ผลสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๖
ธรรมศึกษาชั้นเอก

ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต)


เลขที่ คำหน้า ชื่อ นามสกุล เกิด พ.ศ. สังกัดองค์กร ตำบล อำเภอ สังกัดวัด ตำบล อำเภอ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)
ส่งสอบ ๔๘๙ คน ขาดสอบ ๒๐๗ คน คงสอบ ๒๘๒ คน สอบได้ ๑๘๒ คน สอบตก ๑๐๐ คน
นศ ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นางสาว จิรวัฒนา พุ่มด้วง 10 2521 พุทธสมาคม ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นาง สัจจา บุญเรือง 2 2504 พุทธสมาคม ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นางสาว ลดาวัลย์ พรหมแก้ว 11 2537 มรภ.นครศรีธรรมราช ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นางสาว สกาวใจ แก้วกาญจน์ 8 2537 มรภ.นครศรีธรรมราช ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นาย ชยุติ คงใหม่ 7 2537 มรภ.นครศรีธรรมราช ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นาย ธชายุทธ ทองนุ่น 4 2537 มรภ.นครศรีธรรมราช ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๐๗ นางสาว บุษบาวรรณ ส่งศรี 10 2537 มรภ.นครศรีธรรมราช ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นางสาว รัตนา เพชรรอบ 5 2537 มรภ.นครศรีธรรมราช ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๐๙ นางสาว จิตวรา หนูทอง 3 2537 มรภ.นครศรีธรรมราช ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๑๐ นางสาว ณัฐวิภา ทวีวัฒน์ 4 2538 มรภ.นครศรีธรรมราช ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๑๑ นางสาว สุริยาภรณ์ พรหมสุวรรณ 8 2537 มรภ.นครศรีธรรมราช ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๑๒ นางสาว จันจิรา ชูแตง 7 2537 มรภ.นครศรีธรรมราช ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นางสาว สุธิดา ดำทอง 4 2537 มรภ.นครศรีธรรมราช ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๑๔ นางสาว อรวรรณ จันทรังษี 1 2538 มรภ.นครศรีธรรมราช ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๑๕ นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ เชาวลิต 3 2537 มรภ.นครศรีธรรมราช ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๑๖ นางสาว ประวีณา แหวนเงิน 4 2538 มรภ.นครศรีธรรมราช ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๑๗ นาย จิรพันธ์ เพชรศิลป์ 9 2537 มรภ.นครศรีธรรมราช ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๑๘ นาง เกศริน มนูญผล 4 2502 มรภ.นครศรีธรรมราช ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๑๙ เด็กหญิง สุคนธ์ทิพย์ จงไกรจักร 11 2543 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คลัง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๒๐ นาง พจนีย์ จันทโรจน์วงษ์ 4 2510 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๒๑ นาง สมจิตร นาคนาศักดิ์ 2 2515 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๒๒ นางสาว นริศรา จันทร์เต็มดวง 3 2523 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๒๓ นาย น๊อต แสงระวี 11 2541 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๒๔ นางสาว วนิดา สุขสำราญ 7 2541 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๒๕ นางสาว วนิศา สุขสำราญ 7 2541 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๒๖ นางสาว มธุรินทร์ สุทธิพิทักษ์ 2 2541 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๒๗ เด็กหญิง ปรางค์วิมล เรืองสูง 1 2542 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๒๘ เด็กหญิง อทิตยา ทับทิมทอง 4 2542 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๒๙ นางสาว สุวนัทธิดา เภรีพาส 9 2541 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๓๐ นาย จักราวุธ ศรีเกตุ 11 2498 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๓๑ เด็กหญิง กรกมล ผะลา 1 2542 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๓๒ เด็กหญิง กรรณิการ์ รันตมาลี 2 2542 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๓๓ เด็กหญิง ธิชาพร ฤทธิ์หนู 9 2543 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๓๔ นางสาว กชกร ประจงไสย 7 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๓๕ นางสาว กนกวรรณ หวานสนิท 5 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๓๖ นางสาว กนิตฐา ชูสุวรรณ 7 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๓๗ นางสาว กัญญาณัฐ งามยิ่ง 2 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๓๘ นางสาว กัญญาณัฐ ชูช่วย 10 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๓๙ นางสาว ครองขวัญ เขาทอง 5 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๔๐ นางสาว จิรวรรณ คงพันธุ์ 4 2537 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๔๑ นางสาว จุฑามาศ อ่อนทอง 5 2537 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๔๒ นางสาว จุฑารัตน์ ทองสว่าง 8 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๔๓ นางสาว จุฬารัตน์ กลิ่นสุคนธ์ 5 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๔๔ นางสาว ชนิกานต์ พุฒขาว 10 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๔๕ นางสาว ณัฐพร อินทร์แก้ว 12 2533 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๔๖ นางสาว ณัฐวดี แก้วสายทอง 5 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๔๗ นางสาว ดรรชณีพร นวลแก้ว 5 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๔๘ นางสาว ตรีรัตน์ อ่อนแก้ว 11 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๔๙ นางสาว ธีรกานต์ สุทธิพูน 8 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๕๐ นาย นิพนธ์ จันทร์ผุด 8 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๕๑ นางสาว นุสบา บุญวิสูตร 2 2537 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๕๒ นางสาว เนตรชนก อ้นทอง 12 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๕๓ นาย ปรีดี ปราบปรี 2 2537 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๕๔ นางสาว พิชญ์ชุติตา พรหมสุทธิ์ 12 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๕๕ นางสาว ภัสรา บุญนำ 2 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๕๖ นางสาว วศินี นวลศรี 2 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๕๗ นางสาว วิชุดา ศรีธรรมา 2 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๕๘ นางสาว ศรสวรรค์ ภักดีบุญ 6 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๕๙ นางสาว ศิญาธร เล่งระบำ 7 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๖๐ นางสาว ศิริดา ชัยขรรค์ 2 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๖๑ นางสาว สิริลักษณ์ แก้วเทวา 2 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๖๒ นางสาว สุฑาทิพย์ ทองนาค 10 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๖๓ นางสาว สุนิตา เทพารักษ์ 5 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๖๔ นางสาว สุวรัตน์ เจริญสุข 11 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๖๕ นางสาว เสาวภา คุณเวช 4 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๖๖ นางสาว กัลยา ทานนท์ 10 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๖๗ นางสาว จตุพร บุณยะเกียรติ 11 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๖๘ นางสาว จันทร์เพ็ญ นวลคง 7 2534 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๖๙ นางสาว จิตติมา บุญศิริชัย 9 2535 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๗๐ นางสาว จิรวรรณ ปานสุข 2 2535 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๗๑ นางสาว จิราพร อรัญรักษ์ 3 2535 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๗๒ นางสาว จุฑามาศ องอาจ 9 2535 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๗๓ นางสาว จุติพร ราชสมบัติ 2 2535 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๗๔ นางสาว พิมลรัตน์ ฟองงาม 10 2535 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๗๕ นางสาว เพชราภรณ์ ด่านเสถียรกุล 9 2536 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๗๖ นางสาว เพ็ญนภา บุทอง 3 2533 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๗๗ นางสาว ภาณุกา รัตนพันธ์ 2 2535 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๗๘ นางสาว ภาณุมาศ อินทร์จงจิตร 4 2535 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๗๙ นางสาว เยาวลักษณ์ พยอมหวล 7 2535 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๘๐ นางสาว รังสิมา หนูนิล 8 2535 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๘๑ นางสาว รัตนาภรณ์ เณรานนท์ 7 2535 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๘๒ นางสาว รัตนี เพชรศรีช่วง 12 2535 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๘๓ นางสาว รัตยากร ทะนันชัย 2 2535 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๘๔ นางสาว วดีรัตน์ ไทยเกื้อ 3 2535 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๘๕ นางสาว วลัยลักษณ์ อ่อนแก้ว 8 2535 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๘๖ นางสาว วิมลนิตย์ จุ้ยน้อย 2 2535 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๘๗ นางสาว สาวิตรี ละม่อม 4 2535 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๘๘ นางสาว สิรินาถ สิทธิพล 3 2535 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๘๙ นางสาว สุชาดา ธานีรตน์ 12 2535 วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๙๐ นาย สวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ 3 2484 มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช นาพรุ พระพรหม พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๙๑ นาย ปาณเดชา ธรรมวงค์ 9 2515 มมร.วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช นาพรุ พระพรหม พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๙๒ นาย เอกชัย กิมเฉี้ยง 9 2512 เรือนจำกลางนครศรีฯ นาพรุ พระพรหม พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๙๓ นาย อัมฤกษ์ ทองคำยาน 9 2513 เรือนจำกลางนครศรีฯ นาพรุ พระพรหม พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๙๔ นาย กิตติศักดิ์ หนูบุตร 12 2516 เรือนจำกลางนครศรีฯ นาพรุ พระพรหม พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๙๕ นาย เชิงปา แซ่ซัว 2 2519 เรือนจำกลางนครศรีฯ นาพรุ พระพรหม พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๙๖ นาง บุญไทย แรงหาญ 8 2511 เรือนจำกลางนครศรีฯ นาพรุ พระพรหม พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๙๗ นาง กนิษฐา จินดา 7 2510 เรือนจำกลางนครศรีฯ นาพรุ พระพรหม พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๙๘ นาง สุรีรัตน์ สุ่นอัมพร 10 2510 เรือนจำกลางนครศรีฯ นาพรุ พระพรหม พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๐๙๙ นาง สมร สันทาลุนัย 3 2512 เรือนจำกลางนครศรีฯ นาพรุ พระพรหม พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๑๐๐ นางสาว อรวรรณ แซ่แต้ 6 2517 เรือนจำกลางนครศรีฯ นาพรุ พระพรหม พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๑๐๑ นางสาว วริศรา ดวงสุวรรณ์ 10 2522 เรือนจำกลางนครศรีฯ นาพรุ พระพรหม พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๑๐๒ นางสาว จริยา เกิดดำ 5 2523 เรือนจำกลางนครศรีฯ นาพรุ พระพรหม พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๑๐๓ นาง บังอร รัตนะ 5 2507 เรือนจำกลางนครศรีฯ นาพรุ พระพรหม พระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๑๐๔ นางสาว เคลือวัลย์ มีศรี 4 2538 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา อินคีรี พรหมคีรี ศรีทวี ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๑๐๕ นาย อรรถสิทธิ์ สุขกรินท 7 2538 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา อินคีรี พรหมคีรี ศรีทวี ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๑๐๖ นาย อรรถพล สุขกรินท 7 2538 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา อินคีรี พรหมคีรี ศรีทวี ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๑๐๗ นางสาว ศศิวิมล ทิพมุณีย์ 1 2540 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา อินคีรี พรหมคีรี ศรีทวี ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
นศ ๖๖๕๖/๐๑๐๘ นางสาว สุธาทิพย์ จุลภักดิ์ 12 2528 โรงเรียนห้วยแหยง ท่าปะจะ ชะอวด เขาเทียมป่า เขาพระทอง ชะอวด
นศ ๖๖๕๖/๐๑๐๙ นาง สายพิมพ์ แกล้วทนงค์ 9 2507 โรงเรียนห้วยแหยง ท่าปะจะ ชะอวด เขาเทียมป่า เขาพระทอง ชะอวด
นศ ๖๖๕๖/๐๑๑๐ นาง วันดี ชูเชิด 2 2505 โรงเรียนห้วยแหยง ท่าปะจะ ชะอวด เขาเทียมป่า เขาพระทอง ชะอวด
นศ ๖๖๕๖/๐๑๑๑ นาง มาลี ขุนใหม่ 4 2506 โรงเรียนห้วยแหยง ท่าปะจะ ชะอวด เขาเทียมป่า เขาพระทอง ชะอวด
นศ ๖๖๕๖/๐๑๑๒ นาง สิรินภา นาคกรด 11 2501 โรงเรียนห้วยแหยง ท่าปะจะ ชะอวด เขาเทียมป่า เขาพระทอง ชะอวด
นศ ๖๖๕๖/๐๑๑๓ นาง กาญจนาภรณ์ บุญชูวงศ์ 7 2502 โรงเรียนห้วยแหยง ท่าปะจะ ชะอวด เขาเทียมป่า เขาพระทอง ชะอวด
นศ ๖๖๕๖/๐๑๑๔ นาง จิรววณ จันทร์วงศ์ 7 2498 โรงเรียนห้วยแหยง ท่าปะจะ ชะอวด เขาเทียมป่า เขาพระทอง ชะอวด
นศ ๖๖๕๖/๐๑๑๕ นาง สุนิษา เพชรรัตน์กูล 12 2498 โรงเรียนห้วยแหยง ท่าปะจะ ชะอวด เขาเทียมป่า เขาพระทอง ชะอวด
นศ ๖๖๕๖/๐๑๑๖ เด็กหญิง ณัฐชยา เอียดบัว 9 2542 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๑๗ เด็กชาย ศุภวิชญ์ สันทัดการ 1 2543 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๑๘ เด็กหญิง นงนภัส จักษุรางค์ 1 2543 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๑๙ เด็กหญิง ดวงนฤมล แขดวง 1 2543 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๒๐ เด็กหญิง ชนาธิป สรรพนิล 7 2542 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๒๑ นาย จิรเดช ขนาบแก้ว 2 2540 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๒๒ เด็กหญิง อาจารี แก้วเรือง 3 2542 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๒๓ เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี ตันอุ๋ย 6 2542 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๒๔ นางสาว พิชญา บุญช่วย 6 2541 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๒๕ นางสาว รุจิวิญญ์ แดงช่วย 12 2541 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๒๖ เด็กหญิง วันวิสาข์ สารพงษ์ 6 2542 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๒๗ นางสาว สุคนธา แซ่เล่า 1 2541 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๒๘ นาย พีรวัส หลวงนา 9 2541 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๒๙ นาย เรืองฤทธิ์ ดูแก้ว 8 2541 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๓๐ นาย ศรัณย์ จิระพิบูลย์พันธ์ 6 2541 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๓๑ นาย ศราวุธ คำเศษ 8 2541 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๓๒ นางสาว กัณฐิกา เสนารัตน์ 6 2541 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๓๓ นางสาว ชนาพร พลรักษ์เขตต์ 6 2541 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๓๔ นาย พงค์พิพัฒน์ เลี่ยมแก้ว 2 2541 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๓๕ นาย ณัฐพล นาคคง 11 2541 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๓๖ นาย กิติกานต์ ขุนพ่วง 5 2541 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๓๗ เด็กหญิง ปภัสรา บุญนาโค 12 2543 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๓๘ เด็กหญิง ขวัญกมล ยิ้มประเสริฐ 11 2543 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๓๙ นางสาว อรชร สังสัพพันธ์ 1 2541 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๔๐ เด็กหญิง ณัฐธิดา อุดมศรี 3 2542 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๔๑ นางสาว กฤตยาภรณ์ เมธาวัฒนสกุล 11 2539 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๔๒ นางสาว เมธาพร ถูกต้อง 4 2540 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๔๓ นาย สัณธวัฒน์ จิตอารี 1 2539 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๔๔ นางสาว กิ่งกาญจน์ ฤทธิ์ทอง 6 2539 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๔๕ นางสาว ชญานี ทองสาร 9 2540 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๔๖ นางสาว ปิยนันท์ เกษแก้ว 6 2539 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๔๗ นางสาว นิธินาถ กอเจริญรัตน์ 5 2539 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๔๘ นางสาว ปวิตรา ธนาวุฒิ 11 2539 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๔๙ นาย จิรายุส มุณีพรหม 4 2539 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๕๐ นางสาว ชุติพัฒน์ จาระนุ่น 5 2539 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๕๑ นางสาว ทิฆัมพร ยุทธนาปกรณ์ 12 2540 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๕๒ นางสาว ศิวตา อินทอง 10 2540 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๕๓ นางสาว โมธิกุล สโมสร 3 2539 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๕๔ นาย สัณหณัฐ เทพลักษณ์ 1 2540 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๕๕ นางสาว บูรพา พลเพชร 11 2540 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๕๖ นาย ธีรสิทธิ มากละเอียด 12 2540 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๕๗ นางสาว ชนาพร นิลพันธุ์ 11 2540 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๕๘ นางสาว จิณห์วรา ทับจันทร์ 4 2539 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๕๙ นางสาว ชนกพร ชนะกาญ 6 2539 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๖๐ นางสาว วไธวัล มะสุวรรณ 6 2538 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๖๑ นางสาว ปัทมา หยูมาก 9 2538 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๖๒ นางสาว บุษยมาส หนูเอียด 11 2538 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๖๓ นางสาว วริยา ดำแก้ว 11 2540 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๖๔ นางสาว สุนิษา ติ้วต้ง 1 2540 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๖๕ นางสาว มีนามล คงรื่น 3 2540 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๖๖ นางสาว อคัมย์สิริ คงจันทร์ 3 2539 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๖๗ นางสาว เพียงพรรณงาม ทองรักขาว 11 2539 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๖๘ นางสาว วรรณกานต์ พงษ์สุธรรม 8 2539 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๖๙ นาย นราเทพ นวนมี 1 2540 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๗๐ นาย ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น 7 2527 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๗๑ นาย ปิยมิตร ท้วมศรี 6 2538 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๗๒ เด็กหญิง วิยพรรณ หนูชัยแก้ว 12 2543 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๗๓ นาง พรพิมล ปานหอทอง 5 2497 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๗๔ นาง ปวีณา ฑียาพงศ์ 1 2502 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๗๕ นาย สมโชค ทองวิจิตร 2502 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๗๖ นาง จิตปิ่น ทองวิจิตร 2502 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๗๗ นางสาว สุชาดา ผ่องแผ้ว 2497 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๗๘ นาง เบ็ญจา เมืองโคตร 7 2505 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๗๙ นาย อิศรายศ เมืองโคตร 3 2504 โรงเรียนสตรีปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนัง ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๘๐ นางสาว ทิพย์เกษร แซ่บ่าง 4 2540 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๘๑ นางสาว วรัญญา พรหมมา 7 2539 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง
นศ ๖๖๕๖/๐๑๘๒ นางสาว น้ำฝน นวลแก้ว 12 2539 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง รามประดิษฐ์ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ธ)
ส่งสอบ ๒๘๘ คน ขาดสอบ ๗๑ คน คงสอบ ๒๑๗ คน สอบได้ ๑๔๖ คน สอบตก ๗๑ คน
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นางสาว กมลชนก คนเสงี่ยม 7 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นางสาว กัญญาพัชร จุลละเอียด 2 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นางสาว เจนชุดา เตชะภาส 5 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นางสาว ญาณิศา คงปาน 7 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นางสาว ณัชชา จิตรสะอาด 7 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นางสาว ธัญรดา ดำอ่อน 5 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๐๗ นางสาว ปราญิชา ภูขะมา 6 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นางสาว ปาณิศา พวงสุนทร 7 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๐๙ นางสาว ปรียาภัทร์ ชูบำรุง 6 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๑๐ นางสาว ปุณณดา เรืองสวัสดิ์ 6 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๑๑ นางสาว พรปวีณ์ สมบัติทอง 8 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๑๒ นางสาว พิชญา เดชเกลี้ยง 6 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นางสาว พิมพกานต์ ติรรัตน์เมธากุล 6 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๑๔ นางสาว รัชฎาภรณ์ ไชยชนะ 5 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๑๕ นางสาว ศศิธร ศรีสมพงษ์ 8 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๑๖ นางสาว สร้อยมุก เมืองเนาว์ 6 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๑๗ นางสาว สิมิลัน ไชยโย 6 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๑๘ นางสาว สุชาวลี แก้วศรีราวงษ์ 6 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๑๙ นางสาว อาริญา จรดิษฐ์ 5 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๒๐ นาย ชัชชล พรหมสนิท 7 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๒๑ นาย พงศกร พินิตภุชพงศ์ 7 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๒๒ นาย พรภวิษย์ เบญจพรกุลนิจ 5 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๒๓ นาย พัสกร อมรกุล 6 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๒๔ นาย ยศพล เกื้อชาติ 1 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๒๕ นาย รณชัย นิลสม 7 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๒๖ นาย ศุภวิชญ์ ศิริอาภาพงศ์ 7 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๒๗ นาย เศรษฐพงศ์ รัตนพันธ์ 7 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๒๘ นาย สาธิน เหง่าหลี 6 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๒๙ นาย สิวุฒิ เมฆอรียะ 8 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๓๐ นาย กิตติธัช หอมทิพย์ 1 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๓๑ นาย เขมวรรธน์ ตันเกียรติพงัน 7 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๓๒ นาย คณาธิป มณีรัตน์ 8 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๓๓ นาย คณิตกรณ์ หิรัญจารุ 8 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๓๔ นาย จิรเมธ เยี่ยมบุญยะ 11 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๓๕ นาย เจตพงศ์ ระวิวงศ์ 4 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๓๖ นาย ชวัลวิทย์ พิมพ์แปร 8 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๓๗ นาย ชุติพนธ์ ชูเลม็ด 5 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๓๘ นาย ไชยภพ ณ นคร 12 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๓๙ นาย ณัฐวัตร ต่างวิริยกุล 3 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๔๐ นาย เตวิช เพ็ญภัทรกุล 12 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๔๑ นาย ถิรวิทย์ รักเล่ง 1 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๔๒ นาย ทัตพงศ์ หนูรัก 2 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๔๓ นาย นันทวุฒิ ทองเรือง 10 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๔๔ นาย ปฏิพล ศรียาภัย 12 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๔๕ นาย ปฐกร โกละกะ 1 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๔๖ นาย ปวเรศ แผ่แสงจันทร์ 1 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๔๗ นาย รัชชานนท์ สันติวานิชกุล 5 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๔๘ นาย ลีนวัฒน์ ลิ้มรุ่งโรจน์ 1 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๔๙ นาย วงศธร จิตราภิรมย์ 4 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๕๐ นาย วสันต์ศิริ ปิตตาระโพ 10 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๕๑ นาย วัชรวิทย์ กิติพิพัฒน์ 3 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๕๒ นาย วิษณุวีร์ สุริยอมร 10 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๕๓ นาย ศรัณญ์ ศรีแสง 4 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๕๔ นาย ศิวรัฐ ศรีไทรคู 9 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๕๕ นาย สิริวัฒน์ วงศ์กล้าหาญ 4 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๕๖ นาย สุรเกียรติ์ ตระการธนสกุล 9 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๕๗ นาย หาญศึก หานศุภิชน 8 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๕๘ นาย อธิปัตย์ ไพฑูรย์ 11 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๕๙ นาย อลงกรณ์ ขุ้ยศร 2 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๖๐ นางสาว กัลยรัตน์ ประยงค์ 8 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๖๑ นางสาว จารวี เจนเจริญพันธ์ 1 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๖๒ นางสาว ชยุดา ประเสริฐสิริพงศ์ 10 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๖๓ นางสาว ชรินยา ยุธิษยานุวัฒน์ 11 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๖๔ นางสาว ชลธิรศน์ โสมติด 9 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๖๕ นางสาว ชุติกาญจน์ เจริญรักษ์ 11 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๖๖ นางสาว โชติกา จันทร์หยก 11 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๖๗ นางสาว ญาณิศา ขวัญจันทร์ 1 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๖๘ นางสาว ณัฐณิชา บรมธนรัตน์ 10 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๖๙ นางสาว ณัฐนรี อินทร์กรด 6 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๗๐ นางสาว ณิชกานต์ พรหมจินดา 10 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๗๑ นางสาว ณิชาภัทร ตั้นจัด 12 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๗๒ นางสาว ตรีทิพย์ ชัยสงคราม 12 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๗๓ นางสาว ธัญชนก จุติพงศ์ 4 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๗๔ นางสาว ธัญวรัตม์ อัครชูวงศ์ 4 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๗๕ นางสาว ธารขวัญ ตู้บรรเทิง 8 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๗๖ นางสาว นกมลฉัตร หงษ์ทอง 5 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๗๗ นางสาว นรินทร ปลอดขันธ์ 1 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๗๘ นางสาว นิลุบล สุรินทร์ 12 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๗๙ นางสาว บงกช ชมศิริ 3 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๘๐ นางสาว ปทิตตา ศักดิ์เพชร 10 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๘๑ นางสาว ปพิชญา สายสวัสดิ์ 12 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๘๒ นางสาว ปราณปัญญ์ ศาสตรสิงห์ 5 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๘๓ นางสาว ปัญญาพร ขันติธรรมวงศ์ 3 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๘๔ นางสาว ปัญญาพร ทรัพย์วรฤทธิ์ 5 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๘๕ นางสาว ปัณฑิตา อนุเถกิงกุล 11 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๘๖ นางสาว ปิยธิดา ทองเปลี่ยนแสง 12 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๘๗ นางสาว ปิยพร คงกะแดะ 10 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๘๘ นางสาว เปรมวดี ลวณะสกล 9 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๘๙ นางสาว พจณิชา มีแก้ว 12 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๙๐ นางสาว พรณิชา อดุลยานุโกศล 2 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๙๑ นางสาว พรหมสร เจียรพันธุ์ 9 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๙๒ นางสาว พัทธนันท์ นวลแก้ว 1 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๙๓ นางสาว พิมพ์ชนก คุตชนม์ 12 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๙๔ นางสาว พิมพ์วิภา ภู่รุ่งฤทธิ์ 2 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๙๕ นางสาว พีรดา เกตุสุรินทร์ 8 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๙๖ นางสาว พีรายา สวัสดิ์ชูแก้ว 9 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๙๗ นางสาว พุทธิพร สินธนามราพันธ์ 3 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๙๘ นางสาว ภาสินี ภักดีพรหม 8 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๐๙๙ นางสาว ภีรติกานต์ มีสุวรรณ 1 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๐๐ นางสาว รชา ฉายไพศาล 11 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๐๑ นางสาว รวินันท์ พรหมฉิม 8 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๐๒ นางสาว รัฐพิรุณ อ่อนหาดพอ 12 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๐๓ นางสาว รุจิรา ชัยเวช 2 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๐๔ นางสาว รุจิรา รุจิระยรรยง 11 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๐๕ นางสาว ลลิตา มั่นสัมฤทธิ์ 12 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๐๖ นางสาว เลอลักษณ์ ศรีศุภลักษณาการ 12 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๐๗ นางสาว วรัญญดา อนุรักษ์ 3 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๐๘ นางสาว วรัญญา ราชคง 10 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๐๙ นางสาว วัญญ์รวี วงศ์สว่างศิริ 8 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๑๐ นางสาว ศลิษา แก้วผุดผ่อง 12 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๑๑ นางสาว ศศิประภา จันทร์รักษ์ 8 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๑๒ นางสาว ศิวพร ระวิวงศ์ 2 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๑๓ นางสาว ศุภิสรา แก้วโสภาค 5 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๑๔ นางสาว สปันงา ปิยะกาญจน์ 1 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๑๕ นางสาว สพิร ปัญจคุณาธร 7 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๑๖ นางสาว สวรส แซ่โง้ว 12 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๑๗ นางสาว สุทธิณี ขอประเสริฐ 9 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๑๘ นางสาว สุพิชญ์สินี ศรีกุล 2 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๑๙ นางสาว สุวรินทร์ ยรรยงธนภา 8 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๒๐ นางสาว หทัยพร มุกดา 8 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๒๑ นางสาว หนึ่งฤทัย ตั้งสิริพันธกุล 5 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๒๒ นางสาว อภิษฎา ศิริไพรวัน 12 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๒๓ นางสาว อันดามัน ชาคำมูน 9 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๒๔ นางสาว อิสริยาภรณ์ บุญเจริญ 5 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๒๕ นางสาว เอื้อการย์ พรหมถาวร 12 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๒๖ นาย ธรรศ ตู้บรรเทิง 9 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๒๗ นางสาว ณัฐกฤตา ไพรคณะรัตน์ 10 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๒๘ นางสาว มนรดา ธีรวัฒนพงศ์ธร 9 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๒๙ นาย สุรเดช รักษ์จันทร์ 4 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๓๐ นางสาว ณิชารีย์ พิริยสถิต 3 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๓๑ นาย ศุภชัย สุดสิน 4 2541 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๓๒ นาย อติวิชญ์ เพ็ชรพวง 9 2539 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๓๓ นางสาว มาฆะวัน ลำพูน 2 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๓๔ นาย ศุภวิชญ์ เตื้องวิวัฒน์ 11 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๓๕ นางสาว สุพิชชา รังษีสุริยะชัย 11 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๓๖ นาย ศุภศรณ์ ชูศร 11 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๓๗ นางสาว ณัฐพร พรหมแก้ว 10 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๓๘ นางสาว ธัญรดา ยงทิว 6 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๓๙ นางสาว ธัญญลักษณ์ อนันทภูมิมา 7 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๔๐ นางสาว พัทติกา ชื่นวิเศษ 10 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๔๑ นางสาว เนตรชนก จินต์จิโรพันธ์ 8 2541 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๔๒ นางสาว พิมพ์ชนก พุทธชาติ 9 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๔๓ นางสาว นุชพงษ์ บุญกิจ 11 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๔๔ นาย พงศธรณ์ จันทร์แสงกุล 7 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๔๕ นาย ศุภกฤต ชัยรัตนอุดมกุล 6 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี
สฎ ๖๖๕๖/๐๑๔๖ นาย ภูริทัต คงคา 4 2540 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สามัคคีผดุงพันธ์ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี

สำนักเรียน คณะจังหวัดชุมพร (ธ)
ส่งสอบ ๓๗๑ คน ขาดสอบ ๘๗ คน คงสอบ ๒๘๔ คน สอบได้ ๑๗๘ คน สอบตก ๑๐๖ คน
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๐๑ เด็กหญิง จารุวรรณ แซ่เอี้ย 1 2544 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๐๒ เด็กหญิง กัญญารัตน์ ชะตาเลิศ 9 2543 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๐๓ เด็กชาย พสุพัฒน์ ดำตั้ง 1 2544 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๐๔ เด็กชาย กิตติศักดิ์ ใจตรง 7 2543 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๐๕ เด็กชาย กษิดิ์เดช สูตรประจัน 12 2543 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๐๖ เด็กหญิง อาทิตยา แก้วชล 11 2542 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภอ เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภอ เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๐๗ เด็กหญิง ชุมาพร จันทร์เพียร 1 2542 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๐๘ เด็กชาย ดวงอภิพงษ์ ปงลังสี 2 2543 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๐๙ นางสาว อรษา นวลป้ง 12 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๑๐ เด็กชาย มนัสวัส ศรีภัทราภินันท์ 1 2542 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๑๑ นาย ชาญชัย เลิศวิมลศักดิ์ 8 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๑๒ เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ อารีรอบ 8 2542 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นาย อรรถโกวิท สุงคาสิทธิ์ 8 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๑๔ เด็กหญิง ชนิสรา บัววารี 5 2542 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๑๕ นางสาว นัทจนันท์ นิลทัพ 10 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๑๖ นางสาว พรสิริ โชติกสถิตย์ 12 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๑๗ นางสาว สุฎารัตน์ สุขภิลาภ 8 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๑๘ นางสาว ปาริสรา เมืองงาม 6 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๑๙ นางสาว นิศารัตน์ สุขสวัสดิ์ 10 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๒๐ นางสาว ณัฐนันท์ สร้างเกตุ 9 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๒๑ นาย วรกานต์ ไกรมาก 10 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๒๒ เด็กชาย ร่มธรรม โรยภิรมย์ 3 2542 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๒๓ นาย กรธวัช พรมมิตร 9 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๒๔ นางสาว เวธกา ณ สงขลา 7 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๒๕ เด็กชาย นัฐพล หนูจ่าแสง 4 2542 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๒๖ นางสาว สุริยาพร สภาพันธ์ 6 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๒๗ นาย รวิภาส เทพเจริญ 2 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๒๘ เด็กหญิง เพชรีพร ทัศนคติธรรม 7 2542 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๒๙ นาย วรพล กมลวาริน 7 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๓๐ เด็กชาย พีรวิชญ์ บุญย่อย 3 2542 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๓๑ นางสาว วิลาวัณย์ บุญทราหาญ 6 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๓๒ นางสาว กฤตยา ทองสกุล 12 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๓๓ นาย นราวิชญ์ กิจธารา 7 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๓๔ นาย กิตติกร ขนอม 7 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๓๕ เด็กหญิง รพี ทวีสุข 1 2542 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๓๖ นางสาว อภิษฐา ศรีสังข์ 6 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๓๗ เด็กหญิง วริญา พรหมเทพ 2 2542 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๓๘ นางสาว มนสิชา ศุกลสกุล 12 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๓๙ เด็กหญิง พิชญ์สินี ชูชัยวิวัฒน์ 4 2542 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๔๐ นางสาว พนิตนาฏ ไพรภิมุข 10 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๔๑ เด็กหญิง ปลายฝัน รักษ์รงค์ 1 2542 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๔๒ นางสาว เบญจพร เพ็ญปัญญา 11 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๔๓ นางสาว นิชานันท์ จันทสุริวงค์ 9 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๔๔ นางสาว นันท์นภัส ฉิมสอาด 12 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๔๕ นางสาว นภสร ภู่ทอง 9 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๔๖ เด็กหญิง ทัศน์วรรณ สุทธิบูรณ์ 6 2542 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๔๗ นางสาว ณัฏฐ์ชานนท์ นิรภัย 10 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๔๘ นางสาว กรรณิการ์ ศรีขวัญ 10 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๔๙ นางสาว กชกร ศรีซังส้ม 12 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๕๐ นาย วรรธนวรรธ ทองคำ 11 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๕๑ นาย ภีมภัทร สุพานิช 6 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๕๒ นาย ภาณุพงศ์ เพชรเขาทอง 11 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๕๓ นาย นราธิป แผ่ดิลกกุล 12 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๕๔ เด็กชาย ธนภัทร สิทธิสมบูรณ์ 2 2542 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๕๕ นาย ถิรวัฒน์ บวรสถิรกุล 11 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๕๖ นาย นันทวัฒน์ พิกุลทอง 11 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๕๗ นางสาว เพ็ญวิภา พรมประสิทธิ์ 11 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๕๘ นาย ธนาวุฒิ จันทร์เย็น 12 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๕๙ นาย กฤษณะ กุมพิมล 7 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๖๐ นางสาว กมลวรรณ ใยบัว 11 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๖๑ เด็กหญิง พิมพ์ชนก เจริญผล 4 2542 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๖๒ นางสาว กนกกร บุญญกาศ 9 2540 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๖๓ นางสาว อรณัฐ ปุญจุบัน 1 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๖๔ นางสาว อวิกา พินลานทุ่ม 7 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๖๕ นางสาว อันธิกา สงวนสัตย์ 9 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๖๖ เด็กหญิง ภณิตา ศรสังหาร 1 2542 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๖๗ นางสาว ภควดี แสวงสิน 7 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๖๘ เด็กหญิง พิมพิศา โสภณมณี 1 2542 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๖๙ นางสาว นันท์นภัส สุวรรณะ 9 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๗๐ นางสาว ชนนิกานต์ นิสภา 9 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๗๑ นาย พัชร สุพนธนา 6 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๗๒ นาย ณรงฤทธิ์ แดงเรือง 12 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๗๓ นางสาว อนงค์ สำมณี 11 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๗๔ นางสาว พิณชภร เพชรหลิม 12 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๗๕ นางสาว ธิติยา จันทร์สวัสดิ์ 11 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๗๖ นางสาว ธิดารัตน์ สวัสศรี 2 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๗๗ นางสาว จุฑามาศ เอี้ยงมี 9 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๗๘ นาย อภิสิทธิ์ บำรุงมิตร 3 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๗๙ เด็กชาย กฤษดา ดำคำ 3 2542 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๘๐ เด็กชาย แสงทอง สระทองขอ 4 2542 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๘๑ นางสาว วรรณวิษา แก้วพรหม 5 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๘๒ นาย ณัฐพล ทุมทอง 2 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๘๓ เด็กหญิง สุธาสินี หาญเชิงชัย 3 2542 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๘๔ นางสาว รอยพิมพ์ใจ ทวิชศรี 9 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๘๕ นางสาว ศจี ทองสง่า 8 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๘๖ นาย กฤษณพงศ์ แดงสกล 11 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๘๗ นาย จุมพลรัตน์ น้อยศรี 7 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๘๘ เด็กชาย ณัฐนันท์ ปวงราบ 2 2542 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๘๙ นางสาว ปัทมพร บุญลอย 10 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๙๐ นางสาว กนกศร แจ่มวัฒนาไทย 9 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๙๑ นางสาว ฉวีวรรณ อรัญเยาว์ 8 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๙๒ นาย ณัฐพงศ์ ยูวิหค 12 2540 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๙๓ นาย เอกพัฒน์ ฉิมวารี 2 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๙๔ นาย นันธพงศ์ เอกฉาย 4 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๙๕ นางสาว นภัสสร วิรัชศิลป์ 3 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๙๖ นางสาว ธิดารัตน์ ดำเอี่ยม 3 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๙๗ นางสาว รัชดาภรณ์ คุ้มโรจนรัตน์ 10 2540 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๙๘ นาย นัทธพงศ์ พิณวานิช 11 2540 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๐๙๙ นาย อดิเทพ พวงดอกไม้ 3 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๐๐ นางสาว อรวรา พิณวานิช 2 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๐๑ นางสาว เกศกนก แร่ทองคำ 8 2540 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๐๒ นางสาว ศิริลักษณ์ ลือชัย 7 2540 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๐๓ นางสาว วริศรา เมืองใจ 1 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๐๔ นางสาว ภัทรสุดา ปัดจำหาร 8 2540 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๐๕ นาย ปฏิภาณ บุญลาภ 3 2541 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๐๖ นาย ทรรษไนย แหวนเงิน 10 2540 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๐๗ นาย ศิรสิทธิ์ กลับอยู่ 8 2540 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๐๘ นาย ภูรินท์ โรยภิรมย์ 5 2540 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร โพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๐๙ นาย สุชาติ มะลิซ้อน 4 2541 โรงเรียนบ้านหัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร โพธิการาม นาทุ่ง เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๑๐ เด็กชาย ธนายุทธิ เดชอำนาจ 3 2542 โรงเรียนบ้านหัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร โพธิการาม นาทุ่ง เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๑๑ เด็กชาย อรรกพล ทองปิด 1 2542 โรงเรียนบ้านหัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร โพธิการาม นาทุ่ง เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๑๒ เด็กหญิง กาญจนาพร คำวาสี 1 2542 โรงเรียนบ้านหัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร โพธิการาม นาทุ่ง เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๑๓ เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ไพจิตต์ 3 2542 โรงเรียนบ้านหัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร โพธิการาม นาทุ่ง เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๑๔ เด็กหญิง ศุภลักษณ์ สองรักษ์ 2 2542 โรงเรียนบ้านหัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร โพธิการาม นาทุ่ง เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๑๕ เด็กหญิง อารียา บุญธรรม 9 2542 โรงเรียนบ้านหัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร โพธิการาม นาทุ่ง เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๑๖ เด็กหญิง อรวรรณ เชาว์ชัด 4 2542 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๑๗ เด็กหญิง อภิชญา ศรีเอี่ยม 3 2542 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๑๘ เด็กชาย สุทธิพงษ์ เพชรศร 3 2542 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๑๙ เด็กหญิง กฤติยาภรณ์ อนิลบล 5 2542 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๒๐ เด็กหญิง บงกชอนงค์ แย้มรัตน์ 5 2542 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๒๑ นางสาว อรอุมา ครองวิธี 2 2541 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๒๒ นาย เทวาพงษ์ ชมสุวรรณ 1 2541 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๒๓ นาย ปกรณ์ ขวํญยุบล 7 2541 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๒๔ นาย ภูวนาท สุคธรรม 3 2541 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๒๕ นาย ระพีพัฒน์ ศรีภักดิ์ 8 2541 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๒๖ นาย สุทธิรักษ์ พนมสวรรค์ 12 2541 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๒๗ นางสาว ธัญญาภรณ์ วัฒนเคน 8 2541 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๒๘ นางสาว วราภรณ์ ขาวพิมล 10 2541 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๒๙ นาย สุทธิพร ศรมณี 11 2540 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๓๐ นาย อภินันท์ พันธุรัตน์ 9 2540 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๓๑ นางสาว อรยา ศรีจันทร์ 3 2540 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๓๒ นาย สุระพล แช่มดนตรี 3 2540 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๓๓ นาย ยุทธนา แต้เจริญ 6 2539 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๓๔ นางสาว พรรณพร คอนกำลัง 10 2539 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๓๕ นางสาว วิลัยลักษณ์ พูลธารา 6 2538 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๓๖ นาย ไตรณรงค์ ไชยชนะ 8 2538 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๓๗ นางสาว สุจิวรรณ สุวรรณนิ่ม 10 2538 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๓๘ นาย สุธิศักดิ์ ทองช่างเหล็ก 8 2537 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๓๙ นางสาว นฤมล ร่มสนธิ์ 6 2538 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๔๐ นางสาว นันทิกานต์ ทองเผือก 8 2539 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๔๑ นาย ฤทธิชัย โกฎเพ็ชร 4 2540 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๔๒ นาย ธนาวุฒิ สุชมากผล 8 2538 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๔๓ นาย ธีระยุทธ สีไสย 7 2538 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๔๔ นางสาว จันทนา วรินทร์เวช 5 2540 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๔๕ นางสาว ผกามาศ มณีวงศ์ 12 2540 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๔๖ นางสาว พัชรีภรณ์ ศิริพรเจริญกุล 12 2540 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๔๗ นางสาว พิชญาภา พิชัยณรงค์ 12 2539 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๔๘ นางสาว มรกต สุขสวัสดิ์ 12 2539 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๔๙ นาย ธีระพงษ์ ทองบุญเกื้อ 12 2540 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๕๐ นาย นวพล สุขมากผล 1 2541 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๕๑ นางสาว เมติกานต์ พึ่งโพธิ์ 6 2540 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๕๒ นางสาว สุนิสา ใจดี 6 2539 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๕๓ นางสาว พรรณทิพย์พา ถึงเสียงญวน 8 2538 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ทุ่งคา เมืองชุมพร เขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๕๔ เด็กหญิง กุลวดี ไชยจิตสร้อย 2 2543 วัดนาทุ่ง นาทุ่ง เมืองชุมพร นาทุ่ง นาทุ่ง เมืองชุมพร
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๕๕ นาย เกรียงไกร บุณร่วม 4 2541 โรงเรียนวัดท่าสุธาราม ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ธรรมถาวร ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๕๖ นาย ณัฐวัฒน์ ชนก 8 2541 โรงเรียนวัดท่าสุธาราม ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ธรรมถาวร ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๕๗ นางสาว ดารารัตน์ เพชรไทย 2 2541 โรงเรียนวัดท่าสุธาราม ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ธรรมถาวร ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๕๘ นางสาว ธัญญาลักษณ์ ถาวรพร 2 2541 โรงเรียนวัดท่าสุธาราม ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ธรรมถาวร ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๕๙ นางสาว นงลักษณ์ ชนะ 1 2541 โรงเรียนวัดท่าสุธาราม ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ธรรมถาวร ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๖๐ นางสาว พรรษมน จันทร์เลิศฟ้า 12 2541 โรงเรียนวัดท่าสุธาราม ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ธรรมถาวร ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๖๑ นางสาว มลธิดา หีตนาขา 1 2541 โรงเรียนวัดท่าสุธาราม ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ธรรมถาวร ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๖๒ นางสาว สุภาภรณ์ อนาถ 10 2541 โรงเรียนวัดท่าสุธาราม ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ธรรมถาวร ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๖๓ นางสาว อัญชิสา เมธีกุล 3 2541 โรงเรียนวัดท่าสุธาราม ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ธรรมถาวร ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๖๔ เด็กชาย จิตรวิสุทธิ์ ชนะ 11 2542 โรงเรียนวัดท่าสุธาราม ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ธรรมถาวร ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๖๕ เด็กชาย สุริยพงษ์ องอาจ 8 2542 โรงเรียนวัดท่าสุธาราม ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ธรรมถาวร ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๖๖ เด็กหญิง เขมจิรา ภู่กาม 10 2542 โรงเรียนวัดท่าสุธาราม ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ธรรมถาวร ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๖๗ เด็กหญิง ปัทมา ภู่กาม 1 2542 โรงเรียนวัดท่าสุธาราม ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ธรรมถาวร ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๖๘ เด็กหญิง รุ้งลาวัลย์ เสือมาก 11 2542 โรงเรียนวัดท่าสุธาราม ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ธรรมถาวร ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๖๙ เด็กหญิง อรุณวรรณ ช่วยเกิด 1 2542 โรงเรียนวัดท่าสุธาราม ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ธรรมถาวร ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๗๐ เด็กหญิง สุพัตรา เจริญชาญ 12 2543 โรงเรียนวัดท่าสุธาราม ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ธรรมถาวร ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๗๑ เด็กชาย พงศกร นันทโก 8 2542 วัดเขาเจดีย์ บางสน ปะทิว เขาเจดีย์ บางสน ปะทิว
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๗๒ เด็กหญิง จิราพัชร แก้วรัตน์ 7 2542 วัดเขาเจดีย์ บางสน ปะทิว เขาเจดีย์ บางสน ปะทิว
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๗๓ เด็กชาย ธนภูมิ ทองสกุล 6 2542 วัดเขาเจดีย์ บางสน ปะทิว เขาเจดีย์ บางสน ปะทิว
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๗๔ เด็กชาย พรกมล วิชาพานิช 1 2542 โรงเรียนบ้านปากคลอง ปากคลอง ปะทิว เอราวัณนันทิยาราม ชุมโค ปะทิว
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๗๕ เด็กหญิง กนกวรรณ โอนาค 4 2542 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง ทุ่งหลวง ละแม เขาหลาง ทุ่งหลวง ละแม
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๗๖ เด็กหญิง ณัฐพร หนูตุ้ง 4 2542 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง ทุ่งหลวง ละแม เขาหลาง ทุ่งหลวง ละแม
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๗๗ เด็กชาย ณัฐพล สังข์สงฆ์ 8 2542 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง ทุ่งหลวง ละแม เขาหลาง ทุ่งหลวง ละแม
ชพ ๖๖๕๖/๐๑๗๘ เด็กชาย วิชาญ นามข่อง 3 2542 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง ทุ่งหลวง ละแม เขาหลาง ทุ่งหลวง ละแม

สำนักเรียน คณะจังหวัดภูเก็ต (ธ)
ส่งสอบ ๕๕ คน ขาดสอบ ๒๕ คน คงสอบ ๓๐ คน สอบได้ ๒๖ คน สอบตก ๔ คน
ภก ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นาง ชูศรี ปวีณธิติอนันต์ 4 2498 วัดเจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต เจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
ภก ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นาย นิวุฒิ ลิ่มเกิดผล 7 2504 วัดเจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต เจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
ภก ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นาง รัตนา บุญยอง 8 2503 วัดเจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต เจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
ภก ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นาย สุรสิทธิ์ แซ่ฟุ้ย 11 2525 วัดเจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต เจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
ภก ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นางสาว เกณิกา อินทรักษา 8 2538 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต เจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
ภก ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นางสาว ณัฐสุดา มีทรัพย์ 7 2538 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต เจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
ภก ๖๖๕๖/๐๐๐๗ นางสาว ดวงดาว ธิมูล 5 2540 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต เจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
ภก ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นางสาว ธีรนิดา จิตณรงค์ 3 2539 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต เจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
ภก ๖๖๕๖/๐๐๐๙ นางสาว นัฌมา เชื้อสุวรรณ 5 2540 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต เจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
ภก ๖๖๕๖/๐๐๑๐ นางสาว เบญจมาศ ถาวรานุรักษ์ 11 2538 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต เจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
ภก ๖๖๕๖/๐๐๑๑ นาย ปกรณ์สิน ศรีภิรมย์ 8 2538 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต เจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
ภก ๖๖๕๖/๐๐๑๒ นางสาว ปุณณภา เพรชสำรวล 2 2540 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต เจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
ภก ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นาย พงศธร วรรณวรณ์ 8 2538 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต เจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
ภก ๖๖๕๖/๐๐๑๔ นางสาว พรรณวดี เสือสวัสดิ์ 8 2538 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต เจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
ภก ๖๖๕๖/๐๐๑๕ นางสาว พรรณิการ์ เหลืองสะอาด 8 2538 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต เจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
ภก ๖๖๕๖/๐๐๑๖ นางสาว พวงผกา มณีฉาย 9 2538 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต เจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
ภก ๖๖๕๖/๐๐๑๗ นางสาว ภาสุรีย์ งามประดิษฐ์ 3 2539 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต เจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
ภก ๖๖๕๖/๐๐๑๘ นางสาว รสริน บำรุงรัตน์ 2 2539 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต เจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
ภก ๖๖๕๖/๐๐๑๙ นางสาว วรัญญา เฟื่องนวกิจ 12 2538 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต เจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
ภก ๖๖๕๖/๐๐๒๐ นางสาว ศลิษา สุขะตุงคะ 5 2539 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต เจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
ภก ๖๖๕๖/๐๐๒๑ นางสาว สานิกาย บุญลือ 3 2538 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต เจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
ภก ๖๖๕๖/๐๐๒๒ นางสาว สิรินยา ฤทธิรักษา 10 2539 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต เจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
ภก ๖๖๕๖/๐๐๒๓ นางสาว สุดารัตน์ ภักดี 8 2538 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต เจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
ภก ๖๖๕๖/๐๐๒๔ นางสาว สุพัตรา ขว้างชัย 3 2539 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต เจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
ภก ๖๖๕๖/๐๐๒๕ นาย อมรเทพ จินะ 12 2538 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต เจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต
ภก ๖๖๕๖/๐๐๒๖ นางสาว อัญชริการ์ ใจห้าว 11 2538 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต เจริญสมณกิจ ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต

สำนักเรียน คณะจังหวัดสงขลา (ธ)
ส่งสอบ ๗๕๗ คน ขาดสอบ ๑๒๗ คน คงสอบ ๖๓๐ คน สอบได้ ๔๔๒ คน สอบตก ๑๘๘ คน
สข ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นางสาว อังคณา พรหมอักษร 11 2539 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา บ่อยาง เมืองสงขลา มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นางสาว ศิริพร เกตุระหงษ์ 2 2541 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา บ่อยาง เมืองสงขลา มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นางสาว สิริวิมล สินประเสริฐ 10 2540 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา บ่อยาง เมืองสงขลา มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นางสาว ภัทรวดี เทพจิตต์ 5 2540 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา บ่อยาง เมืองสงขลา มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นางสาว พิมพ์สุจี สิกขฤทธิ์ 2 2540 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา บ่อยาง เมืองสงขลา มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นางสาว สุภรัตน์ดา ขุนฉายา 12 2540 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา บ่อยาง เมืองสงขลา มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๐๗ นางสาว วราภรณ์ ปฏิสังข์ 12 2540 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา บ่อยาง เมืองสงขลา มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นางสาว ธัญญาลักษณ์ สุวรรณรัตน์ 12 2538 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา บ่อยาง เมืองสงขลา มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๐๙ นางสาว สมฤดี ไชยละมุล 4 2541 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา บ่อยาง เมืองสงขลา มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๑๐ นางสาว ธนารักษ์ ยอดศรี 7 2540 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา บ่อยาง เมืองสงขลา มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๑๑ นาย อภิรักษ์ สุวรรณทวี 6 2507 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๑๒ เรือเอก สมเกียรติ ประเสริฐจินดา 5 2509 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๑๓ ร้อยตำรวจตรี ประเสริฐ เทพศรี 12 2510 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๑๔ นาย น่าเฉด บินล่าเต๊ะ 1 2510 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๑๕ นาง โสภา สังขาชาติ 6 2512 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๑๖ นาย รัษฎา หนูสอน 8 2512 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๑๗ นางสาว จอมขวัญ กัญญากรณ์ 5 2513 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๑๘ ดาบตำรวจ กฤตพล เชิดปัก 2 2514 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๑๙ นาย เอกพงศ์ ชนะพล 3 2523 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๒๐ ดาบตำรวจ จิระศักดิ์ กาเลี่ยง 6 2515 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๒๑ นาง จุระพา พลผอม 11 2515 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๒๒ นาง ณิชารีย์ แก้วทอง 8 2516 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๒๓ นาย มานิต ธรรมรักษา 9 2516 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๒๔ นาง ไพจิตร ศรีสงค์ 12 2521 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๒๕ นาย โยธิน แซ่แต้ 4 2521 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๒๖ จ่าสิบตำรวจ ณรงค์ เอียดจงดี 11 2522 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๒๗ นาง ปภาดา เตชะรัตน์ 3 2524 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๒๘ นางสาว จิราภรณ์ เมืองจันทบุรี 12 2524 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๒๙ นาย ทนงค์ศักดิ์ ปิ่นทองพันธุ์ 10 2524 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๓๐ นาย ศักดา สุวรรณทวี 6 2527 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๓๑ สิบตำรวจโท คมกริช มณีวงศ์ 11 2527 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๓๒ นางสาว พัชรี โชคคณาพิทักษ์ 8 2528 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๓๓ สิบตำรวจโท ชาติชัย ราชคุณ 3 2529 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๓๔ นาย อิมร่อน ใบขารี 9 2530 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๓๕ นาย ปัญญา หัดหนิ 5 2531 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๓๖ นางสาว จุฑารัตน์ เกื้อก่อบุญ 4 2533 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๓๗ สิบตำรวจเอก ธันยากร ก้อนเพชร 2 2526 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๓๘ นางสาว อาอีฉ๊ะ บินหยีหมัด 2 2533 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๓๙ นาย กรีพล สายชนะพันธ์ 4 2534 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๔๐ นาย สุรศักดิ์ ดนสวี 8 2534 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๔๑ นางสาว เกศณี ช่างหมาน 10 2535 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๔๒ นางสาว ธาสินี สุวรรณมณี 6 2535 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๔๓ นาง ฮ้าสีส๊ะ เส็มหมาน 12 2518 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๔๔ นางสาว ธัญญลักษณ์ พิณสุวรรณ 11 2534 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๔๕ สิบตำรวจโท เอกลักษณ์ ฉัตรมณี 10 2530 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๔๖ ดาบตำรวจ ประลอง ชูแก้ว 4 2514 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๔๗ นาย อะหรีม เหมหีม 5 2516 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๔๘ สิบตำรวจเอก จำรูญ ศรีอุทุมพร 10 2520 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๔๙ จ่าสิบตำรวจ ไพฑูรย์ โพธิ์สุดตา 10 2522 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๕๐ สิบตำรวจเอก เดชฤทธิ์ ทองงาม 4 2523 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๕๑ นาย สายฝน สีเส้ง 10 2526 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๕๒ นาย พงศกร สุขอนันต์ 2 2529 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๕๓ สิบตำรวจโท ปรมินทร์ รักจันทร์ 9 2531 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๕๔ สิบตำรวจโท กิจติพงษ์ นวลละออง 8 2531 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๕๕ นาย พงค์พันธ์ ทองสั้น 3 2533 มมร.ศูนย์การศึกษาสงขลา น้ำน้อย หาดใหญ่ มัชฌิมาวาส บ่อยาง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๕๖ นางสาว จิรภัทร์ อูปแก้ว 4 2525 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๕๗ นางสาว ขนิษฐา มิควาฬ 2 2527 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๕๘ นางสาว แคทรียา อุสาหะ 1 2534 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๕๙ นางสาว จันทร์จิรา เหมรังคะ 1 2521 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๖๐ นางสาว จีรวรรณ จันทร์เมืองไทย 5 2517 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๖๑ นางสาว ซูฮาน่า หีมมัน 4 2531 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๖๒ นางสาว ณัฐนันท์ หงษ์ตระกูล 2 2530 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๖๓ นางสาว ดวงใจ มอนะ 10 2530 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๖๔ นางสาว นภาลัย เครือมณโฑ 12 2530 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๖๕ นางสาว นงลักษณ์ นุ่นรอด 3 2524 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๖๖ นางสาว นกชนารถ แซ่หลิม 8 2534 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๖๗ นางสาว บุปผา หงอสกุล 7 2515 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๖๘ นางสาว อุทุมพร แปวสูงเนิน 2 2529 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๖๙ นางสาว ปราณี มางาม 11 2525 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๗๐ นางสาว ปัทมา บุญมาเลิศ 11 2525 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๗๑ นางสาว พัชรี มะณีบุตร 12 2527 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๗๒ นางสาว พรรณิภา พลฤทธิ์ 3 2536 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๗๓ นางสาว พวงบุปผา ดำทน 1 2520 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๗๔ นางสาว อรทัย ปาโต 8 2524 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๗๕ นางสาว อัมพวัน พาณิชย์ 4 2499 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๗๖ นางสาว ลีลาวดี แสนพรม 5 2520 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๗๗ นางสาว วนิดา ศรีพิพัฒน์ 1 2503 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๗๘ นางสาว วรรณพร เชาวลิต 6 2523 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๗๙ นางสาว สุนทรีย์ บุญยะมาน 1 2531 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๘๐ นางสาว ศุภยา จันทร์แก้ว 10 2532 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๘๑ นางสาว เสาวนีย์ วงศ์ศรีงาม 6 2505 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๘๒ นางสาว เสาวภา บุญลอย 6 2534 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๘๓ นางสาว สมใจ วีระพงษ์ 2 2513 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๘๔ นางสาว สินีนาฏ ซิ้มเจริญ 4 2520 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๘๕ นางสาว สงกรานต์ ประสาวะนัง 4 2513 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๘๖ นางสาว นันทพร เพชรสว่าง 9 2528 ทัณฑสถานหญิงสงขลา เขารูปช้าง เมืองสงขลา เกาะถ้ำ เขารูปช้าง เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๘๗ นางสาว สุวิมล มีแสง 10 2539 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๘๘ นางสาว ทวินันท์ ชูแก้ว 8 2539 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๘๙ นางสาว ธนดี ทองบัว 10 2539 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๙๐ นาย กิตติศักดิ์ สุขสุวรรณ 4 2540 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๙๑ นาย ณัฐพงษ์ สุวรรณฤทธิ์ 7 2540 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๙๒ นาย สินชัย ม่วงมงคล 12 2540 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๙๓ นางสาว ปานไพลิน เจตะโส 5 2540 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๙๔ นางสาว กชกร สุวรรณมาโจ 5 2540 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๙๕ นางสาว เกศราภรณ์ แก้วเพ็ชร 10 2540 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๙๖ นางสาว จิ๊บ ชวนแพ 11 2540 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๙๗ นางสาว จีราวรรณ โกศรี 2 2540 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๙๘ นางสาว ชนิษร ไชยแสง 7 2540 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๐๙๙ นางสาว เทียนทอง ศรีสุวรรณ 11 2540 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๐๐ นางสาว ธนศร รามมาก 9 2540 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๐๑ นางสาว น้ำเพชร ปราบปัญจะ 4 2540 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๐๒ นางสาว พัชณิญา จันทร์แดง 10 2540 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๐๓ นางสาว พิสมัย หาญณรงค์ 12 2540 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๐๔ นางสาว ลัดดาวัลย์ เต็มตระกูล 9 2540 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๐๕ นางสาว วรรณิศรา ขุนเดช 10 2540 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๐๖ นางสาว ศดานันท์ เสียงหวาน 7 2540 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๐๗ นางสาว ศิริวรรณ ตันศิริ 7 2540 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๐๘ นางสาว สริตา ชูมณี 5 2540 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๐๙ นางสาว สุจิตรา หนองนา 1 2540 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๑๐ นางสาว หิรัณยา ไชยกายุทธ์ 2 2540 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๑๑ นางสาว อินทิรา จรุ่งแก้ว 11 2540 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๑๒ นาย อานนท์ หนูกลัดนุ้ย 3 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๑๓ นาย กันตพงศ์ จันทร์เพชรศรี 7 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๑๔ นาย ณัฐวุฒิ จันมุณี 1 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๑๕ นาย ยุทธนา จันทรา 6 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๑๖ นาย ศักดิพงศ์ เย็นใจ 6 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๑๗ นาย พีรพงศ์ เฝือคง 10 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๑๘ นางสาว พิมพ์ผกา เพชรสมทอง 3 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๑๙ นางสาว ชฎาพร เพชรสมทอง 3 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๒๐ นางสาว จุฑาทิพย์ บุญสุวรรณ 5 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๒๑ นางสาว ปาริษา ชัยเพชร 4 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๒๒ นางสาว กัลยาณี วงศ์ศรีทอง 3 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๒๓ นางสาว ณัฐณิชา จิตมานะ 9 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๒๔ นางสาว รัญชนา สุวรรณขาว 2 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๒๕ นางสาว ขนิษฐา สุวรรณโมสิ 1 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๒๖ นางสาว กมลธิสชา ชูมาก 2 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๒๗ นางสาว จินดาพร ผดุงศักดิ์ 12 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๒๘ นางสาว อริสรา เกิดจันทร์ 11 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๒๙ นางสาว ชนาธิป ไพสมบูรณ์ 7 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๓๐ นางสาว จตุพร กิ้มเส้ง 6 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๓๑ นางสาว เกวลี ต่วนสกุล 12 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๓๒ นางสาว รุ่งกานต์ ทองมา 10 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๓๓ นางสาว ประไพพิศ ชอบแต่ง 11 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๓๔ นางสาว พัชรี วิวัชนะ 1 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๓๕ นางสาว ธิดารัตน์ สีมัสมิง 9 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๓๖ นางสาว ธัญญลักษณ์ เกื้อหนุน 10 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๓๗ นาย อนิรุทธิ์ มัจฉาวานิช 8 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๓๘ นางสาว น้ำเพชร แก้วเอียด 12 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๓๙ นางสาว จันทกานต์ กุลศรีหะรัญ 9 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๔๐ นางสาว ธัญลักษณ์ พรมยา 10 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๔๑ นางสาว นิภาพร ก้งวัตร 7 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๔๒ นางสาว ณัฐนรี แก้วศรี 11 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๔๓ นางสาว วรรณพร คณาจันทร์ 8 2541 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๔๔ เด็กชาย ยศกร ล่วนเนี่ยว 8 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๔๕ เด็กชาย อัมรินธุ์ พุ่มนวน 11 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๔๖ เด็กชาย เกรียงไกร เชื้อพรมมา 11 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๔๗ เด็กชาย ทวีศักดิ์ เภอบางเข็ม 12 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๔๘ เด็กชาย ภาศิลป์ ลั่นก้อง 3 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๔๙ เด็กชาย ศราวุธ ภูมี 4 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๕๐ เด็กชาย พีระพัฒน์ จันทร์ประอบ 3 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๕๑ เด็กชาย สหรัฐ หมัดพิบูรณ์ 1 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๕๒ เด็กชาย วนศักดิ์ เพชรจำรัส 1 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๕๓ เด็กหญิง กนกภรณ์ ชาติประสิทธิ์ 9 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๕๔ เด็กหญิง ศุกร์ฤทัย ทองอยู่ 10 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๕๕ เด็กหญิง เมธาวี คำชลธาร์ 3 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๕๖ เด็กหญิง ณัฐมล แซ่ยี่ 7 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๕๗ เด็กหญิง ธนัชพร สุขเจริญ 10 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๕๘ เด็กหญิง แสงเดือน สุวรรณะ 12 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๕๙ เด็กหญิง อินทิรา พรหมมินทร์ 12 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๖๐ เด็กหญิง จุฑาทิพย์ เกตุมงคล 9 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๖๑ เด็กหญิง เพ็ญนภา ณ สีหโต 7 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๖๒ เด็กหญิง กรพิณ หอมจันทร์ 7 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๖๓ เด็กหญิง ศิริภาภรณ์ พึงลำภู 8 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๖๔ เด็กหญิง นภานันท์ สุวรรณะ 6 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๖๕ เด็กหญิง จารุวรรณ ทับพลับ 6 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๖๖ เด็กหญิง ชญานันท์ ทองชุมนุม 11 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๖๗ เด็กหญิง สุชาดา เต็มพร้อม 4 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๖๘ เด็กหญิง วราลี โกสัยยะนนท์ 8 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๖๙ เด็กหญิง อาทิตยา เกตุมงคล 10 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๗๐ เด็กหญิง รติกร มณีโรจน์ 6 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๗๑ เด็กหญิง ชลธิชา ทองเพชร 3 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๗๒ เด็กหญิง ศศิวิมล นนท์ลาย 7 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๗๓ เด็กหญิง ดุจญาดา จิตสุวรรณ 9 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๗๔ เด็กหญิง ณภคมน วาเรหมัน 6 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๗๕ เด็กหญิง ภัทรมน ร่มเย็น 3 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๗๖ เด็กหญิง ณัฐชา สงเคราะห์ 5 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๗๗ เด็กหญิง ศิวาพร สงฆจิน 1 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๗๘ เด็กหญิง จุฑามณี ศรนุวัตร 7 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๗๙ เด็กหญิง ธัญวรรณ อิ่มนวล 1 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๘๐ เด็กหญิง ณัฏฐา สงเคราะห์ 5 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๘๑ เด็กหญิง บัณฑิตา ยอดสวิป 1 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๘๒ เด็กหญิง วรวรรณ อินทสระ 3 2542 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๘๓ เด็กชาย ธนาญุตม์ สุกใส 10 2543 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๘๔ เด็กชาย ธรรมราช สงเคราะห์ 4 2543 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๘๕ เด็กชาย ยศพนธ์ คงประโชติ 6 2543 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๘๖ เด็กชาย ณัฐภัทร์ แซ่เฮ่า 1 2543 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๘๗ เด็กชาย ธัญกร ยวงใย 4 2543 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๘๘ เด็กชาย พงศกร สุวรรณโณ 8 2543 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๘๙ เด็กชาย อานนท์ ทีปรักษพันธ์ 2 2543 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๙๐ เด็กหญิง นริศรา ปราบพาลา 7 2543 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๙๑ เด็กหญิง เบญจมาศ ฉุ้นประดับ 1 2543 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๙๒ เด็กชาย กิตติพงษ์ กาญจนะกูล 6 2543 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๙๓ เด็กหญิง จุฑาทิพย์ รัศมี 3 2543 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๙๔ เด็กหญิง โสภิดา ปลอดทอง 2 2543 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๙๕ เด็กหญิง บุญศรี บุญยฤทธิ์ 3 2543 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๙๖ เด็กหญิง ศิวนาถ สุวรรณฤทธิ์ 11 2543 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๙๗ เด็กหญิง รุจิรา รัติโชติ 2 2543 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๙๘ เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ทวีรัตน์ 10 2543 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๑๙๙ เด็กหญิง นงพร ศรีคาม 9 2543 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๒๐๐ เด็กหญิง วันวิสา ปั้งมาก 5 2543 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๒๐๑ เด็กหญิง ศุภรดา จิตต์สกุล 5 2543 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๒๐๒ เด็กหญิง สุภัสสร ไชยกูล 10 2543 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๒๐๓ เด็กหญิง ฐสิตา หนูสวัสดิ์ 12 2543 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๒๐๔ เด็กหญิง วริศรา อินทสระ 1 2543 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๒๐๕ เด็กหญิง รุ้งทอง ย่องเซ่ง 3 2543 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๒๐๖ เด็กหญิง ศิริพร สุขกิ้ม 1 2543 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๒๐๗ เด็กหญิง ณัฐริกา เพชรแก้ว 5 2543 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๒๐๘ เด็กหญิง ศรัญญา รอเสนา 3 2543 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๒๐๙ เด็กชาย กฤติเดช ธีระพงศ์ 5 2544 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๒๑๐ เด็กหญิง บุณยานุช เพชรรักษ์ 1 2544 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ พะวง เมืองสงขลา โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๒๑๑ เด็กหญิง คณิศร อินช่วย 5 2542 โรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่ หาดใหญ่ โคกเปี้ยว เกาะยอ เมืองสงขลา
สข ๖๖๕๖/๐๒๑๒ นางสาว สุจิตรา สุขแก้ว 6 2539 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ คู จะนะ น้ำขาวนอก น้ำขาว จะนะ
สข ๖๖๕๖/๐๒๑๓ นางสาว ณัฐกานต์ ลี 2 2540 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ คู จะนะ น้ำขาวนอก น้ำขาว จะนะ
สข ๖๖๕๖/๐๒๑๔ เด็กชาย วริศ แก้วเรียง 3 2542 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ คู จะนะ น้ำขาวนอก น้ำขาว จะนะ
สข ๖๖๕๖/๐๒๑๕ นางสาว กัญญาณัฐ แป้นจันทร์ 7 2540 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตะเครียะ ระโนด บ้านขาว บ้านขาว ระโนด
สข ๖๖๕๖/๐๒๑๖ นางสาว กนกวรรณ ปานขาว 5 2539 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตะเครียะ ระโนด บ้านขาว บ้านขาว ระโนด
สข ๖๖๕๖/๐๒๑๗ นางสาว ประภัสสร อ่อนประเสริฐ 6 2539 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตะเครียะ ระโนด บ้านขาว บ้านขาว ระโนด
สข ๖๖๕๖/๐๒๑๘ นางสาว ณิชกานต์ ห้องชู 3 2538 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตะเครียะ ระโนด บ้านขาว บ้านขาว ระโนด
สข ๖๖๕๖/๐๒๑๙ นางสาว ชุติภา แดงเปีย 11 2539 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตะเครียะ ระโนด บ้านขาว บ้านขาว ระโนด
สข ๖๖๕๖/๐๒๒๐ นางสาว ตรงจิตต์ คงบางปอ 3 2539 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตะเครียะ ระโนด บ้านขาว บ้านขาว ระโนด
สข ๖๖๕๖/๐๒๒๑ นางสาว สุมิตตา ทองเย็น 7 2540 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตะเครียะ ระโนด บ้านขาว บ้านขาว ระโนด
สข ๖๖๕๖/๐๒๒๒ นางสาว ปวีณา จันทร์แก้ว 9 2539 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตะเครียะ ระโนด บ้านขาว บ้านขาว ระโนด
สข ๖๖๕๖/๐๒๒๓ นางสาว นิศารัตน์ สังข์ชูด 9 2540 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตะเครียะ ระโนด บ้านขาว บ้านขาว ระโนด
สข ๖๖๕๖/๐๒๒๔ นาย จำนงค์ หนูพลัด 11 2540 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตะเครียะ ระโนด บ้านขาว บ้านขาว ระโนด
สข ๖๖๕๖/๐๒๒๕ นาย วชิราวุธ อ่ำปลอด 2 2541 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตะเครียะ ระโนด บ้านขาว บ้านขาว ระโนด
สข ๖๖๕๖/๐๒๒๖ นาย วรวรรณ ปานขาว 12 2541 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตะเครียะ ระโนด บ้านขาว บ้านขาว ระโนด
สข ๖๖๕๖/๐๒๒๗ นางสาว จิตตวรรณ จันทร์ชู 7 2541 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตะเครียะ ระโนด บ้านขาว บ้านขาว ระโนด
สข ๖๖๕๖/๐๒๒๘ นางสาว จิราพร สุขฉิม 9 2541 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตะเครียะ ระโนด บ้านขาว บ้านขาว ระโนด
สข ๖๖๕๖/๐๒๒๙ นางสาว จิราภรณ์ ทองด้วง 5 2541 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตะเครียะ ระโนด บ้านขาว บ้านขาว ระโนด
สข ๖๖๕๖/๐๒๓๐ นางสาว จุฑามาศ จำปาพา 6 2541 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตะเครียะ ระโนด บ้านขาว บ้านขาว ระโนด
สข ๖๖๕๖/๐๒๓๑ นางสาว กุลยาภรณ์ ชมภูเพชร 2 2540 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตะเครียะ ระโนด บ้านขาว บ้านขาว ระโนด
สข ๖๖๕๖/๐๒๓๒ เด็กหญิง กนกพิชญ์ เกื้อสงค์ 1 2544 โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ คูขุด สทิงพระ ธรรมประดิษฐ์ คูขุด สทิงพระ
สข ๖๖๕๖/๐๒๓๓ เด็กหญิง ธิดาทิพย์ สุระคำแหง 5 2544 โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ คูขุด สทิงพระ ธรรมประดิษฐ์ คูขุด สทิงพระ
สข ๖๖๕๖/๐๒๓๔ เด็กหญิง รัตนวดี สงวนเขียว 7 2545 โรงเรียนวัดผาสุกาวาส บ่อดาน สทิงพระ ผาสุกาวาส บ่อดาน สทิงพระ
สข ๖๖๕๖/๐๒๓๕ เด็กหญิง ศราวดี ขุนต่างตา 12 2544 โรงเรียนวัดผาสุกาวาส บ่อดาน สทิงพระ ผาสุกาวาส บ่อดาน สทิงพระ
สข ๖๖๕๖/๐๒๓๖ เด็กหญิง ศิลาวัลย์ รัษฎาเพ็ชร 1 2544 โรงเรียนวัดผาสุกาวาส บ่อดาน สทิงพระ ผาสุกาวาส บ่อดาน สทิงพระ
สข ๖๖๕๖/๐๒๓๗ เด็กหญิง อาทิตยา สุวรรณรัตน์ 7 2545 โรงเรียนวัดผาสุกาวาส บ่อดาน สทิงพระ ผาสุกาวาส บ่อดาน สทิงพระ
สข ๖๖๕๖/๐๒๓๘ นาย สถาพร พันธางกูร 5 2537 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ พะตง หาดใหญ่ กอบกุลรัตนาราม พังลา สะเดา
สข ๖๖๕๖/๐๒๓๙ นางสาว กนกพรรณ สร้อยคำ 9 2538 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ พะตง หาดใหญ่ กอบกุลรัตนาราม พังลา สะเดา
สข ๖๖๕๖/๐๒๔๐ นางสาว กมลวรรณ อมแก้ว 12 2538 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ พะตง หาดใหญ่ กอบกุลรัตนาราม พังลา สะเดา
สข ๖๖๕๖/๐๒๔๑ นางสาว กรรณิกา บรรโสภา 5 2538 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ พะตง หาดใหญ่ กอบกุลรัตนาราม พังลา สะเดา
สข ๖๖๕๖/๐๒๔๒ นางสาว จิรานุช เบญจปัญญาวงศ์ 10 2538 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ พะตง หาดใหญ่ กอบกุลรัตนาราม พังลา สะเดา
สข ๖๖๕๖/๐๒๔๓ นางสาว ชลธิชา พัชรวิจิตร 6 2538 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ พะตง หาดใหญ่ กอบกุลรัตนาราม พังลา สะเดา
สข ๖๖๕๖/๐๒๔๔ นางสาว ณัฐพร ละอองมณี 7 2538 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ พะตง หาดใหญ่ กอบกุลรัตนาราม พังลา สะเดา
สข ๖๖๕๖/๐๒๔๕ นางสาว ณัฐริกา รุ่งเรืองณัฐกุล 10 2538 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ พะตง หาดใหญ่ กอบกุลรัตนาราม พังลา สะเดา
สข ๖๖๕๖/๐๒๔๖ นางสาว นัทดาว มู่สา 6 2538 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ พะตง หาดใหญ่ กอบกุลรัตนาราม พังลา สะเดา
สข ๖๖๕๖/๐๒๔๗ นางสาว พิชญพร กลับกลาย 12 2538 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ พะตง หาดใหญ่ กอบกุลรัตนาราม พังลา สะเดา
สข ๖๖๕๖/๐๒๔๘ นาย วัชรพงศ์ พรปัญญานุกูล 9 2538 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ พะตง หาดใหญ่ กอบกุลรัตนาราม พังลา สะเดา
สข ๖๖๕๖/๐๒๔๙ นาย สุทธิชัย ชโนทาหรณ์ 9 2538 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ พะตง หาดใหญ่ กอบกุลรัตนาราม พังลา สะเดา
สข ๖๖๕๖/๐๒๕๐ นางสาว สุมณฑามาศ ชัยโย 10 2538 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ พะตง หาดใหญ่ กอบกุลรัตนาราม พังลา สะเดา
สข ๖๖๕๖/๐๒๕๑ นาย อภิเชษฐ์ ทิมลาย 10 2538 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ พะตง หาดใหญ่ กอบกุลรัตนาราม พังลา สะเดา
สข ๖๖๕๖/๐๒๕๒ นางสาว อัจฉราภา เครือแก้ว 12 2538 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ พะตง หาดใหญ่ กอบกุลรัตนาราม พังลา สะเดา
สข ๖๖๕๖/๐๒๕๓ นางสาว เกษมณี จันทร์ทอง 3 2539 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ พะตง หาดใหญ่ กอบกุลรัตนาราม พังลา สะเดา
สข ๖๖๕๖/๐๒๕๔ นางสาว บุญสิตา แก้วเมฆ 6 2539 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ พะตง หาดใหญ่ กอบกุลรัตนาราม พังลา สะเดา
สข ๖๖๕๖/๐๒๕๕ นางสาว มณฑกานต์ แก้วสกูล 5 2539 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ พะตง หาดใหญ่ กอบกุลรัตนาราม พังลา สะเดา
สข ๖๖๕๖/๐๒๕๖ นางสาว สใบทิพย์ นะมาเส 9 2539 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ พะตง หาดใหญ่ กอบกุลรัตนาราม พังลา สะเดา
สข ๖๖๕๖/๐๒๕๗ นางสาว สุปราณี ศิริพงค์ 2 2539 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ พะตง หาดใหญ่ กอบกุลรัตนาราม พังลา สะเดา
สข ๖๖๕๖/๐๒๕๘ นางสาว พัชรี โชโต 12 2540 โรงเรียนพะตงประธานตีรีวัฒน์ พะตง หาดใหญ่ กอบกุลรัตนาราม พังลา สะเดา
สข ๖๖๕๖/๐๒๕๙ เด็กหญิง รัชวัลย์ เลิศสงคราม 4 2543 โรงเรียนเทศบาล๓ หมู่บ้านตัวอย่าง สะเดา สะเดา อมฤตวราราม สะเดา สะเดา
สข ๖๖๕๖/๐๒๖๐ นางสาว สุภาพร ช่างพูด 6 2524 โรงเรียนบ้านทับโกบ สำนักขาม สะเดา อมฤตวราราม สะเดา สะเดา
สข ๖๖๕๖/๐๒๖๑ นาง พรลภัสล์ แซ่วุ่น 10 2524 โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว สำนักขาม สะเดา อมฤตวราราม สะเดา สะเดา
สข ๖๖๕๖/๐๒๖๒ เด็กหญิง โสรยา นิ่มเชื้อ 11 2542 โรงเรียนวชิรานุกูล บ่อยาง เมืองสงขลา ห้วยพุด รำแดง สิงหนคร
สข ๖๖๕๖/๐๒๖๓ เด็กหญิง อริศรา สุระสะ 8 2542 โรงเรียนวชิรานุกูล บ่อยาง เมืองสงขลา ห้วยพุด รำแดง สิงหนคร
สข ๖๖๕๖/๐๒๖๔ นาย วินัย สุขเกษม 10 2541 โรงเรียนวชิรานุกูล บ่อยาง เมืองสงขลา ห้วยพุด รำแดง สิงหนคร
สข ๖๖๕๖/๐๒๖๕ นางสาว สุวิชญา บุญหลง 10 2541 โรงเรียนวชิรานุกูล บ่อยาง เมืองสงขลา ห้วยพุด รำแดง สิงหนคร
สข ๖๖๕๖/๐๒๖๖ นางสาว พรไพลิน แก้วทอง 3 2541 โรงเรียนวชิรานุกูล บ่อยาง เมืองสงขลา ห้วยพุด รำแดง สิงหนคร
สข ๖๖๕๖/๐๒๖๗ นาย สมหมาย หนูทอง 4 2541 โรงเรียนวชิรานุกูล บ่อยาง เมืองสงขลา ห้วยพุด รำแดง สิงหนคร
สข ๖๖๕๖/๐๒๖๘ นางสาว วัชรวรรณ ศรีหิรัญ 9 2541 โรงเรียนวชิรานุกูล บ่อยาง เมืองสงขลา ห้วยพุด รำแดง สิงหนคร
สข ๖๖๕๖/๐๒๖๙ นาย กฤตภาส ฝันฝา 1 2541 โรงเรียนวชิรานุกูล บ่อยาง เมืองสงขลา ห้วยพุด รำแดง สิงหนคร
สข ๖๖๕๖/๐๒๗๐ นางสาว กนกวรรณ รัตนพงศ์ 9 2541 โรงเรียนวชิรานุกูล บ่อยาง เมืองสงขลา ห้วยพุด รำแดง สิงหนคร
สข ๖๖๕๖/๐๒๗๑ นางสาว ธัญญานุช ธนูสนธิ์ 6 2541 โรงเรียนวชิรานุกูล บ่อยาง เมืองสงขลา ห้วยพุด รำแดง สิงหนคร
สข ๖๖๕๖/๐๒๗๒ นาย เอกรัตน์ คงสำเร็จ 1 2541 โรงเรียนวชิรานุกูล บ่อยาง เมืองสงขลา ห้วยพุด รำแดง สิงหนคร
สข ๖๖๕๖/๐๒๗๓ เด็กหญิง มัทนาวดี จันทร์ประไพ 8 2542 โรงเรียนวชิรานุกูล บ่อยาง เมืองสงขลา ห้วยพุด รำแดง สิงหนคร
สข ๖๖๕๖/๐๒๗๔ นาย อภิรักษ์ มีงาม 12 2541 โรงเรียนวชิรานุกูล บ่อยาง เมืองสงขลา ห้วยพุด รำแดง สิงหนคร
สข ๖๖๕๖/๐๒๗๕ เด็กหญิง วรางคณา จีนประชา 1 2542 โรงเรียนวชิรานุกูล บ่อยาง เมืองสงขลา ห้วยพุด รำแดง สิงหนคร
สข ๖๖๕๖/๐๒๗๖ เด็กชาย กุลธร พานิช 3 2542 โรงเรียนวชิรานุกูล บ่อยาง เมืองสงขลา ห้วยพุด รำแดง สิงหนคร
สข ๖๖๕๖/๐๒๗๗ นาย ธัญญวัตร บัวหลวง 1 2541 โรงเรียนวชิรานุกูล บ่อยาง เมืองสงขลา ห้วยพุด รำแดง สิงหนคร
สข ๖๖๕๖/๐๒๗๘ นาย เอกราช ร่มสกุล 3 2541 โรงเรียนวชิรานุกูล บ่อยาง เมืองสงขลา ห้วยพุด รำแดง สิงหนคร
สข ๖๖๕๖/๐๒๗๙ นางสาว กชกร สุวรรณศิลป์ 5 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๒๘๐ นาย กนกพล สามทอง 9 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๒๘๑ นางสาว กรองกาญจน์ สุวรรณมณี 4 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๒๘๒ นาย กฤษฏ์ ธรรมโชติ 9 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๒๘๓ นางสาว กล้วยไม้ คำประเสริฐ 2 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๒๘๔ นาย กลวัชร ภิรมรักธ์ 6 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๒๘๕ นางสาว กษมล ศิริพันธุ์ 6 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๒๘๖ นางสาว กัลยรัตน์ รัตนะโสม 11 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๒๘๗ นางสาว กานต์พิชชา ขจรคำ 4 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๒๘๘ นาย กิตติชัย ถาวโร 8 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๒๘๙ นางสาว กุลธรา คชศิริ 10 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๒๙๐ นางสาว เกลียวทอง ธนพันธุ์พาณิชย์ 12 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๒๙๑ นางสาว เกษศิรินทร์ ทองเสนอชินเดช 10 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๒๙๒ นาย โกวิทย์ โกศล 4 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๒๙๓ นางสาว ขวัญนภา สมบัติ 9 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๒๙๔ นาย คเคนทร์ เจตนา 6 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๒๙๕ นาย คมกริช แซ่หลี 9 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๒๙๖ นางสาว จิตติมา ชินจิรภัทร 11 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๒๙๗ นางสาว จิตราภรณ์ มาลัยกนก 3 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๒๙๘ นางสาว จิตสุภา เพชรพิศาล 6 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๒๙๙ นางสาว จิรนันท์ บัวดวง 8 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๐๐ นาย จิรัฎฐวัฒน์ มุสิกะไชย 4 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๐๑ นางสาว ฉัตรกานต์ อรัญดร 5 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๐๒ นางสาว ชนนิกานต์ เจริญขวัญ 5 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๐๓ นางสาว ชนม์ธิดา จันทวดี 7 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๐๔ นางสาว ชนิตา เนียมคง 2 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๐๕ นาย ชยศักดิ์ วงศ์วาสนา 7 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๐๖ นางสาว ชลธิชา แก้วมณี 1 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๐๗ นาย ชลันทร ศรีธรรมโชติ 11 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๐๘ นาย ชิรวิทย์ นิลประยูร 8 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๐๙ นาย ฐิติ สุวรรณกาญจน์ 4 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๑๐ นางสาว ณัชชา สุราตะโก 6 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๑๑ นางสาว ณัฐณิชา พวงสอน 8 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๑๒ นางสาว ณัฐธิดา ขันทะสีมาเฉลิม 7 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๑๓ นาย ณัฐพงษ์ ฉางแก้ว 7 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๑๔ นางสาว ณัฐริกา ไชยชนะ 11 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๑๕ นาย ณัฐศาสตร์ วิชัย 3 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๑๖ นาย ดำรงรักษ์ ชัยบุรินทร์ 3 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๑๗ นาย ตฤณชาติ ทองยอด 6 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๑๘ นาย เตชิต สุนทรภู่อารักษ์ 9 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๑๙ นาย ทรงเกียรติ ตั้งโรจนขจร 2 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๒๐ นางสาว ทัศน์หทัย ลาภวรชัย 1 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๒๑ นางสาว ธนพร พิมพ์พิสุทธิกุล 12 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๒๒ นางสาว ธนพรรณ ทองเหลือง 5 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๒๓ นาย ธนากร มีแสง 7 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๒๔ นางสาว ธัญวีร์ ศรีธัญรัตน์ 6 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๒๕ นางสาว ธิดารัตน์ บุญช่วย 6 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๒๖ นาย ธิวานนท์ กุโนปการ 3 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๒๗ นาย ธีรวุฒิ สังหาญ 9 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๒๘ นางสาว นันทน์กานต์ อินทมะโน 1 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๒๙ นางสาว นันทิกานต์ สุวรรณะ 1 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๓๐ นาย นิธิวิทย์ วณิชธนศิริ 7 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๓๑ นาย ปกรณ์ สันติสุขบำรุง 4 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๓๒ นางสาว ปณิตา สกุลหงษ์ 3 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๓๓ นางสาว ปทุมมา นิพิทศิริ 4 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๓๔ นาย ปภพ โพธิกุล 1 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๓๕ นาย ปราโมทย์ หนูสุข 3 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๓๖ นางสาว ปริศรา อิสโร 12 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๓๗ นางสาว ปัทมา เพชรพันธ์ 8 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๓๘ นางสาว ปาริชาติ ทีอุทิศ 9 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๓๙ นางสาว ปิ่นสิริ พลายด้วง 7 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๔๐ นางสาว ปิยะวรรณ ขวัญทองยิ้ม 1 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๔๑ นาย พงศกร แก้วนพรัตน์ 7 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๔๒ นางสาว พรพิมล ทองเอม 8 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๔๓ นางสาว พรรษมน สุขะปานนท์ 1 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๔๔ นางสาว พลอยไพลิน จ่าทอง 10 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๔๕ นางสาว พัชราพรรณ สุวรรณมณี 6 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๔๖ นางสาว พัชริฎา คูนิอาด 7 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๔๗ นางสาว พัณณิตา เดชวัฒน์ 10 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๔๘ นาย พันธกานต์ พิจิตตโร 4 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๔๙ นาย พีระพงษ์ คังคะโน 12 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๕๐ นางสาว เพ็ญศรี ตั้งวงศ์ศิธิกุล 6 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๕๑ นางสาว ภัคภิญญา มณีรัตน์ 4 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๕๒ นาย ภัทภณ ภคสันต์ 7 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๕๓ นางสาว ภัทรียา นภากูล 6 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๕๔ นาย ภาณุศร แข็งแรง 9 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๕๕ นาย ภูรินท์ แสงดี 1 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๕๖ นางสาว มณีวรรณ บัวดาน 2 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๕๗ นางสาว มัชฌิมา นาคสุข 9 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๕๘ นางสาว มินตรา เธียรพิทยามาศ 11 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๕๙ นางสาว ระวิพิมพ์ อุดมโภชน์ 5 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๖๐ นางสาว รัษฎาพร ทองเจริญพิพัฒน์ 1 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๖๑ นางสาว เรวดี บุญคงดำ 1 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๖๒ นางสาว วชิราภรณ์ ศรีสุวรรณ์ 4 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๖๓ นางสาว วรพรรณ ว่องกิดาการ 3 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๖๔ นางสาว วรรณา ช่วยชูกูล 3 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๖๕ นาย วรวิช เสนประดิษฐ์ 12 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๖๖ นางสาว วรัญญา ช่วยกูล 10 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๖๗ นางสาว วราภรณ์ รองสวัสดิ์ 7 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๖๘ นางสาว วันทนีย์ พัชรพิสุทธิ์สิน 2 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๖๙ นาย วิฑูรย์ แซ่โซว 8 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๗๐ นาย วิทยา สุวรรณรักษา 5 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๗๑ นางสาว วิภาวี กำเนิดคุณ 1 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๗๒ นางสาว วิลาวัณย์ สุนทรไพโรจน์ 1 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๗๓ นาย ศตวรรษ คงเนียม 4 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๗๔ นางสาว ศศิธร ทองเสน 8 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๗๕ นาย ศิรสิทธิ์ อรุณรังษี 12 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๗๖ นาย ศุภณัฐ มรรคถาวร 5 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๗๗ นางสาว ศุภรัตน์ พรมสวัสดิ์ 8 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๗๘ นางสาว ศุภานัน จันทกูล 1 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๗๙ นางสาว โศภิษฐา สมสุข 11 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๘๐ นางสาว สกาวเดือน ว่องประสิทธิกุล 1 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๘๑ นาย สกุลเกียรติ ศรีประมวล 8 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๘๒ นาย สนั่น สุขสวัสดิ์ 7 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๘๓ นางสาว สหฤทัย รัชดาชาน 12 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๘๔ นางสาว สิริลักษณ์ บุญนวล 2 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๘๕ นางสาว สุชาวดี นะมาเส 2 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๘๖ นาย สุชีวิน นวลศรี 6 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๘๗ นางสาว สุนันญา สุขนุ่น 8 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๘๘ นางสาว สุมณฑา เทพแก้ว 1 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๘๙ นางสาว หทัยทิพย์ ขวัญทองยิ้ม 2 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๙๐ นาย หรารักษ์ ฉายกะพันธ์ 4 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๙๑ นางสาว อนงค์นาถ ผิวทอง 9 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๙๒ นาย อภิวัฒน์ ไชยยศ 8 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๙๓ นางสาว อมรประภา เล่าทรัพย์วงศ์ 8 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๙๔ นางสาว อรนุช สุราทะโก 10 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๙๕ นาย อรรถชัย นกประดิษฐ์ 11 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๙๖ นางสาว อรรถพร ศิรินุพงศ์ 6 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๙๗ นางสาว อรวรรณ นิลรัตน์ 2 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๙๘ นางสาว อรอนงค์ คิงคำ 7 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๓๙๙ นาย อัษฎาวุธ อิสโร 7 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๐๐ นางสาว อารีดา เหมมัน 12 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๐๑ นางสาว อิฐานันท์ สุทธิคณะ 12 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๐๒ นาย เอกวุฒิ กรรณสูตร 8 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๐๓ นาย พัฒนธร ไฝพรหม 3 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๐๔ นาย ภราดร ชินวุฒิวงศ์ 1 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๐๕ นาย ชาติวัฒน์ คงแก้ว 9 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๐๖ นาย ประธาน วิไลเลิศสมบัติ 4 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๐๗ นาย พีรวัฒน์ หน่อเพชร 11 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๐๘ นาย จิระวัตน์ สวัสดิ์ 10 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๐๙ นาย เทวินทร์ วชิรแพทย์ 2 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๑๐ นาย อธิสิทธิ์ แซ่อั้ง 3 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๑๑ นางสาว รวิภา แซ่เตีย 11 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๑๒ นางสาว สิริลักษณ์ ละอองเทพ 11 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๑๓ นางสาว เสาวลักษณ์ มาสาลี 11 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๑๔ นางสาว ปติวรฎา จิตโสภิณ 7 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๑๕ นางสาว พรรณรายณ์ กิจการ 7 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๑๖ นางสาว กัณฐมณี ชาญการ 1 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๑๗ นางสาว นิภาพร นิลทะรัตน์ 10 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๑๘ นางสาว เปรมมิกา วิทยานิธิดิลก 3 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๑๙ นางสาว เสาวลักษณ์ โชติรุ่งโรจน์ 5 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๒๐ นางสาว กานต์ธิดา ทิพย์มณเฑียร 8 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๒๑ นางสาว มณธิรา เหล่าสุวรรณ 2 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๒๒ นางสาว สุมณฑา เจริญเผ่า 8 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๒๓ นางสาว ณิชมน ดำคีรี 1 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๒๔ นางสาว เสาวรส คงชิต 12 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๒๕ นางสาว หฤทัยรัตน์ สังข์ลาย 2 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๒๖ นางสาว รุ่งนภา เจริญวรรณ 9 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๒๗ นางสาว สุนันทา ปาโต 2 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๒๘ นางสาว สิริพร บุตรเจริญ 10 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๒๙ นางสาว รัตนาวดี บัวขาว 11 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๓๐ นางสาว สุวรรดี แซ่อึ่ง 11 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๓๑ นาย กฤษกร ชินัครพงค์ 8 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๓๒ นางสาว สุกัญญา มณีรัตน์ 6 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๓๓ นางสาว พิราพรรณ ชุมประยูร 10 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๓๔ นางสาว มาคี มงคลรัตน์ 3 2539 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๓๕ นางสาว ชุลีพร กองสวัสดิ์ 5 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๓๖ นางสาว วนิดา ขุนวาท 9 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ บ้านพรุ หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๓๗ นางสาว สาลินี เฉลิมวงค์ 7 2530 โรงเรียนวัดเขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๓๘ เด็กชาย ทวีศักดิ์ ศรีปุษยานนท์ 3 2542 โรงเรียนวัดเขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่ เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๓๙ ร้อยตรี ถาวร บุญสว่าง 5 2488 โรงเรียนบ้านโปะหมอ บ้านพรุ หาดใหญ่ พระบาท บ้านพรุ หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๔๐ เด็กหญิง พรรณนภา กันภัย 1 2544 โรงเรียนบ้านโปะหมอ บ้านพรุ หาดใหญ่ พระบาท บ้านพรุ หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๔๑ นาง วิภาวี ศรีสุวรรณ 7 2518 โรงเรียนบ้านโปะหมอ บ้านพรุ หาดใหญ่ พระบาท บ้านพรุ หาดใหญ่
สข ๖๖๕๖/๐๔๔๒ นางสาว กัณฌิสา ห้วยสม 11 2515 โรงเรียนบ้านโปะหมอ บ้านพรุ หาดใหญ่ พระบาท บ้านพรุ หาดใหญ่

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง