หน้าหลัก | รายการขอแก้ไข | ผลสอบ 2543-61 | ผลสอบ 2562

ฟอร์มขอแก้ไข

ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้สอบได้ (ผู้สอบได้ที่เป็นภิกษุต้องแนบสำเนาหนังสือสุทธิด้วย)
สำเนาบัตรประชาชน:
สำเนาบัตรประชาชนผู้สอบได้ ข้อมูลสำคัญ สำหรับตรวจสอบ
สำเนาบัตรประชาชนผู้สอบได้ ข้อมูลสำคัญ สำหรับตรวจสอบ
สำเนาหนังสือสุทธิภิกษุ:
สำเนาหนังสือสุทธิผู้สอบได้ ข้อมูลสำคัญ สำหรับตรวจสอบ
สำเนาหนังสือสุทธิผู้สอบได้ ข้อมูลสำคัญ สำหรับตรวจสอบ


ข้อมูลสำคัญ สำหรับตรวจสอบ (ห้ามวรรค)
ข้อมูลสำคัญ สำหรับตรวจสอบ (ห้ามวรรค)
สองตัวแรกเป็นอักษรย่อจังหวัดตามด้วยชุดตัวเลขห้ามวรรค เช่น กท1162/0001
สองตัวแรกเป็นอักษรย่อจังหวัดตามด้วยชุดตัวเลขห้ามวรรค เช่น กท1162/0001

พิมพ์เฉพาะข้อมูลที่ต้องการขอแก้ไข

ขอแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ต้องแจ้งวันเดือนปีเกิดด้วย
ขอแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ต้องแจ้งวันเดือนปีเกิดด้วย
กรณีเปลี่ยนก่อน ๓๐ ธันวาคมของปีที่สอบ ต้องแนบสำเนาการเปลี่ยนด้วย
กรณีเปลี่ยนก่อน ๓๐ ธันวาคมของปีที่สอบ ต้องแนบสำเนาการเปลี่ยนด้วย