โครงการเผยแผ่พระเกียรติคุณ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ในวาระครบ ๑๐๐ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ด้วยที่ประชุมใหญ่สมัยสามัญขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ครั้งที่ ๔๐
ประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
และวัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วม

ประกวดเขียนเรียงความ

ประเภทการประกวด :
สามเณร | ประถมศึกษาตอนปลาย | มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | อุดมศึกษา ประชาชน ครูผู้สอนในสถานศึกษา และบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด (พศจ.)
ส่งผลงานเรียงความพร้อมใบสมัคร
ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ที่ฝ่ายวิชาการ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
อาคารหอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร
เลขที่ ๒๘๗ ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐๘ ๕๔๒๐ ๔๔๔๔
(ขยายเวลาจากเดิม ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19))
ดาวน์โหลดเอกสาร : ๑. รายละเอียดโครงการฯ | ๒. ใบสมัครและกระดาษเขียนฯ

ดาวน์โหลดหนังสือ :
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส กับการพัฒนาสยามประเทศ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส กับศตวรรษแห่งการพัฒนา