หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: งาน ๑ ศตวรรษสนามหลวงแผนกธรรม

โพสโดย phng เมื่อ 03-04-2013 20:08
#1

กำหนดการบำเพ็ญกุศลและประชุมสัมมนาวิชาการ
เนื่องในมงคลสมัย “๑ ศตวรรษสนามหลวงแผนกธรรม”
ณ มณฑลพิธีลานหน้าพระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร
วันที่ ๑๑-๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖


วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
เวลา ๐๘.๔๕ น. ทุกฝ่ายพร้อม ณ มณฑลพิธี

เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต แม่กองธรรมสนามหลวง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และสัมโมทนียกถาเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ ๑ ศตวรรษสนามหลวงแผนกธรรม

เวลา ๐๙.๑๕ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการสอนและการออกข้อสอบ”
โดย ศาสตราจารย์พิเศษภาวิช ทองโรจน์ อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์/ผู้เข้าร่วมประชุมรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. ปาฐกถา เรื่อง “สนามหลวงแผนกธรรมในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต”
โดย พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดประยุรวงศาวาส

เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์

เวลา ๑๖.๓๐ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐๐ รูป สดับปกรณ์

วันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
เวลา ๑๐.๐๐ น. ทุกฝ่ายพร้อม ณ มณฑลพิธี
- สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช วัดสระเกศ
ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พระพรหมมุนี เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวถวายรายงาน
- เจ้าประคุณสมเด็จฯ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประทานสัมโมทนียกถา
- พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
- ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

เวลา ๑๓.๐๐ น. การอภิปราย เรื่อง “การจัดการศึกษาธรรมศึกษาในต่างประเทศ : โอกาส ปัญหา
และอุปสรรค” กล่าวนำอภิปราย โดย
- พระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง วัดสัมพันธวงศ์
- พระธรรมภาวนาวิกรม ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง วัดไตรมิตรวิทยาราม และมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย
- พระปัญญาพุทธิวิเทศ วัดมหาธาตุคิงส์บรอมลี่ สหราชอาณาจักร
- พระครูวรกิตติโสภณ วัดนาคปรก
- พระครูสังฆรักษ์ อำพน สุธีโร วัดป่าธรรมรัต ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ดำเนินการอภิปรายโดย พระชินวงศเวที ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง วัดตรีทศเทพ

เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระธีรญาณมุนี รองแม่กองธรรมสนามหลวง รูปที่ ๑ กล่าวปิดประชุม

หมายเหตุ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. สอบแข่งขันธรรมศึกษาชั้นตรี,ชั้นโท,ชั้นเอก ระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษา,อุดมศึกษา
(ต้องถึงสถานที่สอบก่อนเวลา ๓๐ นาที สถานที่สอบคือ โรงเรียนบวรนิเวศ เขตพระนคร)

เวลา ๑๒.๐๐ น. ประกาศผลผู้ชนะเลิศ ๓ อันดับของทุกชั้นทุกระดับ และมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษา

สอบถามเพิ่มเติมที่: พระครูโสภณเมธาวัฒน์ โทร.๐๘๑-๘๐๕-๒๘๙๙

แก้ไขโดย phng เมื่อ 05-04-2013 17:04