ไปหน้าหลัก | รายการขอแก้ไข | ไปหน้าค้นผลสอบ
แบบคำร้องขอแก้ไข
   
ทะเบียน ปกศ.
เลขบัตร ปชช.
ถ้าแจ้งทะเบียน ปกศ. และเลขบัตร ปชช. ไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการแก้ไข

  รายการไหนผิด ให้พิมพ์ข้อมูลที่ถูกต้องลงในรายการนั้นเท่านั้น
คำนำหน้าชื่อ : 
ชื่อ : 
นามสกุล : 
ฉายา(พระ) : 
วัน/เดือน/ปี เกิด : 
วัน/เดือน/ปี อุป. : 
ชื่อโรงเรียน : 
ชื่อวัด : 
หมายเหตุ : 
 
กรณีเจ้าหน้าที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อที่ : 
   
     

กรณีข้อมูลต่างกันมากจำเป็นต้องส่งหลักฐานอื่นประกอบ
สำเนา: ประกาศนียบัตรชั้นเดิม หนังสือสุทธิ บัตรประชาชน
เอกสารการเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล

ดาวน์โหลดใบคำร้อง
เพื่อกรอกพร้อมแนบเอกสาร นำส่งที่ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
เลขที่ ๒๘๗ อาคารหอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร
ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๙ ๔๓๐๐, ๐ ๒๖๒๙ ๐๙๖๑ - ๒ โทรสาร ๐ ๒๖๒๙ ๒๑๔๒
Email: [email protected] Line: @gongtham