หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: งาน ๒๔ ปี การสถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โพสโดย phng เมื่อ 16-04-2013 16:05
#1

กำหนดการ
บำเพ็ญกุศล ๒๔ ปี การสถาปนา
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันที่ ๒๐-๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖
ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
~~~~~~~~

วันเสาร์ ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระบูรพาจารย์
สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้ง ๑๘ พระองค์

เวลา ๑๔.๐๐ น.
- แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
- พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์
- พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา และสดับปกรณ์โดยลำดับ

วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖
พิธีบำเพ็ญกุศล ๒๔ ปี การสถาปนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เวลา ๑๐.๒๑ น.
- พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๑.๐๐ น.
- ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ และพระสงฆ์ที่นิมนต์มาในงาน
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- ผู้แทนวัดบวรนิเวศวิหารตั้งสัตยาธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระกุศลพระพรชัยมงคลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.
- เปิดพระอุโบสถคณะรังษี พระวิหารคณะรังษี ให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะบูชาพระพุทธรูปสำคัญของวัด สักการะบูชาปิดทองพระไพรีพินาศ ณ พระวิหารคณะรังษี

เวลา ๑๗.๐๐ น.
- พระสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรม น้อมถวายเป็นกุศลพระพรชัยมงคลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถคณะรังษี

ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
- เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน และรับสิ่งมงคลสักการะที่ระลึก
- บริจาคบูชาสิ่งมงคลสักการะที่ระลึกเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี บูชาพระวัดรังษีสุทธาวาส ที่ระลึก ๒๔ ปี การสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช

โทร.๐-๒๒๘๒-๒๔๔๗, ๐-๒๖๒๗-๒๕๐๐, ๐-๒๒๘๑-๙๕๕๔, ๐๘๑-๙๓๕-๕๗๕๔ โทรสาร.๐-๒๖๒๗-๒๕๐๑

ดูเพิ่มเติมได้ที่:
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร

แก้ไขโดย phng เมื่อ 18-04-2013 13:36