หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: หลักการเรียงข้อมูลธรรมศึกษา

โพสโดย phng เมื่อ 07-09-2012 22:14
#1

หลักการเรียงข้อมูลธรรมศึกษา
ตามประกาศสนามหลวงแผนกธรรม
เรื่อง กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๕

สำนักเรียนส่วนกลาง ดูข้อ ๕.
สำนักเรียนส่วนภูมิภาค ดูที่ภาคผนวก (ข)

สังกัดองค์กร/สถาบัน แต่ละแห่ง ที่อยู่ในสังกัดวัดและสนามสอบเดียวกัน
จัดเรียงข้อมูลตามลำดับ ดังนี้
๑. เรียงชื่อตามลำดับพยัญชนะ หากชื่อซ้ำกัน ให้เรียงนามสกุลตามลำดับพยัญชนะ
(แม่ชี ควรเรียงลำดับไว้ก่อนบุคคลอื่นๆ)
๒. หากมีชื่อและนามสกุลซ้ำกัน ให้เรียงอายุจากมากไปหาน้อย

เฉพาะสังกัดองค์กร/สถาบัน ที่เป็นสถานศึกษา
ที่มีการจัดส่ง/จัดสอบเป็นกิจกรรมหนึ่งของสถานศึกษานั้นๆ
การเรียงลำดับข้างต้นนั้นให้อยู่ในแต่ละชั้นเรียนและห้องเรียน
ถ้ามีบุคคลอื่น เช่น ผู้อำนวยการ, ผู้บริหาร, ครู, ผู้ปกครอง ฯลฯ
เข้าสอบร่วมในชั้นและห้องเรียนเดียวกับนักเรียน/นักศึกษา
ให้จัดเรียงลำดับไว้ก่อนนักเรียน เว้นแต่ไม่ได้สอบร่วม ให้จัดลำดับเรียงไว้ต่างหาก

เฉพาะเรือนจำ / ทัณฑสถาน ฯลฯ
การจัดเรียงตามลำดับข้างต้นนั้น ควรจัดเรียงตามประเภท-เขต-แดน

*** เรียงข้อมูลที่บัญชี ศ.๕, ศ.๖ เท่านั้น ***

มีบางแห่งที่ต้องการจะแยกประเภทผู้สอบออกเป็นชาย-หญิง ก็สามารถแยกได้
โดยแต่ละประเภทต้องใช้หลักการเรียงเบื้องต้น
คือ เรียงลำดับพยัญชนะของชื่อ-นามสกุล และอายุมากก่อนน้อย

และอนุญาตให้ใช้หลักการเรียงตามข้อ ๑-๒ ได้
โดยที่ไม่ต้องแยกห้องเรียน หรือไม่ต้องแยกชั้นเรียนและห้องเรียน
ทั้งนี้ควรคำนึงด้วยว่าจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่
ในการจัดห้องสอบสำหรับสอบในสนามสอบตนเอง ตลอดถึงการแจ้งผลสอบและจัดมอบใบประกาศนียบัตร
(ผลกระทบใดๆ ก็ไม่ควรเป็นเหตุอ้างที่จะละเลยเพิกเฉยต่อการจัดเรียงข้อมูลให้เป็นระเบียบ)

*** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เว้นวันพระและวันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 19.00 น. ***
ฝ่ายสถิติ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
โทร.0-2629-0961 ต่อ 118 หรือ 119
โทร.0-2629-0962 ต่อ 118 หรือ 119
โทร.0-2280-7682 ต่อ 118 หรือ 119

แก้ไขโดย phng เมื่อ 12-09-2012 17:41

โพสโดย phng เมื่อ 16-09-2012 15:08
#2

รูปแบบการเรียงข้อมูลธรรมศึกษาแบบเดิม
ที่พิมพ์ลงไว้ในหนังสือ "เรื่องสอบธรรมสนามหลวง"
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๔
มีการกำหนดให้เรียงอายุมากก่อนอายุน้อย เป็นหลัก

ระเบียบปฏิบัติปี พ.ศ. ๒๕๕๕
กำหนดให้เรียงตามลำดับพยัญชนะของชื่อและนามสกุล เป็นหลัก

โพสโดย phng เมื่อ 13-08-2013 17:03
#3

ว่าด้วยเรื่องการเรียงข้อมูลอีกครั้ง
เนื่องจากมีการถามเพราะสงสัยหรือไม่เข้าใจชัดเจนในข้อความตามระเบียบ

สนามสอบเดียวกัน ไม่มีโรงเรียนอื่นสอบร่วม
การเรียงเน้นลำดับดังนี้คือ
๑. ชื่อและนามสกุล ตามลำดับพยัญชนะ (ก-ฮ)
๒. อายุ ตามลำดับ พ.ศ. และเดือนเกิด (พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๔๙ และเดือน ๑-๑๒)

ไม่บังคับการแยกชายหญิง ถ้าประสงค์จะแยกก็ให้แยกก่อนการจัดเรียง
และไม่บังคับการแยกชั้นและห้องคือ ป.๔-๖, ม.๑-๖, ...
ถ้าประสงค์จะแยกก็ให้แยกก่อนการจัดเรียง

เรื่องตัวเลข
เลขประจำตัวประชาชน / พ.ศ. / เดือน
ขณะพิมพ์ลงฟอร์มในแฟ้มคอมพิวเตอร์ใช้เลขอารบิก และไม่ต้องเว้นวรรค
แบบฟอร์มจะแสดงเป็นเลขไทยเองในรายการที่บังคับเป็นไทย
(เลขประจำตัวประชาชน บังคับเป็นเลขอารบิก)