May 31 2016 05:07:20
เมนู
หน้าแรก
เรื่องสอบธรรม-ปัญหา-เฉลย
รับข้อสอบธรรมสนามหลวง
ดาวน์โหลดสมุดเซ็นเยี่ยม
คำปราศรัย วันที่ ๒๗ พ.ย.๕๘
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ
นักธรรม ขอแก้ไข
นักธรรม แจ้งสถิติคงสอบ
ธรรมศึกษา ขอแก้ไข
ธรรมศึกษา แจ้งสถิติคงสอบ

ประวัตินักธรรม
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
ทำเนียบแม่กองธรรม
ทำเนียบผู้บริหารปัจจุบัน
แม่กองธรรมสนามหลวง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หนังสือประกอบหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา
ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
กฏกระทรวง พ.ศ.๒๕๔๘

การขอใบรับรอง
ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน (แบบใหม่ 2558)

ห้องแสดงภาพ
ห้องสนทนา
ดาวน์โหลด
บทความ
เว็บลิงค์
คำถามยอดนิยม
ค้นหา

ส่งลิงค์
ส่งข่าว
ส่งบทความ
ส่งภาพ
ปฏิทินกิจกรรม

วิดีโอแกลอรี่
เพิ่มวิดีโอ
วีดีทัศน์เกี่ยวกับสอบธรรม 2553
รายชื่อรัฐของสหรัฐอเมริกา
ติดต่อสำนักเรียน
ทั่วประเทศ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค (ม)
ส่วนภูมิภาค (ธ)

สนามสอบนักธรรม ส่วนกลาง
วัดในกรุงเทพมหานคร
ระเบียบปฏิบัติ
MOU ธรรมศึกษา
คำปราศรัย วันที่ ๒๗ พ.ย.๕๘
ใบปิดหน้าซองบรรจุคำตอบ

ใบตอบธรรมศึกษาแบบฝน
คำอธิบายการฝนใบคำตอบ

กำหนดวันสอบ ๒๕๕๘
ระเบียบฯ ส่วนภูมิภาค ๒๕๕๘
ระเบียบฯ ส่วนกลาง ๒๕๕๘

ดาวน์โหลดระเบียบฯ
ปฏิทินปฏิบัติงาน ๒๕๕๓
ข้อปฏิบัติในการจัดเรียงใบตอบ
ระเบียบการตรวจ ๒๕๕๓
ฟอร์มบัญชี นักธรรม
หลักสูตรสำหรับบรรพชิต

บัญชีแจ้งรายชื่อวัด
ประธานสนามสอบ นธ.ตรี
ผู้รับข้อสอบ นธ.ตรี

ประธานสนามสอบ นธ.โท-เอก
ผู้รับข้อสอบ นธ.โท-เอก

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
นักธรรมชั้นตรี (ศ.๑)
นักธรรมชั้นโท (ศ.๒)
นักธรรมชั้นเอก (ศ.๒)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ นธ.
แจ้งสถิติคงสอบ นธ.

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๓)
บัญชีรับใบตอบ นธ.
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๔)

ฟอร์มบัญชี ธรรมศึกษา
หลักสูตรสำหรับคฤหัสถ์
ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๗

สนร.ส่วนกลาง รับใบตอบ ธศ.
สนง.ภาค(ม) รับใบตอบ ธศ.
สนง.ภาค(ธ) รับใบตอบ ธศ.

สนามสอบ ธศ. ส่วนกลาง
สนามสอบ ธศ. ภูมิภาค (ม)
สนามสอบ ธศ. ภูมิภาค (ธ)

บัญชีแจ้งรายชื่อองค์กร/สถาบัน
ประธานสนามสอบ
ผู้รับข้อสอบ

จำนวนส่งสอบ (สถ.)
ธรรมศึกษาชั้นตรี (ศ.๕)
ธรรมศึกษาชั้นโท (ศ.๖)
ธรรมศึกษาชั้นเอก (ศ.๖)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบ ธศ.
แจ้งสถิติคงสอบ ธศ.

บัญชีอัตโนมัติ
คลิกสร้างออนไลน์

บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๗)
บัญชีรับใบตอบ ธศ.
บัญชีประกาศผลสอบ (ศ.๘)

ขอแก้ไขข้อมูลผู้สอบได้
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สนามหลวง แผนกบาลี
ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย
ม.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
หัวข้อแนะนำ
พระมหาสมณเจ้าฯ

งานฉลอง ๙๗ พระชันษา

ดูสถิติการเข้าชมเว็บของคุณ
Youtube Gallery
   วิดีโอทั้งหมด (10)
   พระประวัติ และ ประวัติ (3)
   การศึกษาของสงฆ์ไทย (0)
   พิธีเปิดสอบธรรม พ.ศ. 2553 (0)
   คู่มือ-เทคนิค-วิธีการ (7)
วิดีโอล่าสุด
video

video

สนง.พระพุทธศาสนาฯชวนเพื่อนมาชมเว็บนี้

อีเมล์คุณ:
ส่งถึงเพื่อน:
คัดลอกสำเนา?
ดูกระทู้
 พิมพ์กระทู้
กำหนดการตรวจข้อสอบนักธรรมโท - เอก และธรรมศึกษาตรี - โท - เอก ปี ๒๕๕๒
webmaster
#1 พิมพ์ข้อความ
โพสเมื่อ 18-12-2009 17:50
Super Admin


ข้อความ: 50
เข้าร่วม: 17.09.09

กำหนดการตรวจข้อสอบนักธรรมโท - เอก และธรรมศึกษาตรี - โท - เอก ประจำปี ๒๕๕๒ อ้างอิงตามระเบียบปฏิบัติ ดังนี้

ใบตอบของส่วนกลาง

๓๐. การตรวจใบตอบนักธรรมชั้นโท และกระทู้ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท กำหนดตรวจวันที่ ๑๑ - ๑๒ - ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ตรงกับวันศุกร์ – เสาร์ - อาทิตย์ - จันทร์ แรม ๙ - ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๑ เริ่มตรวจเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ใบตอบนักธรรมชั้นโทและใบตอบธรรมศึกษาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นตรี-โท ของสำนักเรียนส่วนกลาง จะดำเนินการตรวจ ณ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และอาคารวชิรญาณวงศ์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา

๓๑. การตรวจใบตอบนักธรรมชั้นเอก และธรรมศึกษาชั้นเอก กำหนดตรวจวันที่ ๑๗ - ๑๘ - ๑๙ - ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ตรงกับวันพฤหัสบดี - ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ - จันทร์ ขึ้น ๑ - ๒ - ๓ - ๔ - ๕ ค่ำ เดือน ๒ เริ่มตรวจเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ใบตอบนักธรรมชั้นเอก และใบตอบธรรมศึกษาชั้นเอก จะดำเนินการตรวจที่วัดสามพระยา ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา

ใบตอบของส่วนภูมิภาค

๓๕. การตรวจใบตอบและประกาศผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี มอบถวายเจ้าคณะภาครับผิดชอบ กำหนดให้ตรวจได้ตั้งแต่วันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒ ตรงกับวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ประกาศผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ก่อนวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑ ตรงกับวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

๓๙. การตรวจใบตอบนักธรรมชั้นโทและเอก, ธรรมศึกษาชั้นโทและเอก กำหนดตรวจ วันที่ ๑๗ - ๑๘ - ๑๙ - ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ตรงกับวันพฤหัสบดี - ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ - จันทร์ ขึ้น ๑ - ๒ - ๓ - ๔ - ๕ ค่ำ เดือน ๒ เริ่มตรวจเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ใบตอบนักธรรมชั้นโท มอบถวาย พระราชวิจิตรปฏิภาณ รองผู้อำนวยการตรวจใบตอบนักธรรมชั้นโท เป็นผู้ดำเนินการ ใบตอบธรรมศึกษาชั้นโท มอบถวาย พระธรรมรัตนดิลก ผู้อำนวยการตรวจใบตอบธรรมศึกษาชั้นโท เป็นผู้ดำเนินการ ใบตอบชั้นเอก สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จะดำเนินการตรวจที่วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา

กำหนดการอื่นๆ อ่านได้ที่ระเบียบปฏิบัติ เมนูด้านซ้ายมือ.
it not over until is over = มันยังไม่จบ จนกว่ามันจะจบ
 
ไปยังกระดานสนทนา:
แสดงผลในเวลา: 0.02 วินาที 41,650,352 ผู้เยี่ยมชม