมูลรายชื่อวัดและองค์กรสถาบันการศึกษา ๑ ชุด
๒. แผ่นซีดีบรรจุข้อมูลบัญชี ศ.ต่างๆ ที่ปรับปรุงใหม่ ๑ แผ่น

ตามที่ ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ในสถานศึกษา ระหว่างสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จักเป็นผลให้จำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจึงได้ปรับปรุงบัญชี ศ.ต่างๆ ทั้งฝ่ายนักธรรมและธรรมศึกษา เป็นรูปแบบที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจสอบอัตโนมัติ ขอโปรดแจ้งบุคลากรที่จัดทำบัญชี ศ.ต่างๆ ได้ศึกษาให้เข้าใจ และสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

อนึ่ง เพื่อให้มีฐานข้อมูลเบื้องต้นเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จึงขอความกรุณารวบรวมรายชื่อวัดและองค์กรสถานศึกษาในสังกัดที่ถูกต้อง และเป็นชื่อเต็มตามระเบียบราชการ พร้อมนำส่งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ตามรูปแบบเอกสารที่ถวายมาพร้อมนี้

เรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เรียนด้วยความนับถือ
พระพรหมมุนี
(พระพรหมมุนี)
รองแม่กองธรรมสนามหลวง