หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๕๕

โพสโดย phng เมื่อ 06-09-2012 15:35
#1

กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๕
*** ดาวน์โหลด ***

นักธรรมชั้นตรี
กำหนดสอบวันที่ ๒๔ - ๒๕ - ๒๖ - ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ตรงกับวันพุธ - พฤหัสบดี - ศุกร์ - เสาร์ ขึ้น ๙ - ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑
รวมสอบ ๔ วันๆ ละ ๑ วิชาๆ ละ ๓ ชั่วโมง เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกวัน พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร
กำหนดส่งบัญชีถึงสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

นักธรรมชั้นโทและเอก
กำหนดสอบวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน และวันที่ ๑ - ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ตรงกับวันพฤหัสบดี - ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ แรม ๑ - ๒ - ๓ - ๔ ค่ำ เดือน ๑๒
รวมสอบ ๔ วันๆ ละ ๑ วิชาๆ ละ ๓ ชั่วโมง เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกวัน พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร
กำหนดส่งบัญชีถึงสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ก่อนวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

ธรรมศึกษาทุกชั้น
กำหนดสอบวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ตรงกับวันจันทร์ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ รวมสอบ ๑ วัน
ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. สอบวิชาธรรมะ วิชาพุทธะ และวิชาวินัย
ให้เวลาวิชาละ ๕๐ นาที พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ใช้ข้อสอบแบบปรนัยหรือแบบเลือกตอบ
กำหนดส่งบัญชีถึงสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ก่อนวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

*** ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ***
สำนักเรียนส่วนกลาง (แก้ไขใหม่ 14/10/2555 เวลา 22:46 น.) | สำนักเรียนส่วนภูมิภาค

เฉพาะสำนักเรียนและสนามสอบส่วนกลาง
ให้ส่งบัญชี ศ.๕, ศ.๖. ที่ [email protected], [email protected], [email protected]
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้โปรแกรมตรวจสอบว่าข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่
- ถ้าถูกต้องจะมีการทำแฟ้มบัญชี ศ.๗ และบัญชีรับใบตอบ ส่งคืนให้ทางอีเมล์ที่ใช้ติดต่อ
- ถ้าไม่ถูกต้องก็จะแจ้งข้อมูลที่ผิดและให้แก้ไขส่งใหม่

*** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เว้นวันพระและวันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 19.00 น. ***
ฝ่ายสถิติ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
โทร.0-2629-0961 ต่อ 118 หรือ 119
โทร.0-2629-0962 ต่อ 118 หรือ 119
โทร.0-2280-7682 ต่อ 118 หรือ 119

แก้ไขโดย phng เมื่อ 18-10-2012 09:16