ผลสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๖
นักธรรมชั้นตรี

ภาค ๑๒สำนักเรียน คณะจังหวัดนครนายก
ส่งสอบ ๖๓๑ รูป ขาดสอบ ๘๔ รูป คงสอบ ๕๔๗ รูป สอบได้ ๔๔๖ รูป สอบตก ๑๐๑ รูป
เลขที่ คำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล เกิด พ.ศ. อุป. พ.ศ. สังกัดวัด ตำบล อำเภอ
นย ๔๑๕๖/๐๐๐๑ สามเณร สิทธิชัย โภคาณิชย์ 10 2541 อุดมธานี บ้านใหญ่ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๐๒ สามเณร มาซาชิ อิวาบุจิ 4 2542 อุดมธานี บ้านใหญ่ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๐๓ สามเณร ธนภัทร บุญจวง 10 2542 อุดมธานี บ้านใหญ่ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๐๔ สามเณร ภราดร จันทร์เพ็ง 3 2543 อุดมธานี บ้านใหญ่ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๐๕ สามเณร สุรศักดิ์ น้ำเหนือ 8 2543 อุดมธานี บ้านใหญ่ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๐๖ สามเณร พุฒิเมธ มุ่งกองกลาง 10 2543 อุดมธานี บ้านใหญ่ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๐๗ พระ อัมฤทธิ์ จนฺทสุวณฺโณ คำแห้ว 5 2516 7 2556 ดง บ้านใหญ่ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๐๘ พระ ณรงค์ ฐิตญาโณ เกียรติกุล 3 2521 7 2556 ดง บ้านใหญ่ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๐๙ พระ เอกลักษณ์ ธนปญฺโญ แสงใส 3 2526 7 2556 ดง บ้านใหญ่ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๑๐ พระ วสันต์ ฐิตวํโส แว่นแก้ว 12 2511 7 2556 โพธิ์ไทร บ้านใหญ่ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๑๑ พระ ประภัสร์ ฐิติโก จันทวดี 2 2524 12 2555 รังษีโสภณ บ้านใหญ่ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๑๒ พระ สมบูรณ์ ฐานวุฑฺโฒ ดีกล้า 10 2520 6 2556 รังษีโสภณ บ้านใหญ่ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๑๓ พระ ปริพัฒน์ ภทฺทรธมฺโม ปาละชู 4 2536 6 2556 รังษีโสภณ บ้านใหญ่ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๑๔ พระ พรชัย ติสฺสโร ร่วมวงษ์ 2 2520 7 2556 รังษีโสภณ บ้านใหญ่ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๑๕ พระ ฐิติพงศ์ โรจนญาโณ ศรีคำ 2 2532 7 2556 ใหญ่ทักขิณาราม บ้านใหญ่ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๑๖ พระ วีระยุทธ ธมฺมโชโต ปานเขาแดง 3 2529 12 2555 กุตตะเคียน เขาพระ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๑๗ พระ กฤติชัย อาจิณฺโณ สอนน้อย 8 2534 4 2556 กุตตะเคียน เขาพระ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๑๘ พระ อาจหาญ อาภานนฺโท อ่อนกร 6 2534 4 2555 เขาทุเรียน เขาพระ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๑๙ พระ อัตตชัย มหาปญฺโญ คงธนสกุล 12 2533 7 2555 เขาทุเรียน เขาพระ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๒๐ พระ สุพัฒน์ สามตฺถิโก พรมบุญชู 12 2521 3 2556 เขาทุเรียน เขาพระ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๒๑ พระ กัมปนาท สุเมโธ ศรีบุญเรือง 1 2534 7 2556 เขาทุเรียน เขาพระ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๒๒ พระ สุวรรณ อานนฺโท ศรเมือง 1 2535 7 2556 เขาทุเรียน เขาพระ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๒๓ สามเณร สมรักษ์ ระยับศรี 5 2543 เขาทุเรียน เขาพระ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๒๔ สามเณร ณัฐพล วิชัยวงศ์ 8 2543 เขาทุเรียน เขาพระ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๒๕ พระ พิชัย อนีโฆ คำคนซื่อ 8 2522 11 2554 เขาพระ เขาพระ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๒๖ พระ คุณากร ปิยจาโร กุลวงษ์ 11 2525 1 2556 บ้านขาม เขาพระ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๒๗ พระ พระนิรันด์ จิรธมฺโม อารี 2 2519 6 2556 บ้านวังรี เขาพระ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๒๘ พระ อัศนัย ฐานวุฑฺโฒ สอนน้อย 12 2535 6 2556 บ้านวังรี เขาพระ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๒๙ พระ ฉลาดเพิ่มเกียรติ จนฺทิโก ภูดินทราย 6 2523 7 2556 บ้านวังรี เขาพระ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๓๐ สามเณร พงษ์พัฒน์ พันธุ์จินดา 11 2540 วังตูม เขาพระ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๓๑ สามเณร หัสดิน ศรีเวียงธนสาร 11 2541 วังตูม เขาพระ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๓๒ สามเณร ภาคภูมิ ทิพย์มี 7 2542 วังตูม เขาพระ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๓๓ สามเณร ไตรภพ ชะวูรัมย์ 2 2544 วังตูม เขาพระ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๓๔ พระ บุญเหลือ คุณสีโล บัวลอย 2 2516 8 2555 วังไทร เขาพระ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๓๕ พระ สิทธิชัย อคฺคปญฺโญ อรรถมนัส 5 2530 5 2556 วังไทร เขาพระ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๓๖ สามเณร เกียรติศักดิ์ แย้มจันทึก 7 2542 วังไทร เขาพระ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๓๗ สามเณร เอกรินทร์ จันทร์ประ 1 2543 วังไทร เขาพระ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๓๘ สามเณร เมธา หาดทราย 7 2547 วังไทร เขาพระ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๓๙ พระ ยิ่งลักษณ์ สุภทฺโท บุญมา 8 2531 5 2556 สมบรูณ์สามัคคี เขาพระ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๔๐ พระ สมศักดิ์ สุจิตฺตธมฺโม จันดี 8 2531 6 2556 สมบรูณ์สามัคคี เขาพระ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๔๑ พระ จิรพงศ์ จารุธมฺโม อโนดาต 8 2532 6 2556 สมบรูณ์สามัคคี เขาพระ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๔๒ พระ กำธร ฉนฺทปาโล สาดา 8 2535 7 2556 สมบรูณ์สามัคคี เขาพระ เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๔๓ พระ อิศรา ปริชาโน อิศรางกูล 4 2526 2 2556 ดงละคร ดงละคร เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๔๔ สามเณร สุรเทพ รอดภู 5 2543 ดงละคร ดงละคร เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๔๕ พระ ธนะนิจ กตสาโร เพ็งรักษ์ 2 2535 7 2556 มณีวงศ์ ดงละคร เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๔๖ พระ พนัด ปริสุทฺโธ พันจีบ 4 2536 4 2556 สันติวัฒนาราม ดงละคร เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๔๗ พระ สุรวุช ปสนฺโน เขียววิจิตร์ 10 2535 7 2556 สันติวัฒนาราม ดงละคร เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๔๘ พระ เจต สนฺติโก พิมพ์จุฬา 12 2499 3 2556 สุวรรณศิริ ดงละคร เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๔๙ พระ สุรพงษ์ ปญฺญาวุฑฺโฒ เดิมขุนทด 5 2523 5 2556 สุวรรณศิริ ดงละคร เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๕๐ พระ พรชัย ปภากโร พนมพร 12 2528 6 2556 หนองทองทราย ดงละคร เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๕๑ พระ พงศ์เทพ ฐิตสีโล ช่วยแท่น 12 2532 4 2556 เจดีย์ทอง ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๕๒ พระ วรรณวุฒิ ฐิตธมฺโม พุทธสุวรรณ์ 7 2532 6 2556 เจดีย์ทอง ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๕๓ พระ ภัทธพงษ์ ปุญฺญาวโร พุทธศัย 5 2531 7 2556 เจดีย์ทอง ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๕๔ สามเณร ธนดล แก้วมณี 7 2540 เจดีย์ทอง ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๕๕ พระ พรหมวิรุณ ฐิตมานโส ใยคง 7 2532 7 2556 นางหงษ์ ท่าช้าง เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๕๖ พระ อภิชาติ มหาปญฺโญ บุญลับ 1 2536 6 2556 ดอนยอ ท่าทราย เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๕๗ พระ ศิริชัย สุปภาโส ราชกิจ 9 2533 5 2556 ท่าทราย ท่าทราย เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๕๘ พระ จักพันธ์ สิริสาโร สุขทวี 9 2536 6 2556 ท่าทราย ท่าทราย เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๕๙ พระ ณรงค์ศักดิ์ วิจิตฺตธมฺโม ชาวกัณหา 8 2527 5 2556 พรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี ท่าทราย เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๖๐ พระ กำพล กิตฺติโสภโณ ชาวกัณหา 1 2533 5 2556 พรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี ท่าทราย เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๖๑ พระ สุเมธ สุเมโธ เลพล 5 2533 5 2556 พรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี ท่าทราย เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๖๒ พระ ผัน ธมฺมโชโต บุญนิล 8 2506 6 2556 พรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี ท่าทราย เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๖๓ พระ อธิวัฒน์ อภิวณฺโณ ภูเงิน 11 2533 6 2556 พรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี ท่าทราย เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๖๔ พระ ณัฐพงษ์ วิสุทฺธิจิตฺโต กิตมาศ 1 2534 6 2556 พรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี ท่าทราย เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๖๕ พระ พินิจ ธมฺมทีโป ใหญ่สะอาด 1 2534 6 2556 พรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี ท่าทราย เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๖๖ พระ อนิรุต สิริภทฺโท สังอ่อนดี 3 2534 6 2556 พรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี ท่าทราย เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๖๗ พระ สมนึก กิตฺติปาโล โคตรหานาม 4 2534 6 2556 พรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี ท่าทราย เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๖๘ พระ โกศล มหาวีโร คำอินทร์ 6 2534 6 2556 พรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี ท่าทราย เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๖๙ พระ ขวัญชัย อคฺควณฺโณ รัตนวงษ์ 7 2534 6 2556 พรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี ท่าทราย เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๗๐ พระ วิทยา วิสุทฺธิสาโร การิก 7 2534 6 2556 พรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี ท่าทราย เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๗๑ พระ ธนิต สิริปญฺโญ ปลื้มใจ 10 2534 6 2556 พรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี ท่าทราย เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๗๒ พระ วิบูลย์ สุจิตฺโต ไพศาลพรชัยกิจ 6 2512 5 2556 บุญนาครักขิตาราม นครนายก เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๗๓ พระ ณัฐพล วิสุทฺธิจิตฺโต สุขไสย์ 5 2536 7 2556 บุญนาครักขิตาราม นครนายก เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๗๔ สามเณร อัมพันธ์ น้อมระวี 10 2490 บุญนาครักขิตาราม นครนายก เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๗๕ พระ อนันต์ กิตฺติญาโณ สุดศิริ 2 2534 7 2556 ส้มป่อย นครนายก เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๗๖ พระ อธิวัฒน์ สุจิณฺโณ ตังกวย 7 2532 7 2556 อินทาราม นครนายก เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๗๗ พระ เอกพันธ์ กตสาโร จันดิเอี้ยง 12 2536 7 2556 อินทาราม นครนายก เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๗๘ พระ จำรัส สุขุญาโณ กองจันดา 10 2508 4 2555 เขาน้อย พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๗๙ พระ สุจิต จนฺทสาโร ปันวิชัย 9 2501 7 2556 โคกลำดวน พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๘๐ พระ ยงค์ ฐานงฺกโร แสงจันทร์ 8 2508 10 2554 สุตธรรมาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๘๑ พระ ธนาเศรษฐ์ จารุธมฺโม สถิตภัทรสมบัติ 2 2505 3 2556 สุตธรรมาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๘๒ พระ หาญชัย ปุญฺญธมฺโม เหลืองอร่ามนภา 9 2536 3 2556 สุตธรรมาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๘๓ พระ เกรียงไกร อิทฺธิปญฺโญ เพียรสุขเจริญชัย 6 2533 6 2556 สุตธรรมาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๘๔ สามเณร กิตติศักดิ์ สาสิน 10 2537 สุตธรรมาราม พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๘๕ พระ ชาคริต อุชุจาโร สิทธิรส 8 2535 3 2556 หนองเตย พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๘๖ พระ ธีรเดช ฐานวีโร บุญกิม 11 2522 7 2556 หนองเตย พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๘๗ พระ วิรุฬห์ มหาวีโร ปัญญา 10 2535 7 2556 หนองเตย พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๘๘ พระ ศรราม ปสาโท นกสิงห์ 11 2535 4 2556 เอี่ยมประดิษฐ์ พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๘๙ พระ ทศพล ขนฺติธมฺโม ปั้นนิ่ม 10 2535 6 2556 เอี่ยมประดิษฐ์ พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๙๐ พระ ณัฐพล กิตฺติทตฺโต ด้วงศรี 10 2535 7 2556 เอี่ยมประดิษฐ์ พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๙๑ พระ ศุภกร ปภงฺกโร แพม่วง 2 2536 7 2556 เอี่ยมประดิษฐ์ พรหมณี เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๙๒ พระ ปิยะพงษ์ ฐิตวีโร ศรีอุบล 10 2533 4 2556 บางหอย ศรีจุฬา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๙๓ พระ สถาพร ฐิตสีโล สุกใส 11 2533 7 2556 บางหอย ศรีจุฬา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๙๔ พระ สุทัศน์ ภทฺทาจาโร ถาวรเจริญ 8 2520 5 2556 ศรีจุฬา ศรีจุฬา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๙๕ พระ ภานุพงศ์ ฐานวโร สุทธิสิงห์ 7 2527 6 2556 ศรีจุฬา ศรีจุฬา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๙๖ พระ อภิสิทธิ์ ยสินฺธโร พรามลอย 9 2535 6 2556 ศรีจุฬา ศรีจุฬา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๙๗ พระ พงษ์ศักดิ์ พุทฺธสโร โชติสวัสดิ์ 6 2503 7 2556 ศรีจุฬา ศรีจุฬา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๙๘ พระ พรพรหม ปญฺญาวุฑฺโฒ พงศ์เพ็ญพรรณ 12 2508 7 2556 ศรีจุฬา ศรีจุฬา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๐๙๙ พระ เอกรัก ฐิตสทฺโธ สักกุลณี 11 2535 7 2556 ศรีจุฬา ศรีจุฬา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๐๐ พระ มนัสชัย มหาวีโร บุญทาสิน 5 2536 7 2556 เกาะทอง ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๐๑ พระ สมพงษ์ ติสฺสวํโส โกมลบูรณ์ 1 2505 3 2556 ท่าข่อย ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๐๒ พระ อนุพงษ์ จนฺทโก ดีมาก 7 2529 7 2556 ท่าข่อย ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๐๓ พระ ณรัฐ ฐานิโย เพียรพิทักษ์ 7 2534 7 2556 ท่าข่อย ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๐๔ สามเณร พิชเญศ แก้วเกตุ 1 2541 ท่าข่อย ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๐๕ สามเณร ธนกร เที่ยงแท้ 8 2541 ท่าข่อย ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๐๖ สามเณร ภันกร โชคถิรวณิช 9 2541 ท่าข่อย ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๐๗ พระ สถาพร สนฺตจิตฺโต กัณหา 9 2522 6 2556 ท่าซุง ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๐๘ พระ หาญ กิตฺติปญฺโญ โคกกระชาย 5 2484 5 2556 นาบุญ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๐๙ พระ โชติวรุตย์ โชติวโร เพิ่มพูนพัชรสุข 4 2535 6 2556 บ้านบุ่ง ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๑๐ สามเณร เกียรติศักดิ์ น้อยประเสริฐ 10 2542 บ้านบุ่ง ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๑๑ พระ ชาญชัย อาภทฺธโร สุนันทา 10 2532 7 2556 ศรีนาวา ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๑๒ สามเณร พัชรพล ศรีเนาวรัตน์ 2 2537 ศรีนาวา ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๑๓ พระ พงศ์พัทธ์ สงฺกิจฺโจ อินบัว 12 2535 5 2555 สุวรรณ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๑๔ พระ สุพจน์ ถิรจิตฺโต จารย์คำมา 4 2525 12 2555 สุวรรณ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๑๕ สามเณร กิตติธร ประดับศรี 4 2540 สุวรรณ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๑๖ สามเณร เสรี งอกขาว 9 2542 สุวรรณ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๑๗ สามเณร พรนิยม ธรรมชาติ 12 2542 สุวรรณ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๑๘ สามเณร อดิศร แสวงดี 4 2543 สุวรรณ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๑๙ สามเณร อาทิตย์ สมประยูร 6 2543 สุวรรณ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๒๐ สามเณร เติมศักดิ์ โกรธประโคน 10 2543 สุวรรณ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๒๑ พระ รัฏฐกรณ์ กนฺตวีโร วิจิตรโท 12 2535 6 2556 หนองจิก ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๒๒ พระ พรนารายณ์ ฐิติวณฺโณ กิจอินทรีย์ 1 2533 6 2556 หนองโพธิ์ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๒๓ พระ เกียรติศักดิ์ ฐิตสกฺโก โพธิเวชกุล 3 2535 6 2556 หนองโพธิ์ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๒๔ พระ พรประเสริฐ ธุรคฺคโห ยกเฮง 7 2535 7 2556 หนองโพธิ์ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๒๕ พระ ธนง กิตฺติชโย กลิ่นหอม 2 2536 7 2556 หนองโพธิ์ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๒๖ สามเณร วัชรินทร์ อินเสนา 4 2539 หนองโพธิ์ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๒๗ สามเณร กลวัชร หมั่นคูณ 2 2540 หนองโพธิ์ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๒๘ สามเณร กิตตินันท์ โชคบัณฑิต 11 2540 หนองโพธิ์ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๒๙ สามเณร ชัยพร ชมชื่น 12 2541 หนองโพธิ์ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๓๐ สามเณร สันติสุข อ้อมนอก 1 2542 หนองโพธิ์ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๓๑ สามเณร กิตติศักดิ์ ศิริประโคน 4 2542 หนองโพธิ์ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๓๒ สามเณร ชัยวัฒน์ อักษร 5 2542 หนองโพธิ์ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๓๓ สามเณร โชคทวี บุญรักษา 5 2542 หนองโพธิ์ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๓๔ สามเณร ขุมทรัพย์ วงษาเศก 9 2542 หนองโพธิ์ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๓๕ สามเณร สมพร อะสิพงษ์ 12 2542 หนองโพธิ์ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๓๖ สามเณร ณัฐพงศ์ แสนอินทร์ 5 2544 หนองโพธิ์ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๓๗ สามเณร สุรชัย ปานดำ 5 2544 หนองโพธิ์ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๓๘ สามเณร อังคาร มะลิซ้อน 10 2544 หนองโพธิ์ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๓๙ สามเณร นภดล บุญโต 11 2544 หนองโพธิ์ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๔๐ สามเณร กิตติพงษ์ วงษ์เครือศร 5 2545 หนองโพธิ์ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๔๑ สามเณร ฉัตรมงคล บุญรักษา 5 2545 หนองโพธิ์ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๔๒ สามเณร เอกรัตน์ นานอก 7 2545 หนองโพธิ์ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๔๓ สามเณร สุวัฒน์ อักษร 11 2545 หนองโพธิ์ ศรีนาวา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๔๔ พระ จิราศักดิ์ โอภาโส โสมคำ 6 2508 5 2535 เขาน้อยหินกอง สาริกา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๔๕ พระ ศุภฤกษ์ อุปวฑฺฒโน บุญประกอบ 6 2526 7 2556 คีรีวัน สาริกา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๔๖ สามเณร ตรัยเทพ ดวงพระพาน 10 2539 คีรีวัน สาริกา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๔๗ สามเณร ธวัชชัย ศรีวิทย์ 9 2542 คีรีวัน สาริกา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๔๘ สามเณร อัฐษฎา สอิเดี๊ยะ 1 2544 คีรีวัน สาริกา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๔๙ สามเณร สุชานนท์ มั่งคั่ง 8 2545 คีรีวัน สาริกา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๕๐ พระ นพรัตน์ อธิปญฺโญ เดชาพิทักษ์กุล 6 2525 4 2549 ชำนาญรังสรรค์ สาริกา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๕๑ พระ นิวัติ อุฏฺฐาโน ยอดขวัญ 5 2521 7 2556 ชำนาญรังสรรค์ สาริกา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๕๒ พระ ยุรนันท์ คุณยุตฺโต เอี่ยมเสวก 10 2532 6 2556 บ้านดง สาริกา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๕๓ พระ ศุภกร ภูริวฑฺฒโก นุชนา 5 2535 6 2556 บ้านดง สาริกา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๕๔ พระ ศักดิ์สิทธิ์ คุตฺตสีโล ศิริปี 6 2514 7 2556 บ้านดง สาริกา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๕๕ สามเณร ณัฐพงษ์ สายทอง 10 2540 บ้านดง สาริกา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๕๖ พระ ทศพล กนฺตสีโล ยอดขวัญ 7 2529 7 2556 บ้านใหม่ สาริกา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๕๗ พระ สรวิญ ภูริภทฺโธ รอดแทน 8 2522 12 2555 โพธิ์งาม สาริกา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๕๘ พระ นุกูล ติสฺสโร สุวรรณมณี 12 2522 12 2555 โพธิ์งาม สาริกา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๕๙ พระ พานพระยา ฐานจาโร สิงห์ดี 8 2512 6 2553 สวนหงษ์ สาริกา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๖๐ พระ เทวรรณ เทวธมฺโม คลองบ่อ 12 2534 7 2556 สวนหงษ์ สาริกา เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๖๑ พระ นันทวัฒน์ วฑฺฒธมฺโม ลี้เซ็น 11 2505 6 2541 ท่าด่าน หินตั้ง เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๖๒ พระ ยิ่งยศ เตชปญฺโญ วุฒิประภา 9 2518 1 2547 ท่าด่าน หินตั้ง เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๖๓ พระ นฤเดช ธนเตโช ขวัญเรือน 12 2529 5 2556 ท่าด่าน หินตั้ง เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๖๔ พระ ชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน สิทธิปกรณ์ 11 2515 6 2556 ท่าด่าน หินตั้ง เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๖๕ พระ วิชัย มารวิชโย พันกาฬสินธุ์ 12 2505 11 2555 นางรอง หินตั้ง เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๖๖ พระ ขจัด สุขิโต วงษ์พระเนตร 4 2505 3 2555 บุ่งเข้สุขาราม หินตั้ง เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๖๗ พระ พิจิตร์ พุทฺธสโร กันหา 10 2507 5 2555 บุ่งเข้สุขาราม หินตั้ง เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๖๘ พระ คำรณ ฐิตยโส รุ่นประพันธ์ 2 2520 3 2556 วังยายฉิม หินตั้ง เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๖๙ พระ สุทัศน์ ปุญฺญทตฺโต วัดตรง 11 2509 6 2556 วังยายฉิม หินตั้ง เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๗๐ พระ อัษฎาวุธ ชุติธมฺโม นุ้ยแท่น 6 2533 6 2556 วังยายฉิม หินตั้ง เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๗๑ พระ นพดล กิตฺติโก จันทร์จุลเจิม 10 2531 7 2556 วังยายฉิม หินตั้ง เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๗๒ พระ ทิวา ธมฺมิโก เริงใจ 12 2532 6 2556 หุบเมย หินตั้ง เมืองนครนายก
นย ๔๑๕๖/๐๑๗๓ พระ สมชาย ปภาโส เกิดเรือง 12 2506 2 2556 เขาเพิ่มศรีสว่าง เขาเพิ่ม บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๑๗๔ พระ ณัฐวุฒิ สุชาโต แย้มพาที 10 2533 5 2556 เขาเพิ่มศรีสว่าง เขาเพิ่ม บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๑๗๕ พระ วิเชษฐ ฐานจาโร รัตนโชติ 7 2515 7 2556 เขาเพิ่มศรีสว่าง เขาเพิ่ม บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๑๗๖ สามเณร ดนุวัฒน์ หมื่นจบ 12 2539 เขาเพิ่มศรีสว่าง เขาเพิ่ม บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๑๗๗ พระ แก่น อนาลโย เสนานิคม 10 2515 4 2555 เขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๑๗๘ พระ ทองหล่อ ธมฺมธโร ประสาร 3 2490 12 2555 เขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๑๗๙ พระ ธเนศ ปญฺญาธโร เกตุหอม 10 2535 2 2556 เขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๑๘๐ พระ เฉลิมพล สุนฺทโร จันทวงษ์ 12 2529 3 2556 เขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๑๘๑ พระ ชัยณรงค์ โชติญาโณ ปิ่นมงคล 1 2533 5 2556 เขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๑๘๒ พระ ธัญวัฒน์ ธมฺมวุฑฺโฒ อยู่สุข 7 2535 7 2556 เขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๑๘๓ พระ ธวัชชัย ปญฺญาปโชโต คำอ่าง 7 2536 7 2556 เขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๑๘๔ พระ อำนาจศักดิ์ โชติโย กลิ่นเจริญ 11 2534 5 2556 ทองหลาง บางอ้อ บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๑๘๕ พระ กิตติชัย กิตฺติปญฺโญ บุญรอด 2 2526 6 2556 ทองหลาง บางอ้อ บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๑๘๖ พระ สุเทพ สิริปุญฺโญ ทองใบ 4 2535 6 2556 ทองหลาง บางอ้อ บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๑๘๗ พระ จิรานุวัฒน์ กลฺญาโณ จั่นเพ็ชร์ 10 2533 7 2556 ทองหลาง บางอ้อ บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๑๘๘ พระ อลงณ์กต ฐิตลาโภ ศิริบุตร 2 2535 5 2556 บางอ้อใน บางอ้อ บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๑๘๙ พระ กฤษดา ชุติปญฺโญ มากเพชร 4 2533 7 2556 บางอ้อใน บางอ้อ บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๑๙๐ พระ กิตติศักดิ์ สุจิตฺโต ภู่ทอง 5 2535 7 2556 บางอ้อใน บางอ้อ บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๑๙๑ พระ เปรมเกียรติ ฐิตธมฺโม พสุธาวงศ์ 6 2535 7 2556 บางอ้อใน บางอ้อ บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๑๙๒ พระ ฤทธิพงษ์ เตชปญฺโญ พสุธาวงศ์ 1 2537 7 2556 บางอ้อใน บางอ้อ บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๑๙๓ พระ อำนาจ อคฺควณฺโณ เรืองฤทธิ์ 1 2536 6 2556 บ้านคลอง ๓๐ บางอ้อ บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๑๙๔ พระ สมชาติ ธมฺมสาโร แจ่มแจ้ง 1 2530 7 2556 บ้านคลอง ๓๐ บางอ้อ บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๑๙๕ พระ กฤษฎา สุวณฺโณ จั่นแก้ว 1 2536 6 2556 โบสถ์เจริญธรรม บางอ้อ บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๑๙๖ พระ บุตร อินฺทปญฺโญ เตียงตั้งรัมย์ 2 2498 7 2556 เลขธรรมกิตติ์ บางอ้อ บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๑๙๗ พระ ฉลวย สนฺตจิตฺโต ปิ่นทรัพย์ 8 2497 11 2545 ทองจรรยา บ้านนา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๑๙๘ พระ ชาญณรงค์ ปภาโส รังศิริ 1 2536 4 2556 ทองจรรยา บ้านนา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๑๙๙ พระ สุชาติ วฑฺฒโณ มะณี 2 2534 7 2556 ทองจรรยา บ้านนา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๐๐ พระ วิชัย วิรวฑฺฒโณ มะณี 4 2535 7 2556 ทองจรรยา บ้านนา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๐๑ พระ วัง อภิปุญฺโญ บุญอินทร์ 11 2503 8 2556 ทองย้อย บ้านนา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๐๒ พระ ธนิตศักดิ์ ปภสฺสโร เกียรก่อพงศ์ 3 2516 8 2556 ทองย้อย บ้านนา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๐๓ สามเณร เกียรติศักดิ์ ชมแพง 8 2539 ทองย้อย บ้านนา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๐๔ สามเณร สุทธิพงษ์ เพ็งลี 5 2542 ทองย้อย บ้านนา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๐๕ สามเณร ณัฐนนท์ กลิ่นหอม 1 2543 ทองย้อย บ้านนา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๐๖ สามเณร ณัฐนันท์ กลิ่นหอม 1 2543 ทองย้อย บ้านนา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๐๗ พระ จีรพันธุ์ จิรกุโร บุญช่วยชู 7 2532 4 2556 สมอบุญคง บ้านนา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๐๘ พระ ธนพล กตปุญฺโญ ศรีสุข 6 2535 6 2556 สมอบุญคง บ้านนา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๐๙ พระ ตะวัน ญาณวโร สีทอง 9 2530 7 2556 สมอบุญคง บ้านนา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๑๐ พระ สิทธิชัย ธีรธมฺโม สาคร 9 2535 7 2556 สมอบุญคง บ้านนา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๑๑ พระ กฤษณ์ สญฺญจิตฺโต สมจิตร 12 2535 7 2556 สมอบุญคง บ้านนา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๑๒ สามเณร ธณัฐชัย ศรีจันทร์ 6 2539 สมอบุญคง บ้านนา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๑๓ สามเณร ธวัชชัย พันธมิตร 11 2542 สมอบุญคง บ้านนา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๑๔ สามเณร นิรุช แดงศิริ 11 2542 สมอบุญคง บ้านนา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๑๕ พระ วุฒิพงษ์ ฐานวีโร พุทธพนม 7 2530 3 2556 สีนวนประชาราม บ้านนา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๑๖ พระ ณัฐพล คุณวีโร ทองอรุณ 1 2534 3 2556 สีนวนประชาราม บ้านนา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๑๗ พระ พิพัฒน์ กนฺตสีโล ไพรสาร 2 2536 3 2556 สีนวนประชาราม บ้านนา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๑๘ พระ ชานนท์ อคฺคธมฺโม แสวงดี 3 2533 7 2556 ทางกระบือ บ้านพร้าว บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๑๙ พระ อนุทิศ วิมพโล โพธิ์พิจิตร์ 2 2535 7 2556 บ้านพร้าว บ้านพร้าว บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๒๐ พระ มนตรี ชยปญฺโญ บำรุงเขตต์ 12 2517 4 2555 หนองรี บ้านพร้าว บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๒๑ พระ กนกศักดิ์ สมาจาโร ศรีสงกรานต์ 12 2535 5 2556 หนองรี บ้านพร้าว บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๒๒ พระ รัตนพล สีลพโล ศรีทอง 6 2536 7 2556 หนองรี บ้านพร้าว บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๒๓ พระ ป้อมเพชร อาวุธปญฺโญ ดวงแก้ว 11 2536 7 2556 หนองรี บ้านพร้าว บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๒๔ พระ สมบุญ สมจิตฺโต สมบุญ 1 2529 4 2556 คลอง ๓๑ บ้านพริก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๒๕ พระ จำเริญ ปิยธมฺโม จุลลา 4 2505 5 2555 เจริญสุข บ้านพริก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๒๖ สามเณร ณัฐพงค์ กลิ่นประสาท 5 2539 เจริญสุข บ้านพริก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๒๗ พระ เพียร อาภสฺสโร บริสุทธิ์ 3 2489 2 2555 บ้านพริก บ้านพริก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๒๘ พระ อนุพันธ์ อนุภทฺโท พวงมาลัย 12 2535 1 2556 บ้านพริก บ้านพริก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๒๙ พระ สัญญา ปญฺญาวโร ประกอบพร 9 2520 5 2556 บ้านพริก บ้านพริก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๓๐ พระ เกรียงศักดิ์ กนฺตสีโล เจริญสุข 11 2533 6 2556 บ้านพริก บ้านพริก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๓๑ พระ พิพัฒน์ ปญฺญาวโร รวมพล 11 2534 6 2556 บ้านพริก บ้านพริก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๓๒ พระ สุรพัน วรธมฺโม ทีธรรม 12 2533 7 2556 บ้านพริก บ้านพริก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๓๓ พระ ปิติกร วรญาโณ เทียนจีน 3 2534 7 2556 บ้านพริก บ้านพริก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๓๔ พระ สายันต์ อาภสฺสโร จันทะเวียง 9 2531 5 2556 โพธิ์แก้ว บ้านพริก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๓๕ พระ นครินทร์ สิริจนฺโท เวียงจันทร์ 9 2522 7 2556 โพธิ์แก้ว บ้านพริก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๓๖ พระ ไพรโรจน์ จนฺทสาโร พูลสวัสดิ์ 6 2512 2 2556 ศรีสุวรรณ บ้านพริก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๓๗ พระ วริทธิ์อัศม์ จิตฺตวุฑฺโฒ ชินวงษ์ 2 2528 6 2556 ศรีสุวรรณ บ้านพริก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๓๘ พระ กัมพล กนฺตวณฺโณ ชื่อวาจา 8 2516 7 2556 ศรีสุวรรณ บ้านพริก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๓๙ พระ วิษณุ จิรวฑฺฒโน เขียวคราม 6 2531 7 2556 ศรีสุวรรณ บ้านพริก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๔๐ พระ เดโชชัย รตนวณฺโณ คูบวรศักดิ์ชัย 4 2533 7 2556 ศรีสุวรรณ บ้านพริก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๔๑ พระ อำนาจ มงฺคลมนฺโต จันทร์ขาว 11 2515 12 2554 หนองคันจาม บ้านพริก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๔๒ พระ อุดม ปภากโร สมหา 3 2504 9 2553 เอกฉัตร บ้านพริก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๔๓ พระ ชัยยา ฐานจาโร รามภักดี 11 2535 5 2556 เอกฉัตร บ้านพริก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๔๔ พระ สุดใจ เขมทตฺโต บุญกิม 7 2506 7 2556 เอกฉัตร บ้านพริก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๔๕ พระ อาคม สนฺตจิตโต ดอกสันเที๊ยะ 8 2520 7 2556 เอกฉัตร บ้านพริก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๔๖ พระ อนุวัฒน์ กนฺตธมฺโม สุขสวัสดิ์ 2 2534 7 2556 เอกฉัตร บ้านพริก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๔๗ พระ พรเทพ สุทนฺโต ละม้าย 4 2534 3 2556 เขาส่องกล้อง ป่าขะ บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๔๘ พระ ชาติชาย อธิจิตฺโต พุทธชาติ 5 2526 5 2556 เขาส่องกล้อง ป่าขะ บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๔๙ พระ อรรถนพ ขนฺติพโล รับความสุข 12 2535 1 2556 เนินสะอาด ป่าขะ บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๕๐ พระ ภัคภัทร์ ฐิตาจาโร ชูนาม 12 2524 5 2556 เนินสะอาด ป่าขะ บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๕๑ พระ สุนันท์ สปฺปญฺโญ จันทะเวียง 7 2526 5 2556 เนินสะอาด ป่าขะ บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๕๒ พระ ประณต ปภสฺสโร อยู่มั่น 12 2534 5 2556 เนินสะอาด ป่าขะ บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๕๓ พระ ธนภัทร จนฺทโชโต พุทธไทย 4 2535 6 2556 ป่าขะ ป่าขะ บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๕๔ พระ วศกร ตปสีโล วงษ์สุวรรณ์ 9 2516 7 2556 ป่าขะ ป่าขะ บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๕๕ พระ ชุมพล จนฺทวณฺโณ พิมพ์ทอง 1 2524 7 2556 ป่าขะ ป่าขะ บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๕๖ พระ อาทิตย์ อติธมฺโม ลืมจิตร 5 2533 7 2556 ป่าขะ ป่าขะ บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๕๗ พระ อาทิตย์ อายุโท งามวงษ์ 10 2535 7 2556 ป่าขะ ป่าขะ บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๕๘ พระ ไกรศร ธมฺมสโร ภู่ภักดี 4 2525 7 2556 สุเทพเจริญธรรม ป่าขะ บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๕๙ พระ ไกรศร เตชวโร สอนประดิษฐ์ 8 2532 7 2556 หนองเคี่ยม ป่าขะ บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๖๐ พระ วิธุพันธ์ ปภากโร เทียมชาติ 11 2535 7 2556 หนองเคี่ยม ป่าขะ บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๖๑ พระ ประคอง สญฺญโม ยุวศรี 1 2501 2 2555 กระดาน พิกุลออก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๖๒ พระ อดิศร กิตฺติภทฺโท เจริญพร 8 2532 2 2556 ช้าง พิกุลออก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๖๓ พระ ธีระ ธีรวโร ยากรณ์ 9 2520 6 2556 ช้าง พิกุลออก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๖๔ พระ วิชิต อริญฺชโย วิสุทธิ 7 2528 6 2556 ช้าง พิกุลออก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๖๕ พระ วุฒิคุณ ฐานวุฑฺโฒ ดำไทยกลาง 9 2529 6 2556 ช้าง พิกุลออก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๖๖ พระ สายฝน จนฺทวณฺโณ โพธิ์ศรี 7 2536 7 2556 ช้าง พิกุลออก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๖๗ พระ นัฐวุฒิ นิพฺภโย เชื้ออภัย 4 2528 7 2556 ดอนเปร็ง พิกุลออก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๖๘ พระ อรุณ สุรปญฺโญ สุขสิน 11 2528 7 2556 ดอนเปร็ง พิกุลออก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๖๙ พระ วิษณุ สุมโน มหาบุตร 3 2534 7 2556 ดอนเปร็ง พิกุลออก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๗๐ พระ วิรัตน์ สุทฺธจิตฺโต ทองอินทร์ 5 2534 6 2556 พิกุลแก้ว พิกุลออก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๗๑ พระ สมบูรณ์ สมจิตฺโต ปิ่นแก้ว 6 2527 7 2556 พิกุลแก้ว พิกุลออก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๗๒ พระ ประเสริฐ ปภสฺสโร คงชุ่ม 10 2501 7 2556 แหลมไม้ย้อย พิกุลออก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๗๓ พระ สมชาย ขนฺติสาโร พรหมศิริ 12 2504 7 2556 แหลมไม้ย้อย พิกุลออก บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๗๔ พระ ไชยพร สุทนฺโต เชื้อวงษ์ 9 2535 5 2556 เกาะพิกุลศรีโสภณ ศรีกะอาง บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๗๕ พระ คมสันต์ อุฏฺฐาโน สาสินธุ์ 9 2533 7 2556 เกาะพิกุลศรีโสภณ ศรีกะอาง บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๗๖ พระ ณมงคล อภิญาณพโล พุ่มสารี 11 2534 1 2556 เขาคอก ศรีกะอาง บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๗๗ พระ รุ่ง ขนฺติพโล เพียรทำดี 1 2514 5 2556 เขาคอก ศรีกะอาง บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๗๘ พระ รุ่งนิรันดร์ ธนพโล จันตายอด 4 2529 7 2556 เขาคอก ศรีกะอาง บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๗๙ พระ กมล มหาปญฺโญ บุญลือ 1 2481 6 2541 บุหัวแหวน ศรีกะอาง บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๘๐ พระ พัลลพ ฐานุตฺตโร ปราโมตย์ 3 2533 7 2556 บุหัวแหวน ศรีกะอาง บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๘๑ พระ สุรชัย ปริปุณฺโณ ต้มเป็น 4 2536 3 2546 รางตะเคียน ศรีกะอาง บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๘๒ พระ วิรัตน์ ขนฺติวโร นาเรียนเขตร 7 2530 5 2556 รางตะเคียน ศรีกะอาง บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๘๓ พระ สายสุด วิสโก ชัยศิริ 11 2504 6 2551 หนองแฟบ ศรีกะอาง บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๘๔ พระ ธีรวัช สุลโภ เพ็ชรศิริ 3 2536 4 2556 หนองแฟบ ศรีกะอาง บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๘๕ พระ บรรจง ชุติปญฺโญ อัครบุตร 5 2518 7 2556 หนองแฟบ ศรีกะอาง บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๘๖ พระ อำนาจ ญาณิสฺสโร โพธิ์คงคา 11 2534 7 2556 หนองแฟบ ศรีกะอาง บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๘๗ สามเณร พิษณุ โม้อ้วน 4 2537 หนองแฟบ ศรีกะอาง บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๘๘ พระ อนุชา อุฏฺฐาโน ประทุม 12 2508 4 2556 อินประชาราม ศรีกะอาง บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๘๙ พระ อรุณ อรุโณ ใจเพ็ชร์ 10 2535 7 2556 อินประชาราม ศรีกะอาง บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๙๐ พระ ติณณ์ อภินนฺโท จิตร์สายชล 8 2528 4 2556 กุฎีเตี้ย อาษา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๙๑ พระ อภิชาต อภิชาโต บุญมา 1 2536 4 2556 กุฎีเตี้ย อาษา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๙๒ พระ อนันตชัย อนนฺตชโย ภู่เงิน 9 2535 5 2556 กุฎีเตี้ย อาษา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๙๓ พระ อดิศร จนฺทสาโร ฤกษ์วิไลพงศ์ 8 2536 7 2556 กุฎีเตี้ย อาษา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๙๔ พระ อลงกรณ์ ถาวโร ไทยเจริญ 1 2535 2 2556 ท่าทราย อาษา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๙๕ พระ ปัญญา ปภสฺสโร เต็มเปี่ยม 10 2534 4 2556 ท่าทราย อาษา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๙๖ พระ โยธิน อภิปุญฺโญ ไชยรักษ์ 10 2522 7 2556 ท่าทราย อาษา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๙๗ พระ ณรงค์ศักดิ์ ฐานจาโร บำรุงพาทย์ 9 2531 7 2556 ท่าทราย อาษา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๙๘ สามเณร สราวัตร ไชยพันธ์ 5 2542 ท่าทราย อาษา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๒๙๙ สามเณร วีระโชติ เขียวน้ำชุม 12 2542 ท่าทราย อาษา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๓๐๐ สามเณร รวิชณ์ ไทรทอง 11 2545 ท่าทราย อาษา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๓๐๑ พระ มงคล มหานาโม บัวคุ้มภัย 5 2535 3 2556 วิหารขาวเจติยาราม อาษา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๓๐๒ พระ สุวัฒน์ อาจารสมฺปณฺโณ บุญมี 1 2502 4 2556 วิหารขาวเจติยาราม อาษา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๓๐๓ พระ พงษ์พัฒน์ กิตฺติภทฺโท สายสุด 12 2536 7 2556 วิหารขาวเจติยาราม อาษา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๓๐๔ พระ อรรถกร กิตฺติโก ชูสุข 11 2533 5 2556 สะพาน อาษา บ้านนา
นย ๔๑๕๖/๐๓๐๕ พระ อนุชา ชาตปญฺโญ ทับทิม 6 2535 7 2556 เบญจภาศ ปากพลี ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๐๖ พระ สถาพร มนุญฺโญ แสนสนิท 7 2510 4 2554 โพธ์ปากพลี ปากพลี ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๐๗ พระ ณัฏฐ์ฐากร มหาคุโณ จิตต์เจริญทอง 8 2490 1 2556 โพธ์ปากพลี ปากพลี ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๐๘ พระ ทวี ชินวโร มูลถิน 5 2502 1 2556 โพธ์ปากพลี ปากพลี ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๐๙ พระ วรพงค์ กิตฺติภทฺโท วรรณสาตร์ 6 2530 7 2556 โพธ์ปากพลี ปากพลี ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๑๐ พระ ภาณุเดช กนฺตวีโร ขวัญทอง 5 2535 7 2556 โพธ์ปากพลี ปากพลี ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๑๑ พระ สุขสันติ ธมฺมสโร เทียนประสาท 6 2516 7 2556 หนองบัวขอน ปากพลี ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๑๒ พระ สุชาติ วิชฺชากโร เปรมโรจน์ 6 2496 3 2556 จินดาราม เกาะโพธิ์ ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๑๓ พระ ชัยวัฒน์ ปญฺญาวชิโร ชมชอบ 10 2504 4 2556 จินดาราม เกาะโพธิ์ ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๑๔ พระ ชาตรี ปญฺญาปโชโต บุญหว่าน 5 2534 7 2556 จินดาราม เกาะโพธิ์ ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๑๕ พระ สมศักดิ์ กิตฺติญาโณ วัณโณมัย 6 2507 6 2555 คลองตะเคียน เกาะโพธิ์ ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๑๖ พระ อธิป อธิปญฺโญ เพ็งพันธ์ 8 2533 6 2556 คลองตะเคียน เกาะโพธิ์ ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๑๗ พระ อภิชาต อภิวีโร ถาวรยัง 7 2528 7 2556 คลองตะเคียน เกาะโพธิ์ ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๑๘ พระ ชูชาติ จนฺทโก คล้ายหิรัญ 1 2502 7 2556 ห้วยโรง เกาะโพธิ์ ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๑๙ พระ วีระพงษ์ อติชาโต ชุ่มชื่น 4 2529 7 2556 ห้วยโรง เกาะโพธิ์ ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๒๐ พระ อนุชา อาจารสุโภ เชิดชาย 8 2535 7 2556 ห้วยโรง เกาะโพธิ์ ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๒๑ พระ สุดใจ ปิยสีโล ทรัพย์แสวง 4 2484 11 2550 ดงแขวน เกาะหวาย ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๒๒ พระ ชลธี ปญฺญาธโร ฝอยทอง 3 2505 7 2554 ดงแขวน เกาะหวาย ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๒๓ พระ สหชาต ปุสฺสวโร สุหา 2 2535 7 2556 ดงแขวน เกาะหวาย ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๒๔ พระ ภวัต โสภโณ ฤกษ์ดารา 11 2514 9 2555 ปทุมวงษาวาส เกาะหวาย ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๒๕ พระ สมพงษ์ จิตฺตานุรกฺโข ปานรักษา 10 2504 4 2556 ปทุมวงษาวาส เกาะหวาย ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๒๖ พระ คูณทวี จนฺทวํโส ฝากทอง 2 2513 6 2556 ปทุมวงษาวาส เกาะหวาย ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๒๗ พระ นิคม สนฺตมโน ฉันทะรินทร์ 3 2507 7 2554 ฝั่งคลอง เกาะหวาย ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๒๘ พระ สุรพล ปิยสีโล พิทักษ์ 11 2504 10 2555 เนินสะทอน โคกกรวด ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๒๙ พระ โกเมศ ปภาโส นิลชะเอม 7 2490 6 2556 เนินสะทอน โคกกรวด ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๓๐ พระ วรวิทย์ ติกฺขวีโร พิทักษ์ 6 2508 5 2555 พรหมเพชร โคกกรวด-นาหินลาด ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๓๑ พระ พรปิยะ ฐิตสีโล ประสงค์ดี 10 2534 5 2556 พรหมเพชร โคกกรวด-นาหินลาด ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๓๒ พระ จักรพันธ์ จนฺทโก นาเจริญ 7 2535 7 2556 พรหมเพชร โคกกรวด-นาหินลาด ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๓๓ พระ ณัฐพงษ์ เตชธมฺโม สีเหม่น 6 2535 4 2556 เลาคา โคกกรวด-นาหินลาด ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๓๔ พระ วัชรินทร์ ฉนฺทธมฺโม เคลือละม้าย 6 2535 4 2556 เลาคา โคกกรวด-นาหินลาด ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๓๕ พระ ณัฐพล กุสลจิตฺโต เลาคา 3 2535 5 2556 เลาคา โคกกรวด-นาหินลาด ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๓๖ พระ ณรงค์ กตทีโป ใจบุญ 7 2510 4 2556 หนองสองห้อง โคกกรวด-นาหินลาด ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๓๗ พระ ศักดิ์ สุขิโต ละสา 5 2517 5 2556 หนองสองห้อง โคกกรวด-นาหินลาด ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๓๘ พระ บุญมี ปภสฺสโร พวงบรรจง 1 2506 7 2554 แขมโค้ง ท่าเรือ ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๓๙ พระ นัถพล ติสฺสโร ม่วงแย้ม 5 2536 6 2556 แขมโค้ง ท่าเรือ ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๔๐ พระ ชัยรัตน์ จิรสุโภ ผลทอง 1 2531 7 2556 แขมโค้ง ท่าเรือ ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๔๑ สามเณร เกียรติยศ อาษากิจ 11 2540 แขมโค้ง ท่าเรือ ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๔๒ พระ พรชัย ปภสฺสโร ราชสมบัติ 4 2519 6 2554 ท่าประดิษฐ์ ท่าเรือ ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๔๓ พระ ไพบูลย์ วิปุโล จันทร์เพ็ง 7 2516 3 2556 ท่าประดิษฐ์ ท่าเรือ ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๔๔ พระ ชัยวัฒน์ อาภาธโร ฉ่ำน้อย 12 2506 7 2556 ท่าประดิษฐ์ ท่าเรือ ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๔๕ สามเณร พัฒณะ ปั่นนาค 7 2538 ท่าประดิษฐ์ ท่าเรือ ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๔๖ พระ กรกฤษณ์ กตฺปญฺโญ สิทธิโยธิน 1 2533 6 2556 ลำบัวลอย ท่าเรือ ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๔๗ พระ ประวัติ อธิปญฺโญ ลำบัวลอย 12 2494 7 2556 ลำบัวลอย ท่าเรือ ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๔๘ พระ ศิริชัย ฐานกโร เชิดเชื้อ 7 2536 7 2556 ลำบัวลอย ท่าเรือ ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๔๙ พระ ชุมภณ ญาณพโล ภิมภ์สสร 4 2497 12 2555 ใหม่โคกสำโรง ท่าเรือ ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๕๐ พระ ศราวุธ สุวุฑฺโฒ นงพยัฆ 10 2532 6 2556 ใหม่โคกสำโรง ท่าเรือ ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๕๑ พระ พรอุดม ปญฺญาทีโป แสงสว่าง 12 2534 6 2556 ใหม่โคกสำโรง ท่าเรือ ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๕๒ พระ ประภาส ยโสธโร ทรงชาติ 12 2517 5 2552 โคกสว่าง นาหินลาด ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๕๓ พระ มนตรี ปสนฺนจิตฺโต ยินดีรูป 3 2496 7 2554 โคกสว่าง นาหินลาด ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๕๔ พระ ชัยวินิตย์ ฐานวุฑฺโฒ จิตน้อม 12 2492 1 2555 โคกสว่าง นาหินลาด ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๕๕ พระ พีรณัฐ ณฏฺฐิโก เศรษฐพรสมบัติ 5 2534 5 2556 โคกสว่าง นาหินลาด ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๕๖ พระ ศักดิ์ชัย สุเมธโส ผุยทอง 3 2534 3 2556 ท่ามะปราง นาหินลาด ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๕๗ พระ พูไทย จิตฺตปาโล ปล้องทอง 4 2519 7 2556 ท่ามะปราง นาหินลาด ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๕๘ พระ วิสิฐ ปิยธโร ถนอมศักดิ์ 1 2529 7 2556 ท่ามะปราง นาหินลาด ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๕๙ พระ ปราจีน ขนฺติโก รสดี 3 2496 1 2556 นาหินลาด นาหินลาด ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๖๐ พระ อติชาติ อติโชโต พงษ์สีมา 5 2516 12 2552 เนินสูงสามัคคี นาหินลาด ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๖๑ พระ อาณัติ อนาลโย ศรีพุทโธ 2 2524 12 2555 เนินสูงสามัคคี นาหินลาด ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๖๒ พระ กนก ธมฺมเตโช เข็มนาค 10 2504 10 2548 ตะเคียนทอง หนองแสง ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๖๓ พระ วันชัย กิตฺติโก รุ่นประพันธ์ 4 2514 4 2556 โพธิ์ศรี หนองแสง ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๖๔ พระ สิทธิชัย ฐานสมฺปนฺโน ทางธรรม 2 2527 6 2556 ศรีมงคล หนองแสง ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๖๕ พระ อุทัย ปภากโร ศิริเพ็ง 8 2490 3 2553 สบกเขียว หนองแสง ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๖๖ พระ พลกฤษณ์ ธมฺมิโก ท่าขุขันธ์ 7 2525 6 2554 หนองหัวลิงใน หนองแสง ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๖๗ พระ สายัณห์ ปริปุณฺโณ เกาะหวาย 11 2511 7 2556 หนองหัวลิงใน หนองแสง ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๖๘ พระ แสงอนันต์ นาควโร ห้วยมะโกก 8 2535 6 2556 เหล่าเดิ่น หนองแสง ปากพลี
นย ๔๑๕๖/๐๓๖๙ พระ นาวิน ชาคโร กันหาเรียง 8 2513 5 2556 กลางคลอง ๓๐ บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๗๐ พระ ชนะชัย ฐิติโก ศรีคำ 6 2532 5 2556 กลางคลอง ๓๐ บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๗๑ พระ เขมชาติ สิริมงฺคโล ยังรอด 1 2493 6 2556 กลางคลอง ๓๐ บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๗๒ พระ ไพบูลย์ โชติญาโณ นิ่มเซียน 3 2535 3 2556 เชี่ยวโอสถ บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๗๓ พระ สุเมธ สุเมโธ ยันงาม 6 2531 6 2556 เชี่ยวโอสถ บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๗๔ พระ สุริยะ รุจิตธมฺโม พลเรืองทอง 3 2528 7 2556 เชี่ยวโอสถ บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๗๕ พระ กิตติพงศ์ สีลสํวโร เณรรอด 1 2531 7 2556 เชี่ยวโอสถ บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๗๖ พระ ประสิทธิ์ ภทฺรชโย คำสา 3 2503 7 2555 ทวีพูลรังสรรค์ บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๗๗ พระ เดชา สีลเตโช ลิ้มรสฉ่ำ 9 2516 3 2556 ทวีพูลรังสรรค์ บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๗๘ พระ สมพงษ์ สุจิณฺโณ เทพณรงค์ 5 2494 7 2556 ทวีพูลรังสรรค์ บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๗๙ พระ สมชาย ภทฺทจนฺโท ขยัน 3 2499 7 2556 ทวีพูลรังสรรค์ บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๘๐ พระ นพดล กนฺตวณฺโณ เหมือนอ้น 2 2503 7 2556 ทวีพูลรังสรรค์ บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๘๑ พระ โสภณ โสภโณ ดียิ่ง 3 2505 7 2556 ทวีพูลรังสรรค์ บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๘๒ พระ วัลลภ ธมฺมาทโร น้อยบุญสุข 6 2506 7 2556 ทวีพูลรังสรรค์ บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๘๓ พระ รรรัชน์ สุรมโน ตรีนุมิตร 10 2509 7 2556 ทวีพูลรังสรรค์ บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๘๔ พระ แดง จิรเตโช ปรากฏรัตน์ 5 2515 7 2556 ทวีพูลรังสรรค์ บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๘๕ พระ ขจรศักดิ์ กนฺตสิปฺโป สุรินทา 11 2518 7 2556 ทวีพูลรังสรรค์ บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๘๖ พระ อธิป พลชโย พาสี 12 2519 7 2556 ทวีพูลรังสรรค์ บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๘๗ พระ มานัส อนนฺตาโภ ลายทองคำ 8 2521 7 2556 ทวีพูลรังสรรค์ บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๘๘ พระ สุระพงษ์ จารุภทฺโท พิละมาศ 3 2524 7 2556 ทวีพูลรังสรรค์ บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๘๙ พระ สมัย ผาสุโก ศรีดา 1 2525 7 2556 ทวีพูลรังสรรค์ บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๙๐ พระ เศรษฐศักดิ์ ฐานปาโร มีโชค 10 2530 7 2556 ทวีพูลรังสรรค์ บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๙๑ พระ เกรียงไกร กิตฺติวณฺโณ ภูมิราช 10 2531 3 2556 ประสิทธิเวช บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๙๒ พระ ธีระพงศ์ ธมฺมวโร มัยเจริญ 10 2535 3 2556 ประสิทธิเวช บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๙๓ พระ จรัญ โชติปญฺโญ สุขกร่ำ 4 2525 6 2556 ประสิทธิเวช บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๙๔ พระ เอกชัย อธิจิตฺโต มูลผล 9 2517 7 2556 ประสิทธิเวช บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๙๕ พระ วรรณประสิทธิ์ จิรวฑฺฒโน คิ้มสุขศรี 2 2533 7 2556 ประสิทธิเวช บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๙๖ พระ ปิยะชาติ ธมฺมวุฑฺโฒ หน่องพงษ์ 10 2535 7 2556 ประสิทธิเวช บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๙๗ พระ เสกสรร ฐานจาโร ขวัญสุข 9 2524 6 2556 โพธิ์แทน บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๙๘ พระ ธงชัย ธมฺมพโล มากมั่งมี 5 2531 7 2556 โพธิ์แทน บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๓๙๙ พระ กำธร กิตฺติญาโณ ภูมิเสนอ 5 2532 7 2556 โพธิ์แทน บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๐๐ พระ บุญจง กนฺตพโล เกิดเจริญ 6 2526 3 2556 สันติธรรมราษฎร์บำรุง บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๐๑ พระ เสกสรร ปญฺญาปโชโต ทองเกียว 9 2533 7 2556 สันติธรรมราษฎร์บำรุง บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๐๒ พระ ไพโรจน์ สิริจนฺโท โฉมยงค์ 5 2534 7 2556 สันติธรรมราษฎร์บำรุง บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๐๓ พระ สมบัติ สุขวฑฺฒโน ทองสุข 1 2535 7 2556 สันติธรรมราษฎร์บำรุง บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๐๔ พระ ณัฐพงษ์ พฺรหมฺญาโณ รุ่งกำจัด 7 2534 4 2556 อรุณฉายาราม บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๐๕ พระ มหิบดี ฐานวโร ชูตระกูลใหญ่ 12 2525 5 2556 อรุณฉายาราม บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๐๖ พระ ธีรพงษ์ ธีรวํโส ระโหฐาน 6 2533 5 2556 อรุณฉายาราม บางปลากด องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๐๗ พระ ภูเมธ กนฺตสีโล เจริญเมือง 9 2532 7 2556 เข็มทอง บางลูกเสือ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๐๘ พระ วรวุฒ ฐิตธมฺโม เบ็ญจมินทร์ 7 2521 4 2556 คลองเทพโลก บางลูกเสือ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๐๙ พระ วชีระ อตฺตทโม จ๋ายเจริญ 1 2536 1 2556 จันทร์เรือง บางลูกเสือ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๑๐ พระ จำลอง จนฺทสุวณฺโณ นิ่มเรือง 3 2534 5 2556 จันทร์เรือง บางลูกเสือ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๑๑ พระ อดิสรณ์ กตปุญฺโญ มะละกา 2 2531 6 2556 เตยน้อย บางลูกเสือ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๑๒ พระ รชตะ ธมฺมิโก ชูชาติเจริญ 8 2511 1 2556 ปากคลองพระอาจารย์ บางลูกเสือ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๑๓ พระ ระวินร์ ยนฺตสีโล เทียมชาติ 5 2503 7 2556 มาลัยรัตนาราม บางลูกเสือ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๑๔ พระ สุจินดา อุชุจาโร ภู่สะอาด 11 2535 5 2556 พลอยกระจ่างศรี บึงพระอาจารย์ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๑๕ พระ จรัญ ธมฺมจาโร มูลพ้น 5 2536 5 2556 พลอยกระจ่างศรี บึงพระอาจารย์ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๑๖ พระ เกียรติพงษ์ โชติปญฺโญ โฉมศรี 6 2529 7 2556 พลอยกระจ่างศรี บึงพระอาจารย์ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๑๗ พระ ธรรมนูญ คุณากโร พิมพ์โดด 2 2532 7 2556 พลอยกระจ่างศรี บึงพระอาจารย์ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๑๘ พระ สถาปนา สุขิโต แย้มอินทร์ 4 2532 3 2556 ราษฎร์ประดิษฐ์ บึงพระอาจารย์ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๑๙ พระ อำภัย ปภสฺสโร ทองชู 1 2516 6 2556 ราษฎร์ประดิษฐ์ บึงพระอาจารย์ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๒๐ พระ เจริญพร เตชปญฺโญ เจียรสถิตย์ 7 2534 6 2556 ราษฎร์ประดิษฐ์ บึงพระอาจารย์ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๒๑ พระ เกียรติศักดิ์ กตปุญฺโญ น้อยศิลป์ 8 2529 7 2556 ราษฎร์ประดิษฐ์ บึงพระอาจารย์ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๒๒ พระ บดินทร์ ธมฺมิโก หางแก้ว 9 2531 7 2556 ราษฎร์ประดิษฐ์ บึงพระอาจารย์ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๒๓ พระ ทวีป จิรธมฺโม แสวงผล 5 2535 7 2556 ราษฎร์ศรัทธาธรรม บึงพระอาจารย์ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๒๔ พระ วัชระ ปญฺญาวชิโร ปั้นเฉย 4 2536 7 2556 ราษฎร์ศรัทธาธรรม บึงพระอาจารย์ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๒๕ พระ ชาญ จารุธมฺโม โตศิริ 1 2535 6 2556 สุนทรพิชิตาราม บึงพระอาจารย์ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๒๖ พระ ศรายุทธ นนฺทิโย ทองชู 3 2535 3 2556 อารีราษฎร์ บึงพระอาจารย์ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๒๗ พระ สุชาติ สุขิโต บุญเลี้ยง 5 2535 5 2556 อารีราษฎร์ บึงพระอาจารย์ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๒๘ พระ สหัสชัย สิริจนฺโท อุทิศ 12 2535 5 2556 อารีราษฎร์ บึงพระอาจารย์ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๒๙ พระ ธีรวัฒน์ ปริชาโน หนูจันทร์ 3 2536 5 2556 อารีราษฎร์ บึงพระอาจารย์ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๓๐ พระ พรเทพ ฐิตเมโส สร้อยสน 4 2536 5 2556 อารีราษฎร์ บึงพระอาจารย์ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๓๑ พระ สามารถ คนฺธสาโร อารีราษฎร์ 4 2536 7 2556 อารีราษฎร์ บึงพระอาจารย์ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๓๒ พระ สุริยา ธมฺปาโร อารีราษฎร์ 4 2536 7 2556 อารีราษฎร์ บึงพระอาจารย์ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๓๓ พระ อนันต์ อคฺคธมฺโม ล้อมวงษ์ 2 2522 1 2556 บุญเขต ศีรษะกระบือ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๓๔ พระ มานิต กนฺตสีโล น้อยระแหง 7 2531 11 2555 ใหม่พงษ์โสภณ ศีรษะกระบือ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๓๕ พระ นพพร จกฺกธมฺโม กรเกษม 7 2534 5 2556 ใหม่พงษ์โสภณ ศีรษะกระบือ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๓๖ พระ พีรพัทธ์ อคฺคจิตฺโต สุวรรณอำไพ 10 2535 5 2556 ใหม่พงษ์โสภณ ศีรษะกระบือ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๓๗ พระ จักรี จินฺนจาโร สุดา 4 2536 6 2556 ใหม่พงษ์โสภณ ศีรษะกระบือ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๓๘ พระ ศักดิ์ ขนฺติพโล เนียมปาน 2 2483 7 2547 อำภาศิริวงศ์ ศีรษะกระบือ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๓๙ พระ สุพจน์ สาธโก แตงอ่อน 2 2535 7 2555 อำภาศิริวงศ์ ศีรษะกระบือ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๔๐ พระ มนัส ธมฺมธีโป วรรณาเจริญ 1 2536 3 2556 อำภาศิริวงศ์ ศีรษะกระบือ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๔๑ พระ อภิชาติ จนฺทวณฺโณ บุญชู 5 2536 3 2556 อำภาศิริวงศ์ ศีรษะกระบือ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๔๒ พระ อานนท์ สุธีโร ชูทอง 3 2532 4 2556 อำภาศิริวงศ์ ศีรษะกระบือ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๔๓ พระ อนุชา ฐิติธมฺโม ทองเติม 8 2534 5 2556 อำภาศิริวงศ์ ศีรษะกระบือ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๔๔ พระ อาทิตย์ อาจิตปุญฺโญ วิจารย์ 11 2532 7 2556 อำภาศิริวงศ์ ศีรษะกระบือ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๔๕ พระ คมสันติ์ ขนฺติธีโร ชมโชติ 6 2533 7 2556 อำภาศิริวงศ์ ศีรษะกระบือ องครักษ์
นย ๔๑๕๖/๐๔๔๖ พระ สุภกิจ ธมฺมธีโร กุลศักดิ์ 5 2535 7 2556 อำภาศิริวงศ์ ศีรษะกระบือ องครักษ์

รับรองตามนี้
(พระพรหมสุธี)
เจ้าคณะภาค ๑๒
วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖