หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๖

โพสโดย phng เมื่อ 06-07-2013 13:19
#1


กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๖


นักธรรมชั้นตรี
กำหนดสอบวันที่ ๑๓ - ๑๔ - ๑๕ - ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ตรงกับวันอาทิตย์ - จันทร์ - อังคาร - พุธ (ขึ้น ๙ - ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
รวมสอบ ๔ วันๆ ละ ๑ วิชาๆ ละ ๓ ชั่วโมง เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกวัน พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร
--- กำหนดส่งบัญชี วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ---

นักธรรมชั้นโท - เอก
กำหนดสอบวันที่ ๑๙ - ๒๐ - ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ตรงกับวันอังคาร - พุธ - พฤหัสบดี - ศุกร์ (แรม ๒ - ๓ - ๔ - ๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
รวมสอบ ๔ วันๆ ละ ๑ วิชาๆ ละ ๓ ชั่วโมง เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกวัน พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร
--- กำหนดส่งบัญชี วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ---

ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก
กำหนดสอบวันอังคาร ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรมะ
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธะ
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัย
--- กำหนดส่งบัญชี วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ---

********

บัญชีส่งสอบ(ศ.ต่างๆ) มีการเปลี่ยนแปลง

นักธรรม:
- ใช้เลขประจำตัวประชาชนไทย ๑๓ หลัก
- แยกคำนำหน้าออกจากชื่อ
- อายุ ใช้เลขเดือนและ พ.ศ.เกิดแทน
- พรรษา ใช้เลขเดือนและ พ.ศ.อุปสมบทแทน
- ระบุตำบล-อำเภอ-จังหวัด ของวัด

ธรรมศึกษา:
- ใช้เลขประจำตัวประชาชนไทย ๑๓ หลัก
- แยกคำนำหน้าออกจากชื่อ
- อายุ ใช้เลขเดือนและ พ.ศ.เกิดแทน
- ระบุตำบล-อำเภอ-จังหวัด ขององค์กร (วัด / โรงเรียน / บริษัท / ฯลฯ)
- ระบุตำบล-อำเภอ-จังหวัด ของวัด

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ปี พ.ศ.๒๕๕๖***
สำนักเรียนคณะจังหวัดต่างๆ ที่ยังไม่ได้ทำการจัดเก็บข้อมูล ขอให้ใช้แบบฟอร์มใหม่นี้
(จะมีหนังสือแจ้งพร้อมกับระเบียบปฏิบัติการสอบภายในเดือนสิงหาคม)

นักธรรมชั้นตรี (ศ.๑) --- ปรับปรุง 18:22 16/9/2556 --- แก้ไข
นักธรรมชั้นโท-เอก (ศ.๒) --- ปรับปรุง 18:22 16/9/2556 --- แก้ไข
นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก (ศ.๓) --- ปรับปรุง 21:25 2/8/2556
บัญชีรับใบตอบนักธรรม --- ปรับปรุง 21:25 2/8/2556

ธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕) --- ปรับปรุง 18:22 16/9/2556 --- แก้ไข
ธรรมศึกษาชั้นโท-เอก (ศ.๖) --- ปรับปรุง 18:22 16/9/2556 --- แก้ไข
ธรรมศึกษาชั้นตรีโท-เอก (ศ.๗) --- ปรับปรุง 21:25 2/8/2556
บัญชีรับใบตอบธรรมศึกษา --- ปรับปรุง 21:25 2/8/2556

นักธรรม และ ธรรมศึกษา <<--เฉพาะสำนักเรียนส่วนกลาง

บัญชี สถ.๕ ส่งจำนวนนักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
บัญชีแจ้งนามประธานสนามสอบนักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบนักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)

บัญชี สถ.๕ แจ้งจำนวน-นามประธาน-ผู้รับข้อสอบนักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)

บัญชี สถ.๕ ส่งจำนวนนักธรรมชั้นโท-เอก ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
บัญชีแจ้งนามประธานสนามสอบนักธรรมชั้นโท-เอก ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบนักธรรมชั้นโท-เอก ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)

บัญชี สถ.๕ แจ้งจำนวน-นามประธาน-ผู้รับข้อสอบนักธรรมชั้นโท-เอก ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)

บัญชี สถ.๖ ส่งจำนวนธรรมศึกษา ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
บัญชีแจ้งนามประธานสนามสอบธรรมศึกษา ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)
บัญชีแจ้งผู้รับข้อสอบธรรมศึกษา ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย)

บัญชี สถ.๖ แจ้งจำนวน-นามประธาน-ผู้รับข้อสอบธรรมศึกษา ส่วนภูมิภาค (ธรรมยุต)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายสถิติ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
เวลา 13.00 - 19.00 น.(เว้นวันพระและวันอาทิตย์ ) ***

โทร.0-2629-0961 ต่อ 117, 118, 119
โทร.0-2629-0962 ต่อ 117, 118, 119
โทร.0-2280-7682 ต่อ 117, 118, 119
แฟกซ์.0-2629-2142

แก้ไขโดย phng เมื่อ 16-09-2013 18:46