รายชื่อสำนักเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ

สีแดง = ยังไม่มีข้อมูล
ที่ ส่วน สำนักเรียน ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ปณ. ติดต่อ หมายเหตุ
โทร. เลขาฯ แฟกซ์ อีเมล์
1 กลาง ม. วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0 2221 1962
2 กลาง ม. วัดพระเชตุพน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0 2222 8680 0 2225 9595
3 กลาง ม. วัดชนะสงคราม วัดชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0 2281 4844 0 2282 1087
4 กลาง ธ. วัดบวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0 2282 2665 0 2281 7781
5 กลาง ธ. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0 2225 7835 0 2221 0904
6 กลาง ม. วัดสุทัศนเทพวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0 2221 9889 08 1824 9928
7 กลาง ธ. วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดมกุฏกษัตริยาราม บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0 2282 7012 0 2281 0709
8 กลาง ม. วัดราชบุรณะ วัดราชบุรณะ วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0 2623 7958 0 8161 7448
9 กลาง ม. วัดสามพระยา วัดสามพระยา วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0 2282 6923 08 1554 7132
10 กลาง ธ. วัดนรนาถสุนทริการาม วัดนรนาถสุนทริการาม วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0 2280 0361 08 1805 2899
11 กลาง ม. วัดเทพธิดาราม วัดเทพธิดาราม สำราญราษฎร์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0 2621 0306 0 2225 9205
12 กลาง ม. วัดมหรรณพาราม วัดมหรรณพาราม เสาชิงช้า พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0 2224 1811 0 2224 6592
13 กลาง ม. คณะเขตคลองเตย-วัฒนา วัดคลองเตยใน คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 0 2249 3364 08 8327 9669
14 กลาง ม. วัดคลองเตยใน วัดคลองเตยใน คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 0 2249 3364 08 7091 1939
15 กลาง ม. คณะเขตคลองสาน วัดเศวตฉัตร บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 0 2860 2905 081 248 1152
16 กลาง ม. วัดทองธรรมชาติ วัดทองธรรมชาติ คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 0 2439 0206 0 2437 9067
17 กลาง ม. วัดทองนพคุณ วัดทองนพคุณ คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 0 2437 2256
18 กลาง ม. วัดพิชยญาติการาม วัดพิชยญาติการาม สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 0 2681 4530 0 2861 4530
19 กลาง ม. วัดอนงคาราม วัดอนงคาราม สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 0 2438 6473 0 2437 6123
20 กลาง ม. วัดเสมียนนารี วัดเสมียนนารี ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0 2954 4830 0 2953 8878
21 กลาง ม. คณะเขตบางเขน-จตุจักร วัดเสมียนนารี ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 08 0945 5999 08 1241 3949
22 กลาง ม. วัดราชโอรสาราม วัดราชโอรสาราม บางค้อ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 0 2415 3327 0 2893 7334
23 กลาง ม. คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่ วัดเวฬุวนาราม สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 0 2574 3652 0 2983 0241
24 กลาง ม. วัดพรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 0 2277 0776 0 2276 8446
25 กลาง ม. วัดเบญจมบพิตร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 08 1469 6851 0 2282 2041
26 กลาง ธ. วัดราชาธิวาสวิหาร วัดราชาธิวาสวิหาร วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 0 2241 4679 0 2243 2125
27 กลาง ม. วัดกาญจนสิงหาสน์ วัดกาญจนสิงหาสน์ คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 0 2418 5067 0 2865 6070
28 กลาง ม. วัดรัชฎาธิษฐาน วัดรัชฎาธิษฐาน คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 0 2418 3445 08 1756 6500
29 กลาง ม. วัดชัยพฤกษมาลา วัดชัยพฤกษมาลา ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 0 2434 9992 0 2434 3713
30 กลาง ม. คณะเขตทวีวัฒนา วัดอมรคีรี บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 0 2433 5665 0 2888 2211
31 กลาง ม. วัดโพธินิมิตร วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 0 2466 9857 0 2472 4343
32 กลาง ม. วัดอินทาราม วัดอินทาราม บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 0 2466 4876 0 2456 6584
33 กลาง ม. วัดกัลยาณมิตร วัดกัลยาณมิตร วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 0 2466 4643 0 2466 2629
34 กลาง ธ. วัดบุปผาราม วัดบุปผาราม วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 0 2465 2148 0 2465 3872
35 กลาง ม. วัดประยุรวงศาวาส วัดประยุรวงศาวาส วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 0 2465 4009 0 2465 5592
36 กลาง ม. วัดหิรัญรูจี วัดหิรัญรูจี หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 0 2466 7656 0 2466 1488
37 กลาง ม. วัดใหญ่ศรีสุพรรณ วัดใหญ่ศรีสุพรรณ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 0 2472 7757 0 2890 0717
38 กลาง ม. วัดระฆังโฆสิตาราม วัดระฆังโฆสิตาราม ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 0 2411 1981 0 2418 2418
39 กลาง ม. คณะเขตบางกอกน้อย วัดระฆังโฆสิตาราม ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 0 2411 4545 0 2411 3402
40 กลาง ม. วัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 08 1908 0820 08 8829 9946
41 กลาง ม. วัดศรีสุดาราม วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 0 2433 5919 0 2434 7151
42 กลาง ม. วัดดุสิดาราม วัดดุสิดาราม อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 0 2433 9854 0 2423 0892
43 กลาง ม. คณะเขตบางกอกใหญ่ วัดชิโนรสาราม บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 08 1920 6814 08 1438 1540
44 กลาง ม. วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณราชวราราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 0 2466 1913 08 9091 4128
45 กลาง ม. วัดนาคกลาง วัดนาคกลาง วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 0 2466 4410 0 2465 0674
46 กลาง ม. วัดโมลีโลกยาราม วัดโมลีโลกยาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 0 2472 8147 0 2891 0962
47 กลาง ม. วัดราชสิทธาราม วัดราชสิทธาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 0 2465 4527 08 7817 3124
48 กลาง ม. วัดหงส์รัตนาราม วัดหงส์รัตนาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 08 1987 7534 08 9062 8924
49 กลาง ม. วัดสังข์กระจาย วัดสังข์กระจาย วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 0 2466 9020 0 2466 9023
50 กลาง ม. วัดเทพลีลา วัดเทพลีลา หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 0 2318 0639 0 2318 0666
1 2 3 4 5 Next
 
 
1 2 3 4 5 Next