หลักเกณฑ์การเรียงลำดับและข้อมูลการสอบธรรมในส่วนภูมิภาค
ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๓
 
การเรียงลำดับข้อมูลในแต่ละจังหวัด
 
-
อำเภอ
ให้เรียงลำดับตามที่ปรากฏในปฏิทินศาสนาหากอำเภอใดไม่มีในปฏิทินศาสนาให้เรียงไว้ท้าย
-
กิ่งอำเภอ
ให้เรียงต่อจากอำเภอสุดท้าย หากมีหลายกิ่งอำเภอ ให้เรียงตามลำดับอักษร
-
วัดหลวง
ในแต่ละอำเภอ ถ้ามีวัดหลวงให้เรียงวัดหลวงขึ้นก่อนจากชั้นสูงไปหาชั้นรองลงมา หากมีชั้นเดียวกันหลายวัด ให้เรียงตามลำดับอักษร
-
วัดราษฎร์
ในแต่ละอำเภอให้เรียงวัดราษฎร์ต่อจากวัดหลวงและเรียงตามลำดับอักษร
-
สำนักสงฆ์ หรือ ที่พักสงฆ์
ให้ขึ้นสังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่ง ซึ่งเป็นวัดที่ประกาศเป็นวัดแล้วเท่านั้น
-
พระภิกษุสามเณร - ธรรมศึกษา
ในแต่ละวัดให้เรียงตามพรรษา จากมากไปหาน้อย ส่วนสามเณรให้เรียงอายุจากมากไปหาน้อย
-
ผู้สอบธรรมศึกษา
ให้เรียงอายุจากมากไปหาน้อย 
 
ขั้นตอนความพร้อมของข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตร
 
          เพื่อตรวจคำนำหน้านาม (พระครู, พระสมุห์, เจ้าอธิการ, พระอธิการ, พระ, สามเณร, นาย, นาง, นางสาว, เด็กชาย, เด็กหญิง ฯลฯ) สำหรับธรรมศึกษา กรณีที่จะลงคำคำหน้านามว่า "เด็กชาย, เด็กหญิง" จะต้องมีอายุ ๑๔ ปีลงไปเท่านั้น แต่เมื่อลงอายุว่า "๑๕ ปี" ขึ้นไป จะต้องมีคำว่า "นาย" หรือ "นางสาว" หรือ "นาง" เท่านั้น (เป็นปัญหาความล่าช้าประการหนึ่ง เพราะต้องมานั่งตรวจสอบใหม่)
-
ฉายา ฉายาพระมีครบหรือไม่ ฉายาของสามเณรลบออก
-
นามสกุล มีครบหรือไม่
-
อายุ มีครบหรือไม่ พิสูจน์ความผิดเพี้ยน (พระอายุต่ำกว่าเกณฑ์, พรรษาเกินความจริง)
-
พรรษา พรรษาพระมีครบหรือไม่ พรรษาของสามเณรลบออก
-
วัด มีครบหรือไม่ และตัดสร้อยหลังชื่อวัดหลวงออก
(…..วรวิหาร ฯลฯ) ที่พักสงฆ์ (หากมี) ให้ติดต่อสอบถาม และขึ้นสังกัดวัดที่แน่นอน
-
อำเภอ มีครบหรือไม่
   
หากมีผู้สอบได้คนใดที่มีข้อมูลไม่ครบ จะยังไม่ออกประกาศนียบัตรให้
เมื่อได้ข้อมูลครบแล้ว จึงจะออกประกาศนียบัตรให้