การประกวดคัดไทย
งานส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะผ่านการคัดไทย
โดย สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โหลดเอกสาร | รายชื่อนักเรียนประกวดคัดไทย | ประกาศผลการประกวดคัดไทย