ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

 
ส่วนกลาง นักธรรม ธรรมศึกษา หมายเหตุ
ตรี โท เอก ตรี โท เอก
ทุกสำนักเรียน ๑,๘๓๙ ๖๔๑ ๔๔๔ ๖๗,๑๓๖ ๓๓,๖๗๙ ๑๘,๑๔๗

 

คลิกที่จำนวนผู้สอบได้ เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘)

ภาค มหานิกาย นักธรรม ธรรมศึกษา หมายเหตุ
ตรี โท เอก ตรี โท เอก
นนทบุรี ๕๖๓ ๑๗๕ ๑๑๕ ๑๑,๔๖๓ ๒,๗๓๘ ๑,๒๐๘
ปทุมธานี ๔๙๓ ๑๗๓ ๒๑๕ ๑๑,๘๖๓ ๔,๐๗๗ ๒,๐๔๑
สมุทรปราการ ๗๒๓ ๑๐๗ ๙๗ ๑๓,๔๒๙ ๔,๔๐๒ ๒,๑๖๑
พระนครศรีอยุธยา ๖๗๕ ๑๑๐ ๑๔๕ ๘,๕๖๖ ๓,๕๙๙ ๑,๒๖๓
อ่างทอง ๒๓๔ ๒๘ ๒๕ ๓,๐๘๙ ๒,๐๘๖ ๑,๑๙๐
สระบุรี ๔๕๓ ๘๕ ๑๐๙ ๘,๒๕๔ ๓,๓๘๐ ๑,๙๖๐
ลพบุรี ๖๑๓ ๖๘ ๔๗ ๙,๖๙๗ ๔,๕๗๖ ๒,๖๓๑
สิงห์บุรี ๑๑๖ ๓๑ ๒๗ ๑,๗๒๗ ๖๗๗ ๔๑๗
ชัยนาท ๔๑๙ ๘๔ ๔๙ ๓,๓๗๒ ๑,๙๖๒ ๘๗๒
อุทัยธานี ๔๕๑ ๕๓ ๔๗ ๓,๕๐๔ ๒,๒๖๐ ๑,๐๐๙
นครสวรรค์ ๑,๐๘๒ ๒๕๔ ๒๕๔ ๘,๖๙๘ ๒,๘๗๔ ๑,๕๔๖
กำแพงเพชร ๙๔๙ ๙๑ ๖๙ ๘,๒๑๙ ๔,๑๘๓ ๑,๗๗๘
พิจิตร ๔๗๔ ๑๐๓ ๕๗ ๔,๘๘๗ ๑,๘๐๕ ๑,๑๗๑
เพชรบูรณ์ ๖๕๓ ๑๓๐ ๒๘ ๘,๒๑๙ ๕,๖๓๒ ๒,๒๐๖
พิษณุโลก ๗๖๗ ๑๗๙ ๑๗๒ ๕,๙๐๓ ๓,๔๗๑ ๑,๙๖๙
สุโขทัย ๖๒๒ ๑๓๖ ๑๑๒ ๕,๑๔๑ ๓,๓๔๓ ๑,๖๒๑
อุตรดิตถ์ ๓๔๘ ๘๔ ๑๐๓ ๓,๒๒๖ ๒,๐๔๖ ๑,๓๖๓
ตาก ๓๐๖ ๑๕๕ ๔๗ ๔,๙๙๐ ๓,๒๔๘ ๑,๓๐๖
ลำปาง ๔๗๗ ๔๐๖ ๑๒๔ ๒,๖๖๙ ๑,๑๗๖ ๕๓๔
เชียงราย ๙๕๕ ๔๓๕ ๓๑๑ ๗,๕๐๕ ๓,๑๒๓ ๑,๒๘๕
พะเยา ๓๓๓ ๑๙๔ ๑๐๗ ๓,๐๕๒ ๑,๕๖๗ ๕๒๙
แพร่ ๒๗๙ ๒๓๐ ๑๒๗ ๓,๙๗๔ ๒,๘๑๒ ๑,๕๒๑
น่าน ๔๔๘ ๑๗๘ ๖๖ ๒,๙๑๗ ๙๔๑ ๓๓๗
เชียงใหม่ ๑,๑๘๗ ๕๕๖ ๒๗๗ ๑๒,๗๔๓ ๔,๖๖๗ ๒,๓๐๓
ลำพูน ๓๗๘ ๓๕๑ ๑๐๔ ๓,๗๙๓ ๒,๑๘๘ ๘๓๓
แม่ฮ่องสอน ๑๔๐ ๑๒๗ ๗๑ ๑,๗๘๖ ๕๘๕ ๔๘๙
อุดรธานี ๑,๒๑๕ ๔๖๖ ๒๖๒ ๖,๙๓๔ ๓,๓๙๕ ๑,๓๕๘
หนองคาย ๖๖๔ ๒๑๕ ๑๓๗ ๔,๔๕๘ ๓,๐๕๔ ๙๔๕
บึงกาฬ ๔๖๕ ๑๒๕ ๗๒ ๓,๖๙๔ ๒,๒๔๐ ๕๔๖
เลย ๖๑๖ ๒๑๗ ๑๓๒ ๕,๒๖๐ ๑,๕๗๗ ๖๐๐
สกลนคร ๕๘๘ ๑๙๕ ๗๗ ๕,๘๙๗ ๓,๑๓๓ ๘๑๒
หนองบัวลำภู ๔๘๖ ๑๑๖ ๑๐๐ ๕,๘๕๐ ๓,๖๕๓ ๑,๐๖๗
ขอนแก่น ๑,๓๖๒ ๕๑๐ ๒๖๕ ๑๒,๙๖๐ ๕,๘๖๖ ๒,๖๓๕
มหาสารคาม ๖๓๕ ๑๘๐ ๑๓๓ ๙,๕๓๓ ๔,๓๖๐ ๑,๙๔๗
กาฬสินธุ์ ๘๒๘ ๓๖๘ ๑๙๓ ๗,๕๗๖ ๒,๕๒๗ ๑,๒๕๕
ร้อยเอ็ด ๑,๒๔๙ ๓๗๑ ๓๑๓ ๘,๐๒๙ ๕,๘๒๖ ๒,๕๗๖
๑๐ อุบลราชธานี ๑,๙๖๓ ๕๐๒ ๔๖๘ ๑๘,๐๓๐ ๑๐,๕๑๕ ๔,๙๕๔
๑๐ ยโสธร ๔๓๒ ๘๒ ๙๗ ๕,๕๐๓ ๓,๕๙๑ ๑,๔๕๘
๑๐ ศรีสะเกษ ๑,๗๕๘ ๒๖๒ ๑๗๖ ๑๕,๔๕๖ ๘,๑๓๘ ๒,๕๘๓
๑๐ นครพนม ๔๘๖ ๑๕๐ ๑๐๕ ๙,๖๔๒ ๖,๒๑๗ ๒,๔๒๒
๑๐ มุกดาหาร ๒๐๒ ๔๔ ๓๓ ๓,๕๙๐ ๒,๓๓๗ ๘๖๑
๑๐ อำนาจเจริญ ๓๐๓ ๑๑๒ ๗๒ ๓,๖๖๒ ๒,๙๐๙ ๑,๒๖๐
๑๑ นครราชสีมา ๒,๑๗๙ ๔๙๓ ๓๘๒ ๒๑,๓๒๙ ๑๔,๖๘๒ ๔,๗๔๗
๑๑ บุรีรัมย์ ๑,๗๙๑ ๓๓๒ ๓๐๓ ๑๗,๗๕๗ ๑๗,๑๙๐ ๔,๕๑๔
๑๑ ชัยภูมิ ๙๒๘ ๓๐๗ ๒๕๖ ๘,๘๗๒ ๒,๘๘๗ ๑,๒๓๓
๑๑ สุรินทร์ ๑,๓๕๓ ๑๗๕ ๑๐๔ ๙,๙๕๒ ๑๔,๖๘๘ ๓,๑๗๖
๑๒ ปราจีนบุรี ๕๗๑ ๑๕๐ ๘๓ ๖,๖๑๖ ๕,๑๖๙ ๒,๑๙๓
๑๒ สระแก้ว ๕๙๓ ๙๑ ๖๓ ๔,๙๑๗ ๓,๖๒๖ ๑,๓๗๐
๑๒ นครนายก ๓๔๔ ๖๐ ๓๓ ๓,๕๕๙ ๑,๙๘๙ ๖๘๐
๑๒ ฉะเชิงเทรา ๙๗๑ ๑๕๘ ๙๗ ๗,๒๕๕ ๓,๐๓๓ ๑,๕๐๐
๑๓ ชลบุรี ๑,๖๕๖ ๑๗๖ ๑๙๔ ๗,๙๗๙ ๓,๔๕๒ ๒,๐๑๐
๑๓ ระยอง ๘๕๙ ๑๑๔ ๗๓ ๖,๒๔๙ ๒,๙๙๒ ๑,๓๐๓
๑๓ จันทบุรี ๗๓๘ ๖๖ ๔๖ ๔,๔๕๗ ๓,๐๙๔ ๑,๐๘๙
๑๓ ตราด ๓๔๕ ๒๑ ๓๑ ๑,๓๕๘ ๓๑๖ ๑๔๒
๑๔ นครปฐม ๗๒๗ ๙๙ ๑๓๑ ๑๐,๓๒๒ ๖,๗๐๗ ๔,๑๑๖
๑๔ สุพรรณบุรี ๙๖๐ ๑๓๘ ๑๙๔ ๑๐,๔๐๘ ๗,๐๗๙ ๔,๕๗๒
๑๔ กาญจนบุรี ๙๙๖ ๑๓๑ ๑๐๘ ๑๓,๓๖๗ ๘,๙๔๙ ๕,๓๐๒
๑๔ สมุทรสาคร ๔๖๗ ๖๔ ๕๐ ๖,๔๕๐ ๓,๗๔๗ ๒,๑๗๖
๑๕ ราชบุรี ๙๑๘ ๗๑ ๑๐๖ ๙,๕๔๓ ๔,๓๐๖ ๒,๓๕๗
๑๕ เพชรบุรี ๖๐๓ ๕๗ ๔๕ ๔,๒๔๗ ๑,๗๘๗ ๗๖๙
๑๕ สมุทรสงคราม ๒๔๒ ๒๖ ๓๐ ๑,๔๕๗ ๖๔๒ ๒๓๑
๑๕ ประจวบคีรีขันธ์ ๖๘๖ ๓๖ ๔๙ ๔,๖๔๙ ๑,๖๖๖ ๙๘๐
๑๖ นครศรีธรรมราช ๑,๐๑๐ ๑๕๕ ๘๖ ๙,๙๑๘ ๒,๙๘๗ ๑,๓๗๔
๑๖ ชุมพร ๔๓๖ ๑๐๐ ๕๑ ๔,๒๘๔ ๑,๕๐๔ ๕๘๓
๑๖ สุราษฎร์ธานี ๕๖๔ ๙๙ ๔๖ ๙,๗๒๗ ๔,๐๘๙ ๑,๔๓๘
๑๗ ภูเก็ต ๖๓ ๑๙ ๑๕ ๓,๒๘๑ ๑,๒๔๗ ๖๙๗
๑๗ ตรัง ๙๗ ๓๑ ๑๖ ๓,๖๑๒ ๑,๑๖๐ ๕๐๓
๑๗ กระบี่ ๑๙๓ ๖๖ ๒๐ ๒,๒๘๒ ๗๐๕ ๓๖๙
๑๗ พังงา ๑๓๗ ๑๓ ๒๑ ๑,๐๕๕ ๔๑๑ ๒๒๘
๑๗ ระนอง ๙๕ ๒๓ ๓๑ ๘๔๙ ๑๕๘ ๒๕
๑๘ สงขลา ๗๒๔ ๑๐๙ ๑๐๐ ๘,๙๖๐ ๔,๗๖๕ ๒,๑๗๖
๑๘ พัทลุง ๒๓๐ ๒๙ ๒๒ ๓,๙๖๑ ๓๑๓ ๑๘๐
๑๘ สตูล ๘๒ ๒๐ ๑๓ ๑,๓๑๕ ๕๐๒ ๒๙๑
๑๘ ปัตตานี ๙๑ ๔๒๖ ๑๔๙ ๕๒
๑๘ ยะลา ๖๓ ๑๗ ๒,๓๓๐ ๒๔๕ ๑๙๘
๑๘ นราธิวาส ๗๓ ๑๑ ๗๐๘ ๒๐๕ ๑๖๒

 

คลิกที่จำนวนผู้สอบได้ เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘)

ภาค ธรรมยุต นักธรรม ธรรมศึกษา หมายเหตุ
ตรี โท เอก ตรี โท เอก
นนทบุรี(ธ) ๓๑ ตก ตก ๓๔๔ ๙๙ ตก=ตกหมด
ปทุมธานี(ธ) ๑๔ ๑๐ ๓๑๘ ๒๐๙ ๔๘
พระนครศรีอยุธยา(ธ) ๗๐ ๘๖ ๔๘ ๑,๑๒๗ ๑,๓๘๗ ๗๒๓
อ่างทอง(ธ) ๑๑ ๑๓๙ ๗๗ ๑๑๗
สระบุรี(ธ) ๔๓ ๒๑ ๑๒ ๖๗ ๒๑ ๑๖
ลพบุรี(ธ) ๒๑ ๔๖๒ ๑๐๘ ๗๒
สิงห์บุรี(ธ) ๕๑ ๒๙ ๓๐ ๔๗๕ ๒๐๙ ๑๔๓
ชัยนาท(ธ) ๓๔๓ ๒๒๑ ๙๓
อุทัยธานี(ธ) ๒๙ ๑๕
๑๒ ปราจีนบุรี(ธ) ๑๑ ๑๕๕ ๑๗๑ ๓๘
๑๒ สระแก้ว(ธ)
๑๒ นครนายก(ธ) ๒๙ ๗๖ ๑๐๔
๑๒ ฉะเชิงเทรา(ธ) ๒๘ ๑๘ ๑๒
๑๓ ชลบุรี(ธ) ๗๐ ๕๕๐ ๑๔๕ ๑๑๓
๑๓ ระยอง(ธ) ๙๗ ๒๘๐ ๑๘๐ ๙๒
๑๓ จันทบุรี(ธ) ๔๗ ๑๗ ๑๒ ๙๐๑ ๖๑๖ ๕๔๓
๑๓ ตราด(ธ) ๑๗ ๙๐ ๑๕
นครสวรรค์(ธ) ๓๕ ๑๕ ๕๗๔ ๑๔๓ ๑๒
เพชรบูรณ์(ธ) ๕๑ ๒,๐๘๑ ๑,๐๕๑ ๗๗๖
กำแพงเพชร(ธ) ๒๘ ๗๔๙ ๗๑๘ ๘๘๑
สุโขทัย(ธ)
ตาก(ธ) ๑๗ ๒,๖๗๙ ๕๙๓ ๑๕๙
พิษณุโลก(ธ) ๑๒ ๒๑๑ ๒๓๔ ๖๓
อุตรดิตถ์(ธ) ๑๐ ๑,๐๗๒ ๕๔๒ ๒๙๖
ลำปาง(ธ) ๓๕ ๙๖๓ ๒๖
แพร่(ธ) ๑๓
พะเยา(ธ) ๑๒ ๒๔
น่าน(ธ)
เชียงราย(ธ) ๖๙ ๒๑ ๓๓๖ ๓๗ ๑๕
เชียงใหม่(ธ) ๑๐๕ ๖๘ ๓๒ ๕๓๙ ๒๕๔ ๑๐๕
ลำพูน(ธ) ๑๙
แม่ฮ่องสอน(ธ) ขาด ขาด=ขาดหมด
อุดรธานี(ธ) ๔๖๖ ๙๙ ๔๕ ๒,๔๑๘ ๑,๘๐๖ ๖๒๗
หนองคาย(ธ) ๙๘ ๑๗ ๑๘ ๕๓๐ ๓๗๓ ๙๖
บึงกาฬ(ธ) ๔๘ ๑๕ ๘๙ ๘๐ ๔๑
เลย(ธ) ๑๖๘ ๖๕ ๔๗ ๑,๕๘๘ ๑๙๖ ๘๓
สกลนคร(ธ) ๓๐๗ ๕๔ ๒๐ ๔,๙๔๒ ๑,๙๘๒ ๗๓๖
หนองบัวลำภู(ธ) ๑๐๔ ๑๓ ๑๔ ๗๕๑ ๓๐๗ ๑๐๘
ขอนแก่น(ธ) ๒๙๙ ๕๐ ๓๘ ๑,๔๘๔ ๓๙๙ ๑๗๑
มหาสารคาม(ธ) ๓๖ ๑๒ ๔๐๔ ๗๒ ๒๑
กาฬสินธุ์(ธ) ๑๔๓ ๗๐ ๔๓ ๑,๒๗๗ ๗๑๘ ๘๙
ร้อยเอ็ด(ธ) ๘๒ ๒๓ ๓๓ ๓,๐๖๓ ๘๐๗ ๒๕๓
๑๐ อุบลราชธานี(ธ) ๒๐๙ ๒๔ ๓,๓๕๘ ๑,๓๘๘ ๕๓๑
๑๐ ยโสธร(ธ) ๑๒๙ ๓๐ ๑๙ ๑,๓๙๒ ๗๑๗ ๒๖๗
๑๐ ศรีสะเกษ(ธ) ๑๖๕ ๔๓ ๒๗ ๑,๘๖๑ ๑,๒๔๓ ๓๖๔
๑๐ นครพนม(ธ) ๖๖ ๑๖ ๑๐ ๑,๕๐๔ ๕๐๗ ๒๗๔
๑๐ มุกดาหาร(ธ) ๕๗ ๒๖ ๑๙ ๙๐๑ ๗๑๖ ๑๒๕
๑๐ อำนาจเจริญ(ธ) ๔๕ ๑๔ ๑๑ ๑,๐๐๐ ๔๗๖ ๒๕๖
๑๑ นครราชสีมา(ธ) ๑๘๑ ๑๕ ๒๘ ๔,๙๗๖ ๒,๑๐๔ ๑,๑๒๑
๑๑ ชัยภูมิ(ธ) ๔๓ ๒๑ ๑๕ ๓๒๔ ๒๑๔ ๙๓
๑๑ บุรีรัมย์(ธ) ๔๘ ๑,๑๒๑ ๓๔๑ ๒๕๔
๑๑ สุรินทร์(ธ) ๑๔๙ ๒๑ ๑,๒๙๖ ๓๔๘ ๒๙๘
๑๔ นครปฐม(ธ) ๓๘ ๑๐ ๑๔ ๓๖๕ ๒๐๓ ๑๒๒
๑๔ สุพรรณบุรี(ธ) ๒๐ ๑๑ ๖๕ ๓๐
๑๔ กาญจนบุรี(ธ) ๑๒ ๒๖ ๕๖ ๑๓๘ ๕๗
๑๔ สมุทรสาคร(ธ) ๒๕ ๔๑๔ ๑๖๑ ๖๓
๑๕ สมุทรสงคราม(ธ) ตก ๒๓ ๑๐ ตก=ตกหมด
๑๕ ราชบุรี(ธ) ๓๓ ๖๙๘ ๒๕๑ ๑๔๒
๑๕ เพชรบุรี(ธ) ๓๙ ๑๕๙ ๔๗
๑๕ ประจวบคีรีขันธ์(ธ) ๔๘ ๔๒๓ ๔๕๖ ๒๖๑
๑๖ นครศรีธรรมราช(ธ) ๑๓๖ ๑๑ ๑๔ ๔,๗๔๓ ๑,๘๐๖ ๑,๐๘๑
๑๖ สุราษฎร์ธานี(ธ) ๓๐ ๑,๐๑๔ ๖๘๖ ๔๗๐
๑๖ ชุมพร(ธ) ๘๖ ๑๐ ๑,๔๐๘ ๙๗๖ ๕๒๓
๑๗ ภูเก็ต(ธ) ๖๗ ๑๑๐
๑๗ พังงา(ธ)
๑๗ ระนอง(ธ)
๑๘ สงขลา(ธ) ๕๓ ๑๔ ๑,๔๕๖ ๙๗๐ ๔๘๖
๑๘ สตูล(ธ) ขาด ขาด=ขาดหมด
๑๘ พัทลุง(ธ) ตก ๕๙๙ ๒๐๕ ๑๐๑ ตก=ตกหมด
๑๘ ปัตตานี(ธ) ๑๘๓ ๓๙ ๓๒
๑๘ ยะลา(ธ) ๑๒ ๑๐๑ ๒๒
๑๘ นราธิวาส(ธ) ตก ตก=ตกหมด