ท่านกำลังค้นหา ผลสอบของ ปี 2553 ธรรมศึกษาชั้นตรี มหานิกาย (ส่วนภูมิภาค)
ค้นหาโดย สำนักเรียน คำที่ค้นหา: พิษณุโลก
พบทั้งหมด 6504 รายชื่อ

กำลังแสดงรายชื่อที่ 6001 ถึง 6100
เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
พล ๓๔๕๓/๖๐๐๑เด็กชายจิระศักดิ์ยศปัญญา*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาศรีมงคลเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๐๒เด็กชายชุติพงษ์ห่อทอง*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๐๓เด็กชายนพศักดิ์ยศปัญญา*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาศรีมงคลเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๐๔เด็กชายนเรศโมกทอง*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๐๕เด็กชายปฏิภาณอินจันทร์*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาศรีมงคลเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๐๖เด็กชายพัสกรลาพึง*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๐๗เด็กชายพีระวัฒน์ห้อกวย*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาศรีมงคลเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๐๘เด็กชายภาณุเดชยงไธสง*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาศรีมงคลเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๐๙เด็กชายฤกษ์ชัยทรัพย์ทนต์*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๑๐เด็กชายวรัญชัยแก้วเกตุสี*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๑๑เด็กชายวรัญชัยชัยเสนา*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๑๒เด็กชายวีระพัฒน์หินไทยสงค์*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๑๓เด็กชายศิริวรชัยสังสีแก้ว*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๑๔เด็กชายศิริวัฒน์ภูทอง*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๑๕เด็กชายศุภกิตติ์อุ้ยเจริญ*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๑๖เด็กชายสัมพันธ์บวบหอม*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๑๗เด็กชายแสงชัยด่านแก้ว*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาศรีมงคลเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๑๘เด็กชายโสภณชาวบ้านเกาะ*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๑๙เด็กชายอนุชาแสนแสบ*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาศรีมงคลเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๒๐เด็กชายอนุชิตวุฒสิงห์*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาศรีมงคลเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๒๑เด็กชายอรรถพลวรรณดี*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๒๒เด็กชายอัครชัยจันทร์ทอง*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาศรีมงคลเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๒๓เด็กชายอาริยะโพธิ์สมบัติ*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๒๔เด็กชายอิทธิฤทธิ์ยศปัญญา*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๒๕เด็กชายกฤษณกันต์ผุปานันท์*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๒๖เด็กชายกิตติศักดิ์สมานมิตร*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๒๗เด็กชายเกียรติศักดิ์แซ่เรือง*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๒๘เด็กชายขวัญชัยเสระสาตร์*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๒๙เด็กชายจิตุพงศ์ผิวงาม*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาศรีมงคลเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๓๐เด็กชายจิรายุทธจันทะวงค์*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๓๑เด็กชายชวนากรโพธิ์ชัย*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาศรีมงคลเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๓๒เด็กชายทศพลน้อยอามาตย์*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาศรีมงคลเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๓๓เด็กชายทินกรแสนมะณี*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาศรีมงคลเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๓๔เด็กชายธีรพลอินทร์สวน*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาศรีมงคลเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๓๕เด็กชายธีระวัฒน์เมฆธวัช*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาศรีมงคลเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๓๖เด็กชายปฎิฎาณวรรณุไล*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๓๗เด็กชายปฏิภาณจันทร์กอโต*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๓๘เด็กชายปิยะแสงสุรินทร์*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๓๙เด็กชายพงษ์เมธีขำบ้านหลวง*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๔๐เด็กชายวุฒิพงษ์ไสพิเชษฐ์*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาศรีมงคลเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๔๑เด็กชายศราวุธนภาพันธ์*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๔๒เด็กชายศักดิ์สิทธิ์แสงแก้ว*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาศรีมงคลเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๔๓เด็กชายเศรษฐพงษ์กันคำ*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๔๔เด็กชายเสถียรพงษ์จันทร์ทอง*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาศรีมงคลเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๔๕เด็กชายอิทธิพัทธ์สาระสิทธิ์*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาศรีมงคลเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๔๖เด็กชายกฤษฎาบุญรัตนิชัย*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๔๗เด็กชายกิตติพงษศ์เมืองทอง*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๔๘เด็กชายชัยวัฒน์ไสยาการ*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๔๙เด็กชายชินพงษ์เลขมานะ*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๕๐เด็กชายณรงค์เกียรติเพ็ชรชาย*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๕๑เด็กชายณัฐพลเปล่งปลั่งศรี*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๕๒เด็กชายเทวบุตรวังคีรี*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๕๓เด็กชายปวริศศรีจันทร์*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๕๔เด็กชายภานุพงษ์สีขามแก*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๕๕เด็กชายศรัณยูเบ้าทอง*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๕๖เด็กชายสมเกียรติเสนานุช*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๕๗เด็กชายอุดมศักดิ์ฟักทอง*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๕๘นางสาวรัตติการมูลผม*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๕๙นางสาวสุกัญญาชัยโย*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๖๐นางสาวกัณณิกาอมมาสุ่ย*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๖๑นางสาวกานดาบัวลูน*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๖๒นางสาวณัฐวรรณแสงแก้ว*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๖๓นางสาวธิดารัตน์อุ่นแก้ว*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๖๔นางสาวปพิชญาสุริยันต์*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๖๕นางสาวผกามาศสีเหลืองอ่อน*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๖๖นางสาวภัทราเสนานุช*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๖๗นางสาวมัทนาเจิมสุวรรณ*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๖๘นางสาววจีพรเต่าทอง*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๖๙นางสาวสุวนันท์แก้วทะ*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๗๐นางสาวหทัยกาญจน์อ่อนตานา*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๗๑นางสาวหทัยชนกวงค์ษา*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๗๒นางสาวอนิตราทะนะปัด*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๗๓นางสาวอาริสากมลรัตน์*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๗๔นางสาวอารียาอยู่เบิก*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๗๕นางสาวอิสริยาดวงดี*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๗๖เด็กหญิงกันญารัตน์นาคอัง*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๗๗เด็กหญิงกิตติมาอินทร์สด*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาศรีมงคลเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๗๘เด็กหญิงกุสุมากรณ์ผิวพรรณ*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๗๙เด็กหญิงจารุวรรณขำโพธิ์*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๘๐เด็กหญิงกมลรัตน์หงษา*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๘๑เด็กหญิงเจนจิราตุลาชัย*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๘๒เด็กหญิงณัฐนันท์ลอเจริญ*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๘๓เด็กหญิงดารารัตน์พารา*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๘๔เด็กหญิงดุษยาเนียนไทยสง*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๘๕เด็กหญิงทัชศิมาคงภู่*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๘๖เด็กหญิงทิพรัตน์แก้วเกตุสี*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๘๗เด็กหญิงนราภรณ์มะเดื่อทอง*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๘๘เด็กหญิงพิชญาพามีบุญ*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๘๙เด็กหญิงพิมพกาสกุนา*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๙๐เด็กหญิงพิมพกานต์สุทธิ*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๙๑เด็กหญิงพิมพ์พรพรมเขียว*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๙๒เด็กหญิงภาวิณีใสยาการ*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๙๓เด็กหญิงยศวดีทองหมื่นศรี*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๙๔เด็กหญิงวลัยลักษณ์มีเทียม*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๙๕เด็กหญิงวิภาพรจันทร์มา*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๙๖เด็กหญิงศิริกาญจน์แหนบจิตร*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๙๗เด็กหญิงศิรินภามูลชาติ*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๙๘เด็กหญิงศิรินภาโฉมอ่อน*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๐๙๙เด็กหญิงศิริภรณ์หวังข้อกลาง*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
พล ๓๔๕๓/๖๑๐๐เด็กหญิงศิริรัตน์คลองภูเขียว*โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาเนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก


หน้าที่: << หน้าที่แล้ว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 หน้าถัดไป >>

ใช้เวลาในการสร้างหน้านี้ : 0.132 วินาที 
สนับสนุนเว็บไซต์โดย:      
ISSP - Internet Solution & Service  Provider
Internet Solution & Service Provider