ประกาศ สนามหลวงแผนกธรรม
เรื่อง ระเบียบจัดการสอบธรรมของสนามหลวงแผนกธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๕
 
          เพื่อให้การสอบธรรมสนามหลวง ในสนามสอบส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีระเบียบในการปฏิบัติงาน จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้
 
๑. ประธานสนามสอบ มีหน้าที่ดังนี้
   

.

ส่วนกลาง ในกรุงเทพมหานคร  เจ้าสำนักเรียนที่เป็นสนามสอบ เป็นประธานอำนวยการสอบ

.

ส่วนภูมิภาค สนามสอบจังหวัด มีเจ้าคณะจังหวัด เป็นประธานอำนวยการสอบ 

 

สนามสอบอำเภอ เจ้าคณะอำเภอ เป็นประธานอำนวยการสอบ

.

ประธานอำนวยการสอบแต่ละสนามแต่งตั้งกรรมการอำนวยการสอบได้ตามความเหมาะสม

.

สนามสอบแต่ละสนามจะมีผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง แต่งตั้งโดยแม่กองธรรมสนามหลวงเข้าร่วมปฏิบัติงาน

.

ประธานอำนวยการสอบแต่งตั้งเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ ในการจัดการสอบ

.

ประธานอำนวยการสอบจัดประชุมกรรมการอำนวยการสอบและกรรมการผู้กำกับห้องสอบ  เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ก่อนการสอบอย่างน้อยหนึ่งวัน

.

ให้ประธานอำนวยการสอบและกรรมการอำนวยการสอบพิจารณาแก้ไข

.

เหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นก่อนการสอบ หรือขณะสอบ ประธานและกรรมการอำนวยการสอบดำเนินการจัดการสอบ และให้ความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แผนกต่าง ๆ

.

ในขณะสอบ ประธานอำนวยการสอบ ไปปฏิบัติศาสนกิจตรวจเยี่ยมสนามสอบอื่น ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสนามสอบ ให้มอบหมายกรรมการอำนวยการสอบปฏิบัติหน้าที่แทน

.๑๐

ประธานอำนวยการสอบต้องดำเนินการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบของสนามหลวงแผนกธรรม และตามที่ได้รับมอบหมายจากแม่กองธรรมสนามหลวง

 
๒. เลขานุการสนามสอบ มีหน้าที่ดังนี้
   

.

จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ในการสอบ  เช่น  ซองบรรจุใบตอบกระดาษสำหรับเขียนสอบ

.

เก็บข้อสอบที่ได้รับจากประธานอำนวยการสอบไว้ในสถานที่ปลอดภัย

.

แจกข้อสอบแต่ละชั้นและวิชาให้แก่กรรมการผู้กำกับห้องสอบ

.

ทำบัญชีแสดงยอดจำนวนผู้สมัครเข้าสอบ สอบจริง ขาดสอบ และแก้ไขบัญชีเรียกชื่อ (ศ.๓, ศ.๗)  ตามใบรายการแก้ไขที่ผิด  ให้บัญชีเรียกชื่อมีความถูกต้องแล้วบรรจุแยกซองโดยเฉพาะ

.

จัดทำรายงานการสอบธรรมสนามหลวงในสนามนั้น  เสนอปัญหาที่พบการแก้ไขปัญหา รายงานผู้ให้การอุปถัมภ์การสอบ  รวบรวมเอกสารสำเนาคำสั่งของประธานสนามสอบเป็นต้น

.

เอกสารที่ต้องส่ง 

 

ส่วนกลาง  นักธรรมชั้น ตรี - โท - เอก, ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก 

 

จัดส่งที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 

ส่วนภูมิภาค นักธรรมและธรรมศึกษาทุกชั้น 

จัดส่งที่เจ้าคณะจังหวัด แล้วรวบรวมนำส่งเจ้าคณะภาค

.

บอกสัญญาณเวลาแก่กรรมการผู้กำกับห้องสอบ

.

ร่วมลงนามกับประธานอำนวยการสอบ  ในการเปิดซองข้อสอบ และการปิดซองบรรจุใบตอบ

.๑๐

ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ประธานอำนวยการสอบมอบหมาย

 
๓. กรรมการผู้กำกับห้องสอบ มีหน้าที่ดังนี้
   

.

กรรมการผู้กำกับห้องสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากประธานอำนวยการสอบ

.

เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้ว ต้องเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ จากประธานอำนวยการสอบ  ตามวันและเวลาที่กำหนด

.

นุ่งห่มผ้าให้เรียบร้อยตามสมณสารูป  สำหรับฆราวาสแต่งกายให้สุภาพ

.

ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยความถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรม

.

ต้องไปถึงสนามสอบก่อนนักเรียน ตรวจโต๊ะ เก้าอี้และห้องสอบให้เรียบร้อย

.

ก่อนที่จะแจกข้อสอบ ต้องตรวจดูชั้น - วิชา ข้อสอบแต่ละวันให้ถูกต้องก่อนจึงแจกแก่ผู้เข้าสอบ

.

ห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในห้องสอบ

.

ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่มาช้ากว่ากำหนด ๑๕ นาที เข้าห้องสอบ และไม่ให้ออกจากห้องสอบ  นักธรรม ก่อน ๓๐ นาที,  ธรรมศึกษา ก่อน ๑๕ นาที

.

เก็บใบตอบเรียงลำดับตามเลขที่สอบ ตรวจเอกสารทุกอย่างครบถ้วนแล้วบรรจุซอง นำส่งเลขานุการสนามสอบ

.๑๐

ในกรณีผู้ขาดสอบ ให้ขีดเส้นสีแดงทับเลขที่สอบ 

.๑๑

ถ้ามีการทุจริตให้เขียนหมายเหตุที่หัวกระดาษใบตอบ  ลงชื่อกรรมการผู้กำกับห้องสอบไว้ด้วย

.๑๒

ถ้ามีปัญหาหรือข้อขัดข้องต้องรายงานให้ประธานอำนวยการสอบทราบโดยด่วน

 
. การจัดห้องสอบ
   

.

สนามสอบที่เป็นห้องโถง เช่น ศาลาการเปรียญ  อาคารเอนกประสงค์ซึ่งปกติจัดเป็นห้องสอบประจำทุกปี ให้จัดเป็นห้องสอบได้เหมือนเดิมโดยจัดโต๊ะเก้าอี้นั่งสอบห่างกันพอสมควร

.

จัดสอบในห้องเรียนประจำ  เช่น โรงเรียนพระปริยัติธรรม หรือโรงเรียนของหน่วยงานอื่นๆ ควรตั้งโต๊ะประมาณ ๒๕ - ๓๐ โต๊ะ

.

โต๊ะที่เขียนข้อสอบและเก้าอี้ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

.

สนามสอบที่เป็นห้องโถง ให้มีกรรมการผู้กำกับห้องสอบอยู่ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านขวาและซ้าย ด้านละ ๑ รูป/คน หรือตามที่ประธานอำนวยการสอบเห็นสมควร

. 

สนามที่สอบในห้องเรียนประจำ ให้มีกรรมการผู้กำกับห้องสอบด้านหน้า ๑ รูป/คน ด้านหลัง ๑ รูป/คน

.

ห้องสอบควรให้มีแสงสว่างเพียงพอที่นักเรียนสามารถอ่านเขียนคำตอบได้

 
. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
   

.

นุ่งห่มผ้าให้เรียบร้อยตามสมณสารูป หรือแต่งกายให้สุภาพ

.

ต้องตรวจดูสถานที่สอบ  เลขที่สอบ  เพื่อความเป็นระเบียบและรวดเร็ว

.

ต้องไปถึงสนามสอบก่อนเวลา ๓๐ นาที ก่อนเข้าห้องสอบต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการกำกับห้องสอบ

.

เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว นั่งประจำโต๊ะของตน ไม่นำหนังสือ ย่าม หรือสิ่งอื่นใดเข้าห้องสอบ นอกจากอุปกรณ์เครื่องเขียน

.

ห้ามขีดเขียนข้อความอื่น  ลงในใบตอบ  นอกจากคำสั่งเกี่ยวกับคำตอบ

.

ห้ามสูบบุหรี่และกระทำการอื่นใดเป็นการรบกวนผู้สอบ

.

เมื่อสอบเสร็จและส่งใบตอบแล้ว ให้ออกจากห้องสอบ

.

ผู้เข้าสอบทุกรูปทุกคน ต้องปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของกรรมการผู้กำกับห้องสอบ 

 
                     ประกาศ ณ วันที่  ๑  กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๕
 
(พระพรหมมุนี)
แม่กองธรรมสนามหลวง