ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

 
ส่วนกลาง นักธรรม ธรรมศึกษา หมายเหตุ
ตรี โท เอก ตรี โท เอก
ทุกสำนักเรียน ๒,๒๔๑ ๙๐๑ ๕๓๓ ๖๕,๓๖๔ ๒๙,๘๐๕ ๑๙,๐๔๒

 

คลิกที่จำนวนผู้สอบได้ เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘)

ภาค มหานิกาย นักธรรม ธรรมศึกษา หมายเหตุ
ตรี โท เอก ตรี โท เอก
นนทบุรี ๕๗๒ ๑๒๖ ๑๐๘ ๘,๒๖๙ ๒,๗๗๘ ๑,๓๙๔
ปทุมธานี ๕๓๘ ๒๔๑ ๑๕๘ ๑๑,๐๗๔ ๓,๕๐๑ ๑,๘๐๙
สมุทรปราการ ๖๖๘ ๑๕๐ ๑๐๒ ๙,๘๙๕ ๓,๗๘๓ ๑,๗๙๐
พระนครศรีอยุธยา ๘๑๕ ๑๔๕ ๗๔ ๘,๔๑๖ ๒,๗๓๕ ๑,๐๑๔
อ่างทอง ๒๔๓ ๗๕ ๒๒ ๓,๕๐๑ ๒,๒๒๘ ๑,๑๙๐
สระบุรี ๕๑๖ ๑๐๒ ๙๕ ๖,๖๓๐ ๓,๐๓๘ ๑,๙๙๙
ลพบุรี ๖๖๙ ๘๖ ๕๖ ๙,๗๔๗ ๔,๘๗๕ ๒,๓๖๕
สิงห์บุรี ๒๑๙ ๔๑ ๔๔ ๒,๐๔๙ ๘๒๗ ๒๓๔
ชัยนาท ๔๓๓ ๕๒ ๓๘ ๓,๕๔๘ ๑,๔๐๐ ๗๕๘
อุทัยธานี ๔๒๓ ๕๐ ๓๔ ๓,๗๔๔ ๑,๘๗๕ ๑,๓๑๑
นครสวรรค์ ๑,๑๔๙ ๒๗๑ ๑๘๕ ๙,๒๒๒ ๓,๐๘๕ ๑,๔๕๒
กำแพงเพชร ๙๗๕ ๑๐๖ ๕๖ ๙,๐๐๔ ๔,๐๒๗ ๒,๒๙๕
พิจิตร ๔๔๕ ๔๕ ๒๕ ๔,๓๓๙ ๑,๗๕๘ ๑,๐๔๐
เพชรบูรณ์ ๗๑๒ ๑๑๘ ๖๕ ๑๓,๙๙๙ ๔,๔๙๙ ๑,๖๒๙
พิษณุโลก ๖๒๕ ๑๙๕ ๑๑๔ ๗,๐๕๘ ๓,๐๒๐ ๑,๘๔๑
สุโขทัย ๖๒๙ ๑๕๖ ๗๒ ๕,๐๔๕ ๒,๘๘๒ ๑,๓๖๕
อุตรดิตถ์ ๒๘๘ ๑๑๓ ๑๑๓ ๓,๓๔๓ ๒,๑๓๙ ๑,๐๐๙
ตาก ๒๐๑ ๖๖ ๔๔ ๖,๒๖๑ ๒,๒๘๘ ๑,๗๐๑
ลำปาง ๕๖๘ ๒๐๐ ๑๗๘ ๒,๙๘๐ ๑,๑๙๔ ๕๔๙
เชียงราย ๙๓๔ ๔๐๙ ๒๕๐ ๘,๗๕๑ ๒,๗๕๗ ๑,๒๔๔
พะเยา ๔๒๔ ๑๒๑ ๑๐๓ ๕,๑๘๐ ๑,๐๗๕ ๔๘๑
แพร่ ๒๗๘ ๑๘๐ ๗๖ ๕,๐๒๔ ๒,๒๗๕ ๑,๑๙๙
น่าน ๔๔๒ ๑๐๓ ๕๘ ๒,๙๐๑ ๑,๑๒๘ ๒๗๗
เชียงใหม่ ๙๒๖ ๓๖๐ ๔๐๗ ๑๑,๕๘๗ ๔,๔๕๓ ๑,๙๔๗
ลำพูน ๓๑๕ ๑๓๖ ๑๔๒ ๓,๕๒๓ ๑,๔๕๒ ๘๓๒
แม่ฮ่องสอน ๑๔๐ ๗๐ ๕๗ ๑,๔๑๗ ๑,๑๒๒ ๒๔๕
อุดรธานี ๑,๓๔๔ ๔๒๔ ๒๖๑ ๕,๗๒๙ ๒,๙๑๗ ๙๘๐
หนองคาย ๖๑๗ ๑๘๐ ๑๗๘ ๕,๖๗๙ ๒,๑๓๖ ๔๓๕
บึงกาฬ ๔๒๓ ๑๑๔ ๙๑ ๔,๓๓๒ ๑,๔๓๗ ๔๓๒
เลย ๕๓๕ ๑๖๗ ๑๑๑ ๓,๙๐๐ ๑,๗๙๓ ๓๔๕
สกลนคร ๕๖๓ ๑๒๑ ๙๑ ๕,๕๘๗ ๑,๘๖๗ ๖๙๓
หนองบัวลำภู ๓๗๙ ๑๕๑ ๗๕ ๕,๘๓๓ ๒,๑๐๙ ๖๘๔
ขอนแก่น ๑,๓๙๖ ๓๓๔ ๓๔๑ ๑๔,๗๘๙ ๙,๓๒๑ ๑,๙๑๔
มหาสารคาม ๘๑๖ ๒๒๐ ๑๗๗ ๘,๗๗๖ ๕,๔๑๐ ๑,๖๖๖
กาฬสินธุ์ ๘๓๒ ๒๐๔ ๑๘๙ ๖,๔๑๘ ๒,๗๗๖ ๑,๐๒๑
ร้อยเอ็ด ๑,๒๑๘ ๔๒๕ ๓๑๓ ๙,๙๐๗ ๖,๐๑๔ ๑,๖๘๓
๑๐ อุบลราชธานี ๒,๑๘๖ ๖๐๑ ๒๕๒ ๒๒,๘๗๒ ๑๑,๖๔๙ ๔,๔๔๘
๑๐ ยโสธร ๔๘๕ ๘๐ ๒๙ ๗,๔๓๐ ๒,๗๙๙ ๑,๕๖๖
๑๐ ศรีสะเกษ ๒,๐๔๔ ๒๔๐ ๑๘๔ ๒๐,๗๑๘ ๑๑,๔๗๑ ๑,๙๑๘
๑๐ นครพนม ๕๐๑ ๑๔๗ ๔๙ ๑๓,๐๒๔ ๖,๖๗๒ ๑,๔๐๒
๑๐ มุกดาหาร ๒๑๐ ๕๗ ๒๙ ๓,๖๕๒ ๑,๔๒๗ ๖๗๒
๑๐ อำนาจเจริญ ๒๙๑ ๗๖ ๖๔ ๔,๓๐๘ ๒,๔๐๑ ๑,๐๖๐
๑๑ นครราชสีมา ๑,๘๖๘ ๕๔๗ ๓๐๕ ๓๒,๐๖๑ ๙,๒๐๖ ๔,๑๒๑
๑๑ บุรีรัมย์ ๑,๕๙๘ ๔๒๑ ๒๔๒ ๒๙,๕๕๗ ๑๑,๖๔๐ ๑,๙๗๕
๑๑ ชัยภูมิ ๗๕๕ ๓๑๔ ๒๐๘ ๘,๐๕๓ ๒,๙๐๕ ๗๐๕
๑๑ สุรินทร์ ๑,๑๐๐ ๑๐๖ ๙๕ ๒๙,๙๓๓ ๙,๕๑๕ ๓,๒๐๐
๑๒ ปราจีนบุรี ๖๗๓ ๑๕๘ ๑๓๑ ๗,๑๘๗ ๔,๘๗๒ ๒,๒๐๓
๑๒ สระแก้ว ๗๘๒ ๑๑๕ ๙๙ ๗,๐๓๕ ๓,๔๒๗ ๑,๑๐๐
๑๒ นครนายก ๓๔๒ ๙๑ ๔๗ ๔,๙๔๗ ๒,๔๖๘ ๖๖๓
๑๒ ฉะเชิงเทรา ๙๙๐ ๑๗๘ ๑๕๗ ๗,๓๙๗ ๓,๕๖๗ ๑,๓๕๘
๑๓ ชลบุรี ๑,๘๐๓ ๑๘๖ ๑๐๑ ๗,๓๐๘ ๒,๙๙๙ ๑,๘๑๒
๑๓ ระยอง ๑,๐๖๓ ๖๒ ๖๗ ๖,๘๐๒ ๒,๕๑๒ ๑,๑๔๔
๑๓ จันทบุรี ๘๖๒ ๗๐ ๓๘ ๕,๒๔๙ ๑,๙๒๗ ๗๕๖
๑๓ ตราด ๓๙๗ ๒๓ ๑๘ ๙๑๐ ๒๗๗ ๗๗
๑๔ นครปฐม ๘๗๙ ๑๗๔ ๘๖ ๑๒,๑๙๓ ๖,๐๑๗ ๓,๗๘๙
๑๔ สุพรรณบุรี ๑,๑๗๗ ๒๓๕ ๑๓๗ ๑๑,๐๙๕ ๖,๖๑๗ ๔,๖๘๘
๑๔ กาญจนบุรี ๑,๐๔๖ ๑๕๓ ๗๓ ๑๕,๑๓๖ ๗,๔๕๐ ๔,๖๖๐
๑๔ สมุทรสาคร ๕๔๐ ๔๒ ๔๗ ๖,๔๖๙ ๓,๔๔๖ ๑,๙๙๑
๑๕ ราชบุรี ๑,๐๐๑ ๑๓๒ ๕๗ ๗,๘๐๗ ๔,๐๗๐ ๒,๒๕๗
๑๕ เพชรบุรี ๗๐๘ ๘๓ ๒๔ ๔,๒๖๕ ๑,๖๕๕ ๖๓๑
๑๕ สมุทรสงคราม ๑๙๐ ๔๗ ๑,๙๑๔ ๖๙๗ ๒๕๖
๑๕ ประจวบคีรีขันธ์ ๗๕๗ ๖๓ ๔๕ ๔,๑๖๔ ๑,๕๕๖ ๔๐๔
๑๖ นครศรีธรรมราช ๘๘๙ ๑๒๒ ๖๑ ๗,๑๔๘ ๒,๑๒๐ ๗๓๑
๑๖ ชุมพร ๔๖๗ ๘๙ ๔๗ ๔,๗๑๒ ๙๕๔ ๖๔๕
๑๖ สุราษฎร์ธานี ๖๗๕ ๘๘ ๓๑ ๑๐,๗๗๗ ๒,๖๓๖ ๑,๒๕๐
๑๗ ภูเก็ต ๗๙ ๒๗ ๑๐ ๓,๐๒๗ ๑,๒๖๐ ๗๓๙
๑๗ ตรัง ๑๔๓ ๓๕ ๑๐ ๓,๑๐๖ ๘๓๓ ๖๑๔
๑๗ กระบี่ ๑๙๕ ๑๖ ๒๙ ๒,๒๓๘ ๖๒๕ ๓๙๖
๑๗ พังงา ๑๓๐ ๑๖ ๑๓ ๘๗๖ ๓๖๓ ๑๗๘
๑๗ ระนอง ๑๒๕ ๓๓ ๖๖๗ ๑๑๒ ๒๑
๑๘ สงขลา ๗๗๒ ๑๖๔ ๔๓ ๙,๘๘๖ ๓,๓๒๙ ๒,๐๐๕
๑๘ พัทลุง ๒๒๑ ๒๖ ๑๘ ๒,๗๗๖ ๔๕๒ ๑๖๘
๑๘ สตูล ๘๓ ๑๔ ๑,๑๗๒ ๓๕๖ ๔๐๑
๑๘ ปัตตานี ๘๒ ๑๗ ๓๗๔ ๖๘ ๕๕
๑๘ ยะลา ๖๒ ๑๐ ๑๒ ๗๙๕ ๒๓๘ ๗๕
๑๘ นราธิวาส ๗๘ ๑๐ ๖๒๑ ๒๑๘ ๑๐๔

 

คลิกที่จำนวนผู้สอบได้ เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘)

ภาค ธรรมยุต นักธรรม ธรรมศึกษา หมายเหตุ
ตรี โท เอก ตรี โท เอก
นนทบุรี(ธ) ๓๑ ๑๔๖ ๘๗ ๓๙
ปทุมธานี(ธ) ๔๘ ๕๗๖ ๕๘ ๓๑
พระนครศรีอยุธยา(ธ) ๑๗๑ ๕๓ ๓๑ ๑,๖๙๑ ๑,๐๔๒ ๗๕๘
อ่างทอง(ธ) ตก ๒๕๒ ๑๐๔ ๕๑ ตก=ตกหมด
สระบุรี(ธ) ๓๙ ๘๐ ตก ตก=ตกหมด
ลพบุรี(ธ) ๕๐ ๕๕๙ ๑๓๖ ๕๙
สิงห์บุรี(ธ) ๕๗ ๖๒ ๔๘ ๒๗๘ ๒๒๑ ๑๙๓
ชัยนาท(ธ) ๒๘๙ ๒๓๙ ๖๓
อุทัยธานี(ธ) ๑๓ ๒๓ ๑๘
๑๒ ปราจีนบุรี(ธ) ๓๕ ๒๒๙ ๑๐๐ ๙๕
๑๒ สระแก้ว(ธ)
๑๒ นครนายก(ธ) ๓๖ ๒๑๖ ๙๒ ๑๒๐
๑๒ ฉะเชิงเทรา(ธ) ๒๙ ๗๖ ๕๘
๑๓ ชลบุรี(ธ) ๖๐ ๓๘๕ ๑๗๒ ๖๐
๑๓ ระยอง(ธ) ๖๘ ๓๓ ๕๒๒ ๑๒๙ ๗๖
๑๓ จันทบุรี(ธ) ๗๓ ๑๒ ๑,๒๐๖ ๕๔๓ ๖๖๒
๑๓ ตราด(ธ) ๒๕ ๑๒๗ ๑๘ ๑๒
นครสวรรค์(ธ) ๒๖ ๓๖๘ ๑๙๐ ๔๘
เพชรบูรณ์(ธ) ๔๓ ๑๗ ๑๑ ๒,๒๒๔ ๗๗๔ ๖๕๕
กำแพงเพชร(ธ) ๔๑ ๙๔๓ ๑,๐๙๙ ๓๒๘
สุโขทัย(ธ)
ตาก(ธ) ๑๒ ๒,๕๘๑ ๑๓๗ ๒๑
พิษณุโลก(ธ) ๒๕ ๒๑๒ ๗๙ ๓๘
อุตรดิตถ์(ธ) ๙๑๐ ๒๘๓ ๘๐
ลำปาง(ธ) ๑๙ ๑,๐๔๐
แพร่(ธ) ๑๘
พะเยา(ธ) ๒๕
น่าน(ธ)
เชียงราย(ธ) ๗๒ ๑๑ ๕๔๓ ๔๒
เชียงใหม่(ธ) ๑๙๖ ๕๓ ๔๘ ๘๐๗ ๑๑๐ ๙๓
ลำพูน(ธ)
แม่ฮ่องสอน(ธ) ๑๑
อุดรธานี(ธ) ๓๙๐ ๙๙ ๔๕ ๓,๑๓๗ ๑,๐๕๖ ๕๗๒
หนองคาย(ธ) ๖๘ ๑๔ ๑๒ ๙๙๕ ๒๑๑ ๘๒
บึงกาฬ(ธ) ๓๖ ๑๗ ๑๙ ๒๐๔ ๖๔ ๒๕
เลย(ธ) ๑๑๑ ๖๘ ๔๑ ๑,๕๔๘ ๑๒๔ ๒๙
สกลนคร(ธ) ๒๗๐ ๓๐ ๓๒ ๔,๕๔๙ ๙๐๖ ๗๙๘
หนองบัวลำภู(ธ) ๕๘ ๑๑ ๑๙ ๔๘๓ ๑๒๒ ๑๙๒
ขอนแก่น(ธ) ๓๑๔ ๓๗ ๒๕ ๘๒๕ ๑๕๙ ๑๘๘
มหาสารคาม(ธ) ๔๔ ๑๑ ๓๘๗ ๓๗ ๑๙
กาฬสินธุ์(ธ) ๑๒๖ ๔๙ ๖๕ ๑,๐๖๐ ๒๑๘ ๑๔๒
ร้อยเอ็ด(ธ) ๘๖ ๓๕ ๔๙ ๓,๙๕๔ ๔๖๕ ๒๙๔
๑๐ อุบลราชธานี(ธ) ๒๒๙ ๑๒ ๒๒ ๓,๙๙๐ ๘๕๖ ๔๗๕
๑๐ ยโสธร(ธ) ๑๑๘ ๑๘ ๑๗ ๑,๓๘๗ ๔๑๑ ๒๓๕
๑๐ ศรีสะเกษ(ธ) ๑๙๘ ๓๕ ๒๔ ๓,๒๙๖ ๕๙๓ ๓๗๔
๑๐ นครพนม(ธ) ๗๔ ๑๔ ๑๙ ๑,๑๕๙ ๔๒๕ ๒๙๙
๑๐ มุกดาหาร(ธ) ๖๐ ๒๑ ๒๗ ๙๔๒ ๘๖ ๙๑
๑๐ อำนาจเจริญ(ธ) ๕๒ ๙๘๖ ๒๔๐ ๑๗๙
๑๑ นครราชสีมา(ธ) ๑๗๕ ๓๐ ๑๔ ๖,๑๘๖ ๑,๓๒๙ ๕๕๔
๑๑ ชัยภูมิ(ธ) ๗๘ ๑๕ ๑๒ ๔๒๓ ๑๙๒ ๑๐๓
๑๑ บุรีรัมย์(ธ) ๓๖ ตก ๑,๓๕๒ ๔๘๐ ๑๓๒ ตก=ตกหมด
๑๑ สุรินทร์(ธ) ๙๕ ๑๙ ๒๙ ๑,๓๐๗ ๓๙๑ ๒๑๔
๑๔ นครปฐม(ธ) ๕๕ ๒๐ ๑๑ ๓๑๖ ๑๕๒ ๘๓
๑๔ สุพรรณบุรี(ธ) ๑๐ ๔๑ ๑๐๗ ๙๖
๑๔ กาญจนบุรี(ธ) ๓๖ ๒๓ ๑๙๘ ๗๑ ๓๔
๑๔ สมุทรสาคร(ธ) ๒๕ ๒๘๔ ๑๒๖ ๑๐๗
๑๕ สมุทรสงคราม(ธ) ๑๔ ๔๔ ๑๕
๑๕ ราชบุรี(ธ) ๒๔ ๑๑ ๓๖๑ ๑๑๔ ๑๖๖
๑๕ เพชรบุรี(ธ) ๑๘ ๑๐ ๑๘ ๑๘๕ ๑๔
๑๕ ประจวบคีรีขันธ์(ธ) ๓๖ ๑๒ ๖๓๗ ๔๐๓ ๒๖๕
๑๖ นครศรีธรรมราช(ธ) ๑๔๗ ๑๓ ๑๒ ๒,๔๕๔ ๑,๔๐๓ ๕๙๗
๑๖ สุราษฎร์ธานี(ธ) ๑๒ ๑,๑๑๔ ๗๗๐ ๔๘
๑๖ ชุมพร(ธ) ๕๓ ๗๒๘ ๖๗๗ ๓๔๘
๑๗ ภูเก็ต(ธ) ๑๐๑ ๒๘
๑๗ พังงา(ธ) ๑๒ ตก
๑๗ ระนอง(ธ) ขาด ขาด=ขาดหมด
๑๘ สงขลา(ธ) ๑๐๘ ๑๗ ๑,๒๙๖ ๖๗๒ ๔๐๔
๑๘ สตูล(ธ) ขาด ขาด=ขาดหมด
๑๘ พัทลุง(ธ) ๒๑ ๓๒๕ ๑๕๓ ๑๖๕
๑๘ ปัตตานี(ธ) ๑๖๗ ๔๗ ๑๘
๑๘ ยะลา(ธ) ขาด ๖๗ ๑๒ ขาด=ขาดหมด
๑๘ นราธิวาส(ธ)