รายชื่อสำนักเรียน, สนามสอบธรรมสนามหลวง การขอจัดตั้ง สรุปตามเอกสาร:
ประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~