สนามสอบธรรมศึกษา ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)
สนามสอบธรรมศึกษา ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต) ๒๕๕๗
ภาค คณะจังหวัด ที่ รหัสสนาม ชื่อสนามสอบ / ตำบล / อำเภอ ธ.ศ.ตรี ธ.ศ.โท ธ.ศ.เอก รวม ใบตอบ ซอง
1 นนทบุรี 1 602001  วัดราษฎร์นิยม / ราษฎร์นิยม / ไทรน้อย 161 86 49 296 360 1
1 ปทุมธานี 1 603001  โรงเรียนวัดโคก / บางปรอก / เมืองปทุมธานี 38 2 - 40 50 1
1 ปทุมธานี 2 603002  โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ / บางเตย / สามโคก 52 12 - 64 80 1
1 ปทุมธานี 3 603004  โรงเรียนวัดบางเตยนอก / บางเตย / สามโคก 31 - - 31 40 1
1 ปทุมธานี 4 603005  เรือนจำจังหวัดปทุมธานี / บางกระบือ / สามโคก 185 157 10 352 430 2
1 ปทุมธานี 5 603006  โรงเรียนวัดท้ายเกาะใหญ่ / ท้ายเกาะ / สามโคก 42 21 24 87 110 1
1 ปทุมธานี 6 603007  โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม / คลองควาย / สามโคก 66 8 3 77 100 1
1 ปทุมธานี 7 603008  โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม / คูบางหลวง / ลาดหลุมแก้ว 80 7 3 90 110 1
1 ปทุมธานี 8 603009  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม / หน้าไม้ / ลาดหลุมแก้ว 25 9 - 34 50 1
2 พระนครศรีอยุธยา 1 605001  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ / หัวรอ / พระนครศรีอยุธยา 338 100 29 467 570 2
2 พระนครศรีอยุธยา 2 605002  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย / ท่าวาสุกรี / พระนครศรีอยุธยา 900 301 52 1,253 1,510 5
2 พระนครศรีอยุธยา 3 605003  โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ / หอรัตนชัย / พระนครศรีอยุธยา 604 877 596 2,077 2,500 8
2 พระนครศรีอยุธยา 4 605004  โรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์ (ราชานุเคราะห์ ๑) / บ้านเลน / บางปะอิน 376 241 100 717 870 3
2 พระนครศรีอยุธยา 5 605005  โรงเรียนบางปะอิน / บ้านเลน / บางปะอิน 342 147 58 547 660 2
2 พระนครศรีอยุธยา 6 605006  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ / คลองพระยาบันลือ / ลาดบัวหลวง 36 41 34 111 140 1
2 พระนครศรีอยุธยา 7 605007  วัดชูจิตธรรมาราม / สนับทึบ / วังน้อย 54 39 37 130 160 1
2 พระนครศรีอยุธยา 8 605008  โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) / วังน้อย / วังน้อย 401 87 67 555 670 2
2 พระนครศรีอยุธยา 9 605009  วัดเสนาสนาราม / หัวรอ / พระนครศรีอยุธยา 7 - - 7 10 1
2 พระนครศรีอยุธยา 10 605010  โรงเรียนวัดป่าคา (เจริญวิทยาคม) / หัวรอ / พระนครศรีอยุธยา 332 6 - 338 410 2
2 อ่างทอง 1 606001  วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก / ราชสถิตย์ / ไชโย 54 - - 54 70 1
2 อ่างทอง 2 606002  วัดศีลขันธาราม / อ่างแก้ว / โพธิ์ทอง 339 191 151 681 820 3
2 สระบุรี 1 607001  วัดศรัทธาประชากร / หน้าพระลาน / เฉลิมพระเกียรติ 72 10 6 88 110 1
3 ลพบุรี 1 608001  วัดสิริจันทรนิมิตร / เขาพระงาม / เมืองลพบุรี 159 2 - 161 200 1
3 ลพบุรี 2 608002  โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย / เขาพระงาม / เมืองลพบุรี 270 - - 270 330 1
3 ลพบุรี 3 608003  โรงเรียนเทศบาล ๑ ท่าหิน / พรหมาสตร์ / เมืองลพบุรี 82 - - 82 100 1
3 ลพบุรี 4 608004  โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู ๒๕๐๐) / พรหมาสตร์ / เมืองลพบุรี 85 40 2 127 160 1
3 ลพบุรี 5 608005  โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต / บางขันหมาก / เมืองลพบุรี 92 36 2 130 160 1
3 ลพบุรี 6 608006  โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ ๑ / นิคมสร้างตนเอง / เมืองลพบุรี 48 21 25 94 120 1
3 ลพบุรี 7 608007  โรงเรียนโคกตูมวิทยา / โคกตูม / เมืองลพบุรี 325 97 24 446 540 2
3 ลพบุรี 8 608008  โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย / โคกตูม / เมืองลพบุรี 83 70 18 171 210 1
3 ลพบุรี 9 608009  โรงเรียนบ้านโคกตูม / โคกตูม / เมืองลพบุรี 104 27 25 156 190 1
3 ลพบุรี 10 608010  โรงเรียนบ้านชีวิทยา / บางขาม / บ้านหมี่ 94 73 55 222 270 1
3 ลพบุรี 11 608011  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว / ท่ามะนาว / ชัยบาดาล 228 69 40 337 410 2
3 สิงห์บุรี 1 609001  วัดโบสถ์ / อินทร์บุรี / อินทร์บุรี 844 298 95 1,237 1,490 5
3 สิงห์บุรี 2 609002  วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม / ทองเอน / อินทร์บุรี 343 106 30 479 580 2
3 ชัยนาท 1 610004  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท / ธรรมมามูล / เมืองชัยนาท 204 128 79 411 500 2
3 ชัยนาท 2 610005  โรงเรียนถาวรวิทยา / วัดสิงห์ / วัดสิงห์ 113 62 5 180 220 1
3 ชัยนาท 3 610003  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท / หางน้ำสาคร / มโนรมย์ 301 43 63 407 490 2
3 อุทัยธานี 1 611002  วัดเขาฆ้องชัย / ลานสัก / ลานสัก 604 67 117 788 950 3
12 ปราจีนบุรี 1 648001  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้ง / โพธิ์งาม / ประจันตคาม 311 39 20 370 450 2
12 นครนายก 1 650001  วัดสันตยาราม / พรหมณี / เมืองนครนายก 318 364 69 751 910 3
12 ฉะเชิงเทรา 1 651001  วัดเทพนิมิตร / หน้าเมือง / เมืองฉะเชิงเทรา 50 56 18 124 150 1
13 ชลบุรี 1 652001  วัดเขาบางทราย / บางทราย / เมืองชลบุรี 491 233 35 759 920 3
13 ชลบุรี 2 652002  วัดอุทกเขปสีมาราม / วัดโบสถ์ / พนัสนิคม 37 44 3 84 110 1
13 ชลบุรี 3 652003  วัดศรีมหาราชา / ศรีราชา / ศรีราชา 312 238 40 590 710 2
13 ระยอง 1 653001  วัดตรีรัตนาราม / เชิงเนิน / เมืองระยอง 286 105 33 424 510 2
13 ระยอง 2 653002  วัดโสภณวนาราม / มาบตาพุด / เมืองระยอง 279 229 35 543 660 2
13 จันทบุรี 1 654001  โรงเรียนวัดจันทนาราม / จันทนิมิต / เมืองจันทบุรี 213 77 62 352 430 2
13 จันทบุรี 2 654002  โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ / จันทนิมิต / เมืองจันทบุรี 312 - 298 610 740 3
13 จันทบุรี 3 654003  วัดป่าคลองกุ้ง / ตลาด / เมืองจันทบุรี 108 38 17 163 200 1
13 จันทบุรี 4 654004  โรงเรียนสฤษดิเดช / วัดใหม่ / เมืองจันทบุรี 701 399 67 1,167 1,410 4
13 จันทบุรี 5 654005  โรงเรียนศรียานุสรณ์ / วัดใหม่ / เมืองจันทบุรี 308 544 279 1,131 1,360 4
13 ตราด 1 655001  วัดคิรีวิหาร / ชำราก / เมืองตราด 64 10 10 84 110 1
4 นครสวรรค์ 1 612001  วัดแสงธรรมสุทธาราม / ชุมแสง / ชุมแสง 159 46 43 248 300 1
4 นครสวรรค์ 2 612002  โรงเรียนเทศบาล ๑ / ชุมแสง / ชุมแสง 85 50 2 137 170 1
4 นครสวรรค์ 3 612004  โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ / ชุมแสง / ชุมแสง 128 89 - 217 270 1
4 นครสวรรค์ 4 612005  วัดเทพมงคลปานสาราม / ตาคลี / ตาคลี 140 88 46 274 330 1
4 นครสวรรค์ 5 612006  วัดพุทธนิมิต / ตาคลี / ตาคลี 112 155 1 268 330 1
4 นครสวรรค์ 6 612007  วัดชายธงวราราม / เขาชายธง / ตากฟ้า 244 31 - 275 330 1
4 นครสวรรค์ 7 612008  วัดเทพสถาพร / บ้านแดน / บรรพตพิสัย 47 47 2 96 120 1
4 เพชรบูรณ์ 1 615001  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ / ในเมือง / เมืองเพชรบูรณ์ 389 470 42 901 1,090 4
4 เพชรบูรณ์ 2 615005  โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา / ในเมือง / เมืองเพชรบูรณ์ 72 134 59 265 320 1
4 เพชรบูรณ์ 3 615008  โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา / ในเมือง / เมืองเพชรบูรณ์ 136 103 3 242 300 1
4 เพชรบูรณ์ 4 615012  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ / ท่าพล / เมืองเพชรบูรณ์ 103 256 141 500 600 2
4 เพชรบูรณ์ 5 615013  โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา / น้ำร้อน / เมืองเพชรบูรณ์ 75 174 102 351 430 2
4 เพชรบูรณ์ 6 615014  โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ / วังชมภู / เมืองเพชรบูรณ์ 59 59 64 182 220 1
4 เพชรบูรณ์ 7 615015  โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู / วังชมภู / เมืองเพชรบูรณ์ 38 104 22 164 200 1
4 เพชรบูรณ์ 8 615016  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) / วังชมภู / เมืองเพชรบูรณ์ 180 363 149 692 840 3
4 เพชรบูรณ์ 9 615017  โรงเรียนชนแดนวิทยาคม / ชนแดน / ชนแดน 152 317 83 552 670 2
4 เพชรบูรณ์ 10 615020  โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ / ช้างตะลูด / หล่มสัก 39 178 61 278 340 1
4 เพชรบูรณ์ 11 615021  โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม / หล่มเก่า / หล่มเก่า 540 1,219 429 2,188 2,630 8
4 เพชรบูรณ์ 12 615027  โรงเรียนบ้านบ่อไทย / บ่อไทย / หนองไผ่ 56 78 17 151 190 1
4 เพชรบูรณ์ 13 615028  โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม / ท่าด้วง / หนองไผ่ 60 152 31 243 300 1
4 เพชรบูรณ์ 14 615030  โรงเรียนบ้านพญาวัง / พญาวัง / บึงสามพัน 55 35 20 110 140 1
4 เพชรบูรณ์ 15 615036  โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ / พุขาม / วิเชียรบุรี 173 320 37 530 640 2
4 เพชรบูรณ์ 16 615037  โรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา / ท่าโรง / วิเชียรบุรี 61 105 21 187 230 1
4 เพชรบูรณ์ 17 615038  โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม / นาสนุ่น / ศรีเทพ 73 66 34 173 210 1
4 เพชรบูรณ์ 18 615039  โรงเรียนศิริวัฒนาวิทยา / สระกรวด / ศรีเทพ 20 87 31 138 170 1
4 กำแพงเพชร 1 613001  วัดนาควัชรโสภณ / / เมืองกำแพงเพชร 200 654 15 869 1,050 3
4 กำแพงเพชร 2 613003  โรงเรียนคลองลานวิทยา / / คลองลาน 446 710 - 1,156 1,390 4
5 พิษณุโลก 1 616001  โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา / สวนเมี่ยง / ชาติตระการ 92 167 74 333 400 2
5 พิษณุโลก 2 616006  วัดป่าวังแสงธรรม / วังนกแอ่น / วังทอง 79 76 2 157 190 1
5 พิษณุโลก 3 616005  วัดป่าศรีถาวร / หนองพระ / วังทอง 90 62 14 166 200 1
5 อุตรดิตถ์ 1 618001  โรงเรียนอุตรดิตถ์ / / เมืองอุตรดิตถ์ 97 112 57 266 320 1
5 อุตรดิตถ์ 2 618002  วัดพระแท่นศิลาอาสน์ / / ลับแล 66 53 9 128 160 1
5 อุตรดิตถ์ 3 618003  โรงเรียนลับแลศรีวิทยา / / ลับแล 105 31 3 139 170 1
5 อุตรดิตถ์ 4 618005  วัดบึงสัมพันธ์ / / พิชัย 51 39 7 97 120 1
5 อุตรดิตถ์ 5 618006  โรงเรียนดาราพิทยาคม / / พิชัย 34 73 18 125 150 1
6 ลำปาง 1 620002  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย / หัวเวียง / เมืองลำปาง 648 - - 648 780 3
6 ลำปาง 2 620003  โรงเรียนลำปางกัลยาณี / สวนดอก / เมืองลำปาง 527 - - 527 640 2
6 พะเยา 1 622001  วัดรัตนวนาราม / ท่าวังทอง / เมืองพะเยา 19 29 27 75 90 1
6 พะเยา 2 622003  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ / ทุ่งรวงทอง / จุน 27 54 10 91 110 1
6 เชียงราย 1 621001  วัดเม็งรายมหาราช / รอบเวียง / เมืองเชียงราย 134 7 - 141 170 1
6 เชียงราย 2 621002  วัดถ้ำผาจรุย / ป่าแงะ / ป่าแดด 64 81 - 145 180 1
7 เชียงใหม่ 1 625001  วัดเจดีย์หลวง / พระสิงห์ / เมืองเชียงใหม่ 527 360 132 1,019 1,230 4
7 เชียงใหม่ 2 625002  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม / ยุหว่า / สันป่าตอง 355 315 107 777 940 3
7 เชียงใหม่ 3 625003  โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ / ริมใต้ / แม่ริม 187 23 6 216 260 1
7 แม่ฮ่องสอน 1 627001  วัดแม่ปาง / สันติคีรี / แม่ลาน้อย 17 22 27 66 80 1
8 อุดรธานี 1 628001  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา / นิคมสงเคราะห์ / เมืองอุดรธานี 64 74 18 156 190 1
8 อุดรธานี 2 628002  โรงเรียนสามพร้าววิทยา / สามพร้าว / เมืองอุดรธานี 88 109 28 225 270 1
8 อุดรธานี 3 628003  โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา / หมากแข้ง / เมืองอุดรธานี 1,326 507 392 2,225 2,670 8
8 อุดรธานี 4 628004  โรงเรียนอุดรพัฒนาการ / บ้านจั่น / เมืองอุดรธานี 254 59 36 349 420 2
8 อุดรธานี 5 628005  โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม / หนองวัวซอ / หนองวัวซอ 173 279 36 488 590 2
8 อุดรธานี 6 628006  โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย / คอนสาย / กู่แก้ว 165 51 7 223 270 1
8 อุดรธานี 7 628007  วัดมหาธาตุเจดีย์ / กุมภวาปี / กุมภวาปี 177 190 67 434 530 2
8 อุดรธานี 8 628008  วัดป่าอุ่มจาน / อุ่มจาน / ประจักษ์ศิลปาคม 101 125 37 263 320 1
8 อุดรธานี 9 628009  โรงเรียนบ้านดุงวิทยา / ศรีสุทโธ / บ้านดุง 244 135 14 393 480 2
8 อุดรธานี 10 628010  โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ / บ้านดุง / บ้านดุง 247 399 22 668 810 3
8 อุดรธานี 11 628015  วัดพุทธนิมิต / เมืองเพีย / กุดจับ 84 90 46 220 270 1
8 อุดรธานี 12 628012  วัดป่าโพนพระเจ้า / นายูง / ศรีธาตุ 116 128 12 256 310 1
8 อุดรธานี 13 628013  โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ / บ้านผือ / บ้านผือ 743 820 101 1,664 2,000 6
8 อุดรธานี 14 628014  วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี / ปะโค / กุมภวาปี 308 332 - 640 770 3
8 อุดรธานี 15 628016  โรงเรียนเทศบาล ๘ (ไทยรัฐวิทยา ๗๒) / หมากแข้ง / เมืองอุดรธานี 347 83 11 441 530 2
8 หนองคาย 1 629001  วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียหนองคาย / ค่ายบกหวาน / เมืองหนองคาย 5 17 23 45 60 1
8 หนองคาย 2 629003  โรงเรียนบ้านหนองผือ / โคกคอน / ท่าบ่อ 26 3 - 29 40 1
8 หนองคาย 3 629004  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม / พระพุทธบาท / ศรีเชียงใหม่ 309 - 2 311 380 2
8 หนองคาย 4 629006  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ / หนองปลาปาก / ศรีเชียงใหม่ 247 40 - 287 350 1
8 หนองคาย 5 629005  โรงเรียนสังคมวิทยา / แก้งไก่ / สังคม 336 62 117 515 620 2
8 หนองคาย 6 629007  โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม / บ้านม่วง. / สังคม 316 210 - 526 640 2
8 บึงกาฬ 1 630001  โรงเรียนบ้านท่าสะอาด / ท่าสะอาด / เซกา 33 57 42 132 160 1
8 บึงกาฬ 2 630002  โรงเรียนบ้านหัวแฮต / ท่าสะอาด / เซกา 48 - - 48 60 1
8 บึงกาฬ 3 630003  โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง / ท่ากกแดง / เซกา 30 9 - 39 50 1
8 บึงกาฬ 4 630006  โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ / บ้านต้อง / เซกา 106 12 - 118 150 1
8 บึงกาฬ 5 630007  โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด / ท่าสะอาด / เซกา 108 100 - 208 250 1
8 เลย 1 631001  วัดศรีสุทธาวาส / กุดป่อง / เมืองเลย 202 241 58 501 610 2
8 เลย 2 631006  โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม / เชียงคาน / เชียงคาน 67 2 29 98 120 1
8 เลย 3 631004  โรงเรียนภูหลวงวิทยา / ภูหลวง / ภูหลวง 142 420 39 601 730 3
8 เลย 4 631009  โรงเรียนขามชุมวิทยาสรรพ์ / หนองหิน / หนองหิน - 84 6 90 110 1
8 สกลนคร 1 632001  วัดป่าสุทธาวาส / ธาตุเชิงชุม / เมืองสกลนคร 172 56 11 239 290 1
8 สกลนคร 2 632003  วัดศรีสว่างแดนดิน / สว่างแดนดิน / สว่างแดนดิน 9 2 5 16 20 1
8 สกลนคร 3 632004  เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน / สว่างแดนดิน / สว่างแดนดิน 110 46 28 184 230 1
8 สกลนคร 4 632005  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สว่างแดนดิน / สว่างแดนดิน 528 462 98 1,088 1,310 4
8 สกลนคร 5 632006  โรงเรียนสว่างแดนดิน / สว่างแดนดิน / สว่างแดนดิน 1,042 997 141 2,180 2,620 8
8 สกลนคร 6 632007  วัดคามวาสี / ตาลโกน / สว่างแดนดิน 76 116 62 254 310 1
8 สกลนคร 7 632008  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม / ส่องดาว / ส่องดาว 143 243 104 490 590 2
8 สกลนคร 8 632009  โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา / เจริญศิลป์ / เจริญศิลป์ 283 370 118 771 930 3
8 สกลนคร 9 632010  โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร / กุดเรือคำ / วานรนิวาส 466 107 1 574 690 2
8 สกลนคร 10 632011  โรงเรียนหนองแวงวิทยา / หนองแวงใต้ / วานรนิวาส 190 69 11 270 330 1
8 สกลนคร 11 632012  วัดสุทธิมงคล / พรรณนา / พรรณานิคม 9 10 10 29 40 1
8 สกลนคร 12 632013  โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี / พรรณนา / พรรณานิคม 85 134 65 284 350 1
8 สกลนคร 13 632014  วัดศิริดำรงวนาราม / บะฮี / พรรณานิคม 96 68 71 235 290 1
8 สกลนคร 14 632015  โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม / บ้านม่วง / บ้านม่วง 257 232 120 609 740 3
8 สกลนคร 15 632016  วัดอุดมรัตนาราม / อากาศ / อากาศอำนวย 434 325 230 989 1,190 4
8 สกลนคร 16 632017  วัดป่านายอ / อากาศ / อากาศอำนวย 142 196 143 481 580 2
8 สกลนคร 17 632019  โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ / ม่วงไข่ / พังโคน 42 20 14 76 100 1
8 สกลนคร 18 632020  โรงเรียนลำปลาหางวิทยา / ต้นผึ้ง / พังโคน 41 43 22 106 130 1
8 สกลนคร 19 632021  โรงเรียนพังโคนวิทยาคม / ไฮหย่อง / พังโคน 78 24 53 155 190 1
8 สกลนคร 20 632022  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก / เดื่อศรีคันไชย / วานรนิวาส 32 24 33 89 110 1
8 สกลนคร 21 632018  โรงเรียนหนองหลวงศึกษา / หนองหลวง / สว่างแดนดิน 604 191 - 795 960 3
8 หนองบัวลำภู 1 633001  วัดพิศาลรัญญาวาส / หนองบัว / เมืองหนองบัวลำภู 37 22 7 66 80 1
8 หนองบัวลำภู 2 633003  โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน / หัวนา / เมืองหนองบัวลำภู 129 122 34 285 350 1
8 หนองบัวลำภู 3 633004  โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม / บ้านขาม / เมืองหนองบัวลำภู 82 183 150 415 500 2
8 หนองบัวลำภู 4 633005  โรงเรียนบ้านถิ่น / บ้านถิ่น / โนนสัง 69 88 30 187 230 1
8 หนองบัวลำภู 5 633006  โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา / ดงสวรรค์ / นากลาง 52 82 102 236 290 1
8 หนองบัวลำภู 6 633009  โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว / หนองกุงแก้ว / ศรีบุญเรือง 122 107 21 250 300 1
9 ขอนแก่น 1 634001  มมร. วิทยาเขตอีสาน / ในเมือง / เมืองขอนแก่น 555 352 310 1,217 1,470 5
9 ขอนแก่น 2 634002  วัดศรีจันทร์ / ในเมือง / เมืองขอนแก่น 355 29 - 384 470 2
9 ขอนแก่น 3 634003  วัดคุ้มจัดสรรค์ / ในเมือง / บ้านไผ่ 123 175 - 298 360 1
9 ขอนแก่น 4 634004  วัดศรีสุมังคล์ / ชนบท / ชนบท 98 44 46 188 230 1
9 ขอนแก่น 5 634005  วัดโนนสำนัก / หนองแปน / มัญจาคีรี 77 87 90 254 310 1
9 ขอนแก่น 6 634006  วัดศรีแก้ว / นาจาน / สีชมพู 175 197 22 394 480 2
9 ขอนแก่น 7 634007  วัดศรีภูเวียง / ภูเวียง / ภูเวียง 146 32 2 180 220 1
9 ขอนแก่น 8 634008  วัดป่าศรีบุรี / หนองไผ่ / ชุมแพ 393 46 190 629 760 3
9 มหาสารคาม 1 635001  วัดประชาบำรุง / ตลาด / เมืองมหาสารคาม 232 40 12 284 350 1
9 มหาสารคาม 2 635002  วัดเกาะแก้วโกสุม / หัวขวาง / โกสุมพิสัย 501 256 56 813 980 3
9 กาฬสินธุ์ 1 636001  วัดประชานิยม / กาฬสินธุ์ / เมืองกาฬสินธุ์ 71 101 174 346 420 2
9 กาฬสินธุ์ 2 636002  เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / กาฬสินธุ์ / เมืองกาฬสินธุ์ 393 78 18 489 590 2
9 กาฬสินธุ์ 3 636003  วัดป่าไม้แดง / เหนือ / เมืองกาฬสินธุ์ 16 38 10 64 80 1
9 กาฬสินธุ์ 4 636004  วัดดอนประชาอุทิศ / หลุบ / เมืองกาฬสินธุ์ 36 57 36 129 160 1
9 กาฬสินธุ์ 5 636005  วัดโนนศิลาเลิง / โนนศิลาเลิง / ฆ้องชัย 150 39 5 194 240 1
9 กาฬสินธุ์ 6 636006  วัดป่าเครือวัลย์ / ดงลิง / กมลาไสย 30 31 24 85 110 1
9 กาฬสินธุ์ 7 636007  วัดโนนไผ่ล้อม / กมลาไสย / กมลาไสย 30 75 7 112 140 1
9 กาฬสินธุ์ 8 636008  วัดขวัญเมือง / ยางตลาด / ยางตลาด 85 111 9 205 250 1
9 กาฬสินธุ์ 9 636009  วัดป่าบุญญาวาส / หนองอีเฒ่า / ยางตลาด 37 51 35 123 150 1
9 กาฬสินธุ์ 10 636010  วัดบูรพาโคกเครือ / อุ่มเม่า / ยางตลาด 104 159 21 284 350 1
9 กาฬสินธุ์ 11 636011  วัดป่าสันติวาสอินทาราม / หัวงัว / ยางตลาด 44 68 2 114 140 1
9 กาฬสินธุ์ 12 636012  วัดไตรมิตร / เขาพระนอน / ยางตลาด 51 - - 51 70 1
9 กาฬสินธุ์ 13 636013  วัดเวฬุวัน / นิคม / สหัสขันธ์ 152 117 28 297 360 1
9 กาฬสินธุ์ 14 636014  วัดมงคลธรรมรังษี / โนนศิลา / สหัสขันธ์ 104 44 88 236 290 1
9 กาฬสินธุ์ 15 636015  วัดวีระวงศาวาส / สมเด็จ / สมเด็จ 50 76 6 132 160 1
9 กาฬสินธุ์ 16 636016  วัดวารีวัน / หมูม่น / สมเด็จ 7 123 24 154 190 1
9 กาฬสินธุ์ 17 636017  วัดหนองสวง / หนองสรวง / หนองกุงศรี 20 32 15 67 90 1
9 กาฬสินธุ์ 18 636019  วัดป่าพัฒนาราม / ยอดแกง / นามน 23 40 21 84 110 1
9 กาฬสินธุ์ 19 636020  วัดปทุมรังษี / ภูแล่นช้าง / นาคู 45 113 21 179 220 1
9 กาฬสินธุ์ 20 636021  วัดป่าบ้านบอน / สมเด็จ / สมเด็จ 86 123 44 253 310 1
9 ร้อยเอ็ด 1 637001  วัดบึงพระลานชัย / ในเมือง / เมืองร้อยเอ็ด 22 35 28 85 110 1
9 ร้อยเอ็ด 2 637002  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด / ดงลาน / เมืองร้อยเอ็ด 218 164 162 544 660 2
9 ร้อยเอ็ด 3 637003  วัดมิ่งเมือง / กลาง / เสลภูมิ 59 54 - 113 140 1
9 ร้อยเอ็ด 4 637004  โรงเรียนบ้านนาแซง / นาแซง / เสลภูมิ 37 36 40 113 140 1
9 ร้อยเอ็ด 5 637013  โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา / นาเมือง / เสลภูมิ 17 38 43 98 120 1
9 ร้อยเอ็ด 6 637006  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม / ขวัญเมือง / เสลภูมิ 51 109 24 184 230 1
9 ร้อยเอ็ด 7 637007  โรงเรียนเสลภูมิ / ขวัญเมือง / เสลภูมิ 243 400 67 710 860 3
9 ร้อยเอ็ด 8 637008  โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ / อีง่อง / จตุรพักตรพิมาน 64 10 6 80 100 1
9 ร้อยเอ็ด 9 637010  โรงเรียนบ้านคำโพนสูง / กกโพธิ์ / หนองพอก 418 199 41 658 790 3
9 ร้อยเอ็ด 10 637012  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี / นิเวศน์ / ธวัชบุรี 760 - - 760 920 3
10 อุบลราชธานี 1 638001  โรงเรียนสมเด็จ / ในเมือง / เมืองอุบลราชธานี 211 199 89 499 600 2
10 อุบลราชธานี 2 638002  โรงเรียนเมืองอุบล / ในเมือง / เมืองอุบลราชธานี 41 87 26 154 190 1
10 อุบลราชธานี 3 638003  โรงเรียนบ้านขามใหญ่ / ในเมือง / เมืองอุบลราชธานี 33 51 18 102 130 1
10 อุบลราชธานี 4 638004  เรือนจำกลางอุบลราชธานี / ในเมือง / เมืองอุบลราชธานี 227 247 126 600 720 3
10 อุบลราชธานี 5 638005  โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม / ในเมือง / เมืองอุบลราชธานี 398 389 273 1,060 1,280 4
10 อุบลราชธานี 6 638006  โรงเรียนเทศบาลอุบล / ในเมือง / เมืองอุบลราชธานี 123 123 140 386 470 2
10 อุบลราชธานี 7 638007  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ / ในเมือง / เมืองอุบลราชธานี 131 202 110 443 540 2
10 อุบลราชธานี 8 638008  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย / ในเมือง / เมืองอุบลราชธานี 31 7 11 49 60 1
10 อุบลราชธานี 9 638009  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี / ในเมือง / เมืองอุบลราชธานี 721 538 - 1,259 1,520 5
10 อุบลราชธานี 10 638010  โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม / เขมราฐ / เขมราฐ 280 118 59 457 550 2
10 อุบลราชธานี 11 638011  โรงเรียนบ้านทรายพูล / เขมราฐ / เขมราฐ 32 32 13 77 100 1
10 อุบลราชธานี 12 638012  โรงเรียนบ้านอ่างหิน (เพียรพิทยาคาร) / อ่างศิลา / พิบูลมังสาหาร 57 24 28 109 140 1
10 อุบลราชธานี 13 638013  โรงเรียนชุมชนกุดเป่ง / วารินชำราบ / วารินชำราบ 69 83 45 197 240 1
10 อุบลราชธานี 14 638014  โรงเรียนบ้านคูเมือง / คูเมือง / วารินชำราบ 235 131 77 443 540 2
10 อุบลราชธานี 15 638015  โรงเรียนเฮือดใหญ่พิทยา / นาคำ / ศรีเมืองใหม่ 54 104 56 214 260 1
10 อุบลราชธานี 16 638016  โรงเรียนน้ำยืนวิทยา / สีวิเชียร / น้ำยืน 492 284 42 818 990 3
10 อุบลราชธานี 17 638020  โรงเรียนเบญจธัญพิทยา / ม่วงสามสิบ / ม่วงสามสิบ 89 72 7 168 210 1
10 อุบลราชธานี 18 638022  โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน / เขื่องใน / เขื่องใน 2,561 - - 2,561 3,080 9
10 ยโสธร 1 639001  มมร. วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร / ในเมือง / เมืองยโสธร 136 28 7 171 210 1
10 ยโสธร 2 639002  โรงเรียนศรีธรรมวิทยา / ในเมือง / เมืองยโสธร 139 105 96 340 410 2
10 ยโสธร 3 639003  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ / หนองหิน / เมืองยโสธร 121 98 126 345 420 2
10 ยโสธร 4 639004  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู / หนองคู / เมืองยโสธร 52 22 16 90 110 1
10 ยโสธร 5 639005  โรงเรียนมหาชนะชัย / ฟ้าหยาด / มหาชนะชัย 75 115 15 205 250 1
10 ยโสธร 6 639006  โรงเรียนบ้านราชมุนี / ฟ้าหยาด / มหาชนะชัย 44 108 13 165 200 1
10 ยโสธร 7 639007  โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม / ฟ้าหยาด / มหาชนะชัย 165 323 188 676 820 3
10 ยโสธร 8 639008  โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู ๒๕๐๓) / ลุมพุก / คำเขื่อนแก้ว 202 218 167 587 710 2
10 ยโสธร 9 639009  โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ / ลุมพุก / คำเขื่อนแก้ว 630 266 309 1,205 1,450 5
10 ยโสธร 10 639010  โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย / สงเปือย / คำเขื่อนแก้ว 59 78 27 164 200 1
10 ยโสธร 11 639011  โรงเรียนบ้านด่าน / สามแยก / เลิงนกทา 300 280 100 680 820 3
10 ยโสธร 12 639012  โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา / สวาท / เลิงนกทา 393 376 110 879 1,060 3
10 ยโสธร 13 639013  โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ / โพนทัน / คำเขื่อนแก้ว 95 96 44 235 290 1
10 ศรีสะเกษ 1 640001  วัดหลวงสุมังคลาราม / เมืองใต้ / เมืองศรีสะเกษ 250 47 38 335 410 2
10 ศรีสะเกษ 2 640002  วัดป่าศรีสำราญ / หนองครก / เมืองศรีสะเกษ 37 37 16 90 110 1
10 ศรีสะเกษ 3 640004  โรงเรียนคูซอดวิทยาสรรค์ / คูซอด / เมืองศรีสะเกษ - 51 3 54 70 1
10 ศรีสะเกษ 4 640005  วัดประชารังสฤษฏิ์ / ดูน / กันทรารมย์ 20 46 50 116 140 1
10 ศรีสะเกษ 5 640006  วัดป่าบ้านกลาง / ดงรัก / ภูสิงห์ 239 174 92 505 610 2
10 ศรีสะเกษ 6 640007  วัดป่าโนนจักจั่น / หนองงูเหลือม / เบญจลักษ์ 40 30 45 115 140 1
10 ศรีสะเกษ 7 640008  วัดป่าจิตตประชาสามัคคี / ขุนหาญ / ขุนหาญ 60 48 39 147 180 1
10 ศรีสะเกษ 8 640010  วัดหนองสิมใหญ่ / ห้วยทับทัน / ห้วยทับทัน 93 67 2 162 200 1
10 ศรีสะเกษ 9 640011  โรงเรียนเคียวนำ / กำแพง / อุทุมพรพิสัย 159 450 64 673 810 3
10 ศรีสะเกษ 10 640012  โรงเรียนกำแพง / สำโรง / อุทุมพรพิสัย 489 253 100 842 1,020 3
10 ศรีสะเกษ 11 640013  วัดป่าดำรงพุทธธรรม / หนองหญ้าลาด / กันทรลักษ์ 33 45 37 115 140 1
10 ศรีสะเกษ 12 640015  วัดซำตาโตง / พราน / ขุนหาญ 77 92 15 184 230 1
10 ศรีสะเกษ 13 640016  ที่พักสงฆ์ป่าบ้านละเนาะ / จาน / เมืองศรีสะเกษ 52 89 - 141 170 1
10 ศรีสะเกษ 14 640017  วัดไพรพัฒนา / ไพรพัฒนา / ภูสิงห์ 253 222 4 479 580 2
10 ศรีสะเกษ 15 640018  วัดประชานิมิต / กำแพง / อุทุมพรพิสัย 108 18 6 132 160 1
10 นครพนม 1 641001  วัดศรีเทพประดิษฐาราม / ในเมือง / เมืองนครพนม 127 107 - 234 290 1
10 นครพนม 2 641002  เรือนจำกลางนครพนม / ขามเฒ่า / เมืองนครพนม 622 372 50 1,044 1,260 4
10 นครพนม 3 641003  โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ / ในเมือง / เมืองนครพนม 286 143 16 445 540 2
10 นครพนม 4 641004  วัดโพธิ์ชัย / สามผง / ศรีสงคราม 31 20 - 51 70 1
10 นครพนม 5 641005  วัดศรีวิชัย / สามผง / ศรีสงคราม 37 13 74 124 150 1
10 นครพนม 6 641006  วัดสว่างอารมณ์ / สามผง / ศรีสงคราม 10 38 - 48 60 1
10 นครพนม 7 641007  วัดอรัญญวิเวก / บ้านข่า / ศรีสงคราม 43 46 51 140 170 1
10 นครพนม 8 641008  โรงเรียนบ้านดงน้อย / ดงน้อย / ศรีสงคราม 51 94 14 159 200 1
10 นครพนม 9 641009  โรงเรียนบ้านคำแม่นาง / คำแม่นาง / นาทม 97 97 1 195 240 1
10 นครพนม 10 641010  โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา / เหล่าพัฒนา / นาหว้า 53 74 1 128 160 1
10 นครพนม 11 641011  โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ / บ้านตาลใหญ่ / นาหว้า 49 54 1 104 130 1
10 นครพนม 12 641012  โรงเรียนบ้านหนองแคน / ยอดชาด / วังยาง 25 57 30 112 140 1
10 มุกดาหาร 1 642001  โรงเรียนท่านพระสารีบุตร / ศรีบุญเรือง / เมืองมุกดาหาร 75 81 44 200 240 1
10 มุกดาหาร 2 642008  โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา / โพธิ์ไทร / ดอนตาล 205 108 6 319 390 2
10 มุกดาหาร 3 642003  โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ / นากอก / นิคมคำสร้อย 121 128 69 318 390 2
10 มุกดาหาร 4 642005  โรงเรียนโชคชัยวิทยา / โชคชัย / นิคมคำสร้อย 94 16 39 149 180 1
10 มุกดาหาร 5 642006  โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ / โชคชัย / นิคมคำสร้อย 80 164 16 260 320 1
10 มุกดาหาร 6 642007  โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม / หนองสูงใต้ / หนองสูง 17 124 85 226 280 1
10 มุกดาหาร 7 642009  โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร / นาโสก / เมืองมุกดาหาร 110 258 - 368 450 2
10 อำนาจเจริญ 1 643001  โรงเรียนเจริญวิทยา / บุ่ง / เมืองอำนาจเจริญ 154 179 15 348 420 2
10 อำนาจเจริญ 2 643002  โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ / บุ่ง / เมืองอำนาจเจริญ 267 42 - 309 380 2
10 อำนาจเจริญ 3 643003  โรงเรียนอำนาจเจริญ / บุ่ง / เมืองอำนาจเจริญ 74 66 40 180 220 1
10 อำนาจเจริญ 4 643007  โรงเรียนมัธยมแมด / แมด / ลืออำนาจ 57 61 22 140 170 1
10 อำนาจเจริญ 5 643005  โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา / น้ำปลีก / เมืองอำนาจเจริญ 127 120 76 323 390 2
10 อำนาจเจริญ 6 643006  โรงเรียนนายมวิทยาคาร / นายม / เมืองอำนาจเจริญ 130 104 48 282 340 1
10 อำนาจเจริญ 7 643008  โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง / หนองสามสี / เสนางคนิคม 23 26 18 67 90 1
10 อำนาจเจริญ 8 643009  โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ / คำโพน / ปทุมราชวงศา 97 52 15 164 200 1
11 นครราชสีมา 1 644001  วัดสุทธจินดา / ในเมือง / เมืองนครราชสีมา 145 83 19 247 300 1
11 นครราชสีมา 2 644004  โรงเรียนบุญวัฒนา / ในเมือง / เมืองนครราชสีมา 674 1,096 146 1,916 2,300 7
11 นครราชสีมา 3 644002  โรงเรียนสุรนารี / ในเมือง / เมืองนครราชสีมา 213 4 3 220 270 1
11 นครราชสีมา 4 644006  มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย / ภูหลวง / ปักธงชัย 95 60 20 175 210 1
11 นครราชสีมา 5 644014  โรงเรียนกุดตาดำ / ทัพรั้ง / พระทองคำ 40 67 17 124 150 1
11 นครราชสีมา 6 644008  วัดวะภูแก้ว / มะเกลือใหม่ / สูงเนิน 171 141 26 338 410 2
11 นครราชสีมา 7 644015  โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี / จักราช / จักราช 260 107 19 386 470 2
11 นครราชสีมา 8 644016  โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม / รังกาใหญ่ / พิมาย 532 251 - 783 940 3
11 นครราชสีมา 9 644009  เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ / ด่านช้าง / บัวใหญ่ 84 - - 84 110 1
11 นครราชสีมา 10 644010  โรงเรียนวัดประชานิมิตร / บัวใหญ่ / บัวใหญ่ 354 168 66 588 710 2
11 นครราชสีมา 11 644011  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา / โนนสมบูรณ์ / เสิงสาง 146 329 102 577 700 2
11 นครราชสีมา 12 644018  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ / โนนสมบูรณ์ / เสิงสาง 116 147 - 263 320 1
11 นครราชสีมา 13 644012  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา / บ้านราษฎร์ / เสิงสาง 62 92 3 157 190 1
11 นครราชสีมา 14 644013  โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม / หนองน้ำแดง / ปากช่อง 204 198 60 462 560 2
11 ชัยภูมิ 1 646001  วัดป่าบ้านพลัง / นาฝาย / เมืองชัยภูมิ 91 8 12 111 140 1
11 ชัยภูมิ 2 646002  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล / ในเมือง / เมืองชัยภูมิ 133 81 7 221 270 1
11 ชัยภูมิ 3 646003  วัดชัยชุมพล / บ้านเต่า / บ้านแท่น 26 22 35 83 100 1
11 ชัยภูมิ 4 646005  วัดชัยชมภู / หนองคู / บ้านแท่น 69 77 72 218 270 1
11 ชัยภูมิ 5 646004  วัดชัยชุมพร / บ้านเต่า / บ้านแท่น 89 52 100 241 290 1
11 ชัยภูมิ 6 646006  วัดป่าสำราญจิต / บ้านชวน / บำเหน็จณรงค์ 51 8 1 60 80 1
11 ชัยภูมิ 7 646007  โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม / บ้านชวน / บำเหน็จณรงค์ 15 10 4 29 40 1
11 บุรีรัมย์ 1 645006  วัดทุ่งโพธิ์ / อิสาณ / เมืองบุรีรัมย์ 88 56 20 164 200 1
11 บุรีรัมย์ 2 645001  โรงเรียนเทศบาล ๑ "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา" / ในเมือง / เมืองบุรีรัมย์ 369 139 41 549 660 2
11 บุรีรัมย์ 3 645002  เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ / อิสาณ / เมืองบุรีรัมย์ 186 45 22 253 310 1
11 บุรีรัมย์ 4 645004  โรงเรียนสตึก / นิคม / สตึก 727 134 13 874 1,050 3
11 บุรีรัมย์ 5 645007  โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ / จรเข้มาก / ประโคนชัย 444 104 82 630 760 3
11 บุรีรัมย์ 6 645005  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ / ในเมือง / เมืองบุรีรัมย์ 430 - - 430 520 2
11 สุรินทร์ 1 647001  วัดบูรพาราม / ในเมือง / เมืองสุรินทร์ 28 43 23 94 120 1
11 สุรินทร์ 2 647002  โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" / นอกเมือง / เมืองสุรินทร์ 447 251 46 744 900 3
11 สุรินทร์ 3 647011  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / นอกเมือง / เมืองสุรินทร์ 64 - - 64 80 1
11 สุรินทร์ 4 647003  เรือนจำกลางสุรินทร์ / นอกเมือง / เมืองสุรินทร์ 205 161 41 407 490 2
11 สุรินทร์ 5 647004  โรงเรียนบ้านแจรนสัมพันธ์ / ตาอ็อง / เมืองสุรินทร์ 36 24 - 60 80 1
11 สุรินทร์ 6 647005  โรงเรียนบ้านจันรม / ตาอ็อง / เมืองสุรินทร์ 174 111 23 308 370 2
11 สุรินทร์ 7 647006  โรงเรียนแนงมุดวิทยา / แนงมุด / กาบเชิง 267 195 58 520 630 2
11 สุรินทร์ 8 647007  วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร / จรัส / บัวเชด 109 75 25 209 260 1
11 สุรินทร์ 9 647008  วัดเทพประทาน / เทพรักษา / สังขะ 272 121 50 443 540 2
11 สุรินทร์ 10 647012  โรงเรียนบ้านตาพราม / เทพรักษา / สังขะ 298 - - 298 360 1
11 สุรินทร์ 11 647009  โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร / ทุ่งมน / ปราสาท 212 64 11 287 350 1
14 นครปฐม 1 656001  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา / พระปฐมเจดีย์ / เมืองนครปฐม 184 67 35 286 350 1
14 นครปฐม 2 656002  โรงเรียนวัดท่าตำหนัก / ท่าตำหนัก / นครชัยศรี 133 8 - 141 170 1
14 นครปฐม 3 656003  โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ / บางเลน / บางเลน 94 23 6 123 150 1
14 นครปฐม 4 656004  โรงเรียนบัวปากท่า / บัวปากท่า / บางเลน 70 80 54 204 250 1
14 นครปฐม 5 656005  วัดสิรินธรเทพรัตนาราม / อ้อมใหญ่ / สามพราน 274 66 53 393 480 2
14 กาญจนบุรี 1 658001  วัดถ้ำวังหิน / สมเด็จเจริญ / หนองปรือ 67 43 32 142 180 1
14 กาญจนบุรี 2 658002  วัดป่าภูเตย / ชะแล / ทองผาภูมิ 98 108 22 228 280 1
14 สมุทรสาคร 1 659001  วัดป่าชัยรังสี / บ้านเกาะ / เมืองสมุทรสาคร 241 134 50 425 510 2
14 สมุทรสาคร 2 659002  โรงเรียนประชินนุสรณ์ / คลองมะเดื่อ / กระทุ่มแบน 136 179 57 372 450 2
14 สมุทรสาคร 3 659003  โรงเรียนบ้านคลองแค / อ้อมน้อย / กระทุ่มแบน 131 56 14 201 250 1
14 สมุทรสาคร 4 659004  วิทยาลัยอาชีวะอ้อมน้อย / อ้อมน้อย / กระทุ่มแบน 20 24 12 56 70 1
15 สมุทรสงคราม 1 662001  วัดเกตการาม / โรงหีบ / บางคนที 124 48 21 193 240 1
15 ราชบุรี 1 660001  โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดสัตตนารถปริวัตร / หน้าเมือง / เมืองราชบุรี 230 38 39 307 370 2
15 ราชบุรี 2 660003  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย / อ่างหิน / ปากท่อ 133 101 47 281 340 1
15 ราชบุรี 3 660004  โรงเรียนบ้านคาวิทยา / บ้านคา / บ้านคา 237 164 39 440 530 2
15 ราชบุรี 4 660007  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน / บ้านบึง / บ้านคา 125 63 1 189 230 1
15 ราชบุรี 5 660006  จังหวัดทหารบกราชบุรี / โคกหม้อ / เมืองราชบุรี 214 - - 214 260 1
15 เพชรบุรี 1 661001  วัดสนามพราหมณ์ / ท่าราบ / เมืองเพชรบุรี 38 1 4 43 60 1
15 เพชรบุรี 2 661002  วัดทรงธรรม / หนองชุมพลเหนือ / เขาย้อย 76 39 5 120 150 1
15 เพชรบุรี 3 661003  วัดหนองจอก / ห้วยลึก / บ้านลาด 97 20 3 120 150 1
15 เพชรบุรี 4 661004  วัดสหธรรมิการาม / ท่ายาง / ท่ายาง 169 24 - 193 240 1
15 เพชรบุรี 5 661005  วัดเนรัญชราราม / ชะอำ / ชะอำ 257 37 7 301 370 2
15 ประจวบคีรีขันธ์ 1 663001  เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / ประจวบคีรีขันธ์ / เมืองประจวบคีรีขันธ์ 322 159 40 521 630 2
15 ประจวบคีรีขันธ์ 2 663002  วัดธรรมิการาม / ประจวบคีรีขันธ์ / เมืองประจวบคีรีขันธ์ 261 159 67 487 590 2
15 ประจวบคีรีขันธ์ 3 663003  โรงเรียนจันทรศึกษา / ประจวบคีรีขันธ์ / เมืองประจวบคีรีขันธ์ 32 20 15 67 90 1
15 ประจวบคีรีขันธ์ 4 663004  โรงเรียนเทศบาลธรรมิ / ประจวบคีรีขันธ์ / เมืองประจวบคีรีขันธ์ 53 38 - 91 110 1
15 ประจวบคีรีขันธ์ 5 663005  วัดสุขสำราญ / หัวหิน / หัวหิน 353 358 278 989 1,190 4
16 นครศรีธรรมราช 1 664001  วัดพระมหาธาตุ / ในเมือง / เมืองนครศรีธรรมราช 80 27 6 113 140 1
16 นครศรีธรรมราช 2 664005  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย / บางจาก / เมืองนครศรีธรรมราช 188 194 171 553 670 2
16 นครศรีธรรมราช 3 664002  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช / คลัง / เมืองนครศรีธรรมราช 95 95 3 193 240 1
16 นครศรีธรรมราช 4 664006  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช / ในเมือง / เมืองนครศรีธรรมราช 30 73 63 166 200 1
16 นครศรีธรรมราช 5 664011  เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช / นาพรุ / พระพรหม 63 44 20 127 160 1
16 นครศรีธรรมราช 6 664032  วัดรามประดิษฐ์ / ปากพนังฝังตะวันออก / ปากพนัง 131 108 48 287 350 1
16 นครศรีธรรมราช 7 664028  โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช / เสาเภา / สิชล 195 39 - 234 290 1
16 นครศรีธรรมราช 8 664009  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช / ท่างิ้ว / เมืองนครศรีธรรมราช 596 65 33 694 840 3
16 นครศรีธรรมราช 9 664018  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง / ปากพนังฝังตะวันออก / ปากพนัง 304 84 19 407 490 2
16 นครศรีธรรมราช 10 664007  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช / คลัง / เมืองนครศรีธรรมราช 356 55 26 437 530 2
16 นครศรีธรรมราช 11 664008  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ / คลัง / เมืองนครศรีธรรมราช 273 75 13 361 440 2
16 นครศรีธรรมราช 12 664033  โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม / ในเมือง / เมืองนครศรีธรรมราช 346 53 25 424 510 2
16 นครศรีธรรมราช 13 664013  โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ / นาพรุ / พระพรหม 214 71 47 332 400 2
16 ชุมพร 1 665001  โรงเรียนศรียาภัย / ท่าตะเภา / เมืองชุมพร 1,320 775 315 2,410 2,900 9
16 ชุมพร 2 665002  โรงเรียนบ้านหัวถนน / ปากน้ำ / เมืองชุมพร 14 22 11 47 60 1
16 ชุมพร 3 665003  โรงเรียนวัดท่าไม้ลาย / วังใหม่ / เมืองชุมพร 56 4 3 63 80 1
16 ชุมพร 4 665004  โรงเรียนเมืองชุมพร วัดอุทัยธรรม / วังไผ่ / เมืองชุมพร 166 52 2 220 270 1
16 ชุมพร 5 665006  วัดเขาหลาง / ทุ่งหลวง / ละแม 91 31 12 134 170 1
16 ชุมพร 6 665007  วัดธรรมถาวร / ทุ่งตะไคร / ทุ่งตะโก 29 44 16 89 110 1
16 ชุมพร 7 665008  โรงเรียนนาสักวิทยา / นาสัก / สวี 190 5 28 223 270 1
16 ชุมพร 8 665009  วัดโตนด / หลังสวน / หลังสวน 225 4 - 229 280 1
17 ภูเก็ต 1 667001  วัดเจริญสมณกิจ / ตลาดใหญ่ / เมืองภูเก็ต 15 10 6 31 40 1
17 ภูเก็ต 2 667002  โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา / ตลาดเหนือ / เมืองภูเก็ต 185 55 53 293 360 1
18 สงขลา 1 672001  วัดมัชฌิมาวาส / บ่อยาง / เมืองสงขลา 26 - 2 28 40 1
18 สงขลา 2 672002  วิทยาลัยอาชีวะ / บ่อยาง / เมืองสงขลา 89 63 59 211 260 1
18 สงขลา 3 672003  โรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศทักษิณ / พะวง / เมืองสงขลา 362 190 173 725 870 3
18 สงขลา 4 672004  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษ / เขารูปช้าง / เมืองสงขลา 130 72 13 215 260 1
18 สงขลา 5 672005  ทัณฑสถานหญิง / เขารูปช้าง / เมืองสงขลา 195 140 42 377 460 2
18 สงขลา 6 672007  โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ / คู / จะนะ 223 10 10 243 300 1
18 สงขลา 7 672008  โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ / แค / จะนะ 30 22 - 52 70 1
18 สงขลา 8 672009  โรงเรียนวัดผาสุกาวาส / บ่อดาน / สทิงพระ 70 15 6 91 110 1
18 สงขลา 9 672010  โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม / ตะเครียะ / ระโนด 66 52 38 156 190 1
18 สงขลา 10 672011  โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ / พะตง / หาดใหญ่ 554 296 85 935 1,130 4
18 สงขลา 11 672012  โรงเรียนบ้านไร่ / บ้านพรุ / หาดใหญ่ 44 62 - 106 130 1
18 สงขลา 12 672013  โรงเรียนโป๊ะหมอ / บ้านพรุ / หาดใหญ่ 186 1 - 187 230 1
18 สงขลา 13 672014  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ / บ้านพรุ / หาดใหญ่ 420 516 304 1,240 1,490 5
18 สงขลา 14 672015  โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม / พะตง / หาดใหญ่ 93 27 2 122 150 1
18 สงขลา 15 672016  โรงเรียนเทศบาล ๑ (สะเดา) / สะเดา / สะเดา 347 78 8 433 520 2
18 สงขลา 16 672017  โรงเรียนเทศบาล ๓ หมู่บ้านตัวอย่าง / สะเดา / สะเดา 39 7 3 49 60 1
18 สงขลา 17 672018  โรงเรียนบ้านทับโกบ / สำนักขาม / สะเดา 57 8 - 65 80 1
18 สงขลา 18 672019  โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ / ปาดังเบซาร์ / สะเดา 103 40 4 147 180 1
18 สงขลา 19 672020  โรงเรียนวงศ์วิทย์ / พังลา / สะเดา 237 17 11 265 320 1
18 สงขลา 20 672021  วัดห้วยพุด / รำแดง / สิงหนคร 128 67 20 215 260 1
18 สงขลา 21 672022  วัดเขากลอย / ท่าข้าม / หาดใหญ่ 12 39 1 52 70 1
18 พัทลุง 1 673001  โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข / คูหาสวรรค์ / เมืองพัทลุง 513 99 7 619 750 3
18 พัทลุง 2 673002  โรงเรียนสตรีพัทลุง / คูหาสวรรค์ / เมืองพัทลุง 438 504 28 970 1,170 4
18 พัทลุง 3 673003  วัดอุดมวราราม / เขาชัยสน / เขาชัยสน 220 137 14 371 450 2
18 ปัตตานี 1 675001  วัดนพวงศาราม / สะบารัง / เมืองปัตตานี 468 72 8 548 660 2
18 ยะลา 1 676002  วัดธารโต / ธารโต / ธารโต 87 - - 87 110 1
  รวม 382 สนาม  72,647 46,424 16,693 135,764 164,790 653