จำนวนประกาศนียบัตร สำนักเรียนส่วนกลาง
พิมพ์ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐
ให้แต่ละสำนักเรียนทำหนังสือขอรับได้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ภายในเวลาปฏิบัติงาน ๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ที่ สำนักเรียน นธ.ตรี นธ.โท นธ.เอก ธศ.ตรี ธศ.โท ธศ.เอก รวม กล่อง มารับเมื่อ
คณะเขตคลองเตย-วัฒนา ๒๑ ๑๑ ๑๐ ๔๒๔ ๑๗๓ ๑๒๘ ๗๖๗
คณะเขตคลองสาน - ๑๗๓ ๓๓ ๒๓ ๒๓๘
คณะเขตคลองสามวา ๖๓ ๑๙ ๑๖ ๑,๓๓๑ ๗๘๒ ๕๐๖ ๒,๗๑๗
คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ ๗๒ ๓๒ ๑๘ ๑,๙๐๑ ๑,๐๔๖ ๙๐๓ ๓,๙๗๒
คณะเขตทวีวัฒนา ๓๙ ๑,๐๓๓ ๔๗๒ ๒๔๗ ๑,๗๙๘
คณะเขตทุ่งครุ ๓๙ - ๘๘๗ ๗๒๒ ๖๔๐ ๒,๒๘๙
คณะเขตธนบุรี ๓๓ ๔๗๒ ๓๑๑ ๒๓๓ ๑,๐๕๗
คณะเขตบางกอกน้อย - - - ๒๕๐ ๑๓๗ ๑๒๔ ๕๑๑
คณะเขตบางกอกใหญ่ - - - ๑๘๕ ๑๐๓ ๕๐ ๓๓๘
๑๐ คณะเขตบางกะปิ ๖๗ ๓๘ ๒๕ ๙๓ ๓๐ ๒๖๑
๑๑ คณะเขตบางขุนเทียน ๖๘ ๑๗ ๑,๗๙๑ ๙๖๑ ๓๗๙ ๓,๒๒๕
๑๒ คณะเขตบางเขน-จตุจักร ๓๕ ๑๖ ๑๐ ๑๓๒ ๑๑๙ ๖๘ ๓๘๐
๑๓ คณะเขตบางคอแหลม ๒๖ ๑๘ ๓๖๕ ๑๐๗ ๕๓๒
๑๔ คณะเขตบางแค ๕๕ ๔๙๘ ๑๒๗ ๕๗ ๗๔๓
๑๕ คณะเขตบางบอน ๒๐ ๗๖๔ ๒๗๓ ๑๕๖ ๑,๒๑๘
๑๖ คณะเขตประเวศ ๔๔ ๑๖ ๒๒๔ ๗๑ ๔๘ ๔๐๗
๑๗ คณะเขตพระโขนง-บางนา ๑๘ ๑,๑๖๘ ๕๖๕ ๒๘๐ ๒,๐๓๙
๑๘ คณะเขตภาษีเจริญ ๑๖ ๖๗๐ ๗๖ ๔๘ ๘๑๗
๑๙ คณะเขตมีนบุรี ๕๔ ๑๓ ๑๖ ๒,๓๘๑ ๑,๒๕๗ ๘๑๓ ๔,๕๓๔
๒๐ คณะเขตราษฎร์บูรณะ ๒๕ ๑,๑๑๗ ๗๙๐ ๗๙๗ ๒,๗๓๒
๒๑ คณะเขตลาดกระบัง ๑๑๑ ๑๗ ๑๒ ๑,๙๓๐ ๖๖๐ ๓๔๑ ๓,๐๗๑
๒๒ คณะเขตลาดพร้าว-บึงกุ่ม ๑๐๔ ๔๐ ๑๐ ๓,๔๐๕ ๑,๖๖๙ ๙๙๑ ๖,๒๑๙
๒๓ คณะเขตสวนหลวง ๓๕ ๑๑ ๕๒๒ ๒๗๙ ๙๔ ๙๔๙
๒๔ คณะเขตสัมพันธวงศ์ ๔๖ ๑๙ ๑๑ ๘๖
๒๕ คณะเขตสายไหม ๒๙ ๑๕ ๓,๑๕๓ ๑,๗๐๑ ๖๕๖ ๕,๕๖๑
๒๖ คณะเขตหนองแขม ๑๖ ๘๙๖ ๒๕๖ ๒๐๑ ๑,๓๘๑
๒๗ คณะเขตหนองจอก ๑๙ ๕๕๙ ๑๙๐ ๘๓ ๘๖๒
๒๘ วัดกัลยาณมิตร - - - - ๑๐
๒๙ วัดกาญจนสิงหาสน์ ๕๘ ๓๒ ๒๒๖ ๗๔ ๘๘ ๔๘๕
๓๐ วัดคฤหบดี ๑๕ ๑๔ ๑๐๐ ๗๓ ๓๐ ๒๓๖
๓๑ วัดจักรวรรดิราชาวาส ๑๔ ๑๗ ๑๘ ๖๐
๓๒ วัดชนะสงคราม ๑๒ ๑๒ ๑๕ ๔๙
๓๓ วัดชัยฉิมพลี ๑๘ ๑๑๒ ๔๑ ๗๔ ๒๔๙
๓๔ วัดชัยพฤกษมาลา - - ๑๕๘ ๑๒๙ ๑๐๒ ๓๙๕
๓๕ วัดดาวดึงษาราม ๑๓ ๓๓๗ ๑๐๐ ๓๒ ๔๘๖
๓๖ วัดดุสิดาราม - - ๑๐๒ ๕๒ ๓๗ ๑๙๒
๓๗ วัดไตรมิตรวิทยาราม ๑๕ ๑๑๖ ๑๓ ๑๒ ๑๗๐
๓๘ วัดทองธรรมชาติ ๕๗๙ ๒๒๑ ๗๓ ๘๘๖
๓๙ วัดทองนพคุณ ๑๖
๔๐ วัดเทพธิดาราม - - -
๔๑ วัดเทพลีลา ๒๗ ๒,๕๗๐ ๙๓๒ ๕๒๕ ๔,๐๗๑ ๒๐ ม.ค.
๔๒ วัดเทพศิรินทราวาส ๒๒ ๑๐ ๓๑๐ ๑๙๖ ๑๓๖ ๖๗๖
๔๓ วัดเทพากร - ๗๑ ๔๕ ๒๔ ๑๔๗
๔๔ วัดธรรมมงคล ๓๑ ๓๐ ๒๑ ๒๐๓ ๘๔ ๘๓ ๔๕๒
๔๕ วัดธาตุทอง ๑๖ ๑๙๘ ๔๘ ๒๖ ๒๙๕
๔๖ วัดนรนาถสุนทริการาม - - - ๑๐
๔๗ วัดนาคกลาง - - ๑๗๐ ๒๗ ๔๗ ๒๔๗
๔๘ วัดนิมมานรดี ๒๘ ๑๑ ๕๖๙ ๓๑๙ ๑๗๔ ๑,๑๐๕
๔๙ วัดบพิตรพิมุข - - - ๑๘
๕๐ วัดบรมนิวาส - ๖๗ ๖๕ ๑๘ ๑๕๕
๕๑ วัดบวรนิเวศวิหาร ๗๕ ๒๑ ๒,๕๕๙ ๑,๓๕๐ ๘๑๖ ๔,๘๒๗
๕๒ วัดบางนาใน - ๓๙๓ ๑๑๖ ๓๒ ๕๔๔
๕๓ วัดบุณยประดิษฐ์ ๒๐ - ๒๓๘ ๔๐ ๑๔๓ ๔๔๓
๕๔ วัดบุปผาราม - - - ๑๑
๕๕ วัดเบญจมบพิตร ๓๓ ๒๑ ๑๗ ๖๗๓ ๒๒๑ ๑๘๗ ๑,๑๕๒
๕๖ วัดปทุมคงคา - - ๓๒๘ ๑๘๐ ๒๐๒ ๗๑๓
๕๗ วัดปทุมวนาราม ๑๐ ๑๑ ๑,๑๖๐ ๑๔๙ ๑๗๐ ๑,๕๐๓
๕๘ วัดประยุรวงศาวาส ๒๖ ๓,๐๘๓ ๙๕๗ ๕๐๒ ๔,๕๗๒
๕๙ วัดปากน้ำ ๒๖ ๑๐ - - - ๔๕
๖๐ วัดพรหมวงศาราม ๓๐ ๑,๕๐๖ ๓๗๓ ๔๐๐ ๒,๓๑๘
๖๑ วัดพระเชตุพน ๑๔ ๕๖๘ ๒๔ ๒๙ ๖๔๑
๖๒ วัดพระพิเรนทร์ ๗๖ ๓๘ ๔๐๒ ๓๖๓ ๑๙๕ ๑,๐๗๕
๖๓ วัดพระศรีมหาธาตุ ๑๐ ๒,๗๘๒ ๑,๐๑๖ ๖๕๙ ๔,๔๗๓
๖๔ วัดพิชยญาติการาม - - -
๖๕ วัดโพธินิมิตร ๕๓ ๑๕ ๗๙
๖๖ วัดภคินีนาถ - - -
๖๗ วัดมกุฏกษัตริยาราม ๙๙ ๓๐ ๗๔ ๒๐๗
๖๘ วัดมหรรณพาราม ๑๑ ๒๙
๖๙ วัดมหาธาตุ ๑๐ ๑๒ ๑,๐๓๘ ๒๓๕ ๖๘ ๑,๓๖๗
๗๐ วัดมหาพฤฒาราม ๕๒๖ ๑๔๑ ๑๓๘ ๘๑๗
๗๑ วัดโมลีโลกยาราม ๑๑ ๔๔ ๒๔ ๑๕ ๑๓ ๑๑๖
๗๒ วัดยานนาวา ๙๗ ๔๖ ๖,๑๐๗ ๓,๐๘๘ ๒,๑๔๓ ๑๑,๔๘๖ ๑๒
๗๓ วัดระฆังโฆสิตาราม ๖๖ ๒๘ ๑๒๔ ๓๒ ๔๗ ๓๐๕
๗๔ วัดรัชฎาธิษฐาน ๒๘ ๒๓๒ ๒๐๙ ๑๐๑ ๕๗๕
๗๕ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๑๕๑ ๘๐ ๕๑ ๗๗๙ ๔๘๙ ๓๖๙ ๑,๙๑๙
๗๖ วัดราชบุรณะ - ๔๙๘ ๓๒๕ ๓๕๑ ๑,๑๗๖
๗๗ วัดราชสิงขร ๘๒ ๔๘ ๒๙ ๑๗๑
๗๘ วัดราชสิทธาราม ๑๙ ๔๖ ๑๔ ๑๒ ๙๔
๗๙ วัดราชโอรสาราม ๖๑ ๑๔ ๑๑ ๑,๒๗๘ ๗๙๕ ๗๙๑ ๒,๙๕๐
๘๐ วัดราชาธิวาสวิหาร - ๑๒๓ ๑๑ ๑๖ ๑๕๘
๘๑ วัดศรีสุดาราม - - - - -
๘๒ วัดศรีเอี่ยม ๑๑ - - - ๒๓
๘๓ วัดสร้อยทอง ๒๖ ๑๐ ๖๙๙ ๒๔๘ ๑๑๖ ๑,๑๐๔
๘๔ วัดสระเกศ ๓๙๕ ๒๑๗ ๕๖ ๖๗๕
๘๕ วัดสังข์กระจาย - ๖๐ ๗๘ ๒๑ ๑๖๕
๘๖ วัดสัมพันธวงศ์ ๑๗ ๕๓๕ ๓๒๐ ๑๖๖ ๑,๐๕๓
๘๗ วัดสามพระยา ๑๐ ๑๒๗ ๖๐ ๓๘ ๒๕๒
๘๘ วัดสุทัศนเทพวราราม ๑๙๕ ๓๖ ๔๕ ๒๘๐
๘๙ วัดสุวรรณาราม - ๓๒๘ ๗๙ ๑๔๑ ๕๕๑
๙๐ วัดเสมียนนารี ๓,๘๑๙ ๒,๔๕๖ ๑,๑๑๘ ๗,๔๐๐
๙๑ วัดโสมนัสวิหาร ๔๓ ๖๘
๙๒ วัดหงส์รัตนาราม ๓๐ ๔๘
๙๓ วัดหัวลำโพง - - ๒๔๙ ๑๑๓ ๒๓ ๓๘๖
๙๔ วัดหิรัญรูจี - ๑๐ ๔๘ ๖๔
๙๕ วัดใหญ่ศรีสุพรรณ - - -
๙๖ วัดอนงคาราม - ๓๔๘ ๒๔๒ ๑๘๘ ๗๘๔
๙๗ วัดอมรคีรี - ๑๙ ๑๗ ๑๒ ๖๒
๙๘ วัดอรุณราชวราราม ๑,๐๒๗ ๘๗ ๕๔ ๑,๑๘๐
๙๙ วัดอาวุธวิกสิตาราม ๒๐๘ ๘๕ ๕๘ ๓๗๑
๑๐๐ วัดอินทาราม - - ๒๗๙ ๙๘ ๑๒๕ ๕๐๙
รวม ๒,๒๔๑ ๙๐๑ ๕๓๓ ๖๕,๓๖๔ ๒๙,๘๐๕ ๑๙,๐๔๒ ๑๑๗,๘๘๖ ๑๘๓

ขนาดกล่อง 8.65 x 12.5 x 8.5 นิ้ว (กว้าง x ยาว x สูง) / บรรจุ A4 (200 แกรม) จำนวน 1,000 แผ่น