ประกาศ สนามหลวง แผนกธรรม
เรื่อง  รหัสพยัญชนะย่อและรหัสเลข
ในการจัดทำทะเบียนประกาศนียบัตร
 
          เพื่อให้การจัดทำ รวบรวมสถิติ ข้อมูล ทะเบียนและวัดผล เป็นระบบสากลสามารถค้นหาและทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สนามหลวง แผนกธรรม จึงประกาศใช้รหัสพยัญชนะย่อและรหัสเลขในการจัดทำทะเบียนประกาศนียบัตรของนักเรียนผู้สอบได้ในสนามหลวงแผนกธรรม ดังนี้
          ๑. รหัสพยัญชนะของทุกจังหวัด ให้ถือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ พร้อมภาคผนวก ฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๓๙ และคำอธิบาย
          ตัวอย่าง
          พยัญชนะย่อ กท หมายถึง กรุงเทพมหานคร
          พยัญชนะย่อ อย หมายถึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          ๒. รหัสตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งต่อจากพยัญชนะย่อ มีรหัสเลข ๔ ตัว คือ
          ๒.๑ ตัวเลขแรก (หลักพัน) มีเลข ๑ - ๖ มีค่าแทนความหมายว่า
                    หมายเลข ๑ สำนักเรียนส่วนกลาง
                    หมายเลข ๒ หนกลาง
                    หมายเลข ๓ หนเหนือ
                    หมายเลข ๔ หนตะวันออก
                    หมายเลข ๕ หนใต้
                    หมายเลข ๖ คณะธรรมยุต
          ๒.๒ ตัวเลขที่สอง (หลักร้อย) มีเลข ๑ - ๖ มีค่าแทนความหมายว่า
                    หมายเลข ๑ นักธรรมชั้นตรี
                    หมายเลข ๒ นักธรรมชั้นโท
                    หมายเลข ๓ นักธรรมชั้นเอก
                    หมายเลข ๔ ธรรมศึกษาชั้นตรี
                    หมายเลข ๕ ธรรมศึกษาชั้นโท
                    หมายเลข ๖ ธรรมศึกษาชั้นเอก
          ๒.๓ ตัวเลขสองตัวหลัง (หลักสิบและหลักหน่วย) หมายถึง ตัวเลขสองตัวสุดท้าย ของปีพุทธศักราชที่นักเรียนสอบได้ เช่น
                    ---- ๔๓ / ----- หมายถึง ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓
                    ---- ๔๔/ ------ หมายถึง ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔
                                                            เป็นต้น
          ๒.๔ หลังตัวเลขทั้ง ๔ หลัก มีเครื่องหมายทับ ( / ) คั่นไว้ และจะตามด้วยตัวเลขอีก ๔ หลัก ซึ่งหมายถึงลำดับเลขที่ของนักเรียนผู้สอบได้ในจังหวัด หน ประโยคนักธรรม หรือ ธรรมศึกษา ชั้นต่าง ๆ และปีพุทธศักราชซึ่งอยู่หน้าเลขที่ทั้ง ๔ หลักนั้น
          ..../....ตัวอย่าง
          ตัวอย่าง
          ที่ กท ๑๑๔๓/๐๐๐๑
          หมายถึง กรุงเทพมหานคร สำนักเรียนในส่วนกลาง นักธรรมชั้นตรีปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ สอบได้หมายเลขที่ ๑ ของกรุงเทพมหานคร สำนักเรียนในส่วนกลาง นักธรรมชั้นตรี ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓
          ที่ อย ๒๒๔๔/๐๐๑๐
          หมายถึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดหนกลาง นักธรรมชั้นโท ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ สอบได้หมายเลขที่ ๑๐ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดหนกลาง นักธรรมชั้นโท ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔
          ที่ ชม ๓๓๔๕ /๐๑๐๐
          หมายถึง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดหนเหนือ นักธรรมชั้นเอก ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ สอบได้หมายเลขที่ ๑๐๐ ของจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดหนเหนือนักธรรมชั้นเอก ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕
          ที่ ขก ๔๔๔๓/๑๐๐๐
          หมายถึง จังหวัดขอนแก่น สังกัดหนตะวันออก ธรรมศึกษาชั้นตรี ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ สอบได้หมายเลขที่ ๑๐๐๐ ของจังหวัดขอนแก่น สังกัดหนตะวันออก ธรรมศึกษาชั้นตรี ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓
          ที่ รน ๕๕๔๔/๑๑๑๑
          หมายถึง จังหวัดระนอง สังกัดหนใต้ ธรรมศึกษาชั้นโท ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ สอบได้เลขที่ ๑๑๑๑ ของจังหวัดระนอง สังกัดหนใต้ ธรรมศึกษาชั้นโท ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔
          ที่ ลบ ๖๑๔๓/๐๐๐๙
          หมายถึง จังหวัดลพบุรี สังกัดคณะธรรมยุต นักธรรมชั้นตรี ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ สอบได้หมายเลขที่ ๐๐๐๙ ของจังหวัดลพบุรี สังกัดคณะธรรมยุต นักธรรมชั้นตรี ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓
          ที่ ลย ๖๖๔๕/๑๑๑๒
          หมายถึง จังหวัดเลย สังกัดคณะธรรมยุต ธรรมศึกษาชั้นเอก ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ สอบได้หมายเลขที่ ๑๑๑๒ ของจังหวัดเลย สังกัดคณะธรรมยุต ธรรมศึกษาชั้นเอก ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕
          ๓.เลขทะเบียนของประกาศนียบัตรที่สนามหลวงแผนกธรรมได้ออกมาก่อนปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ให้ใช้โดยอ้างหมายเลขตามเดิม
          ประกาศนี้ ปฏิบัติตั้งแต่ปีการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๓ เป็นต้นไป

                                    ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๔๓
 
(พระธรรมกวี)
แม่กองธรรมสนามหลวง