ท่านกำลังค้นหา ผลสอบของ ปี 2553 ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมยุต (ส่วนภูมิภาค)
ค้นหาโดย วัด คำที่ค้นหา: ป่าจักราช
พบทั้งหมด 602 รายชื่อ

กำลังแสดงรายชื่อที่ 201 ถึง 300
เลขที่ ปกศ.
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
โรงเรียน / องค์กร
สังกัดวัด
อำเภอ
สนร.คณะจังหวัด
นม ๖๔๕๓/๑๑๓๘เด็กชายสมพงษ์คงกลาง*โรงเรียนบ้านหนองนกกวักป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๓๙เด็กชายนครินทร์หมายรอกลาง*โรงเรียนบ้านหนองนกกวักป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๔๐เด็กชายอาชามีชนะ*โรงเรียนบ้านหนองนกกวักป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๔๑เด็กชายศุภโชคทิศกระโทก*โรงเรียนบ้านหนองนกกวักป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๔๒เด็กชายประเสริฐบังกระโทก*โรงเรียนบ้านหนองนกกวักป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๔๓เด็กชายสิทธิศักดิ์ดำสิน*โรงเรียนบ้านหนองนกกวักป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๔๔เด็กชายนำโชคเยี่ยงอย่าง*โรงเรียนบ้านหนองนกกวักป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๔๕เด็กหญิงอรณีศรีสัน*โรงเรียนบ้านหนองนกกวักป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๔๖เด็กหญิงปาวีณาโทจรัญ*โรงเรียนบ้านหนองนกกวักป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๔๗เด็กหญิงจณิตตาวงศ์บำราญ*โรงเรียนบ้านหนองนกกวักป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๔๘เด็กหญิงธนัชพรแพงลุนหล้า*โรงเรียนบ้านหนองนกกวักป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๔๙เด็กหญิงรวิภาสเพียรการ*โรงเรียนบ้านหนองนกกวักป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๕๐เด็กหญิงศุจินธรามุ่งโนนบ่อ*โรงเรียนบ้านหนองนกกวักป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๕๑เด็กหญิงสายน้ำหมื่นเดช*โรงเรียนบ้านหนองนกกวักป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๕๒เด็กหญิงอมรรัตน์นันกระโทก*โรงเรียนบ้านหนองนกกวักป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๕๓เด็กหญิงกรรณิการ์จงรักกลาง*โรงเรียนบ้านหนองนกกวักป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๕๔เด็กหญิงพรธิดาหล่วงทองหลาง*โรงเรียนบ้านหนองนกกวักป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๕๕เด็กหญิงนิรันรัตน์จันทศิลป์*โรงเรียนบ้านหนองนกกวักป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๕๖เด็กหญิงฟ้ารุ่งเขียวอ่อน*โรงเรียนบ้านหนองนกกวักป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๕๗เด็กชายณัฐนนท์ทิศกระโทก*โรงเรียนบ้านหนองนกกวักป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๕๘เด็กชายคำจันทร์บัวอิ่น*โรงเรียนบ้านหนองนกกวักป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๕๙เด็กหญิงปาริฉัตรมวยจะบก*โรงเรียนบ้านหนองนกกวักป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๖๐เด็กชายสุทินฉิมพะเนา*โรงเรียนหนองพลวงพิทยาป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๖๑เด็กชายกิตติพากเพียร*โรงเรียนหนองพลวงพิทยาป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๖๒เด็กหญิงกมลมาตรช่างทองมะดัน*โรงเรียนหนองพลวงพิทยาป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๖๓เด็กหญิงสุดที่รักแดงนา*โรงเรียนหนองพลวงพิทยาป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๖๔เด็กหญิงศุภลักษณ์ทิศกระโทก*โรงเรียนหนองพลวงพิทยาป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๖๕เด็กชายภานุพงษ์เพ็ชรวิเศษ*โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๖๖เด็กชายอาทิตย์ศรีจันทร์*โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๖๗เด็กชายธนากรในพิมาย*โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๖๘เด็กชายจาตุรงค์หมั่นสาน*โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๖๙เด็กชายไพรัตน์แตงทรัพย์*โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๗๐เด็กชายโกวิทย์ชูตระกูล*โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๗๑เด็กหญิงณิชาพัชร์รักศิริ*โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๗๒เด็กหญิงณัฐชาบุญปรุง*โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๗๓เด็กหญิงณัฐมลแต่งวงษ์*โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๗๔เด็กหญิงดวงหทัยฝีมือสาน*โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๗๕เด็กหญิงสกลวรรณนิยมนา*โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๗๖เด็กหญิงอลิสานอพิมาย*โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๗๗เด็กหญิงน้ำฝนเรืองชาญ*โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๗๘เด็กหญิงศุภมาสลิยี่เก*โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๗๙เด็กหญิงเบญจมาศพึ่งพิมาย*โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๘๐เด็กชายภูธเนศยอดนา*โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๘๑เด็กชายสิทธิวัฒน์อ่ำเอี่ยม*โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๘๒เด็กหญิงชุลีพรไทยแท้*โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๘๓เด็กหญิงศิริรัตน์ใจจังหรีด*โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๘๔เด็กหญิงธนัญญาพวงสด*โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๘๕นายกิติพันธ์คบพิมาย*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๘๖เด็กชายอัฐวุฒิพึ่งโค*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๘๗เด็กหญิงพิมพาจาดพิมาย*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๘๘เด็กหญิงศิริวรรณมีสวาย*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๘๙เด็กหญิงรุ่งทิวาด่านกลาง*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๙๐เด็กชายศิริวัฒน์คิดค้า*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๙๑เด็กชายวัฒนชัยสัมมาสะโท*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๙๒เด็กชายสรวุฒิคบพิมาย*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๙๓เด็กชายพงษ์สิทธิ์ครือกระโทก*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๙๔เด็กชายวรรณกรท่วมตะคุ*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๙๕เด็กชายรัฐพงษ์พึ่งโค*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๙๖เด็กชายวรรณชาติกาลจักร์*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๙๗เด็กหญิงลัดดาคบพิมาย*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๙๘เด็กหญิงกนกพรจิตรซื่อ*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๑๙๙เด็กหญิงธัญญาแอมพิมาย*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๐๐เด็กหญิงสุภัคประเสริฐสันเทียะ*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๐๑เด็กหญิงสุนันทาคำแก้ว*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๐๒เด็กชายอรัญสีลา*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๐๓เด็กชายอนาวินทองนอก*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๐๔เด็กชายนันทวัฒน์แซ่ไหล*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๐๕เด็กชายนรินทร์เศียรนอก*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๐๖เด็กชายตันติกรเหมวิหก*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๐๗เด็กชายวันชัยทองวิเศษ*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๐๘เด็กชายพิสิทธิ์แย้มโตนด*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๐๙เด็กชายสมบูรณ์เคยศึก*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๑๐เด็กชายชลทิตย์สวนแก้ว*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๑๑เด็กชายพรภัทรมาพะเนาว์*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๑๒เด็กชายพงศธรเก่าพิมาย*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๑๓เด็กชายโชคชัยบุญเสริม*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๑๔เด็กชายณัฐพงษ์ได้พร*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๑๕เด็กชายศราวุธเปรื่องการ*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๑๖เด็กชายสุรจิตรรวยดี*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๑๗เด็กหญิงการะเกดเสนกลาง*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๑๘เด็กหญิงนภัสสรคิดค้า*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๑๙เด็กหญิงพิชญาภาเพ็ญสุข*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๒๐เด็กหญิงกนกวรรณรังกำเนิด*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๒๑เด็กหญิงรัชฏาพรผงสุข*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๒๒เด็กหญิงณัฐวรรณเหล็กหมื่นไวย*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๒๓เด็กหญิงน้ำฝนเมืองทรัพย์*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๒๔เด็กหญิงจุฑากรณ์มามัง*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๒๕เด็กหญิงปัณฑารีย์หลีเกษม*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๒๖เด็กหญิงเบญจรัตน์คำบุดดี*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๒๗เด็กหญิงศรีกานดานาวิเศษ*โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๒๘เด็กชายกีรติอุตส่าห์การ*โรงเรียนบ้านกล้วยป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๒๙เด็กชายรุ่งรัตน์โชชัย*โรงเรียนบ้านกล้วยป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๓๐เด็กชายอณาวินสินนา*โรงเรียนบ้านกล้วยป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๓๑เด็กหญิงวิลาสินีเครือทอง*โรงเรียนบ้านกล้วยป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๓๒เด็กหญิงกิตติยาทาสันเทียะ*โรงเรียนบ้านกล้วยป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๓๓เด็กหญิงประดับดวงกสิกรรม*โรงเรียนบ้านกล้วยป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๓๔เด็กหญิงนิราพรหมวกพิมาย*โรงเรียนบ้านกล้วยป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๓๕เด็กหญิงพรรณทิภาจีนมะเริง*โรงเรียนบ้านกล้วยป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๓๖เด็กหญิงรพีพรรณจันทร์พิมาย*โรงเรียนบ้านกล้วยป่าจักราชจักราชนครราชสีมา
นม ๖๔๕๓/๑๒๓๗เด็กหญิงสุชาดาทองธรรม*โรงเรียนบ้านกล้วยป่าจักราชจักราชนครราชสีมา


หน้าที่: << หน้าที่แล้ว 1 2 3 4 5 6 7 หน้าถัดไป >>

ใช้เวลาในการสร้างหน้านี้ : 0.066 วินาที 
สนับสนุนเว็บไซต์โดย:      
ISSP - Internet Solution & Service  Provider
Internet Solution & Service Provider