หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: แบบฟอร์ขอเข้าสอบ ๒๕๕๘

โพสโดย phng เมื่อ 29-06-2015 13:34
#4

การส่งไฟล์แบบใหม่นี้
การส่ง เป็นหน้าที่ของผู้จัดทำบัญชีของแต่ละสนามสอบหรือผู้จัดการดูแลสนามสอบนั้น
อำเภอ จังหวัด ภาค มีหน้าที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามกำหนดกาลและระเบียบปฏิบัติ

จะมีหนังสือแจ้งกำหนดวันสอบและระเบียบปฏิบัติอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

สนามสอบจะจัดส่งเองได้ก็ต่อเมื่อ
๑. เป็นสนามสอบที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานแม่กองธรรมแล้ว
หรือมีการขอเปิดเป็นสนามสอบจากเจ้าสำนักเรียนถึงสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
และมีหนังสือแจ้งอนุมัติให้เป็นสนามสอบจากสำนักงานแม่กองธรรมแล้ว
๒. ได้รับ ชื่อผู้ใช้(User) และ รหัสผ่าน(Password) สำหรับการส่งข้อมูล
ซึ่งสำนักงานแม่กองธรรมจะแจ้งผ่านเจ้าสำนักเรียนในภายหลัง

แก้ไขโดย phng เมื่อ 01-07-2015 19:11