สนามสอบธรรมศึกษา ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
สนามสอบธรรมศึกษา ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) ๒๕๕๗
ภาค คณะจังหวัด ที่ รหัสสนาม ชื่อสนามสอบ / ตำบล / อำเภอ ธ.ศ.ตรี ธ.ศ.โท ธ.ศ.เอก รวม ใบตอบ ซอง
1 นนทบุรี 1 202001  วัดเฉลิมพระเกียรติ / บางศรีเมือง / เมืองนนทบุรี 317 172 22 511 630 2
1 นนทบุรี 2 202002  โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรก,เหนือ / สวนใหญ่ / เมืองนนทบุรี 483 93 30 606 740 3
1 นนทบุรี 3 202003  โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๒ วัดทินกรนิมิต / สวนใหญ่ / เมืองนนทบุรี 137 78 70 285 350 1
1 นนทบุรี 4 202004  เรือนจำกลางบางขวาง / สวนใหญ่ / เมืองนนทบุรี 420 270 140 830 1,000 3
1 นนทบุรี 5 202005  เรือนจำจังหวัดนนทบุรี / สวนใหญ่ / เมืองนนทบุรี 307 97 25 429 520 2
1 นนทบุรี 6 202006  โรงเรียนนครนนท์วิทยา ๓ วัดนครอินทร์ / สวนใหญ่ / เมืองนนทบุรี 72 69 34 175 220 1
1 นนทบุรี 7 202007  โรงเรียนสตรีนนทบุรี / สวนใหญ่ / เมืองนนทบุรี 571 201 118 890 1,070 4
1 นนทบุรี 8 202008  วัดบัวขวัญ / บางกระสอ / เมืองนนทบุรี 233 130 63 426 520 2
1 นนทบุรี 9 202009  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ / บางกระสอ / เมืองนนทบุรี 713 164 47 924 1,120 4
1 นนทบุรี 10 202010  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ วัดโบสถ์ดอนพรหม / บางกร่าง / เมืองนนทบุรี 325 132 23 480 580 2
1 นนทบุรี 11 202012  โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง / บางเขน / เมืองนนทบุรี 386 118 13 517 630 2
1 นนทบุรี 12 202034  โรงเรียนวัดบางระโหง (ภิรมย์ศิริ) / บางกร่าง / เมืองนนทบุรี 69 44 25 138 170 1
1 นนทบุรี 13 202015  โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา / บางสีทอง / บางกรวย 146 88 17 251 320 1
1 นนทบุรี 14 202013  วัดจันทร์ / บางกรวย / บางกรวย 142 92 24 258 320 1
1 นนทบุรี 15 202014  วัดบางอ้อยช้าง / บางสีทอง / บางกรวย 130 84 21 235 290 1
1 นนทบุรี 16 202016  โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี / บางคูเวียง / บางกรวย 852 367 68 1,287 1,550 5
1 นนทบุรี 17 202018  โรงเรียนวัดศรีประวัติ / ปลายบาง / บางกรวย 168 79 24 271 340 1
1 นนทบุรี 18 202017  โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต / ศาลากลาง / บางกรวย 195 39 10 244 300 1
1 นนทบุรี 19 202019  โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี / มหาสวัสดิ์ / บางกรวย 365 167 138 670 810 3
1 นนทบุรี 20 202020  วัดเตย / บางตะไนย์ / ปากเกร็ด 629 59 9 697 840 3
1 นนทบุรี 21 202021  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี / คลองพระอุดม / ปากเกร็ด 481 206 98 785 950 3
1 นนทบุรี 22 202022  โรงเรียนคลองเกลือ / คลองเกลือ / ปากเกร็ด 1,010 456 89 1,555 1,880 6
1 นนทบุรี 23 202023  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพสตรีบ้านเกร็ดตระการ / เกาะเกร็ด / ปากเกร็ด 43 10 - 53 80 1
1 นนทบุรี 24 202024  วัดละหาร / โสนลอย / บางบัวทอง 2,197 501 91 2,789 3,350 10
1 นนทบุรี 25 202011  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี / บางกร่าง / เมืองนนทบุรี 477 111 73 661 810 3
1 นนทบุรี 26 202025  วัดพิกุลเงิน / บางม่วง / บางใหญ่ 405 255 56 716 870 3
1 นนทบุรี 27 202026  โรงเรียนตลาดบางคูลัด / บางใหญ่ / บางใหญ่ 349 85 4 438 530 2
1 นนทบุรี 28 202027  โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี (นนทกิจพิศาล) / บางใหญ่ / บางใหญ่ 260 167 95 522 640 2
1 นนทบุรี 29 202028  โรงเรียนชุมชนวัดบางโค / บางแม่นาง / บางใหญ่ 196 30 21 247 300 1
1 นนทบุรี 30 202029  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ / เสาธงหิน / บางใหญ่ 696 112 - 808 980 3
1 นนทบุรี 31 202030  วัดไทรใหญ่ / ไทรน้อย / ไทรน้อย 644 245 74 963 1,170 4
1 นนทบุรี 32 202031  โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย / ไทรน้อย / ไทรน้อย 430 147 20 597 720 3
1 นนทบุรี 33 202032  โรงเรียนวัดมะสง / ทวีวัฒนา / ไทรน้อย 547 126 26 699 840 3
1 ปทุมธานี 1 203001  โรงเรียนคณะราษฎร์ปทุมธานี / บ้านกลาง / เมืองปทุมธานี 506 868 586 1,960 2,360 7
1 ปทุมธานี 2 203002  โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี / บางปรอก / เมืองปทุมธานี 443 119 33 595 720 3
1 ปทุมธานี 3 203003  โรงเรียนปทุมวิไล / บางปรอก / เมืองปทุมธานี 1,528 753 602 2,883 3,470 10
1 ปทุมธานี 4 203004  โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี / บางปรอก / เมืองปทุมธานี 251 193 117 561 690 2
1 ปทุมธานี 5 203005  วัดหงษ์ปทุมาวาส / บางปรอก / เมืองปทุมธานี 300 7 - 307 380 2
1 ปทุมธานี 6 203006  วัดเปรมประชา / บางพูน / เมืองปทุมธานี 292 148 10 450 540 2
1 ปทุมธานี 7 203007  โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" / บางหลวง / เมืองปทุมธานี 335 79 30 444 540 2
1 ปทุมธานี 8 203008  โรงเรียนหอวังปทุมธานี / สวนพริกไทย / เมืองปทุมธานี 653 333 252 1,238 1,490 5
1 ปทุมธานี 9 203009  โรงเรียนวัดเสด็จ / สวนพริกไทย / เมืองปทุมธานี 172 80 - 252 320 1
1 ปทุมธานี 10 203010  โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง / บางกะดี / เมืองปทุมธานี 185 176 20 381 470 2
1 ปทุมธานี 11 203011  วัดชัยสิทธาวาส / กระแชง / สามโคก 367 53 16 436 530 2
1 ปทุมธานี 12 203012  วัดป่างิ้ว / บ้านงิ้ว / สามโคก 1,743 233 35 2,011 2,430 7
1 ปทุมธานี 13 203013  วัดบ้านพร้าวนอก / เชียงรากใหญ่ / สามโคก 310 63 68 441 540 2
1 ปทุมธานี 14 203014  วัดบัวแก้วเกษร / ระแหง / ลาดหลุมแก้ว 439 87 23 549 660 2
1 ปทุมธานี 15 203015  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี / บ่อเงิน / ลาดหลุมแก้ว 115 92 77 284 350 1
1 ปทุมธานี 16 203016  วัดบ่อเงิน / บ่อเงิน / ลาดหลุมแก้ว 402 104 64 570 690 2
1 ปทุมธานี 17 203017  วัดพระธรรมกาย / คลองสาม / คลองหลวง 522 104 48 674 820 3
1 ปทุมธานี 18 203018  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต / คลองสี่ / คลองหลวง 709 734 311 1,754 2,120 7
1 ปทุมธานี 19 203019  โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ / คลองสอง / คลองหลวง 481 116 70 667 810 3
1 ปทุมธานี 20 203020  โรงเรียนวัดเกิดการอุดม / คลองสาม / คลองหลวง 151 75 - 226 280 1
1 ปทุมธานี 21 203021  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง / คลองสาม / คลองหลวง 172 17 - 189 230 1
1 ปทุมธานี 22 203022  ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง / คลองหก / คลองหลวง 483 73 5 561 690 2
1 ปทุมธานี 23 203023  วัดหว่านบุญ / คลองหก / คลองหลวง 70 46 41 157 200 1
1 ปทุมธานี 24 203024  วัดบางขัน / คลองหนึ่ง / คลองหลวง 191 51 4 246 300 1
1 ปทุมธานี 25 203025  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ / คลองหนึ่ง / คลองหลวง 234 46 6 286 350 1
1 ปทุมธานี 26 203026  โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง / คลองหนึ่ง / คลองหลวง 133 85 5 223 280 1
1 ปทุมธานี 27 203027  โรงเรียนจารุศรบำรุง / คลองหนึ่ง / คลองหลวง 172 6 4 182 230 1
1 ปทุมธานี 28 203029  วัดพืชนิมิต / คลองหนึ่ง / คลองหลวง 27 38 1 66 90 1
1 ปทุมธานี 29 203030  วัดตะวันเรือง / คลองสี่ / คลองหลวง 185 75 2 262 330 1
1 ปทุมธานี 30 203031  วัดเพิ่มทาน / คลองสี่ / คลองหลวง 157 17 - 174 220 1
1 ปทุมธานี 31 203033  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย / คลองห้า / คลองหลวง 132 69 48 249 300 1
1 ปทุมธานี 32 203034  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง / คลองห้า / คลองหลวง 239 135 22 396 480 2
1 ปทุมธานี 33 203035  โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม / คลองสอง / คลองหลวง 142 42 - 184 230 1
1 ปทุมธานี 34 203036  วัดโพสพผลเจริญ / คูคต / ลำลูกกา 167 48 - 215 270 1
1 ปทุมธานี 35 203037  โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา / คูคต / ลำลูกกา 223 67 12 302 380 2
1 ปทุมธานี 36 203038  วัดลาดสนุ่น / คูคต / ลำลูกกา 136 - - 136 170 1
1 ปทุมธานี 37 203039  วัดซอยสามัคคี / คูคต / ลำลูกกา 217 36 - 253 320 1
1 ปทุมธานี 38 203040  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลำลูกกา / ลำลูกกา / ลำลูกกา 1,699 240 209 2,148 2,580 8
1 ปทุมธานี 39 203041  วัดดอนใหญ่ / ลำลูกกา / ลำลูกกา 207 67 10 284 350 1
1 ปทุมธานี 40 203042  วัดราษฎร์ศรัทธาราม / บึงคำพร้อย / ลำลูกกา 207 29 1 237 290 1
1 ปทุมธานี 41 203043  โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม / บึงคำพร้อย / ลำลูกกา 214 67 7 288 350 1
1 ปทุมธานี 42 203044  วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม / บึงทองหลาง / ลำลูกกา 168 29 5 202 260 1
1 ปทุมธานี 43 203045  โรงเรียนแย้มสอาด รังสิต / ลาดสวาย / ลำลูกกา 350 190 41 581 710 2
1 ปทุมธานี 44 203046  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศฯ สวนกุหลาบปทุมธานี / พืชอุดม / ลำลูกกา 685 294 18 997 1,200 4
1 ปทุมธานี 45 203047  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ฯ ปทุมธานี / บึงคอไห / ลำลูกกา 584 251 26 861 1,050 3
1 ปทุมธานี 46 203048  โรงเรียนสายปัญญา รังสิต / ประชาธิปัตย์ / ธัญบุรี 367 132 76 575 700 2
1 ปทุมธานี 47 203049  วัดแสงสรรค์ / ประชาธิปัตย์ / ธัญบุรี 168 67 12 247 300 1
1 ปทุมธานี 48 203050  โรงเรียนธัญบุรี / ประชาธิปัตย์ / ธัญบุรี 495 - - 495 600 2
1 ปทุมธานี 49 203051  โรงเรียนอุดมวิทยา / ประชาธิปัตย์ / ธัญบุรี 904 81 48 1,033 1,250 4
1 ปทุมธานี 50 203052  โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ / ประชาธิปัตย์ / ธัญบุรี 112 15 5 132 170 1
1 ปทุมธานี 51 203053  วัดเขียนเขต / บึงยี่โถ / ธัญบุรี 761 112 48 921 1,120 4
1 ปทุมธานี 52 203054  วัดมูลจินดาราม / บึงยี่โถ / ธัญบุรี 67 114 30 211 270 1
1 ปทุมธานี 53 203055  โรงเรียนโชคชัยรังสิต / บึงยี่โถ / ธัญบุรี 725 118 - 843 1,020 3
1 ปทุมธานี 54 203056  เรือนจำอำเภอธัญบุรี / รังสิต / ธัญบุรี 345 55 - 400 480 2
1 ปทุมธานี 55 203057  โรงเรียนธัญรัตน์ / รังสิต / ธัญบุรี 634 254 44 932 1,130 4
1 ปทุมธานี 56 203058  วัดอัยยิการาม / ลำผักกูด / ธัญบุรี 146 - - 146 180 1
1 ปทุมธานี 57 203059  วัดพิชิตปิตยาราม / บึงน้ำรักษ์ / ธัญบุรี 337 36 5 378 460 2
1 ปทุมธานี 58 203060  วัดบึงบาประภาสะวัต / บึงบา / หนองเสือ 225 100 50 375 460 2
1 ปทุมธานี 59 203061  โรงเรียนชุมชนบึงบา / บึงบา / หนองเสือ 122 129 21 272 340 1
1 ปทุมธานี 60 203062  วัดนพรัตนาราม / นพรัตน์ / หนองเสือ 80 13 1 94 120 1
1 ปทุมธานี 61 203063  วัดราษฎรบำรุง / บึงกาสาม / หนองเสือ 90 60 11 161 210 1
1 ปทุมธานี 62 203065  วัดพิรุณศาสตร์ / บึงทองหลาง / ลำลูกกา 165 43 23 231 290 1
1 ปทุมธานี 63 203066  วัดนาวง / หลักหก / เมืองปทุมธานี 272 63 4 339 410 2
1 สมุทรปราการ 1 204001  โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง / สำโรงเหนือ / เมืองสมุทรปราการ 1,254 574 233 2,061 2,490 8
1 สมุทรปราการ 2 204002  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ / ปากน้ำ / เมืองสมุทรปราการ 432 4 25 461 570 2
1 สมุทรปราการ 3 204003  โรงเรียนสมุทรปราการ / ปากน้ำ / เมืองสมุทรปราการ 492 20 45 557 680 2
1 สมุทรปราการ 4 204004  โรงเรียนวัดแพรกษา / แพรกษา / เมืองสมุทรปราการ 576 183 85 844 1,020 3
1 สมุทรปราการ 5 204005  โรงเรียนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ / บางปูใหม่ / เมืองสมุทรปราการ 277 62 25 364 450 2
1 สมุทรปราการ 6 204006  โรงเรียนเทศบาล ๕ / ปากน้ำ / เมืองสมุทรปราการ 86 90 16 192 240 1
1 สมุทรปราการ 7 204007  เรือนจำกลางสมุทรปราการ / คลองด่าน / บางบ่อ 606 308 98 1,012 1,230 4
1 สมุทรปราการ 8 204008  โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม / บางบ่อ / บางบ่อ 945 102 44 1,091 1,320 4
1 สมุทรปราการ 9 204009  โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ / คลองด่าน / บางบ่อ 445 460 171 1,076 1,300 4
1 สมุทรปราการ 10 204010  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ / บางบ่อ / บางบ่อ 634 232 75 941 1,140 4
1 สมุทรปราการ 11 204011  วัดกิ่งแก้ว / ราชาเทวะ / บางพลี 620 308 40 968 1,170 4
1 สมุทรปราการ 12 204012  วัดหัวคู้ / ศีรษะจรเข้น้อย / บางเสาธง 916 162 40 1,118 1,350 4
1 สมุทรปราการ 13 204013  วัดทรงธรรม / ตลาด / พระประแดง 649 246 126 1,021 1,240 4
1 สมุทรปราการ 14 204014  โรงเรียนอำนวยวิทย์ / ทรงคนอง / พระประแดง 538 162 105 805 980 3
1 สมุทรปราการ 15 204015  โรงเรียนมัธยมวัดทรงธรรม / ตลาด / พระประแดง 486 233 48 767 930 3
1 สมุทรปราการ 16 204016  วัดชนนิมิตร / บางจาก / พระประแดง 328 222 58 608 740 3
1 สมุทรปราการ 17 204017  วัดครุใน / บางครุ / พระประแดง 599 293 11 903 1,100 4
1 สมุทรปราการ 18 204018  วัดคู่สร้าง / ในคลองบางปลากด / พระสมุทรเจดีย์ 326 301 138 765 930 3
1 สมุทรปราการ 19 204019  โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม / ในคลองบางปลากด / พระสมุทรเจดีย์ 125 99 55 279 340 1
1 สมุทรปราการ 20 204020  โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย / ในคลองบางปลากด / พระสมุทรเจดีย์ 172 74 29 275 340 1
1 สมุทรปราการ 21 204021  โรงเรียนวัดใหญ่ / ในคลองบางปลากด / พระสมุทรเจดีย์ 317 169 67 553 680 2
1 สมุทรปราการ 22 204022  โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า / แหลมฟ้าผ่า / พระสมุทรเจดีย์ 98 91 72 261 330 1
1 สมุทรปราการ 23 204023  โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ / แพกษา / เมืองสมุทรปราการ 624 333 181 1,138 1,370 4
1 สมุทรปราการ 24 204024  โรงเรียนคลองใหม่ / แพรกษาใหม่ / เมืองสมุทรปราการ 164 123 14 301 380 2
2 พระนครศรีอยุธยา 1 205001  วัดพนัญเชิง / กะมัง / พระนครศรีอยุธยา 335 91 18 444 540 2
2 พระนครศรีอยุธยา 2 205002  ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา / หันตรา / พระนครศรีอยุธยา 30 23 2 55 80 1
2 พระนครศรีอยุธยา 3 205003  เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา / หันตรา / พระนครศรีอยุธยา 349 147 30 526 640 2
2 พระนครศรีอยุธยา 4 205004  เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / หันตรา / พระนครศรีอยุธยา 546 151 28 725 880 3
2 พระนครศรีอยุธยา 5 205005  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา / ประตูชัย / พระนครศรีอยุธยา 100 105 46 251 320 1
2 พระนครศรีอยุธยา 6 205006  โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา / ประตูชัย / พระนครศรีอยุธยา 110 72 8 190 230 1
2 พระนครศรีอยุธยา 7 205007  โรงเรียนประตูชัย / ท่าวาสุกรี / พระนครศรีอยุธยา 703 319 101 1,123 1,360 4
2 พระนครศรีอยุธยา 8 205008  วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา / ท่าวาสุกรี / พระนครศรีอยุธยา 550 212 92 854 1,040 3
2 พระนครศรีอยุธยา 9 205009  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา / ท่าวาสุกรี / พระนครศรีอยุธยา 208 29 23 260 320 1
2 พระนครศรีอยุธยา 10 205010  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล / คลองสวนพลู / พระนครศรีอยุธยา 435 264 114 813 990 3
2 พระนครศรีอยุธยา 11 205032  โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน / หัวรอ / พระนครศรีอยุธยา 293 70 2 365 450 2
2 พระนครศรีอยุธยา 12 205011  วัดแจ้ง / พิตเพียน / มหาราช 155 128 100 383 470 2
2 พระนครศรีอยุธยา 13 205012  วัดศักดิ์ / ศาลาลอย / ท่าเรือ 411 172 58 641 780 3
2 พระนครศรีอยุธยา 14 205013  วัดไก่จ้น / ท่าหลวง / ท่าเรือ 593 88 37 718 870 3
2 พระนครศรีอยุธยา 15 205014  วัดปรีดาราม / แม่ลา / นครหลวง 401 136 50 587 710 2
2 พระนครศรีอยุธยา 16 205015  โรงเรียนบางปะหัน / บ้านลี่ / บางปะหัน 440 148 51 639 770 3
2 พระนครศรีอยุธยา 17 205016  โรงเรียนอุทัย / อุทัย / อุทัย 331 128 48 507 620 2
2 พระนครศรีอยุธยา 18 205017  วัดโคกช้าง / อุทัย / อุทัย 301 83 35 419 510 2
2 พระนครศรีอยุธยา 19 205031  โรงเรียนวัดสะแก / ธนู / อุทัย 183 61 - 244 300 1
2 พระนครศรีอยุธยา 20 205018  โรงเรียนรอตเสวกวิทยา / ภาชี / ภาชี 490 - - 490 590 2
2 พระนครศรีอยุธยา 21 205019  โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" / ภาชี / ภาชี 306 467 36 809 980 3
2 พระนครศรีอยุธยา 22 205020  โรงเรียนวัดพะยอม / พะยอม / วังน้อย 625 35 12 672 820 3
2 พระนครศรีอยุธยา 23 205021  วัดศรีประชา / ชะแมบ / วังน้อย 483 78 5 566 690 2
2 พระนครศรีอยุธยา 24 205022  โรงเรียนปัณณวิชญ์ / คุ้งลาน / บางปะอิน 185 - - 185 230 1
2 พระนครศรีอยุธยา 25 205029  วัดชุมพลนิกายาราม / บ้านเลน / บางปะอิน 149 124 - 273 340 1
2 พระนครศรีอยุธยา 26 205023  วัดเชิงเลน / ราชคราม / บางไทร 385 96 25 506 620 2
2 พระนครศรีอยุธยา 27 205028  วัดกระแชง / กระแชง / บางไทร 101 45 13 159 200 1
2 พระนครศรีอยุธยา 28 205024  วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ / คู้สลอด / ลาดบัวหลวง 301 121 18 440 530 2
2 พระนครศรีอยุธยา 29 205025  วัดบ้านแพน / สามกอ / เสนา 314 117 30 461 570 2
2 พระนครศรีอยุธยา 30 205026  โรงเรียนวัดไชยภูมิ / ชายนา / เสนา 357 159 38 554 680 2
2 พระนครศรีอยุธยา 31 205030  โรงเรียนบางบาล / บางบาล / บางบาล 264 100 26 390 470 2
2 พระนครศรีอยุธยา 32 205027  โรงเรียนบางซ้ายวิทยา / แก้วฟ้า / บางซ้าย 232 183 63 478 580 2
2 อ่างทอง 1 206001  เรือนจำจังหวัดอ่างทอง / ศาลาแดง / เมืองอ่างทอง 117 77 47 241 300 1
2 อ่างทอง 2 206002  วัดอ่างทอง / บางแก้ว / เมืองอ่างทอง 447 283 - 730 880 3
2 อ่างทอง 3 206003  โรงเรียนวัดรุ้ง / บ้านอิฐ / เมืองอ่างทอง 109 85 33 227 280 1
2 อ่างทอง 4 206004  โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง / โพสะ / เมืองอ่างทอง 45 32 17 94 120 1
2 อ่างทอง 5 206005  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส / ตลาดหลวง / เมืองอ่างทอง 90 49 16 155 200 1
2 อ่างทอง 6 206006  วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง / บางแก้ว / เมืองอ่างทอง 70 39 22 131 170 1
2 อ่างทอง 7 206008  โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล / ตลาดหลวง / เมืองอ่างทอง 134 147 - 281 350 1
2 อ่างทอง 8 206036  โรงเรียนวัดเซิงหวาย / หัวไผ่ / เมืองอ่างทอง 60 84 11 155 200 1
2 อ่างทอง 9 206011  วัดห้วยโรง / ห้วยคันแหลน / วิเศษชัยชาญ 174 17 4 195 240 1
2 อ่างทอง 10 206012  โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ / ไผ่จำศีล / วิเศษชัยชาญ 64 79 40 183 230 1
2 อ่างทอง 11 206013  โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน / ไผ่จำศีล / วิเศษชัยชาญ 396 119 13 528 640 2
2 อ่างทอง 12 206014  โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" / ไผ่จำศีล / วิเศษชัยชาญ 120 44 70 234 290 1
2 อ่างทอง 13 206015  วัดนางชำ / บางจัก / วิเศษชัยชาญ 281 88 47 416 510 2
2 อ่างทอง 14 206016  โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม / ไผ่จำศีล / วิเศษชัยชาญ 157 69 20 246 300 1
2 อ่างทอง 15 206017  โรงเรียนสนิทวิทยา / ไผ่จำศีล / วิเศษชัยชาญ 69 109 30 208 260 1
2 อ่างทอง 16 206019  โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์) / ม่วงเตี้ย / วิเศษชัยชาญ 62 94 71 227 280 1
2 อ่างทอง 17 206020  วัดท่าโขลงกิตติยาราม / บ่อแร่ / โพธิ์ทอง 153 111 60 324 400 2
2 อ่างทอง 18 206021  วัดโพธิ์เกรียบ / บางพลับ / โพธิ์ทอง 151 84 44 279 340 1
2 อ่างทอง 19 206022  วัดโคกพุทรา / โคกพุทรา / โพธิ์ทอง 50 74 34 158 200 1
2 อ่างทอง 20 206035  วัดยางช้าย / ยางช้าย / โพธิ์ทอง 168 182 90 440 530 2
2 อ่างทอง 21 206025  โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ / ป่าโมก / ป่าโมก 43 118 133 294 360 1
2 อ่างทอง 22 206026  โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ / เอกราช / ป่าโมก 190 128 21 339 410 2
2 อ่างทอง 23 206027  โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง / สายทอง / ป่าโมก 80 90 18 188 230 1
2 อ่างทอง 24 206028  โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) / บางเสด็จ / ป่าโมก 288 282 185 755 920 3
2 อ่างทอง 25 206029  โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดป่าโมกข์ / ป่าโมก / ป่าโมก 163 94 - 257 320 1
2 อ่างทอง 26 206030  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง / ไชยภูมิ / ไชโย 297 224 27 548 660 2
2 อ่างทอง 27 206031  วัดแสวงหา / แสวงหา / แสวงหา 153 165 140 458 560 2
2 อ่างทอง 28 206032  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนกร่างฯ / บ้านพราน / แสวงหา 209 300 155 664 810 3
2 อ่างทอง 29 206037  โรงเรียนประสิทธิวิทยา / ห้วยไผ่ / แสวงหา 76 87 44 207 260 1
2 อ่างทอง 30 206034  วัดสามโก้ / สามโก้ / สามโก้ 269 127 41 437 530 2
2 สระบุรี 1 207001  เรือนจำจังหวัดสระบุรี / ปากเพรียว / เมืองสระบุรี 468 203 74 745 900 3
2 สระบุรี 2 207002  โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง / ปากเพรียว / เมืองสระบุรี 255 143 - 398 480 2
2 สระบุรี 3 207003  โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา / ปากเพรียว / เมืองสระบุรี 181 225 12 418 510 2
2 สระบุรี 4 207004  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม / ปากเพรียว / เมืองสระบุรี 75 84 79 238 290 1
2 สระบุรี 5 207005  โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีบุรีรตนาราม) / ปากเพรียว / เมืองสระบุรี 578 153 19 750 900 3
2 สระบุรี 6 207006  วัดทองพุ่มพวง / ปากเพรียว / เมืองสระบุรี 638 157 42 837 1,010 3
2 สระบุรี 7 207007  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี / ปากเพรียว / เมืองสระบุรี 570 462 150 1,182 1,430 5
2 สระบุรี 8 207008  โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี) / ปากเพรียว / เมืองสระบุรี 329 259 106 694 840 3
2 สระบุรี 9 207009  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี / ปากข้าวสาร / เมืองสระบุรี 175 123 84 382 470 2
2 สระบุรี 10 207010  โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) / ปากข้าวสาร / เมืองสระบุรี 170 111 37 318 390 2
2 สระบุรี 11 207011  โรงเรียนแก่งคอย / แก่งคอย / แก่งคอย 623 312 109 1,044 1,260 4
2 สระบุรี 12 207012  โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง / แก่งคอย / แก่งคอย 516 152 87 755 920 3
2 สระบุรี 13 207013  โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม / ชะอม / แก่งคอย 190 51 46 287 350 1
2 สระบุรี 14 207014  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส / ห้วยแห้ง / แก่งคอย 145 16 9 170 210 1
2 สระบุรี 15 207015  โรงเรียนสองคอนวิทยาคม / สองคอน / แก่งคอย 95 118 46 259 320 1
2 สระบุรี 16 207016  โรงเรียนวัดโคกกรุง / ชำผักแพว / แก่งคอย 153 94 15 262 330 1
2 สระบุรี 17 207017  โรงเรียนอนุบาลทับกวาง / ทับกวาง / แก่งคอย 215 103 5 323 400 2
2 สระบุรี 18 207018  โรงเรียนวัดป่าไผ่ / ทับกวาง / แก่งคอย 155 135 29 319 390 2
2 สระบุรี 19 207019  โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา / แก่งคอย / แก่งคอย 191 28 18 237 290 1
2 สระบุรี 20 207020  โรงเรียนแสงวิทยา / แก่งคอย / แก่งคอย 75 36 - 111 150 1
2 สระบุรี 21 207021  โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย / แก่งคอย / แก่งคอย 243 57 3 303 380 2
2 สระบุรี 22 207022  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย / สองคอน / แก่งคอย 136 98 42 276 340 1
2 สระบุรี 23 207023  โรงเรียนบ้านหินซ้อน / หินซ้อน / แก่งคอย 179 52 5 236 290 1
2 สระบุรี 24 207024  โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา / ท่ามะปราง / แก่งคอย 314 120 51 485 590 2
2 สระบุรี 25 207025  โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ / ทับกวาง / แก่งคอย 253 81 7 341 420 2
2 สระบุรี 26 207026  โรงเรียนวัดท่ามะปราง / ท่ามะปราง / แก่งคอย 101 34 - 135 170 1
2 สระบุรี 27 207027  โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา" / หนองแค / หนองแค 327 249 159 735 890 3
2 สระบุรี 28 207028  โรงเรียนคชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม / คชสิทธิ์ / หนองแค 162 185 118 465 570 2
2 สระบุรี 29 207029  โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) / ห้วยขมิ้น / หนองแค 313 174 - 487 590 2
2 สระบุรี 30 207030  โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม / โคกแย้ / หนองแค 167 121 12 300 360 1
2 สระบุรี 31 207031  โรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) / โคกแย้ / หนองแค 80 76 6 162 210 1
2 สระบุรี 32 207032  โรงเรียนวัดหนองปลิง / หนองปลิง / หนองแค 202 173 54 429 520 2
2 สระบุรี 33 207033  โรงเรียนเทศบาล ๔ (หนองแคอนุสรณ์) / หนองแค / หนองแค 402 358 82 842 1,020 3
2 สระบุรี 34 207034  โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์) / ห้วยทราย / หนองแค 75 76 55 206 260 1
2 สระบุรี 35 207035  โรงเรียนหินกองวิทยาคม / ห้วยทราย / หนองแค 50 86 66 202 260 1
2 สระบุรี 36 207036  โรงเรียนวัดมะขามเรียง / ไผ่ขวาง / บ้านหมอ 293 81 17 391 480 2
2 สระบุรี 37 207037  โรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูล / บ้านหมอ / บ้านหมอ 433 298 188 919 1,110 4
2 สระบุรี 38 207038  โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) / บ้านครัว / บ้านหมอ 272 46 34 352 440 2
2 สระบุรี 39 207039  โรงเรียนสุธีวิทยา / พระพุทธบาท / พระพุทธบาท 320 373 159 852 1,040 3
2 สระบุรี 40 207040  โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" / พุกร่าง / พระพุทธบาท 299 152 59 510 620 2
2 สระบุรี 41 207041  โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท / ขุนโขลน / พระพุทธบาท 363 67 7 437 530 2
2 สระบุรี 42 207042  โรงเรียนท้ายพิกุล / พระพุทธบาท / พระพุทธบาท 245 85 5 335 410 2
2 สระบุรี 43 207043  โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท / พระพุทธบาท / พระพุทธบาท 336 218 64 618 750 3
2 สระบุรี 44 207044  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท / ขุนโขลน / พระพุทธบาท 91 139 78 308 380 2
2 สระบุรี 45 207045  โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน / หนองสรวง / วิหารแดง 135 442 402 979 1,180 4
2 สระบุรี 46 207046  โรงเรียนชุมชนวัดหนองหมูใต้ / หนองหมู / วิหารแดง 150 145 23 318 390 2
2 สระบุรี 47 207047  โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร / คลองเรือ / วิหารแดง 97 142 15 254 320 1
2 สระบุรี 48 207048  โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง / หนองสรวง / วิหารแดง 312 152 24 488 590 2
2 สระบุรี 49 207049  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ / เจริญธรรม / วิหารแดง 130 75 24 229 280 1
2 สระบุรี 50 207050  โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ / เสาไห้ / เสาไห้ 485 217 16 718 870 3
2 สระบุรี 51 207051  โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา / งิ้วงาม / เสาไห้ 82 129 37 248 300 1
2 สระบุรี 52 207052  โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" / เสาไห้ / เสาไห้ 334 933 840 2,107 2,540 8
2 สระบุรี 53 207053  โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า (ยอดวิทยานุกูล) / สวนดอกไม้ / เสาไห้ 143 56 13 212 270 1
2 สระบุรี 54 207054  วัดหนองพลับ / หนองควายโซ / หนองแซง 85 126 79 290 350 1
2 สระบุรี 55 207055  โรงเรียนหนองแซงวิทยา / หนองควายโซ / หนองแซง 108 115 147 370 450 2
2 สระบุรี 56 207056  โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) / หนองโดน / หนองโดน 190 94 35 319 390 2
2 สระบุรี 57 207057  โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก / มวกเหล็ก / มวกเหล็ก 307 135 38 480 580 2
2 สระบุรี 58 207058  โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา / มิตรภาพ / มวกเหล็ก 396 360 232 988 1,190 4
2 สระบุรี 59 207059  โรงเรียนบ้านซับสนุ่น / ซับสนุ่น / มวกเหล็ก 297 111 39 447 540 2
2 สระบุรี 60 207060  โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม / ลำพญากลาง / มวกเหล็ก 218 203 122 543 660 2
2 สระบุรี 61 207061  โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก / หนองย่างเสือ / มวกเหล็ก 193 80 67 340 410 2
2 สระบุรี 62 207070  วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก / มิตรภาพ / มวกเหล็ก 157 22 17 196 240 1
2 สระบุรี 63 207062  โรงเรียนดอนพุดวิทยา / ดอนพุด / ดอนพุด 129 177 57 363 450 2
2 สระบุรี 64 207063  โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม / วังม่วง / วังม่วง 139 57 44 240 290 1
2 สระบุรี 65 207064  โรงเรียนอนุบาลวังม่วง / วังม่วง / วังม่วง 217 106 56 379 460 2
2 สระบุรี 66 207065  โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี / แสลงพัน / วังม่วง 107 129 30 266 330 1
2 สระบุรี 67 207066  โรงเรียนจำรัสวิทยา / คำพราน / วังม่วง 425 101 43 569 690 2
2 สระบุรี 68 207067  โรงเรียนหน้าพระลาน / หน้าพระลาน / เฉลิมพระเกียรติ 289 238 69 596 720 3
2 สระบุรี 69 207068  โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค / พุแค / เฉลิมพระเกียรติ 334 338 190 862 1,050 3
2 สระบุรี 70 207069  โรงเรียนวัดมงคล / เขาดินพัฒนา / เฉลิมพระเกียรติ 330 100 14 444 540 2
3 ลพบุรี 1 208001  โรงเรียนวินิตศึกษา / ท่าหิน / เมืองลพบุรี 1,996 2,097 946 5,039 6,050 18
3 ลพบุรี 2 208002  โรงเรียนดงตาลวิทยา / งิ้วราย / เมืองลพบุรี 183 282 55 520 630 2
3 ลพบุรี 3 208003  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑ / ท่าศาลา / เมืองลพบุรี 126 114 15 255 320 1
3 ลพบุรี 4 208004  โรงเรียนพระนารายณ์ / ท่าศาลา / เมืองลพบุรี 358 50 19 427 520 2
3 ลพบุรี 5 208005  เรือนจำกลางลพบุรี / ป่าตาล / เมืองลพบุรี 191 54 11 256 320 1
3 ลพบุรี 6 208006  โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์ ฯ) / ทะเลชุบศร / เมืองลพบุรี 143 - - 143 180 1
3 ลพบุรี 7 208007  โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิต ฯ / ป่าตาล / เมืองลพบุรี 426 - - 426 520 2
3 ลพบุรี 8 208008  โรงเรียนวรนาถวิทยา / เขาพระงาม / เมืองลพบุรี 119 158 54 331 410 2
3 ลพบุรี 9 208009  โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี / ทะเลชุบศร / เมืองลพบุรี 207 157 18 382 470 2
3 ลพบุรี 10 208010  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย / ทะเลชุบศร / เมืองลพบุรี 163 - - 163 210 1
3 ลพบุรี 11 208011  โรงเรียนอนุบาลลพบุรี / ทะเลชุบศร / เมืองลพบุรี 260 - - 260 320 1
3 ลพบุรี 12 208012  โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ / ป่าตาล / เมืองลพบุรี 26 133 36 195 240 1
3 ลพบุรี 13 208013  โรงเรียนจินดารัตน์ / ท่าศาลา / เมืองลพบุรี 49 64 - 113 150 1
3 ลพบุรี 14 208065  โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา / เขาสามยอด / เมืองลพบุรี 74 141 - 215 270 1
3 ลพบุรี 15 208014  วัดยวด / บ้านเบิก / ท่าวุ้ง 145 22 13 180 220 1
3 ลพบุรี 16 208015  โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร / ท่าวุ้ง / ท่าวุ้ง 178 302 91 571 700 2
3 ลพบุรี 17 208016  โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม / บ้านเบิก / ท่าวุ้ง 35 59 27 121 160 1
3 ลพบุรี 18 208017  โรงเรียนวัดมุจลินท์ / มุจลินท์ / ท่าวุ้ง 16 27 31 74 100 1
3 ลพบุรี 19 208066  โรงเรียนวัดถ้ำตะโก / เขาสมอคอน / ท่าวุ้ง 75 127 - 202 260 1
3 ลพบุรี 20 208070  วัดปากน้ำ / บางงา / ท่าวุ้ง 83 39 33 155 200 1
3 ลพบุรี 21 208018  โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา / สนามแจง / บ้านหมี่ 405 668 39 1,112 1,350 4
3 ลพบุรี 22 208019  โรงเรียนปิยะบุตร์ / บ้านหมี่ / บ้านหมี่ 110 - 1 111 150 1
3 ลพบุรี 23 208020  โรงเรียนวัดโป่งแค / ดอนดึง / บ้านหมี่ 94 49 31 174 220 1
3 ลพบุรี 24 208021  วัดมหาสอน / มหาสอน / บ้านหมี่ 214 228 17 459 560 2
3 ลพบุรี 25 208022  โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ / บ้านหมี่ / บ้านหมี่ 81 77 - 158 200 1
3 ลพบุรี 26 208067  โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ / เชียงงา / บ้านหมี่ 75 121 5 201 260 1
3 ลพบุรี 27 208023  โรงเรียนโคกสำโรง / โคกสำโรง / โคกสำโรง 215 180 31 426 520 2
3 ลพบุรี 28 208024  โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา / โคกสำโรง / โคกสำโรง 398 606 393 1,397 1,680 5
3 ลพบุรี 29 208025  โรงเรียนบ้านเขาทับควาย / ห้วยโป่ง / โคกสำโรง 180 33 49 262 330 1
3 ลพบุรี 30 208026  โรงเรียนอนุบาลเพนียด / เพนียด / โคกสำโรง 81 32 26 139 170 1
3 ลพบุรี 31 208027  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม / โคกสำโรง / โคกสำโรง 83 128 26 237 290 1
3 ลพบุรี 32 208028  โรงเรียนบ้านวังเพลิง / วังเพลิง / โคกสำโรง 156 171 123 450 540 2
3 ลพบุรี 33 208029  โรงเรียนหนองม่วงวิทยา / หนองม่วง / หนองม่วง 216 220 28 464 570 2
3 ลพบุรี 34 208030  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ / ดงดินแดง / หนองม่วง 421 303 54 778 940 3
3 ลพบุรี 35 208031  โรงเรียนทองทาบพิทยา / หนองม่วง / หนองม่วง 185 141 128 454 560 2
3 ลพบุรี 36 208032  โรงเรียนบ้านยางโทน / ยางโทน / หนองม่วง 145 153 24 322 400 2
3 ลพบุรี 37 208033  โรงเรียนอนุบาลหนองม่วง / หนองม่วง / หนองม่วง 36 64 - 100 120 1
3 ลพบุรี 38 208034  โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา / หนองม่วง / หนองม่วง 96 72 88 256 320 1
3 ลพบุรี 39 208035  โรงเรียนยงค์สุรีย์ศึกษา / ชอนสารเดช / หนองม่วง 92 76 2 170 210 1
3 ลพบุรี 40 208037  วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง / หนองม่วง / หนองม่วง 205 215 160 580 700 2
3 ลพบุรี 41 208038  โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร / สระโบสถ์ / สระโบสถ์ 121 269 46 436 530 2
3 ลพบุรี 42 208039  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ / ห้วยใหญ่ / สระโบสถ์ 33 49 13 95 120 1
3 ลพบุรี 43 208040  โรงเรียนสร้างพัฒนา / นิยมชัย / สระโบสถ์ 90 131 52 273 340 1
3 ลพบุรี 44 208071  โรงเรียนบ้านดงน้อย / นิยมชัย / สระโบสถ์ 157 - - 157 200 1
3 ลพบุรี 45 208041  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา / โคกเจริญ / โคกเจริญ 118 200 112 430 520 2
3 ลพบุรี 46 208042  โรงเรียนยางรากวิทยา / ยางราก / โคกเจริญ 82 220 50 352 440 2
3 ลพบุรี 47 208043  โรงเรียนโคกแสมสาร / โคกแสมสาร / โคกเจริญ 103 192 6 301 380 2
3 ลพบุรี 48 208044  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า / หนองมะค่า / โคกเจริญ 43 52 47 142 180 1
3 ลพบุรี 49 208068  โรงเรียนบ้านสระเพลง / ยางราก / โคกเจริญ 40 132 24 196 240 1
3 ลพบุรี 50 208045  วัดพรหมรังษี / ดีรัง / พัฒนานิคม 221 89 13 323 400 2
3 ลพบุรี 51 208046  โรงเรียนขุนรามวิทยา / ห้วยขุนราม / พัฒนานิคม 135 169 61 365 450 2
3 ลพบุรี 52 208047  โรงเรียนเพ็ญพัฒนา / พัฒนานิคม / พัฒนานิคม 390 420 137 947 1,140 4
3 ลพบุรี 53 208048  โรงเรียนโคกสลุงวิทยา / โคกสลุง / พัฒนานิคม 152 308 60 520 630 2
3 ลพบุรี 54 208049  โรงเรียนพัฒนานิคม / พัฒนานิคม / พัฒนานิคม 309 212 59 580 700 2
3 ลพบุรี 55 208072  วัดเขาสมโภชน์ / บัวชุม / ชัยบาดาล 48 5 3 56 80 1
3 ลพบุรี 56 208051  โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม / ม่วงค่อม / ชัยบาดาล 514 429 165 1,108 1,340 4
3 ลพบุรี 57 208052  โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา / ลำนารายณ์ / ชัยบาดาล 716 327 192 1,235 1,490 5
3 ลพบุรี 58 208053  โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ / นิคมลำนารายณ์ / ชัยบาดาล 36 84 20 140 170 1
3 ลพบุรี 59 208054  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี / บ้านใหม่สามัคคี / ชัยบาดาล 72 158 8 238 290 1
3 ลพบุรี 60 208055  โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา / ซับตะเคียน / ชัยบาดาล 93 130 6 229 280 1
3 ลพบุรี 61 208056  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ / ศิลาทิพย์ / ชัยบาดาล 55 164 55 274 340 1
3 ลพบุรี 62 208057  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม / หนองยายโต๊ะ / ชัยบาดาล 31 40 18 89 110 1
3 ลพบุรี 63 208058  เรือนจำอำเภอชัยบาดาล / บัวชุม / ชัยบาดาล 169 47 16 232 290 1
3 ลพบุรี 64 208059  โรงเรียนสัตยาไส / ลำนารายณ์ / ชัยบาดาล 43 53 23 119 150 1
3 ลพบุรี 65 208069  โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ / ลำนารายณ์ / ชัยบาดาล 180 - - 180 220 1
3 ลพบุรี 66 208060  วัดสุทธาวาส / แก่งผักกูด / ท่าหลวง 100 40 8 148 180 1
3 ลพบุรี 67 208061  โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม / ซับจำปา / ท่าหลวง 192 229 223 644 780 3
3 ลพบุรี 68 208062  โรงเรียนบ้านหัวลำ / หัวลำ / ท่าหลวง 45 55 15 115 150 1
3 ลพบุรี 69 208063  วัดท่าหลวง / ท่าหลวง / ท่าหลวง 59 71 34 164 210 1
3 ลพบุรี 70 208064  โรงเรียนลำสนธิวิทยา / หนองรี / ลำสนธิ 219 160 165 544 660 2
3 สิงห์บุรี 1 209001  วัดแจ้งพรหมนคร / ต้นโพธิ์ / เมืองสิงห์บุรี 289 51 - 340 410 2
3 สิงห์บุรี 2 209002  โรงเรียนสิงห์บุรี / บางมัญ / เมืองสิงห์บุรี 514 96 - 610 740 3
3 สิงห์บุรี 3 209003  เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี / จักรสีห์ / เมืองสิงห์บุรี 204 47 12 263 330 1
3 สิงห์บุรี 4 209004  โรงเรียนเทศบาล ๓ พรหมรวมมิตร / บางพุทรา / เมืองสิงห์บุรี 157 - - 157 200 1
3 สิงห์บุรี 5 209005  โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม / บางระจัน / ค่ายบางระจัน 258 136 - 394 480 2
3 สิงห์บุรี 6 209006  วัดสิงห์สุทธาวาส / โพสังโฆ / ค่ายบางระจัน 49 12 420 481 590 2
3 สิงห์บุรี 7 209007  โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม / โพทะเล / ค่ายบางระจัน 132 62 - 194 240 1
3 สิงห์บุรี 8 209009  โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา / เชิงกลัด / บางระจัน 243 104 - 347 420 2
3 สิงห์บุรี 9 209010  โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร / ถอนสมอ / ท่าช้าง 282 67 - 349 420 2
3 สิงห์บุรี 10 209011  โรงเรียนวัดโสภา / โพประจักษ์ / ท่าช้าง 62 20 - 82 110 1
3 สิงห์บุรี 11 209012  วัดกุฎีทอง / บางน้ำเชี่ยว / พรหมบุรี 163 10 - 173 220 1
3 สิงห์บุรี 12 209013  วัดทอง / น้ำตาล / อินทร์บุรี 196 156 - 352 440 2
3 สิงห์บุรี 13 209014  วัดเฉลิมมาศ / อินทร์บุรี / อินทร์บุรี 331 - - 331 410 2
3 ชัยนาท 1 210001  วัดศรีวิชัยวัฒนาราม / ในเมือง / เมืองชัยนาท 53 48 18 119 150 1
3 ชัยนาท 2 210002  โรงเรียนวัดศรีวิชัย / ในเมือง / เมืองชัยนาท 97 62 58 217 270 1
3 ชัยนาท 3 210003  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท / ในเมือง / เมืองชัยนาท 911 49 6 966 1,170 4
3 ชัยนาท 4 210004  เรือนจำจังหวัดชัยนาท / ในเมือง / เมืองชัยนาท 200 73 28 301 380 2
3 ชัยนาท 5 210005  โรงเรียนบ้านท่าไม้ / ท่าชัย / เมืองชัยนาท 149 85 8 242 300 1
3 ชัยนาท 6 210006  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท / ชัยนาท / เมืองชัยนาท 224 58 26 308 380 2
3 ชัยนาท 7 210007  วัดใหญ่ / ท่าฉนวน / มโนรมย์ 40 28 11 79 100 1
3 ชัยนาท 8 210008  โรงเรียนสาครพิทยาคม / หางน้ำสาคร / มโนรมย์ 66 23 - 89 110 1
3 ชัยนาท 9 210009  โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ / วัดโคก / มโนรมย์ 49 62 32 143 180 1
3 ชัยนาท 10 210010  วัดปากคลองมะขามเฒ่า / มะขามเฒ่า / วัดสิงห์ 45 33 35 113 150 1
3 ชัยนาท 11 210011  วัดวังหมัน / วังหมัน / วัดสิงห์ 79 55 22 156 200 1
3 ชัยนาท 12 210012  วัดบ่อแร่ / บ่อแร่ / วัดสิงห์ 123 33 17 173 220 1
3 ชัยนาท 13 210013  โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา / กุดจอก / หนองมะโมง 138 97 44 279 340 1
3 ชัยนาท 14 210014  โรงเรียนบ้านสะพานหิน / สะพานหิน / หนองมะโมง 245 86 67 398 480 2
3 ชัยนาท 15 210015  โรงเรียนหันคาพิทยาคม / หันคา / หันคา 239 244 189 672 820 3
3 ชัยนาท 16 210016  โรงเรียนบ้านหนองต่อ / หันคา / หันคา 70 59 19 148 180 1
3 ชัยนาท 17 210017  โรงเรียนบ้านชัฏฝาง / หันคา / หันคา 73 15 58 146 180 1
3 ชัยนาท 18 210018  โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส / บ้านเชี่ยน / หันคา 157 111 37 305 380 2
3 ชัยนาท 19 210020  โรงเรียนอนุบาลกิตติกร / วังไก่เถื่อน / หันคา 77 73 46 196 240 1
3 ชัยนาท 20 210021  โรงเรียนดอนสีนวน / หนองแซง / หันคา 59 41 31 131 170 1
3 ชัยนาท 21 210022  โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ / เนินขาม / เนินขาม 132 151 3 286 350 1
3 ชัยนาท 22 210023  โรงเรียนบ้านวังคอไห / สุขเดือนห้า / เนินขาม 61 114 44 219 270 1
3 ชัยนาท 23 210024  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ / แพรกศรีราชา / สรรคบุรี 471 198 152 821 1,000 3
3 ชัยนาท 24 210025  โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ / ดงคอน / สรรคบุรี 126 60 59 245 300 1
3 ชัยนาท 25 210026  โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง / โพงาม / สรรคบุรี 136 44 63 243 300 1
3 ชัยนาท 26 210027  โรงเรียนห้วยกรดวิทยา / ห้วยกรด / สรรคบุรี 74 114 56 244 300 1
3 ชัยนาท 27 210028  โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม / ห้วยกรดพัฒนา / สรรคบุรี 63 44 7 114 150 1
3 ชัยนาท 28 210029  โรงเรียนสรรพยาวิทยา / สรรพยา / สรรพยา 234 107 93 434 530 2
3 ชัยนาท 29 210030  โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม / บางหลวง / สรรพยา 72 79 20 171 220 1
3 ชัยนาท 30 210031  โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม / โพนางดำออก / สรรพยา 128 39 9 176 220 1
3 อุทัยธานี 1 211001  เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี / อุทัยใหม่ / เมืองอุทัยธานี 132 52 6 190 230 1
3 อุทัยธานี 2 211002  วัดอมฤตวารี / อุทัยใหม่ / เมืองอุทัยธานี 1,133 391 181 1,705 2,060 6
3 อุทัยธานี 3 211003  วัดทัพทันวัฒนาราม / ทัพทัน / ทัพทัน 126 59 - 185 230 1
3 อุทัยธานี 4 211004  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ / ทัพทัน / ทัพทัน 117 80 49 246 300 1
3 อุทัยธานี 5 211005  โรงเรียนตลุกดู่วิทยา / ตลุกดู่ / ทัพทัน 203 86 83 372 460 2
3 อุทัยธานี 6 211006  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา / บ้านไร่ / บ้านไร่ 233 11 13 257 320 1
3 อุทัยธานี 7 211007  โรงเรียนทัพหมัน / ทัพหมัน / บ้านไร่ 349 21 29 399 480 2
3 อุทัยธานี 8 211008  วัดสาลวนาราม / หนองจอก / บ้านไร่ 210 148 90 448 540 2
3 อุทัยธานี 9 211010  โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม / ระบำ / ลานสัก 67 75 95 237 290 1
3 อุทัยธานี 10 211011  โรงเรียนบุ่งอ้ายเจี้ยม / ระบำ / ลานสัก 219 171 125 515 630 2
3 อุทัยธานี 11 211012  โรงเรียนอนุบาลลานสัก / ลานสัก / ลานสัก 273 125 40 438 530 2
3 อุทัยธานี 12 211013  โรงเรียนร่องตาที / ลานสัก / ลานสัก 96 117 95 308 380 2
3 อุทัยธานี 13 211014  โรงเรียนบ้านโกรกลึก / น้ำรอบ / ลานสัก 225 191 115 531 650 2
3 อุทัยธานี 14 211015  โรงเรียนรัตนโกสินทร์ / ป่าอ้อ / ลานสัก 133 83 29 245 300 1
3 อุทัยธานี 15 211016  โรงเรียนบ้านทุ่งมน / ทุ่งมน / สว่างอารมณ์ 79 63 113 255 320 1
3 อุทัยธานี 16 211017  โรงเรียนบ่อยางวิทยา / บ่อยาง / สว่างอารมณ์ 268 97 15 380 460 2
3 อุทัยธานี 17 211018  โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม / สว่างอารมณ์ / สว่างอารมณ์ 567 204 184 955 1,160 4
3 อุทัยธานี 18 211019  วัดหลุมเข้า / หลุมเข้า / หนองขาหย่าง 183 170 100 453 560 2
3 อุทัยธานี 19 211020  วัดหนองขุนชาติ / หนองสรวง / หนองฉาง 1,667 894 248 2,809 3,380 10
3 อุทัยธานี 20 211021  โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ / สมอทอง / ห้วยคต 196 104 107 407 500 2
3 อุทัยธานี 21 211023  โรงเรียนทุ่งนาวิทยา / เขาบางแกรก / หนองฉาง 188 131 72 391 480 2
4 นครสวรรค์ 1 312001  วัดโพธาราม / ปากน้ำโพ / เมืองนครสวรรค์ 71 32 14 117 150 1
4 นครสวรรค์ 2 312002  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ / นครสวรรค์ตก / เมืองนครสวรรค์ 460 217 4 681 830 3
4 นครสวรรค์ 3 312003  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม / นครสวรรค์ตก / เมืองนครสวรรค์ 313 119 23 455 560 2
4 นครสวรรค์ 4 312004  โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ / ปากน้ำโพ / เมืองนครสวรรค์ 18 49 17 84 110 1
4 นครสวรรค์ 5 312005  โรงเรียนวัดสันติธรรม / หนองกรด / เมืองนครสวรรค์ 392 218 21 631 770 3
4 นครสวรรค์ 6 312006  โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต / ปากน้ำโพ / เมืองนครสวรรค์ 194 142 81 417 510 2
4 นครสวรรค์ 7 312007  โรงเรียนนครสวรรค์ / ปากน้ำโพ / เมืองนครสวรรค์ 500 634 368 1,502 1,820 6
4 นครสวรรค์ 8 312008  โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม / นครสวรรค์ออก / เมืองนครสวรรค์ 256 210 77 543 660 2
4 นครสวรรค์ 9 312009  โรงเรียนเทศบาลไทรเหนือ / ปากน้ำโพ / เมืองนครสวรรค์ 59 62 4 125 160 1
4 นครสวรรค์ 10 312010  วัดบ้านแก่ง / บ้านแกง / เมืองนครสวรรค์ 79 47 44 170 210 1
4 นครสวรรค์ 11 312011  เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) / นครสวรรค์ตก / เมืองนครสวรรค์ 188 167 70 425 520 2
4 นครสวรรค์ 12 312012  เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) / นครสวรรค์ตก / เมืองนครสวรรค์ 66 41 4 111 150 1
4 นครสวรรค์ 13 312013  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ / ปากน้ำโพ / เมืองนครสวรรค์ 241 - - 241 300 1
4 นครสวรรค์ 14 312014  โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม / นครสวรรค์ออก / เมืองนครสวรรค์ 106 - - 106 140 1
4 นครสวรรค์ 15 312015  โรงเรียนอนุชนวัฒนา / นครสวรรค์ออก / เมืองนครสวรรค์ 214 - - 214 270 1
4 นครสวรรค์ 16 312016  วัดท่าพระเจริญพรต / บ้านแก่ง / เมืองนครสวรรค์ 72 63 43 178 220 1
4 นครสวรรค์ 17 312017  ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๖ / นครสวรรค์ตก / เมืองนครสวรรค์ 487 - - 487 590 2
4 นครสวรรค์ 18 312018  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ / ปากน้ำโพ / เมืองนครสวรรค์ 467 1,445 601 2,513 3,030 9
4 นครสวรรค์ 19 312019  วัดเก้าเลี้ยว / เก้าเลี้ยว / เก้าเลี้ยว 324 83 17 424 520 2
4 นครสวรรค์ 20 312020  วัดโกรกพระใต้ / โกรกพระ / โกรกพระ 116 66 - 182 230 1
4 นครสวรรค์ 21 312021  โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ / เกยไชย / ชุมแสง 273 237 138 648 780 3
4 นครสวรรค์ 22 312022  วัดตากฟ้า / ตากฟ้า / ตากฟ้า 173 98 26 297 360 1
4 นครสวรรค์ 23 312023  วัดตาคลี / ตาคลี / ตาคลี - 307 43 350 420 2
4 นครสวรรค์ 24 312024  วัดสว่างวงษ์ / ตาคลี / ตาคลี 293 - - 293 360 1
4 นครสวรรค์ 25 312025  วัดช่องแค / ช่องแค / ตาคลี 142 - - 142 180 1
4 นครสวรรค์ 26 312026  วัดท่าตะโก / ท่าตะโก / ท่าตะโก 223 89 10 322 400 2
4 นครสวรรค์ 27 312027  โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส / หนองกรด / บรรพตพิสัย 82 10 12 104 140 1
4 นครสวรรค์ 28 312028  วัดสังขวิจิตร / ตาขีด / บรรพตพิสัย 81 - - 81 110 1
4 นครสวรรค์ 29 312029  ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น / บ้านแดน / บรรพตพิสัย 11 2 - 13 30 1
4 นครสวรรค์ 30 312030  โรงเรียนวัดหนองตางู / หนองตางู / บรรพตพิสัย 51 98 23 172 220 1
4 นครสวรรค์ 31 312031  โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม / หนองกรด / บรรพตพิสัย 249 276 61 586 710 2
4 นครสวรรค์ 32 312032  โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย / ท่างิ้ว / บรรพตพิสัย 82 - - 82 110 1
4 นครสวรรค์ 33 312033  วัดเขาแก้ว / เขาแก้ว / พยุหะคีรี 786 635 377 1,798 2,160 7
4 นครสวรรค์ 34 312034  โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ / น้ำทรง / พยุหะคีรี 78 59 39 176 220 1
4 นครสวรรค์ 35 312035  วัดโคกเดื่อ / โคกเดื่อ / ไพศาลี 162 240 114 516 630 2
4 นครสวรรค์ 36 312036  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม / ลาดยาว / ลาดยาว 525 355 161 1,041 1,260 4
4 นครสวรรค์ 37 312037  โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ / ศาลเจ้าไก่ต่อ / ลาดยาว 560 597 36 1,193 1,440 5
4 นครสวรรค์ 38 312038  โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม / วังเมือง / ลาดยาว 130 129 6 265 330 1
4 นครสวรรค์ 39 312039  โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร / ชุมตาบง / ชุมตาบง 268 203 245 716 870 3
4 นครสวรรค์ 40 312041  โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน / แม่เปิน / แม่เปิน 328 136 12 476 580 2
4 นครสวรรค์ 41 312042  โรงเรียนบ้านคลองไทร / แม่เล่ย์ / แม่วงก์ 146 117 12 275 340 1
4 กำแพงเพชร 1 313001  เรือนจำกลางกำแพงเพชร / / เมืองกำแพงเพชร 873 146 73 1,092 1,320 4
4 กำแพงเพชร 2 313002  โรงเรียนวัดคูยาง / / เมืองกำแพงเพชร 377 146 25 548 660 2
4 กำแพงเพชร 3 313003  โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม / / เมืองกำแพงเพชร 403 690 227 1,320 1,590 5
4 กำแพงเพชร 4 313004  โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร / / เมืองกำแพงเพชร 102 23 - 125 160 1
4 กำแพงเพชร 5 313005  โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา / / เมืองกำแพงเพชร 410 320 32 762 930 3
4 กำแพงเพชร 6 313017  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง / หนองปลิง / เมืองกำแพงเพชร 212 157 24 393 480 2
4 กำแพงเพชร 7 313007  วัดสว่างอารมณ์ / / เมืองกำแพงเพชร 54 43 6 103 140 1
4 กำแพงเพชร 8 313008  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ / / เมืองกำแพงเพชร 196 349 125 670 810 3
4 กำแพงเพชร 9 313009  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพนิชยการและเทคโนโลยี / / เมืองกำแพงเพชร 90 170 129 389 470 2
4 กำแพงเพชร 10 313010  โรงเรียนชากังราววิทยา / / เมืองกำแพงเพชร 203 353 70 626 760 3
4 กำแพงเพชร 11 313011  โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา / / เมืองกำแพงเพชร 143 277 97 517 630 2
4 กำแพงเพชร 12 313012  โรงเรียนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ๑ / / เมืองกำแพงเพชร 119 81 54 254 320 1
4 กำแพงเพชร 13 313013  โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ / / เมืองกำแพงเพชร 2 111 7 120 150 1
4 กำแพงเพชร 14 313014  โรงเรียนสหวิทยาคม / / เมืองกำแพงเพชร 68 88 79 235 290 1
4 กำแพงเพชร 15 313015  โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ / / เมืองกำแพงเพชร 11 66 54 131 170 1
4 กำแพงเพชร 16 313016  โรงเรียนนาบ่อคำพิทยาคม / / เมืองกำแพงเพชร 215 403 48 666 810 3
4 กำแพงเพชร 17 313018  โรงเรียนหนองกองพิทยาคม / นาบ่อคำ / เมืองกำแพงเพชร 357 315 96 768 930 3
4 กำแพงเพชร 18 313055  โรงเรียนเพ็ชระศึกษา / นครชุม / เมืองกำแพงเพชร 70 152 - 222 280 1
4 กำแพงเพชร 19 313019  วัดอมฤต / / โกสัมพีนคร 135 196 10 341 420 2
4 กำแพงเพชร 20 313020  โรงเรียนโกสัมพีวิทยา / / โกสัมพีนคร 17 128 106 251 320 1
4 กำแพงเพชร 21 313021  โรงเรียนบ้านหนองแดน / / โกสัมพีนคร 44 89 35 168 210 1
4 กำแพงเพชร 22 313022  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร / / โกสัมพีนคร 91 74 66 231 290 1
4 กำแพงเพชร 23 313023  วัดพัฒนราษฎร์บำรุง / / ขาณุวรลักษบุรี 133 39 14 186 230 1
4 กำแพงเพชร 24 313024  โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา / โค้งไผ่ / ขาณุวรลักษบุรี 241 197 72 510 620 2
4 กำแพงเพชร 25 313025  โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม / / ขาณุวรลักษบุรี 328 384 111 823 1,000 3
4 กำแพงเพชร 26 313026  โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร / / ขาณุวรลักษบุรี 301 189 38 528 640 2
4 กำแพงเพชร 27 313027  วัดจันทาราม / / คลองขลุง 78 105 46 229 280 1
4 กำแพงเพชร 28 313028  โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี / / คลองขลุง 111 125 18 254 320 1
4 กำแพงเพชร 29 313029  วัดพรหมประดิษฐ์ / / คลองขลุง 48 40 45 133 170 1
4 กำแพงเพชร 30 313030  โรงเรียนบ้านสามแยก / วังบัว / คลองขลุง 186 152 4 342 420 2
4 กำแพงเพชร 31 313031  โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง / / คลองขลุง 48 151 10 209 260 1
4 กำแพงเพชร 32 313032  วัดศรีภิรมย์ / คลองขลุง / คลองขลุง 161 43 12 216 270 1
4 กำแพงเพชร 33 313033  วัดใหม่ธงชัย / / คลองลาน 179 187 57 423 520 2
4 กำแพงเพชร 34 313034  วัดสักงาม / สักงาม / คลองลาน 105 97 16 218 270 1
4 กำแพงเพชร 35 313035  โรงเรียนอนุบาลคลองลาน / / คลองลาน 269 220 61 550 660 2
4 กำแพงเพชร 36 313060  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน / คลองลานพัฒนา / คลองลาน 178 34 41 253 320 1
4 กำแพงเพชร 37 313036  วัดถาวรวัฒนาใต้ / / ทรายทองวัฒนา 136 114 11 261 330 1
4 กำแพงเพชร 38 313037  โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ / / ทรายทองวัฒนา 314 172 86 572 700 2
4 กำแพงเพชร 39 313038  โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา / / ทรายทองวัฒนา 73 81 78 232 290 1
4 กำแพงเพชร 40 313039  วัดไทรงามใต้ / ไทรงาม / ไทรงาม 197 92 39 328 400 2
4 กำแพงเพชร 41 313056  โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา / พานทอง / ไทรงาม 249 258 40 547 660 2
4 กำแพงเพชร 42 313040  โรงเรียนบ้านวังชะโอน / / บึงสามัคคี 129 124 47 300 360 1
4 กำแพงเพชร 43 313041  วัดชัยเคือง / วังชะโอน / บึงสามัคคี 92 95 90 277 340 1
4 กำแพงเพชร 44 313042  วัดหินดาต / / ปางศิลาทอง 51 96 94 241 300 1
4 กำแพงเพชร 45 313043  วัดเขาชุมแสง / / ปางศิลาทอง 178 281 56 515 630 2
4 กำแพงเพชร 46 313044  วัดกุฏิการาม / / พรานกระต่าย 43 41 - 84 110 1
4 กำแพงเพชร 47 313045  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว / / พรานกระต่าย 44 44 43 131 170 1
4 กำแพงเพชร 48 313046  โรงเรียนบ้านบางลาด / / พรานกระต่าย 101 101 28 230 280 1
4 กำแพงเพชร 49 313047  โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย / / พรานกระต่าย 194 215 91 500 600 2
4 กำแพงเพชร 50 313048  โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม / / พรานกระต่าย 305 280 176 761 930 3
4 กำแพงเพชร 51 313049  โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ / / พรานกระต่าย 122 103 84 309 380 2
4 กำแพงเพชร 52 313050  โรงเรียนบ้านหนองโสน / / พรานกระต่าย 64 125 4 193 240 1
4 กำแพงเพชร 53 313053  โรงเรียนลานกระบือวิทยา / / ลานกระบือ 190 309 76 575 700 2
4 กำแพงเพชร 54 313051  โรงเรียนพิไกรวิทยา / / พรานกระต่าย 46 101 76 223 280 1
4 กำแพงเพชร 55 313061  โรงเรียนบ้านบึงพิไกร / คลองพิไกร / พรานกระต่าย 169 103 14 286 350 1
4 กำแพงเพชร 56 313052  โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม / / พรานกระต่าย 343 305 102 750 900 3
4 กำแพงเพชร 57 313062  โรงเรียนบ้านท่าไม้ / / พรานกระต่าย 183 38 56 277 340 1
4 กำแพงเพชร 58 313054  วัดแก้วสุริย์ฉาย / / ลานกระบือ 198 102 - 300 360 1
4 กำแพงเพชร 59 313057  โรงเรียนบ้านเกศกาสร / ช่องลม / ลานกระบือ 117 194 2 313 390 2
4 พิจิตร 1 314001  เรือนจำจังหวัดพิจิตร / ในเมือง / เมืองพิจิตร 258 126 18 402 500 2
4 พิจิตร 2 314002  วัดท่าหลวง / ในเมือง / เมืองพิจิตร 134 162 45 341 420 2
4 พิจิตร 3 314003  โรงเรียนราษฎร์บำรุง / ในเมือง / เมืองพิจิตร 168 168 58 394 480 2
4 พิจิตร 4 314004  โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ / ในเมือง / เมืองพิจิตร 108 121 47 276 340 1
4 พิจิตร 5 314005  โรงเรียนอนุบาลวชิร / ในเมือง / เมืองพิจิตร 265 300 55 620 750 3
4 พิจิตร 6 314006  วัดหัวดง / หัวดง / เมืองพิจิตร 138 135 16 289 350 1
4 พิจิตร 7 314007  โรงเรียนวังกรดพิทยา / บ้านบุ่ง / เมืองพิจิตร 89 95 47 231 290 1
4 พิจิตร 8 314028  โรงเรียนเมธีพิทยา / ท่าฬ่อ / เมืองพิจิตร 280 133 190 603 740 3
4 พิจิตร 9 314033  โรงเรียนอนุบาลพิจิตร / ในเมือง / เมืองพิจิตร 777 - - 777 940 3
4 พิจิตร 10 314034  โรงเรียนวัดโรงช้าง / โรงช้าง / เมืองพิจิตร 91 95 16 202 260 1
4 พิจิตร 11 314008  โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก / สากเหล็ก / สากเหล็ก 335 177 114 626 760 3
4 พิจิตร 12 314009  โรงเรียนสากเหล็กวิทยา / สากเหล็ก / สากเหล็ก 155 191 107 453 560 2
4 พิจิตร 13 314010  วัดวังแสง / วังทรายพูน / วังทรายพูน 102 34 24 160 200 1
4 พิจิตร 14 314011  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ / ไผ่ท่าโพใต้ / โพธิ์ประทับช้าง 351 230 177 758 920 3
4 พิจิตร 15 314012  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง / ทุ่งใหญ่ / โพธิ์ประทับช้าง 63 101 14 178 220 1
4 พิจิตร 16 314035  โรงเรียนบ้านหนองสะแก / เนินสว่าง / โพธิ์ประทับช้าง 196 61 6 263 330 1
4 พิจิตร 17 314013  วัดตะพานหิน / งิ้วราย เขต ๒ / ตะพานหิน 259 117 47 423 520 2
4 พิจิตร 18 314030  โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา / ทุ่งโพธิ์ / ตะพานหิน 173 81 34 288 350 1
4 พิจิตร 19 314031  โรงเรียนวัดวังสำโรง / วังสำโรง / ตะพานหิน 260 77 2 339 410 2
4 พิจิตร 20 314017  โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม / แหลมรัง / บึงนาราง 229 157 94 480 580 2
4 พิจิตร 21 314018  โรงเรียนบางลายพิทยาคม / บางราย / บึงนาราง 215 179 45 439 530 2
4 พิจิตร 22 314019  โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม / โพธิ์ไทรงาม / บึงนาราง 94 104 14 212 270 1
4 พิจิตร 23 314020  วัดท่าช้าง / เนินมะกอก / บางมูลนาก 339 232 50 621 760 3
4 พิจิตร 24 314021  วัดชัยมงคล / เนินมะกอก / บางมูลนาก 252 311 43 606 740 3
4 พิจิตร 25 314022  วัดสำนักขุนเณร / สำนักขุนเณร / ดงเจริญ 263 171 66 500 600 2
4 พิจิตร 26 314014  โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ / โพทะเล / โพทะเล 709 535 178 1,422 1,720 5
4 พิจิตร 27 314015  โรงเรียนท่าเสาพิทยา / โพทะเล / โพทะเล 77 127 38 242 300 1
4 พิจิตร 28 314016  โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา / บางคลาน / โพทะเล 185 212 52 449 540 2
4 พิจิตร 29 314032  โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม / กำแพงดิน / สามง่าม 276 173 112 561 690 2
4 พิจิตร 30 314025  วัดมงคลทับคล้อ / ทับคล้อ / ทับคล้อ 448 314 73 835 1,010 3
4 พิจิตร 31 314026  โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม / หนองหลุม / วชิรบารมี 172 186 32 390 470 2
4 พิจิตร 32 314027  โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม / วังโมกข์ / วชิรบารมี 114 79 79 272 340 1
4 เพชรบูรณ์ 1 315001  วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ / ในเมือง / เมืองเพชรบูรณ์ 221 73 31 325 400 2
4 เพชรบูรณ์ 2 315002  เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ / ในเมือง / เมืองเพชรบูรณ์ 176 113 11 300 360 1
4 เพชรบูรณ์ 3 315004  โรงเรียนบ้านเนินพิทยาคม / บ้านโคก / เมืองเพชรบูรณ์ 194 132 74 400 480 2
4 เพชรบูรณ์ 4 315005  โรงเรียนบ้านสะแกงาม / บ้านโคก / เมืองเพชรบูรณ์ 105 102 31 238 290 1
4 เพชรบูรณ์ 5 315006  โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) / นางั่ว / เมืองเพชรบูรณ์ 68 113 14 195 240 1
4 เพชรบูรณ์ 6 315007  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง / ท่าพล / เมืองเพชรบูรณ์ 143 84 64 291 360 1
4 เพชรบูรณ์ 7 315008  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด / ดงมูลเหล็ก / เมืองเพชรบูรณ์ 98 37 8 143 180 1
4 เพชรบูรณ์ 8 315009  โรงเรียนบ้านสักแห้ง / ชอนไพร / เมืองเพชรบูรณ์ 64 45 86 195 240 1
4 เพชรบูรณ์ 9 315010  โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง / วังชมภู / เมืองเพชรบูรณ์ 58 10 3 71 100 1
4 เพชรบูรณ์ 10 315011  โรงเรียนบ้านปากน้ำ / นาป่า / เมืองเพชรบูรณ์ 67 88 50 205 260 1
4 เพชรบูรณ์ 11 315012  โรงเรียนบ้านห้วยสะแก / ห้วยสะแก / เมืองเพชรบูรณ์ 118 68 15 201 260 1
4 เพชรบูรณ์ 12 315013  โรงเรียนบ้านตะเบาะ / ตะเบาะ / เมืองเพชรบูรณ์ 183 129 48 360 440 2
4 เพชรบูรณ์ 13 315014  โรงเรียนบ้านขมวด / นายม / เมืองเพชรบูรณ์ 75 90 53 218 270 1
4 เพชรบูรณ์ 14 315015  โรงเรียนบ้านระวิง / ระวิง / เมืองเพชรบูรณ์ 158 34 11 203 260 1
4 เพชรบูรณ์ 15 315065  โรงเรียนป่าแดง / ป่าเล่า / เมืองเพชรบูรณ์ 75 29 1 105 140 1
4 เพชรบูรณ์ 16 315016  เรือนจำอำเภอหล่มสัก / สักหลง / หล่มสัก 139 56 10 205 260 1
4 เพชรบูรณ์ 17 315017  วัดไพรสณฑ์ศักดาราม / หล่มสัก / หล่มสัก 90 6 - 96 120 1
4 เพชรบูรณ์ 18 315018  โรงเรียนผดุงวิทย์ / หล่มสัก / หล่มสัก 253 179 204 636 770 3
4 เพชรบูรณ์ 19 315019  โรงเรียนเมตตาวิทยา / หนองไขว่ / หล่มสัก 226 247 73 546 660 2
4 เพชรบูรณ์ 20 315020  โรงเรียนบ้านท่าช้าง / ห้วยไร่ / หล่มสัก 139 57 20 216 270 1
4 เพชรบูรณ์ 21 315073  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม / หล่มสัก / หล่มสัก 145 12 8 165 210 1
4 เพชรบูรณ์ 22 315074  โรงเรียนบ้านดงขวาง / น้ำชุน / หล่มสัก 153 17 - 170 210 1
4 เพชรบูรณ์ 23 315066  โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา / น้ำชุน / หล่มสัก 79 97 44 220 270 1
4 เพชรบูรณ์ 24 315069  วัดหนองสว่างอารมณ์ / ฝ่ายนาแซง / หล่มสัก 75 - - 75 100 1
4 เพชรบูรณ์ 25 315070  โรงเรียนบ้านบุ้งคล้า / บุ้งคล้า / หล่มสัก 217 7 - 224 280 1
4 เพชรบูรณ์ 26 315071  โรงเรียนอนุบาลพิทยา / หล่มสัก / หล่มสัก 285 - - 285 350 1
4 เพชรบูรณ์ 27 315072  โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม / บ้านกลาง / หล่มสัก 555 - - 555 680 2
4 เพชรบูรณ์ 28 315023  โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า / หล่มเก่า / หล่มเก่า 501 91 4 596 720 3
4 เพชรบูรณ์ 29 315024  โรงเรียนบ้านวังบาล / วังบาล / หล่มเก่า 57 59 45 161 210 1
4 เพชรบูรณ์ 30 315025  โรงเรียนบ้านแก่งโตน / นาซำ / หล่มเก่า 120 57 105 282 350 1
4 เพชรบูรณ์ 31 315026  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ / ท่าโรง / วิเชียรบุรี 610 204 112 926 1,120 4
4 เพชรบูรณ์ 32 315027  โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม / น้ำร้อน / วิเชียรบุรี 159 173 13 345 420 2
4 เพชรบูรณ์ 33 315028  โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม / โคกปรง / วิเชียรบุรี 145 100 45 290 350 1
4 เพชรบูรณ์ 34 315029  โรงเรียนสัมพันธ์วิทยาคม / ท่าโรง / วิเชียรบุรี 74 55 39 168 210 1
4 เพชรบูรณ์ 35 315030  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว / ท่าโรง / วิเชียรบุรี 154 51 34 239 290 1
4 เพชรบูรณ์ 36 315032  โรงเรียนบ้านท่าแดง / ท่าแดง / หนองไผ่ 214 40 28 282 350 1
4 เพชรบูรณ์ 37 315033  โรงเรียนห้วยโป่งไผ่ขวาง / ห้วยโป่ง / หนองไผ่ 235 91 63 389 470 2
4 เพชรบูรณ์ 38 315035  โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ / นาเฉลียง / หนองไผ่ 127 60 63 250 300 1
4 เพชรบูรณ์ 39 315036  โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ / หนองไผ่ / หนองไผ่ 45 17 98 160 200 1
4 เพชรบูรณ์ 40 315037  โรงเรียนบ้านนาไร่เหนือ / บัววัฒนา / หนองไผ่ 81 51 51 183 230 1
4 เพชรบูรณ์ 41 315038  วัดวารีวงษ์ / ชนแดน / ชนแดน 309 140 110 559 680 2
4 เพชรบูรณ์ 42 315039  โรงเรียนบ้านหนองแจง / หนองแจง / บึงสามพัน 31 39 29 99 120 1
4 เพชรบูรณ์ 43 315040  โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม / บึงสามพัน / บึงสามพัน 145 156 84 385 470 2
4 เพชรบูรณ์ 44 315041  โรงเรียนสมอทอดศึกษา / บึงสามพัน / บึงสามพัน 303 64 5 372 460 2
4 เพชรบูรณ์ 45 315042  โรงเรียนอุดมวิทยา / ซับสมอทอด / บึงสามพัน 120 80 103 303 380 2
4 เพชรบูรณ์ 46 315043  โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน / ซับสมอทอด / บึงสามพัน 118 60 21 199 240 1
4 เพชรบูรณ์ 47 315044  โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต / บึงสามพัน / บึงสามพัน 139 120 65 324 400 2
4 เพชรบูรณ์ 48 315045  โรงเรียนชุมชนวังพิกุล / วังพิกุล / บึงสามพัน 165 144 40 349 420 2
4 เพชรบูรณ์ 49 315046  โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ / กันจุ / บึงสามพัน 38 19 28 85 110 1
4 เพชรบูรณ์ 50 315047  โรงเรียนซับบอนวิทยาคม / กันจุ / บึงสามพัน 97 86 36 219 270 1
4 เพชรบูรณ์ 51 315048  โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ / วังพิกุล / บึงสามพัน 62 44 15 121 160 1
4 เพชรบูรณ์ 52 315049  โรงเรียนบ้านซับไม้แดง / ซับไม้แดง / บึงสามพัน 82 23 12 117 150 1
4 เพชรบูรณ์ 53 315050  ศพอ.วัดรัตนาราม / กันจุ / บึงสามพัน 67 29 17 113 150 1
4 เพชรบูรณ์ 54 315051  โรงเรียนบ้านวังขอน / คลองกระจัง / ศรีเทพ 48 37 47 132 170 1
4 เพชรบูรณ์ 55 315052  โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ / สระกรวด / ศรีเทพ 134 47 - 181 230 1
4 เพชรบูรณ์ 56 315053  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด / โคกสะอาด / ศรีเทพ 63 36 52 151 200 1
4 เพชรบูรณ์ 57 315054  โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ / สระกรวด / ศรีเทพ 31 31 11 73 100 1
4 เพชรบูรณ์ 58 315055  โรงเรียนเมืองศรีเทพ / ศรีเทพ / ศรีเทพ 311 182 96 589 710 2
4 เพชรบูรณ์ 59 315056  โรงเรียนบ้านหนองสรวง / คลองกระจัง / ศรีเทพ 69 29 19 117 150 1
4 เพชรบูรณ์ 60 315057  โรงเรียนบ้านหนองบัว / นาสนุ่น / ศรีเทพ 61 85 - 146 180 1
4 เพชรบูรณ์ 61 315075  โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย / หนองย่างทอย / ศรีเทพ 164 94 18 276 340 1
4 เพชรบูรณ์ 62 315076  โรงเรียนบ้านโนนตูม / วังโป่ง / วังโป่ง 108 120 75 303 380 2
4 เพชรบูรณ์ 63 315059  วัดบ้านนายาว / ทุ่งสมอ / เขาค้อ 64 64 15 143 180 1
4 เพชรบูรณ์ 64 315060  โรงเรียนบ้านเข็กน้อย / เข็กน้อย / เขาค้อ 152 80 48 280 340 1
4 เพชรบูรณ์ 65 315061  โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม / แคมป์สน / เขาค้อ 82 75 70 227 280 1
4 เพชรบูรณ์ 66 315062  โรงเรียนบ้านโคกมน / โคกมน / น้ำหนาว 49 76 31 156 200 1
4 เพชรบูรณ์ 67 315064  โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม / น้ำหนาว / น้ำหนาว 98 66 17 181 230 1
5 พิษณุโลก 1 316001  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา / ในเมือง / เมืองพิษณุโลก 871 469 186 1,526 1,840 6
5 พิษณุโลก 2 316076  โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย / มะขามสูง / เมืองพิษณุโลก 284 96 46 426 520 2
5 พิษณุโลก 3 316002  โรงเรียนจ่านกร้อง / ในเมือง / เมืองพิษณุโลก 345 28 22 395 480 2
5 พิษณุโลก 4 316003  โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดคูหาสวรรค์) / ในเมือง / เมืองพิษณุโลก 75 69 - 144 180 1
5 พิษณุโลก 5 316004  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก / ในเมือง / เมืองพิษณุโลก 319 - - 319 390 2
5 พิษณุโลก 6 316005  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก / ในเมือง / เมืองพิษณุโลก 66 107 25 198 240 1
5 พิษณุโลก 7 316006  โรงเรียนจ่าการบุญ / ในเมือง / เมืองพิษณุโลก 295 - - 295 360 1
5 พิษณุโลก 8 316007  โรงเรียนดอนทองวิทยา / ดอนทอง / เมืองพิษณุโลก 115 91 46 252 320 1
5 พิษณุโลก 9 316008  โรงเรียนชุมชน ๑๑ วัดสุวรรณประดิษฐ์ / ไผ่ขอดอน / เมืองพิษณุโลก 30 66 9 105 140 1
5 พิษณุโลก 10 316009  โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว / บ้านป่า / เมืองพิษณุโลก 62 67 18 147 180 1
5 พิษณุโลก 11 316010  โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) / บ้านคลอง / เมืองพิษณุโลก 88 65 15 168 210 1
5 พิษณุโลก 12 316011  โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม / บ้านกร่าง / เมืองพิษณุโลก 201 114 43 358 440 2
5 พิษณุโลก 13 316012  โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก / ในเมือง / เมืองพิษณุโลก 31 30 23 84 110 1
5 พิษณุโลก 14 316014  โรงเรียนท่าทองพิทยาคม / ท่าทอง / เมืองพิษณุโลก 186 149 33 368 450 2
5 พิษณุโลก 15 316015  โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดท่ามะปราง) / ในเมือง / เมืองพิษณุโลก 31 18 46 95 120 1
5 พิษณุโลก 16 316016  โรงเรียนวัดมหาวนาราม / หัวรอ / เมืองพิษณุโลก 54 65 14 133 170 1
5 พิษณุโลก 17 316017  โรงเรียนตาปะขาวหาย / หัวรอ / เมืองพิษณุโลก 131 34 13 178 220 1
5 พิษณุโลก 18 316018  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ / วัดพริก / เมืองพิษณุโลก 110 70 23 203 260 1
5 พิษณุโลก 19 316019  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) / บ้านป่า / เมืองพิษณุโลก 134 35 5 174 220 1
5 พิษณุโลก 20 316020  โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ / บางระกำ / บางระกำ 522 63 6 591 720 3
5 พิษณุโลก 21 316021  โรงเรียนบางระกำ / บางระกำ / บางระกำ 121 133 6 260 320 1
5 พิษณุโลก 22 316022  โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา / บางระกำ / บางระกำ 78 33 6 117 150 1
5 พิษณุโลก 23 316023  โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคุณารักษ์อุปถัมภ์" / ชุมแสงสงคราม / บางระกำ 249 146 22 417 510 2
5 พิษณุโลก 24 316024  โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ / บางระกำ / บางระกำ 124 99 3 226 280 1
5 พิษณุโลก 25 316025  วัดห้วยแก้ว / บางกระทุ่ม / บางกระทุ่ม 277 159 33 469 570 2
5 พิษณุโลก 26 316026  วัดกำแพงมณี / บ้านไร่ / บางกระทุ่ม 177 65 24 266 330 1
5 พิษณุโลก 27 316027  โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา / วัดโบสถ์ / วัดโบสถ์ 413 64 16 493 600 2
5 พิษณุโลก 28 316077  โรงเรียนคันโช้งวิทยา / คันโช้ง / วัดโบสถ์ 370 62 - 432 530 2
5 พิษณุโลก 29 316028  โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา / วงฆ้อง / พรหมพิราม 97 43 26 166 210 1
5 พิษณุโลก 30 316029  โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) / มะต้อง / พรหมพิราม 83 51 15 149 180 1
5 พิษณุโลก 31 316030  โรงเรียนดงประคำพิทยาคม / ดงประคำ / พรหมพิราม 162 94 52 308 380 2
5 พิษณุโลก 32 316031  โรงเรียนวัดห้วยดั้ง / พรหมพิราม / พรหมพิราม 49 55 30 134 170 1
5 พิษณุโลก 33 316032  โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม / วงฆ้อง / พรหมพิราม 47 88 14 149 180 1
5 พิษณุโลก 34 316033  โรงเรียนวัดหนองมะคัง / ทับยายเชียง / พรหมพิราม 95 85 37 217 270 1
5 พิษณุโลก 35 316034  โรงเรียนวัดวังวน / วังวน / พรหมพิราม 78 74 12 164 210 1
5 พิษณุโลก 36 316035  โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม / หอกลอง / พรหมพิราม 70 46 49 165 210 1
5 พิษณุโลก 37 316036  โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง / มะตูม / พรหมพิราม 95 65 4 164 210 1
5 พิษณุโลก 38 316037  โรงเรียนผดุงวิทยา / ตลุกเทียม / พรหมพิราม 50 65 38 153 200 1
5 พิษณุโลก 39 316038  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา / พรหมพิราม / พรหมพิราม 366 224 58 648 780 3
5 พิษณุโลก 40 316039  โรงเรียนอินทุภูติพิทยา / พรหมพิราม / พรหมพิราม 104 22 56 182 230 1
5 พิษณุโลก 41 316040  โรงเรียนบ้านท่าสะแก / ท่าสะแก / ชาติตระการ 101 56 13 170 210 1
5 พิษณุโลก 42 316041  วัดชุมแสง / บ้านดง / ชาติตระการ 61 99 36 196 240 1
5 พิษณุโลก 43 316042  วัดบ่อภาค / บ่อภาค / ชาติตระการ 49 22 8 79 100 1
5 พิษณุโลก 44 316043  โรงเรียนชาติตระการวิทยา / ป่าแดง / ชาติตระการ 478 368 117 963 1,170 4
5 พิษณุโลก 45 316044  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง / บ้านดง / ชาติตระการ 225 - - 225 280 1
5 พิษณุโลก 46 316045  โรงเรียนวัดน้ำจวง / บ่อภาค / ชาติตระการ 92 83 39 214 270 1
5 พิษณุโลก 47 316046  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ / สวนเมี่ยง / ชาติตระการ 12 32 7 51 80 1
5 พิษณุโลก 48 316047  วัดวังทองวราราม / วังทอง / วังทอง 177 73 19 269 330 1
5 พิษณุโลก 49 316048  เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก / วังทอง / วังทอง 248 67 8 323 400 2
5 พิษณุโลก 50 316049  ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก / วังทอง / วังทอง 143 116 36 295 360 1
5 พิษณุโลก 51 316050  เรือนจำกลางพิษณุโลก / วังทอง / วังทอง 371 189 79 639 770 3
5 พิษณุโลก 52 316051  โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม / วังนกแอ่น / วังทอง 53 99 12 164 210 1
5 พิษณุโลก 53 316052  โรงเรียนหนองพระพิทยา / หนองพระ / วังทอง 151 54 76 281 350 1
5 พิษณุโลก 54 316053  โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม / ท่าหมื่นราม / วังทอง 90 81 1 172 220 1
5 พิษณุโลก 55 316054  โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง / พันชาลี / วังทอง 146 73 11 230 280 1
5 พิษณุโลก 56 316055  โรงเรียนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก / นครชุม / นครไทย 83 61 95 239 290 1
5 พิษณุโลก 57 316056  โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม / / นครไทย 147 115 5 267 330 1
5 พิษณุโลก 58 316057  โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม / / นครไทย 136 38 31 205 260 1
5 พิษณุโลก 59 316058  โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ / / นครไทย 130 55 24 209 260 1
5 พิษณุโลก 60 316078  โรงเรียนชุมชน ๘ ราษฎร์อุทิศพิทยา / / นครไทย 86 43 34 163 210 1
5 พิษณุโลก 61 316060  โรงเรียนนครไทย / / นครไทย 470 218 179 867 1,050 3
5 พิษณุโลก 62 316061  วัดบ้านพร้าว / / นครไทย 49 96 17 162 210 1
5 พิษณุโลก 63 316062  โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา / / นครไทย 57 53 25 135 170 1
5 พิษณุโลก 64 316063  โรงเรียนนาบัววิทยา / / นครไทย 75 29 20 124 160 1
5 พิษณุโลก 65 316079  โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ / / นครไทย 48 - - 48 60 1
5 พิษณุโลก 66 316064  โรงเรียนยางโกลนวิทยา / / นครไทย 48 84 23 155 200 1
5 พิษณุโลก 67 316065  วัดศรีมงคล / เนินมะปราง / เนินมะปราง 220 85 24 329 400 2
5 พิษณุโลก 68 316066  โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา / เนินมะปราง / เนินมะปราง 75 174 37 286 350 1
5 พิษณุโลก 69 316067  โรงเรียนเอเจเนินมะปราง / เนินมะปราง / เนินมะปราง 52 94 45 191 240 1
5 พิษณุโลก 70 316068  โรงเรียนวัดบ้านมุง / บ้านมุง / เนินมะปราง 101 91 83 275 340 1
5 พิษณุโลก 71 316069  โรงเรียนบ้านซำรัง / ชมพู / เนินมะปราง 159 47 80 286 350 1
5 พิษณุโลก 72 316070  โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ / ชมพู / เนินมะปราง 44 41 11 96 120 1
5 พิษณุโลก 73 316071  วัดสามัคคีธรรม / บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก / เนินมะปราง 112 75 7 194 240 1
5 พิษณุโลก 74 316072  โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม / ไทรย้อย / เนินมะปราง 32 22 - 54 80 1
5 พิษณุโลก 75 316073  วัดวังไทรย้อย / ไทรย้อย / เนินมะปราง 36 13 - 49 60 1
5 พิษณุโลก 76 316074  โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม / วังโพรง / เนินมะปราง 144 48 8 200 240 1
5 พิษณุโลก 77 316075  โรงเรียนบ้านเขาดิน / ไทรย้อย / เนินมะปราง 41 47 3 91 120 1
5 สุโขทัย 1 317001  วัดราชธานี / ธานี / เมืองสุโขทัย 1,294 984 422 2,700 3,240 10
5 สุโขทัย 2 317002  วัดบ้านกร่าง / กง / กงไกรลาศ 588 473 365 1,426 1,720 5
5 สุโขทัย 3 317003  วัดธรรมปัญญาราม / โตนด / คีรีมาศ 485 633 121 1,239 1,490 5
5 สุโขทัย 4 317004  วัดพิพัฒน์มงคล / ทุ่งเสลี่ยม / ทุ่งเสลี่ยม 384 234 169 787 950 3
5 สุโขทัย 5 317005  วัดสังฆาราม / บ้านด่าน / บ้านด่านลานหอย 291 211 72 574 700 2
5 สุโขทัย 6 317006  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม / ศรีนคร / ศรีนคร 368 237 173 778 940 3
5 สุโขทัย 7 317007  วัดชัยสิทธาราม / ท่าชัย / ศรีสัชนาลัย 719 473 409 1,601 1,940 6
5 สุโขทัย 8 317008  วัดฉิมพลี / คลองตาล / ศรีสำโรง 528 150 53 731 890 3
5 สุโขทัย 9 317009  วัดหนองโว้ง / เมืองบางยม / สวรรคโลก 2,106 846 95 3,047 3,660 11
5 อุตรดิตถ์ 1 318001  เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ / ท่าอิฐ / เมืองอุตรดิตถ์ 114 70 14 198 240 1
5 อุตรดิตถ์ 2 318002  โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ / ท่าอิฐ / เมืองอุตรดิตถ์ 115 55 59 229 280 1
5 อุตรดิตถ์ 3 318003  วัดคลองโพธิ์ / ท่าอิฐ / เมืองอุตรดิตถ์ 61 60 63 184 230 1
5 อุตรดิตถ์ 4 318004  โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด / ท่าเสา / เมืองอุตรดิตถ์ 359 180 234 773 940 3
5 อุตรดิตถ์ 5 318005  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ / ท่าอิฐ / เมืองอุตรดิตถ์ 442 122 58 622 760 3
5 อุตรดิตถ์ 6 318006  วัดหมอนไม้ / บ้านเกาะ / เมืองอุตรดิตถ์ 195 111 36 342 420 2
5 อุตรดิตถ์ 7 318007  โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา / คุ้งตะเภา / เมืองอุตรดิตถ์ 91 123 51 265 330 1
5 อุตรดิตถ์ 8 318008  โรงเรียนเจริญวิทยา / วังกะพี้ / เมืองอุตรดิตถ์ 348 186 3 537 650 2
5 อุตรดิตถ์ 9 318009  โรงเรียนแสนตอวิทยา / แสนตอ / เมืองอุตรดิตถ์ 407 71 15 493 600 2
5 อุตรดิตถ์ 10 318010  โรงเรียนน้ำริดวิทยา / น้ำริด / เมืองอุตรดิตถ์ 91 115 95 301 380 2
5 อุตรดิตถ์ 11 318011  โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา / ป่าเซ่า / เมืองอุตรดิตถ์ 32 46 46 124 160 1
5 อุตรดิตถ์ 12 318012  โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา / ท่าอิฐ / เมืองอุตรดิตถ์ 155 133 56 344 420 2
5 อุตรดิตถ์ 13 318013  โรงเรียนวังกะพี้วิทยาคม / วังกะพี้ / เมืองอุตรดิตถ์ 114 69 40 223 280 1
5 อุตรดิตถ์ 14 318014  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ / ผาจุก / เมืองอุตรดิตถ์ 345 100 - 445 540 2
5 อุตรดิตถ์ 15 318015  วัดเจดีย์คีรีวิหาร / ฝายหลวง / ลับแล 194 170 111 475 580 2
5 อุตรดิตถ์ 16 318016  โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศวิทยากร / ศรีพนมมาศ / ลับแล 107 239 57 403 500 2
5 อุตรดิตถ์ 17 318017  โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม / ด่านแม่คำมัน / ลับแล 407 161 20 588 710 2
5 อุตรดิตถ์ 18 318018  วัดมงคลนิมิตร / บ้านแก่ง / ตรอน 322 235 61 618 750 3
5 อุตรดิตถ์ 19 318019  โรงเรียนพิชัย / ในเมือง / พิชัย 826 538 226 1,590 1,910 6
5 อุตรดิตถ์ 20 318020  วัดน้ำสิงห์ใต้ / ท่าปลา / ท่าปลา 154 30 13 197 240 1
5 อุตรดิตถ์ 21 318021  โรงเรียนบ้านสีเสียด / จริม / ท่าปลา 152 70 56 278 340 1
5 อุตรดิตถ์ 22 318022  วัดส่องแดด / บ้านฝาย / น้ำปาด 228 126 66 420 510 2
5 อุตรดิตถ์ 23 318023  วัดโพธิ์ชัย / ฟากท่า / ฟากท่า 266 164 102 532 650 2
5 อุตรดิตถ์ 24 318024  โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม / บ้านโคก / บ้านโคก 258 - - 258 320 1
5 อุตรดิตถ์ 25 318025  วัดนาลับแลง / ป่าคาย / ทองแสนขัน 118 44 17 179 220 1
5 ตาก 1 319001  โรงเรียนพลูหลวงวิทยา (วัดโคกพลู) / หนองหลวง / เมืองตาก 285 371 33 689 830 3
5 ตาก 2 319002  โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า / น้ำรึม / เมืองตาก 46 67 12 125 160 1
5 ตาก 3 319003  โรงเรียนอนุบาลตาก / น้ำรึม / เมืองตาก 281 131 - 412 510 2
5 ตาก 4 319004  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม / ไม้งาม / เมืองตาก 35 21 11 67 90 1
5 ตาก 5 319047  โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดดอนมูลชัย) / หัวเดียด / เมืองตาก 49 - - 49 60 1
5 ตาก 6 319048  โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร / ระแหง / เมืองตาก 94 - - 94 120 1
5 ตาก 7 319009  โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ / หนองบัวเหนือ / เมืองตาก 4 23 16 43 60 1
5 ตาก 8 319010  โรงเรียนบ้านโป่งแดง / โป่งแดง / เมืองตาก 37 24 17 78 100 1
5 ตาก 9 319049  เรือนจำจังหวัดตาก / เชียงเงิน / เมืองตาก 132 48 10 190 230 1
5 ตาก 10 319050  โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดชัยชนะสงคราม) / เชียงเงิน / เมืองตาก 27 126 142 295 360 1
5 ตาก 11 319015  โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม / นาโบสถ์ / วังเจ้า 96 101 64 261 330 1
5 ตาก 12 319016  โรงเรียนบ้านเด่นวัวประชารังสรรค์ / เชียงทอง / วังเจ้า 56 23 - 79 100 1
5 ตาก 13 319017  วัดลาดยาวใหม่ / นาโบสถ์ / วังเจ้า 383 231 15 629 760 3
5 ตาก 14 319018  โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา / ตากตก / บ้านตาก 106 165 2 273 340 1
5 ตาก 15 319019  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ / เกาะตะเภา / บ้านตาก 55 55 10 120 150 1
5 ตาก 16 319020  วัดวิเศษวานิช / สมอโคน / บ้านตาก 270 223 41 534 650 2
5 ตาก 17 319021  วัดสามเงาออก / สามเงาออก / สามเงา 292 252 34 578 700 2
5 ตาก 18 319022  โรงเรียนสามเงาวิทยาคม / สามเงาออก / สามเงา 227 229 75 531 650 2
5 ตาก 19 319023  วัดมณีไพรสณฑ์ / แม่สอด / แม่สอด 92 89 117 298 360 1
5 ตาก 20 319024  วัดอรัญญเขต / แม่สอด / แม่สอด 204 83 43 330 400 2
5 ตาก 21 319025  วัดดอนแก้ว / แม่สอด / แม่สอด 369 180 105 654 800 3
5 ตาก 22 319026  วัดท่าสายโทรเลข / ท่าสายลวด / แม่สอด 81 41 37 159 200 1
5 ตาก 23 319027  วัดวังตะเคียน / ท่าสายลวด / แม่สอด 33 116 44 193 240 1
5 ตาก 24 319028  วัดเวฬุวัน / แม่ปะ / แม่สอด 153 100 - 253 320 1
5 ตาก 25 319029  วัดมาตานุสรณ์ / แม่กาษา / แม่สอด 353 114 1 468 570 2
5 ตาก 26 319030  วัดเชตวันคีรี / พะวอ / แม่สอด 53 95 57 205 260 1
5 ตาก 27 319031  วัดชัยมงคล / ด่านแม่ละเมา / แม่สอด 62 15 54 131 170 1
5 ตาก 28 319032  วัดแม่ตาว / แม่ตาว / แม่สอด 107 79 9 195 240 1
5 ตาก 29 319033  วัดดอนมูล / พระธาตุผาแดง / แม่สอด 155 112 30 297 360 1
5 ตาก 30 319034  วัดเกศแก้วบูรพา / แม่กุ / แม่สอด 344 133 200 677 820 3
5 ตาก 31 319035  วัดสุวรรณบรรพต / มหาวัน / แม่สอด 419 110 - 529 640 2
5 ตาก 32 319036  เรือนจำอำเภอแม่สอด / แม่สอด / แม่สอด 31 7 2 40 50 1
5 ตาก 33 319037  โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ / แม่สอด / แม่สอด 356 419 64 839 1,010 3
5 ตาก 34 319038  โรงเรียนสรรพวิทยาคม / แม่สอด / แม่สอด 957 1,015 465 2,437 2,930 9
5 ตาก 35 319039  วัดสุนทริกาวาส / แม่ปะ / แม่สอด 163 193 79 435 530 2
5 ตาก 36 319040  วัดพบพระเหนือ / พบพระ / พบพระ 430 16 - 446 540 2
5 ตาก 37 319041  วัดราษฎร์เจริญธรรม / พบพระ / พบพระ 170 - - 170 210 1
5 ตาก 38 319042  โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม / แม่ต้าน / ท่าสองยาง 41 35 51 127 160 1
5 ตาก 39 319044  วัดไพรสณฑ์สุนทร / อุ้มผาง / อุ้มผาง 93 86 5 184 230 1
5 ตาก 40 319045  วัดพานิชย์นิรมล / อุ้มผาง / อุ้มผาง 75 18 39 132 170 1
6 ลำปาง 1 320001  วัดบุญวาทย์วิหาร / หัวเวียง / เมืองลำปาง 128 36 20 184 230 1
6 ลำปาง 2 320002  เรือนจำกลางลำปาง / หัวเวียง / เมืองลำปาง 123 41 12 176 220 1
6 ลำปาง 3 320003  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร / บ่อแฮ้ว / เมืองลำปาง 151 125 137 413 510 2
6 ลำปาง 4 320004  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ / ปงยางคก / ห้างฉัตร 89 18 4 111 150 1
6 ลำปาง 5 320008  วัดห้วยคิง / แม่เมาะ / แม่เมาะ 867 79 11 957 1,160 4
6 ลำปาง 6 320009  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา / แจ้ห่ม / แจ้ห่ม 103 148 91 342 420 2
6 ลำปาง 7 320010  วัดทุ่งส้าน / บ้านขอ / เมืองปาน 201 5 - 206 260 1
6 ลำปาง 8 320011  โรงเรียนวัดบ้านหม้อ / ปงยางคก / ห้างฉัตร 142 129 58 329 400 2
6 ลำปาง 9 320012  วัดปงหอศาล / ป่าตัน / แม่ทะ 161 136 104 401 500 2
6 ลำปาง 10 320013  โรงเรียนแม่ทะวิทยา / แม่ทะ / แม่ทะ 132 70 80 282 350 1
6 ลำปาง 11 320023  วัดสามขา / หัวเสือ / แม่ทะ 123 36 70 229 280 1
6 ลำปาง 12 320015  โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม / ท่าผา / เกาะคา 288 100 70 458 560 2
6 ลำปาง 13 320016  วัดทุ่งไผ่ / เสริมขวา / เสริมงาม 227 77 26 330 400 2
6 ลำปาง 14 320017  วัดหลวง / หลวงเหนือ / งาว 155 132 139 426 520 2
6 ลำปาง 15 320019  วัดล้อมแรด / ล้อมแรด / เถิน 503 355 94 952 1,160 4
6 ลำปาง 16 320020  วัดหลวงสบปราบ / หลวงสบปราบ / สบปราบ 118 27 16 161 210 1
6 ลำปาง 17 320022  วัดบ้านใหม่ / วังเหนือ / วังเหนือ 180 111 48 339 410 2
6 เชียงราย 1 321001  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย (มจร.) / เวียง / เมืองเชียงราย 127 83 26 236 290 1
6 เชียงราย 2 321002  วัดพระสิงห์ / เวียง / เมืองเชียงราย 17 9 9 35 50 1
6 เชียงราย 3 321005  โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด / เวียง / เมืองเชียงราย 217 105 5 327 400 2
6 เชียงราย 4 321006  โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว / เวียง / เมืองเชียงราย 190 163 - 353 440 2
6 เชียงราย 5 321007  โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล / รอบเวียง / เมืองเชียงราย 273 - - 273 340 1
6 เชียงราย 6 321008  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย / รอบเวียง / เมืองเชียงราย 91 28 7 126 160 1
6 เชียงราย 7 321011  โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย / รอบเวียง / เมืองเชียงราย 55 - - 55 80 1
6 เชียงราย 8 321012  โรงเรียนห้วยแม่ซ้าย / แม่ยาว / เมืองเชียงราย 34 18 - 52 80 1
6 เชียงราย 9 321014  โรงเรียนบ้านดู่ / บ้านดู่ / เมืองเชียงราย 303 41 33 377 460 2
6 เชียงราย 10 321016  โรงเรียนบ้านจำบอน / ดอยลาน / เมืองเชียงราย 67 89 36 192 240 1
6 เชียงราย 11 321017  โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง / ห้วยสัก / เมืองเชียงราย 99 81 48 228 280 1
6 เชียงราย 12 321019  โรงเรียนดอยฮางใน / ดอยฮาง / เมืองเชียงราย 10 11 1 22 40 1
6 เชียงราย 13 321020  เรือนจำกลางเชียงราย / ดอยฮาง / เมืองเชียงราย 843 372 58 1,273 1,540 5
6 เชียงราย 14 321056  โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ / แม่กรณ์ / เมืองเชียงราย 25 20 - 45 60 1
6 เชียงราย 15 321021  โรงเรียนบ้านแม่คำ / แม่คำ / แม่จัน 202 112 47 361 450 2
6 เชียงราย 16 321022  โรงเรียนบ้านป่าซาง / ป่าซาง / แม่จัน 125 269 19 413 510 2
6 เชียงราย 17 321023  โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ ๑ / แม่จัน / แม่จัน 13 28 3 44 60 1
6 เชียงราย 18 321024  โรงเรียนบ้านศรีค้ำ / ศรีค้ำ / แม่จัน 100 94 70 264 330 1
6 เชียงราย 19 321025  วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม / ท่าข้าวเปลือก / แม่จัน 155 88 29 272 340 1
6 เชียงราย 20 321026  โรงเรียนวัฒนศึกษา / เมืองพาน / พาน 126 156 40 322 400 2
6 เชียงราย 21 321027  โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ / เมืองพาน / พาน 162 92 35 289 350 1
6 เชียงราย 22 321029  โรงเรียนป่าแดงวิทยา / หัวง้ม / พาน 31 39 33 103 140 1
6 เชียงราย 23 321030  โรงเรียนนครวิทยา / สันมะเค็ด / พาน 109 122 100 331 410 2
6 เชียงราย 24 321031  โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน / แม่อ้อ / พาน 33 98 5 136 170 1
6 เชียงราย 25 321032  โรงเรียนร่องธารวิทยา / ทรายขาว / พาน 59 42 33 134 170 1
6 เชียงราย 26 321033  โรงเรียนดอยงามวิทยา / ดอยงาม / พาน 60 42 4 106 140 1
6 เชียงราย 27 321034  โรงเรียนอนุบาลวัดเหมืองง่า / สันติสุข / พาน 65 185 55 305 380 2
6 เชียงราย 28 321035  โรงเรียนชุมชนทุ่งป่าแดด / ป่าหุ่ง / พาน 60 52 9 121 160 1
6 เชียงราย 29 321036  วัดวิเชตร์มณี / เวียงพางคำ / แม่สาย 187 100 10 297 360 1
6 เชียงราย 30 321037  โรงเรียนมานิตวิทยา / ห้วยไคร้ / แม่สาย 154 250 57 461 570 2
6 เชียงราย 31 321038  โรงเรียนสันทรายราษฎร์ / โป่งผา / แม่สาย 238 74 16 328 400 2
6 เชียงราย 32 321039  วัดศรีดอนชัย / เวียง / เชียงของ 77 46 17 140 170 1
6 เชียงราย 33 321040  วัดครึ่งใต้ / ครึ่ง / เชียงของ 51 42 1 94 120 1
6 เชียงราย 34 321041  วัดแก่นเหนือ / ห้วยซ้อ / เชียงของ 297 123 37 457 560 2
6 เชียงราย 35 321042  วัดพระธาตุผาเงา / เวียง / เชียงแสน 275 362 69 706 860 3
6 เชียงราย 36 321043  วัดอำมาตย์ / เวียง / เทิง 146 95 29 270 330 1
6 เชียงราย 37 321057  วัดงิ้วเก่า / งิ้ว / เทิง 105 115 45 265 330 1
6 เชียงราย 38 321058  วัดดอนไชย / ศรีดอนไชย / เทิง 93 123 16 232 290 1
6 เชียงราย 39 321045  วัดฮ่างต่ำ / ป่างิ้ว / เวียงป่าเป้า 113 121 52 286 350 1
6 เชียงราย 40 321059  วัดสันมะเค็ด / เวียงกาหลง / เวียงป่าเป้า 65 30 - 95 120 1
6 เชียงราย 41 321046  วัดเจดีย์หลวง / เจดีย์หลวง / แม่สรวย 210 45 3 258 320 1
6 เชียงราย 42 321047  โรงเรียนบ้านป่าแงะ / ป่าแงะ / ป่าแดด 217 201 119 537 650 2
6 เชียงราย 43 321048  โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาท / ดอนศิลา / เวียงชัย 127 37 50 214 270 1
6 เชียงราย 44 321049  โรงเรียนเวียงชัยพิทยาคม / เวียงเหนือ / เวียงชัย 242 166 56 464 570 2
6 เชียงราย 45 321050  วัดบุญเรือง / ป่าก่อดำ / แม่ลาว 118 148 14 280 340 1
6 เชียงราย 46 321051  วัดม่วง / ม่วงยาย / เวียงแก่น 249 41 7 297 360 1
6 เชียงราย 47 321052  วัดสันหนองบัว / เม็งราย / พญาเม็งราย 242 41 11 294 360 1
6 เชียงราย 48 321060  วัดป่าตาลใต้ / ป่าตาล / ขุนตาล 125 54 21 200 240 1
6 เชียงราย 49 321054  โรงเรียนวัดดงชัยพิทยา / ทุ่งก่อ / เวียงเชียงรุ้ง 143 87 27 257 320 1
6 เชียงราย 50 321055  โรงเรียนอนุบาลโชคชัย / โชคชัย / ดอยหลวง 83 1 - 84 110 1
6 เชียงราย 51 321061  โรงเรียนขุนแม่บง / โชคชัย / ดอยหลวง 72 37 3 112 150 1
6 เชียงราย 52 321062  โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก / ปงน้อย / ดอยหลวง 76 8 9 93 120 1
6 พะเยา 1 322001  เรือนจำจังหวัดพะเยา / ต๋อม / เมืองพะเยา 104 84 20 208 260 1
6 พะเยา 2 322002  วัดศรีอุโมงค์คำ / เวียง / เมืองพะเยา 78 47 20 145 180 1
6 พะเยา 3 322003  โรงเรียนแม่กาโทกหวาก / แม่กา / เมืองพะเยา 112 48 42 202 260 1
6 พะเยา 4 322004  โรงเรียนประชาบำรุง / เวียง / เมืองพะเยา 122 74 10 206 260 1
6 พะเยา 5 322005  โรงเรียนจำป่าหวาย / จำป่าหวาย / เมืองพะเยา 44 - 7 51 80 1
6 พะเยา 6 322007  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม / หย่วน / เชียงคำ 241 144 12 397 480 2
6 พะเยา 7 322008  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม / ฝายกวาง / เชียงคำ 311 282 141 734 890 3
6 พะเยา 8 322010  วัดบุญเกิด / บุญเกิด / ดอกคำใต้ 319 150 21 490 590 2
6 พะเยา 9 322011  วัดโพธาราม / ศรีถ้อย / แม่ใจ 147 98 24 269 330 1
6 พะเยา 10 322012  โรงเรียนภูซางวิทยาคม / ภูซาง / ภูซาง 384 196 35 615 750 3
6 พะเยา 11 322013  วัดนาปรัง / นาปรัง / ปง 123 199 169 491 600 2
6 พะเยา 12 322015  โรงเรียนจุนวิทยาคม / จุน / จุน 291 436 111 838 1,010 3
6 พะเยา 13 322016  มหาวิทยาลัย มจร.วข.พะเยา / เวียง / เมืองพะเยา 362 - - 362 450 2
6 พะเยา 14 322017  โรงเรียนเทศบาล ๓ / เวียง / เมืองพะเยา 97 129 - 226 280 1
6 พะเยา 15 322018  วัดต๊ำม่อน / บ้านต๊ำ / เมืองพะเยา 135 19 9 163 210 1
6 พะเยา 16 322019  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา / ห้วยแก้ว / ภูกามยาว 191 - - 191 240 1
6 แพร่ 1 323001  โรงเรียนนารีรัตน์ / ในเวียง / เมืองแพร่ 676 715 284 1,675 2,020 6
6 แพร่ 2 323002  โรงเรียนพิริยาลัยแพร่ / ในเวียง / เมืองแพร่ 508 379 348 1,235 1,490 5
6 แพร่ 3 323003  โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา / บ้านถิ่น / เมืองแพร่ 67 49 60 176 220 1
6 แพร่ 4 323004  โรงเรียนบ้านป่าแดง / ป่าแดง / เมืองแพร่ 144 - - 144 180 1
6 แพร่ 5 323005  โรงเรียนเมืองแพร่ / ป่าแดง / เมืองแพร่ - 103 50 153 200 1
6 แพร่ 6 323006  โรงเรียนวัดกาญจนาราม / กาญจนา / เมืองแพร่ 21 20 16 57 80 1
6 แพร่ 7 323007  วัดถิ่นใน / บ้านถิ่น / เมืองแพร่ 141 147 58 346 420 2
6 แพร่ 8 323008  โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ / เหมืองหม้อ / เมืองแพร่ 6 31 45 82 110 1
6 แพร่ 9 323009  โรงเรียนสาธิตเทศบาลเชตวัน / ในเวียง / เมืองแพร่ 140 145 79 364 450 2
6 แพร่ 10 323010  เรือนจำจังหวัดแพร่ / ในเวียง / เมืองแพร่ 167 66 36 269 330 1
6 แพร่ 11 323011  โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม / ท่าข้าม / เมืองแพร่ 5 18 27 50 60 1
6 แพร่ 12 323012  โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม / ห้วยม้า / เมืองแพร่ 126 89 43 258 320 1
6 แพร่ 13 323013  โรงเรียนบ้านแม่หล่าย / แม่หลาย / เมืองแพร่ 21 30 2 53 80 1
6 แพร่ 14 323015  วัดสูงเม่น / สูงเม่น / สูงเม่น 199 84 21 304 380 2
6 แพร่ 15 323016  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ / ร่องเข็ม / ร้องกวาง 206 - - 206 260 1
6 แพร่ 16 323017  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ / แม่ยางตาล / ร้องกวาง 305 92 8 405 500 2
6 แพร่ 17 323018  โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก / ไผ่โทน / ร้องกวาง 123 186 55 364 450 2
6 แพร่ 18 323019  โรงเรียนร้องกวางจันทิมาคม / ร้องกวาง / ร้องกวาง 121 - - 121 160 1
6 แพร่ 19 323020  โรงเรียนบ้านแม่ทราย / แม่ทราย / ร้องกวาง 49 42 32 123 160 1
6 แพร่ 20 323021  วัดร้องเข็ม / ร้องเข็ม / ร้องกวาง 27 45 37 109 140 1
6 แพร่ 21 323022  วัดดงลาน / บ้านปิน / ลอง 156 94 70 320 390 2
6 แพร่ 22 323024  โรงเรียนบ้านทุ่งแล้ง / ทุ้งแล้ง / ลอง - 166 123 289 350 1
6 แพร่ 23 323025  วัดศรีดอนคำ / ห้วยอ้อ / ลอง - 9 88 97 120 1
6 แพร่ 24 323026  โรงเรียนสองพิทยาคม / บ้านหนุน / สอง 413 229 146 788 950 3
6 แพร่ 25 323027  โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง / บ้านกลาง / สอง 79 9 - 88 110 1
6 แพร่ 26 323028  โรงเรียนบ้านห้วยขอน / ห้วยหม้าย / สอง 89 20 9 118 150 1
6 แพร่ 27 323029  โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา / หัวเมือง / สอง 37 60 45 142 180 1
6 แพร่ 28 323031  โรงเรียนวัดแม่ทะ / หัวเมือง / สอง 31 18 6 55 80 1
6 แพร่ 29 323032  วัดพงป่าหวาย / ปงป่าหวาย / เด่นชัย 23 51 9 83 110 1
6 แพร่ 30 323033  โรงเรียนสวนหลวง / ปงป่าหวาย / เด่นชัย 13 25 26 64 90 1
6 แพร่ 31 323034  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ / เด่นชัย / เด่นชัย 115 101 13 229 280 1
6 แพร่ 32 323035  โรงเรียนเด่นไชยวิทยา / เด่นชัย / เด่นชัย 175 233 8 416 510 2
6 แพร่ 33 323036  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว / ไทรย้อย / เด่นชัย 43 30 37 110 140 1
6 แพร่ 34 323037  โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา / แม่เกิ๋ง / วังชิ้น 57 142 18 217 270 1
6 แพร่ 35 323038  โรงเรียนบ้านวังกวาง / แม่พุง / วังชิ้น 80 90 23 193 240 1
6 แพร่ 36 323039  โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา / สรอย / วังชิ้น 202 157 84 443 540 2
6 แพร่ 37 323041  โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์ / ทุ้งแค้ว / หนองม่วงไข่ 79 12 14 105 140 1
6 แพร่ 38 323042  โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม / หนองม่วงไข่ / หนองม่วงไข่ 179 164 37 380 460 2
6 แพร่ 39 323043  โรงเรียนเด่นชัยประชานุกูล / เด่นชัย / เด่นชัย 116 42 - 158 200 1
6 แพร่ 40 323044  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ / ห้วยไร่ / เด่นชัย 49 88 - 137 170 1
6 แพร่ 41 323045  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง / เด่นชัย / เด่นชัย 35 39 - 74 100 1
6 แพร่ 42 323046  วัดพระธาตุพระลอ / บ้านกลาง / สอง 135 33 2 170 210 1
6 แพร่ 43 323047  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ / เด่นชัย / เด่นชัย 272 23 - 295 360 1
6 น่าน 1 324001  วัดพระธาตุช้างค้ำ / ในเวียง / เมืองน่าน 723 368 112 1,203 1,460 5
6 น่าน 2 324002  วัดพระธาตุแช่แห้ง / ม่วงตึ๊ด / ภูเพียง 241 95 67 403 500 2
6 น่าน 3 324003  วัดบุญยืน / กลางเวียง / เวียงสา 595 305 40 940 1,130 4
6 น่าน 4 324004  วัดเมืองราม / นาเหลือง / เวียงสา 174 147 194 515 630 2
6 น่าน 5 324005  วัดปรางค์ / ปัว / ปัว 523 53 9 585 710 2
6 น่าน 6 324006  วัดนาราบ / นาน้อย / นาน้อย 238 118 36 392 480 2
6 น่าน 7 324007  วัดราษฎร์บำรุง / ทุ่งช้าง / ทุ่งช้าง 231 83 94 408 500 2
6 น่าน 8 324008  วัดนิโครธาราม / ป่าคา / ท่าวังผา 80 34 46 160 200 1
6 น่าน 9 324009  วัดน้ำไคร้ / ยม / ท่าวังผา 18 29 13 60 80 1
6 น่าน 10 324010  วัดศรีบุญเรือง / เชียงกลาง / เชียงกลาง 165 32 6 203 260 1
6 น่าน 11 324011  วัดนาคา / หนองแดง / แม่จริม 313 132 28 473 580 2
6 น่าน 12 324012  วัดฟ้าสวรรค์ / สวด / บ้านหลวง 78 4 4 86 110 1
6 น่าน 13 324013  วัดบ่อแก้ว / บ่อแก้ว / นาหมื่น 122 174 45 341 420 2
6 น่าน 14 324014  วัดดอนมงคล / ดู่พงษ์ / สันติสุข 118 179 18 315 390 2
6 น่าน 15 324015  วัดสองแคว / นาไร่หลวง / สองแคว 112 61 40 213 270 1
7 เชียงใหม่ 1 325001  วัดสวนดอก / สุเทพ / เมืองเชียงใหม่ 233 139 46 418 510 2
7 เชียงใหม่ 2 325002  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ / สุเทพ / เมืองเชียงใหม่ 681 544 154 1,379 1,660 5
7 เชียงใหม่ 3 325003  โรงเรียนบ้านโป่งน้อย / สุเทพ / เมืองเชียงใหม่ 135 50 24 209 260 1
7 เชียงใหม่ 4 325004  วัดศรีโสดา / สุเทพ / เมืองเชียงใหม่ 115 48 12 175 220 1
7 เชียงใหม่ 5 325006  ศูนย์การเรียนนารีรัตน์ / ศรีภูมิ / เมืองเชียงใหม่ 172 156 57 385 470 2
7 เชียงใหม่ 6 325007  โรงเรียนหอพระ / ศรีภูมิ / เมืองเชียงใหม่ 926 163 36 1,125 1,360 4
7 เชียงใหม่ 7 325008  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย / ศรีภูมิ / เมืองเชียงใหม่ 484 188 129 801 980 3
7 เชียงใหม่ 8 325009  โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ / ศรีภูมิ / เมืองเชียงใหม่ 345 181 91 617 750 3
7 เชียงใหม่ 9 325012  โรงเรียนธรรมราชศึกษา (วัดพระสิงห์) / พระสิงห์ / เมืองเชียงใหม่ 397 67 37 501 620 2
7 เชียงใหม่ 10 325013  โรงเรียนพุทธิโศภณ / พระสิงห์ / เมืองเชียงใหม่ 472 62 17 551 680 2
7 เชียงใหม่ 11 325014  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ / พระสิงห์ / เมืองเชียงใหม่ 755 136 7 898 1,080 4
7 เชียงใหม่ 12 325015  โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ / ช้างคลาน / เมืองเชียงใหม่ 475 89 22 586 710 2
7 เชียงใหม่ 13 325016  โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย / ช้างคลาน / เมืองเชียงใหม่ 258 82 10 350 420 2
7 เชียงใหม่ 14 325019  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ / สันผีเสื้อ / เมืองเชียงใหม่ 147 17 13 177 220 1
7 เชียงใหม่ 15 325020  โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ / ป่าแดด / เมืองเชียงใหม่ 170 55 6 231 290 1
7 เชียงใหม่ 16 325021  โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ / หายยา / เมืองเชียงใหม่ 92 26 5 123 160 1
7 เชียงใหม่ 17 325023  โรงเรียนวัดดอนจั่น / ท่าศาลา / เมืองเชียงใหม่ 239 94 5 338 410 2
7 เชียงใหม่ 18 325024  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / ช้างเผือก / เมืองเชียงใหม่ 102 53 5 160 200 1
7 เชียงใหม่ 19 325093  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา / สุเทพ / เมืองเชียงใหม่ 80 12 - 92 120 1
7 เชียงใหม่ 20 325094  โรงเรียนบ้านดอนปิน / แม่เหียะ / เมืองเชียงใหม่ 203 18 8 229 280 1
7 เชียงใหม่ 21 325095  โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ / วัดเกต / เมืองเชียงใหม่ 188 43 - 231 290 1
7 เชียงใหม่ 22 325027  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ / สบเตี๊ยะ / จอมทอง 144 66 48 258 320 1
7 เชียงใหม่ 23 325028  โรงเรียนสองแคววิทยาคม / สองแคว / ดอยหล่อ 212 197 56 465 570 2
7 เชียงใหม่ 24 325029  โรงเรียนบ้านสามหลัง / สองแคว / ดอยหล่อ 45 35 33 113 150 1
7 เชียงใหม่ 25 325030  โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า / ดอยหล่อ / ดอยหล่อ 75 57 10 142 180 1
7 เชียงใหม่ 26 325031  โรงเรียนสันติสุข / สันติสุข / ดอยหล่อ 290 99 34 423 520 2
7 เชียงใหม่ 27 325101  โรงเรียนวัดห้วยเป้า / ทุ่งข้าวพวง / เชียงดาว 58 - - 58 80 1
7 เชียงใหม่ 28 325096  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม / เชียงดาว / เชียงดาว 715 - - 715 870 3
7 เชียงใหม่ 29 325032  วัดป่าไม้แดง / หนองบัว / ไชยปราการ 65 - 10 75 100 1
7 เชียงใหม่ 30 325033  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม / มืดกา / ดอยเต่า 431 120 84 635 770 3
7 เชียงใหม่ 31 325034  โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม / เชิงดอย / ดอยสะเก็ด 433 18 10 461 570 2
7 เชียงใหม่ 32 325035  โรงเรียนบ้านเชิงดอย / เชิงดอย / ดอยสะเก็ด 359 44 21 424 520 2
7 เชียงใหม่ 33 325036  โรงเรียนแม่คือวิทยา / แม่คือ / ดอยสะเก็ด 246 113 35 394 480 2
7 เชียงใหม่ 34 325037  โรงเรียนชลประทานผาแตก / ลวงเหนือ / ดอยสะเก็ด 219 105 7 331 410 2
7 เชียงใหม่ 35 325038  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง / ป่าป้อง / ดอยสะเก็ด 99 87 20 206 260 1
7 เชียงใหม่ 36 325039  โรงเรียนบ้านเวียงฝาง / เวียง / ฝาง 423 130 33 586 710 2
7 เชียงใหม่ 37 325040  เรือนจำจังหวัดฝาง / เวียง / ฝาง 97 28 9 134 170 1
7 เชียงใหม่ 38 325041  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ / สันทราย / ฝาง 341 123 29 493 600 2
7 เชียงใหม่ 39 325042  โรงเรียนพร้าววิทยาคม / เขื่อนผาก / พร้าว 495 76 70 641 780 3
7 เชียงใหม่ 40 325043  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ / ช่างเคิ่ง / แม่แจ่ม 465 175 51 691 840 3
7 เชียงใหม่ 41 325045  โรงเรียนร่ำเปิง / ขี้เหล็ก / แม่แตง 21 43 47 111 150 1
7 เชียงใหม่ 42 325046  โรงเรียนสันมหาพน / สันมหาพน / แม่แตง 109 40 - 149 180 1
7 เชียงใหม่ 43 325047  โรงเรียนแม่แตง / สันมหาพน / แม่แตง 278 69 27 374 460 2
7 เชียงใหม่ 44 325048  โรงเรียนชุมชนบ้านช่อแล / ช่อแล / แม่แตง 66 49 19 134 170 1
7 เชียงใหม่ 45 325026  เรือนจำกลาง(ชาย) / สันมหาพน / แม่แตง 332 65 11 408 500 2
7 เชียงใหม่ 46 325098  โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา / อินทขิล / แม่แตง 88 38 31 157 200 1
7 เชียงใหม่ 47 325050  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ / ดอนแก้ว / แม่ริม 415 124 48 587 710 2
7 เชียงใหม่ 48 325025  โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ / ดอนแก้ว / แม่ริม 553 196 124 873 1,060 3
7 เชียงใหม่ 49 325051  โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม / ริมใต้ / แม่ริม 192 281 211 684 830 3
7 เชียงใหม่ 50 325052  โรงเรียนบ้านสันคะยอม / ขี้เหล็ก / แม่ริม 106 13 46 165 210 1
7 เชียงใหม่ 51 325053  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว / สันโป่ง / แม่ริม 77 10 26 113 150 1
7 เชียงใหม่ 52 325054  โรงเรียนบ้านหนองปลามัน / ห้วยทราย / แม่ริม 76 40 51 167 210 1
7 เชียงใหม่ 53 325055  วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ / โป่งแยง / แม่ริม 106 - - 106 140 1
7 เชียงใหม่ 54 325056  โรงเรียนบ้านแม่สา / แม่สา / แม่ริม 89 22 7 118 150 1
7 เชียงใหม่ 55 325057  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง / แม่แรม / แม่ริม 62 43 34 139 170 1
7 เชียงใหม่ 56 325097  โรงเรียนบ้านริมใต้ / ริมใต้ / แม่ริม 209 77 171 457 560 2
7 เชียงใหม่ 57 325058  โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม / ดอนเปา / แม่วาง 299 116 47 462 570 2
7 เชียงใหม่ 58 325059  วัดดอยสัพพัญญู / ดอนเปา / แม่วาง 338 48 20 406 500 2
7 เชียงใหม่ 59 325060  โรงเรียนแม่วินวิทยาคม / แม่วิน / แม่วาง 287 64 39 390 470 2
7 เชียงใหม่ 60 325061  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ / ท่าตอน / แม่อาย 226 92 27 345 420 2
7 เชียงใหม่ 61 325062  โรงเรียนแม่อายวิทยาคม / แม่อาย / แม่อาย 418 63 76 557 680 2
7 เชียงใหม่ 62 325063  โรงเรียนบ้านจอง / เมืองแหง / เวียงแหง 114 36 22 172 220 1
7 เชียงใหม่ 63 325064  วัดกองลม / เมืองแหง / เวียงแหง 102 43 34 179 220 1
7 เชียงใหม่ 64 325066  โรงเรียนชุมชนบ้านดง / สะเมิงใต้ / สะเมิง 218 43 37 298 360 1
7 เชียงใหม่ 65 325067  โรงเรียนมัธยมสันกำแพง / สันกำแพง / สันกำแพง 1,141 247 103 1,491 1,800 6
7 เชียงใหม่ 66 325068  โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย / ออนเหนือ / แม่ออน 158 56 64 278 340 1
7 เชียงใหม่ 67 325069  วัดวิเวกวนาราม / หนองหาร / สันทราย 236 159 103 498 600 2
7 เชียงใหม่ 68 325070  โรงเรียนบ้านหนองไคร้ / หนองจ๊อม / สันทราย 113 224 33 370 450 2
7 เชียงใหม่ 69 325071  โรงเรียนพงษ์พิกุล / สันทรายหลวง / สันทราย 176 41 24 241 300 1
7 เชียงใหม่ 70 325102  โรงเรียนวัดกู่คำ / ยุหว่า / สันป่าตอง 104 26 14 144 180 1
7 เชียงใหม่ 71 325073  โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์ฯ) / ยุหว่า / สันป่าตอง 499 68 10 577 700 2
7 เชียงใหม่ 72 325074  โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ / น้ำบ่อหลวง / สันป่าตอง 200 124 47 371 460 2
7 เชียงใหม่ 73 325075  โรงเรียนทุ่งเสี้ยว (ศรีนวรัฐ) / บ้านกลาง / สันป่าตอง 132 34 9 175 220 1
7 เชียงใหม่ 74 325076  โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) / บ้านกลาง / สันป่าตอง 231 71 3 305 380 2
7 เชียงใหม่ 75 325077  โรงเรียนบ้านเปียง (รัฐบำรุง) / บ้านแม / สันป่าตอง 116 51 9 176 220 1
7 เชียงใหม่ 76 325078  โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา / ทุ่งต้อม / สันป่าตอง 179 7 37 223 280 1
7 เชียงใหม่ 77 325079  โรงเรียนร่องน้ำ / มะขามหลวง / สันป่าตอง 46 21 24 91 120 1
7 เชียงใหม่ 78 325099  โรงเรียนวัดโรงวัว / แม่ก๊า / สันป่าตอง 93 33 9 135 170 1
7 เชียงใหม่ 79 325081  วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ / ยางเนิ้ง / สารภี 105 53 63 221 280 1
7 เชียงใหม่ 80 325082  โรงเรียนสารภีพิทยาคม / ยางเนิ้ง / สารภี 321 127 88 536 650 2
7 เชียงใหม่ 81 325083  โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ / หางดง / หางดง 201 194 86 481 590 2
7 เชียงใหม่ 82 325084  วัดกำแพงงาม / หางดง / หางดง 68 34 1 103 140 1
7 เชียงใหม่ 83 325085  โรงเรียนบ้านทรายมูล / หางดง / หางดง 199 42 1 242 300 1
7 เชียงใหม่ 84 325086  โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย / ขุนคง / หางดง 118 80 23 221 280 1
7 เชียงใหม่ 85 325087  วัดหนองตอง / หนองตอง / หางดง 66 29 10 105 140 1
7 เชียงใหม่ 86 325088  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก / หนองควาย / หางดง 222 87 67 376 460 2
7 เชียงใหม่ 87 325089  โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม / อมก๋อย / อมก๋อย 513 9 1 523 640 2
7 เชียงใหม่ 88 325103  โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม / แม่ตื่น / อมก๋อย 565 - - 565 690 2
7 เชียงใหม่ 89 325100  โรงเรียนบ้านนาเกียน / นาเกียน / อมก๋อย 254 - - 254 320 1
7 เชียงใหม่ 90 325090  โรงเรียนฮอดวิทยาคม / หางดง / ฮอด 182 13 6 201 260 1
7 เชียงใหม่ 91 325091  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง / บ่อหลวง / ฮอด 85 44 - 129 160 1
7 เชียงใหม่ 92 325092  วัดบ้านขุน / บ่อหลวง / ฮอด 286 49 13 348 420 2
7 ลำพูน 1 326001  โรงเรียนเมธีวุฒิกร / ในเมือง / เมืองลำพูน 281 479 53 813 990 3
7 ลำพูน 2 326002  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน / ต้นธง / เมืองลำพูน 90 60 36 186 230 1
7 ลำพูน 3 326003  วัดช้างรอง / ในเมือง / เมืองลำพูน 414 222 170 806 980 3
7 ลำพูน 4 326004  วัดไก่แก้ว / ในเมือง / เมืองลำพูน 239 104 20 363 450 2
7 ลำพูน 5 326005  เรือนจำจังหวัดลำพูน / ต้นธง / เมืองลำพูน 137 133 30 300 360 1
7 ลำพูน 6 326007  วัดสันป่าสัก / ป่าสัก / เมืองลำพูน 95 106 70 271 340 1
7 ลำพูน 7 326008  วัดทุ่งยาว / ศรีบัวบาน / เมืองลำพูน 39 33 36 108 140 1
7 ลำพูน 8 326009  วัดบ้านแจ่ม / มะเขือแจ้ / เมืองลำพูน 194 54 35 283 350 1
7 ลำพูน 9 326010  วัดเชตวัน (หนองหมู) / อุโมงค์ / เมืองลำพูน 160 195 26 381 470 2
7 ลำพูน 10 326011  วัดบ้านรั้ว / หนองหนาม / เมืองลำพูน 237 86 61 384 470 2
7 ลำพูน 11 326012  วัดป่าม่วง / บ้านกลาง / เมืองลำพูน 49 33 1 83 110 1
7 ลำพูน 12 326013  วัดเจดีย์ขาว / ริมปิง / เมืองลำพูน 40 27 29 96 120 1
7 ลำพูน 13 326014  วัดศรีบุญยืน / เหมืองง่า / เมืองลำพูน 206 114 54 374 460 2
7 ลำพูน 14 326015  วัดหนองเจดีย์ / นครเจดีย์ / ป่าซาง 178 56 38 272 340 1
7 ลำพูน 15 326016  วัดหนองเงือก / แม่แรง / ป่าซาง 94 130 87 311 390 2
7 ลำพูน 16 326037  วัดโบสถ์น้ำดิบ / น้ำดิบ / ป่าซาง 214 82 66 362 450 2
7 ลำพูน 17 326019  วัดห้วยบง / แม่ตืน / ลี้ 69 56 70 195 240 1
7 ลำพูน 18 326020  วัดแม่ตืน / แม่ตืน / ลี้ 77 145 71 293 360 1
7 ลำพูน 19 326021  วัดป่าจี้ / ป่าไผ่ / ลี้ 87 63 22 172 220 1
7 ลำพูน 20 326022  วัดลี้หลวง / ลี้ / ลี้ 205 227 140 572 700 2
7 ลำพูน 21 326038  วัดปางส้าน / ลี้ / ลี้ 111 34 2 147 180 1
7 ลำพูน 22 326024  วัดพวงคำ / ลี้ / ลี้ 144 128 85 357 440 2
7 ลำพูน 23 326025  วัดแม่หว่างต้นผาง / นาทราย / ลี้ 107 70 72 249 300 1
7 ลำพูน 24 326026  วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม / นาทราย / ลี้ 268 128 54 450 540 2
7 ลำพูน 25 326027  วัดทุ่งม่าน / ป่าพลู / บ้านโฮ่ง 86 86 77 249 300 1
7 ลำพูน 26 326028  วัดพระเจ้าตนหลวง / ศรีเตี้ย / บ้านโฮ่ง 200 220 117 537 650 2
7 ลำพูน 27 326029  วัดป่าป๋วย / บ้านโฮ่ง / บ้านโฮ่ง 68 23 27 118 150 1
7 ลำพูน 28 326039  วัดบ้านโฮ่งหลวง / บ้านโฮ่ง / บ้านโฮ่ง 115 59 41 215 270 1
7 ลำพูน 29 326030  วัดทาสบเส้า / ทาสบเส้า / แม่ทา 132 135 57 324 400 2
7 ลำพูน 30 326031  วัดทาป่าสัก / ทาปลาดุก / แม่ทา 79 79 21 179 220 1
7 ลำพูน 31 326032  วัดทากาศ / ทากาศ / แม่ทา 51 86 11 148 180 1
7 ลำพูน 32 326040  วัดปงแม่ลอบ / ทาขุมเงิน / แม่ทา 54 12 2 68 90 1
7 ลำพูน 33 326033  วัดห้วยห้าง / ตะเคียนปม / ทุ่งหัวช้าง 264 28 9 301 380 2
7 ลำพูน 34 326034  วัดดอนแก้ว / บ้านปวง / ทุ่งหัวช้าง 19 43 1 63 90 1
7 ลำพูน 35 326035  วัดห้วยยาบ / ห้วยยาบ / บ้านธิ 93 83 29 205 260 1
7 ลำพูน 36 326041  วัดป่าสัก / บ้านธิ / บ้านธิ 347 10 - 357 440 2
7 แม่ฮ่องสอน 1 327001  เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน / / เมืองแม่ฮ่องสอน 51 25 2 78 100 1
7 แม่ฮ่องสอน 2 327003  ศาลาการเปรียญวัดหมอกจำแป่ / / เมืองแม่ฮ่องสอน 70 27 11 108 140 1
7 แม่ฮ่องสอน 3 327006  โรงเรียนบ้านห้วยผา / / เมืองแม่ฮ่องสอน 54 25 9 88 110 1
7 แม่ฮ่องสอน 4 327011  โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ ๙๘ / / เมืองแม่ฮ่องสอน 15 2 17 34 50 1
7 แม่ฮ่องสอน 5 327002  วัดม่วยต่อ / / ขุนยวม 83 173 6 262 330 1
7 แม่ฮ่องสอน 6 327023  เรือนจำกลางแม่สะเรียง / / แม่สะเรียง 49 26 2 77 100 1
7 แม่ฮ่องสอน 7 327024  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกิตติวงศ์ / / แม่สะเรียง - 6 9 15 30 1
7 แม่ฮ่องสอน 8 327025  โรงเรียนบ้านโพซอ / / แม่สะเรียง 108 113 28 249 300 1
7 แม่ฮ่องสอน 9 327026  โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓ / / แม่สะเรียง 205 32 19 256 320 1
7 แม่ฮ่องสอน 10 327027  โรงเรียนบ้านแพะพิทยา / / แม่สะเรียง 118 44 12 174 220 1
7 แม่ฮ่องสอน 11 327030  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว) / / แม่สะเรียง 250 81 - 331 410 2
7 แม่ฮ่องสอน 12 327031  โรงเรียนบ้านห้วยทราย / / แม่สะเรียง 66 131 2 199 240 1
7 แม่ฮ่องสอน 13 327028  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดคอนผึ้ง / / สบเมย 242 85 - 327 400 2
7 แม่ฮ่องสอน 14 327029  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแม่ลาน้อย / / แม่ลาน้อย 53 - 14 67 90 1
7 แม่ฮ่องสอน 15 327014  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้า / / ปางมะผ้า 49 22 5 76 100 1
7 แม่ฮ่องสอน 16 327015  โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ / / ปางมะผ้า 38 13 32 83 110 1
7 แม่ฮ่องสอน 17 327016  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด / / ปางมะผ้า 26 12 5 43 60 1
7 แม่ฮ่องสอน 18 327017  โรงเรียนบ้านวนาหลวง / / ปางมะผ้า 53 13 2 68 90 1
7 แม่ฮ่องสอน 19 327018  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า / / ปางมะผ้า 151 - - 151 200 1
7 แม่ฮ่องสอน 20 327019  โรงเรียนบ้านแม่ละนา / / ปางมะผ้า 50 30 10 90 110 1
7 แม่ฮ่องสอน 21 327020  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม / / ปางมะผ้า 27 34 12 73 100 1
7 แม่ฮ่องสอน 22 327021  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ / / ปางมะผ้า 28 15 - 43 60 1
7 แม่ฮ่องสอน 23 327022  โรงเรียนทุ่งหลวงวัฒนาคาร / / ปางมะผ้า 21 15 - 36 50 1
8 อุดรธานี 1 428001  เรือนจำกลางอุดรธานี / หมากแข้ง / เมืองอุดรธานี 323 129 40 492 600 2
8 อุดรธานี 2 428002  วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์ / หมู่ม่น / เมืองอุดรธานี 129 97 85 311 380 2
8 อุดรธานี 3 428003  วัดสว่างสามัคคี / สามพร้าว / เมืองอุดรธานี 217 - 13 230 280 1
8 อุดรธานี 4 428004  วัดสังคาว / นิคมสงเคราะห์ / เมืองอุดรธานี 392 534 144 1,070 1,290 4
8 อุดรธานี 5 428005  วัดสุวรรณุทการาม / โนนสูง / เมืองอุดรธานี 1,145 108 68 1,321 1,590 5
8 อุดรธานี 6 428006  วัดประดิษฐ์วนาราม / นาข่า / เมืองอุดรธานี 364 123 31 518 630 2
8 อุดรธานี 7 428009  วัดหลวงเพ็ญ / เพ็ญ / เพ็ญ 608 610 149 1,367 1,650 5
8 อุดรธานี 8 428011  วัดศรีนคราราม / กุมภวาปี / กุมภวาปี 104 136 101 341 410 2
8 อุดรธานี 9 428012  วัดศรีมงคล / สีออ / กุมภวาปี 102 44 23 169 210 1
8 อุดรธานี 10 428013  วัดใหม่สงเปลือย / เสอเพอ / กุมภวาปี 250 78 77 405 490 2
8 อุดรธานี 11 428014  วัดลุมพินีวันวราราม / อุ่มจาน / ประจักษ์ศิลปาคม 164 328 111 603 730 3
8 อุดรธานี 12 428015  วัดศิรินทราวาส / โนนสะอาด / โนนสะอาด 741 338 102 1,181 1,420 5
8 อุดรธานี 13 428016  วัดสะอาดเรืองศรี / นาดี / หนองแสง 154 33 27 214 260 1
8 อุดรธานี 14 428017  วัดศรีสว่างบรมสุข / ศรีธาตุ / ศรีธาตุ 271 269 40 580 700 2
8 อุดรธานี 15 428018  วัดโพธิ์ชัยศรี / บ้านผือ / บ้านผือ 373 317 204 894 1,080 4
8 อุดรธานี 16 428019  วัดโคเขตตาราม / นางัว / น้ำโสม 61 143 - 204 250 1
8 อุดรธานี 17 428020  วัดศรีสุธาทิพย์ / หนองเม็ก / หนองหาน 718 464 173 1,355 1,630 5
8 อุดรธานี 18 428021  วัดสระแก้ว / บ้านเชียง / หนองหาน 222 158 12 392 480 2
8 อุดรธานี 19 428022  วัดโพธิ์ศรีพัฒนาราม / ค้อใหญ่ / กู่แก้ว 231 197 82 510 620 2
8 อุดรธานี 20 428023  วัดไชยนาถวราราม / ไชยวาน / ไชยวาน 166 142 21 329 400 2
8 อุดรธานี 21 428024  วัดศรีชมชื่น / อ้อมกอ / บ้านดุง 1,389 817 270 2,476 2,980 9
8 อุดรธานี 22 428025  วัดโพธิ์ศรีทุ่ง / ทุ่งใหญ่ / ทุ่งฝน 997 860 373 2,230 2,680 8
8 อุดรธานี 23 428026  วัดพระแท่น / บ้านแดง / พิบูลย์รักษ์ 345 211 264 820 990 3
8 อุดรธานี 24 428027  วัดเทพสิงหาร / นายุง / นายุง 31 12 15 58 70 1
8 อุดรธานี 25 428028  วัดโพธิ์ศรีสร้างคอม / สร้างคอม / สร้างคอม 139 37 16 192 240 1
8 อุดรธานี 26 428029  วัดบูรพา / วังสามหมอ / วังสามหมอ 494 56 21 571 690 2
8 หนองคาย 1 429001  วัดโพธิ์ชัย / ในเมือง / เมืองหนองคาย 2,029 1,004 335 3,368 4,050 12
8 หนองคาย 2 429004  วัดโกเสยเขต / ปะโค / เมืองหนองคาย 228 17 56 301 370 2
8 หนองคาย 3 429006  วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง / หนองกอมเกาะ / เมืองหนองคาย 135 4 - 139 170 1
8 หนองคาย 4 429007  วัดพระธาตุบังพวน / พระธาตุบังพวน / เมืองหนองคาย 84 168 72 324 390 2
8 หนองคาย 5 429008  วัดศิลาเขตอุดม / ค่ายบกหวาน / เมืองหนองคาย 85 68 25 178 220 1
8 หนองคาย 6 429009  วัดเจริญผล / เหล่าต่างคำ / โพนพิสัย 15 175 92 282 340 1
8 หนองคาย 7 429010  วัดท่าลี่ศรีสะอาด / ชุมช้าง / โพนพิสัย 1,214 256 122 1,592 1,920 6
8 หนองคาย 8 429011  วัดภิรมยาราม / จุมพล / โพนพิสัย 633 186 8 827 1,000 3
8 หนองคาย 9 429012  วัดอัมพวัน / ท่าบ่อ / ท่าบ่อ 567 429 152 1,148 1,380 4
8 หนองคาย 10 429014  วัดเปงจานเหนือ / บ้านต้อน / รัตนวาปี 352 87 36 475 570 2
8 หนองคาย 11 429015  วัดหาดปทุม / พานพร้าว / ศรีเชียงใหม่ 72 - - 72 90 1
8 หนองคาย 12 429016  วัดรุกขาภิรมณ์ / โพธิ์ตาก / โพธิ์ตาก 53 - - 53 70 1
8 บึงกาฬ 1 430001  วัดศรีโสภณธรรมทาน / บึงกาฬ / เมืองบึงกาฬ 563 634 227 1,424 1,710 5
8 บึงกาฬ 2 430002  วัดโพธิ์ศรีสร้อย / ปากคาด / ปากคาด 132 64 63 259 320 1
8 บึงกาฬ 3 430003  วัดอรัญญวิเวก / ศรีวิไล / ศรีวิไล 476 303 74 853 1,030 3
8 บึงกาฬ 4 430004  วัดสุวรรณาราม / เหล่าทอง / โซ่พิสัย 348 312 25 685 830 3
8 บึงกาฬ 5 430005  วัดอรัญญานี / ดอนหญ้านาง / พรเจริญ 618 223 44 885 1,070 4
8 บึงกาฬ 6 430008  วัดสว่างวารี / บึงโขงหลง / บึงโขงหลง 397 57 45 499 600 2
8 บึงกาฬ 7 430009  วัดทองอุทัยราษฎร์ / บุ่งคล้า / บุ่งคล้า 79 75 5 159 200 1
8 เลย 1 431001  วัดจอมแจ้ง / นาดินดำ / เมืองเลย 42 82 52 176 220 1
8 เลย 2 431002  วัดเลียบ / น้ำสวย / เมืองเลย 63 12 3 78 100 1
8 เลย 3 431003  วัดศรีวิชัยวนาราม / กุดป่อง / เมืองเลย 854 642 298 1,794 2,160 7
8 เลย 4 431004  วัดศรีบุญเรือง / กุดป่อง / เมืองเลย 133 12 11 156 190 1
8 เลย 5 431005  เรือนจำจังหวัดเลย / กุดป่อง / เมืองเลย 170 101 15 286 350 1
8 เลย 6 431007  วัดศรีสว่างวารี / น้ำสวย / เมืองเลย 99 40 47 186 230 1
8 เลย 7 431008  วัดสันติวนาราม / เชียงคาน / เชียงคาน 670 170 23 863 1,040 3
8 เลย 8 431009  วัดศรีมงคล / นาหอ / ด่านซ้าย 115 51 14 180 220 1
8 เลย 9 431010  วัดสว่างอารมย์วัฒนา / นาดี / ด่านซ้าย 68 41 29 138 170 1
8 เลย 10 431011  วัดโพธิ์ศรี / ท่าลี่ / ท่าลี่ 23 21 14 58 70 1
8 เลย 11 431012  วัดโพธิ์ชัย / หนองผือ / ท่าลี่ 163 120 139 422 510 2
8 เลย 12 431013  วัดดอยเฉลิมพระเกียรติวนาราม / น้ำแคม / ท่าลี่ 89 77 85 251 310 1
8 เลย 13 431014  วัดใหม่เจริญธรรม / หนองผือ / ท่าลี่ 29 32 22 83 100 1
8 เลย 14 431015  วัดโพนข่า / น้ำแคม / ท่าลี่ 21 14 4 39 50 1
8 เลย 15 431016  วัดศรีสงคราม / น้ำแคม / ท่าลี่ 190 120 83 393 480 2
8 เลย 16 431017  วัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม / ภูกระดึง / ภูกระดึง 580 137 45 762 920 3
8 เลย 17 431030  วัดถ้ำผาสวรรค์ / ผาขาว / ผาขาว 189 113 - 302 370 2
8 เลย 18 431021  วัดศรีบุญเรือง / วังสะพุง / วังสะพุง 260 224 - 484 590 2
8 เลย 19 431022  วัดโพธิ์เย็น / ทรายขาว / วังสะพุง 134 - - 134 170 1
8 เลย 20 431024  วัดเอราวัณพัฒนาราม / ผาอินทร์แปลง / เอราวัณ 175 281 25 481 580 2
8 เลย 21 431025  วัดศรีหนองหิน / หนองหิน / หนองหิน 102 8 7 117 150 1
8 เลย 22 431026  วัดโพนทอง / หนองบัว / ภูเรือ 180 49 2 231 280 1
8 เลย 23 431028  วัดศรีภูหลวง / หนองคัน / ภูหลวง 173 32 - 205 250 1
8 เลย 24 431031  วัดศรีชมชื่น / เชียงกลม / ปากชม 406 - - 406 490 2
8 สกลนคร 1 432001  เรือนจำจังหวัดสกลนคร / ธาตุเชิงชุม / เมืองสกลนคร 145 72 - 217 270 1
8 สกลนคร 2 432003  โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง / ฮางโฮง / เมืองสกลนคร 252 19 4 275 330 1
8 สกลนคร 3 432004  วัดศรีทัศน์ / ขมิ้น / เมืองสกลนคร 32 - - 32 40 1
8 สกลนคร 4 432005  วัดสุพรรณหงษ์วนาราม / ม่วงลาย / เมืองสกลนคร 295 157 129 581 700 2
8 สกลนคร 5 432006  วัดโพนธาราม / กุสุมาลย์ / กุสุมาลย์ 88 53 25 166 200 1
8 สกลนคร 6 432007  วัดกุดบาก / กุดบาก / กุดบาก 255 174 85 514 620 2
8 สกลนคร 7 432008  วัดบูรพา / แวง / สว่างแดนดิน 315 302 149 766 920 3
8 สกลนคร 8 432009  โรงเรียนบ้านโมน / พันนา / สว่างแดนดิน 44 28 12 84 110 1
8 สกลนคร 9 432011  วัดบูรพาภิรมย์ / ส่องดาว / ส่องดาว 330 205 82 617 750 3
8 สกลนคร 10 432012  วัดศิลาอาสน์ / ท่าศิลา / ส่องดาว 218 324 96 638 770 3
8 สกลนคร 11 432013  วัดเสบุญเรือง / วานรนิวาส / วานรนิวาส 171 24 - 195 240 1
8 สกลนคร 12 432014  วัดบูรพา / คำตากล้า / คำตากล้า 230 171 36 437 530 2
8 สกลนคร 13 432015  วัดสว่างสามัคคี / คำตากล้า / คำตากล้า 247 210 141 598 720 3
8 สกลนคร 14 432016  วัดสระพังทอง / นาแต้ / คำตากล้า 156 143 10 309 380 2
8 สกลนคร 15 432018  วัดทุ่งถาวร / หนองบัวสิม / คำตากล้า 110 150 2 262 320 1
8 สกลนคร 16 432019  วัดเจริญศรี / ห้วยหลัว / บ้านม่วง 435 273 92 800 960 3
8 สกลนคร 17 432021  โรงเรียนอนุบาลเต่างอย / เต่างอย / เต่างอย 140 31 7 178 220 1
8 สกลนคร 18 432022  วัดศรีสุพรรณ / ตองโขบ / โคกศรีสุพรรณ 164 77 72 313 380 2
8 สกลนคร 19 432023  วัดสามัคคีวราราม / หนองแปน / เจริญศิลป์ 25 25 - 50 60 1
8 สกลนคร 20 432024  โรงเรียนบ้านโคกศิลา / โคกศิลา / เจริญศิลป์ 72 23 9 104 130 1
8 สกลนคร 21 432025  วัดอินทรังสฤษฏิ์ / นาแก้ว / โพนนาแก้ว 174 39 12 225 270 1
8 สกลนคร 22 432026  วัดศรีรัตนโนนกุง / เชียงสือ / โพนนาแก้ว 159 63 28 250 300 1
8 สกลนคร 23 432027  วัดโพธิ์ชัย / นิคมน้ำอูน / นิคมน้ำอูน 157 139 76 372 450 2
8 สกลนคร 24 432028  วัดสระแก้ววารีราม / วาริชภูมิ / วาริชภูมิ 220 183 28 431 520 2
8 สกลนคร 25 432029  โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ / วาริชภูมิ / วาริชภูมิ 106 13 9 128 160 1
8 สกลนคร 26 432030  วัดโนนฤาษี / ปลาโหล / วาริชภูมิ 77 85 70 232 280 1
8 สกลนคร 27 432031  โรงเรียนหนองลาดวิทยาคาร / หนองลาด / วาริชภูมิ 48 36 8 92 120 1
8 สกลนคร 28 432032  วัดบ้านสร้างค้อ / สร้างค้อ / ภูพาน 24 36 29 89 110 1
8 สกลนคร 29 432034  โรงเรียนบ้านพังโคน (จำปาสามัคคีวิทยา) / พังโคน / พังโคน 407 199 125 731 880 3
8 สกลนคร 30 432035  โรงเรียนไฮหย่อง (พังโคน) / ไฮหย่อง / พังโคน 201 131 6 338 410 2
8 หนองบัวลำภู 1 433001  วัดสามัคคีธรรม / หนองหว้า / เมืองหนองบัวลำภู 317 129 39 485 590 2
8 หนองบัวลำภู 2 433002  เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู / หนองภัยศูนย์ / เมืองหนองบัวลำภู 201 77 27 305 370 2
8 หนองบัวลำภู 3 433003  วัดศิลาวุฒาราม / หนองสวรรค์ / เมืองหนองบัวลำภู 32 18 15 65 80 1
8 หนองบัวลำภู 4 433004  วัดศรีคูณเมือง / ลำภู / เมืองหนองบัวลำภู 384 154 32 570 690 2
8 หนองบัวลำภู 5 433005  วัดหนองสวรรค์ / หนองสวรรค์ / เมืองหนองบัวลำภู 74 84 119 277 340 1
8 หนองบัวลำภู 6 433006  วัดศรีสระแก้ว / นามะเฟือง / เมืองหนองบัวลำภู 90 117 55 262 320 1
8 หนองบัวลำภู 7 433025  วัดสามัคคีธรรม / ลำภู / เมืองหนองบัวลำภู 2,477 - - 2,477 2,980 9
8 หนองบัวลำภู 8 433007  วัดโพธิ์ทอง / นาดี / สุวรรณคูหา 83 115 69 267 330 1
8 หนองบัวลำภู 9 433008  วัดศรีสว่างอุดมพร / กุดผึ้ง / สุวรรณคูหา 107 116 60 283 340 1
8 หนองบัวลำภู 10 433010  วัดสุวรรณาราม / สุวรรณคูหา / สุวรรณคูหา 1,212 308 99 1,619 1,950 6
8 หนองบัวลำภู 11 433012  วัดทุ่งกุญชร / นาด่าน / สุวรรณคูหา 147 79 21 247 300 1
8 หนองบัวลำภู 12 433015  วัดศิริบุญธรรม / กุดดินจี่ / นากลาง 127 144 86 357 430 2
8 หนองบัวลำภู 13 433016  วัดศิริชัยพัฒนาราม / นากลาง / นากลาง 464 47 47 558 670 2
8 หนองบัวลำภู 14 433017  วัดสว่างวนาราม / กุดดินจี่ / นากลาง 38 69 47 154 190 1
8 หนองบัวลำภู 15 433018  วัดราษฎร์สามัคคี / อุทัยสวรรค์ / นากลาง 215 59 9 283 340 1
8 หนองบัวลำภู 16 433020  วัดใหม่ศรีมงคล / กุดสะเทียน / ศรีบุญเรือง 179 86 72 337 410 2
8 หนองบัวลำภู 17 433023  วัดโนนรัง ก. / ศรีบุญเรือง / ศรีบุญเรือง 99 40 18 157 190 1
8 หนองบัวลำภู 18 433024  วัดสว่างอารมณ์ / เมืองใหม่ / ศรีบุญเรือง 1,346 80 6 1,432 1,720 5
9 ขอนแก่น 1 434001  วัดธาตุ / ในเมือง / เมืองขอนแก่น 81 84 68 233 280 1
9 ขอนแก่น 2 434002  วัดหนองแวง / ในเมือง / เมืองขอนแก่น 544 421 341 1,306 1,570 5
9 ขอนแก่น 3 434003  วัดกลาง / ในเมือง / เมืองขอนแก่น 353 256 104 713 860 3
9 ขอนแก่น 4 434004  วัดตราชูวนาราม / ในเมือง / เมืองขอนแก่น 240 114 - 354 430 2
9 ขอนแก่น 5 434005  วัดมรรคสำราญ / ในเมือง / เมืองขอนแก่น 382 137 137 656 790 3
9 ขอนแก่น 6 434006  วัดศรีนวล / ในเมือง / เมืองขอนแก่น 181 55 8 244 300 1
9 ขอนแก่น 7 434008  วัดไชยศรี / สาวะถี / เมืองขอนแก่น 390 118 61 569 690 2
9 ขอนแก่น 8 434009  วัดตาลเรียง / พระลับ / เมืองขอนแก่น 243 - 22 265 320 1
9 ขอนแก่น 9 434010  วัดท่าบึง / บ้านเป็ด / เมืองขอนแก่น 636 102 41 779 940 3
9 ขอนแก่น 10 434011  วัดสระทอง / บ้านเป็ด / เมืองขอนแก่น 59 16 2 77 100 1
9 ขอนแก่น 11 434012  วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ / ท่าพระ / เมืองขอนแก่น 186 122 21 329 400 2
9 ขอนแก่น 12 434013  วัดธาตุกุดกว้าง / เมืองเก่า / เมืองขอนแก่น 305 23 74 402 490 2
9 ขอนแก่น 13 434014  วัดนาถวนาราม / ศิลา / เมืองขอนแก่น 202 - - 202 250 1
9 ขอนแก่น 14 434015  วัดวิจารณ์สว่างโศก / สำราญ / เมืองขอนแก่น 232 147 45 424 510 2
9 ขอนแก่น 15 434017  วัดสว่างมโน / ดอนหัน / เมืองขอนแก่น 212 38 25 275 330 1
9 ขอนแก่น 16 434018  วัดหนองตูม / หนองตูม / เมืองขอนแก่น 24 73 39 136 170 1
9 ขอนแก่น 17 434066  วัดโพธิ์ศรี / โนนท่อน / เมืองขอนแก่น 104 49 53 206 250 1
9 ขอนแก่น 18 434019  วัดจอมแจ้ง / หนองกุงใหญ่ / กระนวน 596 419 124 1,139 1,370 4
9 ขอนแก่น 19 434020  วัดนามูลพุทธาวาส / ดูนสาด / กระนวน 311 155 210 676 820 3
9 ขอนแก่น 20 434021  วัดสว่าง / ห้วยโจด / กระนวน 1,847 293 369 2,509 3,020 9
9 ขอนแก่น 21 434022  วัดทางพาด / คำม่วง / เขาสวนกวาง 658 633 107 1,398 1,680 5
9 ขอนแก่น 22 434023  วัดจันทรสิรินทราวาส / บ้านโคก / โคกโพธิ์ไชย 221 135 75 431 520 2
9 ขอนแก่น 23 434025  วัดแจ้งสว่างนอก / โนนสะอาด / ชุมแพ 98 281 197 576 700 2
9 ขอนแก่น 24 434027  วัดบุญบาลประดิษฐ์ / ชุมแพ / ชุมแพ 172 106 76 354 430 2
9 ขอนแก่น 25 434028  วัดโพธิ์ก่อง / หนองไผ่ / ชุมแพ 450 51 26 527 640 2
9 ขอนแก่น 26 434029  วัดสระแก้ว / ขัวเรียง / ชุมแพ 124 40 57 221 270 1
9 ขอนแก่น 27 434030  วัดสว่างโนนคูณ / วังหินลาด / ชุมแพ 59 68 68 195 240 1
9 ขอนแก่น 28 434031  วัดอัมพวัน / โนนหัน / ชุมแพ 78 90 52 220 270 1
9 ขอนแก่น 29 434069  วัดสามัคคีชัย / หนองเสาเล้า / ชุมแพ 614 342 78 1,034 1,250 4
9 ขอนแก่น 30 434032  วัดโพธิ์ชัย / กระนวน / ซำสูง 503 - - 503 610 2
9 ขอนแก่น 31 434033  วัดท่าน้ำพอง / น้ำพอง / น้ำพอง 509 288 80 877 1,060 3
9 ขอนแก่น 32 434034  วัดหนองกุง / หนองกุง / น้ำพอง 430 510 309 1,249 1,500 5
9 ขอนแก่น 33 434035  วัดศรีชมชื่น / สะอาด / น้ำพอง 288 220 92 600 720 3
9 ขอนแก่น 34 434036  วัดศรีประชาสรรค์ / บ้านหัน / โนนศิลา 143 81 222 446 540 2
9 ขอนแก่น 35 434037  วัดจันทรประสิทธิ์ / ในเมือง / บ้านไผ่ 792 802 691 2,285 2,750 8
9 ขอนแก่น 36 434038  วัดเกาะแก้ว / บ้านฝาง / บ้านฝาง 615 220 131 966 1,160 4
9 ขอนแก่น 37 434039  วัดสวรรค์ / บ้านแฮด / บ้านแฮด 256 170 110 536 650 2
9 ขอนแก่น 38 434040  วัดโชติการาม / วังม่วง / เปือยน้อย 322 172 5 499 600 2
9 ขอนแก่น 39 434042  วัดบริบูรณ์ / พระบุ / พระยืน 117 - - 117 150 1
9 ขอนแก่น 40 434045  วัดมิ่งเมืองพลาราม / เมืองพล / พล 257 288 74 619 750 3
9 ขอนแก่น 41 434046  วัดท่ากระบือ / ภูผาม่าน / ภูผาม่าน 53 106 49 208 250 1
9 ขอนแก่น 42 434048  วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม / ภูเวียง / ภูเวียง 406 375 171 952 1,150 4
9 ขอนแก่น 43 434049  วัดโพธิ์กลาง / กุดเค้า / มัญจาคีรี 290 122 191 603 730 3
9 ขอนแก่น 44 434050  วัดนายมวนาราม / ในเมือง / เวียงเก่า 157 111 81 349 420 2
9 ขอนแก่น 45 434052  วัดเทวราช / ท่าวัด / แวงน้อย 160 197 95 452 550 2
9 ขอนแก่น 46 434051  วัดจุมพล / ก้านเหลือง / แวงน้อย 157 194 33 384 470 2
9 ขอนแก่น 47 434053  วัดสระเกษ / แวงใหญ่ / แวงใหญ่ 346 76 42 464 560 2
9 ขอนแก่น 48 434054  วัดสีชมพู / วังเพิ่ม / สีชมพู 271 254 35 560 680 2
9 ขอนแก่น 49 434055  วัดศรีสว่าง / นาจาน / สีชมพู 142 94 69 305 370 2
9 ขอนแก่น 50 434056  วัดโพนแพง / หนองนาคำ / หนองนาคำ 93 100 20 213 260 1
9 ขอนแก่น 51 434057  วัดโพธิ์ทอง / บ้านกง / หนองเรือ 7,911 477 135 8,523 10,230 30
9 ขอนแก่น 52 434058  วัดชัยศรี / ดงเค็ง / หนองสองห้อง 269 74 108 451 550 2
9 ขอนแก่น 53 434060  วัดพัฒนาราม / ดอนดั่ง / หนองสองห้อง 65 16 18 99 120 1
9 ขอนแก่น 54 434061  วัดเทพนิมิต / คึมชาด / หนองสองห้อง 7 61 91 159 200 1
9 ขอนแก่น 55 434062  วัดนิเวศน์วิทยาราม / หนองสองห้อง / หนองสองห้อง 131 52 89 272 330 1
9 ขอนแก่น 56 434063  วัดศรีประทุม / หนองสองห้อง / หนองสองห้อง 42 82 - 124 150 1
9 ขอนแก่น 57 434064  วัดอัมพวัน / โนนธาตุ / หนองสองห้อง 65 57 40 162 200 1
9 ขอนแก่น 58 434067  วัดศรีสะอาด / ดอนดู่ / หนองสองห้อง 143 79 64 286 350 1
9 ขอนแก่น 59 434068  วัดป่าพรหมประชานิมิต / ดอนดั่ง / หนองสองห้อง 126 7 23 156 190 1
9 ขอนแก่น 60 434065  วัดเขื่อนอุบลรัตน์ / เขื่อนอุบลรัตน์ / อุบลรัตน์ 349 509 284 1,142 1,380 4
9 มหาสารคาม 1 435001  โรงเรียนผดุงนารี / ตลาด / เมืองมหาสารคาม 492 412 49 953 1,150 4
9 มหาสารคาม 2 435002  โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร / ตลาด / เมืองมหาสารคาม 165 231 54 450 540 2
9 มหาสารคาม 3 435003  วัดศรีสวัสดิ์ / ตลาด / เมืองมหาสารคาม 246 9 5 260 320 1
9 มหาสารคาม 4 435004  โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย / ตลาด / เมืองมหาสารคาม 337 230 29 596 720 3
9 มหาสารคาม 5 435005  เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม / ตลาด / เมืองมหาสารคาม 303 133 23 459 560 2
9 มหาสารคาม 6 435006  โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร / ท่าสองคอน / เมืองมหาสารคาม 409 310 33 752 910 3
9 มหาสารคาม 7 435007  โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ / ห้วยแอ่ง / เมืองมหาสารคาม 211 63 20 294 360 1
9 มหาสารคาม 8 435009  โรงเรียนหนองโนอีดำ / หนองโน / เมืองมหาสารคาม 178 108 - 286 350 1
9 มหาสารคาม 9 435010  วัดสว่างวารี / ท่าขอนยาง / กันทรวิชัย 19 11 - 30 40 1
9 มหาสารคาม 10 435011  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ขามเรียง / กันทรวิชัย 106 - - 106 130 1
9 มหาสารคาม 11 435012  โรงเรียนท่าขอนยาง / ท่าขอนยาง / กันทรวิชัย 84 71 - 155 190 1
9 มหาสารคาม 12 435013  วัดสุวรรณมงคล / โคกพระ / กันทรวิชัย 207 230 110 547 660 2
9 มหาสารคาม 13 435014  วัดเสนานิคม / ขามเฒ่าพัฒนา / กันทรวิชัย 143 14 1 158 190 1
9 มหาสารคาม 14 435015  วัดกลางกุดรัง / กุดรัง / กุดรัง 303 199 160 662 800 3
9 มหาสารคาม 15 435016  โรงเรียนแกดำวิทยาคาร / วังแสง / แกดำ 62 61 31 154 190 1
9 มหาสารคาม 16 435020  โรงเรียนป่าข่างโนนลาน / มิตรภาพ / แกดำ 57 107 77 241 290 1
9 มหาสารคาม 17 435021  โรงเรียนมิตรภาพ / มิตรภาพ / แกดำ 158 57 77 292 360 1
9 มหาสารคาม 18 435022  โรงเรียนวัดกลางโกสุม / หัวขวาง / โกสุมพิสัย 119 119 13 251 310 1
9 มหาสารคาม 19 435023  โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม / หัวขวาง / โกสุมพิสัย 109 87 98 294 360 1
9 มหาสารคาม 20 435024  โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน / เขวาไร่ / โกสุมพิสัย 104 99 - 203 250 1
9 มหาสารคาม 21 435046  วัดหนองบอน / หนองบอน / โกสุมพิสัย 84 135 95 314 380 2
9 มหาสารคาม 22 435026  โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร / หนองบัว / โกสุมพิสัย 141 105 20 266 320 1
9 มหาสารคาม 23 435045  โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล / โพนงาม / โกสุมพิสัย 96 102 77 275 330 1
9 มหาสารคาม 24 435027  โรงเรียนชุมชนกุดปลาดุก / ชื่นชม / ชื่นชม 109 - - 109 140 1
9 มหาสารคาม 25 435028  วัดปัจจิมเชียงยืน / เชียงยืน / เชียงยืน 690 374 169 1,233 1,480 5
9 มหาสารคาม 26 435047  โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม / เชียงยืน / เชียงยืน 974 - - 974 1,170 4
9 มหาสารคาม 27 435029  โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ / นาเชือก / นาเชือก 1,588 1,808 740 4,136 4,970 15
9 มหาสารคาม 28 435030  โรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคาภิเษก / ปอพาน / นาเชือก 79 274 11 364 440 2
9 มหาสารคาม 29 435031  โรงเรียนนาดูนประชาสรรค์ / นาดูน / นาดูน 79 61 74 214 260 1
9 มหาสารคาม 30 435032  โรงเรียนอนุบาลจำปาศรี / นาดูน / นาดูน 151 161 95 407 490 2
9 มหาสารคาม 31 435033  โรงเรียนมัธยมดงยาง / ดงยาง / นาดูน 128 180 113 421 510 2
9 มหาสารคาม 32 435034  วัดบรบือสราราม / บรบือ / บรบือ 657 302 172 1,131 1,360 4
9 มหาสารคาม 33 435035  โรงเรียนบรบือ / บรบือ / บรบือ 600 332 165 1,097 1,320 4
9 มหาสารคาม 34 435048  วัดพยัคภูมิวราราม / ปะหลาน / พยัคฆภูมิพิสัย 718 776 - 1,494 1,800 6
9 มหาสารคาม 35 435037  โรงเรียนชุมชนยางสีสุราช / ยางสีสุราช / ยางสีสุราช 216 208 134 558 670 2
9 มหาสารคาม 36 435038  โรงเรียนบ้านโนนรัง / บ้านกู่ / ยางสีสุราช 94 47 23 164 200 1
9 มหาสารคาม 37 435039  โรงเรียนหนองบัวสันตุ / หนองบัวสันตุ / ยางสีสุราช 58 102 47 207 250 1
9 มหาสารคาม 38 435040  โรงเรียนนาภูพิทยาคม / นาภู / ยางสีสุราช 133 124 54 311 380 2
9 มหาสารคาม 39 435041  โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมมังคลาภิเษก / ดงใหญ่ / วาปีปทุม 99 107 143 349 420 2
9 มหาสารคาม 40 435042  โรงเรียนงัวบาวิทยาคม / งัวบา / วาปีปทุม 67 56 71 194 240 1
9 มหาสารคาม 41 435043  โรงเรียนวาปีปทุม / หนองแสง / วาปีปทุม 970 3,225 3 4,198 5,040 15
9 มหาสารคาม 42 435044  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา / หนองแสง / วาปีปทุม 116 121 80 317 390 2
9 กาฬสินธุ์ 1 436001  วัดกลาง / กาฬสินธุ์ / เมืองกาฬสินธุ์ 532 473 265 1,270 1,530 5
9 กาฬสินธุ์ 2 436002  วัดวิเศษไชยาราม / บึงวิชัย / เมืองกาฬสินธุ์ 693 448 188 1,329 1,600 5
9 กาฬสินธุ์ 3 436003  วัดชัยมงคล / นาจำปา / ดอนจาน 228 72 50 350 420 2
9 กาฬสินธุ์ 4 436004  วัดอโศการาม / ยอดแกง / นามน 869 221 97 1,187 1,430 5
9 กาฬสินธุ์ 5 436005  วัดบุญฑริกาวาส / บัวขาว / กุฉินารายณ์ 818 936 600 2,354 2,830 9
9 กาฬสินธุ์ 6 436006  วัดหนองอีบุตร / หนองอีบุตร / ห้วยผึ้ง 627 396 192 1,215 1,460 5
9 กาฬสินธุ์ 7 436007  วัดบ้านโพนนาดี / หนองผือ / เขาวง 427 60 139 626 760 3
9 กาฬสินธุ์ 8 436008  วัดนาคูเหนือ / นาคู / นาคู 2,602 114 43 2,759 3,320 10
9 กาฬสินธุ์ 9 436009  วัดปฐมเกษาราม / หลักเมือง / กมลาไสย 588 237 91 916 1,100 4
9 กาฬสินธุ์ 10 436010  วัดบวรนิเวศโนนทัน / เหล่ากลาง / ฆ้องชัย 642 328 - 970 1,170 4
9 กาฬสินธุ์ 11 436011  วัดสว่างหัวนาคำ / หัวนาคำ / ยางตลาด 783 745 227 1,755 2,110 6
9 กาฬสินธุ์ 12 436012  วัดธรรมพิทักษ์ / ห้วยเม็ก / ห้วยเม็ก 502 437 240 1,179 1,420 5
9 กาฬสินธุ์ 13 436013  วัดกัลยาณบริหาร / สหัสขันธ์ / สหัสขันธ์ 227 350 252 829 1,000 3
9 กาฬสินธุ์ 14 436014  วัดโพธิ์ชัย / โพน / คำม่วง 543 - - 543 660 2
9 กาฬสินธุ์ 15 436015  วัดอโศกธรรมาราม / สำราญใต้ / สามชัย 47 34 - 81 100 1
9 กาฬสินธุ์ 16 436016  วัดยางอุ้ม / ยางอุ้ม / ท่าคันโท 215 - - 215 260 1
9 กาฬสินธุ์ 17 436017  วัดหนองบัว / หนองบัว / หนองกุงศรี 1,088 432 141 1,661 2,000 6
9 กาฬสินธุ์ 18 436018  วัดสี่แยก / สมเด็จ / สมเด็จ 1,078 75 134 1,287 1,550 5
9 กาฬสินธุ์ 19 436019  วัดปฐมแพงศรี / ร่องคำ / ร่องคำ 606 83 109 798 960 3
9 ร้อยเอ็ด 1 437116  วัดบูรพาภิราม / ในเมือง / เมืองร้อยเอ็ด 368 159 6 533 640 2
9 ร้อยเอ็ด 2 437001  เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด / ในเมือง / เมืองร้อยเอ็ด 113 258 32 403 490 2
9 ร้อยเอ็ด 3 437002  โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม / ในเมือง / เมืองร้อยเอ็ด 78 41 - 119 150 1
9 ร้อยเอ็ด 4 437006  โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน / ในเมือง / เมืองร้อยเอ็ด 113 245 - 358 430 2
9 ร้อยเอ็ด 5 437005  โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ / ในเมือง / เมืองร้อยเอ็ด 84 43 32 159 200 1
9 ร้อยเอ็ด 6 437008  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย / ในเมือง / เมืองร้อยเอ็ด 192 155 - 347 420 2
9 ร้อยเอ็ด 7 437007  โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย / ในเมือง / เมืองร้อยเอ็ด 205 472 42 719 870 3
9 ร้อยเอ็ด 8 437018  โรงเรียนการกุศลวัดสระทอง / ในเมือง / เมืองร้อยเอ็ด 114 71 63 248 300 1
9 ร้อยเอ็ด 9 437017  โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร / ในเมือง / เมืองร้อยเอ็ด 108 101 66 275 330 1
9 ร้อยเอ็ด 10 437010  วัดขอนแก่นเหนือ / ขอนแก่น / เมืองร้อยเอ็ด 94 92 20 206 250 1
9 ร้อยเอ็ด 11 437117  วัดธรรมจารีนิวาส / แคนใหญ่ / เมืองร้อยเอ็ด 121 - - 121 150 1
9 ร้อยเอ็ด 12 437009  วัดโกลิยการาม / สะอาดสมบูรณ์ / เมืองร้อยเอ็ด 129 28 34 191 230 1
9 ร้อยเอ็ด 13 437016  โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว / สีแก้ว / เมืองร้อยเอ็ด 104 57 10 171 210 1
9 ร้อยเอ็ด 14 437014  วัดบ้านดู่ / หนองแวง / เมืองร้อยเอ็ด 32 11 2 45 60 1
9 ร้อยเอ็ด 15 437015  วัดบ้านฝาง / หนองแวง / เมืองร้อยเอ็ด 66 28 25 119 150 1
9 ร้อยเอ็ด 16 437020  วัดบ้านเปลือยใหญ่ / รอบเมือง / เมืองร้อยเอ็ด 77 95 - 172 210 1
9 ร้อยเอ็ด 17 437051  วัดป่ายาง / เกษตรวิสัย / เกษตรวิสัย 221 85 6 312 380 2
9 ร้อยเอ็ด 18 437047  วัดธาตุ / เกษตรวิสัย / เกษตรวิสัย 86 103 40 229 280 1
9 ร้อยเอ็ด 19 437103  วัดศรีอริยวงศ์ / เมืองบัว / เกษตรวิสัย 46 72 44 162 200 1
9 ร้อยเอ็ด 20 437104  วัดไตรตรึง / กู่กาสิงห์ / เกษตรวิสัย 93 281 159 533 640 2
9 ร้อยเอ็ด 21 437045  วัดดงครั่งน้อย / ดงครั่งน้อย / เกษตรวิสัย 39 136 73 248 300 1
9 ร้อยเอ็ด 22 437050  วัดบูรพาราม / ดงครั่งใหญ่ / เกษตรวิสัย 95 95 10 200 240 1
9 ร้อยเอ็ด 23 437052  วัดโพนสะอาด / เหล่าหลวง / เกษตรวิสัย 190 143 8 341 410 2
9 ร้อยเอ็ด 24 437119  วัดไทรทอง / กำแพง / เกษตรวิสัย 165 221 - 386 470 2
9 ร้อยเอ็ด 25 437054  วัดส้มโฮง / โนนสว่าง / เกษตรวิสัย 627 303 239 1,169 1,410 4
9 ร้อยเอ็ด 26 437105  วัดเหล่ากลาง / สิงห์โคก / เกษตรวิสัย 64 179 64 307 370 2
9 ร้อยเอ็ด 27 437068  วัดกลาง / หัวช้าง / จตุรพักตรพิมาน 65 58 147 270 330 1
9 ร้อยเอ็ด 28 437072  วัดสุทัศน์ / หัวช้าง / จตุรพักตรพิมาน 172 110 142 424 510 2
9 ร้อยเอ็ด 29 437069  วัดดอนแคน / ป่าสังข์ / จตุรพักตรพิมาน 169 158 73 400 480 2
9 ร้อยเอ็ด 30 437070  วัดไตรภูมิ / ดงแดง / จตุรพักตรพิมาน 164 91 64 319 390 2
9 ร้อยเอ็ด 31 437071  วัดสว่างอารมณ์(น้ำใส) / น้ำใส / จตุรพักตรพิมาน 93 158 6 257 310 1
9 ร้อยเอ็ด 32 437073  วัดหนองคู / เมืองหงส์ / จตุรพักตรพิมาน 113 146 117 376 460 2
9 ร้อยเอ็ด 33 437074  วัดหนองผือน้อย / โคกล่าม / จตุรพักตรพิมาน 79 103 66 248 300 1
9 ร้อยเอ็ด 34 437107  วัดหนองหอย / หนองผือ / จตุรพักตรพิมาน 63 62 146 271 330 1
9 ร้อยเอ็ด 35 437092  วัดบ้านจังหาร / จังหาร / จังหาร 176 13 12 201 250 1
9 ร้อยเอ็ด 36 437093  วัดอรุณธรรมรังษี / ดินดำ / จังหาร 96 31 44 171 210 1
9 ร้อยเอ็ด 37 437120  โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา / ผักแว่น / จังหาร 96 39 6 141 170 1
9 ร้อยเอ็ด 38 437094  โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม / เชียงขวัญ / เชียงขวัญ 139 57 65 261 320 1
9 ร้อยเอ็ด 39 437095  โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม / พลับพลา / เชียงขวัญ 36 39 44 119 150 1
9 ร้อยเอ็ด 40 437097  วัดท่าสะแบง / มะบ้า / ทุ่งเขาหลวง 195 277 77 549 660 2
9 ร้อยเอ็ด 41 437062  วัดดงบ้านนา / มะอึ / ธวัชบุรี 1,966 168 - 2,134 2,570 8
9 ร้อยเอ็ด 42 437108  วัดมะอึ / มะอึ / ธวัชบุรี 91 - - 91 110 1
9 ร้อยเอ็ด 43 437060  โรงเรียนเวฬุวันวิทยา / หนองไผ่ / ธวัชบุรี 137 - 48 185 230 1
9 ร้อยเอ็ด 44 437067  วัดดอนชัย / หนองพอก / ธวัชบุรี 66 69 - 135 170 1
9 ร้อยเอ็ด 45 437121  โรงเรียนเมืองธวัชบุรี / นิเวศน์ / ธวัชบุรี 132 64 - 196 240 1
9 ร้อยเอ็ด 46 437122  โรงเรียนธงธานี / ธงธานี / ธวัชบุรี 71 61 22 154 190 1
9 ร้อยเอ็ด 47 437076  โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม / บัวแดง / ปทุมรัตต์ 809 - - 809 980 3
9 ร้อยเอ็ด 48 437075  วัดสระปทุม / บัวแดง / ปทุมรัตต์ 601 218 42 861 1,040 3
9 ร้อยเอ็ด 49 437043  วัดสระกุดน้ำใส / กุดน้ำใส / พนมไพร 136 65 39 240 290 1
9 ร้อยเอ็ด 50 437040  วัดเจริญราษฎร์ / โคกสว่าง / พนมไพร 59 255 - 314 380 2
9 ร้อยเอ็ด 51 437041  วัดแจ้งมุจรินทร์ / นานวล / พนมไพร 240 42 63 345 420 2
9 ร้อยเอ็ด 52 437080  วัดสว่างสระทอง / ขามเปี้ย / โพธิ์ชัย 5 62 - 67 90 1
9 ร้อยเอ็ด 53 437081  วัดอัคคาราม / ขามเปี้ย / โพธิ์ชัย 76 92 122 290 350 1
9 ร้อยเอ็ด 54 437079  วัดสุวรรณาราม / คำพอุง / โพธิ์ชัย 131 136 62 329 400 2
9 ร้อยเอ็ด 55 437123  วัดกลางเชียงใหม่ / เชียงใหม่ / โพธิ์ชัย 120 3 - 123 150 1
9 ร้อยเอ็ด 56 437085  วัดบ้านปลาคูณ / ท่าหาดยาว / โพนทราย 95 116 20 231 280 1
9 ร้อยเอ็ด 57 437083  โรงเรียนทรายทองวิทยา / โพนทราย / โพนทราย 270 564 - 834 1,010 3
9 ร้อยเอ็ด 58 437022  โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม / โคกกกม่วง / โพนทอง 137 95 40 272 330 1
9 ร้อยเอ็ด 59 437111  วัดศรีวิไลมงคล / โคกสูง / โพนทอง 167 111 62 340 410 2
9 ร้อยเอ็ด 60 437024  โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา / โนนชัยศรี / โพนทอง 115 85 88 288 350 1
9 ร้อยเอ็ด 61 437030  วัดโพธิ์ร้อยต้น / โพธิ์ทอง / โพนทอง 141 70 7 218 270 1
9 ร้อยเอ็ด 62 437031  วัดแพงศรี / โพธิ์ศรีสว่าง / โพนทอง 37 57 14 108 130 1
9 ร้อยเอ็ด 63 437026  โรงเรียนบ้านวังยาว / วังสามัคคี / โพนทอง 137 217 51 405 490 2
9 ร้อยเอ็ด 64 437028  วัดนิคมคณาราม / แวง / โพนทอง 339 339 221 899 1,080 4
9 ร้อยเอ็ด 65 437023  โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง / สว่าง / โพนทอง 55 153 52 260 320 1
9 ร้อยเอ็ด 66 437027  โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า / อุ่มเม่า / โพนทอง 153 123 51 327 400 2
9 ร้อยเอ็ด 67 437087  วัดสว่างอรุณ / ชุมพร / เมยวดี 135 167 38 340 410 2
9 ร้อยเอ็ด 68 437078  วัดเมืองสรวงเก่า / หนองผือ / เมืองสรวง 230 114 178 522 630 2
9 ร้อยเอ็ด 69 437091  วัดอโสกวนาราม / โพธิ์สัย / ศรีสมเด็จ 191 251 18 460 560 2
9 ร้อยเอ็ด 70 437089  วัดหนองแวงควง / หนองแวงควง / ศรีสมเด็จ 144 69 127 340 410 2
9 ร้อยเอ็ด 71 437090  วัดหนองใหญ่ / หนองใหญ่ / ศรีสมเด็จ 83 192 76 351 430 2
9 ร้อยเอ็ด 72 437038  วัดกลาง / สระคู / สุวรรณภูมิ 1,121 1,243 288 2,652 3,190 10
9 ร้อยเอ็ด 73 437032  วัดขันตินิวาส / นางาม / เสลภูมิ 210 270 277 757 910 3
9 ร้อยเอ็ด 74 437033  วัดจันทร์ศิริมังคลาราม / เมืองไพร / เสลภูมิ 168 75 31 274 330 1
9 ร้อยเอ็ด 75 437112  วัดตาลวนาราม / เกาะแก้ว / เสลภูมิ 483 217 31 731 880 3
9 ร้อยเอ็ด 76 437034  วัดบูรพา / กลาง / เสลภูมิ 344 43 - 387 470 2
9 ร้อยเอ็ด 77 437036  วัดศรีสว่างอารมณ์ / ศรีวิลัย / เสลภูมิ 170 256 82 508 610 2
9 ร้อยเอ็ด 78 437037  วัดสระแก้ว / ภูเงิน / เสลภูมิ 57 139 183 379 460 2
9 ร้อยเอ็ด 79 437098  วัดดงเย็นมหาวิหาร / หนองฮี / หนองฮี 114 138 95 347 420 2
9 ร้อยเอ็ด 80 437099  วัดดูกอึ่ง / ดูกอึ่ง / หนองฮี 326 129 64 519 630 2
9 ร้อยเอ็ด 81 437100  วัดสุวรรณาราม / หนองฮี / หนองฮี 123 31 23 177 220 1
9 ร้อยเอ็ด 82 437115  วัดกลางขี้เหล็ก / ขี้เหล็ก / อาจสามารถ 346 316 98 760 920 3
9 ร้อยเอ็ด 83 437059  วัดอุบลบรทิพย์ / อาจสามารถ / อาจสามารถ 269 285 72 626 760 3
10 อุบลราชธานี 1 438001  วัดมณีวนาราม / ในเมือง / เมืองอุบลราชธานี 496 81 26 603 730 3
10 อุบลราชธานี 2 438003  โรงเรียนอาเวมารีอา / ในเมือง / เมืองอุบลราชธานี 506 579 40 1,125 1,350 4
10 อุบลราชธานี 3 438004  วัดกุดลาด / กุดลาด / เมืองอุบลราชธานี 206 111 78 395 480 2
10 อุบลราชธานี 4 438005  โรงเรียนบ้านผาแก้ว / กุดลาด / เมืองอุบลราชธานี 89 85 55 229 280 1
10 อุบลราชธานี 5 438006  วัดด้ามพร้า / ขามใหญ่ / เมืองอุบลราชธานี 184 320 181 685 830 3
10 อุบลราชธานี 6 438007  วัดทุ่งขุนใหญ่ / หนองขอน / เมืองอุบลราชธานี 188 182 57 427 520 2
10 อุบลราชธานี 7 438008  วัดเรียบปะอาวใต้ / ปะอาว / เมืองอุบลราชธานี 94 44 4 142 180 1
10 อุบลราชธานี 8 438009  วัดหัวเรือ / หัวเรือ / เมืองอุบลราชธานี 124 97 64 285 350 1
10 อุบลราชธานี 9 438012  โรงเรียนหนองบ่อวิทยา / หนองบ่อ / เมืองอุบลราชธานี 151 198 90 439 530 2
10 อุบลราชธานี 10 438013  วัดไชยธราวาส / กาบิน / กุดข้าวปุ้น - - 393 393 480 2
10 อุบลราชธานี 11 438014  โรงเรียนบ้านกาบิน / กาบิน / กุดข้าวปุ้น 98 131 - 229 280 1
10 อุบลราชธานี 12 438015  โรงเรียนชุมชนกุดข้าวปุ้น / ข้าวปุ้น / กุดข้าวปุ้น 112 131 - 243 300 1
10 อุบลราชธานี 13 438016  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา / ข้าวปุ้น / กุดข้าวปุ้น 66 77 43 186 230 1
10 อุบลราชธานี 14 438017  โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ / หนองทันน้ำ / กุดข้าวปุ้น 136 158 - 294 360 1
10 อุบลราชธานี 15 438018  โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง / แก่งเค็ง / กุดข้าวปุ้น 86 95 - 181 220 1
10 อุบลราชธานี 16 438019  โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ / โนนสวาง / กุดข้าวปุ้น 160 66 - 226 280 1
10 อุบลราชธานี 17 438020  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง / โนนสวาง / กุดข้าวปุ้น 65 57 - 122 150 1
10 อุบลราชธานี 18 438021  วัดพิชโสภาราม / แก้งเหนือ / เขมราฐ 324 427 165 916 1,100 4
10 อุบลราชธานี 19 438022  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ / ขามป้อม / เขมราฐ 90 174 21 285 350 1
10 อุบลราชธานี 20 438023  โรงเรียนเขมราฐ / เขมราฐ / เขมราฐ 163 184 8 355 430 2
10 อุบลราชธานี 21 438024  โรงเรียนบ้านนาสนาม / เขมราฐ / เขมราฐ 118 168 35 321 390 2
10 อุบลราชธานี 22 438025  โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด / เจียด / เขมราฐ 77 99 54 230 280 1
10 อุบลราชธานี 23 438026  โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา / เจียด / เขมราฐ 276 350 227 853 1,030 3
10 อุบลราชธานี 24 438027  โรงเรียนบ้านนาแวง / นาแวง / เขมราฐ 153 155 61 369 450 2
10 อุบลราชธานี 25 438028  โรงเรียนบ้านนายูง / หนองนกทา / เขมราฐ 120 132 101 353 430 2
10 อุบลราชธานี 26 438029  โรงเรียนบ้านบาก / หนองผือ / เขมราฐ 134 199 137 470 570 2
10 อุบลราชธานี 27 438030  โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ / หนองสิม / เขมราฐ 152 218 24 394 480 2
10 อุบลราชธานี 28 438031  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า / หัวนา / เขมราฐ 128 84 84 296 360 1
10 อุบลราชธานี 29 438032  โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ / หัวนา / เขมราฐ 25 67 18 110 140 1
10 อุบลราชธานี 30 438033  โรงเรียนพุทธศาตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ / หัวนา / เขมราฐ 49 64 2 115 140 1
10 อุบลราชธานี 31 438034  วัดเขื่องกลาง / เขื่องใน / เขื่องใน 68 69 58 195 240 1
10 อุบลราชธานี 32 438035  วัดยางน้อย / ก่อเอ้ / เขื่องใน 193 122 45 360 440 2
10 อุบลราชธานี 33 438036  วัดบ้านกอก / บ้านกอก / เขื่องใน 111 8 - 119 150 1
10 อุบลราชธานี 34 438037  วัดบ้านแดงหม้อ / แดงหม้อ / เขื่องใน 137 90 3 230 280 1
10 อุบลราชธานี 35 438038  วัดอัมพวันนาราม / ชีทวน / เขื่องใน 65 142 32 239 290 1
10 อุบลราชธานี 36 438039  โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม / บ้านไทย / เขื่องใน 54 41 34 129 160 1
10 อุบลราชธานี 37 438041  วัดโพธาราม / นาโพธิ์กลาง / โขงเจียม 226 65 18 309 380 2
10 อุบลราชธานี 38 438042  วัดห้วยสะคาม / โขงเจียม / โขงเจียม 201 69 69 339 410 2
10 อุบลราชธานี 39 438044  โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม / เหล่าแดง / ดอนมดแดง 309 157 45 511 620 2
10 อุบลราชธานี 40 438045  วัดโนนขาม / กุดประทาย / เดชอุดม 84 41 80 205 250 1
10 อุบลราชธานี 41 438046  วัดศรีสว่างวนาราม / กุดประทาย / เดชอุดม 96 124 20 240 290 1
10 อุบลราชธานี 42 438047  วัดจันทร์ทุมมาวาส / บัวงาม / เดชอุดม 387 280 158 825 990 3
10 อุบลราชธานี 43 438048  วัดนาเจริญ / นาเจริญ / เดชอุดม 197 124 33 354 430 2
10 อุบลราชธานี 44 438049  วัดนาส่วงใต้ / นาส่วง / เดชอุดม - 16 - 16 20 1
10 อุบลราชธานี 45 438050  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว / ทุ่งเทิง / เดชอุดม 61 153 4 218 270 1
10 อุบลราชธานี 46 438051  วัดหนองยาว / ทุ่งเทิง / เดชอุดม 250 115 12 377 460 2
10 อุบลราชธานี 47 438052  วัดท่าโพธิ์ศรี / ท่าโพธิ์ศรี / เดชอุดม 227 325 88 640 770 3
10 อุบลราชธานี 48 438053  วัดคำครั่ง / คำครั่ง / เดชอุดม 48 87 22 157 190 1
10 อุบลราชธานี 49 438054  วัดเวตวันวิทยาราม / เมืองเดช / เดชอุดม 230 5 2 237 290 1
10 อุบลราชธานี 50 438055  วัดศิริสารคุณ / เมืองเดช / เดชอุดม 189 40 13 242 300 1
10 อุบลราชธานี 51 438056  โรงเรียนเมืองเดช / เมืองเดช / เดชอุดม 119 82 22 223 270 1
10 อุบลราชธานี 52 438058  วัดศรีโพธิ์ชัย / ขุหลุ / ตระการพืชผล 387 302 40 729 880 3
10 อุบลราชธานี 53 438059  โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง / ขุหลุ / ตระการพืชผล 172 113 94 379 460 2
10 อุบลราชธานี 54 438060  โรงเรียนกุศกร / กุศกร / ตระการพืชผล 119 153 213 485 590 2
10 อุบลราชธานี 55 438061  โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด / เซเป็ด / ตระการพืชผล 46 43 53 142 180 1
10 อุบลราชธานี 56 438062  โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ / สะพือ / ตระการพืชผล 47 62 47 156 190 1
10 อุบลราชธานี 57 438063  โรงเรียนตากแดด / ตากแดด / ตระการพืชผล 136 146 88 370 450 2
10 อุบลราชธานี 58 438064  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย / ขามเปี้ย / ตระการพืชผล 75 111 107 293 360 1
10 อุบลราชธานี 59 438065  โรงเรียนบ้านแดง / บ้านแดง / ตระการพืชผล 28 43 31 102 130 1
10 อุบลราชธานี 60 438066  โรงเรียนบ้านเป้า / เป้า / ตระการพืชผล 72 121 48 241 290 1
10 อุบลราชธานี 61 438067  โรงเรียนบ้านบ่อหิน / ไหล่ทุ่ง / ตระการพืชผล 96 210 41 347 420 2
10 อุบลราชธานี 62 438068  โรงเรียนบ้านนาหว้า / กระเดียน / ตระการพืชผล 50 57 53 160 200 1
10 อุบลราชธานี 63 438069  โรงเรียนบ้านนาไฮมิตรภาพที่ ๑๔๕ / นาสะไม / ตระการพืชผล 62 74 34 170 210 1
10 อุบลราชธานี 64 438070  โรงเรียนโนนกุงวิทยา / โนนกุง / ตระการพืชผล 214 134 49 397 480 2
10 อุบลราชธานี 65 438071  โรงเรียนบ้านฮี / คำเจริญ / ตระการพืชผล 60 63 55 178 220 1
10 อุบลราชธานี 66 438072  โรงเรียนบ้านคอนสาย / คอนสาย / ตระการพืชผล 29 132 58 219 270 1
10 อุบลราชธานี 67 438073  โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร / เกษม / ตระการพืชผล 84 165 92 341 410 2
10 อุบลราชธานี 68 438074  โรงเรียนบ้านนาพิน / นาพิน / ตระการพืชผล 40 78 61 179 220 1
10 อุบลราชธานี 69 438075  โรงเรียนบ้านโพนเมือง / ตระการ / ตระการพืชผล 124 63 40 227 280 1
10 อุบลราชธานี 70 438076  โรงเรียนบ้านหนองเต่า / หนองเต่า / ตระการพืชผล 67 92 47 206 250 1
10 อุบลราชธานี 71 438077  โรงเรียนบ้านกุดยาลวน / กุดยาลวน / ตระการพืชผล 30 28 13 71 90 1
10 อุบลราชธานี 72 438078  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ / ถ้ำแข้ / ตระการพืชผล 56 87 40 183 220 1
10 อุบลราชธานี 73 438079  วัดหนองเป็ด / นาคาย / ตาลสุม 169 198 31 398 480 2
10 อุบลราชธานี 74 438080  วัดโนนงาม / ตาลสุม / ตาลสุม 157 127 47 331 400 2
10 อุบลราชธานี 75 438081  วัดโนนสนาม / นาเกษม / ทุ่งศรีอุดม 390 352 296 1,038 1,250 4
10 อุบลราชธานี 76 438082  วัดหนองอ้ม / หนองอ้ม / ทุ่งศรีอุดม 146 104 81 331 400 2
10 อุบลราชธานี 77 438083  วัดโนนแดง / บ้านตูม / นาจะหลวย 172 136 343 651 790 3
10 อุบลราชธานี 78 438084  วัดโนนเจริญ / บ้านตูม / นาจะหลวย 66 73 14 153 190 1
10 อุบลราชธานี 79 438086  วัดป่าก้าว / โนนสมบูรณ์ / นาจะหลวย 41 44 33 118 150 1
10 อุบลราชธานี 80 438088  วัดโสกแสง / โสกแสง / นาจะหลวย 229 142 260 631 760 3
10 อุบลราชธานี 81 438089  วัดโนนสวาง / พรสวรรค์ / นาจะหลวย 98 61 44 203 250 1
10 อุบลราชธานี 82 438090  โรงเรียนดงสว่างวิทยา / โนนสวรรค์ / นาจะหลวย 94 102 41 237 290 1
10 อุบลราชธานี 83 438092  วัดป่าจันทรังษี / ยาง / น้ำยืน 196 150 110 456 550 2
10 อุบลราชธานี 84 438093  วัดสวายน้อย / ยางใหญ่ / น้ำยืน 259 239 125 623 750 3
10 อุบลราชธานี 85 438094  วัดโนนทอง / สีวิเชียร / น้ำยืน 91 52 20 163 200 1
10 อุบลราชธานี 86 438095  โรงเรียนบริหารธุรกิจรักไทย / โพนงาม / บุณฑริก 960 527 527 2,014 2,420 7
10 อุบลราชธานี 87 438096  วัดมุจลินทราราม / ดอนจิก / พิบูลมังสาหาร 106 69 8 183 220 1
10 อุบลราชธานี 88 438097  วัดสวนสวรรค์ / พิบูล / พิบูลมังสาหาร 522 287 65 874 1,050 3
10 อุบลราชธานี 89 438098  วัดบูรพา / หนองบัวฮี / พิบูลมังสาหาร 115 132 105 352 430 2
10 อุบลราชธานี 90 438100  วัดศีลวิสุทธาราม / อ่างศิลา / พิบูลมังสาหาร 104 123 9 236 290 1
10 อุบลราชธานี 91 438101  วัดศรีคุณเมือง / ระเว / พิบูลมังสาหาร 81 140 37 258 310 1
10 อุบลราชธานี 92 438102  วัดศรีสว่าง / ไร่ใต้ / พิบูลมังสาหาร 179 212 26 417 510 2
10 อุบลราชธานี 93 438103  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ / โพธิ์ศรี / พิบูลมังสาหาร 128 53 15 196 240 1
10 อุบลราชธานี 94 438104  วัดศรีบุญเรือง / โพธิ์ไทร / โพธิ์ไทร - - 36 36 50 1
10 อุบลราชธานี 95 438105  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร / โพธิ์ไทร / โพธิ์ไทร 95 90 - 185 230 1
10 อุบลราชธานี 96 438106  โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร / โพธิ์ไทร / โพธิ์ไทร 49 - 72 121 150 1
10 อุบลราชธานี 97 438107  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ / ม่วงใหญ่ / โพธิ์ไทร 86 51 58 195 240 1
10 อุบลราชธานี 98 438108  โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง / สองคอน / โพธิ์ไทร 170 56 53 279 340 1
10 อุบลราชธานี 99 438109  โรงเรียนบ้านโสกชัน / สารภี / โพธิ์ไทร 100 46 66 212 260 1
10 อุบลราชธานี 100 438110  โรงเรียนบ้านคำกลาง / สารภี / โพธิ์ไทร 54 47 - 101 130 1
10 อุบลราชธานี 101 438111  โรงเรียนบ้านนาขาม / สำโรง / โพธิ์ไทร 239 128 30 397 480 2
10 อุบลราชธานี 102 438112  โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม / เหล่างาม / โพธิ์ไทร 76 30 9 115 140 1
10 อุบลราชธานี 103 438113  โรงเรียนบ้านดงตาหวัง / เหล่างาม / โพธิ์ไทร 152 44 - 196 240 1
10 อุบลราชธานี 104 438114  วัดน้ำคำแดงใต้ / เตย / ม่วงสามสิบ 169 - 82 251 310 1
10 อุบลราชธานี 105 438115  วัดพระโรจน์ / หนองช้างใหญ่ / ม่วงสามสิบ 19 56 3 78 100 1
10 อุบลราชธานี 106 438116  วัดม่วงสามสิบ / ม่วงสามสิบ / ม่วงสามสิบ 337 309 88 734 890 3
10 อุบลราชธานี 107 438117  วัดเวฬุวัน / ไผ่ใหญ่ / ม่วงสามสิบ 58 43 19 120 150 1
10 อุบลราชธานี 108 438118  วัดหนองขุ่น / ยางโยภาพ / ม่วงสามสิบ 83 103 57 243 300 1
10 อุบลราชธานี 109 438119  วัดหนองไข่นก / หนองไข่นก / ม่วงสามสิบ 93 103 33 229 280 1
10 อุบลราชธานี 110 438120  วัดหนองหลัก / เหล่าบก / ม่วงสามสิบ 75 50 23 148 180 1
10 อุบลราชธานี 111 438121  วัดดุมใหญ่ / ดุมใหญ่ / ม่วงสามสิบ 81 119 100 300 360 1
10 อุบลราชธานี 112 438122  วัดท่าลาด / ท่าลาด / วารินชำราบ 112 259 28 399 480 2
10 อุบลราชธานี 113 438123  วัดวารินทาราม / ในเมือง / วารินชำราบ 413 222 41 676 820 3
10 อุบลราชธานี 114 438124  วัดใหม่ทองสวาง / แสนสุข / วารินชำราบ 344 160 26 530 640 2
10 อุบลราชธานี 115 438125  วัดห่องชัน / บุ่งหวาย / วารินชำราบ 194 188 96 478 580 2
10 อุบลราชธานี 116 438126  วัดห้วยขะยุง / ห้วยขะยุง / วารินชำราบ 106 95 25 226 280 1
10 อุบลราชธานี 117 438127  วัดแก้วรังษี / ดอนใหญ่ / ศรีเมืองใหม่ 52 42 22 116 140 1
10 อุบลราชธานี 118 438128  วัดศรีมงคล / วาริน / ศรีเมืองใหม่ 75 60 52 187 230 1
10 อุบลราชธานี 119 438129  โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร / นาคำ / ศรีเมืองใหม่ 124 91 28 243 300 1
10 อุบลราชธานี 120 438130  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก / คำไหล / ศรีเมืองใหม่ 116 66 7 189 230 1
10 อุบลราชธานี 121 438131  โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก / หนามแท่ง / ศรีเมืองใหม่ 126 126 43 295 360 1
10 อุบลราชธานี 122 438132  โรงเรียนบ้านไร่ / ตะบ่าย / ศรีเมืองใหม่ 129 78 30 237 290 1
10 อุบลราชธานี 123 438133  วัดหนองไฮ / หนองไฮ / สำโรง 188 81 15 284 350 1
10 อุบลราชธานี 124 438134  โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ / โคกสว่าง / สำโรง 40 130 49 219 270 1
10 อุบลราชธานี 125 438135  วัดเจริญทัศน์ / ฝางคำ / สิรินธร 508 150 2 660 800 3
10 อุบลราชธานี 126 438136  โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ / นิคมลำโดมน้อย / สิรินธร 526 260 123 909 1,100 4
10 อุบลราชธานี 127 438137  โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน ๒ ช่องเม็ก / ช่องเม็ก / สิรินธร 592 235 140 967 1,170 4
10 อุบลราชธานี 128 438138  วัดขี้เหล็ก / ขี้เหล็ก / น้ำขุ่น 45 121 117 283 340 1
10 อุบลราชธานี 129 438139  วัดหนองดุม / ขี้เหล็ก / น้ำขุ่น 82 73 88 243 300 1
10 อุบลราชธานี 130 438140  วัดตาโกย / โคกสะอาด / น้ำขุ่น 165 62 21 248 300 1
10 อุบลราชธานี 131 438141  โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย / ตาเกา / น้ำขุ่น 157 134 2 293 360 1
10 อุบลราชธานี 132 438142  วัดพระโต / พะลาน / นาตาล 63 61 6 130 160 1
10 อุบลราชธานี 133 438143  วัดใหม่สำราญรมย์ / พะลาน / นาตาล 35 59 27 121 150 1
10 อุบลราชธานี 134 438144  วัดไทรงาม / กองโพน / นาตาล 131 163 55 349 420 2
10 อุบลราชธานี 135 438145  วัดนาสะตัง / นาตาล / นาตาล 234 244 47 525 630 2
10 อุบลราชธานี 136 438146  วัดสระเมือง / พังเคน / นาตาล 273 92 44 409 500 2
10 อุบลราชธานี 137 438147  วัดนาเยีย / นาเยีย / นาเยีย 134 39 35 208 250 1
10 อุบลราชธานี 138 438148  โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก / นาเยีย / นาเยีย 17 82 18 117 150 1
10 อุบลราชธานี 139 438149  วัดมงคลใน / เหล่าเสือโก้ก / เหล่าเสือโก้ก 242 230 37 509 620 2
10 อุบลราชธานี 140 438150  วัดท่าช้างน้อย / ท่าช้าง / สว่างวีระวงศ์ 108 84 9 201 250 1
10 อุบลราชธานี 141 438151  โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ / สว่าง / สว่างวีระวงศ์ 137 52 23 212 260 1
10 อุบลราชธานี 142 438152  โรงเรียนสำโรงคุรุราษฎร์ / คำสมิง / สว่างวีระวงศ์ 99 84 - 183 220 1
10 อุบลราชธานี 143 438165  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ / บ้านไทย / เขื่องใน 76 96 25 197 240 1
10 อุบลราชธานี 144 438166  โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย / ค้อทอง / เขื่องใน 65 94 25 184 230 1
10 อุบลราชธานี 145 438167  วัดดู่น้อย / ศรีสุข / เขื่องใน 174 66 9 249 300 1
10 อุบลราชธานี 146 438162  โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) / ดอนมดแดง / ดอนมดแดง 86 214 17 317 390 2
10 อุบลราชธานี 147 438160  โรงเรียนบ้านคำสมิง / เกษม / ตระการพืชผล 68 87 30 185 230 1
10 อุบลราชธานี 148 438157  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ / โนนสมบูรณ์ / นาจะหลวย 144 97 97 338 410 2
10 อุบลราชธานี 149 438156  วัดป่านาจะหลวย / นาจะหลวย / นาจะหลวย 164 164 - 328 400 2
10 อุบลราชธานี 150 438158  โรงเรียนบ้านตบหู / โนนสวรรค์ / นาจะหลวย 65 132 20 217 270 1
10 อุบลราชธานี 151 438163  วัดภูพลานสูง / นาจะหลวย / นาจะหลวย 281 - - 281 340 1
10 อุบลราชธานี 152 438159  โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ / โพธิ์ไทร / โพธิ์ไทร 28 102 7 137 170 1
10 อุบลราชธานี 153 438161  วัดโพธิ์ใหญ่ / โพธิ์ใหญ่ / วารินชำราบ 198 160 1 359 440 2
10 อุบลราชธานี 154 438168  วัดศรีเมืองใหม่ / นาคำ / ศรีเมืองใหม่ 190 79 7 276 340 1
10 อุบลราชธานี 155 438155  วัดประชาสามัคคี / ค้อน้อย / สำโรง 114 88 87 289 350 1
10 อุบลราชธานี 156 438153  โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย / โนนก่อ / สิรินธร 190 154 35 379 460 2
10 อุบลราชธานี 157 438154  โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย / นาเยีย / นาเยีย 99 109 - 208 250 1
10 ยโสธร 1 439001  เรือนจำจังหวัดยโสธร / / เมืองยโสธร 108 72 22 202 250 1
10 ยโสธร 2 439002  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม / / เมืองยโสธร 259 338 357 954 1,150 4
10 ยโสธร 3 439003  โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ / / เมืองยโสธร 131 86 35 252 310 1
10 ยโสธร 4 439004  โรงเรียนเทศบาล ๒ สามัคคีวัฒนา / / เมืองยโสธร 423 288 - 711 860 3
10 ยโสธร 5 439005  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ / / เมืองยโสธร 210 139 104 453 550 2
10 ยโสธร 6 439006  โรงเรียนบ้านขุมเงิน / / เมืองยโสธร 103 107 3 213 260 1
10 ยโสธร 7 439007  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ / / เมืองยโสธร 122 109 86 317 390 2
10 ยโสธร 8 439008  โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ / / เมืองยโสธร 26 35 63 124 150 1
10 ยโสธร 9 439009  โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา / / เมืองยโสธร 84 165 34 283 340 1
10 ยโสธร 10 439047  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย / น้ำคำใหญ่ / เมืองยโสธร 68 138 60 266 320 1
10 ยโสธร 11 439010  โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง / / คำเขื่อนแก้ว 131 102 61 294 360 1
10 ยโสธร 12 439011  โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร / / คำเขื่อนแก้ว 103 130 47 280 340 1
10 ยโสธร 13 439050  โรงเรียนบ้านโคกกลาง / ลุมพุก / คำเขื่อนแก้ว 56 53 22 131 160 1
10 ยโสธร 14 439013  โรงเรียนกู่จานวิทยาคม / / คำเขื่อนแก้ว 110 124 46 280 340 1
10 ยโสธร 15 439014  โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา / / คำเขื่อนแก้ว 184 147 34 365 440 2
10 ยโสธร 16 439049  โรงเรียนบ้านสงเปือย / สงเปือย / คำเขื่อนแก้ว 170 158 4 332 400 2
10 ยโสธร 17 439015  โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม / / มหาชนะชัย 85 155 122 362 440 2
10 ยโสธร 18 439017  โรงเรียนบ้านคุ้ม / / มหาชนะชัย 80 94 43 217 270 1
10 ยโสธร 19 439018  โรงเรียนบ้านสงยาง / / มหาชนะชัย 91 83 51 225 270 1
10 ยโสธร 20 439019  โรงเรียนบ้านหนองตุ / / มหาชนะชัย 86 86 41 213 260 1
10 ยโสธร 21 439020  โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี / / มหาชนะชัย 106 131 121 358 430 2
10 ยโสธร 22 439021  โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ / / เลิงนกทา 78 99 45 222 270 1
10 ยโสธร 23 439023  โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก / / เลิงนกทา 120 114 84 318 390 2
10 ยโสธร 24 439025  โรงเรียนสร้างมิ่งมิตรภาพ ที่ ๑๙๑ / / เลิงนกทา 73 109 27 209 260 1
10 ยโสธร 25 439026  โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม / / เลิงนกทา 250 239 78 567 690 2
10 ยโสธร 26 439027  โรงเรียนบ้านหวาย / / เลิงนกทา 54 66 39 159 200 1
10 ยโสธร 27 439028  โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ / / เลิงนกทา 115 63 89 267 330 1
10 ยโสธร 28 439030  โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม / / กุดชุม 312 135 90 537 650 2
10 ยโสธร 29 439031  โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล / / กุดชุม 77 71 72 220 270 1
10 ยโสธร 30 439032  โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม / / กุดชุม 234 195 121 550 660 2
10 ยโสธร 31 439033  โรงเรียนโพนงามเกี้ยงเก่า / / กุดชุม 168 178 102 448 540 2
10 ยโสธร 32 439034  โรงเรียนบ้านโนนยาง / / กุดชุม 184 140 206 530 640 2
10 ยโสธร 33 439035  โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา / / กุดชุม 85 68 31 184 230 1
10 ยโสธร 34 439036  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี / / ป่าติ้ว 40 33 42 115 140 1
10 ยโสธร 35 439037  โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา / / ป่าติ้ว 124 71 65 260 320 1
10 ยโสธร 36 439038  โรงเรียนบ้านโคกนาโก / / ป่าติ้ว 35 55 34 124 150 1
10 ยโสธร 37 439039  โรงเรียนป่าติ้ววิทยา / / ป่าติ้ว 158 146 109 413 500 2
10 ยโสธร 38 439048  โรงเรียนบ้านหนองชุม / โคกนาโก / ป่าติ้ว 71 70 40 181 220 1
10 ยโสธร 39 439040  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย / / ค้อวัง 140 63 38 241 290 1
10 ยโสธร 40 439042  โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม / / ทรายมูล 212 181 155 548 660 2
10 ยโสธร 41 439043  โรงเรียนทรายมูลวิทยา / / ทรายมูล 93 167 124 384 470 2
10 ยโสธร 42 439044  โรงเรียนบ้านสร้างช้าง / / ทรายมูล 105 119 59 283 340 1
10 ยโสธร 43 439045  วัดไทยเจริญ / / ไทยเจริญ 59 46 5 110 140 1
10 ยโสธร 44 439046  โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม / / ไทยเจริญ 183 103 13 299 360 1
10 ศรีสะเกษ 1 440001  วัดมหาพุทธาราม / เมืองเหนือ / เมืองศรีสะเกษ 366 174 106 646 780 3
10 ศรีสะเกษ 2 440002  โรงเรียนมัธยมโพนค้อ / โพนค้อ / เมืองศรีสะเกษ 173 38 70 281 340 1
10 ศรีสะเกษ 3 440003  โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า / หนองไผ่ / เมืองศรีสะเกษ 135 275 26 436 530 2
10 ศรีสะเกษ 4 440004  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ / หนองครก / เมืองศรีสะเกษ 439 244 38 721 870 3
10 ศรีสะเกษ 5 440005  โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม / โพธิ์ / เมืองศรีสะเกษ 247 212 155 614 740 3
10 ศรีสะเกษ 6 440006  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ / หนองครก / เมืองศรีสะเกษ 406 2 - 408 490 2
10 ศรีสะเกษ 7 440007  โรงเรียนน้ำคำวิทยา / น้ำคำ / เมืองศรีสะเกษ 54 117 27 198 240 1
10 ศรีสะเกษ 8 440008  โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต / เมืองเหนือ / เมืองศรีสะเกษ 335 307 20 662 800 3
10 ศรีสะเกษ 9 440009  โรงเรียนเทศบาล ๒ รัชมังคลานุสรณ์ / เมืองเหนือ / เมืองศรีสะเกษ 75 29 - 104 130 1
10 ศรีสะเกษ 10 440010  โรงเรียนหนองแวงโพนเขวา / โพนเขวา / เมืองศรีสะเกษ 103 239 35 377 460 2
10 ศรีสะเกษ 11 440011  เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ / โพธิ์ / เมืองศรีสะเกษ 177 41 13 231 280 1
10 ศรีสะเกษ 12 440012  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ / โพธิ์ / เมืองศรีสะเกษ 209 - - 209 260 1
10 ศรีสะเกษ 13 440013  วัดสระกำแพงใหญ่ / สระกำแพงใหญ่ / อุทุมพรพิสัย 232 156 102 490 590 2
10 ศรีสะเกษ 14 440014  โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก / รังแร้ง / อุทุมพรพิสัย 96 130 - 226 280 1
10 ศรีสะเกษ 15 440017  โรงเรียนกันทรารมณ์ / ดูน / กันทรารมย์ 2,575 254 123 2,952 3,550 11
10 ศรีสะเกษ 16 440018  โรงเรียนแวงแก้ววิทยา / หนองแก้ว / กันทรารมย์ 91 152 97 340 410 2
10 ศรีสะเกษ 17 440019  โรงเรียนบ้านผึ้ง / ทาม / กันทรารมย์ 68 48 16 132 160 1
10 ศรีสะเกษ 18 440020  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย-หนองมุข / เมืองน้อย / กันทรารมย์ 108 72 88 268 330 1
10 ศรีสะเกษ 19 440021  โรงเรียนบ้านเทิน / บัวน้อย / กันทรารมย์ 81 124 79 284 350 1
10 ศรีสะเกษ 20 440022  โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ / ดูน / กันทรารมย์ 408 280 30 718 870 3
10 ศรีสะเกษ 21 440023  โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ / ดู่ / กันทรารมย์ 147 120 60 327 400 2
10 ศรีสะเกษ 22 440024  โรงเรียนละทายวิทยา / ละทาย / กันทรารมย์ 93 74 58 225 270 1
10 ศรีสะเกษ 23 440025  โรงเรียนบ้านจาน / จาน / กันทรารมย์ 67 115 21 203 250 1
10 ศรีสะเกษ 24 440026  โรงเรียนบ้านอีต้อม / คำเนียม / กันทรารมย์ 122 128 20 270 330 1
10 ศรีสะเกษ 25 440027  โรงเรียนผักแพววิทยา / ผักแพว / กันทรารมย์ 118 200 82 400 480 2
10 ศรีสะเกษ 26 440028  โรงเรียนกระดุมทองวิทยา / หนองหัวช้าง / กันทรารมย์ 115 168 78 361 440 2
10 ศรีสะเกษ 27 440119  โรงเรียนบ้านโนนสัง / โนนสัง / กันทรารมย์ 137 49 21 207 250 1
10 ศรีสะเกษ 28 440031  วัดกัลยาโฆสิตาราม / เมืองคง / ราษีไศล 483 348 41 872 1,050 3
10 ศรีสะเกษ 29 440032  โรงเรียนส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) / ส้มป่อย / ราษีไศล 212 270 150 632 760 3
10 ศรีสะเกษ 30 440033  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา / น้ำอ้อม / กันทรลักษ์ 132 262 39 433 520 2
10 ศรีสะเกษ 31 440034  โรงเรียนบึงมะลูวิทยา / บึงมะลู / กันทรลักษ์ 246 141 70 457 550 2
10 ศรีสะเกษ 32 440035  โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี / ตระกาจ / กันทรลักษ์ 98 47 10 155 190 1
10 ศรีสะเกษ 33 440036  โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา / เสาธงชัย / กันทรลักษ์ 185 103 2 290 350 1
10 ศรีสะเกษ 34 440037  วัดสว่าง / น้ำอ้อม / กันทรลักษ์ 44 66 6 116 140 1
10 ศรีสะเกษ 35 440038  โรงเรียนบ้านสังเม็ก / สังเม็ก / กันทรลักษ์ 44 91 35 170 210 1
10 ศรีสะเกษ 36 440039  โรงเรียนกันทรลักษ์พิทยาคม / สังเม็ก / กันทรลักษ์ 56 36 11 103 130 1
10 ศรีสะเกษ 37 440040  วัดทุ่งสว่าง / ทุ่งใหญ่ / กันทรลักษ์ 64 64 35 163 200 1
10 ศรีสะเกษ 38 440041  โรงเรียนซำแจงแมง / ชำ / กันทรลักษ์ 51 58 43 152 190 1
10 ศรีสะเกษ 39 440042  โรงเรียนกระแซงวิทยา / กระแชง / กันทรลักษ์ 99 91 42 232 280 1
10 ศรีสะเกษ 40 440043  โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก / เวียงเหนือ / กันทรลักษ์ 187 202 2 391 470 2
10 ศรีสะเกษ 41 440044  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ / น้ำอ้อม / กันทรลักษ์ 364 - - 364 440 2
10 ศรีสะเกษ 42 440045  โรงเรียนสายธารวิทยา / สวนกล้วย / กันทรลักษ์ 55 150 81 286 350 1
10 ศรีสะเกษ 43 440047  โรงเรียนบ้านนา-ไพรงาม / ภูเงิน / กันทรลักษ์ 103 83 27 213 260 1
10 ศรีสะเกษ 44 440048  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ / น้ำอ้อม / กันทรลักษ์ 410 286 25 721 870 3
10 ศรีสะเกษ 45 440049  โรงเรียนบ้านนากันตม (คุรุราษฎร์สามัคคี) / สังเม็ก / กันทรลักษ์ 30 59 26 115 140 1
10 ศรีสะเกษ 46 440051  โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ / เมือง / กันทรลักษ์ 93 117 19 229 280 1
10 ศรีสะเกษ 47 440053  โรงเรียนบ้านนารังกา / กุดเสลา / กันทรลักษ์ 148 239 14 401 490 2
10 ศรีสะเกษ 48 440110  โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ / กระแชง / กันทรลักษ์ 119 125 12 256 310 1
10 ศรีสะเกษ 49 440120  โรงเรียนสว่างคูณวิทยา / น้ำอ้อม / กันทรลักษ์ 220 - - 220 270 1
10 ศรีสะเกษ 50 440054  วัดกลาง / ห้วยเหนือ / ขุขันธ์ 1,502 1,260 57 2,819 3,390 10
10 ศรีสะเกษ 51 440055  วัดปรือคัน / ปรือคัน / ขุขันธ์ 262 73 3 338 410 2
10 ศรีสะเกษ 52 440056  โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ / กันทรารมย์ / ขุขันธ์ 311 229 59 599 720 3
10 ศรีสะเกษ 53 440057  โรงเรียนบ้านกันจาน / ดองกำเม็ด / ขุขันธ์ 144 160 3 307 370 2
10 ศรีสะเกษ 54 440058  โรงเรียนบ้านขนุน / โสน / ขุขันธ์ 136 116 35 287 350 1
10 ศรีสะเกษ 55 440059  โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม / ลมศักดิ์ / ขุขันธ์ 154 219 27 400 480 2
10 ศรีสะเกษ 56 440111  โรงเรียนบ้านตาสุด / จะกง / ขุขันธ์ 270 390 91 751 910 3
10 ศรีสะเกษ 57 440112  โรงเรียนขุขันธ์วิทยา / ห้วยสำราญ / ขุขันธ์ 334 263 28 625 750 3
10 ศรีสะเกษ 58 440121  โรงเรียนบ้านภูมิศาลา / โคกเพชร / ขุขันธ์ 273 176 29 478 580 2
10 ศรีสะเกษ 59 440060  โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา / พราน / ขุนหาญ 155 151 7 313 380 2
10 ศรีสะเกษ 60 440061  โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม / กันทรอม / ขุนหาญ 278 238 37 553 670 2
10 ศรีสะเกษ 61 440062  โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา / ขุนหาร / ขุนหาญ 119 49 48 216 260 1
10 ศรีสะเกษ 62 440063  โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา / ไพร / ขุนหาญ 90 311 109 510 620 2
10 ศรีสะเกษ 63 440064  โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา / บักดอง / ขุนหาญ 151 271 93 515 620 2
10 ศรีสะเกษ 64 440065  โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย / กระหวัน / ขุนหาญ 201 212 64 477 580 2
10 ศรีสะเกษ 65 440066  โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา / ไพร / ขุนหาญ 86 42 5 133 160 1
10 ศรีสะเกษ 66 440067  โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ / ขุนหาร / ขุนหาญ 135 182 14 331 400 2
10 ศรีสะเกษ 67 440068  โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ / บักดอง / ขุนหาญ 176 152 14 342 420 2
10 ศรีสะเกษ 68 440069  โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) / สิ / ขุนหาญ 789 448 22 1,259 1,520 5
10 ศรีสะเกษ 69 440070  โรงเรียนปรางค์กู่ / พิมายเหนือ / ปรางค์กู่ 367 162 46 575 690 2
10 ศรีสะเกษ 70 440071  โรงเรียนพอกพิทยารัชมังคลาภิเษก / กู่ / ปรางค์กู่ 308 169 13 490 590 2
10 ศรีสะเกษ 71 440072  โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ / ตูม / ปรางค์กู่ 272 238 65 575 690 2
10 ศรีสะเกษ 72 440074  โรงเรียนหนองคูวิทยา / ดู่ / ปรางค์กู่ 219 179 21 419 510 2
10 ศรีสะเกษ 73 440113  วัดปรางค์กู่ / กู่ / ปรางค์กู่ 93 75 14 182 220 1
10 ศรีสะเกษ 74 440114  โรงเรียนโนนกระสังข์วิทยาคม / สมอ / ปรางค์กู่ 65 141 20 226 280 1
10 ศรีสะเกษ 75 440075  วัดไพรบึง / ไพรบึง / ไพรบึง 216 158 21 395 480 2
10 ศรีสะเกษ 76 440076  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม / ไพรบึง / ไพรบึง 250 99 15 364 440 2
10 ศรีสะเกษ 77 440077  โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ / สำโรงพลัน / ไพรบึง 94 142 27 263 320 1
10 ศรีสะเกษ 78 440078  วัดเขวาน้อย / ยางชุมน้อย / ยางชุมน้อย 287 253 40 580 700 2
10 ศรีสะเกษ 79 440079  โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม / ยางชุมน้อย / ยางชุมน้อย 413 635 208 1,256 1,510 5
10 ศรีสะเกษ 80 440080  โรงเรียนบ้านบุยาว / กล้วยกว้าง / ห้วยทับทัน 82 72 103 257 310 1
10 ศรีสะเกษ 81 440081  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง / ผักไหม / ห้วยทับทัน 83 106 13 202 250 1
10 ศรีสะเกษ 82 440082  โรงเรียนบ้านพระวร / จานแสนไชย / ห้วยทับทัน 78 124 30 232 280 1
10 ศรีสะเกษ 83 440083  โรงเรียนบ้านเมืองหลวง / เมืองหลวง / ห้วยทับทัน 112 134 164 410 500 2
10 ศรีสะเกษ 84 440084  โรงเรียนบ้านปราสาท / ปราสาท / ห้วยทับทัน 103 161 31 295 360 1
10 ศรีสะเกษ 85 440115  วัดหนองสำราญ / โนนค้อ / โนนคูณ - 38 34 72 90 1
10 ศรีสะเกษ 86 440116  วัดบ้านเหล่าเสน / บก / โนนคูณ 79 234 8 321 390 2
10 ศรีสะเกษ 87 440117  วัดม่วงเป / หนองกุง / โนนคูณ 26 107 164 297 360 1
10 ศรีสะเกษ 88 440086  วัดเกียรติแก้วสามัคคี / ศรีแก้ว / ศรีรัตนะ 678 351 43 1,072 1,290 4
10 ศรีสะเกษ 89 440087  โรงเรียนบ้านตูม (นพค.๑๒ กรป.กลางอุปถัมภ์) / ตูม / ศรีรัตนะ 442 331 143 916 1,100 4
10 ศรีสะเกษ 90 440088  วัดดวนใหญ่ / ดวนใหญ่ / วังหิน 189 5 - 194 240 1
10 ศรีสะเกษ 91 440089  โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ / ธาตุ / วังหิน 136 13 2 151 190 1
10 ศรีสะเกษ 92 440090  โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญ / ศรีสำราญ / วังหิน 186 223 13 422 510 2
10 ศรีสะเกษ 93 440092  โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร / เขิน / น้ำเกลี้ยง 365 52 33 450 540 2
10 ศรีสะเกษ 94 440093  โรงเรียนบัวเจริญวิทยา / ตองปิด / น้ำเกลี้ยง 82 58 - 140 170 1
10 ศรีสะเกษ 95 440094  โรงเรียนบ้านหนองแวง / คูบ / น้ำเกลี้ยง 117 115 20 252 310 1
10 ศรีสะเกษ 96 440095  โรงเรียนบ้านละเอาะ / ละเอาะ / น้ำเกลี้ยง 54 - 50 104 130 1
10 ศรีสะเกษ 97 440096  วัดวิสุทธิโสภณ / เป๊าะ / บึงบูรพ์ 107 64 32 203 250 1
10 ศรีสะเกษ 98 440097  โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ / หนองหว้า / เบญจลักษ์ 192 285 63 540 650 2
10 ศรีสะเกษ 99 440098  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม / หนองงูเหลือม / เบญจลักษ์ 62 76 160 298 360 1
10 ศรีสะเกษ 100 440099  วัดจันทรังษี / หนองหว้า / เบญจลักษ์ 23 53 - 76 100 1
10 ศรีสะเกษ 101 440101  วัดพยุห์ / พยุห์ / พยุห์ 160 113 89 362 440 2
10 ศรีสะเกษ 102 440102  โรงเรียนพยุห์วิทยา / ตำแย / พยุห์ 110 34 5 149 180 1
10 ศรีสะเกษ 103 440103  โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ / หนองใหญ่ / เมืองจันทร์ 282 155 23 460 560 2
10 ศรีสะเกษ 104 440104  วัดบ้านโดด / โดด / โพธิ์ศรีสุวรรณ 182 114 61 357 430 2
10 ศรีสะเกษ 105 440105  โรงเรียนบ้านเสียว / เสียว / โพธิ์ศรีสุวรรณ 123 85 48 256 310 1
10 ศรีสะเกษ 106 440106  โรงเรียนบ้านผือ / ผือใหญ่ / โพธิ์ศรีสุวรรณ 90 69 87 246 300 1
10 ศรีสะเกษ 107 440107  วัดบ้านเกิ้ง / กุง / ศิลาลาด 135 179 38 352 430 2
10 ศรีสะเกษ 108 440108  โรงเรียนบ้านตะเคียนราม / ตะเคียนราม / ภูสิงห์ 486 216 16 718 870 3
10 นครพนม 1 441001  โรงเรียนสุนทรวิจิตร / ในเมือง / เมืองนครพนม 169 132 93 394 480 2
10 นครพนม 2 441002  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม / ในเมือง / เมืองนครพนม 586 223 90 899 1,080 4
10 นครพนม 3 441004  โรงเรียนเทศบาล ๔ / ในเมือง / เมืองนครพนม 156 160 28 344 420 2
10 นครพนม 4 441005  โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส) / ในเมือง / เมืองนครพนม 17 44 4 65 80 1
10 นครพนม 5 441003  โรงเรียนอนุบาลนครพนม / ในเมือง / เมืองนครพนม 394 286 68 748 900 3
10 นครพนม 6 441054  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย / ในเมือง / เมืองนครพนม 673 72 18 763 920 3
10 นครพนม 7 441009  โรงเรียนบ้านสำราญ / อาจสามารถ / เมืองนครพนม 71 86 40 197 240 1
10 นครพนม 8 441007  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม / นาราชควาย / เมืองนครพนม 376 153 193 722 870 3
10 นครพนม 9 441008  โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ / คำเตย / เมืองนครพนม 185 314 71 570 690 2
10 นครพนม 10 441011  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก / โพธิ์ตาก / เมืองนครพนม 153 209 53 415 500 2
10 นครพนม 11 441012  โรงเรียนบ้านชะโนต / ขามเฒ่า / เมืองนครพนม 103 199 - 302 370 2
10 นครพนม 12 441010  โรงเรียนบ้านวังตามัว / วังตามัว / เมืองนครพนม 70 63 56 189 230 1
10 นครพนม 13 441013  โรงเรียนบ้านกุรุคุ / กุรุคุ / เมืองนครพนม 159 121 - 280 340 1
10 นครพนม 14 441014  โรงเรียนบ้านดงต้อง / ดงขวาง / เมืองนครพนม 212 104 7 323 390 2
10 นครพนม 15 441015  โรงเรียนบ้านผึ้ง / บ้านผึ้ง / เมืองนครพนม 246 64 - 310 380 2
10 นครพนม 16 441016  โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม / บ้านผึ้ง / เมืองนครพนม 299 277 - 576 700 2
10 นครพนม 17 441017  โรงเรียนบ้านวังกระแส / บ้านผึ้ง / เมืองนครพนม 392 325 39 756 910 3
10 นครพนม 18 441018  วัดไตรภูมิ / ท่าอุเทน / ท่าอุเทน 1,212 346 200 1,758 2,110 6
10 นครพนม 19 441053  โรงเรียนพะทายพิทยาคม / พะทาย / ท่าอุเทน 122 - - 122 150 1
10 นครพนม 20 441019  โรงเรียนพระธาตุพนม / ธาตุพนม / ธาตุพนม 211 95 27 333 400 2
10 นครพนม 21 441020  โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล / นาถ่อน / ธาตุพนม 89 62 20 171 210 1
10 นครพนม 22 441021  โรงเรียนวัดบึงเหล็ก / ดอนนางหงส์ / ธาตุพนม 161 168 42 371 450 2
10 นครพนม 23 441051  โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ / อุ่มเหม้า / ธาตุพนม 266 534 3 803 970 3
10 นครพนม 24 441056  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) / ฝั่งแดง / ธาตุพนม 126 115 - 241 290 1
10 นครพนม 25 441022  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก / พุ่มแก / นาแก 18 33 1 52 70 1
10 นครพนม 26 441023  โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา / นาแก / นาแก 594 715 201 1,510 1,820 6
10 นครพนม 27 441024  โรงเรียนนาแกพิทยาคม / นาแก / นาแก 349 345 140 834 1,010 3
10 นครพนม 28 441025  โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล / พิมาน / นาแก 79 83 17 179 220 1
10 นครพนม 29 441026  โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา / พระซอง / นาแก 144 104 20 268 330 1
10 นครพนม 30 441027  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร / พระซอง / นาแก 43 57 20 120 150 1
10 นครพนม 31 441028  โรงเรียนบ้านนาเลียง / นาเลียง / นาแก 27 62 5 94 120 1
10 นครพนม 32 441029  วัดยอดแก้ว / นาทม / นาทม 382 147 36 565 680 2
10 นครพนม 33 441030  วัดธาตุประสิทธิ์ / นาหว้า / นาหว้า 178 53 30 261 320 1
10 นครพนม 34 441031  วัดศรีโพธิ์ชัย / ท่าเรือ / นาหว้า 50 26 32 108 130 1
10 นครพนม 35 441032  วัดจำปา / เหล่าพัฒนา / นาหว้า 118 112 26 256 310 1
10 นครพนม 36 441033  วัดอรุณวนาราม / บ้านเสียว / นาหว้า 120 149 29 298 360 1
10 นครพนม 37 441034  วัดศรีชมภู / นางัว / นาหว้า 46 42 22 110 140 1
10 นครพนม 38 441035  วัดศรีหนาถ / นางัว / นาหว้า 69 32 70 171 210 1
10 นครพนม 39 441036  วัดปทุมาราม / นาเข / บ้านแพง 139 192 18 349 420 2
10 นครพนม 40 441037  โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม / มหาชัย / ปลาปาก 71 56 68 195 240 1
10 นครพนม 41 441057  โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา / โคกสูง / ปลาปาก 81 136 - 217 270 1
10 นครพนม 42 441039  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี / ตับเต่าฯ / ปลาปาก 51 74 12 137 170 1
10 นครพนม 43 441052  โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ / โคกสว่าง / ปลาปาก 147 153 - 300 360 1
10 นครพนม 44 441040  วัดศรีสว่าง / โพนจวน / โพนสวรรค์ 475 164 56 695 840 3
10 นครพนม 45 441041  วัดธาตุเรณู / เรณู / เรณูนคร 546 387 111 1,044 1,260 4
10 นครพนม 46 441042  โรงเรียนปากอูนผดุงวิทย์ / ศรีสงคราม / ศรีสงคราม 141 25 83 249 300 1
10 นครพนม 47 441043  โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี / บ้านเอื้อง / ศรีสงคราม 36 178 40 254 310 1
10 นครพนม 48 441044  โรงเรียนบ้านเซียงเซา / บ้านเอื้อง / ศรีสงคราม 15 41 13 69 90 1
10 นครพนม 49 441045  โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม / นาเดื่อ / ศรีสงคราม 54 60 72 186 230 1
10 นครพนม 50 441046  โรงเรียนนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา / นาเดื่อ / ศรีสงคราม 87 217 248 552 670 2
10 นครพนม 51 441047  โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ / นาคำ / ศรีสงคราม 35 44 37 116 140 1
10 นครพนม 52 441048  โรงเรียนบ้านหาดแพง / หาดแพง / ศรีสงคราม 68 93 62 223 270 1
10 นครพนม 53 441049  โรงเรียนวังยางวิทยาคม / วังยาง / วังยาง 58 55 35 148 180 1
10 นครพนม 54 441050  โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม / หนองโพธิ์ / วังยาง 39 49 21 109 140 1
10 มุกดาหาร 1 442001  โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร / ผึ่งแดด / เมืองมุกดาหาร 109 198 58 365 440 2
10 มุกดาหาร 2 442002  โรงเรียนทีโอเอวิทยา / มุกดาหาร-คำอาฮวน / เมืองมุกดาหาร 80 35 16 131 160 1
10 มุกดาหาร 3 442003  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง / มุกดาหาร-คำอาฮวน / เมืองมุกดาหาร 89 51 14 154 190 1
10 มุกดาหาร 4 442004  เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร / มุกดาหาร-คำอาฮวน / เมืองมุกดาหาร 86 35 16 137 170 1
10 มุกดาหาร 5 442005  โรงเรียนชุมชนนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ / ในเมือง เขต๑ / เมืองมุกดาหาร 42 11 16 69 90 1
10 มุกดาหาร 6 442006  โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม / มุกดาหาร-คำอาฮวน / เมืองมุกดาหาร 62 76 11 149 180 1
10 มุกดาหาร 7 442007  โรงเรียนดงมอนวิทยาคม / ดงมอน / เมืองมุกดาหาร 158 86 21 265 320 1
10 มุกดาหาร 8 442008  โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ / บ้านโคก / เมืองมุกดาหาร 171 198 98 467 570 2
10 มุกดาหาร 9 442009  โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล / บางทรายใหญ่ / เมืองมุกดาหาร 156 79 15 250 300 1
10 มุกดาหาร 10 442010  โรงเรียนบ้านป่งเปือย / นาโสก / เมืองมุกดาหาร 22 34 - 56 70 1
10 มุกดาหาร 11 442011  โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม / ดงเย็น / เมืองมุกดาหาร 290 135 25 450 540 2
10 มุกดาหาร 12 442012  โรงเรียนบ้านกุดแข้ / กุดแข้ / เมืองมุกดาหาร 33 24 - 57 70 1
10 มุกดาหาร 13 442013  โรงเรียนชุมชนโพนทราย / โพนทราย / เมืองมุกดาหาร 68 97 22 187 230 1
10 มุกดาหาร 14 442049  โรงเรียนส้มป่อยรอดนุกูล / นาสีนวน / เมืองมุกดาหาร 102 25 - 127 160 1
10 มุกดาหาร 15 442014  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑ / น้ำเที่ยง / คำชะอี 102 12 16 130 160 1
10 มุกดาหาร 16 442015  วัดพุทธนคราภิบาล / น้ำเที่ยง / คำชะอี 262 171 63 496 600 2
10 มุกดาหาร 17 442016  โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร / บ้านค้อ / คำชะอี 42 98 117 257 310 1
10 มุกดาหาร 18 442017  โรงเรียนบ้านซ่ง / บ้านเหล่า / คำชะอี 52 85 54 191 230 1
10 มุกดาหาร 19 442018  โรงเรียนบ้านเหล่า / โพนงาม / คำชะอี 50 65 35 150 180 1
10 มุกดาหาร 20 442019  โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ / บ้านซ่ง / คำชะอี 112 78 46 236 290 1
10 มุกดาหาร 21 442020  โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ / เหล่าสร้างถ่อ / คำชะอี 28 13 22 63 80 1
10 มุกดาหาร 22 442021  โรงเรียนบ้านตูมหวาน / บ้านซ่ง / คำชะอี 35 36 44 115 140 1
10 มุกดาหาร 23 442022  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี / บ้านค้อ / คำชะอี 27 35 26 88 110 1
10 มุกดาหาร 24 442023  วัดสว่างอารมณ์ / นาสะเม็ง / ดอนตาล 150 157 13 320 390 2
10 มุกดาหาร 25 442024  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ / โพธิ์ไทร / ดอนตาล 41 26 13 80 100 1
10 มุกดาหาร 26 442025  วัดศรีฐานธรรมิการาม / เหล่าหมี / ดอนตาล 111 114 70 295 360 1
10 มุกดาหาร 27 442026  โรงเรียนผาเทิบวิทยา / บ้านแก้ง / ดอนตาล 42 114 53 209 260 1
10 มุกดาหาร 28 442047  วัดมัชฌิมาวาส / ดอนตาล / ดอนตาล 99 86 - 185 230 1
10 มุกดาหาร 29 442027  โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ / หนองแวง / นิคมคำสร้อย 35 46 94 175 210 1
10 มุกดาหาร 30 442028  โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม / หนองแวง / นิคมคำสร้อย 43 62 32 137 170 1
10 มุกดาหาร 31 442029  โรงเรียนอุดมวิทย์ / นาอุดม / นิคมคำสร้อย 73 26 40 139 170 1
10 มุกดาหาร 32 442030  โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพฯ ๓ / นาอุดม / นิคมคำสร้อย 67 28 80 175 210 1
10 มุกดาหาร 33 442031  โรงเรียนป่าเตย / นิคมคำสร้อย / นิคมคำสร้อย 64 52 9 125 150 1
10 มุกดาหาร 34 442032  โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ / กกแดง / นิคมคำสร้อย 127 24 53 204 250 1
10 มุกดาหาร 35 442033  โรงเรียนห้วยกอก ๑ / นากอก / นิคมคำสร้อย 86 76 45 207 250 1
10 มุกดาหาร 36 442034  โรงเรียนบ้านแก้งนาง / กกตูม / ดงหลวง 178 154 103 435 530 2
10 มุกดาหาร 37 442035  โรงเรียนร่มเกล้า / นาแก / ดงหลวง 132 126 71 329 400 2
10 มุกดาหาร 38 442036  โรงเรียนชุมชนหนองบัว / หนองบัว / ดงหลวง 25 92 52 169 210 1
10 มุกดาหาร 39 442037  โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา / ดงหมู / หว้านใหญ่ 39 94 2 135 170 1
10 มุกดาหาร 40 442038  โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ / ป่งขาม / หว้านใหญ่ 44 75 - 119 150 1
10 มุกดาหาร 41 442039  โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย / บางทรายน้อย / หว้านใหญ่ 12 4 7 23 30 1
10 มุกดาหาร 42 442040  โรงเรียนบ้านขามป้อม / ชะโนด / หว้านใหญ่ 40 10 11 61 80 1
10 มุกดาหาร 43 442041  โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท / ป่งขาม / หว้านใหญ่ 65 39 6 110 140 1
10 มุกดาหาร 44 442050  โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ / ชะโนด / หว้านใหญ่ 17 20 - 37 50 1
10 มุกดาหาร 45 442048  โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา / หนองสูงเหนือ / หนองสูง 84 169 57 310 380 2
10 มุกดาหาร 46 442043  โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง / หนองสูงเหนือ / หนองสูง 37 60 7 104 130 1
10 มุกดาหาร 47 442044  โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา / โนนยาง / หนองสูง 22 105 87 214 260 1
10 มุกดาหาร 48 442045  โรงเรียนบ้านโนนยาง / บ้านเป้า / หนองสูง 74 137 27 238 290 1
10 มุกดาหาร 49 442046  โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ / / หนองสูง 63 53 42 158 190 1
10 อำนาจเจริญ 1 443001  วัดกุดน้ำกิน / คึมใหญ่ / เมืองอำนาจเจริญ 142 248 22 412 500 2
10 อำนาจเจริญ 2 443002  วัดเชือกนอก / นาจิก / เมืองอำนาจเจริญ 73 92 119 284 350 1
10 อำนาจเจริญ 3 443003  วัดนายม / นาหมอม้า / เมืองอำนาจเจริญ 105 117 100 322 390 2
10 อำนาจเจริญ 4 443004  วัดสระเกษ / ในเมือง / เมืองอำนาจเจริญ 81 107 111 299 360 1
10 อำนาจเจริญ 5 443005  วัดหนองมะแซว / หนองมะแซว / เมืองอำนาจเจริญ 20 67 3 90 110 1
10 อำนาจเจริญ 6 443006  โรงเรียนกุดปลาดุก / กุดปลาดุก / เมืองอำนาจเจริญ 65 96 151 312 380 2
10 อำนาจเจริญ 7 443008  โรงเรียนบ้านโนนดู่ / สร้างนกทา-เหล่าพรวน / เมืองอำนาจเจริญ 16 64 28 108 130 1
10 อำนาจเจริญ 8 443009  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ / ห้วยไร่ / เมืองอำนาจเจริญ 16 29 12 57 70 1
10 อำนาจเจริญ 9 443010  โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ / ปลาค้าว / เมืองอำนาจเจริญ 175 363 182 720 870 3
10 อำนาจเจริญ 10 443011  เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ / ในเมือง / เมืองอำนาจเจริญ 66 47 43 156 190 1
10 อำนาจเจริญ 11 443012  โรงเรียนอำนาจเจริญ ๒ / ในเมือง / เมืองอำนาจเจริญ 136 142 45 323 390 2
10 อำนาจเจริญ 12 443013  โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า / นาจิก / เมืองอำนาจเจริญ 39 42 24 105 130 1
10 อำนาจเจริญ 13 443014  โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม / สร้างนกทา-เหล่าพรวน / เมืองอำนาจเจริญ 108 29 41 178 220 1
10 อำนาจเจริญ 14 443015  โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ / ในเมือง / เมืองอำนาจเจริญ 224 - - 224 270 1
10 อำนาจเจริญ 15 443016  โรงเรียนบ้านไก่คำ / ไก่คำ / เมืองอำนาจเจริญ 93 102 55 250 300 1
10 อำนาจเจริญ 16 443017  วัดเทพมงคล / ในเมือง / เมืองอำนาจเจริญ 185 194 80 459 560 2
10 อำนาจเจริญ 17 443019  โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง / นาจิก / เมืองอำนาจเจริญ 46 67 20 133 160 1
10 อำนาจเจริญ 18 443021  โรงเรียนบ้านคำกลางสมบูรณ์ / ในเมือง / เมืองอำนาจเจริญ 51 38 15 104 130 1
10 อำนาจเจริญ 19 443022  โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา / ชานุมาน / ชานุมาน 1,312 - - 1,312 1,580 5
10 อำนาจเจริญ 20 443023  วัดจันทรังษี / ลือ / ปทุมราชวงศา 22 103 87 212 260 1
10 อำนาจเจริญ 21 443024  วัดศรีชมภู่ / นาหว้า / ปทุมราชวงศา 312 220 276 808 970 3
10 อำนาจเจริญ 22 443025  วัดไชยาติการาม / ไม้กลอน / พนา 91 94 62 247 300 1
10 อำนาจเจริญ 23 443026  วัดปัจฉิมวัน / พระเหลา / พนา 77 55 10 142 180 1
10 อำนาจเจริญ 24 443027  วัดพระเหลาเทพนิมิต / พนา / พนา - - 181 181 220 1
10 อำนาจเจริญ 25 443028  โรงเรียนพนาศึกษา / พนา / พนา 386 406 - 792 960 3
10 อำนาจเจริญ 26 443029  วัดกุงชัย / เปือย / ลืออำนาจ 62 54 11 127 160 1
10 อำนาจเจริญ 27 443030  วัดเจริญจิตร / ดงมะยาง / ลืออำนาจ 52 72 74 198 240 1
10 อำนาจเจริญ 28 443031  วัดไร่ขี / เปือย / ลืออำนาจ 68 75 66 209 260 1
10 อำนาจเจริญ 29 443032  วัดอำนาจ / อำนาจ / ลืออำนาจ 215 72 95 382 460 2
10 อำนาจเจริญ 30 443033  โรงเรียนดงมะยางหนองนกหอ / ดงมะยาง / ลืออำนาจ 10 60 13 83 100 1
10 อำนาจเจริญ 31 443062  โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม / อำนาจ / ลืออำนาจ 429 70 122 621 750 3
10 อำนาจเจริญ 32 443034  โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง / เปือย / ลืออำนาจ 62 126 106 294 360 1
10 อำนาจเจริญ 33 443035  โรงเรียนอนุบาลธันยาธรณ์ / อำนาจ / ลืออำนาจ 88 83 76 247 300 1
10 อำนาจเจริญ 34 443036  โรงเรียนบ้านน้ำท่วม / ดงบัง / ลืออำนาจ 34 47 12 93 120 1
10 อำนาจเจริญ 35 443037  โรงเรียนประชาสามัคคี / / ลืออำนาจ 27 49 16 92 120 1
10 อำนาจเจริญ 36 443038  โรงเรียนชุมชนบ้านไร่สีสุก / เสนางคนิคม / เสนางคนิคม 67 69 114 250 300 1
10 อำนาจเจริญ 37 443039  โรงเรียนบ้านโคกกลาง / เสนางคนิคม / เสนางคนิคม 22 66 41 129 160 1
10 อำนาจเจริญ 38 443040  โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ / เสนางคนิคม / เสนางคนิคม 44 44 29 117 150 1
10 อำนาจเจริญ 39 443041  โรงเรียนบ้านหนองคล้า / เสนางคนิคม / เสนางคนิคม 72 49 47 168 210 1
10 อำนาจเจริญ 40 443042  โรงเรียนบ้านหนองไฮ / เสนางคนิคม / เสนางคนิคม 68 86 73 227 280 1
10 อำนาจเจริญ 41 443043  โรงเรียนบ้านหนองสามสี / เสนางคนิคม / เสนางคนิคม 28 81 2 111 140 1
10 อำนาจเจริญ 42 443044  โรงเรียนบ้านโพนทอง / เสนางคนิคม / เสนางคนิคม 102 104 7 213 260 1
10 อำนาจเจริญ 43 443061  โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม / เสนางคนิคม / เสนางคนิคม 76 100 - 176 220 1
10 อำนาจเจริญ 44 443046  โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ / คำพระ / หัวตะพาน 47 72 36 155 190 1
10 อำนาจเจริญ 45 443047  โรงเรียนบ้านเค็งใหญ่ / เค็งใหญ่ / หัวตะพาน 56 100 1 157 190 1
10 อำนาจเจริญ 46 443048  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ / หนองแก้ว / หัวตะพาน 36 38 42 116 140 1
10 อำนาจเจริญ 47 443049  โรงเรียนบ้านโนนเมือง / คำพระ / หัวตะพาน 17 18 8 43 60 1
10 อำนาจเจริญ 48 443050  โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง / หนองแก้ว / หัวตะพาน 17 22 1 40 50 1
10 อำนาจเจริญ 49 443051  โรงเรียนบ้านหัวดง / เค็งใหญ่ / หัวตะพาน 16 41 26 83 100 1
10 อำนาจเจริญ 50 443052  โรงเรียนบ้านหัวตะพาน / หัวตะพาน / หัวตะพาน 49 12 27 88 110 1
10 อำนาจเจริญ 51 443053  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อนอก-ใน / สร้างถ่อน้อย / หัวตะพาน 76 45 65 186 230 1
10 อำนาจเจริญ 52 443054  โรงเรียนบ้านหนองยอ-ดู่ใน / จิกดู่ / หัวตะพาน 36 73 4 113 140 1
10 อำนาจเจริญ 53 443055  โรงเรียนหนองไหล-คึมน้อยวิทายา / สร้างถ่อน้อย / หัวตะพาน 21 57 53 131 160 1
10 อำนาจเจริญ 54 443056  โรงเรียนศรีเจริญศึกษา / หัวตะพาน / หัวตะพาน 92 61 5 158 190 1
10 อำนาจเจริญ 55 443057  โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ / จิกดู่ / หัวตะพาน 20 29 15 64 80 1
10 อำนาจเจริญ 56 443058  โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน / หัวตะพาน / หัวตะพาน 155 71 12 238 290 1
10 อำนาจเจริญ 57 443059  โรงเรียนโพนเมืองน้อย / โพนเมืองน้อย / หัวตะพาน 129 27 - 156 190 1
10 อำนาจเจริญ 58 443060  โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม / หนองแก้ว / หัวตะพาน 4 44 50 98 120 1
11 นครราชสีมา 1 444001  วัดบึง / ในเมือง / เมืองนครราชสีมา 306 29 7 342 420 2
11 นครราชสีมา 2 444002  โรงเรียนวัดสระแก้ว / ในเมือง / เมืองนครราชสีมา 202 56 39 297 360 1
11 นครราชสีมา 3 444004  เรือนจำกลางนครราชสีมา / ในเมือง / เมืองนครราชสีมา 687 166 27 880 1,060 3
11 นครราชสีมา 4 444005  โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) / ในเมือง / เมืองนครราชสีมา 327 18 3 348 420 2
11 นครราชสีมา 5 444008  โรงเรียนบ้านบึงสาร / มะเริง / เมืองนครราชสีมา 134 37 13 184 230 1
11 นครราชสีมา 6 444009  โรงเรียนประชาสามัคคี / หนองระเวียง / เมืองนครราชสีมา 52 13 15 80 100 1
11 นครราชสีมา 7 444011  โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) / โคกตลาด / เมืองนครราชสีมา 171 45 28 244 300 1
11 นครราชสีมา 8 444012  โรงเรียนบ้านจอหอ / จอหอ / เมืองนครราชสีมา 126 10 4 140 170 1
11 นครราชสีมา 9 444013  โรงเรียนมหิศราธิบดี / บ้านโพธิ์ / เมืองนครราชสีมา 429 127 117 673 810 3
11 นครราชสีมา 10 444014  โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ / หนองไข่น้ำ / เมืองนครราชสีมา 89 55 17 161 200 1
11 นครราชสีมา 11 444015  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า / โคกกรวด / เมืองนครราชสีมา 268 136 46 450 540 2
11 นครราชสีมา 12 444016  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา / บ้านใหม่ / เมืองนครราชสีมา 442 117 28 587 710 2
11 นครราชสีมา 13 444017  วัดศีรษะละเลิง / บ้านใหม่ / เมืองนครราชสีมา 57 30 10 97 120 1
11 นครราชสีมา 14 444018  โรงเรียนอ่างห้วยยาง / สุรนารี / เมืองนครราชสีมา 121 54 - 175 210 1
11 นครราชสีมา 15 444019  โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง / พุดซา / เมืองนครราชสีมา 159 22 8 189 230 1
11 นครราชสีมา 16 444020  วัดหนองหว้า / ด่านคนคบ / โนนสูง 1,467 325 135 1,927 2,320 7
11 นครราชสีมา 17 444021  วัดโนนไทย / โนนไทย / โนนไทย 143 3 6 152 190 1
11 นครราชสีมา 18 444023  โรงเรียนบ้านนา / กำปัง / โนนไทย 133 47 77 257 310 1
11 นครราชสีมา 19 444024  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ / สำโรง / โนนไทย 130 69 20 219 270 1
11 นครราชสีมา 20 444025  โรงเรียนบ้านค้างพลู / ค้างพลู / โนนไทย 239 32 2 273 330 1
11 นครราชสีมา 21 444026  วัดสระตะเฆ่ / บัลลังก์ / โนนไทย 144 3 15 162 200 1
11 นครราชสีมา 22 444145  โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ / โนนไทย / โนนไทย 92 11 10 113 140 1
11 นครราชสีมา 23 444028  โรงเรียนบ้านหนองดุม / มะค่า / โนนไทย 138 27 17 182 220 1
11 นครราชสีมา 24 444029  วัดทองหลาง / พังเทียม / พระทองคำ 60 15 10 85 110 1
11 นครราชสีมา 25 444030  โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ / หนองหอย / พระทองคำ 252 78 27 357 430 2
11 นครราชสีมา 26 444031  โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) / ทัพรั้ง / พระทองคำ 403 48 2 453 550 2
11 นครราชสีมา 27 444032  โรงเรียนพระทองคำวิทยา / สระพระ / พระทองคำ 583 63 35 681 820 3
11 นครราชสีมา 28 444033  โรงเรียนขามสะแกแสง / ขามสะแกแสง / ขามสะแกแสง 1,012 277 42 1,331 1,600 5
11 นครราชสีมา 29 444034  โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน / หนองหัวฟาน / ขามสะแกแสง 237 82 16 335 410 2
11 นครราชสีมา 30 444035  โรงเรียนพุทธเกษตร / โนนเมือง / ขามสะแกแสง 222 53 20 295 360 1
11 นครราชสีมา 31 444036  วัดโพธิ์เมืองปัก / เมืองปัก / ปักธงชัย 134 6 5 145 180 1
11 นครราชสีมา 32 444037  โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต / เมืองปัก / ปักธงชัย 204 85 45 334 410 2
11 นครราชสีมา 33 444038  โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี / ตะคุ / ปักธงชัย 280 34 15 329 400 2
11 นครราชสีมา 34 444039  โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา / สะแกราช / ปักธงชัย 305 102 32 439 530 2
11 นครราชสีมา 35 444040  โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม / วังน้ำเขียว / วังน้ำเขียว 544 272 127 943 1,140 4
11 นครราชสีมา 36 444041  โรงเรียนวังหมีพิทยาคม / วังหมี / วังน้ำเขียว 163 77 46 286 350 1
11 นครราชสีมา 37 444042  โรงเรียนด่านอุดมวิทยา / อุดมทรัพย์ / วังน้ำเขียว 119 28 5 152 190 1
11 นครราชสีมา 38 444043  วัดบิง / โชคชัย / โชคชัย 157 5 - 162 200 1
11 นครราชสีมา 39 444044  โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา / ด่านเกวียน / โชคชัย 802 246 58 1,106 1,330 4
11 นครราชสีมา 40 444045  โรงเรียนหนองหัวแรต / แหลมทอง / หนองบุญมาก 491 27 7 525 630 2
11 นครราชสีมา 41 444046  โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก / หนองบุนนาก / หนองบุญมาก 301 83 27 411 500 2
11 นครราชสีมา 42 444047  โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่ / หนองไม้ไผ่ / หนองบุญมาก 622 8 15 645 780 3
11 นครราชสีมา 43 444048  โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา / สุขไพบูลย์ / เสิงสาง 210 48 43 301 370 2
11 นครราชสีมา 44 444049  วัดมิตรภาพวนาราม / กลางดง / ปากช่อง 187 76 2 265 320 1
11 นครราชสีมา 45 444050  วัดคลองดินดำ / หมูสี / ปากช่อง 60 32 14 106 130 1
11 นครราชสีมา 46 444051  โรงเรียนปากช่องพิทยาคม / จันทึก / ปากช่อง 322 208 92 622 750 3
11 นครราชสีมา 47 444052  โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม / โป่งตาลอง / ปากช่อง 131 56 9 196 240 1
11 นครราชสีมา 48 444053  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ๔ / คลองม่วง / ปากช่อง 172 45 21 238 290 1
11 นครราชสีมา 49 444054  โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา / ปากช่อง / ปากช่อง 192 36 4 232 280 1
11 นครราชสีมา 50 444055  โรงเรียนบ้านปากช่องคุรุสามัคคี / ปากช่อง / ปากช่อง 259 11 1 271 330 1
11 นครราชสีมา 51 444056  โรงเรียนเรืองศรีวิทยา / ปากช่อง / ปากช่อง 238 32 4 274 330 1
11 นครราชสีมา 52 444057  โรงเรียนประชานุสรณ์วิทยา / ปากช่อง / ปากช่อง 141 31 14 186 230 1
11 นครราชสีมา 53 444058  โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา / ปากช่อง / ปากช่อง 609 128 34 771 930 3
11 นครราชสีมา 54 444059  โรงเรียนสัญลักษณ์วิทยา / ปากช่อง / ปากช่อง 72 23 10 105 130 1
11 นครราชสีมา 55 444060  วิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยการปากช่อง / ปากช่อง / ปากช่อง 480 87 18 585 710 2
11 นครราชสีมา 56 444061  โรงเรียนบ้านวังไทร / วังไทร / ปากช่อง 303 62 7 372 450 2
11 นครราชสีมา 57 444062  โรงเรียนเทศบาล ๑ / หนองสาหร่าย / ปากช่อง 200 81 18 299 360 1
11 นครราชสีมา 58 444063  โรงเรียนแสงสุริยา / หนองสาหร่าย / ปากช่อง 367 - - 367 450 2
11 นครราชสีมา 59 444064  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย / หนองสาหร่าย / ปากช่อง 154 66 12 232 280 1
11 นครราชสีมา 60 444065  โรงเรียนปากช่อง ๒ / หนองสาหร่าย / ปากช่อง 206 125 23 354 430 2
11 นครราชสีมา 61 444066  โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา / วังกะทะ / ปากช่อง 121 18 6 145 180 1
11 นครราชสีมา 62 444067  วัดใหญ่สีคิ้ว / สีคิ้ว / สีคิ้ว 109 21 30 160 200 1
11 นครราชสีมา 63 444068  โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ / สีคิ้ว / สีคิ้ว 310 - - 310 380 2
11 นครราชสีมา 64 444069  โรงเรียนประสารวิทยา / สีคิ้ว / สีคิ้ว 288 75 9 372 450 2
11 นครราชสีมา 65 444070  วัดชัยศรีคณาราม / หนองน้ำใส / สีคิ้ว 91 28 15 134 170 1
11 นครราชสีมา 66 444071  โรงเรียนหนองน้ำใส / หนองน้ำใส / สีคิ้ว 149 - - 149 180 1
11 นครราชสีมา 67 444072  โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี / วังโรงใหญ่ / สีคิ้ว 185 58 28 271 330 1
11 นครราชสีมา 68 444073  โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว / ลาดบัวขาว / สีคิ้ว 80 31 3 114 140 1
11 นครราชสีมา 69 444074  เรือนจำอำเภอสีคิ้ว / ลาดบัวขาว / สีคิ้ว 161 44 8 213 260 1
11 นครราชสีมา 70 444075  โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร / คลองไผ่ / สีคิ้ว 141 32 12 185 230 1
11 นครราชสีมา 71 444076  เรือนจำกลางคลองไผ่ / คลองไผ่ / สีคิ้ว 593 217 47 857 1,030 3
11 นครราชสีมา 72 444077  ทัณฑสถานหญิงจังหวัดนครราชสีมา / คลองไผ่ / สีคิ้ว 351 332 45 728 880 3
11 นครราชสีมา 73 444078  ทัณฑสถานเกษตรอุสาหกรรมเขาพริก / คลองไผ่ / สีคิ้ว 201 52 8 261 320 1
11 นครราชสีมา 74 444079  โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา / บ้านหัน / สีคิ้ว 169 87 46 302 370 2
11 นครราชสีมา 75 444080  โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพ ๒๑๐ / มิตรภาพ / สีคิ้ว 371 55 4 430 520 2
11 นครราชสีมา 76 444081  โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว / หนองหญ้าขาว / สีคิ้ว 287 - - 287 350 1
11 นครราชสีมา 77 444082  โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี / ดอนเมือง / สีคิ้ว 178 - - 178 220 1
11 นครราชสีมา 78 444083  วัดใหญ่สูงเนิน / สูงเนิน / สูงเนิน 212 32 8 252 310 1
11 นครราชสีมา 79 444084  โรงเรียนกุดจิกวิทยา / กุดจิก / สูงเนิน 146 7 4 157 190 1
11 นครราชสีมา 80 444085  โรงเรียนบ้านหาญ / ด่านขุนทด / ด่านขุนทด 225 42 22 289 350 1
11 นครราชสีมา 81 444086  โรงเรียนมัธยมหนองกราดวัฒนา / หนองกราด / ด่านขุนทด 203 42 71 316 380 2
11 นครราชสีมา 82 444087  โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ / ห้วยบง / ด่านขุนทด 203 120 65 388 470 2
11 นครราชสีมา 83 444088  โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม / บ้านเก่า / ด่านขุนทด 169 42 58 269 330 1
11 นครราชสีมา 84 444089  โรงเรียนบ้านไร่ / กุดพิมาน / ด่านขุนทด 90 7 8 105 130 1
11 นครราชสีมา 85 444090  โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ / กุดพิมาน / ด่านขุนทด 149 93 66 308 370 2
11 นครราชสีมา 86 444091  โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา / บ้านแปรง / ด่านขุนทด 397 64 64 525 630 2
11 นครราชสีมา 87 444092  โรงเรียนบ้านหลุง (ใหม่บูรพาคม) / สระจรเข้ / ด่านขุนทด 127 38 3 168 210 1
11 นครราชสีมา 88 444093  โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี / ด่านใน / ด่านขุนทด 99 65 19 183 220 1
11 นครราชสีมา 89 444094  โรงเรียนบ้านหินดาด / หินดาด / ด่านขุนทด 92 53 4 149 180 1
11 นครราชสีมา 90 444096  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ / หนองแวง / เทพารักษ์ 103 47 34 184 230 1
11 นครราชสีมา 91 444097  โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา / ขามทะเลสอ / ขามทะเลสอ 479 296 47 822 990 3
11 นครราชสีมา 92 444098  วัดเดิม / ในเมือง / พิมาย 76 33 10 119 150 1
11 นครราชสีมา 93 444108  วัดศิริชัย / ไพล / ลำทะเมนชัย 878 - - 878 1,060 3
11 นครราชสีมา 94 444110  วัดประชาคมาราม / ทับสวาย / ห้วยแถลง 506 167 73 746 900 3
11 นครราชสีมา 95 444112  วัดบุ / หนองพลวง / จักราช 209 94 27 330 400 2
11 นครราชสีมา 96 444113  โรงเรียนหนองขามพิทยาคม / หนองขาม / จักราช 72 145 59 276 340 1
11 นครราชสีมา 97 444114  วัดตาเงิน / ศรีละกอ / จักราช 131 23 20 174 210 1
11 นครราชสีมา 98 444115  โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา / สีสุก / จักราช 107 73 14 194 240 1
11 นครราชสีมา 99 444116  วัดโพธิ์ทองเจริญ / ท่าช้าง / เฉลิมพระเกียรติ 120 39 9 168 210 1
11 นครราชสีมา 100 444117  โรงเรียนหนองยางพิทยาคม / หนองยาง / เฉลิมพระเกียรติ 266 136 62 464 560 2
11 นครราชสีมา 101 444118  โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง / ช้างทอง / เฉลิมพระเกียรติ 560 162 2 724 870 3
11 นครราชสีมา 102 444119  โรงเรียนหนองงูเหลือพิทยาคม / หนองงูเหลือม / เฉลิมพระเกียรติ 697 196 163 1,056 1,270 4
11 นครราชสีมา 103 444120  วัดตะคร้อ / เมืองคง / คง 833 39 63 935 1,130 4
11 นครราชสีมา 104 444121  วัดบ้านโคกหนองแวง / โนนตาเถร / โนนแดง 146 30 11 187 230 1
11 นครราชสีมา 105 444122  โรงเรียนชุมชนโนนแดง / โนนแดง / โนนแดง 503 78 46 627 760 3
11 นครราชสีมา 106 444148  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา / กระทุ่มราย / ประทาย 68 59 - 127 160 1
11 นครราชสีมา 107 444124  โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา / ประทาย / ประทาย 358 68 14 440 530 2
11 นครราชสีมา 108 444149  โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม / หันห้วยทราย / ประทาย 292 - - 292 360 1
11 นครราชสีมา 109 444126  โรงเรียนช่องแมวพิทยา / ดอนมัน / ประทาย 90 7 - 97 120 1
11 นครราชสีมา 110 444127  โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม / หนองพลวง / ประทาย 78 50 9 137 170 1
11 นครราชสีมา 111 444128  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง / ทุ่งสว่าง / ประทาย 96 26 28 150 180 1
11 นครราชสีมา 112 444129  โรงเรียนบ้านตำแย / หนองค่าย / ประทาย 29 59 5 93 120 1
11 นครราชสีมา 113 444130  วัดศาลาหนองขอน / บึงพะไล / แก้งสนามนาง 233 98 45 376 460 2
11 นครราชสีมา 114 444131  โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ / บ้านเหลื่อม / บ้านเหลื่อม 934 221 99 1,254 1,510 5
11 นครราชสีมา 115 444132  โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา / บัวใหญ่ / บัวใหญ่ 169 58 28 255 310 1
11 นครราชสีมา 116 444133  โรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) / บัวใหญ่ / บัวใหญ่ 366 159 45 570 690 2
11 นครราชสีมา 117 444134  วัดประชานิมิตร / บัวใหญ่ / บัวใหญ่ 436 146 28 610 740 3
11 นครราชสีมา 118 444135  โรงเรียนอมรศิลป์ / บัวใหญ่ / บัวใหญ่ 206 97 91 394 480 2
11 นครราชสีมา 119 444136  โรงเรียนบัวใหญ่เทคโนโลยีพณิชยการ / บัวใหญ่ / บัวใหญ่ 490 101 21 612 740 3
11 นครราชสีมา 120 444137  วัดปทุมวนาราม / บัวลาย / บัวลาย 160 74 1 235 290 1
11 นครราชสีมา 121 444139  วัดโนนประดู่ / โนนประดู่ / สีดา 423 26 - 449 540 2
11 นครราชสีมา 122 444140  วัดสมุทรการ / แชะ / ครบุรี 147 223 84 454 550 2
11 นครราชสีมา 123 444141  โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา / จระเข้หิน / ครบุรี 92 40 38 170 210 1
11 นครราชสีมา 124 444144  โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม / ตะขบ / ปักธงชัย 154 94 54 302 370 2
11 นครราชสีมา 125 444146  โรงเรียนเสิงสาง / เสิงสาง / เสิงสาง 262 60 1 323 390 2
11 บุรีรัมย์ 1 445001  วัดกลาง / ในเมือง / เมืองบุรีรัมย์ 292 - - 292 360 1
11 บุรีรัมย์ 2 445002  วัดอิสาณ / ในเมือง / เมืองบุรีรัมย์ 110 56 4 170 210 1
11 บุรีรัมย์ 3 445003  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ / อิสาณ / เมืองบุรีรัมย์ 367 40 14 421 510 2
11 บุรีรัมย์ 4 445004  วัดศรีสำโรง / หนองตาด / เมืองบุรีรัมย์ 90 72 66 228 280 1
11 บุรีรัมย์ 5 445005  โรงเรียนบัวหลวงพิทยาคม / บ้านบัว / เมืองบุรีรัมย์ 554 142 5 701 850 3
11 บุรีรัมย์ 6 445006  วัดตลาดชัย / สองห้อง / เมืองบุรีรัมย์ 312 66 28 406 490 2
11 บุรีรัมย์ 7 445007  วัดศาลาลอย / สะแกซำ / เมืองบุรีรัมย์ 64 23 - 87 110 1
11 บุรีรัมย์ 8 445008  โรงเรียนกลันทาพิทยาคม / ถลุงเหล็ก / เมืองบุรีรัมย์ 470 87 21 578 700 2
11 บุรีรัมย์ 9 445009  มหาวิทยาลัยฯ ห้องเรียนจังหวัดบุรีรัมย์ / เสม็ด / เมืองบุรีรัมย์ 82 127 4 213 260 1
11 บุรีรัมย์ 10 445010  โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม / สวายจีก / เมืองบุรีรัมย์ 485 24 47 556 670 2
11 บุรีรัมย์ 11 445011  โรงเรียนบ้านเมืองดู่ / เมืองฝาง / เมืองบุรีรัมย์ 219 33 32 284 350 1
11 บุรีรัมย์ 12 445088  โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ / สะแกโพรง / เมืองบุรีรัมย์ 134 86 35 255 310 1
11 บุรีรัมย์ 13 445089  โรงเรียนพระครูพิทยาคม / พระครู / เมืองบุรีรัมย์ 1,020 157 35 1,212 1,460 5
11 บุรีรัมย์ 14 445092  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ / ในเมือง / เมืองบุรีรัมย์ 926 - - 926 1,120 4
11 บุรีรัมย์ 15 445012  วัดบ้านโคกวัด / บ้านด่าน / บ้านด่าน 461 67 40 568 690 2
11 บุรีรัมย์ 16 445013  วัดจำปา / ประโคนชัย / ประโคนชัย 1,794 87 17 1,898 2,280 7
11 บุรีรัมย์ 17 445017  วัดโพนทอง / พุทไธสง / พุทไธสง 115 23 4 142 180 1
11 บุรีรัมย์ 18 445018  วัดกลาง / นางรอง / นางรอง 468 151 48 667 810 3
11 บุรีรัมย์ 19 445019  วัดขุนก้อง / นางรอง / นางรอง 325 51 7 383 460 2
11 บุรีรัมย์ 20 445020  วัดร่องมันเทศ / นางรอง / นางรอง 397 306 102 805 970 3
11 บุรีรัมย์ 21 445021  เรือนจำอำเภอนางรอง / นางรอง / นางรอง 250 169 53 472 570 2
11 บุรีรัมย์ 22 445022  วัดหัวสะพาน / นางรอง / นางรอง 294 - - 294 360 1
11 บุรีรัมย์ 23 445023  วัดตาไก้พลวง / ตาไก้พลวง / นางรอง 487 88 30 605 730 3
11 บุรีรัมย์ 24 445024  วัดโพธิ์คงคา / บ้านสิงห์ / นางรอง 481 198 104 783 940 3
11 บุรีรัมย์ 25 445025  วัดโคกยาง / ทรัพย์พระยา / นางรอง 131 101 6 238 290 1
11 บุรีรัมย์ 26 445026  วัดมะค่ากระสังข์ / หัวถนน / นางรอง 190 41 - 231 280 1
11 บุรีรัมย์ 27 445090  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ / นางรอง / นางรอง 537 82 33 652 790 3
11 บุรีรัมย์ 28 445093  วัดใหม่เรไรทอง / ถนนหัก / นางรอง 361 105 4 470 570 2
11 บุรีรัมย์ 29 445027  โรงเรียนธารทองพิทยาคม / ลำปลายมาศ / ลำปลายมาศ 289 30 5 324 390 2
11 บุรีรัมย์ 30 445028  โรงเรียนลำปลายมาศ / ลำปลายมาศ / ลำปลายมาศ 219 62 44 325 390 2
11 บุรีรัมย์ 31 445100  วัดแจ้งตลาดโพธิ์ / ตลาดโพธิ์ / ลำปลายมาศ 438 190 30 658 790 3
11 บุรีรัมย์ 32 445030  โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง / หนองกะทิง / ลำปลายมาศ 178 57 5 240 290 1
11 บุรีรัมย์ 33 445031  โรงเรียนรวมมิตรวิทยา / ผไทรินทร์ / ลำปลายมาศ 75 43 70 188 230 1
11 บุรีรัมย์ 34 445032  โรงเรียนบ้านยางคุรุราษฎร์รังสรรค์ / บ้านยาง / ลำปลายมาศ 225 197 21 443 540 2
11 บุรีรัมย์ 35 445033  โรงเรียนบ้านหนองโดนปราสาทวิทย์ / หนองโดน / ลำปลายมาศ 121 68 21 210 260 1
11 บุรีรัมย์ 36 445034  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา / หนองบัวโคก / ลำปลายมาศ 155 37 - 192 240 1
11 บุรีรัมย์ 37 445035  โรงเรียนโคกกลางอนุสรณ์ / โคกกลาง / ลำปลายมาศ 181 56 11 248 300 1
11 บุรีรัมย์ 38 445036  โรงเรียนวัดบ้านหินโคน "คุรุราษฎร์บำรุง" / หินโคน / ลำปลายมาศ 189 49 5 243 300 1
11 บุรีรัมย์ 39 445037  วัดใหม่สายตะกู / สายตะกู / บ้านกรวด 526 123 23 672 810 3
11 บุรีรัมย์ 40 445038  วัดบ้านหนองแขม / กระสัง / กระสัง 688 278 64 1,030 1,240 4
11 บุรีรัมย์ 41 445039  โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม / กระสัง / กระสัง 188 68 29 285 350 1
11 บุรีรัมย์ 42 445040  โรงเรียนลำดวนพิทยาคม / กระสัง / กระสัง 515 161 70 746 900 3
11 บุรีรัมย์ 43 445041  วัดบัวถนน / สูงเนิน / กระสัง 306 87 49 442 540 2
11 บุรีรัมย์ 44 445042  วัดสำโรง / สำโรงใหม่ / ละหานทราย 229 39 31 299 360 1
11 บุรีรัมย์ 45 445094  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก / ละหานทราย / ละหานทราย 424 84 - 508 610 2
11 บุรีรัมย์ 46 445043  โรงเรียนบ้านปากช่อง / สำโรงใหม่ / ละหานทราย 327 - 16 343 420 2
11 บุรีรัมย์ 47 445046  โรงเรียนวัดโคกสะอาด / หนองตะครอง / ละหานทราย 167 29 15 211 260 1
11 บุรีรัมย์ 48 445047  โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร / ตาจง / ละหานทราย 191 58 74 323 390 2
11 บุรีรัมย์ 49 445048  โรงเรียนวัดปานจัยนาราม / โคกว่าน / ละหานทราย 187 85 25 297 360 1
11 บุรีรัมย์ 50 445049  โรงเรียนบ้านหงอนไก่ / หนองแวง / ละหานทราย 300 43 5 348 420 2
11 บุรีรัมย์ 51 445044  โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย / สำโรงใหม่ / ละหานทราย 202 199 36 437 530 2
11 บุรีรัมย์ 52 445045  โรงเรียนบ้านสันติสุข / สำโรงใหม่ / ละหานทราย 51 50 - 101 130 1
11 บุรีรัมย์ 53 445101  โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ / ตาจง / ละหานทราย 120 16 2 138 170 1
11 บุรีรัมย์ 54 445102  โรงเรียนบ้านโคกตาพรม / ตาจง / ละหานทราย 98 58 - 156 190 1
11 บุรีรัมย์ 55 445103  โรงเรียนบ้านละหานทราย / ละหานทราย / ละหานทราย 202 52 2 256 310 1
11 บุรีรัมย์ 56 445095  โรงเรียนละหานทรายวิทยา / ละหานทราย / ละหานทราย 208 9 8 225 270 1
11 บุรีรัมย์ 57 445051  วัดโนนดินแดงใต้ / โนนดินแดง / โนนดินแดง 120 40 - 160 200 1
11 บุรีรัมย์ 58 445052  โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง / โนนดินแดง / โนนดินแดง 126 - - 126 160 1
11 บุรีรัมย์ 59 445053  โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ / โนนดินแดง / โนนดินแดง 213 195 185 593 720 3
11 บุรีรัมย์ 60 445054  โรงเรียนบ้านลำนางรอง / โนนดินแดง / โนนดินแดง 60 35 32 127 160 1
11 บุรีรัมย์ 61 445055  โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ / โนนดินแดง / โนนดินแดง 20 9 19 48 60 1
11 บุรีรัมย์ 62 445091  โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี / ส้มป่อย / โนนดินแดง 26 43 31 100 120 1
11 บุรีรัมย์ 63 445056  วัดสุพลศรัทธาราม / ตะเคียบ / คูเมือง 236 - - 236 290 1
11 บุรีรัมย์ 64 445057  วัดเย้ยปราสาท / เย้ยปราสาท / หนองกี่ 471 58 25 554 670 2
11 บุรีรัมย์ 65 445058  วัดโพธิ์ย้อย / ปะคำ / ปะคำ 767 294 88 1,149 1,380 4
11 บุรีรัมย์ 66 445059  วัดหนองหงส์ / สระแก้ว / หนองหงส์ 143 145 15 303 370 2
11 บุรีรัมย์ 67 445060  โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง / ไทยสามัคคี / หนองหงส์ 203 130 63 396 480 2
11 บุรีรัมย์ 68 445061  โรงเรียนเบญจมาศกุญชร / สระทอง / หนองหงส์ 224 60 23 307 370 2
11 บุรีรัมย์ 69 445062  โรงเรียนสระมะค่าวิทยา / ห้วยหิน / หนองหงส์ 122 1 - 123 150 1
11 บุรีรัมย์ 70 445063  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท / เมืองฝ้าย / หนองหงส์ 197 53 70 320 390 2
11 บุรีรัมย์ 71 445064  วัดบ้านโคกเหล็ก / สามแวง / ห้วยราช 31 14 5 50 60 1
11 บุรีรัมย์ 72 445065  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ / สามแวง / ห้วยราช 58 10 2 70 90 1
11 บุรีรัมย์ 73 445066  โรงเรียนวัดบ้านสนวน / สนวน / ห้วยราช 157 112 92 361 440 2
11 บุรีรัมย์ 74 445068  วัดบ้านเมืองโพธิ์ / เมืองโพธิ์ / ห้วยราช 100 47 16 163 200 1
11 บุรีรัมย์ 75 445069  วัดสว่างโพธิ์ทองวราราม / ทุ่งจังหัน / โนนสุวรรณ 190 148 53 391 470 2
11 บุรีรัมย์ 76 445096  วัดโนนสุวรรณ / โกรกแก้ว / โนนสุวรรณ 140 191 59 390 470 2
11 บุรีรัมย์ 77 445070  วัดสระจันทร์ / หนองเยือง / บ้านใหม่ไชยพจน์ 316 39 24 379 460 2
11 บุรีรัมย์ 78 445071  วัดปราสาทวนาราม / หนองปล่อง / ชำนิ 28 44 - 72 90 1
11 บุรีรัมย์ 79 445072  วัดละลวด / ละลวด / ชำนิ 190 39 60 289 350 1
11 บุรีรัมย์ 80 445073  วัดพลับพลา / สะเดา / พลับพลาชัย 305 109 18 432 520 2
11 บุรีรัมย์ 81 445097  โรงเรียนดอนไม้ไฟ / ตาเป๊ก / เฉลิมพระเกียรติ 393 72 51 516 620 2
11 บุรีรัมย์ 82 445075  โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ / ยายแย้มพัฒนา / เฉลิมพระเกียรติ 79 98 12 189 230 1
11 บุรีรัมย์ 83 445098  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (หนองหิน) / ถาวร / เฉลิมพระเกียรติ 163 100 33 296 360 1
11 บุรีรัมย์ 84 445099  โรงเรียนบ้านโคกยาง / อีสานเขต / เฉลิมพระเกียรติ 174 8 37 219 270 1
11 บุรีรัมย์ 85 445077  โรงเรียนอมรสิริสามัคคี / บ้านคู / นาโพธิ์ 241 90 1 332 400 2
11 บุรีรัมย์ 86 445078  วัดสมศรี / นาโพธิ์ / นาโพธิ์ 118 140 - 258 310 1
11 บุรีรัมย์ 87 445079  วัดประชาบูรณะ / นิคม / สตึก 20 - - 20 30 1
11 บุรีรัมย์ 88 445080  โรงเรียนบ้านหนองม่วง / นิคม / สตึก 73 13 5 91 110 1
11 บุรีรัมย์ 89 445082  โรงเรียนบ้านเมืองแก / เมืองแก / สตึก 114 - - 114 140 1
11 บุรีรัมย์ 90 445084  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ / หนองใหญ่ / สตึก 21 85 - 106 130 1
11 บุรีรัมย์ 91 445086  วัดสว่างแคนทะเล / สระบัว / แคนดง 111 31 2 144 180 1
11 บุรีรัมย์ 92 445087  โรงเรียนบ้านหัวฝาย / หัวฝาย / แคนดง 101 - - 101 130 1
11 ชัยภูมิ 1 446001  วัดทรงศิลา / ในเมือง / เมืองชัยภูมิ 959 476 372 1,807 2,170 7
11 ชัยภูมิ 2 446002  เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ / ในเมือง / เมืองชัยภูมิ 127 52 9 188 230 1
11 ชัยภูมิ 3 446003  วัดปทุมชาติ / ชีลอง / เมืองชัยภูมิ 153 74 9 236 290 1
11 ชัยภูมิ 4 446004  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย / กุดตุ้ม / เมืองชัยภูมิ 95 109 24 228 280 1
11 ชัยภูมิ 5 446005  โรงเรียนฉิมพลีวิทยา / โนนสำราญ / เมืองชัยภูมิ 250 97 - 347 420 2
11 ชัยภูมิ 6 446006  วัดชัยพิบูลย์ / หนองไผ่ / เมืองชัยภูมิ 199 69 40 308 370 2
11 ชัยภูมิ 7 446007  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ / นาฝาย / เมืองชัยภูมิ 1,259 816 77 2,152 2,590 8
11 ชัยภูมิ 8 446008  วัดสง่าคงคาราม / บ้านแก้ง / แก้งคร้อ 174 55 38 267 330 1
11 ชัยภูมิ 9 446009  วัดป่าโคกกุง / โคกกุง / แก้งคร้อ 502 51 1 554 670 2
11 ชัยภูมิ 10 446010  โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง / บ้านเดื่อ / เกษตรสมบูรณ์ 312 44 46 402 490 2
11 ชัยภูมิ 11 446011  วัดหนองบัวลอย / โคกมั่งงอย / คอนสวรรค์ 202 70 25 297 360 1
11 ชัยภูมิ 12 446012  วัดเจดีย์ / คอนสาร / คอนสาร 300 43 1 344 420 2
11 ชัยภูมิ 13 446013  วัดนิคม / หนองบัวบาน / จัตุรัส 367 147 59 573 690 2
11 ชัยภูมิ 14 446014  วัดท่ากูบ / ท่ากูบ / ซับใหญ่ 420 40 40 500 600 2
11 ชัยภูมิ 15 446015  วัดวะตะแบก / วะตะแบก / เทพสถิต 470 - - 470 570 2
11 ชัยภูมิ 16 446016  วัดบึงบริบูรณ์ / ตาเนิน / เนินสง่า 465 148 99 712 860 3
11 ชัยภูมิ 17 446017  วัดวิเชียรธรรมาราม / บ้านแท่น / บ้านแท่น 247 80 55 382 460 2
11 ชัยภูมิ 18 446018  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน / บ้านเขว้า / บ้านเขว้า 520 203 41 764 920 3
11 ชัยภูมิ 19 446019  โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา / บ้านชวน / บำเหน็จณรงค์ 617 103 68 788 950 3
11 ชัยภูมิ 20 446020  วัดนครบาล / ผักปัง / ภูเขียว 407 129 98 634 770 3
11 ชัยภูมิ 21 446021  วัดบัวบาน / กวางโจน / ภูเขียว 237 127 58 422 510 2
11 ชัยภูมิ 22 446022  เรือนจำอำเภอภูเขียว / ผักปัง / ภูเขียว 91 91 26 208 250 1
11 ชัยภูมิ 23 446023  โรงเรียนบ้านลาดใต้ / หนองบัวแดง / หนองบัวแดง 467 235 64 766 920 3
11 ชัยภูมิ 24 446024  โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา / เจาทอง / ภักดีชุมพล 468 50 14 532 640 2
11 ชัยภูมิ 25 446025  วัดระเหวประชาสรรค์ / หนองบัวระเหว / หนองบัวระเหว 106 15 10 131 160 1
11 สุรินทร์ 1 447001  โรงเรียนสิรินธร / ในเมือง / เมืองสุรินทร์ 953 174 35 1,162 1,400 4
11 สุรินทร์ 2 447002  โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา / ในเมือง / เมืองสุรินทร์ 742 145 12 899 1,080 4
11 สุรินทร์ 3 447003  วัดเพี้ยราม / เพี้ยราม / เมืองสุรินทร์ 268 119 37 424 510 2
11 สุรินทร์ 4 447004  วัดจอมสุทธาวาส / เมืองที / เมืองสุรินทร์ 387 113 78 578 700 2
11 สุรินทร์ 5 447005  โรงเรียนสวายวิทยาคาร / สวาย / เมืองสุรินทร์ 279 158 116 553 670 2
11 สุรินทร์ 6 447006  โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ / ราม / เมืองสุรินทร์ 209 75 28 312 380 2
11 สุรินทร์ 7 447010  โรงเรียนนาบัววิทยา / นาบัว / เมืองสุรินทร์ 68 93 25 186 230 1
11 สุรินทร์ 8 447011  วัดประทุมธรรมชาติ / แกใหญ่ / เมืองสุรินทร์ 501 45 15 561 680 2
11 สุรินทร์ 9 447012  โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล / นอกเมือง / เมืองสุรินทร์ 127 17 16 160 200 1
11 สุรินทร์ 10 447079  โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน / ในเมือง / เมืองสุรินทร์ 1,638 12 3 1,653 1,990 6
11 สุรินทร์ 11 447080  โรงเรียนมหิธรวิทยา / นอกเมือง / เมืองสุรินทร์ 148 - - 148 180 1
11 สุรินทร์ 12 447081  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ / นอกเมือง / เมืองสุรินทร์ 230 19 7 256 310 1
11 สุรินทร์ 13 447082  โรงเรียนท่าสว่างวิทยา / ท่าสว่าง / เมืองสุรินทร์ 170 11 1 182 220 1
11 สุรินทร์ 14 447083  โรงเรียนโชคเพชรวิทยา / คอโค / เมืองสุรินทร์ 277 - - 277 340 1
11 สุรินทร์ 15 447084  โรงเรียนศรีผไทสมันต์ / นาบัว / เมืองสุรินทร์ 243 13 1 257 310 1
11 สุรินทร์ 16 447013  โรงเรียนสินรินทร์วิทยา / เขวาสินรินทร์ / เขวาสินรินทร์ 1,040 234 176 1,450 1,740 5
11 สุรินทร์ 17 447014  โรงเรียนบ้านแสรออ / ตากูก / เขวาสินรินทร์ 166 151 40 357 430 2
11 สุรินทร์ 18 447015  วัดศรีวิหารเจริญ / ระแงง / ศีขรภูมิ 444 19 - 463 560 2
11 สุรินทร์ 19 447016  โรงเรียนบ้านยางเตี้ย / ระแงง / ศีขรภูมิ 259 46 5 310 380 2
11 สุรินทร์ 20 447017  วัดกาเจาะ / ตรึม / ศีขรภูมิ 107 49 - 156 190 1
11 สุรินทร์ 21 447018  วัดทุ่งสว่างนารุ่ง / นารุ่ง / ศีขรภูมิ 340 208 50 598 720 3
11 สุรินทร์ 22 447019  โรงเรียนวังข่าพัฒนา / ช่างปี่ / ศีขรภูมิ 351 187 44 582 700 2
11 สุรินทร์ 23 447020  โรงเรียนแตลศิริวิทยา / แตล / ศีขรภูมิ 450 176 15 641 770 3
11 สุรินทร์ 24 447021  โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา / หนองบัว / ศีขรภูมิ 175 45 46 266 320 1
11 สุรินทร์ 25 447022  โรงเรียนบ้านตรมไพร / ตรมไพร / ศีขรภูมิ 668 150 19 837 1,010 3
11 สุรินทร์ 26 447085  โรงเรียนห้วยจริงวิทยา / คาละแมะ / ศึขรภูมิ 685 116 71 872 1,050 3
11 สุรินทร์ 27 447086  โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) / ตรึม / ศีขรภูมิ 396 30 9 435 530 2
11 สุรินทร์ 28 447024  วัดกลาง / รัตนบุรี / รัตนบุรี 776 39 11 826 1,000 3
11 สุรินทร์ 29 447025  เรือนจำอำเภอรัตนบุรี / รัตนบุรี / รัตนบุรี 71 75 9 155 190 1
11 สุรินทร์ 30 447027  โรงเรียนธาตุศรีนคร / ธาตุ / รัตนบุรี 403 18 1 422 510 2
11 สุรินทร์ 31 447028  โรงเรียนปทุมมาศวิทยา / หนองบัวทอง / รัตนบุรี 257 157 68 482 580 2
11 สุรินทร์ 32 447029  โรงเรียนโกศลวิทยา (รัตนกิจวิทยา) / ระเวียง / โนนนารายณ์ 354 34 34 422 510 2
11 สุรินทร์ 33 447030  โรงเรียนโนนเทพ / หนองเทพ / โนนนารายณ์ 506 66 30 602 730 3
11 สุรินทร์ 34 447032  โรงเรียนลานทรายพิทยาคม / บะ / ท่าตูม 131 94 106 331 400 2
11 สุรินทร์ 35 447033  โรงเรียนช้างบุญวิทยา / กระโพ / ท่าตูม 73 57 12 142 180 1
11 สุรินทร์ 36 447034  โรงเรียนบ้านท่าศิลา / เมืองแก / ท่าตูม 213 47 3 263 320 1
11 สุรินทร์ 37 447035  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวโคก / บัวโคก / ท่าตูม 187 78 23 288 350 1
11 สุรินทร์ 38 447036  โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม / หนองบัว / ท่าตูม 291 38 6 335 410 2
11 สุรินทร์ 39 447038  วัดสุวรรณวิจิตร / กังแอน / ปราสาท 4,407 211 21 4,639 5,570 16
11 สุรินทร์ 40 447039  โรงเรียนตาเบาวิทยา / ตาเบา / ปราสาท 224 60 32 316 380 2
11 สุรินทร์ 41 447040  โรงเรียนตานีวิทยา / ตานี / ปราสาท 642 270 76 988 1,190 4
11 สุรินทร์ 42 447041  โรงเรียนบ้านกูน / โคกสะอาด / ปราสาท 224 39 5 268 330 1
11 สุรินทร์ 43 447042  โรงเรียนบ้านเสกกอง / หนองใหญ่ / ปราสาท 199 66 6 271 330 1
11 สุรินทร์ 44 447076  โรงเรียนโคกยางวิทยา / โคกยาง / ปราสาท 510 - - 510 620 2
11 สุรินทร์ 45 447044  โรงเรียนวันเจริญสามัคคี / บ้านไทร / ปราสาท 470 92 65 627 760 3
11 สุรินทร์ 46 447045  โรงเรียนสังขะ / สังขะ / สังขะ 336 202 120 658 790 3
11 สุรินทร์ 47 447047  โรงเรียนบ้านวังปลัด / ทับทัน / สังขะ 256 75 25 356 430 2
11 สุรินทร์ 48 447048  โรงเรียนขอนแตก / ขอนแตก / สังขะ 150 17 1 168 210 1
11 สุรินทร์ 49 447049  โรงเรียนหนองโสนวิทยา / ขอนแตก / สังขะ 92 25 3 120 150 1
11 สุรินทร์ 50 447050  โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี / บ้านชบ / สังขะ 204 151 26 381 460 2
11 สุรินทร์ 51 447051  โรงเรียนบ้านกระสัง / พระแก้ว / สังขะ 401 169 83 653 790 3
11 สุรินทร์ 52 447052  โรงเรียนบ้านเถกิง / ตาคง / สังขะ 373 52 2 427 520 2
11 สุรินทร์ 53 447053  โรงเรียนบ้านโคกไทร / บ้านจารย์ / สังขะ 965 154 39 1,158 1,390 4
11 สุรินทร์ 54 447054  โรงเรียนบ้านตรวจ / ตรวจ / ศรีณรงค์ 360 65 21 446 540 2
11 สุรินทร์ 55 447055  โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว / ตรวจ / ศรีณรงค์ 241 9 - 250 300 1
11 สุรินทร์ 56 447056  โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย / ศรีสุข / ศรีณรงค์ 241 102 43 386 470 2
11 สุรินทร์ 57 447057  วัดสว่างบูรพาราม / แจนแวน / ศรีณรงค์ 160 17 10 187 230 1
11 สุรินทร์ 58 447058  โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม / สำโรงทาบ / สำโรงทาบ 506 154 23 683 820 3
11 สุรินทร์ 59 447077  วัดศรีสว่างโคกสะอาด / สนม / สนม 220 65 42 327 400 2
11 สุรินทร์ 60 447060  วัดสุทธิวงศา / หัวงัว / สนม 23 55 22 100 120 1
11 สุรินทร์ 61 447061  โรงเรียนหนองอียอวิทยา / หนองอียอ / สนม 404 66 6 476 580 2
11 สุรินทร์ 62 447062  โรงเรียนบ้านนานวน / นานวน / สนม 58 20 28 106 130 1
11 สุรินทร์ 63 447064  วัดกลางชุมพลบุรี / ชุมพลบุรี / ชุมพลบุรี 130 93 39 262 320 1
11 สุรินทร์ 64 447065  วัดประชาสังคม / เมืองบัว / ชุมพลบุรี 445 103 50 598 720 3
11 สุรินทร์ 65 447066  วัดไทรงาม / เมืองบัว / ชุมพลบุรี 402 103 81 586 710 2
11 สุรินทร์ 66 447067  วัดจอมพระ / จอมพระ / จอมพระ 340 24 - 364 440 2
11 สุรินทร์ 67 447068  โรงเรียนหนองสนิทวิทยา / หนองสนิท / จอมพระ 282 66 11 359 440 2
11 สุรินทร์ 68 447087  โรงเรียนบุแกรงวิทยา / บุแกรง / จอมพระ 368 28 17 413 500 2
11 สุรินทร์ 69 447088  โรงเรียนเมืองลีงวิทยา / เมืองลีง / จอมพระ 623 - - 623 750 3
11 สุรินทร์ 70 447069  โรงเรียนกาบเชิงวิทยา / กาบเชิง / กาบเชิง 1,129 164 83 1,376 1,660 5
11 สุรินทร์ 71 447070  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน / โคกตะเคียน / กาบเชิง 360 93 56 509 620 2
11 สุรินทร์ 72 447078  โรงเรียนบัวเชดวิทยา / บัวเชด / บัวเชด 1,622 194 107 1,923 2,310 7
11 สุรินทร์ 73 447072  โรงเรียนบ้านสะเดา / สะเดา / บัวเชด 284 41 14 339 410 2
11 สุรินทร์ 74 447073  โรงเรียนพนาสนวิทยา / อู่โลก / ลำดวน 858 146 - 1,004 1,210 4
11 สุรินทร์ 75 447074  โรงเรียนพนมดงรักวิทยา / จีกแดก / พนมดงรัก 1,004 - - 1,004 1,210 4
11 สุรินทร์ 76 447089  โรงเรียนบ้านรุน / บักได / พนมดงรัก 381 66 42 489 590 2
12 ปราจีนบุรี 1 448001  ทัณฑสถานสวนไผ่ / เนินหอม / เมืองปราจีนบุรี 21 1 1 23 30 1
12 ปราจีนบุรี 2 448002  โรงเรียนบ้านเนินหอม / เนินหอม / เมืองปราจีนบุรี 82 89 11 182 220 1
12 ปราจีนบุรี 3 448003  เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี / หน้าเมือง / เมืองปราจีนบุรี 224 70 25 319 390 2
12 ปราจีนบุรี 4 448004  วัดหลวงปรีชากุล / หน้าเมือง / เมืองปราจีนบุรี 46 73 - 119 150 1
12 ปราจีนบุรี 5 448005  โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ / หน้าเมือง / เมืองปราจีนบุรี 80 96 38 214 260 1
12 ปราจีนบุรี 6 448006  โรงเรียนเทศบาล ๒ / หน้าเมือง / เมืองปราจีนบุรี 95 113 26 234 290 1
12 ปราจีนบุรี 7 448007  โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี / หน้าเมือง / เมืองปราจีนบุรี 114 296 71 481 580 2
12 ปราจีนบุรี 8 448008  โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี / หน้าเมือง / เมืองปราจีนบุรี 318 368 62 748 900 3
12 ปราจีนบุรี 9 448010  โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา / หน้าเมือง / เมืองปราจีนบุรี 103 133 32 268 330 1
12 ปราจีนบุรี 10 448011  วัดเทพประสิทธยาราม / โนนห้อม / เมืองปราจีนบุรี 130 125 12 267 330 1
12 ปราจีนบุรี 11 448012  วัดป่ามะไฟ / โคกไม้ลาย / เมืองปราจีนบุรี 31 41 41 113 140 1
12 ปราจีนบุรี 12 448013  โรงเรียนวัดลำดวน / ดงพระราม / เมืองปราจีนบุรี 95 125 37 257 310 1
12 ปราจีนบุรี 13 448014  โรงเรียนบ้านแหลมหิน / ไม้เค็ด / เมืองปราจีนบุรี 93 93 42 228 280 1
12 ปราจีนบุรี 14 448059  โรงเรียนวัดหัวกรด / บางเดชะ / เมืองปราจีนบุรี 25 23 31 79 100 1
12 ปราจีนบุรี 15 448060  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย / ดงพระราม / เมืองปราจีนบุรี 371 - - 371 450 2
12 ปราจีนบุรี 16 448061  โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี / หน้าเมือง / เมืองปราจีนบุรี 204 11 3 218 270 1
12 ปราจีนบุรี 17 448062  โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี / บ้านพระ / เมืองปราจีนบุรี 206 44 2 252 310 1
12 ปราจีนบุรี 18 448015  เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี / กบินทร์ / กบินทร์บุรี 73 64 20 157 190 1
12 ปราจีนบุรี 19 448016  วัดทุ่งแฝก / กบินทร์ / กบินทร์บุรี 688 491 339 1,518 1,830 6
12 ปราจีนบุรี 20 448017  วัดรัตนชมภู / วังดาล / กบินทร์บุรี 360 137 84 581 700 2
12 ปราจีนบุรี 21 448057  วัดเขาลูกช้าง / ลาดตะเคียน / กบินทร์บุรี 185 225 176 586 710 2
12 ปราจีนบุรี 22 448056  วัดพระยาทำ / กบินทร์ / กบินทร์บุรี 509 401 139 1,049 1,260 4
12 ปราจีนบุรี 23 448018  วัดสว่างอารมณ์ / เมืองเก่า / กบินทร์บุรี 813 429 135 1,377 1,660 5
12 ปราจีนบุรี 24 448019  วัดอัมพวัน / เมืองเก่า / กบินทร์บุรี 554 596 302 1,452 1,750 5
12 ปราจีนบุรี 25 448020  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี / หนองกี่ / กบินทร์บุรี 755 363 84 1,202 1,450 5
12 ปราจีนบุรี 26 448021  โรงเรียนบ่อทองวิทยา / บ่อทอง / กบินทร์บุรี 147 143 46 336 410 2
12 ปราจีนบุรี 27 448063  วัดเขาวงศ์ / ย่านรี / กบินทร์บุรี 172 114 90 376 460 2
12 ปราจีนบุรี 28 448023  วัดวังกวาง / วังท่าช้าง / กบินทร์บุรี 362 194 173 729 880 3
12 ปราจีนบุรี 29 448024  โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม / วังตะเคียน / กบินทร์บุรี 138 164 78 380 460 2
12 ปราจีนบุรี 30 448025  โรงเรียนบ้านหอย / บ้านหอย / ประจันตคาม 221 74 30 325 390 2
12 ปราจีนบุรี 31 448026  โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง / ประจันตคาม / ประจันตคาม 43 50 23 116 140 1
12 ปราจีนบุรี 32 448027  โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม / ประจันตคาม / ประจันตคาม 108 22 54 184 230 1
12 ปราจีนบุรี 33 448028  โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม / ประจันตคาม / ประจันตคาม 78 60 2 140 170 1
12 ปราจีนบุรี 34 448029  โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม / ประจันตคาม / ประจันตคาม 32 101 22 155 190 1
12 ปราจีนบุรี 35 448030  โรงเรียนสุวรรณวิทยา / คำโตนด / ประจันตคาม 110 75 72 257 310 1
12 ปราจีนบุรี 36 448031  วัดบุฝ้าย / บุฝ้าย / ประจันตคาม 105 235 16 356 430 2
12 ปราจีนบุรี 37 448032  วัดใหม่กรงทอง / ศรีมหาโพธิ / ศรีมหาโพธิ 499 525 466 1,490 1,790 6
12 ปราจีนบุรี 38 448033  โรงเรียนศรีมหาโพธิ / ศรีมหาโพธิ / ศรีมหาโพธิ 67 53 24 144 180 1
12 ปราจีนบุรี 39 448034  วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม / กรอกสมบูรณ์ / ศรีมหาโพธิ 384 151 178 713 860 3
12 ปราจีนบุรี 40 448035  โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ / หนองโพรง / ศรีมหาโพธิ 120 93 66 279 340 1
12 ปราจีนบุรี 41 448036  โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม / ดงกระทงยาม / ศรีมหาโพธิ 59 33 26 118 150 1
12 ปราจีนบุรี 42 448037  โรงเรียนวัดเนินผาสุก / หัวหว้า / ศรีมหาโพธิ 107 91 28 226 280 1
12 ปราจีนบุรี 43 448038  โรงเรียนบ้านท่าตูม / ท่าตูม / ศรีมหาโพธิ 151 132 33 316 380 2
12 ปราจีนบุรี 44 448039  วัดบ้านสร้าง / บ้านสร้าง / บ้านสร้าง 180 136 36 352 430 2
12 ปราจีนบุรี 45 448040  โรงเรียนชิตใจชื่น / บ้านสร้าง / บ้านสร้าง 78 188 89 355 430 2
12 ปราจีนบุรี 46 448042  วัดบางแตน / บางแตน / บ้านสร้าง 116 106 5 227 280 1
12 ปราจีนบุรี 47 448043  โรงเรียนมณีเสวตอุปถัมภ์ / สำพันตา / นาดี 30 29 31 90 110 1
12 ปราจีนบุรี 48 448044  วัดโพธิ์ศรี / สำพันตา / นาดี 265 204 213 682 820 3
12 ปราจีนบุรี 49 448045  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ / ทุ่งโพธิ์ / นาดี 269 224 77 570 690 2
12 ปราจีนบุรี 50 448046  โรงเรียนบ้านบุสูง / นาดี / นาดี 69 118 40 227 280 1
12 ปราจีนบุรี 51 448047  โรงเรียนอนุบาลนาดี / นาดี / นาดี 82 126 53 261 320 1
12 ปราจีนบุรี 52 448048  โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี / บุพราหมณ์ / นาดี 39 50 - 89 110 1
12 ปราจีนบุรี 53 448049  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ / บุพราหมณ์ / นาดี 163 113 13 289 350 1
12 ปราจีนบุรี 54 448050  โรงเรียนบ้านหินเทิน / แก่งดินสอ / นาดี 123 144 107 374 450 2
12 ปราจีนบุรี 55 448051  วัดไผ่งาม / ไผ่ชะเลือด / ศรีมโหสถ 40 49 57 146 180 1
12 ปราจีนบุรี 56 448052  โรงเรียนศรีมโหสถ / โคกปีบ / ศรีมโหสถ 127 71 12 210 260 1
12 ปราจีนบุรี 57 448053  โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ / โคกปีบ / ศรีมโหสถ 104 80 33 217 270 1
12 ปราจีนบุรี 58 448054  โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน / โคกไทย / ศรีมโหสถ 42 57 44 143 180 1
12 ปราจีนบุรี 59 448055  โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ / ศรีมโหสถ / ศรีมโหสถ 114 79 100 293 360 1
12 สระแก้ว 1 449001  วัดหนองกะพ้อ / สระแก้ว / เมืองสระแก้ว 119 68 4 191 230 1
12 สระแก้ว 2 449002  โรงเรียนสระแก้ว / สระแก้ว / เมืองสระแก้ว 550 982 260 1,792 2,160 7
12 สระแก้ว 3 449003  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว / สระแก้ว / เมืองสระแก้ว 455 192 - 647 780 3
12 สระแก้ว 4 449004  เรือนจำจังหวัดสระแก้ว / สระขวัญ / เมืองสระแก้ว 116 23 10 149 180 1
12 สระแก้ว 5 449005  โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน / สระขวัญ / เมืองสระแก้ว 145 96 49 290 350 1
12 สระแก้ว 6 449006  โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ / สระขวัญ / เมืองสระแก้ว 130 42 51 223 270 1
12 สระแก้ว 7 449007  โรงเรียนท่าเกษมพิทยา / ท่าเกษม / เมืองสระแก้ว 136 140 50 326 400 2
12 สระแก้ว 8 449008  โรงเรียนบ้านหนองเตียน / ท่าแยก / เมืองสระแก้ว 78 99 85 262 320 1
12 สระแก้ว 9 449009  วัดคลองน้ำเขียว / ท่าแยก / เมืองสระแก้ว 102 151 22 275 330 1
12 สระแก้ว 10 449010  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส / โคกปี่ฆ้อง / เมืองสระแก้ว 114 132 73 319 390 2
12 สระแก้ว 11 449011  โรงเรียนบ้านด่านราษฎร์บำรุง / โคกปี่ฆ้อง / เมืองสระแก้ว 140 116 130 386 470 2
12 สระแก้ว 12 449012  วัดศาลาลำดวน / ศาลาลำดวน / เมืองสระแก้ว 130 112 50 292 360 1
12 สระแก้ว 13 449013  โรงเรียนธารนพเก้า / หนองหว้า / เขาฉกรรจ์ 52 72 - 124 150 1
12 สระแก้ว 14 449014  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ / หนองหว้า / เขาฉกรรจ์ 91 75 17 183 220 1
12 สระแก้ว 15 449015  โรงเรียนวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙ / วังน้ำเย็น / วังน้ำเย็น 181 27 9 217 270 1
12 สระแก้ว 16 449016  โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม / วังน้ำเย็น / วังน้ำเย็น 280 107 7 394 480 2
12 สระแก้ว 17 449017  โรงเรียนตาหลังใน / ตาหลังใน / วังน้ำเย็น 131 109 84 324 390 2
12 สระแก้ว 18 449018  วัดนครธรรม / วัฒนานคร / วัฒนานคร 138 107 42 287 350 1
12 สระแก้ว 19 449019  โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร / วัฒนานคร / วัฒนานคร 134 77 5 216 260 1
12 สระแก้ว 20 449020  โรงเรียนบ้านเขาจาน / ท่าเกวียน / วัฒนานคร 228 34 27 289 350 1
12 สระแก้ว 21 449021  โรงเรียนบ้านหนองเรือ / หนองน้ำใส / วัฒนานคร 213 118 40 371 450 2
12 สระแก้ว 22 449022  โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ / แซร์ออ / วัฒนานคร 156 169 19 344 420 2
12 สระแก้ว 23 449023  โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม / คลองหาด / คลองหาด 458 447 184 1,089 1,310 4
12 สระแก้ว 24 449024  วัดเหล่าอ้อย / หนองสังข์ / อรัญประเทศ 411 211 10 632 760 3
12 สระแก้ว 25 449025  โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร / ผ่านศึก / อรัญประเทศ 275 294 52 621 750 3
12 สระแก้ว 26 449027  โรงเรียนอนุบาลตาพระยา / ตาพระยา / ตาพระยา 247 177 43 467 570 2
12 สระแก้ว 27 449028  โรงเรียนทัพพระยาพิทยา / โคกสูง / โคกสูง 382 333 132 847 1,020 3
12 สระแก้ว 28 449029  โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ / วังสมบูรณ์ / วังสมบูรณ์ 156 104 11 271 330 1
12 สระแก้ว 29 449030  โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม / วังสมบูรณ์ / วังสมบูรณ์ 256 393 40 689 830 3
12 นครนายก 1 450001  วัดพราหมณี / บ้านใหญ่ / เมืองนครนายก 101 87 1 189 230 1
12 นครนายก 2 450002  เรือนจำจังหวัดนครนายก / นครนายก / เมืองนครนายก 136 55 24 215 260 1
12 นครนายก 3 450003  โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง / นครนายก / เมืองนครนายก 174 175 32 381 460 2
12 นครนายก 4 450004  วัดศรีจุฬา / ศรีจุฬา / เมืองนครนายก 241 144 24 409 500 2
12 นครนายก 5 450005  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก / บ้านใหญ่ / เมืองนครนายก 200 182 23 405 490 2
12 นครนายก 6 450006  โรงเรียนอนุบาลนครนายก / นครนายก / เมืองนครนายก 272 321 91 684 830 3
12 นครนายก 7 450007  วัดสุตธรรมาราม / พรหมณี / เมืองนครนายก 112 57 1 170 210 1
12 นครนายก 8 450008  โรงเรียนวัดคีรีวัน / ศรีนาวา เขต ๑ / เมืองนครนายก 161 74 1 236 290 1
12 นครนายก 9 450009  โรงเรียนวัดทองย้อย / ป่าขะ / บ้านนา 258 209 9 476 580 2
12 นครนายก 10 450010  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) / พิกุลออก / บ้านนา 425 195 17 637 770 3
12 นครนายก 11 450011  โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" / บ้านพร้าว เขต ๒ / บ้านนา 255 654 144 1,053 1,270 4
12 นครนายก 12 450012  โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม / บางอ้อ / บ้านนา 72 86 109 267 330 1
12 นครนายก 13 450013  ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก / กะอาง / บ้านนา 292 210 13 515 620 2
12 นครนายก 14 450014  โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร / เกาะหวาย / ปากพลี 201 234 122 557 670 2
12 นครนายก 15 450015  วัดประสิทธิเวช / บางปลากด / องครักษ์ 309 329 102 740 890 3
12 ฉะเชิงเทรา 1 451001  โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร / / เมืองฉะเชิงเทรา 904 671 671 2,246 2,700 8
12 ฉะเชิงเทรา 2 451002  โรงเรียนวัดบางปรงธรรมโชติการาม / / เมืองฉะเชิงเทรา 233 113 22 368 450 2
12 ฉะเชิงเทรา 3 451003  เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา / / เมืองฉะเชิงเทรา 627 111 10 748 900 3
12 ฉะเชิงเทรา 4 451004  โรงเรียนดัดดรุณี / / เมืองฉะเชิงเทรา 485 714 103 1,302 1,570 5
12 ฉะเชิงเทรา 5 451005  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ / / เมืองฉะเชิงเทรา 494 565 262 1,321 1,590 5
12 ฉะเชิงเทรา 6 451007  วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า / / เมืองฉะเชิงเทรา 176 - - 176 220 1
12 ฉะเชิงเทรา 7 451008  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์ / / เมืองฉะเชิงเทรา 61 105 25 191 230 1
12 ฉะเชิงเทรา 8 451009  โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร / / เมืองฉะเชิงเทรา 96 62 59 217 270 1
12 ฉะเชิงเทรา 9 451039  วัดหัวสวน / / บางคล้า 214 91 1 306 370 2
12 ฉะเชิงเทรา 10 451011  โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด / / บางคล้า 191 46 - 237 290 1
12 ฉะเชิงเทรา 11 451013  วัดท่าเกวียน / / พนมสารคาม 282 36 1 319 390 2
12 ฉะเชิงเทรา 12 451014  โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" / / พนมสารคาม 360 175 15 550 660 2
12 ฉะเชิงเทรา 13 451015  โรงเรียนหนองแหนวิทยา / / พนมสารคาม 240 185 14 439 530 2
12 ฉะเชิงเทรา 14 451040  โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม / / พนมสารคาม 230 44 6 280 340 1
12 ฉะเชิงเทรา 15 451017  โรงเรียนบวรวิทยายน / / บางปะกง 334 - - 334 410 2
12 ฉะเชิงเทรา 16 451018  วัดท่าสะอ้าน / / บางปะกง 138 105 25 268 330 1
12 ฉะเชิงเทรา 17 451019  วัดอุสภาราม / / บางปะกง 230 175 53 458 550 2
12 ฉะเชิงเทรา 18 451020  วัดทองนพคุณ (บางแสม) / / บางปะกง 99 41 29 169 210 1
12 ฉะเชิงเทรา 19 451041  โรงเรียนวัดบางเกลือ / / บางปะกง 73 64 - 137 170 1
12 ฉะเชิงเทรา 20 451042  โรงเรียนวัดพิมพาวาส / / บางปะกง 73 82 32 187 230 1
12 ฉะเชิงเทรา 21 451021  โรงเรียนวิทยาราชรังสรรค์ / / บ้านโพธิ์ 262 215 65 542 660 2
12 ฉะเชิงเทรา 22 451022  โรงเรียนพุทธิรังษีพิบูล / / บ้านโพธิ์ 278 289 262 829 1,000 3
12 ฉะเชิงเทรา 23 451023  โรงเรียนวัดเกตุสโมสร / / บางน้ำเปรี้ยว 189 201 64 454 550 2
12 ฉะเชิงเทรา 24 451043  โรงเรียนประชากฤษ์สมบูรณ์ / / บางน้ำเปรี้ยว 105 156 21 282 340 1
12 ฉะเชิงเทรา 25 451044  วัดบึงน้ำรักษ์ / / บางน้ำเปรี้ยว 246 138 94 478 580 2
12 ฉะเชิงเทรา 26 451045  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ / / บางน้ำเปรี้ยว 122 96 75 293 360 1
12 ฉะเชิงเทรา 27 451026  โรงเรียนมาบนาดี / / สนามชัยเขต 100 38 17 155 190 1
12 ฉะเชิงเทรา 28 451027  โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ / / สนามชัยเขต 70 51 32 153 190 1
12 ฉะเชิงเทรา 29 451028  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ / / สนามชัยเขต 90 56 16 162 200 1
12 ฉะเชิงเทรา 30 451029  โรงเรียนวัดบางมะเฟือง / / สนามชัยเขต 194 178 91 463 560 2
12 ฉะเชิงเทรา 31 451046  โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว / / สนามชัยเขต 30 121 - 151 190 1
12 ฉะเชิงเทรา 32 451047  โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนายาว / / สนามชัยเขต 59 50 - 109 140 1
12 ฉะเชิงเทรา 33 451048  โรงเรียนบ้านห้วยหิน / / สนามชัยเขต 101 161 30 292 360 1
12 ฉะเชิงเทรา 34 451031  โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม / / แปลงยาว 217 125 126 468 570 2
12 ฉะเชิงเทรา 35 451033  วัดเกาะแก้วเวฬุวัน / / ราชสาส์น 148 98 33 279 340 1
12 ฉะเชิงเทรา 36 451034  โรงเรียนบ้านหนองคอก / / ท่าตะเกียบ 253 126 40 419 510 2
12 ฉะเชิงเทรา 37 451037  โรงเรียนบ้านท่ากลอย / / ท่าตะเกียบ 123 104 35 262 320 1
12 ฉะเชิงเทรา 38 451038  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ / / ท่าตะเกียบ 297 75 77 449 540 2
13 ชลบุรี 1 252001  วัดใหญ่อินทาราม / / เมืองชลบุรี 411 97 35 543 660 2
13 ชลบุรี 2 252002  วัดนอก / / เมืองชลบุรี 934 304 77 1,315 1,580 5
13 ชลบุรี 3 252003  วัดใหม่พระยาทำ / / เมืองชลบุรี 588 190 64 842 1,020 3
13 ชลบุรี 4 252004  วัดราษฎร์ศรัทธา / / เมืองชลบุรี 239 190 31 460 560 2
13 ชลบุรี 5 252005  เรือนจำกลางชลบุรี / / เมืองชลบุรี 794 339 87 1,220 1,470 5
13 ชลบุรี 6 252006  ทัณฑสถานหญิงชลบุรี / / เมืองชลบุรี 284 135 48 467 570 2
13 ชลบุรี 7 252007  วัดโป่งตามุข / / พานทอง 96 110 74 280 340 1
13 ชลบุรี 8 252008  โรงเรียนพานทอง / / พานทอง 438 451 158 1,047 1,260 4
13 ชลบุรี 9 252009  โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ / / พานทอง 302 71 68 441 530 2
13 ชลบุรี 10 252010  โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม / / พนัสนิคม 157 55 26 238 290 1
13 ชลบุรี 11 252011  โรงเรียนหัวถนนวิทยา / / พนัสนิคม 353 256 127 736 890 3
13 ชลบุรี 12 252012  โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม / / พนัสนิคม 242 191 54 487 590 2
13 ชลบุรี 13 252013  โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร์ / / เกาะจันทร์ 231 167 33 431 520 2
13 ชลบุรี 14 252014  โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร / / เกาะจันทร์ 107 80 55 242 300 1
13 ชลบุรี 15 252015  วัดอมพนม / / บ่อทอง 172 16 5 193 240 1
13 ชลบุรี 16 252016  วัดหนองใหญ่ศิริธรรม / / หนองใหญ่ 183 90 27 300 360 1
13 ชลบุรี 17 252017  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย / / บ้านบึง 362 183 64 609 740 3
13 ชลบุรี 18 252018  วัดเนินบุญญาราม / / ศรีราชา 272 67 16 355 430 2
13 ชลบุรี 19 252019  วัดราษฎร์นิยมธรรม / / ศรีราชา 152 130 126 408 490 2
13 ชลบุรี 20 252020  โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม / / ศรีราชา 313 242 29 584 710 2
13 ชลบุรี 21 252021  โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ / / ศรีราชา 288 210 105 603 730 3
13 ชลบุรี 22 252022  โรงเรียนศรีราชา / / ศรีราชา 628 824 140 1,592 1,920 6
13 ชลบุรี 23 252023  วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม / / ศรีราชา 77 31 61 169 210 1
13 ชลบุรี 24 252024  โรงเรียนเมืองพัทยา ๓ / / บางละมุง 386 197 134 717 870 3
13 ชลบุรี 25 252025  เรือนจำพิเศษพัทยา / / บางละมุง 374 103 16 493 600 2
13 ชลบุรี 26 252026  โรงเรียนเมืองพัทยา ๖ / / บางละมุง 722 107 25 854 1,030 3
13 ชลบุรี 27 252027  วัดบางเสร่คงคาราม / / สัตหีบ 168 146 50 364 440 2
13 ชลบุรี 28 252028  โรงเรียนธัมมสิริศึกษา / / สัตหีบ 190 207 157 554 670 2
13 ระยอง 1 253001  วัดป่าประดู่ / ท่าประดู่ / เมืองระยอง 543 48 11 602 730 3
13 ระยอง 2 253002  โรงเรียนวัดตะพงนอก / ตะพง / เมืองระยอง 334 198 33 565 680 2
13 ระยอง 3 253003  โรงเรียนวัดท่าเรือ / แกลง / เมืองระยอง 159 149 66 374 450 2
13 ระยอง 4 253004  ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง / ห้วยโป่ง / เมืองระยอง 17 8 3 28 40 1
13 ระยอง 5 253005  โรงเรียนวัดห้วยโป่ง / ห้วยโป่ง / เมืองระยอง 1,290 119 102 1,511 1,820 6
13 ระยอง 6 253024  วัดเนินพระ (มจร.นวบ.จ.ระยอง) / เนินพระ / เมืองระยอง 38 41 1 80 100 1
13 ระยอง 7 253006  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) / เนินพระ / เมืองระยอง 234 62 - 296 360 1
13 ระยอง 8 253007  วัดบ้านค่าย / บ้านค่าย / บ้านค่าย 289 90 55 434 530 2
13 ระยอง 9 253008  โรงเรียนบ้านค่าย / บ้านค่าย / บ้านค่าย 620 - - 620 750 3
13 ระยอง 10 253009  เรือนจำกลางจังหวัดระยอง / หนองละลอก / บ้านค่าย 1,235 522 145 1,902 2,290 7
13 ระยอง 11 253010  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย / หนองละลอก / บ้านค่าย 344 26 25 395 480 2
13 ระยอง 12 253011  โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" / ทางเกวียน / แกลง 489 496 341 1,326 1,600 5
13 ระยอง 13 253012  โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย / บ้านนา / แกลง 203 261 116 580 700 2
13 ระยอง 14 253013  โรงเรียนห้วยยางศึกษา / ห้วยยาง / แกลง 118 66 60 244 300 1
13 ระยอง 15 253014  โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา / กร่ำ / แกลง 214 160 114 488 590 2
13 ระยอง 16 253015  โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา / คลองปูน / แกลง 303 197 1 501 610 2
13 ระยอง 17 253016  โรงเรียนบ้านสองสลึง / สองสลึง / แกลง 67 43 23 133 160 1
13 ระยอง 18 253017  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ / แม่น้ำคู้ / ปลวกแดง 78 68 50 196 240 1
13 ระยอง 19 253018  วัดสุวรรณรังสรรค์ / สำนักท้อน / บ้านฉาง 584 213 85 882 1,060 3
13 ระยอง 20 253019  โรงเรียนวังจันทร์วิทยา / ชุมแสง / วังจันทร์ 342 152 143 637 770 3
13 ระยอง 21 253020  วัดมาบข่า / มาบข่า / นิคมพัฒนา 247 106 36 389 470 2
13 ระยอง 22 253021  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๗ / มะขามคู่ / นิคมพัฒนา 227 33 69 329 400 2
13 ระยอง 23 253022  โรงเรียนนิคมวิทยา / นิคมพัฒนา / นิคมพัฒนา 599 366 124 1,089 1,310 4
13 ระยอง 24 253023  โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ / ท่าประดู่ / เมืองระยอง 144 - - 144 180 1
13 จันทบุรี 1 254001  โรงเรียนลาซาล (มารดาพิทักษ์) / จันทนิมิต / เมืองจันทบุรี 260 270 105 635 770 3
13 จันทบุรี 2 254002  วัดไผ่ล้อม / จันทนิมิต / เมืองจันทบุรี 304 172 32 508 610 2
13 จันทบุรี 3 254003  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี / ตลาด / เมืองจันทบุรี 325 186 150 661 800 3
13 จันทบุรี 4 254004  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ / ตลาด / เมืองจันทบุรี 296 255 168 719 870 3
13 จันทบุรี 5 254005  โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ / จันทนิมิต / เมืองจันทบุรี 234 253 - 487 590 2
13 จันทบุรี 6 254006  เรือนจำจังหวัดจันทบุรี / ตลาด / เมืองจันทบุรี 230 72 15 317 390 2
13 จันทบุรี 7 254007  โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร / บ่อเวฬุ / ขลุง 241 168 57 466 560 2
13 จันทบุรี 8 254008  โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก / วันยาว / ขลุง 438 498 310 1,246 1,500 5
13 จันทบุรี 9 254009  โรงเรียนวัดสามผาน / สองพี่น้อง / ท่าใหม่ 198 136 54 388 470 2
13 จันทบุรี 10 254010  โรงเรียนท่าใหม่ " พูลสวัสดิ์ฯราษฎร์นุกูล" / ท่าใหม่ / ท่าใหม่ 615 283 175 1,073 1,290 4
13 จันทบุรี 11 254011  ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา / ทุ่งเบญจา / ท่าใหม่ 39 7 1 47 60 1
13 จันทบุรี 12 254012  โรงเรียนมะขามสรรเสริญ / มะขาม / มะขาม 261 138 156 555 670 2
13 จันทบุรี 13 254013  โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม / พลิ้ว / แหลมสิงห์ 240 198 81 519 630 2
13 จันทบุรี 14 254015  วัดหนองแหวน / กระแจะ / นายายอาม 96 18 18 132 160 1
13 จันทบุรี 15 254016  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น / สามพี่น้อง / แก่งหางแมว 42 12 - 54 70 1
13 จันทบุรี 16 254017  โรงเรียนสอยดาววิทยา / ทรายขาว / สอยดาว 689 264 211 1,164 1,400 4
13 จันทบุรี 17 254018  โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา / ทุ่งขนาน / สอยดาว 159 52 84 295 360 1
13 จันทบุรี 18 254019  โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา / พลวง / เขาคิชฌกูฏ 683 314 185 1,182 1,420 5
13 ตราด 1 255001  วัดสุวรรณมงคล / หนองโสน / เมืองตราด 144 110 27 281 340 1
13 ตราด 2 255002  เรือนจำจังหวัดตราด / วังกระแจะ / เมืองตราด 145 69 39 253 310 1
13 ตราด 3 255003  วัดคลองนนทรี / เกาะช้าง / เกาะช้าง 159 39 12 210 260 1
13 ตราด 4 255004  วัดท่ากระท้อน / เขาสมิง / เขาสมิง 304 64 18 386 470 2
13 ตราด 5 255006  วัดห้วงโสม / คลองใหญ่ / คลองใหญ่ 121 45 - 166 200 1
13 ตราด 6 255007  โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม / หนองบอน / บ่อไร่ 144 52 10 206 250 1
13 ตราด 7 255005  โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม / แหลมงอบ / แหลมงอบ 117 46 38 201 250 1
14 นครปฐม 1 256001  โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ / พระปฐมเจดีย์ / เมืองนครปฐม 974 152 36 1,162 1,400 4
14 นครปฐม 2 256002  โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา / พระปฐมเจดีย์ / เมืองนครปฐม 213 170 - 383 460 2
14 นครปฐม 3 256003  โรงเรียนเทศบาล ๓ / พระปฐมเจดีย์ / เมืองนครปฐม 175 29 29 233 280 1
14 นครปฐม 4 256004  โรงเรียนเทศบาล ๔ / พระปฐมเจดีย์ / เมืองนครปฐม 347 71 17 435 530 2
14 นครปฐม 5 256005  โรงเรียนเทศบาล ๕ / พระปฐมเจดีย์ / เมืองนครปฐม 250 116 122 488 590 2
14 นครปฐม 6 256006  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลศิลปากร / พระปฐมเจดีย์ / เมืองนครปฐม 118 47 96 261 320 1
14 นครปฐม 7 256007  โรงเรียนราชินีบูรณะ / พระปฐมเจดีย์ / เมืองนครปฐม 127 188 152 467 570 2
14 นครปฐม 8 256008  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย / พระปฐมเจดีย์ / เมืองนครปฐม 240 356 482 1,078 1,300 4
14 นครปฐม 9 256009  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย / พระปฐมเจดีย์ / เมืองนครปฐม 180 199 196 575 690 2
14 นครปฐม 10 256010  เรือนจำกลางนครปฐม / พระปฐมเจดีย์ / เมืองนครปฐม 283 96 15 394 480 2
14 นครปฐม 11 256011  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม / พระปฐมเจดีย์ / เมืองนครปฐม 111 22 12 145 180 1
14 นครปฐม 12 256104  โรงเรียนทวารวดี / พระปฐมเจดีย์ / เมืองนครปฐม 146 45 29 220 270 1
14 นครปฐม 13 256105  โรงเรียนวัดสามความเผือก / สามความเผือก / เมืองนครปฐม 106 - - 106 130 1
14 นครปฐม 14 256012  โรงเรียนวัดพระงาม (เทศบาล ๑) / พระปฐมเจดีย์ / เมืองนครปฐม 196 84 36 316 380 2
14 นครปฐม 15 256013  วัดห้วยจระเข้ / พระปฐมเจดีย์ / เมืองนครปฐม 127 111 53 291 350 1
14 นครปฐม 16 256014  โรงเรียนอนุบาลนครปฐม / พระปฐมเจดีย์ / เมืองนครปฐม 508 407 186 1,101 1,330 4
14 นครปฐม 17 256015  โรงเรียนสุธีธร / พระปฐมเจดีย์ / เมืองนครปฐม 273 257 10 540 650 2
14 นครปฐม 18 256016  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม / พระปฐมเจดีย์ / เมืองนครปฐม 200 208 - 408 490 2
14 นครปฐม 19 256018  โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ / พระประโทน / เมืองนครปฐม 5 23 9 37 50 1
14 นครปฐม 20 256019  โรงเรียนหอเอกวิทยา / พระประโทน / เมืองนครปฐม 81 43 3 127 160 1
14 นครปฐม 21 256020  วัดวังตะกู / วังตะกู / เมืองนครปฐม 93 60 14 167 210 1
14 นครปฐม 22 256021  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา / นครปฐม / เมืองนครปฐม 156 130 88 374 450 2
14 นครปฐม 23 256022  โรงเรียนวัดดอนยายหอม / ดอนยายหอม / เมืองนครปฐม 96 79 - 175 210 1
14 นครปฐม 24 256023  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ / ดอนยายหอม / เมืองนครปฐม 118 96 167 381 460 2
14 นครปฐม 25 256024  โรงเรียนวัดธรรมศาลา / ธรรมศาลา / เมืองนครปฐม 217 118 57 392 480 2
14 นครปฐม 26 256025  โรงเรียนวัดเกาะวังไทร / ถนนขาด / เมืองนครปฐม 108 193 34 335 410 2
14 นครปฐม 27 256026  โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม / สวนป่าน / เมืองนครปฐม 47 83 86 216 260 1
14 นครปฐม 28 256027  โรงเรียนวัดทัพหลวง / ทัพหลวง / เมืองนครปฐม 64 54 44 162 200 1
14 นครปฐม 29 256028  โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม / โพรงมะเดื่อ / เมืองนครปฐม 378 126 54 558 670 2
14 นครปฐม 30 256029  วัดตาก้อง / ตาก้อง / เมืองนครปฐม 137 59 53 249 300 1
14 นครปฐม 31 256030  โรงเรียนหนองดินแดน / หนองดินแดง / เมืองนครปฐม 157 85 11 253 310 1
14 นครปฐม 32 256031  โรงเรียนวัดหนองกระโดน / บ้านยาง / เมืองนครปฐม 97 54 6 157 190 1
14 นครปฐม 33 256032  โรงเรียนวัดบ้านยาง / บ้านยาง / เมืองนครปฐม 56 35 20 111 140 1
14 นครปฐม 34 256106  โรงเรียนวัดม่วงตารศ / ทัพหลวง / เมืองนครปฐม 103 51 4 158 190 1
14 นครปฐม 35 256107  โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า / บางแขม / เมืองนครปฐม 217 42 2 261 320 1
14 นครปฐม 36 256108  โรงเรียนวัดพะเนียงแตก / มาบแค / เมืองนครปฐม 49 12 - 61 80 1
14 นครปฐม 37 256033  โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน / กระตีบ / กำแพงแสน 221 269 267 757 910 3
14 นครปฐม 38 256034  โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน / กระตีบ / กำแพงแสน 331 104 2 437 530 2
14 นครปฐม 39 256035  โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน (วัดสว่างชาติ) / กำแพงแสน / กำแพงแสน 201 106 - 307 370 2
14 นครปฐม 40 256036  โรงเรียนวัดกำแพงแสน / ห้วยหมอนทอง / กำแพงแสน 112 102 39 253 310 1
14 นครปฐม 41 256037  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ / ห้วยหมอนทอง / กำแพงแสน 99 32 50 181 220 1
14 นครปฐม 42 256038  โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด / ดอนข่อย / กำแพงแสน 97 72 39 208 250 1
14 นครปฐม 43 256039  โรงเรียนวัดสระสี่มุม / สระพัฒนา / กำแพงแสน 268 83 41 392 480 2
14 นครปฐม 44 256040  โรงเรียนวัดทะเลบก / สระพัฒนา / กำแพงแสน 69 99 56 224 270 1
14 นครปฐม 45 256041  โรงเรียนวัดห้วยม่วง / ห้วยม่วง / กำแพงแสน 60 48 4 112 140 1
14 นครปฐม 46 256042  โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว / ห้วยม่วง / กำแพงแสน 171 62 57 290 350 1
14 นครปฐม 47 256043  วัดลาดหญ้าไทร / ห้วยขวาง / กำแพงแสน 321 42 14 377 460 2
14 นครปฐม 48 256044  โรงเรียนวัดหนองศาลา / ทุ่งลูกนก / กำแพงแสน 134 38 99 271 330 1
14 นครปฐม 49 256109  โรงเรียนศาลาตึกวิทยา / ทุ่งลูกนก / กำแพงแสน 247 52 17 316 380 2
14 นครปฐม 50 256046  โรงเรียนบ้านหนองพกนก / บ้านหลวง / กำแพงแสน 96 36 8 140 170 1
14 นครปฐม 51 256110  โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง / รางพิกุล / กำแพงแสน 40 46 22 108 130 1
14 นครปฐม 52 256111  โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม / ทุ่งบัว / กำแพงแสน 141 63 15 219 270 1
14 นครปฐม 53 256045  โรงเรียนวัดศาลาตึก / ทุ่งลูกนก / กำแพงแสน 84 55 - 139 170 1
14 นครปฐม 54 256112  โรงเรียนวัดท่าเสา / ห้วยม่วง / กำแพงแสน 74 54 14 142 180 1
14 นครปฐม 55 256047  วัดบ้านหลวง / บ้านหลวง / ดอนตูม 123 61 19 203 250 1
14 นครปฐม 56 256048  วัดลำเหย / ลำเหย / ดอนตูม 123 24 3 150 180 1
14 นครปฐม 57 256049  โรงเรียนคงทองวิทยา / สามง่าม / ดอนตูม 119 44 16 179 220 1
14 นครปฐม 58 256050  วัดตะโกสูง / สามง่าม / ดอนตูม 101 18 1 120 150 1
14 นครปฐม 59 256052  วัดกงลาด / ห้วยด้วน / ดอนตูม 149 44 18 211 260 1
14 นครปฐม 60 256053  วัดสระสี่เหลี่ยม / ดอนรวก / ดอนตูม 74 51 15 140 170 1
14 นครปฐม 61 256054  วัดสำโรง / วัดสำโรง / นครชัยศรี 126 49 11 186 230 1
14 นครปฐม 62 256055  วัดกลางคูเวียง / สัมปทวน / นครชัยศรี 90 46 6 142 180 1
14 นครปฐม 63 256056  วัดกลางบางแก้ว / บางกระเบา / นครชัยศรี 450 65 1 516 620 2
14 นครปฐม 64 256057  โรงเรียนวัดไทร / ท่าพระยา / นครชัยศรี 135 19 8 162 200 1
14 นครปฐม 65 256058  โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา / ท่าพระยา / นครชัยศรี 52 60 11 123 150 1
14 นครปฐม 66 256059  โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย / บางแก้ว / นครชัยศรี 102 173 21 296 360 1
14 นครปฐม 67 256060  วัดศีรษะทอง / ศีรษะทอง / นครชัยศรี 87 61 12 160 200 1
14 นครปฐม 68 256061  โรงเรียนโคกพระเจดีย์ / โคกพระเจดีย์ / นครชัยศรี 175 42 15 232 280 1
14 นครปฐม 69 256062  วัดห้วยพลู / ห้วยพลู / นครชัยศรี 293 167 10 470 570 2
14 นครปฐม 70 256063  วัดศรีมหาโพธิ์ / ศรีมหาโพธิ์ / นครชัยศรี 151 78 32 261 320 1
14 นครปฐม 71 256064  โรงเรียนแหลมบัววิทยา / แหลมบัว / นครชัยศรี 141 108 26 275 330 1
14 นครปฐม 72 256065  โรงเรียนวัดบางพระ / บางแก้วฟ้า / นครชัยศรี 151 96 20 267 330 1
14 นครปฐม 73 256066  โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ / งิ้วราย / นครชัยศรี 86 73 110 269 330 1
14 นครปฐม 74 256067  โรงเรียนเพิ่มวิทยา / นครชัยศรี / นครชัยศรี 83 90 31 204 250 1
14 นครปฐม 75 256068  โรงเรียนภัทรญาณวิทยา / วัดแค / นครชัยศรี 126 180 65 371 450 2
14 นครปฐม 76 256069  วัดลานคา / ดอนตูม / บางเลน 129 71 21 221 270 1
14 นครปฐม 77 256072  โรงเรียนวัดบางหลวง / บางหลวง / บางเลน 136 112 11 259 320 1
14 นครปฐม 78 256073  วัดศรีประชาวัฒนาราม / บางปลา / บางเลน 288 24 3 315 380 2
14 นครปฐม 79 256074  โรงเรียนวัดบางปลา / บางปลา / บางเลน 213 50 1 264 320 1
14 นครปฐม 80 256075  โรงเรียนบ้านบางเลน / บางปลา / บางเลน 121 23 4 148 180 1
14 นครปฐม 81 256113  โรงเรียนเจี้ยนหัว / บางปลา / บางเลน 220 126 115 461 560 2
14 นครปฐม 82 256077  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ / ไทรงาม / บางเลน 54 40 37 131 160 1
14 นครปฐม 83 256078  โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย / บางภาษี / บางเลน 36 30 39 105 130 1
14 นครปฐม 84 256079  วัดบางภาษี / บางภาษี / บางเลน 230 104 35 369 450 2
14 นครปฐม 85 256080  โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม / บางระกำ / บางเลน 157 64 5 226 280 1
14 นครปฐม 86 256081  โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ / บางไทรป่า / บางเลน 83 77 18 178 220 1
14 นครปฐม 87 256082  โรงเรียนบางเลนวิทยา / บางเลน / บางเลน 120 187 160 467 570 2
14 นครปฐม 88 256114  โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล / / บางเลน 184 22 1 207 250 1
14 นครปฐม 89 256083  วัดมะเกลือ / คลองโยง / พุทธมณฑล 270 192 70 532 640 2
14 นครปฐม 90 256084  โรงเรียนรัตนโกสิทน์สมโภชบวรนิเวศน์ศาลายา / ศาลายา / พุทธมณฑล 213 205 45 463 560 2
14 นครปฐม 91 256085  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ / ศาลายา / พุทธมณฑล 516 247 17 780 940 3
14 นครปฐม 92 256086  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย / ศาลายา / พุทธมณฑล 154 153 59 366 440 2
14 นครปฐม 93 256087  โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา / ไร่ขิง / สามพราน 290 302 375 967 1,170 4
14 นครปฐม 94 256088  โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) / ไร่ขิง / สามพราน 207 80 11 298 360 1
14 นครปฐม 95 256089  โรงเรียนวัดท่าพูด / ไร่ขิง / สามพราน 95 78 65 238 290 1
14 นครปฐม 96 256090  โรงเรียนวัดดอนหวาย / บางกระทึก / สามพราน 158 76 72 306 370 2
14 นครปฐม 97 256091  โรงเรียนวัดหอมเกร็ด / หอมเกร็ด / สามพราน 190 129 34 353 430 2
14 นครปฐม 98 256092  โรงเรียนเอกดรุณ / กระทุ่มล้ม / สามพราน 231 48 - 279 340 1
14 นครปฐม 99 256093  โรงเรียนเทศบาลกระทุ่มล้ม / กระทุ่มล้ม / สามพราน 203 123 49 375 450 2
14 นครปฐม 100 256094  โรงเรียนสกลวิทยา / สามพราน / สามพราน 99 60 48 207 250 1
14 นครปฐม 101 256095  โรงเรียนภัทรนุสรณ์ / สามพราน / สามพราน 75 52 15 142 180 1
14 นครปฐม 102 256096  โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ / สามพราน / สามพราน 153 69 1 223 270 1
14 นครปฐม 103 256097  โรงเรียนสามพรานวิทยา / สามพราน / สามพราน 136 215 115 466 560 2
14 นครปฐม 104 256098  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย / ยายชา / สามพราน 173 119 - 292 360 1
14 นครปฐม 105 256099  โรงเรียนวัดสรรเพชญ / ยายชา / สามพราน 107 45 7 159 200 1
14 นครปฐม 106 256100  โรงเรียนบ้านสามพราน เทศบาล ๑ / ยายชา / สามพราน 185 34 20 239 290 1
14 นครปฐม 107 256101  โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ / คลองใหม่ / สามพราน 793 689 221 1,703 2,050 6
14 นครปฐม 108 256102  โรงเรียนวัดจินดาราม / ตลาดจินดา / สามพราน 132 96 68 296 360 1
14 นครปฐม 109 256103  วัดปรีดาราม / คลองจินดา / สามพราน 210 146 50 406 490 2
14 นครปฐม 110 256115  โรงเรียนคลองบางกระทึก / บางกระทึก / สามพราน 111 53 - 164 200 1
14 นครปฐม 111 256116  โรงเรียนเบญญาพัฒน์ (บวรธนวิทย์) / สามพราน / สามพราน 153 95 30 278 340 1
14 สุพรรณบุรี 1 257001  วัดสกุณปักษี / สนามคลี / เมืองสุพรรณบุรี 56 47 2 105 130 1
14 สุพรรณบุรี 2 257002  โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ / รั้วใหญ่ / เมืองสุพรรณบุรี 136 54 - 190 230 1
14 สุพรรณบุรี 3 257003  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย / รั้วใหญ่ / เมืองสุพรรณบุรี 278 93 151 522 630 2
14 สุพรรณบุรี 4 257004  โรงเรียนสุพรรณภูมิ / ท่าพี่เลี้ยง / เมืองสุพรรณบุรี 319 295 - 614 740 3
14 สุพรรณบุรี 5 257005  โรงเรียนสหวิทย์-บริหารธุรกิจ / ท่าพี่เลี้ยง / เมืองสุพรรณบุรี 157 127 158 442 540 2
14 สุพรรณบุรี 6 257006  โรงเรียนสงวนหญิง / ท่าพี่เลี้ยง / เมืองสุพรรณบุรี 62 104 191 357 430 2
14 สุพรรณบุรี 7 257007  โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี / ท่าพี่เลี้ยง / เมืองสุพรรณบุรี 381 96 - 477 580 2
14 สุพรรณบุรี 8 257008  โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส / ท่าพี่เลี้ยง / เมืองสุพรรณบุรี 148 91 51 290 350 1
14 สุพรรณบุรี 9 257009  โรงเรียนวิทยาศึกษา / ท่าพี่เลี้ยง / เมืองสุพรรณบุรี 97 87 38 222 270 1
14 สุพรรณบุรี 10 257010  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง / ท่าพี่เลี้ยง / เมืองสุพรรณบุรี 221 76 13 310 380 2
14 สุพรรณบุรี 11 257011  โรงเรียนสวนแตงวิทยา / สวนแตง / เมืองสุพรรณบุรี 301 68 115 484 590 2
14 สุพรรณบุรี 12 257012  โรงเรียนวัดสังฆจายเถร / สวนแตง / เมืองสุพรรณบุรี 143 80 31 254 310 1
14 สุพรรณบุรี 13 257013  โรงเรียนวัดสระประทุม / ตลิ่งชัน / เมืองสุพรรณบุรี 59 67 29 155 190 1
14 สุพรรณบุรี 14 257014  โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี / ตลิ่งชัน / เมืองสุพรรณบุรี 96 31 24 151 190 1
14 สุพรรณบุรี 15 257015  โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา / ตลิ่งชัน / เมืองสุพรรณบุรี 65 124 110 299 360 1
14 สุพรรณบุรี 16 257016  โรงเรียนวัดวังพระนอน / ดอนกำยาน / เมืองสุพรรณบุรี 84 16 20 120 150 1
14 สุพรรณบุรี 17 257017  โรงเรียนวัดลาดตาล / ดอนมะสังข์ / เมืองสุพรรณบุรี 152 78 71 301 370 2
14 สุพรรณบุรี 18 257018  วัดโพธิ์ท่าทราย / บ้านโพธิ์ / เมืองสุพรรณบุรี 67 44 29 140 170 1
14 สุพรรณบุรี 19 257019  โรงเรียนวัดพร้าว / โพธิ์พระยา / เมืองสุพรรณบุรี 81 43 25 149 180 1
14 สุพรรณบุรี 20 257020  โรงเรียนวัดวังกุ่ม / โพธิ์พระยา / เมืองสุพรรณบุรี 30 47 30 107 130 1
14 สุพรรณบุรี 21 257021  โรงเรียนวัดพระธาตุ / ศาลาขาว / เมืองสุพรรณบุรี 169 102 78 349 420 2
14 สุพรรณบุรี 22 257022  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง / ดอนโพธิ์ทอง / เมืองสุพรรณบุรี 78 51 24 153 190 1
14 สุพรรณบุรี 23 257023  โรงเรียนวัดแก้ว / ทับตีเหล็ก / เมืองสุพรรณบุรี 87 23 3 113 140 1
14 สุพรรณบุรี 24 257024  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ / สระแก้ว / เมืองสุพรรณบุรี 79 70 31 180 220 1
14 สุพรรณบุรี 25 257025  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย / ไผ่ขวาง / เมืองสุพรรณบุรี 61 51 234 346 420 2
14 สุพรรณบุรี 26 257026  เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี / ท่าระหัด / เมืองสุพรรณบุรี 369 112 40 521 630 2
14 สุพรรณบุรี 27 257027  วิทยาลัยนาฏศิลป์ / สนามชัย / เมืองสุพรรณบุรี 149 196 106 451 550 2
14 สุพรรณบุรี 28 257028  โรงเรียนบ้านดอนโพ / สนามชัย / เมืองสุพรรณบุรี 44 33 16 93 120 1
14 สุพรรณบุรี 29 257029  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ / พิหารแดง / เมืองสุพรรณบุรี 41 23 6 70 90 1
14 สุพรรณบุรี 30 257157  โรงเรียนบ้านสระกระโจม / สระกระโจม / ดอนเจดีย์ 266 17 7 290 350 1
14 สุพรรณบุรี 31 257031  วัดธัญญวารี / ไร่รถ / ดอนเจดีย์ 80 45 1 126 160 1
14 สุพรรณบุรี 32 257032  โรงเรียนวัดหนองแจง / ไร่รถ / ดอนเจดีย์ 40 35