รายนามเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
(ต้นฉบับจากปฏิทินศาสนา ๒๕๕๙)

ข้อมูลปี ๒๕๖๐ อัพเดทเฉพาะ กรุงเทพมหานคร(ม) และ จ.นครพนม(ธ) // เขตพื้นที่อื่นๆ ยังคงตามปฏิทินศาสนา ๒๕๕๙
ตำแหหน่ง: จภ. = เจ้าคณะภาค | รจภ. = รองเจ้าคณะภาค | จจ. = เจ้าคณะจังหวัด | รจจ. = รองเจ้าคณะจังหวัด |
จข. = เจ้าคณะเขต | จอ. = เจ้าคณะอำเภอ | รจอ. = รองเจ้าคณะอำเภอ | จต. = เจ้าคณะตำบล | เลข. = เลขานุการ
ที่ นิกาย เขตจังหวัด เขตพื้นที่ ตำแหน่ง นาม-ฉายา ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ปณ. ติตต่อ หมายเหตุ
โทรศัพท์ โทรสาร ไลน์ อีเมล เว็บไซต์
1 ม. ภาค 1 ภาค 1 เลข.จภ. พระมหาจรูญ ญาณจารี วัดชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 08 9484 7282
2 ม. ภาค 1 ภาค 1 สำนักงานเจ้าคณะภาค 1 0 2281 2844 0 2629 0603
3 ม. ภาค 1 ภาค 1 รจภ. พระราชโมลี วัดหงส์รัตนาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 08 1987 7534
4 ม. ภาค 1 ภาค 1 เลข.รจภ. พระครูสถิตรัตนพงศ์ วัดหงส์รัตนาราม วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 0 2891 1412 / 08 1774 0893
5 ม. กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร จค. พระพรหมดิลก วัดสามพระยา วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0 2282 6923
6 ม. กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เลข.จค. พระอรรถกิจโสภณ วัดสามพระยา วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 08 1554 7132 0 2628 8013
7 ม. กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร 09 1308 3567 0 2628 8013
8 ม. กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร รจค. พระเทพวิริยาภรณ์ วัดหัวลำโพง สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 08 1854 1824
9 ม. กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เลข.รจค. พระครูอาทรศาสนกิจ วัดหัวลำโพง สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 08 1830 1761 0 2233 1652
10 ม. กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร รจค. พระเทพสุวรรณเมธี วัดสุวรรณาราม ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 08 1908 0820
11 ม. กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เลข.รจค. พระครูประภัสสรสุตกิจ วัดสุวรรณาราม ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 08 9815 6985 0 2434 7791
12 ม. กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สำนักงาน 08 9481 9770 / 0 2882 5088
13 ม. กรุงเทพมหานคร พระนคร จข. พระเทพวิสุทธาภรณ์ วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 08 9826 4264
14 ม. กรุงเทพมหานคร พระนคร เลข.จข. พระโสภณธรรมวงศ์ วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0 2282 0461
15 ม. กรุงเทพมหานคร บรมมหาราชวัง จว. พระสุวิมลธรรมาภรณ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
16 ม. กรุงเทพมหานคร บรมมหาราชวัง รจว. พระสรภาณกวี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
17 ม. กรุงเทพมหานคร วัดสามพระยา จว. พระอรรถกิจโสภณ วัดสามพระยา วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 08 1554 7132
18 ม. กรุงเทพมหานคร ป้อมปราบฯ-ปทุมวัน จข. พระเทพสิทธิโกศล วัดพลับพลาชัย (วัดโคก) ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 08 1833 4337
19 ม. กรุงเทพมหานคร ป้อมปราบฯ-ปทุมวัน เลข.จข. พระครูธรรมรุจิ วัดคณิกาผล ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 09 2756 6656
20 ม. กรุงเทพมหานคร ป้อมปราบ เขต 1 จว. พระครูปริยัติธรรมคุณ วัดชำนิหัตถการ รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 0 2216 7510 / 08 6019 0203
21 ม. กรุงเทพมหานคร ป้อมปราบ เขต 2 จว. พระครูธรรมรัต วัดพลับพลาชัย ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 08 4773 7333 / 08 7358 8777
22 ม. กรุงเทพมหานคร สัมพันธวงศ์ จข. พระสรภาณโกศล วัดไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 08 1285 0135
23 ม. กรุงเทพมหานคร สัมพันธวงศ์ เลข.จข. พระครูศรีวิสุทธานุวัตร วัดไตรมิตรวิทยาราม ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 08 6535 5542
24 ม. กรุงเทพมหานคร สัมพันธวงศ์ จว. พระครูศรีพรหมคุณ วัดจักรวรรดิราชาวาส จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 08 9881 3434
25 ม. กรุงเทพมหานคร ดุสิต จข. พระราชวิจิตรปฏิภาณ วัดสุทัศนเทพวราราม วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 08 1841 8127
26 ม. กรุงเทพมหานคร ดุสิต เลข.จข. พระครูธรรมธรสุภาพ จิตฺตสุโภ วัดสุทัศนเทพวราราม วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 08 1836 2327
27 ม. กรุงเทพมหานคร ดุสิต ทป.จข. พระมุนีอโนมคุณ วัดประสาทบุญญาวาส วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 0 2241 5432 / 08 7918 2093
28 ม. กรุงเทพมหานคร ดุสิต จว. พระครูพิทักษ์รัตนวงศ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 08 1486 4919
29 ม. กรุงเทพมหานคร ถนนนครไชยศรี จว. พระครูสีลวิมลรัตน์ วัดอัมพวัน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 08 9448 7588
30 ม. กรุงเทพมหานคร ถนนนครไชยศรี รจว. พระครูมนูญกิจจานุยุต วัดประสาทบุญญาวาส วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 08 7815 0430
31 ม. กรุงเทพมหานคร บางซื่อ จข. พระราชรัตนาภรณ์ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 08 1820 8478
32 ม. กรุงเทพมหานคร บางซื่อ เลข.จข. พระครูสุภกิจจานุรักษ์ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 08 1293 2674
33 ม. กรุงเทพมหานคร บางซื่อ จว. พระมหาสมัคร มหาวีโร วัดบางโพโอมาวาส บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 0 2912 7476 / 08 9514 7889
34 ม. กรุงเทพมหานคร พญาไท-ราชเทวี-ห้วยขวาง-ดินแดง จข. พระราชสิทธิมุนี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0 2221 2434 / 0 2623 5337
35 ม. กรุงเทพมหานคร พญาไท เลข.จข. พระครูปริยัติคุณาธาร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 08 9444 1240
36 ม. กรุงเทพมหานคร ทุ่งพญาไท จว. พระราชปริยัติกิจ วัดพรหมวงศาราม ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 0 2277 1296
37 ม. กรุงเทพมหานคร ทุ่งพญาไท รจว. พระครูสุนทรพัฒนวิมล วัดดิสหงษาราม มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 0 2251 0750
38 ม. กรุงเทพมหานคร บางรัก จข. พระสิทธินิติธาดา วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 08 1582 8242
39 ม. กรุงเทพมหานคร บางรัก เลข.จข. พระครูปลัด วิเชียร ชวนปญฺโญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 08 1655 9596
40 ม. กรุงเทพมหานคร บางรัก จว. พระครูอาทรศาสนกิจ วัดหัวลำโพง สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 08 1830 1761
41 ม. กรุงเทพมหานคร ยานนาวา-สาทร จข. พระสุธีธรรมนาถ วัดยานนาวา ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 08 1755 1442
42 ม. กรุงเทพมหานคร ยานนาวา-สาทร เลข.จข. พระครูวินัยธร วีรภัทร์ ปริมุตฺโต วัดยานนาวา ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 08 5151 9214
43 ม. กรุงเทพมหานคร ยานนาวา เขต 1 จว. พระสิริธีรคุณ วัดยานนาวา ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 0 2212 6480 / 08 1306 3969
44 ม. กรุงเทพมหานคร ยานนาวา เขต 2 จว. พระครูสถิตบุญวัฒน์ วัดด่าน บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 08 9915 2077 / 0 2295 1888 0 2294 2586
45 ม. กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม จข. พระมงคลรัตโนภาส วัดเรืองยศสุทธาราม บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 08 9666 2897
46 ม. กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม เลข.จข. พระครูปริยัตยานุกูล วัดเรืองยศสุทธาราม บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 08 9666 2816
47 ม. กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม เขต 1 จว. พระมหาวีระวงศ์ วีรวํโส วัดจันทร์ใน บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 0 2289 0415
48 ม. กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม เขต 2 จว. พระครูปริยัตยานุกูล วัดเรืองยศสุทธาราม บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 0 2689 9628 / 08 9666 2816
49 ม. กรุงเทพมหานคร คลองเตย-วัฒนา จข. พระสุนทรกิจจาภิวัฒน์ วัดคลองเตยใน คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 0 2249 3364
50 ม. กรุงเทพมหานคร คลองเตย-วัฒนา เลข.จข. พระครูเมธังกร วัดคลองเตยใน คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 08 8327 9669