ผลสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๖
ธรรมศึกษาชั้นเอก

ภาค ๑๑ (ธรรมยุต)


เลขที่ คำหน้า ชื่อ นามสกุล เกิด พ.ศ. สังกัดองค์กร ตำบล อำเภอ สังกัดวัด ตำบล อำเภอ

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครราชสีมา (ธ)
ส่งสอบ ๕๖๓ คน ขาดสอบ ๑๒๓ คน คงสอบ ๔๔๐ คน สอบได้ ๒๗๐ คน สอบตก ๑๗๐ คน
นม ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นางสาว ขวัญฤทัย กลิ่นจันทร์ 12 2532 มมร.ศูนย์การศึกษาโคราช ในเมือง เมืองนครราชสีมา สุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นาย จักรพงศ์ พริกสระน้อย 11 2525 มมร.ศูนย์การศึกษาโคราช ในเมือง เมืองนครราชสีมา สุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นาง ภคภัทร เดชชาติธนากุล 10 2521 มมร.ศูนย์การศึกษาโคราช ในเมือง เมืองนครราชสีมา สุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นางสาว ธนัญญา ศรีคำภา 11 2517 มมร.ศูนย์การศึกษาโคราช ในเมือง เมืองนครราชสีมา สุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นาย นที ศรีสว่าง 2 2527 มมร.ศูนย์การศึกษาโคราช ในเมือง เมืองนครราชสีมา สุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นาง พนมพร ตุนาค 1 2507 มมร.ศูนย์การศึกษาโคราช ในเมือง เมืองนครราชสีมา สุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๐๐๗ นาย พิสิทธิ์ศักดิ์ วงศ์วิวัฒน์ 11 2524 มมร.ศูนย์การศึกษาโคราช ในเมือง เมืองนครราชสีมา สุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นาย สมชาย ขบวนงาม 3 2527 มมร.ศูนย์การศึกษาโคราช ในเมือง เมืองนครราชสีมา สุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๐๐๙ นาย สมชาย สุวรรณ 12 2518 มมร.ศูนย์การศึกษาโคราช ในเมือง เมืองนครราชสีมา สุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๐๑๐ นาย สาคร วงค์แสง 9 2531 มมร.ศูนย์การศึกษาโคราช ในเมือง เมืองนครราชสีมา สุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๐๑๑ นางสาว สุภาพร คูณลพ 3 2525 มมร.ศูนย์การศึกษาโคราช ในเมือง เมืองนครราชสีมา สุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๐๑๒ นาย สุรศักดิ์ โคตรประทุม 5 2532 มมร.ศูนย์การศึกษาโคราช ในเมือง เมืองนครราชสีมา สุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นางสาว เสาวลักษณ์ ภูมิโคกรักษ์ 4 2526 มมร.ศูนย์การศึกษาโคราช ในเมือง เมืองนครราชสีมา สุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๐๑๔ นางสาว สุพรรณี ไชยปัญหา 11 2527 โรงเรียนวัดสุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา สุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๐๑๕ นางสาว อภิญญา อภัยจิตร์ 6 2541 โรงเรียนวัดสุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา สุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๐๑๖ นางสาว กัญญารัตน์ เอกศิริ 9 2541 โรงเรียนวัดสุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา สุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๐๑๗ เด็กหญิง ศุภาวีร์ สุดหา 4 2542 โรงเรียนวัดสุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา สุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๐๑๘ เด็กหญิง ธิติภัทร์ โหมสันเทียะ 7 2542 โรงเรียนวัดสุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา สุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๐๑๙ เด็กหญิง บารมี แหไธสง 4 2543 โรงเรียนวัดสุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา สุทธจินดา ในเมือง เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๐๒๐ นางสาว วาสนา คงดี 3 2505 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย
นม ๖๖๕๖/๐๐๒๑ นางสาว คล้ายจันทร์ เวินเสียง 1 2508 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย
นม ๖๖๕๖/๐๐๒๒ นางสาว ปาริชาติ ด่างเกษี 12 2517 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย
นม ๖๖๕๖/๐๐๒๓ นางสาว อมรรัตน์ พุทธอริยวงศ์ 5 2525 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย
นม ๖๖๕๖/๐๐๒๔ นางสาว วิไลพร พันมะวงค์ 4 2533 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย
นม ๖๖๕๖/๐๐๒๕ นางสาว ปวีณา สถานพงค์ 5 2533 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย
นม ๖๖๕๖/๐๐๒๖ นางสาว สุนิสา ถวิลบูลย์ 4 2534 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย
นม ๖๖๕๖/๐๐๒๗ นางสาว จันทิมา เกศโรจน์ 2 2535 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย
นม ๖๖๕๖/๐๐๒๘ นางสาว อาภา ทองประทอง 9 2535 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย
นม ๖๖๕๖/๐๐๒๙ นางสาว พัทชา ผาแพร 12 2535 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย
นม ๖๖๕๖/๐๐๓๐ นางสาว อาภาพร รักษาพล 11 2535 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย
นม ๖๖๕๖/๐๐๓๑ นางสาว ทองพุฒ จังอินทร์ 2 2536 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย
นม ๖๖๕๖/๐๐๓๒ นางสาว นิกร ภักดีไทย 11 2537 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย
นม ๖๖๕๖/๐๐๓๓ นางสาว สุชญา อร่ามศรี 1 2538 มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย
นม ๖๖๕๖/๐๐๓๔ นางสาว อรวรรณ บุตรภาชี 11 2541 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สะแกราช ปักธงชัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย
นม ๖๖๕๖/๐๐๓๕ เด็กชาย สันติสุข เหลืองกิ่ง 6 2542 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สะแกราช ปักธงชัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย
นม ๖๖๕๖/๐๐๓๖ เด็กหญิง นันทิศา สอนสันต์ 4 2543 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สะแกราช ปักธงชัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ภูหลวง ปักธงชัย
นม ๖๖๕๖/๐๐๓๗ นางสาว สุนารี บุราณรมย์ 1 2540 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา คลองไผ่ สีคิ้ว วะภูแก้ว มะเกลือใหม่ สูงเนิน
นม ๖๖๕๖/๐๐๓๘ นางสาว รวิสรา สนใจยุทธ 2 2540 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา คลองไผ่ สีคิ้ว วะภูแก้ว มะเกลือใหม่ สูงเนิน
นม ๖๖๕๖/๐๐๓๙ นางสาว รสสุคนธ์ บำขุนทด 11 2540 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา คลองไผ่ สีคิ้ว วะภูแก้ว มะเกลือใหม่ สูงเนิน
นม ๖๖๕๖/๐๐๔๐ นางสาว วรดา แพงมาก 1 2541 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา คลองไผ่ สีคิ้ว วะภูแก้ว มะเกลือใหม่ สูงเนิน
นม ๖๖๕๖/๐๐๔๑ นางสาว สุภาพรรณ พรประสิทธิ์ 2 2541 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา คลองไผ่ สีคิ้ว วะภูแก้ว มะเกลือใหม่ สูงเนิน
นม ๖๖๕๖/๐๐๔๒ นางสาว เกศินี ค้าขึ้น 3 2541 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา คลองไผ่ สีคิ้ว วะภูแก้ว มะเกลือใหม่ สูงเนิน
นม ๖๖๕๖/๐๐๔๓ เด็กหญิง สาธิดา หึกขุนทด 6 2543 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา คลองไผ่ สีคิ้ว วะภูแก้ว มะเกลือใหม่ สูงเนิน
นม ๖๖๕๖/๐๐๔๔ เด็กหญิง วารินทร์ บาททอง 2 2542 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ มะเกลือใหม่ สูงเนิน วะภูแก้ว มะเกลือใหม่ สูงเนิน
นม ๖๖๕๖/๐๐๔๕ เด็กหญิง ณัฐมล ไชโยกุล 9 2542 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ มะเกลือใหม่ สูงเนิน วะภูแก้ว มะเกลือใหม่ สูงเนิน
นม ๖๖๕๖/๐๐๔๖ เด็กหญิง รุจิราพร ระวะใจ 11 2542 โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ มะเกลือใหม่ สูงเนิน วะภูแก้ว มะเกลือใหม่ สูงเนิน
นม ๖๖๕๖/๐๐๔๗ เด็กชาย ณัฐพล เลื่ยมขุนทด 9 2542 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ด่านขุนทด ด่านขุนทด วะภูแก้ว มะเกลือใหม่ สูงเนิน
นม ๖๖๕๖/๐๐๔๘ เด็กหญิง แสงรวี วันทนีย์วรกุล 7 2542 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ด่านขุนทด ด่านขุนทด วะภูแก้ว มะเกลือใหม่ สูงเนิน
นม ๖๖๕๖/๐๐๔๙ นาย ทรงกฤษ ประวัติ 7 2535 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๕๐ นางสาว นิออน ใหญ่กระโทก 3 2537 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๕๑ นางสาว อริสา เสนาโนฤทธิ์ 1 2538 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๕๒ นาย สุทธิพงษ์ วงคำ 1 2538 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๕๓ นาย ชยานันท์ ปะวาณะศรี 2 2538 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๕๔ นางสาว มิลตรา บุญรอด 2 2538 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๕๕ นางสาว พัชริดา ภักดี 3 2538 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๕๖ นาย อนุชา ศริสมศักดิ์ 3 2538 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๕๗ นาย วุฒิชัย บุญที 3 2538 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๕๘ นาย ชาลี สุพันธ์ 4 2538 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๕๙ นาย จิระพงศ์ เทินสระเกษ 5 2538 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๖๐ นาย วิทิต รั้งกระโทก 5 2538 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๖๑ นาย สรสิทธิ์ สิงห์สถิตย์ 5 2538 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๖๒ นาย วันชัย วันดี 6 2538 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๖๓ นาย ศตวรรษ วิลามาศ 6 2538 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๖๔ นาย กิตติศักดิ์ แผ้วจันทึก 8 2538 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๖๕ นางสาว ศิริวิมล ทุมชาย 10 2538 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๖๖ นางสาว อนุษรา แก้วมั่น 10 2538 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๖๗ นางสาว อรอุมา บำริลา 10 2538 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๖๘ นางสาว สุภาพร วิสุกัน 11 2538 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๖๙ นางสาว สุภาภรณ์ คุ้มสมบัติ 11 2538 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๗๐ นาย สมศักดิ์ คำนึง 12 2538 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๗๑ นาย ปรีชา คำเทพ 2 2538 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๗๒ นางสาว ภาณุรัตน์ ไธสง 1 2539 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๗๓ นางสาว รุ่งทิวา สิขิรัมย์ 2 2539 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๗๔ นางสาว จุฑามาศ จงธรรม 2 2539 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๗๕ นางสาว ทิวา ตุ่นปรุ 2 2540 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๗๖ นางสาว ภควพร พลสิงห์ 4 2540 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๗๗ นางสาว นิตยา สันติชัยรัตน์ 5 2540 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๗๘ นาย อำนาจ สันติชัยรัตน์ 6 2540 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๗๙ นาย เอกรินทร์ คำจันทร์ 6 2540 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๘๐ นางสาว จันทร์สุดา ตันรัตน์ 6 2540 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๘๑ นางสาว อมรรัตน์ อินทร์นอก 7 2540 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๘๒ นาย กรวิชญ์ อินทร์ทรัพย์ 8 2540 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๘๓ นาย นที ศรีสุพรรณ 9 2540 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๘๔ นางสาว วิลาสิณี แฟ้งกี้ 11 2540 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๘๕ นางสาว มันธนา พละพันธ์ 1 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๘๖ นางสาว กัญญารัตน์ ปลายสวน 1 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๘๗ นางสาว จิรัชดา จันทร์จิตร 1 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๘๘ นาย ธณธรณ์ รูปงาม 1 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๘๙ นาย ฉัตรชัย อินแต้ม 1 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๙๐ นางสาว เจตศรา คนชม 2 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๙๑ นางสาว ชนาธินาถ มหาวัฒนปรีชา 2 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๙๒ นางสาว นันทนา บันนัดสำโรง 3 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๙๓ นาย พิทยา แก้วสุข 3 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๙๔ นางสาว ปภัทรสร สายวัน 3 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๙๕ นาย อภิชาต รู้แสวง 3 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๙๖ นาย ปฎิภาณ เพลงสระเกษ 3 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๙๗ นางสาว รัชฎา การช่าง 3 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๙๘ นางสาว วนัสนันท์ นาประกอบ 3 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๐๙๙ นางสาว ไอสุรีย์ คุ้มสมบัติ 4 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๐๐ นางสาว พรพิมล ทิพรม 4 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๐๑ นางสาว กมลชนก จงปลูกกลาง 4 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๐๒ นาย กฤษฎา วินธงไชย 4 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๐๓ นางสาว พัชรีภรณ์ ทรวงโพธิ์ 4 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๐๔ นางสาว กฤตพร ตันบัว 4 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๐๕ นางสาว ชัชชา บุ่งโธสง 5 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๐๖ นางสาว ยุภาพร พรมขรยาง 5 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๐๗ นาย นครินทร์ หลวงอินทร์ 5 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๐๘ นางสาว กาญจนา ชอบป่า 5 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๐๙ นางสาว อมรรัตน์ เข็มม่วง 5 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๑๐ นางสาว ชลธิชา ปะกะตัง 5 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๑๑ นางสาว ชลดา ฮ้อยตะคุ 6 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๑๒ นางสาว น้ำฝน แก้วกุลา 6 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๑๓ นางสาว เนื้อทิพย์ อ่อนางสาวำโรง 6 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๑๔ นางสาว ดมิสา จิตรช้าง 6 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๑๕ นางสาว กัญญารัตน์ จุงพันท้าว 6 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๑๖ นางสาว รินลดา ไชยรัมย์ 6 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๑๗ นางสาว ธิดารัตน์ พลซ้าย 6 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๑๘ นางสาว ศิริประภา เพ็ชรวิเศษ 7 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๑๙ นาย ขวัญชัย เจริญนนท์ 7 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๒๐ นางสาว มณีรัตน์ บุญชู 7 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๒๑ นาย จารุวัฒน์ จัดนอก 7 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๒๒ นางสาว วรรณภรณ์ ลองกระโทก 7 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๒๓ นางสาว อริศรา โสภะสาระ 7 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๒๔ นางสาว จิราภรณ์ ขอบทองหลาง 7 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๒๕ นาย ธนาดล สุทธิสมบัติ 7 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๒๖ นาย สุรเดช เสระ 8 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๒๗ นางสาว ชฎาพา ราชภักดี 9 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๒๘ นางสาว ชฎาพร ราชภักดี 9 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๒๙ นาย พันธจง ราชสีภูมิ 9 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๓๐ นางสาว นราภรณ์ งามเนตร 10 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๓๑ นาย สนธยา ดาวโคกสูง 10 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๓๒ นางสาว ประวีณา พรมกา 10 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๓๓ นางสาว นันธิญา อนุรักษ์ 10 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๓๔ นาย พุฒธิพงษ์ ศรีมารักษ์ 11 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๓๕ นางสาว พรพิมล ตันบัว 11 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๓๖ นาย ภคพล ไทยน้อย 11 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๓๗ นางสาว นิศานาถ คำโพธิ์แสง 11 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๓๘ นางสาว สุมลฑา ชาววัง 11 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๓๙ นางสาว นภาพร สีสวาท 12 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๔๐ นางสาว อรอนงค์ สวามิ 12 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๔๑ นางสาว ปณัฐตา เทพไทย 12 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๔๒ นางสาว อาลิตา บุบผามาลัย 12 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๔๓ นาย พลวัฒน์ ศรีสุวรรณ 12 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๔๔ นางสาว สุพรรษา วิงไธสง 12 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๔๕ นาย ธนาวุฒิ ทองแก้ว 12 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๔๖ นาย ตะวัน เบ้าทองบ่อ 12 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๔๗ นาย ศราวุฒิ เอกรักษา 12 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๔๘ นางสาว สุนิษา คำอาจ 12 2541 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๔๙ เด็กชาย ทินกร ชนะพรม 1 2542 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๕๐ เด็กชาย ภาณุ ปรมัต 1 2542 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๕๑ เด็กหญิง พลอยไพลินทร์ ละมัยกลาง 2 2542 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๕๒ เด็กชาย ธนาวัฒน์ ทองแก้ว 4 2542 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๕๓ เด็กหญิง พรรณพิไล มุลาสะแก 4 2542 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๕๔ เด็กหญิง กติกา ดีจังหรีด 4 2542 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๕๕ เด็กหญิง จันทร์นภา สวยครบุรี 5 2542 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๕๖ เด็กชาย ประกาศิต ขำพะเนาว์ 5 2542 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๕๗ เด็กหญิง อาวิษฎา ด้อมสุธรรม 5 2542 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๕๘ เด็กชาย ทรงยศ สุริยบำรุง 6 2542 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๕๙ เด็กหญิง สุภาพร หนูแก้ว 6 2542 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๖๐ เด็กหญิง กานตณา กัญญาพันธ์ 7 2542 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๖๑ เด็กชาย ธนากร ทองรัตน์ 8 2542 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๖๒ เด็กหญิง สุภาวดี มาศนอก 8 2542 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๖๓ เด็กชาย วิญญู คันภูเขียว 10 2542 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา โนนสมบูรณ์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๖๔ นาย จำนงค์ นุชถนอม 10 2499 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา บ้านราษฎร์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๖๕ นาง ปาริณี คงคิด 4 2502 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา บ้านราษฎร์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๖๖ นาย ธำรงศักดิ์ แดงทุมมา 3 2517 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา บ้านราษฎร์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๖๗ นาง ทิตยาพร ปลอดกระโทก 3 2522 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา บ้านราษฎร์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๖๘ นางสาว พัชรี ดารุณีกร 12 2524 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา บ้านราษฎร์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๖๙ นางสาว วิลาวรรณ สุดหอม 3 2527 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา บ้านราษฎร์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๗๐ นางสาว สุดาวัลย์ การนา 3 2528 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา บ้านราษฎร์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๗๑ นาย สมคิด ด่านลำมะจาก 2 2528 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา บ้านราษฎร์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๗๒ นางสาว สุชาดา ก้อนบุญไสย์ 12 2541 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา บ้านราษฎร์ เสิงสาง ป่าศิริวันบรรพต โนนสมบูรณ์ เสิงสาง
นม ๖๖๕๖/๐๑๗๓ นางสาว คุณากร น่านโพธิ์ศรี 5 2539 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา กลางดง ปากช่อง เทพพิทักษ์ปุณณาราม กลางดง ปากช่อง
นม ๖๖๕๖/๐๑๗๔ นางสาว สกาวเดือน หล่อเงิน 8 2539 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา กลางดง ปากช่อง เทพพิทักษ์ปุณณาราม กลางดง ปากช่อง
นม ๖๖๕๖/๐๑๗๕ นางสาว มัลติกาล หมอกบัว 5 2540 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา กลางดง ปากช่อง เทพพิทักษ์ปุณณาราม กลางดง ปากช่อง
นม ๖๖๕๖/๐๑๗๖ นางสาว สมฤทัย พูนมะเริง 7 2540 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา กลางดง ปากช่อง เทพพิทักษ์ปุณณาราม กลางดง ปากช่อง
นม ๖๖๕๖/๐๑๗๗ นางสาว นันทานที ลีจันทึก 11 2540 โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา กลางดง ปากช่อง เทพพิทักษ์ปุณณาราม กลางดง ปากช่อง
นม ๖๖๕๖/๐๑๗๘ นาย สุรศักดิ์ โพธิ์ศรี 10 2538 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๑๗๙ นางสาว ศุภธิดา เเคว้นคอนฉิม 11 2539 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๑๘๐ นางสาว วลัยพร คำพิฑูรย์ 10 2539 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๑๘๑ นางสาว สุชาดา น้ำทอง 6 2539 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๑๘๒ นางสาว หฤทัย หินเทา 3 2539 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๑๘๓ นางสาว พิชญา โพธิ์พรม 1 2539 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๑๘๔ นาย ธนะชัย สิงห์ดา 4 2539 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๑๘๕ นางสาว ณัฐพร โชยจอหอ 9 2539 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๑๘๖ นางสาว เบญจวรรณ ตะสาริกา 3 2539 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๑๘๗ นางสาว ปาริชาติ ศรีอำไพ 8 2539 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๑๘๘ นางสาว รัชนีกร ศรีรักษ์ 2 2539 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๑๘๙ นางสาว อรพรรณ พิมลนอก 5 2539 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๑๙๐ นางสาว อริษา ชาวสวน 6 2539 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๑๙๑ นางสาว จิราวรรณ ยอดครบุรี 5 2539 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๑๙๒ นางสาว หฤทัย กุลบุตร 7 2539 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๑๙๓ นางสาว มลธิชา สูหา 3 2540 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๑๙๔ นาย วีระศักดิ์ วรรณปะเข 9 2540 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๑๙๕ นางสาว พรสุดา โคตรสมบัติ 12 2540 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๑๙๖ นางสาว อมรรัตน์ เพียงเกต 9 2540 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๑๙๗ นาย ธนพล วงศ์ศิริ 12 2540 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๑๙๘ นางสาว ชุติมา อินธิราช 11 2540 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๑๙๙ นาย ชโลธร ชัยชมภู 6 2540 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๒๐๐ นางสาว ทรรศนีย์ พัชนี 6 2540 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๒๐๑ นางสาว วาสนา แก้วฝ่ายนอก 8 2540 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๒๐๒ นางสาว ชญานิศ แก้วฝ่ายนอก 8 2540 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๒๐๓ นาย ภคพงษ์ ทัพอาสา 9 2540 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๒๐๔ นาย ธนพล อำไพวรพินิจ 3 2541 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๒๐๕ นางสาว ณัฐมณ พลเสนา 2 2541 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๒๐๖ นางสาว จันทร์จิรา การถาง 10 2541 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๒๐๗ นางสาว จันทกานต์ ดีสวน 4 2541 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๒๐๘ เด็กหญิง ปณิษา คำทองหลาง 4 2542 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๒๐๙ เด็กหญิง กุลธิดา ลาดบัวผัน 5 2542 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๒๑๐ เด็กหญิง ธัญญรัตน์ อาศัยเมือง 12 2542 โรงเรียนวัดประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๒๑๑ นางสาว จิราวรรณ นินทะสิงห์ 2 2541 โรงเรียนบ้านสระครก บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๒๑๒ นางสาว ณัฐณิชา สมอแข็ง 4 2541 โรงเรียนบ้านสระครก บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๒๑๓ นางสาว วารุณี พิชะนะชน 7 2541 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม บัวใหญ่ บัวใหญ่ ป่าประชาธรรมนิคม ด่านช้าง บัวใหญ่
นม ๖๖๕๖/๐๒๑๔ นาง ปณิตา ฝากเซียงซา 10 2516 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ในเมือง เมืองนครราชสีมา ป่าศรัทธารวม หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๒๑๕ นาย กันตพงศ์ พูนเกษม 12 2541 โรงเรียนบุญวัฒนา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา ป่าศรัทธารวม หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๒๑๖ นาย ตุลภัทร รัตตสุพร 7 2541 โรงเรียนบุญวัฒนา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา ป่าศรัทธารวม หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๒๑๗ นาย นิติพัฒน์ เรืองธนานุรักษ์ 10 2541 โรงเรียนบุญวัฒนา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา ป่าศรัทธารวม หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๒๑๘ นาย นิติรัตน์ บุญนิธิ 9 2541 โรงเรียนบุญวัฒนา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา ป่าศรัทธารวม หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๒๑๙ นาย ปณิธาน ชัยวงศ์ 9 2541 โรงเรียนบุญวัฒนา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา ป่าศรัทธารวม หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๒๒๐ นาย ปุญยวัจน์ สง่าปทุม 10 2541 โรงเรียนบุญวัฒนา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา ป่าศรัทธารวม หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๒๒๑ นาย จักรพงศ์ ดอนกลาง 6 2541 โรงเรียนบุญวัฒนา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา ป่าศรัทธารวม หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๒๒๒ เด็กชาย อดิเทพ ทานกระโทก 2 2542 โรงเรียนบุญวัฒนา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา ป่าศรัทธารวม หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๒๒๓ เด็กชาย อาณาจักร เดชสุภา 4 2542 โรงเรียนบุญวัฒนา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา ป่าศรัทธารวม หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๒๒๔ นางสาว ณัฐญา เลิศรัตนาวาที 5 2541 โรงเรียนบุญวัฒนา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา ป่าศรัทธารวม หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๒๒๕ เด็กหญิง นัทธมน แก้วไพฑูรย์ 4 2542 โรงเรียนบุญวัฒนา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา ป่าศรัทธารวม หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๒๒๖ เด็กชาย กรภัทร สว่างศรี 3 2542 โรงเรียนบุญวัฒนา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา ป่าศรัทธารวม หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๒๒๗ นาย ธิติวุฒิ สถาพรบำรุงเผ่า 8 2541 โรงเรียนบุญวัฒนา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา ป่าศรัทธารวม หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๒๒๘ นางสาว กนิษฐา มัดทองหลาง 10 2541 โรงเรียนบุญวัฒนา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา ป่าศรัทธารวม หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๒๒๙ นางสาว จินต์จุฑา หวายสันเทียะ 7 2541 โรงเรียนบุญวัฒนา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา ป่าศรัทธารวม หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๒๓๐ เด็กหญิง ดาริกา เวียงแก้ว 1 2542 โรงเรียนบุญวัฒนา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา ป่าศรัทธารวม หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๒๓๑ เด็กหญิง ปภาวรินท์ บุญมามอญ 3 2542 โรงเรียนบุญวัฒนา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา ป่าศรัทธารวม หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๒๓๒ นางสาว พิชญา อิทธิวิศวกุล 12 2541 โรงเรียนบุญวัฒนา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา ป่าศรัทธารวม หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๒๓๓ นางสาว ยี่จีน จาง 1 2539 โรงเรียนบุญวัฒนา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา ป่าศรัทธารวม หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๒๓๔ นางสาว ลักษิกา โมรัษเฐียร 9 2541 โรงเรียนบุญวัฒนา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา ป่าศรัทธารวม หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๒๓๕ เด็กหญิง สกาวรัตน์ มนัสกิจอัมพร 1 2542 โรงเรียนบุญวัฒนา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา ป่าศรัทธารวม หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๒๓๖ นางสาว สุกัญญา พุทธเสน 8 2541 โรงเรียนบุญวัฒนา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา ป่าศรัทธารวม หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๒๓๗ นาย ธนธรณ์ พลชนะ 8 2541 โรงเรียนบุญวัฒนา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา ป่าศรัทธารวม หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๒๓๘ เด็กหญิง สุวารินทร์ เพียรปรุ 1 2544 โรงเรียนบุญวัฒนา หัวทะเล เมืองนครราชสีมา ป่าศรัทธารวม หัวทะเล เมืองนครราชสีมา
นม ๖๖๕๖/๐๒๓๙ เด็กหญิง ดวงฤดี สาพิมาย 6 2544 โรงเรียนหนองพลวงพิทยา จักราช จักราช ป่าบ้านโคกพลวง จักราช จักราช
นม ๖๖๕๖/๐๒๔๐ เด็กชาย วัชระ ภูบาลชื่น 11 2554 โรงเรียนหนองพลวงพิทยา จักราช จักราช ป่าบ้านโคกพลวง จักราช จักราช
นม ๖๖๕๖/๐๒๔๑ เด็กชาย วินัย นากระโทก 5 2544 โรงเรียนหนองพลวงพิทยา จักราช จักราช ป่าบ้านโคกพลวง จักราช จักราช
นม ๖๖๕๖/๐๒๔๒ เด็กชาย อนุรักษ์ พูนศรี 12 2544 โรงเรียนหนองพลวงพิทยา จักราช จักราช ป่าบ้านโคกพลวง จักราช จักราช
นม ๖๖๕๖/๐๒๔๓ นางสาว เสาวลักษณ์ พลช่วย 7 2541 โรงเรียนบ้านหินโคน หินโคน จักราช ป่าบ้านโคกพลวง หินโคน จักราช
นม ๖๖๕๖/๐๒๔๔ นาย เสกข์ ชิณวงษ์ 8 2541 โรงเรียนบ้านหินโคน หินโคน จักราช ป่าบ้านโคกพลวง หินโคน จักราช
นม ๖๖๕๖/๐๒๔๕ เด็กหญิง วิภา คงโนนกอก 12 2542 โรงเรียนบ้านหินโคน หินโคน จักราช ป่าบ้านโคกพลวง หินโคน จักราช
นม ๖๖๕๖/๐๒๔๖ เด็กชาย ณัฐพล มีชัย 12 2543 โรงเรียนบ้านหินโคน หินโคน จักราช ป่าบ้านโคกพลวง หินโคน จักราช
นม ๖๖๕๖/๐๒๔๗ เด็กหญิง พรรนิสา คำวงษ์ศา 7 2543 โรงเรียนบ้านหินโคน หินโคน จักราช ป่าบ้านโคกพลวง หินโคน จักราช
นม ๖๖๕๖/๐๒๔๘ เด็กหญิง วลาวรรณ เรียบเรียง 9 2544 โรงเรียนบ้านหินโคน หินโคน จักราช ป่าบ้านโคกพลวง หินโคน จักราช
นม ๖๖๕๖/๐๒๔๙ เด็กชาย กฤษฎา รักบุญ 12 2544 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ทัพรั้ง พระทองคำ ตลุกผักไร พังเทียม พระทองคำ
นม ๖๖๕๖/๐๒๕๐ นาย อดิศักดิ์ ราศี 12 2539 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ทัพรั้ง พระทองคำ ตลุกผักไร พังเทียม พระทองคำ
นม ๖๖๕๖/๐๒๕๑ นาย ณัฐวุฒิ กังสันเทียะ 4 2539 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ทัพรั้ง พระทองคำ ตลุกผักไร พังเทียม พระทองคำ
นม ๖๖๕๖/๐๒๕๒ นาย วรเชษฐ์ ศรีจอมพล 8 2539 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ทัพรั้ง พระทองคำ ตลุกผักไร พังเทียม พระทองคำ
นม ๖๖๕๖/๐๒๕๓ เด็กหญิง นาตาชา เปี่ยมเพ็ง 6 2544 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ทัพรั้ง พระทองคำ ตลุกผักไร พังเทียม พระทองคำ
นม ๖๖๕๖/๐๒๕๔ เด็กหญิง ณัฏฐา หงษ์สำโรง 6 2544 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ทัพรั้ง พระทองคำ ตลุกผักไร พังเทียม พระทองคำ
นม ๖๖๕๖/๐๒๕๕ นางสาว กัญญารัตน์ ต้นวงศ์ 5 2539 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ทัพรั้ง พระทองคำ ตลุกผักไร พังเทียม พระทองคำ
นม ๖๖๕๖/๐๒๕๖ นางสาว พลอยไพลิน ไกรสันเทียะ 2 2539 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ทัพรั้ง พระทองคำ ตลุกผักไร พังเทียม พระทองคำ
นม ๖๖๕๖/๐๒๕๗ นางสาว นฤทัย มูลสันเทียะ 6 2539 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ทัพรั้ง พระทองคำ ตลุกผักไร พังเทียม พระทองคำ
นม ๖๖๕๖/๐๒๕๘ นางสาว โศภนิศ อุเทนสุด 11 2539 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ทัพรั้ง พระทองคำ ตลุกผักไร พังเทียม พระทองคำ
นม ๖๖๕๖/๐๒๕๙ นางสาว อัญมณี เณรชู 5 2539 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ทัพรั้ง พระทองคำ ตลุกผักไร พังเทียม พระทองคำ
นม ๖๖๕๖/๐๒๖๐ นางสาว ศิริวรรณ มีชำนาญ 12 2539 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ทัพรั้ง พระทองคำ ตลุกผักไร พังเทียม พระทองคำ
นม ๖๖๕๖/๐๒๖๑ นางสาว สุณิสา พิงสันเทียะ 7 2539 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ทัพรั้ง พระทองคำ ตลุกผักไร พังเทียม พระทองคำ
นม ๖๖๕๖/๐๒๖๒ นางสาว ศิริพร ขวัญสันเทียะ 8 2539 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ทัพรั้ง พระทองคำ ตลุกผักไร พังเทียม พระทองคำ
นม ๖๖๕๖/๐๒๖๓ นาย โกวิท พูนหนองแวง 12 2539 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ทัพรั้ง พระทองคำ ตลุกผักไร พังเทียม พระทองคำ
นม ๖๖๕๖/๐๒๖๔ นางสาว เบญญา เทพังเทียม 12 2539 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ทัพรั้ง พระทองคำ ตลุกผักไร พังเทียม พระทองคำ
นม ๖๖๕๖/๐๒๖๕ นางสาว ศิริพร ใจสูงเนิน 11 2539 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ทัพรั้ง พระทองคำ ตลุกผักไร พังเทียม พระทองคำ
นม ๖๖๕๖/๐๒๖๖ นางสาว อรวรรณ ศรอินทร์ 5 2539 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ทัพรั้ง พระทองคำ ตลุกผักไร พังเทียม พระทองคำ
นม ๖๖๕๖/๐๒๖๗ นางสาว ปฐมาวดี ขวัญสันเทียะ 7 2539 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ทัพรั้ง พระทองคำ ตลุกผักไร พังเทียม พระทองคำ
นม ๖๖๕๖/๐๒๖๘ นางสาว พิมพ์ใจ เชิดชู 8 2539 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ทัพรั้ง พระทองคำ ตลุกผักไร พังเทียม พระทองคำ
นม ๖๖๕๖/๐๒๖๙ นางสาว อาทิตญา ตันนอก 12 2539 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ทัพรั้ง พระทองคำ ตลุกผักไร พังเทียม พระทองคำ
นม ๖๖๕๖/๐๒๗๐ นางสาว ยุพา แปสันเทียะ 6 2539 โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) ทัพรั้ง พระทองคำ ตลุกผักไร พังเทียม พระทองคำ

สำนักเรียน คณะจังหวัดชัยภูมิ (ธ)
ส่งสอบ ๓๐๖ คน ขาดสอบ ๑๘๗ คน คงสอบ ๑๑๙ คน สอบได้ ๙๒ คน สอบตก ๒๗ คน
ชย ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นางสาว รณีญา บึงอ้อ 2540 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ นาฝาย เมืองชัยภูมิ ป่าบ้านพลัง นาฝาย เมืองชัยภูมิ
ชย ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นางสาว พัชรพร ไผ่ทอง 2540 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ นาฝาย เมืองชัยภูมิ ป่าบ้านพลัง นาฝาย เมืองชัยภูมิ
ชย ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นางสาว ชนิสรา มาตรไตร 2540 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ นาฝาย เมืองชัยภูมิ ป่าบ้านพลัง นาฝาย เมืองชัยภูมิ
ชย ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นางสาว ภิญญาพัชร์ พิสุทธิ์ธราสิน 2541 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ นาฝาย เมืองชัยภูมิ ป่าบ้านพลัง นาฝาย เมืองชัยภูมิ
ชย ๖๖๕๖/๐๐๐๕ เด็กหญิง กัลยารัตน์ อื้อชัยตระกูล 2542 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ นาฝาย เมืองชัยภูมิ ป่าบ้านพลัง นาฝาย เมืองชัยภูมิ
ชย ๖๖๕๖/๐๐๐๖ เด็กหญิง หทัยกาญจน์ ประภาร 2542 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ นาฝาย เมืองชัยภูมิ ป่าบ้านพลัง นาฝาย เมืองชัยภูมิ
ชย ๖๖๕๖/๐๐๐๗ นางสาว นวลนภา โชติประทุม 2538 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ในเมือง เมืองชัยภูมิ ป่าบ้านพลัง นาฝาย เมืองชัยภูมิ
ชย ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นาย ไกรวิชญ์ ยอดท่าหว้า 2539 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ในเมือง เมืองชัยภูมิ ป่าบ้านพลัง นาฝาย เมืองชัยภูมิ
ชย ๖๖๕๖/๐๐๐๙ นาย พิทักษ์พงศ์ ผ่องใส 2539 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ในเมือง เมืองชัยภูมิ ป่าบ้านพลัง นาฝาย เมืองชัยภูมิ
ชย ๖๖๕๖/๐๐๑๐ นาย กิตติศักดิ์ ก้อนมณี 2540 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ในเมือง เมืองชัยภูมิ ป่าบ้านพลัง นาฝาย เมืองชัยภูมิ
ชย ๖๖๕๖/๐๐๑๑ นาย จิรวัฒน์ พิพัฒน์วชิรา 2540 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ในเมือง เมืองชัยภูมิ ป่าบ้านพลัง นาฝาย เมืองชัยภูมิ
ชย ๖๖๕๖/๐๐๑๒ นาย เกียรติศักดิ์ ติดชัยภูมิ 2540 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ในเมือง เมืองชัยภูมิ ป่าบ้านพลัง นาฝาย เมืองชัยภูมิ
ชย ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นาย ณัฐกิตติ์ จันทะวงศ์ 2540 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ในเมือง เมืองชัยภูมิ ป่าบ้านพลัง นาฝาย เมืองชัยภูมิ
ชย ๖๖๕๖/๐๐๑๔ นาย สุรชัย อันทะโย 2540 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ในเมือง เมืองชัยภูมิ ป่าบ้านพลัง นาฝาย เมืองชัยภูมิ
ชย ๖๖๕๖/๐๐๑๕ นาย อภินันท์ ธงทอง 2540 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ในเมือง เมืองชัยภูมิ ป่าบ้านพลัง นาฝาย เมืองชัยภูมิ
ชย ๖๖๕๖/๐๐๑๖ นาย นนทวัฒน์ กุลโคก 2540 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ในเมือง เมืองชัยภูมิ ป่าบ้านพลัง นาฝาย เมืองชัยภูมิ
ชย ๖๖๕๖/๐๐๑๗ นาย อภิสิทธิ์ ฐานวิเศษ 2540 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ในเมือง เมืองชัยภูมิ ป่าบ้านพลัง นาฝาย เมืองชัยภูมิ
ชย ๖๖๕๖/๐๐๑๘ นาย พงศ์ปณต ผลสนอง 2540 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ในเมือง เมืองชัยภูมิ ป่าบ้านพลัง นาฝาย เมืองชัยภูมิ
ชย ๖๖๕๖/๐๐๑๙ นาย พงศธร เชาวลิตกิจกุศล 2540 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ในเมือง เมืองชัยภูมิ ป่าบ้านพลัง นาฝาย เมืองชัยภูมิ
ชย ๖๖๕๖/๐๐๒๐ นาย พิภพธงชัย เต็งชัยภูมิ 2540 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ในเมือง เมืองชัยภูมิ ป่าบ้านพลัง นาฝาย เมืองชัยภูมิ
ชย ๖๖๕๖/๐๐๒๑ นางสาว ธัญรัตน์ อาจประจักษ์ 2540 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ในเมือง เมืองชัยภูมิ ป่าบ้านพลัง นาฝาย เมืองชัยภูมิ
ชย ๖๖๕๖/๐๐๒๒ นางสาว ธัญญรัตน์ คำแสน 2540 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ในเมือง เมืองชัยภูมิ ป่าบ้านพลัง นาฝาย เมืองชัยภูมิ
ชย ๖๖๕๖/๐๐๒๓ นางสาว กนกวรรณ ค้ำยาง 2540 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ในเมือง เมืองชัยภูมิ ป่าบ้านพลัง นาฝาย เมืองชัยภูมิ
ชย ๖๖๕๖/๐๐๒๔ นางสาว นุชนาฏ ตวนชัยภูมิ 2540 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ในเมือง เมืองชัยภูมิ ป่าบ้านพลัง นาฝาย เมืองชัยภูมิ
ชย ๖๖๕๖/๐๐๒๕ เด็กชาย จักริน โชคบัณฑิต 12 2543 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพล บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๒๖ เด็กชาย ธานนท์ คมสหาย 2 2544 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพล บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๒๗ เด็กชาย ศักรินทร์ อนันเต่า 2 2544 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพล บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๒๘ เด็กชาย วรวุฒิ หวานอารมณ์ 6 2544 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพล บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๒๙ เด็กชาย ณัฐพล พลสงคราม 9 2544 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพล บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๓๐ เด็กชาย อรรถชัย โชคบัณฑิต 9 2544 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพล บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๓๑ เด็กชาย ธนอัฑฒ์ โชคบัณฑิต 10 2544 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพล บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๓๒ เด็กชาย ชัยรัตน์ ชนชี 11 2544 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพล บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๓๓ เด็กชาย ปารเมศ ชำนาญพล 5 2544 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพล บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๓๔ เด็กหญิง สุพัตตรา แพ่งสภา 9 2543 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพล บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๓๕ เด็กหญิง อัจฉราภรณ์ ชำนาญพล 12 2543 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพล บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๓๖ เด็กหญิง ปิยฉัตร นิลไสล 1 2543 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพล บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๓๗ เด็กหญิง อรณี นิลไสล 1 2543 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพล บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๓๘ เด็กหญิง จิราภรณ์ ยอดกระโทก 7 2543 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพล บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๓๙ เด็กหญิง วิชุดา ละครพล 1 2544 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพล บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๔๐ เด็กหญิง ศิริวรรณ พลสวัสดิ์ 3 2544 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพล บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๔๑ เด็กหญิง กัญญารัตน์ อุปถัมภ์ 6 2544 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพล บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๔๒ เด็กหญิง กัญยารัตน์ เสมาเพชร 7 2544 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพล บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๔๓ เด็กหญิง รัชนก ตรีสันเทียะ 8 2544 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพล บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๔๔ เด็กหญิง มัลลิกา มาศนอก 9 2544 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพล บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๔๕ เด็กหญิง ญาสุมินทร์ อนันเต่า 10 2544 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพล บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๔๖ เด็กหญิง ธนัชชา โชคบัณฑิต 10 2544 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพล บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๔๗ เด็กหญิง ศิริรัตน์ โชคบัณฑิต 10 2544 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพล บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๔๘ เด็กหญิง อารียา คำเวียง 10 2544 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพล บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๔๙ เด็กหญิง เฟื้องฟ้า จุลยะโชค 12 2544 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพล บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๕๐ เด็กชาย อดิศักดิ์ โพธิ์สันเทียะ 5 2543 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ หนองคู บ้านแท่น ชัยยางคำ หนองคู บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๕๑ เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ศีลธรรม 2 2545 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ หนองคู บ้านแท่น ชัยยางคำ หนองคู บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๕๒ เด็กชาย คุณากร ชำนาญ 2 2543 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ หนองคู บ้านแท่น ชัยยางคำ หนองคู บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๕๓ เด็กชาย บุรินทร์ เจือจันทร์ 4 2543 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ หนองคู บ้านแท่น ชัยยางคำ หนองคู บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๕๔ เด็กชาย จีรวัฒน์ พื้นดอนเค็ง 2 2543 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ หนองคู บ้านแท่น ชัยยางคำ หนองคู บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๕๕ เด็กหญิง สุปราณี โชคบัณฑิต 4 2543 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ หนองคู บ้านแท่น ชัยยางคำ หนองคู บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๕๖ เด็กหญิง สุทธิดา พลนิกร 9 2544 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ หนองคู บ้านแท่น ชัยยางคำ หนองคู บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๕๗ เด็กหญิง กาญจณาภรณ์ กองนาง 10 2545 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ หนองคู บ้านแท่น ชัยยางคำ หนองคู บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๕๘ เด็กชาย ต้นตระกานต์ แสนเลิศ 4 2543 โรงเรียนบ้านหนองคู หนองคู บ้านแท่น ชัยชมภู หนองคู บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๕๙ เด็กชาย สัญญา ชานนท์ตรี 3 2543 โรงเรียนบ้านหนองคู หนองคู บ้านแท่น ชัยชมภู หนองคู บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๖๐ เด็กหญิง ปิยยะฉัตร ลาอ่อน 9 2543 โรงเรียนบ้านหนองคู หนองคู บ้านแท่น ชัยชมภู หนองคู บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๖๑ เด็กหญิง กิตติญา กงไทย 9 2543 โรงเรียนบ้านหนองคู หนองคู บ้านแท่น ชัยชมภู หนองคู บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๖๒ เด็กหญิง ณลินี ชำนาญ 4 2543 โรงเรียนบ้านหนองคู หนองคู บ้านแท่น ชัยชมภู หนองคู บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๖๓ เด็กหญิง พรศิริ พงษ์สระพัง 8 2544 โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ หนองคู บ้านแท่น ชัยชนะ หนองคู บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๖๔ เด็กชาย จิตกร น้อยสุริยวงศ์ 3 2544 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพร บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๖๕ เด็กชาย ศุภากร พื้นหินลาด 4 2544 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพร บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๖๖ เด็กชาย ปองชัย เสริมศรี 6 2544 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพร บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๖๗ เด็กชาย วุฒิชัย นารี 9 2544 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพร บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๖๘ เด็กหญิง ภาวิณี วิระสอน 10 2544 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพร บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๖๙ เด็กหญิง รุ่งนภา ชนชี 11 2544 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพร บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๗๐ เด็กชาย อนุเทพ พื้นหินลาด 7 2544 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพร บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๗๑ เด็กหญิง สุพัตรา สิงห์โนนอด 10 2545 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพร บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๗๒ เด็กชาย นาธาน อุปถัมภ์ 4 2545 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพร บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๗๓ เด็กชาย ทัดทนา ฟ้องเสียง 9 2545 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพร บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๗๔ เด็กหญิง สุจินดา บุญเกิด 8 2545 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพร บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๗๕ เด็กหญิง ทานตะวัน ชำนาญ 4 2545 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพร บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๗๖ เด็กหญิง จุไรรัตน์ ศรีสิทธิ์ 2 2545 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพร บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๗๗ เด็กหญิง มัลลิกา เกมชัยภูมิ 5 2545 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพร บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๗๘ เด็กหญิง แน๊ทริกา ปัตพี 8 2545 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพร บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๗๙ เด็กหญิง อนุธิดา พั้วเหล็ก 12 2544 โรงเรียนดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพร บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๘๐ เด็กหญิง อรุณรัตน์ ปัตพี 10 2544 โรงเรียนดอนขิงแคงเหล่าน้อย บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพร บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๘๑ เด็กชาย ณัชพล รัตน์นุ่มน้อย 5 2544 โรงเรียนสะเดาหนองไผ่ บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพร บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๘๒ เด็กหญิง สุภธิดา เมืองสนธ์ 12 2544 โรงเรียนสะเดาหนองไผ่ บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพร บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๘๓ เด็กหญิง จารุวรรณ ชำนาญ 6 2544 โรงเรียนสะเดาหนองไผ่ บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพร บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๘๔ เด็กหญิง จิราภรณ์ เมืองแพน 4 2544 โรงเรียนสะเดาหนองไผ่ บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพร บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๘๕ เด็กหญิง แขสุภา มาตร์นอก 3 2544 โรงเรียนสะเดาหนองไผ่ บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพร บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๘๖ เด็กหญิง อัญชลี เดชโมรา 5 2544 โรงเรียนสะเดาหนองไผ่ บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพร บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๘๗ เด็กหญิง อภิญญา อนันเต่า 12 2545 โรงเรียนสะเดาหนองไผ่ บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพร บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๘๘ เด็กหญิง ฐิติมา เทวินสืบ 9 2544 โรงเรียนบ้านวังหิน บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพร บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๘๙ เด็กหญิง กมลวรรณ ตะโหนด 4 2545 โรงเรียนบ้านวังหิน บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยชุมพร บ้านเต่า บ้านแท่น
ชย ๖๖๕๖/๐๐๙๐ เด็กหญิง สุติมา งอกเงิน 7 2544 โรงเรียนบ้านห้วย หนองโดน จัตุรัส ป่าสำราญจิต บ้านชวน บำเหน็จณรงค์
ชย ๖๖๕๖/๐๐๙๑ นาง จรัสศรี อินทนาชัย 12 2500 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ป่าสำราญจิต บ้านชวน บำเหน็จณรงค์
ชย ๖๖๕๖/๐๐๙๒ นางสาว ศศิญากรณ์ ทวีบุญ 12 2515 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ป่าสำราญจิต บ้านชวน บำเหน็จณรงค์

สำนักเรียน คณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธ)
ส่งสอบ ๑๖๐ คน ขาดสอบ ๑๐๒ คน คงสอบ ๕๘ คน สอบได้ ๕๔ คน สอบตก ๔ คน
บร ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นาย เฉลิมศักดิ์ อุตมะ 8 2540 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นางสาว ไอยรา ซึ่งสมณุกุล 6 2541 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นาย อรรถพล กาหลง 8 2541 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นางสาว กนกวรรณ แก้วจันทร์ 9 2541 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นางสาว คุลิกา แซ่จึง 10 2541 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นางสาว ชนกพร มุ่งดี 10 2541 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๐๗ นางสาว นิชาดา ไชยบุบผา 4 2541 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นางสาว ประภัสสร วรรณศิริวัฒนา 5 2541 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๐๙ นางสาว พรรวี ไชยศรีรัมย์ 8 2541 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๑๐ นางสาว อนัญญา หล้าล้ำ 9 2541 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๑๑ นางสาว อารีรัตน์ นิราชโศก 5 2541 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๑๒ นาย จีรทีป ขำเลิศ 10 2541 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นาย เจษฎา เอื้ออรรถการุณ 3 2541 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๑๔ นาย ชาตรี ขันเสน 10 2541 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๑๕ นาย ณัฐพงษ์ ศรีสมพร 3 2541 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๑๖ นาย ตุลา ภูมิผิว 10 2540 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๑๗ นาย ธงชัย บำเพ็ง 11 2541 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๑๘ เด็กชาย ธนรัฐ ปานนาค 5 2542 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๑๙ เด็กชาย ธนวัฒน์ พลสง 3 2542 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๒๐ เด็กชาย ธีระ ขอเอิบกลาง 1 2542 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๒๑ เด็กชาย นเชนทร์ อำมาตย์โท 2 2542 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๒๒ นาย พนธกร จีนประโคน 11 2541 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๒๓ เด็กชาย วราเทพ คู่โนรัมย์ 2 2542 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๒๔ เด็กชาย วัชรากร นุชาญรัมย์ 4 2542 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๒๕ เด็กชาย วิทวัส แจ่มแจ้ง 2 2542 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๒๖ นาย ศุภกิจ ตองติดรัมย์ 10 2541 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๒๗ นาย สิวะ แก้วอรสาน 5 2541 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๒๘ เด็กชาย สุเพ็ชร รักษา 5 2542 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๒๙ เด็กชาย สุรธัช เกลี้ยงไธสง 3 2542 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๓๐ เด็กชาย สุรเชษฐ์ วงศาพรหม 4 2542 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๓๑ เด็กชาย อชิตพล เกตุแสง 1 2542 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๓๒ เด็กชาย เอกพล เกรัมย์ 1 2542 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๓๓ นางสาว กรวรรณ ปิยธราสิริ 4 2541 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๓๔ นางสาว กรองกาญจน์ คูสุวรรณกิจ 7 2541 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๓๕ นางสาว กุลนันท์ สุขอนันต์ 12 2541 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๓๖ นางสาว จิรัชญา ตั้งประโคน 10 2541 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๓๗ เด็กหญิง จุฬารัตน์ อินทะนิล 2 2542 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๓๘ นางสาว จุฬาลักษณ์ ฉลูรัมย์ 11 2541 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๓๙ นางสาว ชมพูนุท เหลืองชัยศรี 12 2541 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๔๐ เด็กหญิง ชรินรัตน์ คะเลารัมย์ 7 2542 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๔๑ เด็กหญิง ธิติยา สีมะโรง 3 2542 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๔๒ เด็กหญิง บุษราพร พรหมพิลา 2 2542 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๔๓ เด็กหญิง ปานชีวา ใจกล้า 3 2542 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๔๔ เด็กหญิง ปิ่นญาดา ปัญญารัมย์ 1 2542 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๔๕ เด็กหญิง พรนรินทร์ คำใจ 7 2542 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๔๖ เด็กหญิง ศิริประกาย ปิดความลับ 5 2542 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๔๗ เด็กหญิง สิรฎา จารัตน์ 5 2542 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๔๘ นางสาว เสาวลักษณ์ เพชรใส 8 2541 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๔๙ เด็กหญิง อภิญญา ศรไพบูลย์ 4 2542 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๕๐ เด็กหญิง อรติญา ชิณเทศ 5 2542 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๕๑ นางสาว อรนุช เชือกรัมย์ 5 2541 โรงเรียนเทศบาล ๑ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ ทุ่งโพธิ์ อิสาน เมืองบุรีรัมย์
บร ๖๖๕๖/๐๐๕๒ นางสาว รัตนา สังสิทธิ์ 7 2539 วัดป่าบ้านปลาย กันทรารมย์ กระสัง ป่าบ้านปลาย กันทรารมย์ กระสัง
บร ๖๖๕๖/๐๐๕๓ นาง ทัศนีย์ สีหาบุญมาก 4 2519 โรงเรียนสตึก นิคม สตึก ป่าสตึกพัฒนา นิคม สตึก
บร ๖๖๕๖/๐๐๕๔ นาย เวทิส พันธโคตร 10 2496 โรงเรียนสตึก นิคม สตึก ป่าสตึกพัฒนา นิคม สตึก

สำนักเรียน คณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
ส่งสอบ ๒๔๑ คน ขาดสอบ ๔๑ คน คงสอบ ๒๐๐ คน สอบได้ ๑๑๘ คน สอบตก ๘๒ คน
สร ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นางสาว ทิพปภาพร โชคธนตรัย 7 2506 วัดบูรพาราม ในเมือง เมืองสุรินทร์ บูรพาราม ในเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๐๒ เด็กหญิง กรพินธ์ แก้วเลิศ 9 2542 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๐๓ เด็กชาย คีรี ปิ่นประดับ 6 2542 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๐๔ เด็กหญิง บุษบา จานแก้ว 2 2542 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๐๕ เด็กหญิง สิริญา โสภิณ 2 2543 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๐๖ เด็กหญิง อาทิตยา ทุนาบาน 8 2542 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๐๗ เด็กหญิง อาทิตยา สะปะ 4 2544 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นาย เมธาสิทธิ์ นุโยค 12 2540 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๐๙ นาย ยุทธนา ธุรานุช 2 2541 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๑๐ นางสาว กรรณิการ์ ศรีงาม 6 2541 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๑๑ นางสาว เบญจมาศ ขยันดี 6 2541 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๑๒ นางสาว สายสมร กงทอง 6 2541 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นาย ภัทรพงษ์ ไชยมาต 8 2541 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๑๔ นางสาว ปริยาวัตร แสงกระโทก 9 2541 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๑๕ นางสาว เกตุแก้ว วงษ์สว่าง 9 2541 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๑๖ นางสาว พรชนก ปรากฏรัตน์ 11 2541 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๑๗ นางสาว มลฤดี คงถือมั่น 11 2541 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๑๘ นางสาว วันเพ็ญ โพธิ์คำ 11 2541 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๑๙ นางสาว ปนัดดา สุขพร้อม 12 2541 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๒๐ เด็กหญิง กิตติกานต์ อินทร์หอม 2 2542 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๒๑ เด็กหญิง สรวีย์ กองพร 2 2542 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๒๒ เด็กหญิง เสาวลักษณ์ สีชมพู 4 2542 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๒๓ เด็กหญิง ธนารีย์ สีชมพู 5 2542 โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๒๔ นาย อณุทัช คงทน วัดป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๒๕ นาย เขมณัฐ โสภา 6 2513 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๒๖ นาย เติมพงษ์ โสมเกษตรินทร์ วัดป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๒๗ นาง ศรีวิไล กิ่งแก้ว 2 2505 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๒๘ นางสาว สุกัญญา เดชฤทธิ์ 10 2510 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๒๙ นาง สายเพชร พวงยี่โถ 5 2512 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๓๐ นาง ดวงแข บริบูรณ์ 5 2514 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๓๑ นาง จินดา สาคเรศ 7 2517 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๓๒ นาง วรรณี สุขจุ้ย 6 2517 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๓๓ นางสาว มณฑิตา สายชุมดี 1 2518 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๓๔ นางสาว ธนกมล ทองคำบุตร 4 2520 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๓๕ นาง รัศมี ไชยทอง 4 2523 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๓๖ นางสาว วจี ลิ้มวาทะรส 6 2530 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๓๗ นางสาว คำนึง ไหมทอง 12 2527 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๓๘ นาง ฉัตรวิลัย เกิดสาระแก้ว 3 2509 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๓๙ เด็กหญิง น้ำทิพย์ ประดับศิริพรหม 10 2542 โรงเรียนบ้านจันรม ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๔๐ เด็กหญิง ภัทรสุดา สารเพชร 12 2543 โรงเรียนบ้านจันรม ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๔๑ นางสาว สุจิตรา ทองหล่อ 6 2541 โรงเรียนบ้านจันรม ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๔๒ นางสาว อรทัย สังข์ลาย 5 2541 โรงเรียนบ้านจันรม ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๔๓ นางสาว อาทิตติยา บรรดาดี 7 2541 โรงเรียนบ้านจันรม ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๔๔ นาย อานนท์ สารเพชร 10 2541 โรงเรียนบ้านจันรม ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ ป่าโยธาประสิทธิ์ นอกเมือง เมืองสุรินทร์
สร ๖๖๕๖/๐๐๔๕ เด็กชาย จักราวุธ ทองลาด 10 2542 โรงเรียนบ้านโอทะลัน จรัส บัวเชด เขาศาลาอดุลฐานะจาโร จรัส บัวเชด
สร ๖๖๕๖/๐๐๔๖ เด็กหญิง กรกนก สุขเต็ม 12 2542 โรงเรียนบ้านโอทะลัน จรัส บัวเชด เขาศาลาอดุลฐานะจาโร จรัส บัวเชด
สร ๖๖๕๖/๐๐๔๗ เด็กหญิง เจนจิดา อำภา 11 2542 โรงเรียนบ้านโอทะลัน จรัส บัวเชด เขาศาลาอดุลฐานะจาโร จรัส บัวเชด
สร ๖๖๕๖/๐๐๔๘ เด็กหญิง พวงชมพู ดวงอินทร์ 7 2542 โรงเรียนบ้านโอทะลัน จรัส บัวเชด เขาศาลาอดุลฐานะจาโร จรัส บัวเชด
สร ๖๖๕๖/๐๐๔๙ เด็กชาย อำนาจ จารัตน์ 11 2543 โรงเรียนบ้านโอทะลัน จรัส บัวเชด เขาศาลาอดุลฐานะจาโร จรัส บัวเชด
สร ๖๖๕๖/๐๐๕๐ เด็กหญิง กัญญารัตน์ หมึกสี 9 2543 โรงเรียนบ้านโอทะลัน จรัส บัวเชด เขาศาลาอดุลฐานะจาโร จรัส บัวเชด
สร ๖๖๕๖/๐๐๕๑ เด็กหญิง กาญจนา สมงาม 3 2543 โรงเรียนบ้านโอทะลัน จรัส บัวเชด เขาศาลาอดุลฐานะจาโร จรัส บัวเชด
สร ๖๖๕๖/๐๐๕๒ เด็กหญิง ศิกา ผิวนวล 7 2543 โรงเรียนบ้านโอทะลัน จรัส บัวเชด เขาศาลาอดุลฐานะจาโร จรัส บัวเชด
สร ๖๖๕๖/๐๐๕๓ เด็กหญิง สุดารัตน์ พรมงาม 2 2543 โรงเรียนบ้านโอทะลัน จรัส บัวเชด เขาศาลาอดุลฐานะจาโร จรัส บัวเชด
สร ๖๖๕๖/๐๐๕๔ นางสาว กนิษฐา ประประโคน 10 2540 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน ปราสาท วรรณวราราม ทุ่งมน ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๕๕ นางสาว จริยา ล้อมนาค 7 2540 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน ปราสาท วรรณวราราม ทุ่งมน ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๕๖ นางสาว จันทินี หงส์สูง 7 2540 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน ปราสาท วรรณวราราม ทุ่งมน ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๕๗ นางสาว ชิดชนก สุระสร 8 2540 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน ปราสาท วรรณวราราม ทุ่งมน ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๕๘ นาย ธีรศักดิ์ ชาวเมืองดี 4 2541 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน ปราสาท วรรณวราราม ทุ่งมน ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๕๙ นางสาว นวลนภา บูราณศรี 6 2540 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน ปราสาท วรรณวราราม ทุ่งมน ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๖๐ นาย บุญทวี กระจายแก้ว 8 2539 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน ปราสาท วรรณวราราม ทุ่งมน ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๖๑ นางสาว ปวีณา เสร็จประสงค์ 3 2541 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน ปราสาท วรรณวราราม ทุ่งมน ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๖๒ นางสาว มาลัย ใจทอง 2 2540 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน ปราสาท วรรณวราราม ทุ่งมน ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๖๓ นางสาว วันวิสา ทรงสมมี 2 2540 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน ปราสาท วรรณวราราม ทุ่งมน ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๖๔ นางสาว ศศิธร แน่นหนา 12 2539 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน ปราสาท วรรณวราราม ทุ่งมน ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๖๕ นางสาว สาวิตรี ทรงสีสด 2 2540 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน ปราสาท วรรณวราราม ทุ่งมน ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๖๖ นางสาว สุธิดา ชื่นชมยิ่ง 8 2540 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน ปราสาท วรรณวราราม ทุ่งมน ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๖๗ นางสาว สุนทรี ล้อมนาค 8 2539 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน ปราสาท วรรณวราราม ทุ่งมน ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๖๘ นางสาว สุรีรัตน์ ดีตลอด 4 2539 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน ปราสาท วรรณวราราม ทุ่งมน ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๖๙ นางสาว อรสา เฉลียวไว 3 2540 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน ปราสาท วรรณวราราม ทุ่งมน ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๗๐ นางสาว อรอุมา ล้อมนาค 8 2540 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน ปราสาท วรรณวราราม ทุ่งมน ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๗๑ นางสาว อารียา จบหล้า 9 2539 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ทุ่งมน ปราสาท วรรณวราราม ทุ่งมน ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๗๒ เด็กหญิง ณัฐริกา ยามสงคราม 2 2543 โรงเรียนบ้านตาเสาะ กังแอน ปราสาท วรรณวราราม กังแอน ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๗๓ เด็กหญิง นุสิตา สนธิวา 12 2543 โรงเรียนบ้านตาเสาะ กังแอน ปราสาท วรรณวราราม กังแอน ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๗๔ เด็กชาย ธาราดล สนธิวา 11 2542 โรงเรียนบ้านตาเสาะ กังแอน ปราสาท วรรณวราราม กังแอน ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๗๕ นาย กำชัย ใจกล้า 6 2541 โรงเรียนบ้านโคกทม โคกยาง ปราสาท โคกทมบรมจินดา โคกยาง ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๗๖ นาย กิตติศักดิ์ เอี่ยมสะอาด 12 2541 โรงเรียนบ้านโคกทม โคกยาง ปราสาท โคกทมบรมจินดา โคกยาง ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๗๗ นาย จิรกิตติ์ ยิ้มชื่น 3 2541 โรงเรียนบ้านโคกทม โคกยาง ปราสาท โคกทมบรมจินดา โคกยาง ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๗๘ นาย ชัยวัฒน์ วงศ์ต่าย 1 2540 โรงเรียนบ้านโคกทม โคกยาง ปราสาท โคกทมบรมจินดา โคกยาง ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๗๙ นาย ชัยวัฒน์ หายโศรก 9 2540 โรงเรียนบ้านโคกทม โคกยาง ปราสาท โคกทมบรมจินดา โคกยาง ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๘๐ นางสาว ญาสุมินทร์ ไตรพรม 8 2541 โรงเรียนบ้านโคกทม โคกยาง ปราสาท โคกทมบรมจินดา โคกยาง ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๘๑ นางสาว นฤมล ชูชื่นพรหม 12 2541 โรงเรียนบ้านโคกทม โคกยาง ปราสาท โคกทมบรมจินดา โคกยาง ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๘๒ นางสาว นุรินทร์ มะลิซ้อน 6 2541 โรงเรียนบ้านโคกทม โคกยาง ปราสาท โคกทมบรมจินดา โคกยาง ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๘๓ นางสาว ปนิดา พูนสวัสดิ์ 5 2540 โรงเรียนบ้านโคกทม โคกยาง ปราสาท โคกทมบรมจินดา โคกยาง ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๘๔ นาย ปรเมศร์ พูนสวัสดิ์ 1 2540 โรงเรียนบ้านโคกทม โคกยาง ปราสาท โคกทมบรมจินดา โคกยาง ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๘๕ นางสาว พัชชรี เจาะดี 3 2540 โรงเรียนบ้านโคกทม โคกยาง ปราสาท โคกทมบรมจินดา โคกยาง ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๘๖ นางสาว ไพรินทร์ คันธสรณ์ 11 2541 โรงเรียนบ้านโคกทม โคกยาง ปราสาท โคกทมบรมจินดา โคกยาง ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๘๗ นางสาว ภัทราภรณ์ เสาวลัย 11 2541 โรงเรียนบ้านโคกทม โคกยาง ปราสาท โคกทมบรมจินดา โคกยาง ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๘๘ นาย ภาสกร ไผ่แก้ว 3 2541 โรงเรียนบ้านโคกทม โคกยาง ปราสาท โคกทมบรมจินดา โคกยาง ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๘๙ นางสาว มีนา แก้วเรือง 3 2540 โรงเรียนบ้านโคกทม โคกยาง ปราสาท โคกทมบรมจินดา โคกยาง ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๙๐ นางสาว เมธิณี คงทอง 1 2541 โรงเรียนบ้านโคกทม โคกยาง ปราสาท โคกทมบรมจินดา โคกยาง ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๙๑ นางสาว โยธกา เหมาะตัว 11 2540 โรงเรียนบ้านโคกทม โคกยาง ปราสาท โคกทมบรมจินดา โคกยาง ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๙๒ นางสาว สกุณา จันทร์ปรุง 5 2540 โรงเรียนบ้านโคกทม โคกยาง ปราสาท โคกทมบรมจินดา โคกยาง ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๙๓ นางสาว สุดารัตน์ วันโชค 9 2541 โรงเรียนบ้านโคกทม โคกยาง ปราสาท โคกทมบรมจินดา โคกยาง ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๙๔ นาย สุทาเทพ ยิ้มชื่น 3 2540 โรงเรียนบ้านโคกทม โคกยาง ปราสาท โคกทมบรมจินดา โคกยาง ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๙๕ นางสาว อมรรัตน์ แซ่ตัน 10 2541 โรงเรียนบ้านโคกทม โคกยาง ปราสาท โคกทมบรมจินดา โคกยาง ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๙๖ นาย อำนาจ บุญเสร็จ 4 2540 โรงเรียนบ้านโคกทม โคกยาง ปราสาท โคกทมบรมจินดา โคกยาง ปราสาท
สร ๖๖๕๖/๐๐๙๗ นางสาว สายชล พรมประศรี 3 2538 โรงเรียนแนงมุดวิทยา แนงมุด กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ บักได พนมดงรัก
สร ๖๖๕๖/๐๐๙๘ นางสาว สมหมาย สุระเกษ 5 2540 โรงเรียนแนงมุดวิทยา แนงมุด กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ บักได พนมดงรัก
สร ๖๖๕๖/๐๐๙๙ นางสาว สุดารัตน์ ปิยะไพร 11 2540 โรงเรียนแนงมุดวิทยา แนงมุด กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ บักได พนมดงรัก
สร ๖๖๕๖/๐๑๐๐ นาย วุฒิชัย สุพรรณ 7 2541 โรงเรียนแนงมุดวิทยา แนงมุด กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ บักได พนมดงรัก
สร ๖๖๕๖/๐๑๐๑ นางสาว กนกวรรณ สังสมานันท์ 9 2541 โรงเรียนแนงมุดวิทยา แนงมุด กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ บักได พนมดงรัก
สร ๖๖๕๖/๐๑๐๒ นางสาว วาสนา จิตต์สุภาพ 2 2541 โรงเรียนแนงมุดวิทยา แนงมุด กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ บักได พนมดงรัก
สร ๖๖๕๖/๐๑๐๓ นางสาว หทัยทิพย์ พรมประศรี 1 2541 โรงเรียนแนงมุดวิทยา แนงมุด กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ บักได พนมดงรัก
สร ๖๖๕๖/๐๑๐๔ นางสาว ศิริรัตน์ ศรีโคตร 11 2541 โรงเรียนแนงมุดวิทยา แนงมุด กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ บักได พนมดงรัก
สร ๖๖๕๖/๐๑๐๕ นางสาว อาทิตยา ศัตรูพินาศ 7 2541 โรงเรียนแนงมุดวิทยา แนงมุด กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ บักได พนมดงรัก
สร ๖๖๕๖/๐๑๐๖ นางสาว รุ่งทิวา ผลเจริญ 2 2541 โรงเรียนแนงมุดวิทยา แนงมุด กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ บักได พนมดงรัก
สร ๖๖๕๖/๐๑๐๗ นางสาว ลัดดาวรรณ เนื่องแก้ว 7 2541 โรงเรียนแนงมุดวิทยา แนงมุด กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ บักได พนมดงรัก
สร ๖๖๕๖/๐๑๐๘ นางสาว วนัชพร ภิรมย์สุข 12 2541 โรงเรียนแนงมุดวิทยา แนงมุด กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ บักได พนมดงรัก
สร ๖๖๕๖/๐๑๐๙ นางสาว สุภาวดี ศรีพรหม 8 2541 โรงเรียนแนงมุดวิทยา แนงมุด กาบเชิง ป่าเขาโต๊ะ บักได พนมดงรัก
สร ๖๖๕๖/๐๑๑๐ นางสาว สุดารัตน์ ศรีวงษ์ 6 2537 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม๐๔ในพระอุปถัมภ์ เทพรักษา สังขะ เทพประทาน เทพรักษา สังขะ
สร ๖๖๕๖/๐๑๑๑ นางสาว ฐิติมา บุญกล้า 8 2538 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม๐๔ในพระอุปถัมภ์ เทพรักษา สังขะ เทพประทาน เทพรักษา สังขะ
สร ๖๖๕๖/๐๑๑๒ นาย รัฐพล ปุ่มแม่น 5 2539 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม๐๔ในพระอุปถัมภ์ เทพรักษา สังขะ เทพประทาน เทพรักษา สังขะ
สร ๖๖๕๖/๐๑๑๓ นางสาว กาญจนาภรณ์ แม่นใจ 12 2539 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม๐๔ในพระอุปถัมภ์ เทพรักษา สังขะ เทพประทาน เทพรักษา สังขะ
สร ๖๖๕๖/๐๑๑๔ นางสาว อรยา สีหาบุตร 3 2540 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม๐๔ในพระอุปถัมภ์ เทพรักษา สังขะ เทพประทาน เทพรักษา สังขะ
สร ๖๖๕๖/๐๑๑๕ นางสาว สิริยา จันทร์แสง 10 2540 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม๐๔ในพระอุปถัมภ์ เทพรักษา สังขะ เทพประทาน เทพรักษา สังขะ
สร ๖๖๕๖/๐๑๑๖ เด็กหญิง นัฐมล พรมท้าว 12 2542 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม๐๔ในพระอุปถัมภ์ เทพรักษา สังขะ เทพประทาน เทพรักษา สังขะ
สร ๖๖๕๖/๐๑๑๗ เด็กชาย วรชน สมยิ่ง 10 2542 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม๐๔ในพระอุปถัมภ์ เทพรักษา สังขะ เทพประทาน เทพรักษา สังขะ
สร ๖๖๕๖/๐๑๑๘ เด็กชาย กิตติพร ปุ่มแม่น 1 2543 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม๐๔ในพระอุปถัมภ์ เทพรักษา สังขะ เทพประทาน เทพรักษา สังขะ

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง