อกุศลกรรมบถ ๑๐
๑. ปาณาติบาต ทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง คือฆ่าสัตว์
๒. อทินนาทาน ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้
ด้วยอาการแห่งขโมย
๓. กาเมสุมิจฉาจาร ประพฤติผิดในกาม
ทั้ง  ๓ นี้  จัดเป็นกายกรรม  เพราะเกิดขึ้นทางกายทวารโดยมาก
๔. มุสาวาท พูดเท็จ
๕. ปิสุณวาจา พูดส่อเสียด
๖. ผรุสวาจา พูดคำหยาบ
๗. สัมผัปปลาปะ พูดเพ้อเจ้อ
ทั้ง  ๔ นี้  จัดเป็นวจีกรรม  เพราะเกิดขึ้นทางวจีทวารโดยมาก
๘. อภิชฌา โลภอยากได้ของเขา
๙. พยาบาท ปองร้ายเขา
๑๐. มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดจากคลองธรรม
ทั้ง  ๓ นี้ จัดเป็นมโนกรรม  เพราะเกิดขึ้นทางมโนทวารโดยมาก