ประกาศ
ผลการประกวดแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย
งานส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะผ่านการคัดไทย สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
~~~~~~~~

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
อันดับที่ รางวัล ชื่อ -นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
ชนะเลิศเด็กหญิงชญานภัส ตั้งจิตทวีทรัพย์โรงเรียนนิธิปริญญากรุงเทพมหานคร
รองชนะเลิศอันดับ ๑เด็กหญิงภูษณิศา ยวงทองโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษากรุงเทพมหานคร
รองชนะเลิศอันดับ ๒เด็กชายธีระเทพ โตสัมพันธ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร)กรุงเทพมหานคร
ชมเชยเด็กชายศุภฤกษ์ กิจเจริญอาชาโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร)กรุงเทพมหานคร
ชมเชยเด็กหญิงปรียา สุขเส็งโรงเรียนวัดสีสุกกรุงเทพมหานคร
ชมเชยเด็กหญิงฤดีพร ร้องจิกโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์สระแก้ว
ชมเชยเด็กหญิงศุภาพิชญ์ ด้วงแพงโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)กรุงเทพมหานคร
ชมเชยเด็กหญิงณัฐภัสสร ศรแก้วโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)กรุงเทพมหานคร
ชมเชยเด็กหญิงเนตรนภา กลึงแมนโรงเรียนวัดทิพพาวาสกรุงเทพมหานคร
๑๐ชมเชยเด็กหญิงเขมรินทร์ การินทร์ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษากรุงเทพมหานคร

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
อันดับที่ รางวัล ชื่อ -นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
ชนะเลิศเด็กหญิงจิดาภา อ๋องเอื้อโรงเรียนสายน้ำผึ้งกรุงเทพมหานคร
รองชนะเลิศอันดับ ๑เด็กหญิงพิมพ์สุภัค ม่วงพะเนาว์โรงเรียนบุญวัฒนานครราชสีมา
รองชนะเลิศอันดับ ๒เด็กหญิงณัฏฐณิชา กองทุ่งมนโรงเรียนวัดกำแพงกรุงเทพมหานคร
ชมเชยเด็กหญิงณัฐวลัย พงษ์แสงศรีโรงเรียนสารวิทยากรุงเทพมหานคร
ชมเชยเด็กชายชัยเชษฐ์ จูมทองโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมกรุงเทพมหานคร
ชมเชยเด็กหญิงธัญวรัตม์ สรหงษ์โรงเรียนวัดปากบึง กรุงเทพมหานคร
ชมเชยเด็กหญิงธรรมธิดา กนกวลีวงศ์โรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานคร
ชมเชยเด็กชายรวินภ โสดาดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
ชมเชยนางสาวอติกานต์ มีครองธรรมโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
๑๐ชมเชยเด็กหญิงเปรมสินี ตะนนท์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
อันดับที่ รางวัล ชื่อ -นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
ชนะเลิศนางสาวฐานิกา สาดตระกูลวัฒนาโรงเรียนสิงห์บุรีสิงห์บุรี
รองชนะเลิศอันดับ ๑นางสาวรมณ สาธิตพิเคราะห์โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามกรุงเทพมหานคร
รองชนะเลิศอันดับ ๒นางสาวณธภร โฉมกิจโรงเรียนเศรษบุตรบำเพ็ญกรุงเทพมหานคร
ชมเชยนายพิชิต ย่ำรัมย์โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์สุรินทร์
ชมเชยนางสาวเจนจิรา พนระพัดโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรุงเทพมหานคร
ชมเชยนางสาวณัฐกฤตา ล้อมลายโรงเรียนสารวิทยากรุงเทพมหานคร
ชมเชยนางสาวกรภัค นิลทับโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรุงเทพมหานคร
ชมเชยนางสาวกันยารัตน์ สิริอมรพันธุ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
ชมเชยนางสาวภัทราวรรณ เฉยรอดโรงเรียนสิงห์บุรีสิงห์บุรี
๑๐ชมเชยนางสาวภัทรวรรณ ธงถาวรสุวรรณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีกรุงเทพมหานคร

รับรองตามนี้
พระราชบัณฑิต
(พระราชบัณฑิต)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ : ผู้สอบได้ทั้งหมด เชิญเข้ารับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา ณ พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.