กรรมบถ
หลักสูตรวิชาวินัย ธรรมศึกษาชั้นเอก

พระศรีรัตนโมลี
(ชัยวัฒน์ ปญฺญาสิริ ป.ธ.๙)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวิชาการ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

เรียบเรียง

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ.๒๕๔๖