พิธีมอบสื่อนิทรรศการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี
โพสโดย webmaster เมื่อ September 24 2009 20:40:48

พิธีมอบสื่อนิทรรศการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษาจัดพิธีมอบสื่อนิทรรศการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี โดยพระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธี

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน ถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีมอบสื่อนิทรรศการว่า สืบเนื่องจากการ จัดนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี พร้อมทั้งนำเสนอโครงสร้างการบริหารงานและผลการดำเนินงาน ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และสำนักงานแม่กองบาลสนามหลวง ในการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เมื่อเดือนพฤษภาคม ศกนี้ ที่ผ่านมานั้น สร้างความประทับใจเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการศึกษาสงฆ์ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา และผู้สนใจชมนิทรรศการพระปริยัติธรรมโครงสร้าง และรูปแบบการบริหารจัดการ รวมทั้งนโยบายส่งเสริมการศึกษาสงฆ์ โดยพระสงฆ์ และเพื่อพระสงฆ์ ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานที่รับสนองงานคณะสงฆ์และพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา ได้ตระหนักว่า นิทรรศการดังกล่าวนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาค้นคว้า และการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจของคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษา สมควรที่จะดำเนินการขยายผลสู่สาธารณชนให้กว้างขวาง โดยการจัดทำเป็นสื่อนิทรรศการ ที่อำนวยประโยชน์และความสะดวก สำหรับพุทธศาสนิกชนผู้สนใจ ได้ศึกษาค้นคว้างง่ายยิ่งขึ้น ในการนี้ ได้มอบให้กองพุทธศาสนศึกษา ร่วมกับ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ดำเนินการผลิตสื่อนิทรรศการดังกล่าว จำนวน ๑๖๐ ชุด ๆ ละ ๒๖ แผ่น โดยเผยแพร่ผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดซึ่งแล้วเสร็จและพร้อมจัดพิธีมอบในวันนี้

สำหรับการจัดพิธีมอบสื่อนิทรรศการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและบาลีในครั้งนี้ กำหนดจัดในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ รวม ๒ วัน โดยได้อาราธนาผู้แทนเจ้าคณะจังหวัด ทุกจังหวัด และเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ทั่วประเทศ รวมทั้งหมดประมาณ ๒๐๐ รูป / คน เข้าร่วมพิธี และเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการสงเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและบาลี และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยจัดให้มีการเสวนากลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์และแนวทางแก้ไขพร้อมกันไปด้วย

การจัดพิธีมอบสื่อนิทรรศการและการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา ได้รับความเมตตานุเคราะห์ในการดำเนินการผลิตสื่อนิทรรศการ จากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ด้านวิชาการและวิทยากร จากพระพรหมโมลี ประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระธรรมวรเมธี เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง และพระธรรมปัญญาภรณ์ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง ด้านสถานที่จัดพิธีและประชุมสัมมนา ได้รับความเมตตานุเคราะห์ จากพระเดชพระคุณ พระราชปริยัติวิมล เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม ให้ใช้อาคารสถานที่ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในวัด พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือ จากพระภิกษุ สามเณร และศรัทธาประชาชนของวัดอาวุธวิกสิตารามเป็นอย่างดียิ่ง นางจุฬารัตน์ กล่าว.

จากนั้น พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม ได้กล่าวสัมโมทนียกถาให้โอวาทเปิดการประชุมพอสรุปได้ว่า....ยอมรับว่าพุทธศาสนิกชนของเรานั้น นับถือพระพุทธศาสนาตามบรรพบุรุษ ชาวพุทธที่มีอยู่ร้อยละ 90 มีความรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือไม่ ตอบได้เลยว่า น้อย มีไม่กี่เปอร์เซ็นต์ คนไม่รู้มากกว่าคนรู้ ส่วนคนที่จะนำไปศึกษาและปฏิบัติจริงก็ยิ่งมีน้อยที่สุด แม้แต่พระสงฆ์ที่นำหลักทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติให้เกิดผลจริง ๆ ก็มีน้อยเช่นกัน โดยที่พระสงฆ์ไม่ได้นึกถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อพระพุทธศาสนา

พระพรหมมุนี กล่าวต่อไปว่า ผู้แทนเจ้าคณะจังหวัด ต้องช่วยกัน โดยเฉพาะการศึกษาสงฆ์ ทุกวันนี้ทำกันตามมีตามเกิดไม่จริงจัง มีจริงจังก็ไม่เท่าไหร่ ซึ่งทางแม่กองธรรมเคยออกไปตรวจสนามสอบธรรมสนามหลวงตามวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ พบว่า การสอบ การออกใบประกาศก็ไม่มีคุณภาพ จึงคิดที่จะปรับปรุงให้เกิดคุณภาพ โดยการไม่เพิ่มสนามสอบ และส่งผู้แทนแม่กองธรรมออกไปดูแลสนามสอบ แต่ก็พบอุปสรรค คือ หลายจังหวัดขอขยายสนามสอบมากขึ้น จาก 1 แห่ง เป็น 5 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พระภิกษุสามเณร ทางแม่กองธรรมก็เข้าใจ แต่แม่กองธรรมจำเป็นต้องยุบสนามสอบในการรักษาคุณภาพของนักธรรมให้คงไว้ เพราะการขยายสนามสอบมาก ๆ ทำให้การดูแลไม่ทั่วถึง

“ตามหัวเมืองต่าง ๆ ไม่มีการเรียนการสอนธรรม-บาลี แต่ก็ส่งพระภิกษุสามเณร มาสอบธรรมสนามหลวงสอบกันได้อย่างไรโดยไม่ได้เรียนแล้วจะเอาอะไรมาสอบ ทำให้พระไม่มีความรู้ ไม่มีคุณภาพ ถ้าปล่อยให้การสอบธรรม - บาลี ไม่มีคุณภาพ พระที่จะเป็นนักธรรม ที่จะต้องเป็นเจ้าคณะพระสังฆธิการในอนาคต ไม่มีความรู้ทางพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ลองคิดดูว่า ต่อไปพระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างไร อาตมาขอฝากผู้แทนเจ้าคณะผู้ปกครองให้เข้าใจเรื่องนี้ และช่วยกันดูแลการศึกษาสงฆ์ให้มีคุณภาพ อีกทั้งจะทำอย่างไรให้พระสงฆ์นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสู่การปฏิบัติมากขึ้น เพื่อรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและศรัทธาของพุทธศาสนิกชน” แม่กองธรรมสนามหลวง กล่าว

อ้างอิง : ข่าวจาก พศ.