หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: หนังสือแจ้งการปรับปรุงบัญชี และขอข้อมูล

โพสโดย phng เมื่อ 25-06-2015 18:22
#1

ที่ กธ.๖๔/๒๕๕๘
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
วัดบวรนิเวศวิหาร กท.๑๐๒๐๐
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การปรับปรุงบัญชี ศ.ต่างๆ และขอความอนุเคราะห์รวบรวมรายชื่อวัดและองค์กรสถาบันการศึกษา
เรียน เจ้า......................
สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แบบฟอร์มตัวอย่างข้อมูลรายชื่อวัดและองค์กรสถาบันการศึกษา ๑ ชุด
๒. แผ่นซีดีบรรจุข้อมูลบัญชี ศ.ต่างๆ ที่ปรับปรุงใหม่ ๑ แผ่น

ตามที่ ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ในสถานศึกษา ระหว่างสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จักเป็นผลให้จำนวนผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจึงได้ปรับปรุงบัญชี ศ.ต่างๆ ทั้งฝ่ายนักธรรมและธรรมศึกษา เป็นรูปแบบที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจสอบอัตโนมัติ ขอโปรดแจ้งบุคลากรที่จัดทำบัญชี ศ.ต่างๆ ได้ศึกษาให้เข้าใจ และสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

อนึ่ง เพื่อให้มีฐานข้อมูลเบื้องต้นเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จึงขอความกรุณารวบรวมรายชื่อวัดและองค์กรสถานศึกษาในสังกัดที่ถูกต้อง และเป็นชื่อเต็มตามระเบียบราชการ พร้อมนำส่งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ตามรูปแบบเอกสารที่ถวายมาพร้อมนี้

เรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เรียนด้วยความนับถือ
พระพรหมมุนี
(พระพรหมมุนี)
รองแม่กองธรรมสนามหลวง

โพสโดย phng เมื่อ 26-06-2015 13:56
#2

ข้อมูลรายชื่อวัดและองค์กรสถาบันการศึกษา
ที่แจ้งขอไปยังสำนักเรียนวัด, สำนักเรียนคณะเขต, สำนักเรียนคณะจังหวัด นั้น
สำนักงานแม่กองธรรมจะใช้เป็นต้นแบบในการตรวจสอบเทียบเคียง
กับข้อมูลบัญชี ศ. ต่างๆ ที่ส่งผ่านออนไลน์
สำหรับตรวจสอบข้อมูลในส่วนสังกัดวัดและองค์กร
ถ้าข้อมูลไม่ตรงกันหรือไม่มี จะได้แจ้งให้ผู้จัดทำบัญชี ศ.ต่างๆ
แก้ไขให้ถูกต้องและทำการส่งใหม่ เพราะหากปล่อยทิ้งไว้
ก็จะเป็นเหตุให้ผิดไปจนถึงการประกาศผลสอบ
และออกใบประกาศนียบัตรผิดพลาดไปด้วย
ดังเช่นทุกปีที่เป็นมา

โพสโดย phng เมื่อ 01-07-2015 19:35
#3

ข้อมูลที่ขอนั้น ขอความกรุณาให้ส่งเป็นไฟล์ชนิด xls หรือ xlsx
เพราะสามารถนำลงฐานข้อมูลได้ ด้วยขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอน

มีบางแห่งส่งไฟล์ชนิดอื่นมาให้เช่น doc หรือ pdf
ทั้งที่เป็นการบันทึกเป็น pdf
และแสกนจากฉบับจริงพร้อมลายเซ็นเจ้าสำนักเรียน
ยากต่อการนำลงฐานข้อมูลและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดมากเกินไป