เปิดตัววารสาร "วารสารแม่กองธรรม"
ฉบับ
ล้านดวงใจ
เรียนธรรมเพื่อในหลวง

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙


อ่านเรื่องในเล่ม ไฟล์ pdf

...หน้าที่ ๑ - ๔๙...
...หน้าที่ ๕๐ - ๘๘...

วารสาร "วารสารแม่กองธรรม"
ฉบับ
ล้านดวงใจ
สอบธรรมเพื่อในหลวง

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙


อ่านเรื่องในเล่ม ไฟล์ pdf

...หน้าที่ ๑ - ๒๙...
...หน้าที่ ๓๐ - ๕๖...
...ปกหน้า...
...ปกหลัง ...
ชื่อวารสาร :
         วารสารแม่กองธรรม
เจ้าของ :
         สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
         ๒๘๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
วัตถุประสงค์ :
         •  เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
         •  เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ให้สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา ได้รู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
         •  เพื่อนำเสนอบทความที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์
ที่ปรึกษา :
         •  พระเดชพรคุณ พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง
         •  พระเดชพระคุณ พระธรรมวรเมธี เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง
บรรณาธิการ :
         พระธรรมสิทธินายก
กองบรรณาธิการ :
         พระมหาสมเกียรติ ภูริปญฺโญ,พระมหาพงษ์ ธนิโย,พระมหาวิชัย คมฺภีรเมธี,
         พระมหาสำรวย นาควโร,พระพจนารถ ปภาโส
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : Thursday, 01/11/2007 6:34