คำอธิบายการใช้บัญชี
บัญชี ศ. ๑ - ศ. ๔ สำหรับนักธรรม
บัญชี ศ. ๕ - ศ. ๘ สำหรับธรรมศึกษา
 
        ศ. ๑ บัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบความรู้ นักธรรมชั้นตรี

        ศ. ๕ บัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี

        กำหนดให้วัดต่าง ๆ ส่งบัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบโดยใช้แบบฟอร์มของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือแบบฟอร์มที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้จัดทำและส่งถวายสำนักเรียนคณะจังหวัด ทุกจังหวัดแล้วนั้น ส่งบัญชีผ่านเจ้าคณะปกครองตามลำดับ และสำนักเรียนคณะจังหวัดเก็บข้อมูลส่วนนี้ไว้ไม่ต้องนำส่งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ส่งเพียงยอดผู้ขอเข้าสอบเท่านั้น

        ศ.๑ (รูปแบบ ๒ ) บัญชีสำมะโนครัวผู้สอบได้ นักธรรมชั้นตรี

        ศ.๕ (รูปแบบ ๒) บัญชีสำมะโนครัวผู้สอบได้ ธรรมศึกษาชั้นตรี

        ในส่วนของชั้นตรีนั้นถวายเจ้าคณะภาคดำเนินการตรวจข้อสอบ และประกาศผลสอบ เมื่อสำนักเรียนคณะจังหวัดทราบผลสอบแล้ว ให้ส่งบัญชี ศ.๑ บัญชีสำมะโนครัวผู้สอบได้นักธรรมชั้นตรี และ ศ.๕ บัญชีสำมะโนครัวผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี มายังสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

        ศ. ๒ บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ นักธรรมชั้นโท เอก

        ศ. ๖ บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นโท เอก

        ให้ใช้แบบฟอร์มดังกล่าวแล้ว ส่งเป็นเอกสาร ลงนามรับรอง มายังสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ก่อนวันออกพรรษาของทุกปี โดยลงประโยคเดิมให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อสนามหลวงแผนกธรรมจักสะดวกในการตรวจสอบ (ข้อสังเกต มีสำนักเรียนคณะจังหวัดบางสำนักเรียนไม่ใช้บัญชี ศ.๒ และ ศ.๖ ในการส่งรายชื่อผู้ขอเข้าสอบ แต่ส่งเพียงบัญชี ศ.๓ ศ.๗ (บัญชีเรียกชื่อ) ซึ่งไม่ถูกต้อง สนามหลวงแผนกธรรมไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สอบเดิมได้)

        ศ.๓ บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ นักธรรมชั้นตรี โท เอก

        ศ.๗ บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

        ให้จัดพิมพ์และบันทึกใส่แผ่นบันทึกข้อมูลตามรูปแบบที่สำนักงานแม่กอง ธรรมสนามหลวงส่งมาถวาย ในส่วนของเอกสาร ให้ขีดชื่อผู้ขาดสอบด้วยปากกาสีแดง ลงหมายเหตุเรียบร้อย ลงนามรับรอง ซึ่งตามประกาศของสนามหลวงแผนกธรรมกำหนดว่า บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๓,ศ.๗) และแผ่นบันทึกข้อมูล ให้ส่งหลังสอบเสร็จ โดยรวมกับบัญชีรับใบตอบ ให้ห่อรวมเป็นห่อหนึ่งของแต่ละชั้นต่างหาก เขียนบอกไว้นอกห่อให้ชัดเจน แล้วรวมในห่อใหญ่ของแต่ละชั้น แยกเป็นนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี ๑ ห่อ นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นโท ๑ ห่อ นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก ๑ ห่อ ในส่วนของชั้นตรีให้ส่งสำนักงานเจ้าคณะภาค ในส่วนของชั้นโทให้ส่งไปที่ผู้อำนวยการตรวจธรรมชั้นโท วัดสุทัศนเทพวราราม และในส่วนของชั้นเอกส่งไปที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

        บัญชีเรียกชื่อ (ศ.๓,ศ.๗) ที่เป็นแผ่นบันทึกข้อมูล นับว่ามีความสำคัญมาก ควรตรวจสอบชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด อำเภอ จังหวัด ให้ถูกต้อง (ในวันที่ทำการสอบควรให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อของตนเองอีกครั้งหนึ่ง หากมีผิดพลาดก็ให้แก้ไข และแก้ไขในแผ่นบันทึกข้อมูลที่จักส่งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงด้วย) เพราะสำนักงานแม่กองธรรม สนามหลวง จักใช้ข้อมูลจากแผ่นบันทึกข้อมูลนี้ กรอกคะแนนด้วยคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ และพิมพ์ประกาศนียบัตร ซึ่งจักทำให้การประกาศรายชื่อผู้สอบได้ และพิมพ์ประกาศนียบัตร รวดเร็วยิ่งขึ้น

        ศ.๔ บัญชีประกาศรายชื่อผู้สอบได้นักธรรมชั้นตรี โท เอก

        ศ.๘ บัญชีประกาศรายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก


        บัญชีรับใบตอบ (ฉบับจริงเป็นกระดาษขนาด A 3)สนามหลวงแผนกธรรมจักส่งบัญชีนี้ไปยังสนามสอบพร้อมกับข้อสอบตามจำนวนผู้ขอเข้าสอบ โดยกำหนดให้ใช้ทั้งสองหน้า ให้กรอกข้อมูลตามรายละเอียดที่ปรากฏในบัญชี ซึ่งในปีนี้ได้เพิ่มช่องกรอกคะแนนเพื่อเจ้าหน้าที่จักกรอกคะแนน (ด้วยดินสอ) ในบัญชีนี้

        ช่อง ที่ หมายถึง เลขแสดงจำนวนของผู้เข้าสอบในห้องนั้น ๆ เช่น ในห้องมีผู้เข้าสอบ ๕๐ คน เลขที่ในห้องนั้นจะเป็น ๑-๕๐

        ช่อง เลขประจำตัว หมายถึง เลขประจำตัวของผู้เข้าสอบในสำนักเรียนคณะจังหวัดนั้น ๆ สำนักเรียนคณะจังหวัดเป็นผู้ให้เลขประจำตัว โดยเลขประจำตัวผู้สอบในจังหวัดหนึ่ง ๆ ชั้นหนึ่ง ๆ ให้ตั้งแต่เลข ๑ จากอำเภอเมืองไปตามลำดับอำเภอ จนถึงอำเภอสุดท้ายของจังหวัดนั้น ๆ ซึ่งเลขประจำตัวของผู้สอบจะเริ่ม ๑ ตั้งแต่สนามสอบแรกของอำเภอเมืองและเรียงเป็นลำดับไปจนถึงสนามสอบของอำเภอสุดท้าย

        ฉะนั้น เลขประจำตัวของผู้เข้าสอบในชั้นหนึ่ง ๆ ของสำนักเรียนคณะจังหวัดนั้น ๆ จะไม่ซ้ำกันอย่างแน่นอน

        ข้อควรปฏิบัติ ให้กรรมการผู้คุมห้องสอบ เขียนเฉพาะ ลำดับที่ และเลขประจำตัวเท่านั้น

        ส่วนชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ และพรรษา ให้ผู้สอบเขียนด้วยตนเอง เพื่อสนามหลวงแผนกธรรมจักตรวจสอบรายชื่อที่ถูกต้อง (ในกรณีเกิดข้อสงสัย) และเปรียบเทียบลายมือชื่อกับใบตอบ (กรณีมีข้อทักท้วงต่าง ๆ)

        กรรมการผู้คุมสอบ ควรดูแลให้นักเรียนกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ตรงกับเลขประจำตัวของตนเอง เลขประจำตัวของนักเรียนที่ขาดสอบต้องเลิกใช้ ห้ามยกให้นักเรียนอื่นมาสอบ ผู้ขาดสอบด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ให้ลงหมายเหตุและขีดเส้นแดงทับให้ชัดเจน

        หมายเหตุ การใช้บัญชี ศ. ต่าง ๆ ยังคงปฏิบัติเหมือนเดิมทุกประการ มีเพิ่มเพียงบันทึกบัญชี ศ.๓, ศ.๗ ลงแผ่นบันทึกข้อมูล ส่งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประกาศรายชื่อผู้สอบได้ พิมพ์ประกาศนียบัตร และลดขั้นตอนการขอแก้ไขรายชื่อที่ผิดพลาด (หากทุกจังหวัด ทุกสำนักเรียน ตรวจสอบรายชื่อถูกต้อง)

        ข้อแนะนำ ควรออกแบบฟอร์มในการสมัครสอบ และให้นักเรียนผู้ขอเข้าสอบกรอกข้อมูลด้วยตนเอง จักทำให้ชื่อเฉพาะ ตัวสะกด การันต์ ฯลฯ ถูกต้องยิ่งขึ้น
        
 
หากมีข้อขัดข้องสงสัย หรือข้อเสนอแนะ
กรุณาติดต่อ
พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์
เลขานุการฝ่ายสถิติ
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๗๖๘๒, ๐ ๒๖๒๙ ๐๙๖๑ ต่อ ๑๑๗ หรือ ๐ ๒๖๒๙ ๒๑๔๒
วัดสัมพันธวงศ์
โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๕๒๑๐, ๐ ๑๘๔๓ ๖๐๙๓