การขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username/Password)
สำหรับสถานศึกษา
กรณีลืม / เปลี่ยนผู้ทำหน้าที่ / ยังไม่มี
เพื่อดำเนินการส่งรายชื่อสมัครสอบธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
บนเว็บไซต์ https://www.dhammastudy.org

หมายเหตุ: กรณีผู้ทำหน้าที่ยังทำหน้าที่อยู่สถานศึกษาเดิม
และไม่ได้เปลี่ยนหมายเลขมือถือที่เคยรับรหัส
สามารถกรอกหมายเลขมือถือนั้น
เพื่อรับการแจ้งรหัสทาง SMS ได้ทันที
ที่เมนู "ขอ username/password"