ผลสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๖
ธรรมศึกษาชั้นเอก

ภาค ๑๐ (ธรรมยุต)


เลขที่ คำหน้า ชื่อ นามสกุล เกิด พ.ศ. สังกัดองค์กร ตำบล อำเภอ สังกัดวัด ตำบล อำเภอ

สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธ)
ส่งสอบ ๑๒๐๗ คน ขาดสอบ ๒๑๙ คน คงสอบ ๙๘๘ คน สอบได้ ๕๔๗ คน สอบตก ๔๔๑ คน
อบ ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นาง โยทะกา แก้วปลั่ง 12 2494 สถาบันพลังจิตตานุภาพ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นาง นิภาพร จำปาวงศ์ 9 2504 สถาบันพลังจิตตานุภาพ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นาย เจน กนกแก้ว 11 2514 โรงเรียนสมเด็จ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นาง สมจิตร เทียนทอง 9 2518 โรงเรียนสมเด็จ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นางสาว สุพัตรา จารุการ 2 2521 โรงเรียนสมเด็จ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นาย กองธรรม พิมมัจฉา 5 2524 โรงเรียนสมเด็จ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๐๗ นางสาว ชนัญชิดา บัวใหญ่ 7 2530 โรงเรียนสมเด็จ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นางสาว จามจุรี สาระภาพ 8 2530 โรงเรียนสมเด็จ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๐๙ นาย พงษ์พัฒน์ พิมพะ 12 2531 โรงเรียนสมเด็จ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๑๐ นาย อภิชาต โชคสุข 5 2537 โรงเรียนนารีนุกูล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๑๑ เด็กหญิง จุฑามาศ ผ่องศรี 4 2539 โรงเรียนสมเด็จ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๑๒ นาย ประเสริฐ ตะรินันท์ 8 2539 โรงเรียนสมเด็จ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๑๓ เด็กหญิง วนิดา สอนนอก 4 2541 โรงเรียนสมเด็จ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๑๔ เด็กชาย นันทวุฒิ ดวงมาลา 7 2543 โรงเรียนสมเด็จ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๑๕ เด็กหญิง ฑิฆัมพร บุทอง 7 2543 โรงเรียนสมเด็จ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๑๖ เด็กหญิง นริศรา พรมบุตร 4 2544 โรงเรียนสมเด็จ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๑๗ เด็กหญิง เพ็ญศิริ บุญพา 4 2544 โรงเรียนสมเด็จ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๑๘ เด็กชาย สกรรจ์ รจนัย 2 2545 โรงเรียนสมเด็จ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๑๙ เด็กหญิง ปัทมา หาสุข 5 2545 โรงเรียนสมเด็จ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๒๐ นาง เสาวนีย์ นาแพง 2 2501 โรงเรียนเมืองอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๒๑ นาง คณึงนิตย์ สมสอน 8 2502 โรงเรียนเมืองอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๒๒ นาง สมจิตร พรมดีมา 10 2502 โรงเรียนเมืองอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๒๓ นาง เอื้ออารีย์ สุทธิศรี 9 2504 โรงเรียนเมืองอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๒๔ นาง อำพร ทีสี 5 2507 โรงเรียนเมืองอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๒๕ นาง ภัทรกร นุ้ยภักดี 9 2507 โรงเรียนเมืองอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๒๖ นาย ธงชัย โสภาพ 9 2514 เรือนจำกลางอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๒๗ นาย บุญมี บุญศรี 10 2514 เรือนจำกลางอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๒๘ นาย ทองดี แก่นคำ 1 2484 เรือนจำกลางอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๒๙ นาย วรพล รัตนสุวรรณ 3 2502 เรือนจำกลางอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๓๐ นาง รัชนีกร หนันคำ 12 2502 เรือนจำกลางอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๓๑ นาย วิเชียร สมจิตร 4 2503 เรือนจำกลางอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๓๒ นาง ไกรวรรณ หอมสมบัติ 2 2506 เรือนจำกลางอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๓๓ นาย เวช อันชำนาญ 7 2507 เรือนจำกลางอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๓๔ นางสาว ชัชชนินทร์ จันทร์พิพัฒน์ 9 2509 เรือนจำกลางอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๓๕ นาย สมคิด สีสุราช 4 2515 เรือนจำกลางอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๓๖ นาย สำเริง จิตรอ่อน 6 2518 เรือนจำกลางอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๓๗ นาง รุ่งทิวา สุทธิพันธ์ 10 2520 เรือนจำกลางอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๓๘ นาย ธีระวัฒน์ เครือสีดา 3 2523 เรือนจำกลางอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๓๙ นาย ยอดชาย แสนสุข 10 2525 เรือนจำกลางอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๔๐ นางสาว เดือน ทองพาทำ 8 2529 เรือนจำกลางอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๔๑ นาย สุริยา เกตุวงศ์ษา 5 2530 เรือนจำกลางอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๔๒ นาย วีระศักดิ์ บุญพา 2 2531 เรือนจำกลางอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๔๓ นาย บ้ง พรมดารา 4 2531 เรือนจำกลางอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๔๔ นาย สิทธิโชค พสุนนท์ 10 2531 เรือนจำกลางอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี สุปัฏนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๔๕ นาง สุรางค์ อรอินทร์ 1 2501 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๔๖ นาง พนมพร โอวาท 10 2510 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๔๗ นางสาว จิราภรณ์ หอมจันทร์ 1 2527 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๔๘ นาย ฉัตรชัย มิ่งมาลี 5 2528 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๔๙ นางสาว นริศรา ภาระศรี 8 2529 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๕๐ เด็กหญิง จรัสศรี เฒ่าเมือง 1 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๕๑ เด็กหญิง ญาณภัทร เนื่องขันตี 5 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๕๒ เด็กชาย ณัฐพงศ์ สืบศรี 6 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๕๓ เด็กหญิง จุฑามาศ เล้าชินทอง 6 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๕๔ เด็กหญิง นิชา เรืองมัจฉา 6 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๕๕ เด็กหญิง กชกร จูแสน 7 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๕๖ เด็กหญิง เรือนทอง บุญส่ง 7 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๕๗ เด็กหญิง วิภวานี ทองเทพ 7 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๕๘ เด็กหญิง สุภัทรา คณาภรณ์ 7 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๕๙ เด็กชาย ธนกร พุฒตาล 8 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๖๐ เด็กชาย ธนายุทธ วงศ์ศรีพรม 8 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๖๑ เด็กชาย ธรณี สุพัฒวรางกูร 8 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๖๒ เด็กชาย พิศิษย์ศักดิ์ คงไชย 8 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๖๓ เด็กชาย ภาณุวัฒน์ เหมือนมาตย์ 8 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๖๔ เด็กชาย ภูธะเนตร คำมุงคุล 8 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๖๕ เด็กชาย ภูมินทร์ สมเพชร 8 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๖๖ เด็กชาย ภูมินทร์ อ่อนมิ่ง 8 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๖๗ เด็กชาย มานะชัย เรืองแสน 8 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๖๘ เด็กชาย อากร แสงชาติ 8 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๖๙ เด็กหญิง กนกกร เทียมประเสริฐ 8 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๗๐ เด็กหญิง กวินนาถ สีสันต์ 8 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๗๑ เด็กหญิง ณัฐฐิญา จักรวุฒิตรีสิน 8 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๗๒ เด็กหญิง ฑิตฐิตา พรมเพ็ญ 8 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๗๓ เด็กหญิง พิมพกานต์ อยู่สุข 8 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๗๔ เด็กหญิง มัณฑนา พรหมวงศ์ 8 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๗๕ เด็กหญิง วาสิตา บรรณา 8 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๗๖ เด็กหญิง สุทธาทิพย์ เมืองวงศ์ 8 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๗๗ เด็กหญิง อมรรัตน์ บุญขันธ์ 8 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๗๘ เด็กหญิง อารดา เกาะสมบัติ 8 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๗๙ เด็กชาย กฤตติกล ธรรมกิตติพันธ์ 9 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๘๐ เด็กชาย เกียรติยศ บุญเลิศ 9 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๘๑ เด็กชาย จักรพงศ์ สลับศรี 9 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๘๒ เด็กชาย พรพิพัฒน์ พงษ์ศิริ 9 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๘๓ เด็กชาย ภูรินทร์ พันธ์ศรี 9 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๘๔ เด็กชาย ภูริภัทร ธานี 9 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๘๕ เด็กชาย วิริทธิ์พล วงศ์วาน 9 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๘๖ เด็กชาย ศุภฤกษ์ แก้วสิงห์ 9 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๘๗ เด็กหญิง กัญญาพัชร กิ่งบู 9 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๘๘ เด็กหญิง ชลรดา หมั่นคง 9 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๘๙ เด็กหญิง ณัฐฌาลินี ผาสุก 9 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๙๐ เด็กหญิง ณัฐฐิรา แท่งทอง 9 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๙๑ เด็กหญิง ธัญพิชชา พบบุญ 9 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๙๒ เด็กหญิง พัชราภรณ์ กว้างขวาง 9 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๙๓ เด็กหญิง เมทนี ผกานนท์ 9 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๙๔ เด็กหญิง พิมพ์นิศา น้อยวรรณะ 9 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๙๕ เด็กหญิง สุวิชาดา ปัญญานาม 9 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๙๖ เด็กหญิง อภิสมัย จันทร์ส่อง 9 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๙๗ เด็กชาย กิตติเชษฐ์ จวนสาง 10 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๙๘ เด็กชาย กิตติพงศ์ แสงสา 10 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๐๙๙ เด็กชาย ธนกฤต ป้องสีดา 10 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๐๐ เด็กชาย ธนพล เส้นทอง 10 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๐๑ เด็กชาย ธีรดลย์ บุญญรัตน์ 10 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๐๒ เด็กชาย สฤษฏ์เกียรติ พิกุลวงษ์ 10 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๐๓ เด็กหญิง ชนาพร บัวภาเรือง 10 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๐๔ เด็กหญิง ดรัลพรลักษณ์ บุญแข็ง 10 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๐๕ เด็กหญิง นัตฐปพัส ชวลิตรุจิวงษ์ 10 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๐๖ เด็กหญิง ปิ่นดาว จันใด 10 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๐๗ เด็กหญิง ปิยะรัตน์ ปลัดวิเศษ 10 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๐๘ เด็กหญิง พิมพ์ชนก หอมนาน 10 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๐๙ เด็กหญิง ฟารียา นาครินทร์ 10 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๑๐ เด็กหญิง ภัทร์ลดา บุญสิงห์ 10 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๑๑ เด็กหญิง มัทวัน ไหลเจริญกิจ 10 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๑๒ เด็กหญิง รชนีกร ปัญญา 10 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๑๓ เด็กชาย กฤษฎา ประภาสัย 11 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๑๔ เด็กชาย กล้าณรงค์ สุขสาย 11 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๑๕ เด็กชาย กษิดิเดช มุธุสิทธิ์ 11 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๑๖ เด็กชาย จตุพร ศรีขาว 11 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๑๗ เด็กชาย ชาญชัย ไชยวงศ์ 11 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๑๘ เด็กชาย บรรจง ขันสะวะ 11 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๑๙ เด็กชาย ยุทธการ ขันติวงศ์ 11 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๒๐ เด็กชาย ศุภณัฐ หาระชัย 11 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๒๑ เด็กชาย อภิเดช แสงประสิทธิ์ 11 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๒๒ เด็กหญิง กชกร สุวรรณพันธ์ 11 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๒๓ เด็กหญิง ธารีรัตน์ จันทะเสน 11 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๒๔ เด็กหญิง นภัสสร อินถาเครือ 11 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๒๕ เด็กหญิง พลอยทับทิม มุระชีวะ 11 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๒๖ เด็กหญิง พิมพ์วิพร สายพิมพ์ 11 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๒๗ เด็กหญิง พิมพ์มาดา ประทุมชาติ 11 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๒๘ เด็กหญิง ภควดี อุดมศรี 11 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๒๙ เด็กหญิง มณีนาถ สมบัติพุทธ 11 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๓๐ เด็กหญิง ศรันย์ภัทร ตันพรหม 11 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๓๑ เด็กหญิง ศิริลักษณ์ บุญหวาน 11 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๓๒ เด็กหญิง หทัยภัทร อำพันธ์ 11 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๓๓ เด็กชาย กิติภูมิ บุญมาปัด 12 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๓๔ เด็กชาย ปานประติมา มุ่งสิน 12 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๓๕ เด็กชาย รัชชานนท์ เชื้อทอง 12 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๓๖ เด็กหญิง กนกวรรณ ไชยชาติ 12 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๓๗ เด็กหญิง กรินทร์รัตน์ บุญเรือง 12 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๓๘ เด็กหญิง เกตุวรางค์ ทองพุ 12 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๓๙ เด็กหญิง เกวลี แสงชาติ 12 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๔๐ เด็กหญิง ชนนิกานต์ ชาญจิตร 12 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๔๑ เด็กหญิง ณัฐณิชา บำเรอพงษ์ 12 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๔๒ เด็กหญิง ธัญชนก อัศวมินทร์ 12 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๔๓ เด็กหญิง เบญจมาศ เข็มเพ็ชร 12 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๔๔ เด็กหญิง ปัณฑิตา ราตรี 12 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๔๕ เด็กหญิง พรกนก ศรีโกศล 12 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๔๖ เด็กหญิง ภัทรสุดา ธรรมสัตย์ 12 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๔๗ เด็กหญิง ยศวดี โคตรสมบัติ 12 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๔๘ เด็กหญิง รมิตา สุวรรณพรม 12 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๔๙ เด็กหญิง วรัญญา เทียมทัด 12 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๕๐ เด็กหญิง ศรัณณี แสงแสน 12 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๕๑ เด็กหญิง สุธัญญา สังขาว 12 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๕๒ เด็กหญิง อนัญญาลักษณ์ ทองประเสริฐ 12 2544 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๕๓ เด็กชาย ชลวิทย์ กิจธรรม 1 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๕๔ เด็กชาย ณัฐภัทร วรรณราช 1 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๕๕ เด็กชาย ณัฐวุฒิ พงษ์พีระ 1 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๕๖ เด็กชาย ธนิธิกร อาทิเวช 1 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๕๗ เด็กชาย ปฏิพล จันทะบุรี 1 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๕๘ เด็กชาย ปรมินทร์ โหมขุนทด 1 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๕๙ เด็กชาย ปรมี ศรีขาว 1 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๖๐ เด็กชาย ปริญญา ท่องคู่ 1 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๖๑ เด็กชาย มานะชัย จึงมั่นคง 1 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๖๒ เด็กชาย วรเมธ สีคราม 1 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๖๓ เด็กชาย อธิป กออินทร์ 1 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๖๔ เด็กหญิง ญานิพร วงศ์เจริญ 1 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๖๕ เด็กหญิง ประภาพรรณ นามสละ 1 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๖๖ เด็กหญิง ประภาพรรณ นิสาภัย 1 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๖๗ เด็กหญิง พัชรินทร์ พันธ์สูง 1 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๖๘ เด็กหญิง ศุภิสรา บุญเอื้อ 1 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๖๙ เด็กหญิง สิรามล พรหมพิทักษ์ 1 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๗๐ เด็กหญิง สุวินันท์ จันทะมุด 1 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๗๑ เด็กชาย คเชนทร์ ทิพย์อักษร 2 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๗๒ เด็กชาย จิรพัทธ วรพุฒ 2 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๗๓ เด็กชาย ณรงค์เดช ดาผา 2 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๗๔ เด็กชาย ไตรเทพ ทวีชัยธนสกุล 2 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๗๕ เด็กชาย ธนพร กินามณีย์ 2 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๗๖ เด็กชาย ธนะสุธีร์ รฐาธนมาศเตชินี 2 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๗๗ เด็กชาย ธีรภัทร พรมเกตุ 2 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๗๘ เด็กชาย ปานเทพ อรจันทร์ 2 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๗๙ เด็กชาย วชิรศักดิ์ ปลื้มอารมณ์ 2 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๘๐ เด็กชาย ศิวกร ประกอบผล 2 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๘๑ เด็กหญิง กัญญาณัฐ กิ่งวิชิต 2 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๘๒ เด็กหญิง ชนากานต์ มาลีรัตน์ 2 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๘๓ เด็กหญิง ฐิติยา รัตนิล 2 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๘๔ เด็กหญิง ณัฐวดี ศิลาคุปต์ 2 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๘๕ เด็กหญิง ณิชาภัทร กุซัว 2 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๘๖ เด็กหญิง นวรัตน์ สิมงาม 2 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๘๗ เด็กหญิง พิมพ์ทิพย์ พิมพ์มงคล 2 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๘๘ เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ สังฆราม 2 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๘๙ เด็กหญิง ศิริพร วงษ์ประเสริฐ 2 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๙๐ เด็กหญิง สุธีรัตน์ วงศ์เสนา 2 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๙๑ เด็กหญิง สุพรรณิการ์ พุ่มสะอาด 2 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๙๒ เด็กหญิง อภิสรา พลธานี 2 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๙๓ เด็กชาย กิจษณพงศ์ มะลิลา 3 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๙๔ เด็กชาย จิรเมธ รักตะสิงห์ 3 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๙๕ เด็กชาย พีรพล บุบผาวัลย์ 3 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๙๖ เด็กชาย ภิรญาณ บุญญะบาล 3 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๙๗ เด็กชาย วัชระ ศุภเสถียร 3 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๙๘ เด็กหญิง ณญาดา วงมาเกษ 3 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๑๙๙ เด็กหญิง ณัฐภา ประสพสุข 3 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๐๐ เด็กหญิง ธัญยชนก ยวนยี 3 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๐๑ เด็กหญิง นันท์นภัส ศรีพรม 3 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๐๒ เด็กหญิง เนตรนฤมล นารี 3 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๐๓ เด็กหญิง บัณฑิตา รอดคำวงศ์ 3 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๐๔ เด็กหญิง วรินธร ภาคศิริ 3 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๐๕ เด็กหญิง สรันยาพร เถาว์โท 3 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๐๖ เด็กหญิง สุภัสสร ลูกแก้ว 3 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๐๗ เด็กชาย ฐาปกรณ์ ศรีธรรมมา 4 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๐๘ เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ศรีธัญรัตน์ 4 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๐๙ เด็กชาย ณัฐชนน หมายดี 4 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๑๐ เด็กชาย ธรรมรัตน์ บ้านขอม 4 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๑๑ เด็กชาย ธีรบดินทร์ กาดีวงศ์ 4 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๑๒ เด็กชาย ภูริพัฒน์ ลิ้มจิตกร 4 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๑๓ เด็กชาย ยุทธศิลป์ จันทป 4 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๑๔ เด็กชาย วัศพล ยิ่งยศ 4 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๑๕ เด็กชาย เวชพิสิฐ ปัญญา 4 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๑๖ เด็กชาย ศุภวิชญ์ แสนทวีสุข 4 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๑๗ เด็กหญิง กัญญารัฐ ประสิทธิสาร 4 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๑๘ เด็กหญิง ขวัญเมือง วงศ์คำ 4 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๑๙ เด็กหญิง ชนัฎดา สารีรัตน์ 4 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๒๐ เด็กหญิง ณัฏฐนิชา จอมหงส์ 4 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๒๑ เด็กหญิง ธัญวรรณ ศุภอักษร 4 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๒๒ เด็กหญิง เบญญาภา ชุมจันทร์ 4 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๒๓ เด็กหญิง ภคพร กิติราช 4 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๒๔ เด็กหญิง ศิริฤทัย ยี่เข่ง 4 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๒๕ เด็กหญิง สุดารัตน์ เฝ้าทรัพย์ 4 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๒๖ เด็กหญิง สุวิชา วงสีแก้ว 4 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๒๗ เด็กชาย ธีรภัทร์ วาภพ 5 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๒๘ เด็กชาย ปฐมพงศ์ มิมาชา 5 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๒๙ เด็กชาย ภูมิพัฒน์ พิมพ์ชาย 5 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๓๐ เด็กชาย วรินทร์ หนองแก้ว 5 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๓๑ เด็กชาย วิศรุต จินาเสน 5 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๓๒ เด็กชาย อภิรักษ์ ผิวผ่อง 5 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๓๓ เด็กหญิง กชนิภา แต้สงเคราะห์ 5 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๓๔ เด็กหญิง กนิษฐา เวฬุวนาธร 5 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๓๕ เด็กหญิง กานต์ธิดา สุวรรณกูฏ 5 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๓๖ เด็กหญิง จันทร์ทิวา ทิวะพล 5 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๓๗ เด็กหญิง เปรมิกา จอมวุฒิ 5 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๓๘ เด็กหญิง เมธาวี เสืองสนาม 5 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๓๙ เด็กหญิง ลลิตวดี สินราช 6 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๔๐ เด็กชาย วรวุฒิ เฉลิมศรี 7 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๔๑ เด็กชาย ชัช แถลงจิตต์ 8 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๔๒ เด็กชาย ศรัณย์ วงษ์คำ 8 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๔๓ เด็กหญิง อรชนก ต่อหยกสกุลชัย 8 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๔๔ เด็กหญิง ชบาภรณ์ ศรีหล้า 9 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๔๕ เด็กชาย พัสกร สุธาวรรณ 10 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๔๖ เด็กหญิง พิชชาพร โสมรักษ์ 10 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๔๗ เด็กชาย ปฏิภาณ แผ้วไธสง 11 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๔๘ เด็กหญิง สิริยากร วงศ์พุฒ 11 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๔๙ เด็กหญิง นันทิดา แก้วถาวร 12 2545 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๕๐ นาย โกสิน พูลวัน 9 2497 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๕๑ นาง กมลพร ตันติศิรินทร์ 4 2501 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๕๒ นาง นิพัธธา มณีวรรณ 3 2506 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๕๓ นาง ธนิดา ต้นทอง 11 2506 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๕๔ นาย สมพร แก่นอาษา 7 2509 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๕๕ นาง จุฑามาศ สมาทอง 8 2514 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๕๖ นาง กชนิภา ดีพร้อม 1 2523 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๕๗ นางสาว ก้องกิดากร ต่ายนิล 1 2534 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๕๘ นาย รุ่งเรือง คัดทวี 2 2540 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๕๙ นาย ชาติชาย คำภาทู 11 2540 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๖๐ นาย กรศิริ มิ่งไชย 12 2540 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๖๑ นางสาว สุกัญญา ตาทิพย์ 8 2541 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๖๒ เด็กชาย เจษฎา สว่างงาม 3 2542 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๖๓ เด็กชาย อิทธิกร แจ่มจันทร์ 3 2542 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๖๔ นาย พีระพันธ์ หลิมวิจิตร 4 2542 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๖๕ เด็กหญิง กัญญ์วรา สิมมาคำ 6 2542 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๖๖ เด็กหญิง พรรณณิภา พื้นทอง 6 2542 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๖๗ เด็กชาย ภาศกร ทัศน์ศรี 8 2542 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๖๘ เด็กชาย ศักดิ์ชาย เกตุแก้ว 8 2542 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๖๙ เด็กชาย คมสันต์ กากลม 9 2542 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๗๐ เด็กชาย อดิเทพ พรมพุ้ย 9 2542 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๗๑ เด็กชาย วีระยุทธ พุ่มศิริ 2 2543 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๗๒ เด็กชาย พัฒนพงษ์ พวงชมภู 8 2543 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๗๓ เด็กหญิง กิติมาพร ไทยงามศิลป์ 9 2543 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๗๔ นางสาว ธิติมา สกุลสุข 2 2539 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๗๕ นางสาว วารีรัตน์ คำล้าน 3 2539 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๗๖ นางสาว ประริตา คำพุก 4 2539 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๗๗ นางสาว พรรณราย กระจายกิ่ง 4 2539 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๗๘ นางสาว อรัญญา ชื่นชม 4 2539 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๗๙ นางสาว บุญญิสา กล้าเกิด 7 2539 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๘๐ นาย ปัญญา มั่นคง 1 2541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๘๑ นางสาว มณีรัตนา เยาวนารถ 2 2541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๘๒ นางสาว ณัฐธิดา งอกสุข 4 2541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๘๓ นางสาว ศิริลักษณ์ พรมโพธิ์ธิน 4 2541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๘๔ นาย ปริญญา แสวงผล 4 2541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๘๕ นางสาว ชนม์นิภา ทองสลับ 6 2541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๘๖ นางสาว ปริณาห์ ไชยเสนา 5 2541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๘๗ นางสาว สิริวิมล นนท์ศิริ 8 2541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๘๘ นางสาว ขนิษฐา บุญเย็น 6 2541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๘๙ นางสาว เกศราภรณ์ พลจันทร์ 7 2541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๙๐ นาย ปริญญา สุวรรณโสภา 7 2541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๙๑ นาย จักรกฤษณ์ ฝางคำ 8 2541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๙๒ นางสาว จัทร์จิรา มากดี 12 2541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๙๓ นางสาว นวลปราง ชมเมือง 12 2541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๙๔ นางสาว วีรวรรณ บุญวัน 12 2541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๙๕ นางสาว นภาพร สังคะรินทร์ 10 2541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๙๖ นาย ธิวา ปัจณาพันธ์ 10 2541 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๙๗ เด็กหญิง พวงประกา เพ็ญพักตร์ 11 2542 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๙๘ เด็กหญิง วรรณธิกา มากดี 8 2543 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๒๙๙ เด็กหญิง ภัทรวรรณ ยนต์ชัย 9 2543 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๐๐ นางสาว ดวงฤดี พิมวงค์ 1 2540 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๐๑ นาย พิชัยยุทธ แก่นพันธ์ 1 2540 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๐๒ นางสาว พรศิริ บุตรสิงห์ 3 2540 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๐๓ นาย ณรงค์ฤทธิ์ คำถา 4 2540 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๐๔ นางสาว นันทนาคร แซ่เจียม 5 2540 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๐๕ นางสาว ลลิต เครือศรี 5 2540 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๐๖ นางสาว ศศิวลักษณ์ อารุณ 6 2540 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๐๗ นางสาว จันทร์เพ็ญ พันธุยา 7 2540 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๐๘ นาย ศุภวัตน์ นามวา 7 2540 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๐๙ นางสาว ศรีไพร แสนโสม 8 2540 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๑๐ นางสาว อัญชรี จันทร์จริง 9 2540 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๑๑ นางสาว พิศมัย คำสุนี 11 2540 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๑๒ นางสาว อัจฉะริยาภรณ์ เชิดไชย 11 2540 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๑๓ นาย ไชยา โม๊ะศรี 12 2540 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๑๔ พันตรี ชาญยุทธ บุญยืน 1 2498 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แสนสุข วารินชำราบ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๑๕ จ่าสิบเอก บรรจง ชัยรัตน์ 10 2500 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แสนสุข วารินชำราบ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๑๖ นาง สุดา โพธิ์ไพชยนต์ 8 2501 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แสนสุข วารินชำราบ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๑๗ นาง กาญจนีย์ ดอกดวง 7 2504 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แสนสุข วารินชำราบ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๑๘ ร้อยโท บุญลือ ราชมณเฑียร 5 2506 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แสนสุข วารินชำราบ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๑๙ นาย ธวัทชัย พรหมรักษา 2 2508 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แสนสุข วารินชำราบ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๒๐ นาย พิจิตร ปะมาคะเต 4 2509 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แสนสุข วารินชำราบ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๒๑ นาง สุพิศ พรหมสาขา ณ สกลนคร 9 2509 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แสนสุข วารินชำราบ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๒๒ นาง เพ็ญศรี เกตศักดิ์ 6 2510 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แสนสุข วารินชำราบ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๒๓ นาง ภิญญา อินทพรม 1 2511 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แสนสุข วารินชำราบ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๒๔ ดาบตำรวจ วชิระ มาลาหอม 9 2511 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แสนสุข วารินชำราบ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๒๕ นาย กฤษณะ วจีภูมิ 10 2512 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แสนสุข วารินชำราบ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๒๖ นางสาว มยุรี สุภาสาย 11 2513 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แสนสุข วารินชำราบ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๒๗ นาง สุธีกานต์ นลินาสน์ 4 2514 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แสนสุข วารินชำราบ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๒๘ จ่าสิบโท ยุทธศักดิ์ พิมพ์เครือ 9 2515 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แสนสุข วารินชำราบ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๒๙ นาง สุพัฒน์ นามมุงคุณ 10 2516 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แสนสุข วารินชำราบ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๓๐ นาง รุ้งตะวัน ทองนาค 5 2517 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แสนสุข วารินชำราบ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๓๑ นาง จิราภรณ์ ปัตพรรณา 10 2517 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แสนสุข วารินชำราบ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๓๒ นาย สุธน ประกอบพร 4 2518 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แสนสุข วารินชำราบ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๓๓ นาง ดวงพร ธานี 5 2519 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แสนสุข วารินชำราบ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๓๔ นาง เอื้อพร เมืองโคตร 5 2519 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แสนสุข วารินชำราบ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๓๕ นาย ศิริศักดิ์ แก้วหล่อ 2 2520 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แสนสุข วารินชำราบ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๓๖ นาย ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน 1 2523 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แสนสุข วารินชำราบ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๓๗ จ่าสิบเอก วสันต์ชัย แก่นสุข 6 2523 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แสนสุข วารินชำราบ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๓๘ นาย สมภักดิ์ ตันสิงห์ 1 2524 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แสนสุข วารินชำราบ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๓๙ นาย ทนงศักดิ์ ไชโต 11 2529 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แสนสุข วารินชำราบ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๔๐ นาย ภานุวงค์ พวงธรรม 1 2531 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แสนสุข วารินชำราบ ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
อบ ๖๖๕๖/๐๓๔๑ นางสาว ปัทมพร คำซาว 2 2540 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เขมราฐ เขมราฐ ประชาเกษม เขมราฐ เขมราฐ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๔๒ นาย คมศักดิ์ บุญเอนก 1 2502 โรงเรียนบ้านทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ ประชาเกษม เขมราฐ เขมราฐ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๔๓ นาย วันชัย พละไกร 4 2503 โรงเรียนบ้านทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ ประชาเกษม เขมราฐ เขมราฐ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๔๔ นาย สมปอง พละไกร 10 2508 โรงเรียนบ้านทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ ประชาเกษม เขมราฐ เขมราฐ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๔๕ เด็กชาย ปรัชญา พลศรี 1 2544 โรงเรียนบ้านทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ ประชาเกษม เขมราฐ เขมราฐ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๔๖ เด็กชาย สนธยา ว่องไว 6 2544 โรงเรียนบ้านทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ ประชาเกษม เขมราฐ เขมราฐ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๔๗ เด็กหญิง ศศิธร เพียรยื่ง 6 2544 โรงเรียนบ้านทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ ประชาเกษม เขมราฐ เขมราฐ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๔๘ เด็กชาย ไพลวัลย์ คงนิล 8 2544 โรงเรียนบ้านทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ ประชาเกษม เขมราฐ เขมราฐ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๔๙ เด็กหญิง ภัชราภรณ์ แสงจันทร์นวล 8 2544 โรงเรียนบ้านทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ ประชาเกษม เขมราฐ เขมราฐ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๕๐ เด็กหญิง สุวิมล แสงอร่าม 8 2544 โรงเรียนบ้านทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ ประชาเกษม เขมราฐ เขมราฐ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๕๑ เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ทองผา 9 2544 โรงเรียนบ้านทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ ประชาเกษม เขมราฐ เขมราฐ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๕๒ เด็กชาย ศราวุฒิ สืบก่ำ 9 2544 โรงเรียนบ้านทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ ประชาเกษม เขมราฐ เขมราฐ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๕๓ เด็กชาย สุธี โอสดศรี 9 2544 โรงเรียนบ้านทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ ประชาเกษม เขมราฐ เขมราฐ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๕๔ เด็กชาย พงศธร สุมาจิตร 11 2544 โรงเรียนบ้านทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ ประชาเกษม เขมราฐ เขมราฐ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๕๕ เด็กหญิง ไพลิน เข็มสีดา 11 2544 โรงเรียนบ้านทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ ประชาเกษม เขมราฐ เขมราฐ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๕๖ เด็กหญิง วาสนา อ่อนเนตร 11 2544 โรงเรียนบ้านทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ ประชาเกษม เขมราฐ เขมราฐ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๕๗ เด็กหญิง อัฉรารักษ์ คูณดี 1 2545 โรงเรียนบ้านทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ ประชาเกษม เขมราฐ เขมราฐ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๕๘ นาย มาโนชญ์ บุญเย็น 6 2515 โรงเรียนบ้านอ่างหินเพียรพิทยาคาร อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร ศรีนวล อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร
อบ ๖๖๕๖/๐๓๕๙ นาย พิชิต โสภาสิน 12 2535 โรงเรียนบ้านอ่างหินเพียรพิทยาคาร อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร ศรีนวล อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร
อบ ๖๖๕๖/๐๓๖๐ นาย วีระชัย ตั้งอนุรัตน์ 8 2537 โรงเรียนบ้านอ่างหินเพียรพิทยาคาร อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร ศรีนวล อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร
อบ ๖๖๕๖/๐๓๖๑ เด็กชาย เกรียงศักดิ์ นวลทอง 1 2544 โรงเรียนบ้านอ่างหินเพียรพิทยาคาร อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร ศรีนวล อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร
อบ ๖๖๕๖/๐๓๖๒ เด็กชาย เจษฎา บุญราม 1 2544 โรงเรียนบ้านอ่างหินเพียรพิทยาคาร อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร ศรีนวล อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร
อบ ๖๖๕๖/๐๓๖๓ เด็กหญิง จิดาภา สีแสด 1 2544 โรงเรียนบ้านอ่างหินเพียรพิทยาคาร อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร ศรีนวล อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร
อบ ๖๖๕๖/๐๓๖๔ เด็กหญิง นงค์ลักษณ์ ธรรมพิทักษ์ 2 2544 โรงเรียนบ้านอ่างหินเพียรพิทยาคาร อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร ศรีนวล อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร
อบ ๖๖๕๖/๐๓๖๕ เด็กหญิง นิตยา หงษ์อินทร์ 3 2544 โรงเรียนบ้านอ่างหินเพียรพิทยาคาร อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร ศรีนวล อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร
อบ ๖๖๕๖/๐๓๖๖ เด็กหญิง จารยา พิลาพันธ์ 3 2544 โรงเรียนบ้านอ่างหินเพียรพิทยาคาร อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร ศรีนวล อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร
อบ ๖๖๕๖/๐๓๖๗ เด็กหญิง ป่านหทัย หงษ์ทอง 3 2544 โรงเรียนบ้านอ่างหินเพียรพิทยาคาร อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร ศรีนวล อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร
อบ ๖๖๕๖/๐๓๖๘ เด็กชาย ธนวรรธน์ สุวรรณสิงห์ 4 2544 โรงเรียนบ้านอ่างหินเพียรพิทยาคาร อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร ศรีนวล อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร
อบ ๖๖๕๖/๐๓๖๙ เด็กหญิง กนกพร พุ่มจันทร์ 4 2544 โรงเรียนบ้านอ่างหินเพียรพิทยาคาร อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร ศรีนวล อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร
อบ ๖๖๕๖/๐๓๗๐ เด็กหญิง กิติยา ต้นแสง 4 2544 โรงเรียนบ้านอ่างหินเพียรพิทยาคาร อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร ศรีนวล อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร
อบ ๖๖๕๖/๐๓๗๑ เด็กชาย จตุรเทพ สาวิสิทธิ์ 5 2544 โรงเรียนบ้านอ่างหินเพียรพิทยาคาร อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร ศรีนวล อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร
อบ ๖๖๕๖/๐๓๗๒ เด็กชาย ศตพร ถนอมพงษ์ 5 2544 โรงเรียนบ้านอ่างหินเพียรพิทยาคาร อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร ศรีนวล อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร
อบ ๖๖๕๖/๐๓๗๓ เด็กหญิง ปิยาภรณ์ ชัยมงคล 5 2544 โรงเรียนบ้านอ่างหินเพียรพิทยาคาร อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร ศรีนวล อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร
อบ ๖๖๕๖/๐๓๗๔ เด็กหญิง เตือนจิตร เดขะคำภู 6 2544 โรงเรียนบ้านอ่างหินเพียรพิทยาคาร อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร ศรีนวล อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร
อบ ๖๖๕๖/๐๓๗๕ เด็กชาย อภิชาต ดรุณพันธ์ 7 2544 โรงเรียนบ้านอ่างหินเพียรพิทยาคาร อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร ศรีนวล อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร
อบ ๖๖๕๖/๐๓๗๖ เด็กหญิง จันทร์แรม บุญงาม 7 2544 โรงเรียนบ้านอ่างหินเพียรพิทยาคาร อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร ศรีนวล อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร
อบ ๖๖๕๖/๐๓๗๗ เด็กหญิง อภิรดี บัวใหญ่ 7 2544 โรงเรียนบ้านอ่างหินเพียรพิทยาคาร อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร ศรีนวล อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร
อบ ๖๖๕๖/๐๓๗๘ เด็กหญิง อัจฉรา พลอาจ 7 2544 โรงเรียนบ้านอ่างหินเพียรพิทยาคาร อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร ศรีนวล อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร
อบ ๖๖๕๖/๐๓๗๙ เด็กหญิง ชนัญชิดา ทองทับ 8 2544 โรงเรียนบ้านอ่างหินเพียรพิทยาคาร อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร ศรีนวล อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร
อบ ๖๖๕๖/๐๓๘๐ เด็กหญิง สุพาณี บุญเหลา 8 2544 โรงเรียนบ้านอ่างหินเพียรพิทยาคาร อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร ศรีนวล อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร
อบ ๖๖๕๖/๐๓๘๑ เด็กหญิง พิมพกานต์ พรทิพย์ 8 2544 โรงเรียนบ้านอ่างหินเพียรพิทยาคาร อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร ศรีนวล อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร
อบ ๖๖๕๖/๐๓๘๒ เด็กชาย สิรวิชญ์ คงตางาม 9 2544 โรงเรียนบ้านอ่างหินเพียรพิทยาคาร อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร ศรีนวล อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร
อบ ๖๖๕๖/๐๓๘๓ เด็กหญิง มลมณี ทิศกระโทก 7 2545 โรงเรียนชุมชนกุดเป่ง วารินชำราบ วารินชำราบ วัดประชาพิทักษ์ วารินชำราบ วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๘๔ เด็กหญิง มัทนี หอมทวนลม 7 2545 โรงเรียนชุมชนกุดเป่ง วารินชำราบ วารินชำราบ วัดประชาพิทักษ์ วารินชำราบ วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๘๕ เด็กหญิง ณัฐนิชา หนูน้ำคำ 4 2546 โรงเรียนชุมชนกุดเป่ง วารินชำราบ วารินชำราบ วัดประชาพิทักษ์ วารินชำราบ วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๘๖ เด็กหญิง ดุสิตา ดวงโสมา 4 2546 โรงเรียนชุมชนกุดเป่ง วารินชำราบ วารินชำราบ วัดประชาพิทักษ์ วารินชำราบ วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๘๗ เด็กหญิง ทิพวรรณ วงค์มั่น 4 2546 โรงเรียนชุมชนกุดเป่ง วารินชำราบ วารินชำราบ วัดประชาพิทักษ์ วารินชำราบ วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๘๘ นางสาว จุฬารัตน์ ภักดีบุตร 12 2540 โรงเรียนสมเด็จ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๘๙ นางสาว ณัฐการต์ บุปผาพันธ์ 8 2540 โรงเรียนสมเด็จ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๙๐ นางสาว ศิริวิภา ลักขษร 6 2541 โรงเรียนสมเด็จ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๙๑ นาย บุญธรรม ชินโชติ 6 2540 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๙๒ นาย เกษฎา พันธ์เถื่อน 9 2540 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๙๓ นาย จักรพงษ์ งามพลกรัง 10 2541 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๙๔ นาย จักรวาล สาระทรัพย์ 6 2541 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๙๕ นาย ธีรยุทธ คูณอาจ 12 2541 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๙๖ นาย วรวัฒน์ บุปผาพันธ์ 11 2541 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๙๗ นางสาว กุลณัฐ มั่นวงค์ 9 2541 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๙๘ นางสาว จิตราภรณ์ ทองคำอวน 8 2541 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๓๙๙ นางสาว จิราพร ปิ่นทุมา 9 2541 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๐๐ นางสาว ชฎาภรณ์ ละคำพุ๋ย 10 2541 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๐๑ นางสาว ดาว สุขเจริญ 7 2541 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๐๒ นางสาว ธัญญามาศ พรมกิ่ง 12 2541 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๐๓ นางสาว ธิดาวรรณ กันทะวงษ์ 8 2541 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๐๔ นางสาว นันทิดา มนเทียนอาจ 7 2541 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๐๕ นางสาว เบญจมาศ จันทิมา 6 2541 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๐๖ นางสาว วิมล ภักดีบุตร 11 2541 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๐๗ นางสาว วิลาลิณี ปิหึน 10 2541 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๐๘ นางสาว ศศิประภา การินทร์ 3 2541 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๐๙ นางสาว ศิรัญญา จำปาแก้ว 11 2541 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๑๐ นางสาว ศิริรัตน์ดา สัตธรรม 11 2541 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๑๑ นางสาว สุพัตรา จำปาแก้ว 10 2541 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๑๒ นางสาว สุภาวดี ลาประวัติ 9 2541 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๑๓ นางสาว อัญชนา คำภาทู 12 2541 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๑๔ เด็กหญิง จุฑาทิพย์ จุลทวี 10 2542 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๑๕ เด็กหญิง ธีราพร บุญทศ 4 2542 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๑๖ เด็กหญิง นิยะดา สาระทรัพย์ 11 2542 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๑๗ เด็กหญิง พจมาณ บุญชัย 6 2542 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๑๘ เด็กหญิง พัชราพร บุญหลาย 9 2542 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๑๙ เด็กหญิง พิกุลแก้ว ผาสุข 5 2542 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๒๐ เด็กหญิง ภัคจิรา วันชม 9 2542 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๒๑ เด็กหญิง ภาวิดา บุดดีภักดิ์ 2 2542 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๒๒ เด็กหญิง ศิริพร พิมสา 3 2542 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๒๓ เด็กหญิง ศิริยา บุญมั่น 4 2542 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๒๔ เด็กหญิง ศิริลักษณ์ สามิลา 7 2542 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๒๕ เด็กหญิง สุดาพร คำมั่น 7 2542 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๒๖ เด็กหญิง สุดาวดี จิตรมั่น 10 2542 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๒๗ เด็กหญิง สุนิตา มุขไชยา 9 2542 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๒๘ เด็กหญิง อนุจรี โทพิลา 7 2542 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๒๙ เด็กหญิง อารียา จันทิมา 10 2542 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๓๐ เด็กหญิง อารียา บังทราย 6 2542 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๓๑ เด็กชาย เกียรติศักดิ์ พรมวงศ์ 4 2542 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๓๒ เด็กชาย เดชกรณ์ ศรีมูล 9 2542 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๓๓ เด็กชาย พีระยุทธ ส่งเสริม 4 2542 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๓๔ เด็กชาย วีระยุทธ โสภาสิน 1 2542 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๓๕ เด็กชาย สมชาย นักเรียง 3 2542 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๓๖ เด็กชาย อนุชาติ จิตรมั่น 6 2542 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๓๗ เด็กหญิง เฉิดฉาย มนเทียนอาจ 1 2543 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๓๘ เด็กหญิง ชลธิชา เสียงอ่อน 11 2543 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๓๙ เด็กหญิง ดวงใจ วงษ์ชาลี 10 2543 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๔๐ เด็กหญิง ทิพย์สุดา สายสมบัติ 10 2543 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๔๑ เด็กหญิง นฤมล จันทะไขสร 1 2543 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๔๒ เด็กหญิง นิตยา ศุภสร 10 2543 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๔๓ เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ ศรีใสสงค์ 3 2543 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๔๔ เด็กหญิง พรนภา กัญญาสาย 3 2543 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๔๕ เด็กหญิง เมทินี โสมเกตริน 1 2543 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๔๖ เด็กหญิง สุทธิดา คุณสมบัติ 7 2543 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๔๗ เด็กหญิง สุมิตา แก่นการ 7 2543 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๔๘ เด็กหญิง อลิสา รำไพ 4 2543 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๔๙ เด็กหญิง อันนา ศิริวรรณ 10 2543 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๕๐ เด็กชาย ปฏิพัทธิ ไพคะเพศ 3 2543 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๕๑ เด็กชาย วินัย สังสถิต 2 2543 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๕๒ เด็กหญิง มยุริษ โสวันนี 1 2544 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๕๓ เด็กหญิง วรนุช เกษศรีรัตน์ 2 2544 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๕๔ เด็กหญิง วิชุดา วิปุละ 4 2544 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๕๕ เด็กหญิง อฐิชา ทัพนิล 3 2544 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๕๖ เด็กหญิง ทัดดาว บุญประคม 4 2542 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๕๗ นางสาว เพ็ญฤดี พินากัน 7 2539 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ แสนสุข วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๕๘ นางสาว เยาวลักษณ์ แก้วมาเคน 11 2539 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ แสนสุข วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๕๙ นางสาว สายทอง สายใหม 10 2539 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ แสนสุข วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๖๐ นางสาว อนุธิดา สาวันดี 11 2539 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ แสนสุข วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๖๑ นาย ชูเกียรติ พรมวงศ์ 11 2540 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ แสนสุข วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๖๒ นาย ตาวัน คนไว 8 2540 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ แสนสุข วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๖๓ นางสาว จินดารัตน์ สีดาโคตร 3 2540 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ แสนสุข วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๖๔ นางสาว ชลธิชา คูณเพิ่ม 11 2540 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ แสนสุข วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๖๕ นางสาว ปัญญดา จำปาแก้ว 10 2540 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ แสนสุข วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๖๖ นางสาว พรชนก จำปาแก้ว 12 2540 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ แสนสุข วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๖๗ นางสาว วัชรี เปาะทอง 7 2540 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ แสนสุข วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๖๘ นางสาว ศิริลัดดา นามห่อ 3 2540 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ แสนสุข วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๖๙ นางสาว แก้วมณี ขวัญสูนู 4 2541 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ แสนสุข วารินชำราบ บูรพาราม คูเมือง วารินชำราบ
อบ ๖๖๕๖/๐๔๗๐ นาง บังอร บัวศรี 10 2506 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๔๗๑ นาย รักยม รักวงศ์ปรีดี 11 2516 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๔๗๒ นาย ภานุวัฒน์ อุปมา 4 2527 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๔๗๓ นางสาว นวลอนงค์ แก้ววงษ์ 5 2529 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๔๗๔ นางสาว พัชดา ทาก้อน 7 2540 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๔๗๕ นาย กิตติศักดิ์ นวลอินทร์ 8 2540 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๔๗๖ นางสาว วิรินดา ถิระบุตร 10 2540 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๔๗๗ เด็กหญิง ศิริขวัญ น้อยตา 1 2541 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๔๗๘ เด็กชาย วายุ ราชเสนา 2 2541 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๔๗๙ เด็กหญิง จินตนา บุลา 3 2541 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๔๘๐ เด็กหญิง ภัทรวรินทร์ จันทะโชติ 3 2541 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๔๘๑ เด็กหญิง อัญฐริกา สร้อยศรี 3 2541 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๔๘๒ เด็กหญิง วัชรีภรณ์ กันภัย 5 2541 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๔๘๓ เด็กชาย ธีรเจต บัวแก้ว 6 2541 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๔๘๔ เด็กชาย อภิสิทธิ์ สารีเครือ 6 2541 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๔๘๕ เด็กชาย จักรพรรณ ทองเทพ 7 2541 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๔๘๖ เด็กหญิง พัชรี บุญศรี 8 2541 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๔๘๗ เด็กหญิง หยดเทียน กลิ่นภิรมย์ 8 2541 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๔๘๘ เด็กหญิง ธนพร โคตรการ 9 2541 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๔๘๙ เด็กหญิง เจนจิรา คูณศรี 10 2541 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๔๙๐ เด็กหญิง รจนา ภูคำ 10 2541 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๔๙๑ เด็กหญิง ณัฐกานต์ จันทะแสง 10 2541 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๔๙๒ เด็กหญิง ธมลวรรณ อนุสนธิ์ 11 2541 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๔๙๓ เด็กชาย สุริยันต์ จันหอม 11 2541 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๔๙๔ เด็กหญิง พรสวรรค์ ศรีหาพล 12 2541 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๔๙๕ เด็กหญิง ทิพวรรณ ประเชิญสุข 1 2542 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๔๙๖ เด็กหญิง นุชจรินทร์ ศรีสมุทร 1 2542 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๔๙๗ เด็กชาย พงศกร ศรัทธาผล 2 2542 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๔๙๘ เด็กหญิง สุภัสษา อุ่นคำ 2 2542 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๔๙๙ เด็กหญิง โชติมา แก้วกลม 4 2542 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๕๐๐ เด็กหญิง สังวาล ภาระบุตร 4 2542 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๕๐๑ เด็กชาย ปฏิวัติ ภูมิสิงห์ 5 2542 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๕๐๒ เด็กหญิง รัตนาภรณ์ สมภูมิ 5 2542 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๕๐๓ เด็กหญิง อารชาต อินทระนาม 6 2542 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๕๐๔ เด็กหญิง เกวลิน สาธุพันธ์ 7 2542 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๕๐๕ เด็กชาย ธนัญชัย ชื่นใจ 7 2542 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๕๐๖ เด็กหญิง พรทิพย์ อินทะนาม 7 2542 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๕๐๗ เด็กหญิง วนิชยา สัตย์สร่วย 7 2542 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๕๐๘ เด็กหญิง วรรณิสา กึนรัมย์ 8 2542 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๕๐๙ เด็กชาย สุจินดา อ่อนภา 8 2542 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๕๑๐ เด็กหญิง สุพรรณิกา ศรีงาม 8 2542 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๕๑๑ เด็กชาย อภิสิทธิ์ หงษ์ทอง 8 2542 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๕๑๒ เด็กหญิง วรรณี แก้วแสง 9 2542 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๕๑๓ เด็กหญิง อรอนงค์ ประกอบแก้ว 9 2542 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๕๑๔ เด็กหญิง ปิยะพร พึ่งพบ 9 2542 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๕๑๕ เด็กหญิง น้ำฝน ศรีปัด 10 2542 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๕๑๖ เด็กหญิง ปวริศา แซ่อึ้ง 10 2542 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๕๑๗ เด็กหญิง จรรยา นามวงษา 11 2542 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๕๑๘ เด็กหญิง ลัดดา ชาหา 11 2542 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๕๑๙ เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ชมทอง 11 2542 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๕๒๐ เด็กชาย ณัฐพงศ์ สอนจีน 12 2542 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๕๒๑ เด็กชาย ทวิวรรษ์ สิงห์กาฬ 1 2543 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๕๒๒ เด็กหญิง กนกพร บุญเที่ยง 2 2543 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๕๒๓ เด็กหญิง กิตติยาพร วงษ์ภา 2 2543 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๕๒๔ เด็กหญิง วารินดา โสภาสิน 4 2543 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๕๒๕ เด็กหญิง อุไรวรรณ เล็งสิทธิ์ 9 2543 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๕๒๖ เด็กหญิง กานต์รวี ท้าวมา 12 2543 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๕๒๗ เด็กหญิง สุภาภรณ์ สิงห์สา 9 2543 โรงเรียนบ้านโนน สงยาง ศรีเมืองใหม่ บ้านแก้ง สงยาง ศรีเมืองใหม่
อบ ๖๖๕๖/๐๕๒๘ นาย คมสัน บุญธรรม 2 2538 โรงเรียนศรีแสงธรรม ห้วยยาง โขงเจียม ป่าศรีแสงธรรม ห้วยยาง โขงเจียม
อบ ๖๖๕๖/๐๕๒๙ นางสาว เบญจมาศ แก้วอรสาน 10 2538 โรงเรียนศรีแสงธรรม ห้วยยาง โขงเจียม ป่าศรีแสงธรรม ห้วยยาง โขงเจียม
อบ ๖๖๕๖/๐๕๓๐ นาย ชัยฉลอง คืนดี 1 2539 โรงเรียนศรีแสงธรรม ห้วยยาง โขงเจียม ป่าศรีแสงธรรม ห้วยยาง โขงเจียม
อบ ๖๖๕๖/๐๕๓๑ นางสาว ฐิติมา คำหาญ 2 2539 โรงเรียนศรีแสงธรรม ห้วยยาง โขงเจียม ป่าศรีแสงธรรม ห้วยยาง โขงเจียม
อบ ๖๖๕๖/๐๕๓๒ นางสาว อภิญญา สีใส 11 2539 โรงเรียนบ้านพิณโท ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ ป่าหนองสุ่ม หนองฮาง ม่วงสามสิบ
อบ ๖๖๕๖/๐๕๓๓ นางสาว บุษยามาศ สุดาชม 12 2540 โรงเรียนบ้านพิณโท ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ ป่าหนองสุ่ม หนองฮาง ม่วงสามสิบ
อบ ๖๖๕๖/๐๕๓๔ นางสาว สุกัญญา บริสุทธิ์ 1 2541 โรงเรียนบ้านพิณโท ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ ป่าหนองสุ่ม หนองฮาง ม่วงสามสิบ
อบ ๖๖๕๖/๐๕๓๕ นาย ธนาวุฒิ พุทธช่วย 4 2539 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ ป่าหนองสุ่ม หนองฮาง ม่วงสามสิบ
อบ ๖๖๕๖/๐๕๓๖ นางสาว ชุติมาพร แก่นทอง 7 2539 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ ป่าหนองสุ่ม หนองฮาง ม่วงสามสิบ
อบ ๖๖๕๖/๐๕๓๗ นางสาว วันนีย์ อุปพงษ์ 9 2539 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ ป่าหนองสุ่ม หนองฮาง ม่วงสามสิบ
อบ ๖๖๕๖/๐๕๓๘ นางสาว ชุติมาพร พาที 9 2539 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ ป่าหนองสุ่ม หนองฮาง ม่วงสามสิบ
อบ ๖๖๕๖/๐๕๓๙ นางสาว กัญญารัตน์ แสนใจ 11 2539 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ ป่าหนองสุ่ม หนองฮาง ม่วงสามสิบ
อบ ๖๖๕๖/๐๕๔๐ นางสาว สุนิสา ส่งเสริม 6 2540 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ ป่าหนองสุ่ม หนองฮาง ม่วงสามสิบ
อบ ๖๖๕๖/๐๕๔๑ นางสาว นันทิดา หาฤกษ์ 6 2540 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ ป่าหนองสุ่ม หนองฮาง ม่วงสามสิบ
อบ ๖๖๕๖/๐๕๔๒ นาย ธรรมรินทร์ คำฟู 7 2540 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ ป่าหนองสุ่ม หนองฮาง ม่วงสามสิบ
อบ ๖๖๕๖/๐๕๔๓ นางสาว วรรณนิดา ทาสงัด 8 2540 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ ป่าหนองสุ่ม หนองฮาง ม่วงสามสิบ
อบ ๖๖๕๖/๐๕๔๔ นาย สตางค์ ศรีไหม 12 2540 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ ป่าหนองสุ่ม หนองฮาง ม่วงสามสิบ
อบ ๖๖๕๖/๐๕๔๕ นางสาว สุพรรษา สายทิพย์ 7 2541 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ ป่าหนองสุ่ม หนองฮาง ม่วงสามสิบ
อบ ๖๖๕๖/๐๕๔๖ เด็กหญิง ปยุดา ไชยเลิศ 8 2541 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ ป่าหนองสุ่ม หนองฮาง ม่วงสามสิบ
อบ ๖๖๕๖/๐๕๔๗ เด็กชาย จักรกฤษณ์ ไถ้เงิน 11 2541 โรงเรียนเบญจธัญพิทยา ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ ป่าหนองสุ่ม หนองฮาง ม่วงสามสิบ

สำนักเรียน คณะจังหวัดยโสธร (ธ)
ส่งสอบ ๖๕๑ คน ขาดสอบ ๒๑๘ คน คงสอบ ๔๓๓ คน สอบได้ ๑๕๘ คน สอบตก ๒๗๕ คน
ยส ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นาย พงษ์ศักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว 11 2517 วิทยาลัยศาสนาศาสตร์ยโสธร ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นางสาว วิชุฎา ศรีมันตะ 4 2516 วิทยาลัยศาสนาศาสตร์ยโสธร ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นางสาว พัชรี แก้วใส 5 2526 วิทยาลัยศาสนาศาสตร์ยโสธร ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นางสาว นวรัตน์ ผิวอุบล 8 2527 วิทยาลัยศาสนาศาสตร์ยโสธร ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นางสาว อำภา สุตคาน 3 2534 วิทยาลัยศาสนาศาสตร์ยโสธร ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นางสาว ขนิษฐา โคมร้าย 2 2536 วิทยาลัยศาสนาศาสตร์ยโสธร ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๐๗ นาง กนกวรรณ ศรีหล้า 12 2516 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๐๘ เด็กชาย จิตรกร ศรีบุตร 1 2541 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๐๙ เด็กหญิง จุฑารัตน์ ปัตรา 9 2541 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๑๐ เด็กหญิง ฐิติมา วิทูรบัณฑิตย์ 9 2541 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๑๑ เด็กชาย ณัฐพล น้อยบัวทิพย์ 11 2541 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๑๒ เด็กชาย ต้นตระกูล บันลือหาญ 10 2542 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๑๓ เด็กหญิง เตย หมายศรี 11 2540 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๑๔ เด็กชาย ธนา โพธิ์แสง 11 2541 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๑๕ เด็กชาย นพรัตน์ อยู่คง 4 2541 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๑๖ เด็กชาย นพรุจน์ เผื่อนอารีย์ 10 2541 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๑๗ เด็กชาย พงษ์เทพ สุนทรา 6 2541 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๑๘ เด็กชาย ภูธเนตร บุญทศ 5 2541 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๑๙ เด็กชาย ศตวรรษ สีโคตร 8 2541 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๒๐ เด็กหญิง ศิรประภา ประชุมชัน 8 2541 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๒๑ เด็กชาย ศิริมงคล วรรณศักดิ์ 7 2541 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๒๒ เด็กหญิง สิรินยา เจริญศรี 8 2541 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๒๓ เด็กหญิง สุกัญญา แก่นสุวรรณ 5 2541 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๒๔ เด็กหญิง สุกัญญา เหมธร 9 2540 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๒๕ นางสาว สุจิตรา ไชยมา 2 2540 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๒๖ เด็กหญิง สุริญญา วิเวกวินย์ 4 2542 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๒๗ เด็กหญิง เสาวณีย์ บุญยกาญจน์ 5 2541 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๒๘ เด็กหญิง หทัยรัตน์ หาญแท้ 6 2541 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๒๙ เด็กหญิง หัทยา แก่นนาคำ 2 2542 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๓๐ เด็กหญิง อนุกรณ์ จันทราษา 2 2542 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๓๑ เด็กหญิง อิริญา วิเศษแก้ว 8 2541 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๓๒ เด็กหญิง อิษยา จันทร์เรือง 6 2541 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ในเมือง เมืองยโสธร ศรีธรรมาราม ในเมือง เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๓๓ นาย นิรวัฒ ช่างไถ 3 2539 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ หนองหิน เมืองยโสธร ป่าหนองไคร้ หนองหิน เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๓๔ นาย สุทธิพงษ์ พบขุนทด 9 2539 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ หนองหิน เมืองยโสธร ป่าหนองไคร้ หนองหิน เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๓๕ นาย อาทิตย์ สุนทร 4 2540 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ หนองหิน เมืองยโสธร ป่าหนองไคร้ หนองหิน เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๓๖ นางสาว ธัญญลักษณ์ บุญทศ 11 2539 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ หนองหิน เมืองยโสธร ป่าหนองไคร้ หนองหิน เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๓๗ นางสาว จิตติมา ชูรัตน์ 9 2539 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ หนองหิน เมืองยโสธร ป่าหนองไคร้ หนองหิน เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๓๘ นางสาว สิรินันท์ คำปัญญา 8 2539 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ หนองหิน เมืองยโสธร ป่าหนองไคร้ หนองหิน เมืองยโสธร
ยส ๖๖๕๖/๐๐๓๙ เด็กหญิง ณัฐชยา พรวนแก้ว 4 2544 โรงเรียนมหาชนะชัย ฟ้าหยาด มหาชนะชัย หอก่อง ฟ้าหยาด มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๔๐ เด็กหญิง ธิดารัตน์ อัครพัฒน์ 3 2544 โรงเรียนมหาชนะชัย ฟ้าหยาด มหาชนะชัย หอก่อง ฟ้าหยาด มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๔๑ เด็กชาย ปณิธาณ ดีวงษ์ 2 2544 โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด บากเรือ มหาชนะชัย ป่าหอพระคุณ บากเรือ มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๔๒ เด็กหญิง กนกวรรณ ภิรมพันธ์ 3 2544 โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด บากเรือ มหาชนะชัย ป่าหอพระคุณ บากเรือ มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๔๓ เด็กหญิง กิตติญา วงษ์ชัย 10 2544 โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด บากเรือ มหาชนะชัย ป่าหอพระคุณ บากเรือ มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๔๔ เด็กหญิง ภัทราภรณ์ อินทร์งาม 7 2544 โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด บากเรือ มหาชนะชัย ป่าหอพระคุณ บากเรือ มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๔๕ เด็กหญิง ปณิตา ทองเขียว 2 2544 โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด บากเรือ มหาชนะชัย ป่าหอพระคุณ บากเรือ มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๔๖ เด็กหญิง ธัญพิชชา ขันบุญ 3 2544 โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด บากเรือ มหาชนะชัย ป่าหอพระคุณ บากเรือ มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๔๗ เด็กหญิง ชลธิชา บุญเรือง 4 2544 โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด บากเรือ มหาชนะชัย ป่าหอพระคุณ บากเรือ มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๔๘ เด็กหญิง กรรณิภา วาสนา 5 2543 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม โนนทราย มหาชนะชัย ศรีวีรวงศาราม โนนทราย มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๔๙ นางสาว นิตยา โยวราช 8 2542 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม โนนทราย มหาชนะชัย ศรีวีรวงศาราม โนนทราย มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๕๐ นาย วันเฉลิม ปวงสุข 12 2542 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม โนนทราย มหาชนะชัย ศรีวีรวงศาราม โนนทราย มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๕๑ นางสาว อรยา นิลกิจ 11 2539 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม โนนทราย มหาชนะชัย ศรีวีรวงศาราม โนนทราย มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๕๒ นางสาว อภิญญา ณะทีศรี 4 2539 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม โนนทราย มหาชนะชัย ศรีวีรวงศาราม โนนทราย มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๕๓ นางสาว สุระวดี ชัยมี 8 2541 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม โนนทราย มหาชนะชัย ศรีวีรวงศาราม โนนทราย มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๕๔ นางสาว เจนจิรา จันจำปา 5 2539 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม โนนทราย มหาชนะชัย ศรีวีรวงศาราม โนนทราย มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๕๕ นางสาว แพรวพรรณรายณ์ ไชยคำ 1 2540 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม โนนทราย มหาชนะชัย ศรีวีรวงศาราม โนนทราย มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๕๖ นางสาว มะลิวัลย์ มุขสมบัติ 1 2539 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม โนนทราย มหาชนะชัย ศรีวีรวงศาราม โนนทราย มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๕๗ นางสาว นวลนภา กองแก้ว 8 2539 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม โนนทราย มหาชนะชัย ศรีวีรวงศาราม โนนทราย มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๕๘ นางสาว ศิรินญา หอมสิน 11 2539 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม โนนทราย มหาชนะชัย ศรีวีรวงศาราม โนนทราย มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๕๙ นางสาว เสาวนีย์ ภูวงษ์เดือน 2 2540 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม โนนทราย มหาชนะชัย ศรีวีรวงศาราม โนนทราย มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๖๐ นางสาว กรกมล เกษราช 7 2539 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม โนนทราย มหาชนะชัย ศรีวีรวงศาราม โนนทราย มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๖๑ นาย สิทธิศักดิ์ สาคำ 11 2538 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม โนนทราย มหาชนะชัย ศรีวีรวงศาราม โนนทราย มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๖๒ เด็กหญิง สงกรานต์ จันทพร 4 2543 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม โนนทราย มหาชนะชัย ศรีวีรวงศาราม โนนทราย มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๖๓ เด็กหญิง อรปรียา เทือกสาย 2 2543 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม โนนทราย มหาชนะชัย ศรีวีรวงศาราม โนนทราย มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๖๔ นางสาว นวพรรณ อินธิรัตน์ 3 2539 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม โนนทราย มหาชนะชัย ศรีวีรวงศาราม โนนทราย มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๖๕ นางสาว ศิริเกษ ศรีชื่น 9 2539 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม โนนทราย มหาชนะชัย ศรีวีรวงศาราม โนนทราย มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๖๖ นางสาว สุดารัตน์ ถนอมทรัพย์ 5 2538 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม โนนทราย มหาชนะชัย ศรีวีรวงศาราม โนนทราย มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๖๗ นางสาว อรดา สิมมา 8 2538 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม โนนทราย มหาชนะชัย ศรีวีรวงศาราม โนนทราย มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๖๘ นาง จิราวรรณ ขันเงิน 7 2522 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม โนนทราย มหาชนะชัย ศรีวีรวงศาราม โนนทราย มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๖๙ นางสาว สำรี ผิวผ่อง 2 2523 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม โนนทราย มหาชนะชัย ศรีวีรวงศาราม โนนทราย มหาชนะชัย
ยส ๖๖๕๖/๐๐๗๐ เด็กหญิง ทิวตะวัน สอนกะสิน 9 2544 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู๒๕๐๓) ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว โนนหนองบัว ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๐๗๑ นางสาว กัลย์สุดา เมตตา 8 2541 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๐๗๒ เด็กหญิง กานติมา นิระบุตร 1 2542 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๐๗๓ นางสาว เกวลิน สว่างสุข 4 2540 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๐๗๔ เด็กหญิง ชุติมา สมยง 6 2541 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๐๗๕ นางสาว ธัชนันท์ จันก้อน 6 2540 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๐๗๖ นางสาว ธิดารัตน์ หินทอง 5 2539 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๐๗๗ นางสาว นงลักษณ์ ขวัญทอง 7 2539 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๐๗๘ นางสาว นพวรรณ ศรีเสริม 7 2539 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๐๗๙ นางสาว นฤมล สมนารินทร์ 11 2540 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๐๘๐ นางสาว น้ำทิพย์ สาระธร 5 2541 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๐๘๑ นางสาว นุจรินทร์ ศรีด้วง 1 2539 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๐๘๒ นางสาว นุสรา สิงห์ครุธ 6 2539 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๐๘๓ นางสาว บุศมาส พวงศรี 12 2540 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๐๘๔ นางสาว เบญญากุล กอแก้ว 1 2541 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๐๘๕ เด็กหญิง ประครองศรี เกษกัน 3 2541 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๐๘๖ นางสาว ปริยากร เพ็ญเนตร 8 2541 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๐๘๗ เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ ศรีพุทธรินทร์ 4 2541 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๐๘๘ นางสาว ปานกมล ศรีบัวบาล 2 2541 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๐๘๙ นางสาว ปิ่นสุดา คำจร 11 2541 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๐๙๐ นางสาว พรพิมล บุญเทียม 7 2539 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๐๙๑ นางสาว พรพิรุณ หลอดคำ 3 2539 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๐๙๒ นางสาว พัชริดา เสียงวังเวง 6 2541 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๐๙๓ นางสาว มัณฑนา บัวดอก 3 2541 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๐๙๔ นางสาว มัทนา บุญกอง 11 2540 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๐๙๕ นางสาว สุดารัตน์ เครือชาลี 7 2539 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๐๙๖ นางสาว สุภักษร ฝีปากดี 2 2540 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๐๙๗ นางสาว สุวนันท์ แก้ววรรณา 1 2540 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๐๙๘ นางสาว อภิญญา พูดดี 5 2539 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๐๙๙ นางสาว อรวรรณ ทองเจียว 10 2539 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๐๐ นางสาว อรดา พุฒตาลดง 10 2539 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๐๑ นาย อนุชิต จอกน้อย 5 2539 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๐๒ เด็กหญิง ไอริณ หลีหล่อง 3 2541 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๐๓ นางสาว มณฑาทิพย์ จิตต์ใหญ่ 8 2540 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๐๔ นางสาว ปาริษา ถิ่นช่วง 11 2538 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว บุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๐๕ นางสาว ชมพูนุช จ้ำหนองโพธิ์ 8 2538 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว บุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๐๖ เด็กชาย ณัฐวุฒิ เกาะกิ่ง 4 2544 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว บุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๐๗ เด็กหญิง ธมลวรรณ ดีวงษ์ 7 2543 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว บุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๐๘ เด็กหญิง นิตยา เพิ่มสุข 2 2544 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว บุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๐๙ เด็กหญิง บุญฉวี มาหา 3 2543 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว บุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๑๐ เด็กหญิง บุษราคัม สาระวัน 1 2544 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว บุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๑๑ เด็กชาย พิทักษ์ มาหา 5 2544 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว บุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๑๒ เด็กหญิง ลลิตา เข็มมา 7 2544 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว บุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๑๓ นาง วิลาวรรณ์ บุญเดช 3 2502 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว บุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๑๔ นาง สมถวิล มิลภา 11 2513 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว บุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๑๕ เด็กหญิง อารียา วีรวิท 6 2543 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว บุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๑๖ นาย กิตติพัฒน์ คงกระพันธ์ 9 2522 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า สงเปือย คำเขื่อนแก้ว บุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๑๗ เด็กชาย ณัฐพงษ์ ขวานทอง 1 2544 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า สงเปือย คำเขื่อนแก้ว บุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๑๘ เด็กหญิง ธิติยา ประจำถิ่น 8 2544 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า สงเปือย คำเขื่อนแก้ว บุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๑๙ เด็กชาย ธีรภัทร ดวงพล 7 2544 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า สงเปือย คำเขื่อนแก้ว บุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๒๐ เด็กหญิง ปิยะรัตน์ สีอ่อน 9 2544 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า สงเปือย คำเขื่อนแก้ว บุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๒๑ เด็กหญิง พนิดา ฉิมงาม 5 2543 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า สงเปือย คำเขื่อนแก้ว บุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๒๒ เด็กหญิง พนิดา วรรณกาล 4 2544 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า สงเปือย คำเขื่อนแก้ว บุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๒๓ เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ตามพงษ์ 1 2544 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า สงเปือย คำเขื่อนแก้ว บุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๒๔ นางสาว เรวดี จันทร์อ่อน 8 2539 โรงเรียนบ้านคำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว บุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๒๕ นางสาว สมพร คำวัง 10 2539 โรงเรียนบ้านคำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว บุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๒๖ เด็กหญิง บุญรัตน์ เวชกามา 5 2544 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง โพนทัน คำเขื่อนแก้ว บุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๒๗ นางสาว วิชุดา ยุบลพันธ์ 4 2538 โรงเรียนบ้านสะแนน ขุมเงิน คำเขื่อนแก้ว บุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๒๘ นางสาว หยกฟ้า ยุบลพันธ์ 6 2540 โรงเรียนบ้านสะแนน ขุมเงิน คำเขื่อนแก้ว บุ่งหวาย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๒๙ นาง ธัญวรัตน์ เสนาพรม 4 2525 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ โพนทัน คำเขื่อนแก้ว คำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๓๐ นาย พินิจ เปรี่ยมนอง 5 2539 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ โพนทัน คำเขื่อนแก้ว คำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๓๑ นางสาว อภิญญา พันศรี 2 2539 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ โพนทัน คำเขื่อนแก้ว คำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๓๒ นาย สุริยชัย เพียงทอง 5 2539 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ โพนทัน คำเขื่อนแก้ว คำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๓๓ นาย ศราพงษ์ จูมพิลา 3 2539 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ โพนทัน คำเขื่อนแก้ว คำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๓๔ นางสาว น้ำค้าง สืบวงศ์ 2 2540 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ โพนทัน คำเขื่อนแก้ว คำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๓๕ นาย ภาณุเดช ดวงศรี 3 2540 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ โพนทัน คำเขื่อนแก้ว คำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๓๖ นางสาว พลอยไพลิน ขอสุข 4 2540 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ โพนทัน คำเขื่อนแก้ว คำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๓๗ นาย อนุวัฒน์ โพนทัน 4 2540 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ โพนทัน คำเขื่อนแก้ว คำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๓๘ นางสาว สุมินตรา ดวงศรี 11 2541 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ โพนทัน คำเขื่อนแก้ว คำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๓๙ นาย พัฒนะ พุทธาสมศรี 4 2541 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ โพนทัน คำเขื่อนแก้ว คำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๔๐ นาย เอกราช ดวงคำจันทร์ 3 2541 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ โพนทัน คำเขื่อนแก้ว คำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๔๑ นางสาว จันทร์ทิมา พรมจันทร์ 11 2541 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ โพนทัน คำเขื่อนแก้ว คำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๔๒ นางสาว สุกัญญา พรมจันทร์ 2 2541 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ โพนทัน คำเขื่อนแก้ว คำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๔๓ เด็กหญิง อรอุมา หาญกล้า 5 2542 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ โพนทัน คำเขื่อนแก้ว คำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๔๔ เด็กหญิง พัชรา รองจำนงค์ 3 2542 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ โพนทัน คำเขื่อนแก้ว คำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๔๕ เด็กหญิง นฤทัย กลับใจ 10 2542 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ โพนทัน คำเขื่อนแก้ว คำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๔๖ เด็กหญิง ศิริวงศ์ สะวิลัย 7 2542 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ โพนทัน คำเขื่อนแก้ว คำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๔๗ เด็กหญิง กรทิพร ผิวอ่อน 2 2542 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ โพนทัน คำเขื่อนแก้ว คำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๔๘ เด็กหญิง วันนิพา เปรี่ยมนอง 3 2542 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ โพนทัน คำเขื่อนแก้ว คำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๔๙ เด็กชาย อิทธิพงษ์ ชัยพารา 4 2543 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ โพนทัน คำเขื่อนแก้ว คำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๕๐ เด็กหญิง จันจิรา รัตน์สูงเนิน 4 2543 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ โพนทัน คำเขื่อนแก้ว คำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๕๑ นาง ขนิษฐา พิจารณ์ 10 2510 โรงเรียนบ้านสงเปือย สงเปือย คำเขื่อนแก้ว ประชาอุทิศ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว
ยส ๖๖๕๖/๐๑๕๒ นาย กฤติเดช มุกธวัตร์ 8 2517 โรงเรียนเทพสถิตวิทยาลัย สามแยก เลิงนกทา สุมังคลาราม สามแยก เลิงนกทา
ยส ๖๖๕๖/๐๑๕๓ นาง นิภาภรณ์ ทาสีเพชร 4 2500 โรงเรียนเทพสถิตวิทยาลัย สามแยก เลิงนกทา สุมังคลราม สามแยก เลิงนกทา
ยส ๖๖๕๖/๐๑๕๔ นางสาว ปิยะดา มูลแก้ว 9 2541 โรงเรียนบ้านด่าน สามแยก เลิงนกทา สุมังคลาราม สามแยก เลิงนกทา
ยส ๖๖๕๖/๐๑๕๕ เด็กหญิง กฤติยา สุจรักษ์ 10 2544 โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา สวาท เลิงนกทา พรหมวิหาร สวาท เลิงนกทา
ยส ๖๖๕๖/๐๑๕๖ นาง เยาวลักษณ์ จันทรกนก 12 2505 โรงเรียนบ้านดอนฮี สวาท เลิงนกทา ป่าดอนฮีขันติธรรม สวาท เลิงนกทา
ยส ๖๖๕๖/๐๑๕๗ นางสาว ทัศนีย์ ชื่นตา 11 2526 โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล กุดชุม กุดชุม ประชาชุมพล กุดชุม กุดชุม
ยส ๖๖๕๖/๐๑๕๘ นางสาว สุจิตตรา ศรีตาแสง 3 2529 โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล กุดชุม กุดชุม ประชาชุมพล กุดชุม กุดชุม

สำนักเรียน คณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ)
ส่งสอบ ๓๙๓ คน ขาดสอบ ๔๖ คน คงสอบ ๓๔๗ คน สอบได้ ๒๓๔ คน สอบตก ๑๑๓ คน
ศก ๖๖๕๖/๐๐๐๑ เด็กหญิง เจนจิรา เรืองรุ่ง 8 2542 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ หลวงสุมังคลาราม เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นางสาว กรณิกา ทองบาง 10 2541 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ หลวงสุมังคลาราม เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นางสาว สุพัตรา โครักษา 10 2541 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ หลวงสุมังคลาราม เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นางสาว ธนโชค เกษหงษ์ 11 2541 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ หลวงสุมังคลาราม เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๐๕ เด็กชาย อนุสรณ์ สุขนัน 10 2542 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ หลวงสุมังคลาราม เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๐๖ เด็กหญิง ลูกสร บุญชู 12 2542 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ หลวงสุมังคลาราม เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๐๗ เด็กชาย ณัฐกิตติ์ นนทะสรี 5 2543 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ หลวงสุมังคลาราม เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นางสาว พัชรา คำโสภา 5 2540 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ หลวงสุมังคลาราม เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๐๙ เด็กหญิง ลลิตา กัณหา 11 2542 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ หลวงสุมังคลาราม เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๑๐ เด็กหญิง รัตติกาล นัยนิตย์ 8 2542 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ หลวงสุมังคลาราม เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๑๑ เด็กหญิง เพชรไพลิน พุทธรักษา 11 2542 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ หลวงสุมังคลาราม เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๑๒ เด็กหญิง ภาฬิณี บุญทำ 6 2542 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ หลวงสุมังคลาราม เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นาง สาริกา วิเศษแสงจันทร์ 9 2525 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ หลวงสุมังคลาราม เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๑๔ เด็กหญิง กัญญารัตน์ แสงสุขวาว 4 2545 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ หนองครก เมืองศรีสะเกษ ป่าศรีสำราญ หนองครก เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๑๕ เด็กหญิง ธัญญารัตน์ เทพธานี 8 2545 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ หนองครก เมืองศรีสะเกษ ป่าศรีสำราญ หนองครก เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๑๖ เด็กหญิง รุ่งลาวรรณ สมภาร 6 2545 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ หนองครก เมืองศรีสะเกษ ป่าศรีสำราญ หนองครก เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๑๗ นางสาว มลิวัลย์ นวลละออง 12 2541 โรงเรียนบ้านหนองครก หนองครก เมืองศรีสะเกษ ป่าศรีสำราญ หนองครก เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๑๘ เด็กชาย ปฏิพล ขันตา 9 2544 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ ป่าศรีสำราญ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๑๙ เด็กชาย วัชรพล ชูรัตน์ 12 2544 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ ป่าศรีสำราญ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๒๐ เด็กชาย สิงหนาท ทิพวรรณ์ 8 2544 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ ป่าศรีสำราญ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๒๑ เด็กชาย ธนาธร สุริเย 1 2544 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ ป่าศรีสำราญ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๒๒ เด็กชาย ปกรณ์ ปัญจา 5 2545 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ ป่าศรีสำราญ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๒๓ เด็กชาย วัชรินทร์ บัวกฏ 10 2544 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ ป่าศรีสำราญ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๒๔ เด็กหญิง สุดาภรณ์ ศุภเลิศ 2 2544 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ ป่าศรีสำราญ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๒๕ เด็กหญิง สุจิตรา วรชัย 12 2543 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ ป่าศรีสำราญ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๒๖ เด็กหญิง นพเก้า พืชทอง 10 2543 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ ป่าศรีสำราญ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๒๗ เด็กหญิง เพ็ญนภา ศุภเลิศ 12 2542 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ ป่าศรีสำราญ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๒๘ เด็กหญิง ณัฐฐาวดี พงษ์พีระ 4 2544 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ ป่าศรีสำราญ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๒๙ เด็กหญิง ธัญลักษณ์ พงศ์พิละ 10 2544 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ ป่าศรีสำราญ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๓๐ เด็กหญิง ปิยาภรณ์ สมสะอาด 2 2544 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ ป่าศรีสำราญ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๓๑ เด็กหญิง สุชาดา พงศ์พีระ 7 2544 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ ป่าศรีสำราญ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๓๒ เด็กหญิง ศิริเพ็ญ พงศ์พีระ 8 2544 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ ป่าศรีสำราญ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๓๓ ว่าที่ร้อยตรี สุทัตร์ แก้ววิชัย 11 2526 วทก.กันทรารมย์ ดูน กันทรารมย์ ประชารังสฤษฏิ์ ดูน กันทรารมย์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๓๔ นางสาว กันยารัตน์ พรมพิลา 5 2529 วทก.กันทรารมย์ ดูน กันทรารมย์ ประชารังสฤษฏิ์ ดูน กันทรารมย์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๓๕ นางสาว อินธุอร พลชัย 7 2538 วทก.กันทรารมย์ ดูน กันทรารมย์ ประชารังสฤษฏิ์ ดูน กันทรารมย์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๓๖ นางสาว ยุภาพร พิมพ์สมาน 9 2538 วทก.กันทรารมย์ ดูน กันทรารมย์ ประชารังสฤษฏิ์ ดูน กันทรารมย์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๓๗ นางสาว ณัฐวรา ธีรศิลป์ 4 2538 วทก.กันทรารมย์ ดูน กันทรารมย์ ประชารังสฤษฏิ์ ดูน กันทรารมย์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๓๘ นางสาว ไข่มุก พิมพ์สมาน 4 2539 วทก.กันทรารมย์ ดูน กันทรารมย์ ประชารังสฤษฏิ์ ดูน กันทรารมย์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๓๙ เด็กชาย เจษฏา ยอดไม้ 11 2542 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ดุล กันทรารมย์ ประชารังสฤษฏิ์ ดูน กันทรารมย์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๔๐ เด็กหญิง วิยะดา บุญเชิญ 3 2543 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ดุล กันทรารมย์ ประชารังสฤษฏิ์ ดูน กันทรารมย์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๔๑ นาย สุทิศ คงศรี 12 2513 โรงเรียนบ้านนาตราว ดงรัก ภูสิงห์ ป่าบ้านกลาง ดงรัก ภูสิงห์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๔๒ นาง พิมพ์ลภัสส์ กรสันเทียะ 9 2516 โรงเรียนบ้านนาตราว ดงรัก ภูสิงห์ ป่าบ้านกลาง ดงรัก ภูสิงห์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๔๓ นาง ไพวัลย์ สาลี 11 2508 โรงเรียนบ้านนาตราว ดงรัก ภูสิงห์ ป่าบ้านกลาง ดงรัก ภูสิงห์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๔๔ เด็กหญิง พิมพ์พร มนตรี 9 2544 โรงเรียนบ้านนาตราว ดงรัก ภูสิงห์ ป่าบ้านกลาง ดงรัก ภูสิงห์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๔๕ เด็กหญิง สุภัสตรา สมานทอง 3 2544 โรงเรียนบ้านนาตราว ดงรัก ภูสิงห์ ป่าบ้านกลาง ดงรัก ภูสิงห์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๔๖ เด็กหญิง ธิดาวรรณ คงคา 12 2544 โรงเรียนบ้านนาตราว ดงรัก ภูสิงห์ ป่าบ้านกลาง ดงรัก ภูสิงห์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๔๗ เด็กหญิง นิตยา ภูเดช 3 2544 โรงเรียนบ้านนาตราว ดงรัก ภูสิงห์ ป่าบ้านกลาง ดงรัก ภูสิงห์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๔๘ เด็กหญิง วลัยลักษณ์ สายสังข์ 9 2544 โรงเรียนบ้านนาตราว ดงรัก ภูสิงห์ ป่าบ้านกลาง ดงรัก ภูสิงห์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๔๙ เด็กหญิง วิภารัตน์ มนตรี 6 2544 โรงเรียนบ้านนาตราว ดงรัก ภูสิงห์ ป่าบ้านกลาง ดงรัก ภูสิงห์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๕๐ เด็กหญิง วิววาส พรหมประดิษฐ 8 2544 โรงเรียนบ้านนาตราว ดงรัก ภูสิงห์ ป่าบ้านกลาง ดงรัก ภูสิงห์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๕๑ เด็กชาย บุญยัง แม่นทอง 12 2544 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ป่าโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๕๒ เด็กชาย สุรจักร์ แม่นทอง 6 2544 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ป่าโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๕๓ เด็กชาย พิชิตชัย คำนาโฮม 10 2544 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ป่าโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๕๔ เด็กชาย อนันตชัย แม่นทอง 7 2544 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ป่าโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๕๕ เด็กชาย อัษฏาวุฒิ แม่นทอง 10 2544 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ป่าโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๕๖ เด็กหญิง สุพัตรา ศิวินัย 5 2544 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ป่าโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๕๗ เด็กหญิง ยุพาภรณ์ แสนอินทร์ 3 2545 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ป่าโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๕๘ เด็กหญิง ธิดาวรรณ เติบโต 7 2544 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ป่าโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๕๙ เด็กหญิง นิภาพร แหบขุนทด 7 2544 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ป่าโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๖๐ เด็กหญิง ปิยวรรณ บุญเพิ่ม 3 2544 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ป่าโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๖๑ เด็กชาย ธีรพัฒน์ เมอมะนา 3 2545 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ป่าโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๖๒ เด็กชาย ครรชิต ยศศิริ 11 2545 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ป่าโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๖๓ เด็กชาย ศิวกานต์ วงค์เศษ 1 2545 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ป่าโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๖๔ เด็กหญิง ประภาพร สุขชาติ 6 2545 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ป่าโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๖๕ เด็กหญิง พัชริดา ทองสุข 9 2545 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ป่าโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๖๖ เด็กหญิง มลฤดี กองแก้ว 10 2545 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ป่าโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๖๗ เด็กหญิง เมฆขลา สวัสดีพ่อ 7 2545 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ป่าโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๖๘ เด็กหญิง อังสุมา วงค์เศษ 12 2545 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ป่าโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๖๙ เด็กหญิง อาริสา วงค์เศษ 12 2545 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ป่าโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๗๐ เด็กชาย ณัฐวุฒิ สิมมา 3 2546 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ป่าโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๗๑ เด็กชาย ธราดล แต้มทอง 4 2546 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ป่าโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๗๒ เด็กชาย นนทวัฒน์ สว่างไธสง 1 2546 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ป่าโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๗๓ เด็กชาย วีระศักดิ์ คำนาโฮม 3 2546 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ป่าโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๗๔ เด็กหญิง พัชนีวรรณ เลาะบุญ 4 2546 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ป่าโนนจักจั่น หนองงูเหลือม เบญจลักษ์
ศก ๖๖๕๖/๐๐๗๕ นาย มี เกษอินทร์ 6 2478 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๗๖ นาง แจ่มจันทร์ ศรีภักดิ์ 8 2477 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๗๗ นาง นิ่มนวล อินวันนา 7 2477 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๗๘ นาย สุข ดีหงษ์ 6 2477 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๗๙ นาง มาลี ดีหงษ์ 9 2477 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๘๐ นาง คล้าย ตองอบ 5 2477 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๘๑ นาง กด ระหาร 9 2477 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๘๒ นาง สุรัตน์ ดวงฤทธิ์ 8 2477 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๘๓ นาง เย็น พิศพงษ์ 6 2477 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๘๔ นาง สายทอง ยาคำ 1 2477 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๘๕ นาง ทองสา อุ่นแก้ว 3 2477 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๘๖ นาง เม็ง ศรีภักดิ์ 1 2477 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๘๗ นาง กุหลาบ แก้วบุบผา 1 2477 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๘๘ นาง สุรัตน์ ปัญญา 5 2477 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๘๙ นาง คำปลิว ภายอุ้ม 6 2477 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๙๐ นาง คูณ พิศพงษ์ 8 2477 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๙๑ นาง ประสิทธิ์ ดวงฤทธิ์ 9 2498 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๙๒ นาง นงคราญ จันทร์ดา 5 2498 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๙๓ นาง อำพร ทองละมุล 4 2490 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๙๔ นาย สมบัติ วรเลิศ 8 2490 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๙๕ นาง คราญ วรรรณมาศ 9 2488 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๙๖ นาง สมปอง ธรรมวันนา 3 2489 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๙๗ นาง สุรินทร์ ยาคำ 4 2477 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๙๘ นาย โจรง วรรณมาศ 7 2477 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๐๙๙ นาง ถวิล ดอกพวง 9 2477 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๐๐ นาย วัชรินทร์ สุรบุตร 1 2500 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๐๑ นาง ลาน ศรีภักดิ์ 11 2489 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๐๒ นาง หาญ ทองละมุล 2 2499 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๐๓ นาง ขนิษฐา ขยันวงษ์ 8 2498 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๐๔ นาง ติ๋ม ดาวงษ์ 7 2502 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๐๕ นาง มิตร ศรีภักดิ์ 9 2504 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๐๖ นางสาว ศรีนวล กัญมา 3 2503 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๐๗ นาง ปอน จันจำนงค์ 2 2501 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๐๘ นาง วิบูลศรี ศรีระเริญ 6 2503 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๐๙ นาย ไสว งอนสวรรค์ 7 2507 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๑๐ นาง เจนจิรา งอนสวรรค์ 9 2507 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๑๑ นาง วาน ไชยโชติ 11 2507 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๑๒ นาง หนม ศรีภักดิ์ 3 2507 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๑๓ นาง อรทัย อินวันนา 12 2507 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๑๔ นาย สังวาล เพ็ญญะ 4 2477 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๑๕ นาง อำใค ปัญญา 3 2477 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๑๖ นาย พินัย โพธิสาร 6 2508 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๑๗ นาง บัวสอน ระหาร 8 2508 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๑๘ นาง รุนนี พิศพงษ์ 9 2508 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๑๙ นาง ลำพวน โพธิสาร 3 2507 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๒๐ นาง ภัทราวดี เตชะวันโต 8 2513 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๒๑ นาง วาด แก้วบุปผา 6 2509 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๒๒ นาง กฤษณา มะลิสา 5 2477 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๒๓ นาง หวาน ปัญญา 4 2477 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๒๔ นางสาว รัชดา เกษอินทร์ 7 2509 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๒๕ นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ 8 2520 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๒๖ นาง นภัสร์ชนัญ ภัทรพงศ์ตฤณ 7 2520 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๒๗ นาง ภัทรา จันทร์ดา 9 2477 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๒๘ นาง ลมเลือน โพธิสาร 5 2520 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๒๙ นาง ปิยวดี กองหล้า 5 2524 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๓๐ นางสาว กชกร โพธิ์กระสังข์ 3 2477 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๓๑ นาย จิระพันธ์ เพ็ญญะ 7 2477 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๓๒ เด็กหญิง ปานิสรา อินวันนา 8 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๓๓ เด็กชาย ธวัชชัย ปัญญา 2 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๓๔ เด็กชาย ธวัชชัย อินวันนา 1 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๓๕ เด็กชาย นันธพัทธ์ พุทธ 1 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๓๖ เด็กชาย นิสิต ทองละมุล 3 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๓๗ เด็กหญิง ขนิษฐา พาลี 8 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๓๘ เด็กหญิง จิราพร สิงห์คร 5 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๓๙ เด็กหญิง จิราภรณ์ ทองละมุล 6 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๔๐ เด็กหญิง ชฎาภรณ์ เขื่อนหก 9 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๔๑ เด็กหญิง ฐิติมา คำเสน 8 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๔๒ เด็กหญิง นันทิพร ทองละมุล 9 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๔๓ เด็กหญิง นิตยา เกษอินทร์ 4 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๔๔ เด็กหญิง เบญจมาภรณ์ ศรีระเริญ 6 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๔๕ เด็กหญิง ปณัชญา ศรีระเริญ 7 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๔๖ เด็กหญิง ภาวิณี แก้วโมกข์ 3 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๔๗ เด็กหญิง มนัสวี โพธิสาร 2 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๔๘ เด็กหญิง ศิรินันท์ มีวงษ์ 6 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๔๙ เด็กหญิง ศุภกาญจน์ งอนสวรรค์ 8 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๕๐ เด็กหญิง ษมาวรรณ จวบกระโทก 9 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๕๑ เด็กหญิง อรทัย ไชสุวรรณ 5 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๕๒ เด็กชาย ชนาธิป ไผ่จิตร 4 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๕๓ เด็กชาย ชลัมพล แก้วลอย 8 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๕๔ เด็กชาย โชติกร โสภาสิน 6 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๕๕ เด็กชาย ทวีสันต์ สารีบุตร 2 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๕๖ เด็กชาย นราชิต อินวันนา 6 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๕๗ เด็กชาย นาฬิกอติภัค จันจำนงค์ 9 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๕๘ เด็กชาย รัฐกร ศรีลาชัย 1 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๕๙ เด็กชาย รัฐพล ทองละมุล 12 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๖๐ เด็กชาย วายุ เนียมมณี 4 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๖๑ เด็กชาย สุทธิศักดิ์ พิลาดี 5 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๖๒ เด็กชาย อธิวัตร อุปสุข 6 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๖๓ เด็กชาย อภิรักษ์ ปัญญา 9 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๖๔ เด็กหญิง กุลธิดา พงษ์เสน่ห์ 3 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๖๕ เด็กหญิง จิตติมา สาระณา 4 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๖๖ เด็กหญิง จิตสุภา ปัญญา 6 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๖๗ เด็กหญิง ชลีรัตน์ ศรีภักดิ์ 9 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๖๘ เด็กหญิง ณัฐธิดา อินวันนา 6 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๖๙ เด็กหญิง ดาวเรือง ศรีภักดิ์ 7 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๗๐ เด็กหญิง ปทุมพร ศิริคำ 4 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๗๑ เด็กหญิง ปภาภรณ์ เถาวัลย์ 1 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๗๒ เด็กหญิง ประภาศิริ ศรีระเริญ 10 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๗๓ เด็กหญิง ปาริชาติ สิงห์โคตร 12 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๗๔ เด็กหญิง พรหมพร ดีหงษ์ 10 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๗๕ เด็กหญิง พิชญาภา ศรีจันดา 2 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๗๖ เด็กหญิง รัตนาภรณ์ แก้วบุบผา 9 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๗๗ เด็กหญิง ศศิกานต์ มุ่งหมาย 7 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๗๘ เด็กหญิง สุกันญา แก้วกัณหา 4 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๗๙ เด็กหญิง อรุโณทัย ใจมั่น 2 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๘๐ นาง ศูรย์ ระหาร 9 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๘๑ นาย ถวิล ศรีภักดิ์ 3 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๘๒ เด็กหญิง วิชญาดา บุษบา 8 2544 โรงเรียนบ้านขุนหาญ ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๘๓ นาย อรรถชัย จันทร์เปรียง 4 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๘๔ นาย บัญชา โภคา 1 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๘๕ นาย สุรัตน์ สะใบ 9 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๘๖ นาย กฤษณะ พลเมือง 7 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๘๗ นาย เจนณรงค์ จันทร์ดา 2 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๘๘ นาย นาวิน ในสิน 4 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๘๙ นาย ปฏิพล ประมูลชาติ 9 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๙๐ นาย รัฐพล สุดดี 7 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๙๑ นาย อิทธิศักดิ์ ปัญญาเหลือ 8 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๙๒ นางสาว จุฬารัตน์ ผิวอ่อน 4 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๙๓ นางสาว นภาพร พิวิโส 2 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๙๔ นางสาว บุบผกา ไชยนะรา 5 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๙๕ นางสาว พิมพ์วิมล ปิ่นเกษ 6 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๙๖ นางสาว ศิริวรรณ มะปรางค์ 5 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๙๗ นางสาว สาริกา โสดแก้ว 5 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๙๘ นางสาว อนันทนา สอนสวรรค์ 9 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๑๙๙ นางสาว อาริยา เสาสอน 7 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๒๐๐ เด็กชาย ธีระพล นวลแสง 6 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๒๐๑ เด็กชาย ศุภณัฐ นัยทอง 6 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๒๐๒ เด็กหญิง เกษร ผิวอ่อน 5 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๒๐๓ เด็กหญิง จุติพร ปัญญา 3 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๒๐๔ เด็กหญิง ชันย์ชนก โสดแก้ว 9 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๒๐๕ เด็กหญิง นัทธมน ศรีชัย 8 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๒๐๖ เด็กหญิง ศศิพิมพ์ จันคณา 4 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๒๐๗ เด็กชาย ประทีป สินศิริ 8 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๒๐๘ เด็กชาย เพชรกร โสดแก้ว 2 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๒๐๙ เด็กชาย วรยศ ศิริเวช 9 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๒๑๐ เด็กชาย สุทธิชัย เกิดกุล 7 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๒๑๑ เด็กหญิง จิตสุภา โสดแก้ว 3 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๒๑๒ เด็กหญิง พิมพ์วิภา นวลแสง 2 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๒๑๓ เด็กหญิง สุดารัตน์ สุพรรณ 12 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๒๑๔ เด็กชาย วีรวัฒน์ เรืองฤทธิ์ 1 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๒๑๕ เด็กชาย ศักดิ์รินทร์ จันทร์เปรียง 9 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๒๑๖ เด็กหญิง ขวัญฤดี นามนุ 6 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๒๑๗ เด็กหญิง จิราวรรณ เพชรประกอบ 8 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๒๑๘ เด็กหญิง ธนพร จันทร์สนธิ์ 9 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๒๑๙ เด็กหญิง ปาริชาติ ศรีระเริญ 4 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๒๒๐ เด็กหญิง สารินี ราชชมภู 12 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๒๒๑ เด็กชาย อนันธวงศ์ จันทร์เปรียง 1 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๒๒๒ เด็กชาย เอกลักษณ์ แสงเคลือน 9 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๒๒๓ เด็กหญิง จุฑารัตน์ เกษอินทร์ 2 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๒๒๔ เด็กหญิง ปิ่นมณี วงเพ็ง 8 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๒๒๕ เด็กหญิง สุนันทา สอนสวรรค์ 3 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๒๒๖ เด็กหญิง สุภาพร พิวิโส 7 2544 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๒๒๗ นาง สำลี สุรบุตร 5 2502 โรงเรียนพิบูลย์มังสาหาร ขุนหาญ ขุนหาญ ป่าจิตตประชาสามัคคี ขุนหาญ ขุนหาญ
ศก ๖๖๕๖/๐๒๒๘ เด็กหญิง ภัสรา วงศ์จันทร์ 12 2545 โรงเรียนบ้านอีสร้อย ปาสาท ห้วยทับทัน หนองสิมใหญ่ ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน
ศก ๖๖๕๖/๐๒๒๙ เด็กชาย พรเทพ อร่ามเรือง 8 2542 โรงเรียนเคียวนำ กำแพง อุทุมพรพิสัย ป่าพุทธนิมิต หนองห้าง อุทุมพรพิสัย
ศก ๖๖๕๖/๐๒๓๐ นางสาว แสงระวี ทาสี 5 2539 โรงเรียนกำแพง สำโรง อุทุมพรพิสัย ป่าพุทธนิมิต หนองห้าง อุทุมพรพิสัย
ศก ๖๖๕๖/๐๒๓๑ นางสาว อารยา เชื้อทอง 6 2538 โรงเรียนกำแพง สำโรง อุทุมพรพิสัย ป่าพุทธนิมิต หนองห้าง อุทุมพรพิสัย
ศก ๖๖๕๖/๐๒๓๒ นางสาว ปิยะดา สาคร 1 2540 โรงเรียนกำแพง สำโรง อุทุมพรพิสัย ป่าพุทธนิมิต หนองห้าง อุทุมพรพิสัย
ศก ๖๖๕๖/๐๒๓๓ นาย ศิริวัฒน์ ไชยโยธา 5 2540 โรงเรียนกำแพง สำโรง อุทุมพรพิสัย ป่าพุทธนิมิต หนองห้าง อุทุมพรพิสัย
ศก ๖๖๕๖/๐๒๓๔ นางสาว นันทิดา วิจิตร 3 2540 โรงเรียนกำแพง สำโรง อุทุมพรพิสัย ป่าพุทธนิมิต หนองห้าง อุทุมพรพิสัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดนครพนม (ธ)
ส่งสอบ ๒๒๖ คน ขาดสอบ ๓๗ คน คงสอบ ๑๘๙ คน สอบได้ ๙๗ คน สอบตก ๙๒ คน
นพ ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นาง ขนิษฐา จันทร์พวง 6 2506 เรือนจำกลางนครพนม ขามเฒ่า เมืองนครพนม สารภาณนิมิต ในเมือง เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นาง ขวัญใจ รสหอม 10 2519 เรือนจำกลางนครพนม ขามเฒ่า เมืองนครพนม สารภาณนิมิต ในเมือง เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นาย จำนงค์ อุเทนจันทร์ 1 2521 เรือนจำกลางนครพนม ขามเฒ่า เมืองนครพนม สารภาณนิมิต ในเมือง เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นางสาว ชนิดา พวงทอง 8 2529 เรือนจำกลางนครพนม ขามเฒ่า เมืองนครพนม สารภาณนิมิต ในเมือง เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นางสาว ทิพวรรณ อัคนิตย์ 12 2534 เรือนจำกลางนครพนม ขามเฒ่า เมืองนครพนม สารภาณนิมิต ในเมือง เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นาง ทิมสอน รักคำสี 6 2513 เรือนจำกลางนครพนม ขามเฒ่า เมืองนครพนม สารภาณนิมิต ในเมือง เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๐๗ นางสาว นาตยา รังไสย์ 8 2529 เรือนจำกลางนครพนม ขามเฒ่า เมืองนครพนม สารภาณนิมิต ในเมือง เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นาง ปัทมพร โพธิ์ศรี 5 2513 เรือนจำกลางนครพนม ขามเฒ่า เมืองนครพนม สารภาณนิมิต ในเมือง เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๐๙ นางสาว ปัทมา แสงห้าว 6 2529 เรือนจำกลางนครพนม ขามเฒ่า เมืองนครพนม สารภาณนิมิต ในเมือง เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๑๐ นาย พรมมี ดีโคตร 8 2524 เรือนจำกลางนครพนม ขามเฒ่า เมืองนครพนม สารภาณนิมิต ในเมือง เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๑๑ นาง พูล อุยเอก 1 2520 เรือนจำกลางนครพนม ขามเฒ่า เมืองนครพนม สารภาณนิมิต ในเมือง เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๑๒ นาย มลเทียน ไกรสิน 8 2511 เรือนจำกลางนครพนม ขามเฒ่า เมืองนครพนม สารภาณนิมิต ในเมือง เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นาย สดใส มงคลเกตุ 10 2533 เรือนจำกลางนครพนม ขามเฒ่า เมืองนครพนม สารภาณนิมิต ในเมือง เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๑๔ นาง อรัญญา สมรฤทธิ์ 3 2519 เรือนจำกลางนครพนม ขามเฒ่า เมืองนครพนม สารภาณนิมิต ในเมือง เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๑๕ เด็กหญิง จันทร์หอม สีดา 6 2542 โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ในเมือง เมืองนครพนม ศรีเทพประดิษฐาราม ในเมือง เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๑๖ เด็กหญิง ชุติมน เหลือเริ่มวงศ์ 1 2542 โรงเรียนสามผงวิทยาคม สามผง ศรีสงคราม ศรีวิชัย สามผง ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๑๗ นางสาว ชุติมา นะคะจัด 3 2539 โรงเรียนสามผงวิทยาคม สามผง ศรีสงคราม ศรีวิชัย สามผง ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๑๘ นางสาว กาญจนา วรวงปา 1 2541 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา เหล่าพัฒนา นาหว้า ศรีวิชัย สามผง ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๑๙ เด็กชาย ณัฐพงษ์ คำเพ็ง 4 2542 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา เหล่าพัฒนา นาหว้า ศรีวิชัย สามผง ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๒๐ นาย ทินภัทร ปะระพิมพ์ 11 2541 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา เหล่าพัฒนา นาหว้า ศรีวิชัย สามผง ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๒๑ เด็กชาย เทียนชัย สีกา 4 2542 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา เหล่าพัฒนา นาหว้า ศรีวิชัย สามผง ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๒๒ นางสาว ภิรมญา คำชนะ 11 2540 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา เหล่าพัฒนา นาหว้า ศรีวิชัย สามผง ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๒๓ นางสาว วรินยุพา คำชนะ 6 2540 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา เหล่าพัฒนา นาหว้า ศรีวิชัย สามผง ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๒๔ นางสาว สุพรรษา หีดแก้ว 7 2541 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา เหล่าพัฒนา นาหว้า ศรีวิชัย สามผง ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๒๕ นาง สุมาลี มะโนขันธุ์ 2 2516 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา เหล่าพัฒนา นาหว้า ศรีวิชัย สามผง ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๒๖ นางสาว อารีญา นมัสการ 8 2541 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา เหล่าพัฒนา นาหว้า ศรีวิชัย สามผง ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๒๗ นางสาว ไอรินทร์ ปัญญาสาร 12 2541 โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา เหล่าพัฒนา นาหว้า ศรีวิชัย สามผง ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๒๘ เด็กชาย โจนัส วะไพลุน 1 2544 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ นาหว้า นาหว้า ศรีวิชัย สามผง ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๒๙ เด็กหญิง เบณญาลักษณ์ วงษาเนาว์ 9 2544 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ นาหว้า นาหว้า ศรีวิชัย สามผง ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๓๐ เด็กชาย พลพล ปาทา 12 2544 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ นาหว้า นาหว้า ศรีวิชัย สามผง ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๓๑ เด็กหญิง มินตรา วะชุม 2 2544 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ นาหว้า นาหว้า ศรีวิชัย สามผง ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๓๒ เด็กหญิง กมลรัตน์ ไมยวงค์ 3 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๓๓ เด็กชาย คงเดช สีสันงาม 10 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๓๔ เด็กชาย จักรพันธ์ สุทธิยา 10 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๓๕ เด็กชาย จารุเดช ยะภักดี 10 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๓๖ เด็กหญิง จารุวรรณ ยะภักดี 6 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๓๗ เด็กหญิง ชลิตา ทีสุกะ 8 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๓๘ เด็กชาย ณัฐนันท์ แก้วชาลุน 3 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๓๙ เด็กหญิง ณัฐมล ยะภักดี 8 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๔๐ เด็กชาย ตะวัน คำใบ 11 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๔๑ เด็กหญิง ทิพย์สุดา หงษ์ณี 1 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๔๒ เด็กชาย ธนาพล นีระพงษ์ 12 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๔๓ เด็กชาย ธนาวุฒิ คำใบ 9 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๔๔ เด็กชาย ธีรพงษ์ เหง้าน้อย 2 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๔๕ เด็กชาย ธีรวัฒน์ วรรณวงศ์ 12 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๔๖ เด็กชาย ธีระศักดิ์ เหง้าน้อย 12 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๔๗ เด็กชาย นรินทร์ แก้วฝ่าย 4 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๔๘ นาง นฤมล สุภาทอง 1 2520 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๔๙ เด็กหญิง น้ำฝน ขันทะชา 5 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๕๐ เด็กหญิง ปนัดดา อุปทุม 1 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๕๑ เด็กหญิง เยาวรัตน์ ไชยเทศ 11 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๕๒ เด็กหญิง รสิกา ฤทธิศิริ 8 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๕๓ เด็กหญิง วรรณภา เคนชัยวงค์ 1 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๕๔ เด็กหญิง วราภรณ์ หันษา 9 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๕๕ เด็กหญิง วิภาวี ยะภักดี 12 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๕๖ เด็กชาย วิศรุต คะลีล้วน 9 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๕๗ เด็กหญิง ศิริพร อุปทุม 10 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๕๘ เด็กหญิง ศิริรัตน์ ยะภักดี 8 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๕๙ เด็กชาย อภิเดช คะปัญญา 6 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๖๐ เด็กหญิง อมลวรรณ คะปัญญา 11 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๖๑ เด็กหญิง อโรชา กิจเหิม 3 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๖๒ เด็กชาย อิทธิฤทธิ์ คะลีล้วน 8 2542 โรงเรียนบ้านข่าพิทยา บ้านข่า ศรีสงคราม อรัญญวิเวก บ้านข่า ศรีสงคราม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๖๓ นางสาว ปาริฉัตต์ แสนศรี 8 2541 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง หนองซน นาทม ศรีเทพประดิษฐาราม ในเมือง เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๖๔ เด็กหญิง สุดารัตน์ เชียงขวาง 1 2542 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง หนองซน นาทม ศรีเทพประดิษฐาราม ในเมือง เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๖๕ นางสาว เสาวลักษณ์ เจริญดี 11 2541 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง หนองซน นาทม ศรีเทพประดิษฐาราม ในเมือง เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๖๖ นางสาว อรนุช พาระแพน 11 2541 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง หนองซน นาทม ศรีเทพประดิษฐาราม ในเมือง เมืองนครพนม
นพ ๖๖๕๖/๐๐๖๗ เด็กชาย ทัศกร หาแก่น 8 2543 โรงเรียนบ้านหนองแคน ยอดชาด วังยาง ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๖๘ เด็กหญิง นิศากร วะบังลับ 12 2544 โรงเรียนบ้านหนองบึง ยอดชาด วังยาง ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๖๙ เด็กหญิง ปิยะดา โคตรราช 2 2544 โรงเรียนบ้านหนองบึง ยอดชาด วังยาง ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๗๐ นางสาว ขนิษฐา นิลทะราช 10 2541 โรงเรียนบ้านแมดนาท่มวิทยา แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๗๑ เด็กชาย ธนชัย ทองบุราณ 1 2543 โรงเรียนบ้านแมดนาท่มวิทยา แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๗๒ เด็กหญิง พุธนิตา บัวพรม 3 2543 โรงเรียนบ้านแมดนาท่มวิทยา แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๗๓ เด็กหญิง วิภาภรณ์ พรหมเสนา 5 2544 โรงเรียนบ้านแมดนาท่มวิทยา แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๗๔ เด็กหญิง อาภรณ์ พรมภา 10 2542 โรงเรียนบ้านแมดนาท่มวิทยา แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๗๕ นางสาว จิรนันท์ แสนสุริวงค์ 7 2541 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๗๖ นางสาว ธิดารัตน์ ชานุชิด 12 2540 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๗๗ นางสาว วาทิตย์ ไชยวงค์คต 1 2540 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๗๘ เด็กชาย สรวิชญ์ วันนาพ่อ 6 2543 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๗๙ เด็กหญิง จันทพร คำนาทิพย์ 7 2543 โรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๘๐ นางสาว ฉันศนีย์ แสนสุริวงค์ 10 2538 โรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๘๑ เด็กชาย ชัยชาญ แก้วมะ 5 2543 โรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๘๒ นางสาว ณัฐฑริดา วะบังลับ 10 2539 โรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๘๓ นางสาว ธนาภรณ์ แซ่จิ๋ว 7 2540 โรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๘๔ เด็กหญิง เบญจวรรณ จันทะคูณ 9 2542 โรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๘๕ เด็กหญิง ประภาพร วะบังลับ 5 2543 โรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๘๖ นางสาว ปิยะพร ขันทีท้าว 9 2540 โรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๘๗ เด็กชาย พีระพงศ์ วงศ์เครือศร 9 2542 โรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๘๘ นางสาว มัลลิกา แสนสุริวงค์ 8 2541 โรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๘๙ นางสาว รุ่งสกุล คึมยะราช 7 2538 โรงเรียมร่มเกล้าสกลนคร ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๙๐ นางสาว วันวิสา แสนสุริวงค์ 4 2541 โรงเรียมร่มเกล้าสกลนคร ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๙๑ เด็กหญิง วิจิตตรา แก้วมะ 3 2543 โรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๙๒ นางสาว ศิริพร บูคะธรรม 7 2538 โรงเรียมร่มเกล้าสกลนคร ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๙๓ เด็กหญิง สุธารทิพย์ นิลทะราช 4 2543 โรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๙๔ นางสาว สุรีภรณ์ อินธิราช 3 2538 โรงเรียมร่มเกล้าสกลนคร ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๙๕ นาย กฤตติกา พุทธพรหม 5 2539 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๙๖ นางสาว นภารัตน์ นิลทะราช 2 2538 วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง
นพ ๖๖๕๖/๐๐๙๗ เด็กหญิง ชนรดี พุทธพรหม 9 2543 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร ป่าสุวรรณวนาราม ยอดชาด วังยาง

สำนักเรียน คณะจังหวัดมุกดาหาร (ธ)
ส่งสอบ ๒๕๙ คน ขาดสอบ ๔๑ คน คงสอบ ๒๑๘ คน สอบได้ ๘๐ คน สอบตก ๑๓๘ คน
มห ๖๖๕๖/๐๐๐๑ เด็กหญิง นุจรี จันทนาม 1 2542 โรงเรียนบ้านนาทาม ป่าไร่ ดอนตาล ทุ่งสว่างวัฒนาราม ดอนตาล ดอนตาล
มห ๖๖๕๖/๐๐๐๒ เด็กหญิง พัชรินทร์ ใจตรง 3 2542 โรงเรียนบ้านนาทาม ป่าไร่ ดอนตาล ทุ่งสว่างวัฒนาราม ดอนตาล ดอนตาล
มห ๖๖๕๖/๐๐๐๓ เด็กหญิง จินดา นวลติ่ง 4 2542 โรงเรียนบ้านนาทาม ป่าไร่ ดอนตาล ทุ่งสว่างวัฒนาราม ดอนตาล ดอนตาล
มห ๖๖๕๖/๐๐๐๔ เด็กหญิง ปิยะนุช ดอนสามารถ 6 2542 โรงเรียนบ้านนาทาม ป่าไร่ ดอนตาล ทุ่งสว่างวัฒนาราม ดอนตาล ดอนตาล
มห ๖๖๕๖/๐๐๐๕ เด็กหญิง ศิริกานดา ต่อซอน 7 2542 โรงเรียนบ้านนาทาม ป่าไร่ ดอนตาล ทุ่งสว่างวัฒนาราม ดอนตาล ดอนตาล
มห ๖๖๕๖/๐๐๐๖ เด็กหญิง ธิดา บัวเขียว 11 2542 โรงเรียนบ้านนาทาม ป่าไร่ ดอนตาล ทุ่งสว่างวัฒนาราม ดอนตาล ดอนตาล
มห ๖๖๕๖/๐๐๐๗ เด็กหญิง ชุติมา สายหยุด 12 2542 โรงเรียนบ้านนาทาม ป่าไร่ ดอนตาล ทุ่งสว่างวัฒนาราม ดอนตาล ดอนตาล
มห ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นาย ณัตธวุฒิ นารีนุช 10 2538 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ นากอก นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๐๙ นางสาว กุลสตรี รูปเรี่ยม 12 2539 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ นากอก นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๑๐ เด็กหญิง จุฑามาศ อุคำ 4 2542 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ นากอก นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๑๑ นางสาว ณัฐวดี สุทธิอาคาร 5 2540 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ นากอก นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๑๒ นางสาว ธนิษฐา ห้วยทราย 11 2539 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ นากอก นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นาย กิตติศักดิ์ คำนนท์ 9 2539 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ นากอก นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๑๔ นาย คงฤทธิ์ ทองบุราณ 7 2539 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ นากอก นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๑๕ นาย ชิตชัย ฤทธิวงษ์ 6 2539 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ นากอก นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๑๖ นาย ทินกร มงคลรอบ 9 2539 โรงเรียนโชคชัยวิทยา โชคชัย นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๑๗ นาย พัฒน์ภูมิ เอี่ยมอ่ำ 11 2539 โรงเรียนโชคชัยวิทยา โชคชัย นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๑๘ นางสาว จิราภรณ์ ละภูเขียว 12 2539 โรงเรียนโชคชัยวิทยา โชคชัย นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๑๙ นางสาว ชมพู ลุขาวัน 10 2539 โรงเรียนโชคชัยวิทยา โชคชัย นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๒๐ นางสาว สนทยา คงแก้ว 11 2539 โรงเรียนโชคชัยวิทยา โชคชัย นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๒๑ นางสาว ศิริลักษณ์ แสงประจักษ์ 3 2541 โรงเรียนโชคชัยวิทยา โชคชัย นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๒๒ นางสาว สิริยากร อุคำ 2 2539 โรงเรียนโชคชัยวิทยา โชคชัย นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๒๓ นางสาว สุทธิดา คำสุมาลี 7 2538 โรงเรียนโชคชัยวิทยา โชคชัย นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๒๔ นางสาว สบันงา รูปเหลี่ยม 3 2538 โรงเรียนโชคชัยวิทยา โชคชัย นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๒๕ เด็กหญิง กาญจนารัตน์ นาคสุด 12 2542 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๒๖ เด็กหญิง วราพร คำนนท์ 7 2542 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๒๗ เด็กหญิง กัญญาณัฐ ในจิตร 4 2542 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๒๘ เด็กหญิง จิตรลดา รัตนบัตร 10 2542 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๒๙ นางสาว นิศาชล สมตน 1 2541 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๓๐ นางสาว ชลธิชา ปากหวาน 7 2541 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๓๑ นางสาว ธนัญญา สุวรรณไตรย์ 1 2541 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๓๒ นางสาว อรยา มูลมณี 8 2541 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๓๓ นาย ภูธเนศ รัตนบัตร 8 2541 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๓๔ นางสาว จิณห์นิภา บุญชาลี 8 2541 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๓๕ นางสาว ภัทณิชา สมประสงค์ 8 2541 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๓๖ นางสาว อภิวรรณ บุญศิริพันธ์ 9 2541 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๓๗ นางสาว ฉัตรทริกา สีงาม 11 2541 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๓๘ นางสาว ชมพูนุช นิ้วทอง 4 2541 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๓๙ นางสาว พัชริดา สังคะฤก 3 2541 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๔๐ เด็กหญิง เมตตา คำนนท์ 9 2542 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๔๑ นาย อนุพงศ์ สีสุวรรณ 6 2541 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๔๒ นาย สุรพัศ คนขยัน 7 2541 โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ โชคชัย นิคมคำสร้อย พุทโธธัมมธโร โชคชัย นิคมคำสร้อย
มห ๖๖๕๖/๐๐๔๓ นางสาว ทิพวรรณ วังวงค์ 4 2538 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หนองสูงใต้ หนองสูง กลางสนาม หนองสูงเหนือ หนองสูง
มห ๖๖๕๖/๐๐๔๔ นางสาว วริสรา นีระนิตย์ 1 2539 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หนองสูงใต้ หนองสูง กลางสนาม หนองสูงเหนือ หนองสูง
มห ๖๖๕๖/๐๐๔๕ นางสาว ญาสุมินทร์ ศรีกระหวัน 10 2539 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หนองสูงใต้ หนองสูง กลางสนาม หนองสูงเหนือ หนองสูง
มห ๖๖๕๖/๐๐๔๖ นางสาว พรราตรี ลิขิตกาญจน์ 3 2540 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หนองสูงใต้ หนองสูง กลางสนาม หนองสูงเหนือ หนองสูง
มห ๖๖๕๖/๐๐๔๗ นางสาว อรญา คำภิรานนท์ 8 2539 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หนองสูงใต้ หนองสูง กลางสนาม หนองสูงเหนือ หนองสูง
มห ๖๖๕๖/๐๐๔๘ นาย ธนากร ซามงค์ 10 2540 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หนองสูงใต้ หนองสูง กลางสนาม หนองสูงเหนือ หนองสูง
มห ๖๖๕๖/๐๐๔๙ นาย หิรัญ ศรีวะรมย์ 5 2540 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หนองสูงใต้ หนองสูง กลางสนาม หนองสูงเหนือ หนองสูง
มห ๖๖๕๖/๐๐๕๐ นางสาว อมรรัตน์ ทองส่วาง 8 2540 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หนองสูงใต้ หนองสูง กลางสนาม หนองสูงเหนือ หนองสูง
มห ๖๖๕๖/๐๐๕๑ นางสาว วลินดา ทองคำ 8 2540 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หนองสูงใต้ หนองสูง กลางสนาม หนองสูงเหนือ หนองสูง
มห ๖๖๕๖/๐๐๕๒ เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ห้วยทราย 7 2542 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หนองสูงใต้ หนองสูง กลางสนาม หนองสูงเหนือ หนองสูง
มห ๖๖๕๖/๐๐๕๓ นาย มาวิน ทาสีเพ็ชร 12 2540 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หนองสูงใต้ หนองสูง กลางสนาม หนองสูงเหนือ หนองสูง
มห ๖๖๕๖/๐๐๕๔ นาย วัชรินทร์ เหลี่ยมศรี 12 2541 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หนองสูงใต้ หนองสูง กลางสนาม หนองสูงเหนือ หนองสูง
มห ๖๖๕๖/๐๐๕๕ เด็กหญิง ศิริลักษณ์ วังวงค์ 4 2542 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หนองสูงใต้ หนองสูง กลางสนาม หนองสูงเหนือ หนองสูง
มห ๖๖๕๖/๐๐๕๖ นางสาว นงลักษณ์ ไตรยวงค์ 9 2540 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หนองสูงใต้ หนองสูง กลางสนาม หนองสูงเหนือ หนองสูง
มห ๖๖๕๖/๐๐๕๗ เด็กหญิง นริศรา จำปา 5 2543 โรงเรียนบ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง กลางสนาม หนองสูงเหนือ หนองสูง
มห ๖๖๕๖/๐๐๕๘ นางสาว น้าฝน รัตนวงศ์ 4 2541 โรงเรียนบ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง กลางสนาม หนองสูงเหนือ หนองสูง
มห ๖๖๕๖/๐๐๕๙ นางสาว ประไพศิลป์ เสียงเย็น 11 2541 โรงเรียนบ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง กลางสนาม หนองสูงเหนือ หนองสูง
มห ๖๖๕๖/๐๐๖๐ เด็กชาย เอกพงษ์ สุพรรณโมก 1 2542 โรงเรียนบ้านบุ่ง ภูวง หนองสูง กลางสนาม หนองสูงเหนือ หนองสูง
มห ๖๖๕๖/๐๐๖๑ นางสาว สุทธิดา พันทะปิว 1 2539 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา โพธิ์ไทร ดอนตาล ทุ่งสว่างวัฒนาราม ดอนตาล ดอนตาล
มห ๖๖๕๖/๐๐๖๒ นางสาว กัญญาภัค โพธิ์ไทรย์ 2 2539 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา โพธิ์ไทร ดอนตาล ทุ่งสว่างวัฒนาราม ดอนตาล ดอนตาล
มห ๖๖๕๖/๐๐๖๓ นางสาว แพทชรียา ไชยนา 7 2540 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา โพธิ์ไทร ดอนตาล ทุ่งสว่างวัฒนาราม ดอนตาล ดอนตาล
มห ๖๖๕๖/๐๐๖๔ นางสาว อรสา เผ่าเพ็ง 2 2541 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา โพธิ์ไทร ดอนตาล ทุ่งสว่างวัฒนาราม ดอนตาล ดอนตาล
มห ๖๖๕๖/๐๐๖๕ นาย ไกรษร โชคลาภ 9 2541 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา โพธิ์ไทร ดอนตาล ทุ่งสว่างวัฒนาราม ดอนตาล ดอนตาล
มห ๖๖๕๖/๐๐๖๖ เด็กหญิง ทักษพร พิกุลศรี 4 2542 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา โพธิ์ไทร ดอนตาล ทุ่งสว่างวัฒนาราม ดอนตาล ดอนตาล
มห ๖๖๕๖/๐๐๖๗ เด็กหญิง จุฑามาศ ยืนยง 7 2542 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา โพธิ์ไทร ดอนตาล ทุ่งสว่างวัฒนาราม ดอนตาล ดอนตาล
มห ๖๖๕๖/๐๐๖๘ เด็กชาย ธวัชชัย บุญเรือง 7 2542 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา โพธิ์ไทร ดอนตาล ทุ่งสว่างวัฒนาราม ดอนตาล ดอนตาล
มห ๖๖๕๖/๐๐๖๙ เด็กหญิง นิธิศร โพธิ์ไทรย์ 8 2542 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา โพธิ์ไทร ดอนตาล ทุ่งสว่างวัฒนาราม ดอนตาล ดอนตาล
มห ๖๖๕๖/๐๐๗๐ เด็กหญิง วราภรณ์ พิกุลศรี 8 2542 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา โพธิ์ไทร ดอนตาล ทุ่งสว่างวัฒนาราม ดอนตาล ดอนตาล
มห ๖๖๕๖/๐๐๗๑ เด็กหญิง เบญจวรรณ คนยืน 8 2542 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา โพธิ์ไทร ดอนตาล ทุ่งสว่างวัฒนาราม ดอนตาล ดอนตาล
มห ๖๖๕๖/๐๐๗๒ เด็กชาย อภิรักษ์ โพธิ์ไทรย์ 11 2542 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา โพธิ์ไทร ดอนตาล ทุ่งสว่างวัฒนาราม ดอนตาล ดอนตาล
มห ๖๖๕๖/๐๐๗๓ เด็กหญิง คฑามาศ โคชขึง 12 2542 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา โพธิ์ไทร ดอนตาล ทุ่งสว่างวัฒนาราม ดอนตาล ดอนตาล
มห ๖๖๕๖/๐๐๗๔ เด็กหญิง เบญจมาศ พิกุลศรี 12 2542 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา โพธิ์ไทร ดอนตาล ทุ่งสว่างวัฒนาราม ดอนตาล ดอนตาล
มห ๖๖๕๖/๐๐๗๕ เด็กชาย เอกมัย คนยืน 12 2542 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา โพธิ์ไทร ดอนตาล ทุ่งสว่างวัฒนาราม ดอนตาล ดอนตาล
มห ๖๖๕๖/๐๐๗๖ เด็กชาย ปฏิภพ พิกุลศรี 3 2543 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา โพธิ์ไทร ดอนตาล ทุ่งสว่างวัฒนาราม ดอนตาล ดอนตาล
มห ๖๖๕๖/๐๐๗๗ เด็กชาย ณัฐพงศ์ รักษาเมือง 5 2543 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา โพธิ์ไทร ดอนตาล ทุ่งสว่างวัฒนาราม ดอนตาล ดอนตาล
มห ๖๖๕๖/๐๐๗๘ เด็กหญิง พรรณภา โพธิ์ไทรย์ 5 2543 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา โพธิ์ไทร ดอนตาล ทุ่งสว่างวัฒนาราม ดอนตาล ดอนตาล
มห ๖๖๕๖/๐๐๗๙ เด็กชาย พงศธร ยืนยง 9 2543 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา โพธิ์ไทร ดอนตาล ทุ่งสว่างวัฒนาราม ดอนตาล ดอนตาล
มห ๖๖๕๖/๐๐๘๐ เด็กชาย ธนพล คนยืน 9 2543 โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา โพธิ์ไทร ดอนตาล ทุ่งสว่างวัฒนาราม ดอนตาล ดอนตาล

สำนักเรียน คณะจังหวัดอำนาจเจริญ (ธ)
ส่งสอบ ๓๕๖ คน ขาดสอบ ๕๕ คน คงสอบ ๓๐๑ คน สอบได้ ๑๘๕ คน สอบตก ๑๑๖ คน
อจ ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นาง ถนอมจิต หวังผล 8 2498 วัดสำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นางสาว จรุณี สอนพงษ์ 2 2530 วัดสำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๐๓ เด็กชาย คัมภีร์ คำศรี 4 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๐๔ เด็กชาย จักรกฤตย์ สมงาม 4 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๐๕ เด็กชาย เจตนิพัทธ์ เกษกุล 7 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๐๖ เด็กชาย เจษฎา พิมพาวงศ์ 4 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๐๗ เด็กชาย ฉัตรดนัย แก้วมงคล 11 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๐๘ เด็กชาย ชาญเดช ยุวะบุตร 9 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๐๙ เด็กชาย ไชยวัตน์ จันทร์อ่อน 7 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๑๐ เด็กชาย ณัฐพล ดอกไม้ 4 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๑๑ เด็กชาย ถิรพุทธิ์ มลีรัตน์ 7 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๑๒ เด็กชาย แทนไท โกมลศรี 11 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๑๓ เด็กชาย ธนวัฒน์ ปรากฏ 5 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๑๔ เด็กชาย นิติธร ศรีประเสริฐ 12 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๑๕ เด็กชาย นิธินนท์ ค่อนแจ้ง 6 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๑๖ เด็กชาย พิชัยยุทธ พิมพ์พงษ์ 8 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๑๗ เด็กชาย ภูมินทร์ กันภูมิ 2 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๑๘ เด็กชาย เมธสิทธิ์ ชวลิต 10 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๑๙ เด็กชาย ศรวิศ ยงยุทธ 7 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๒๐ เด็กชาย ศุภสิทธิ์ ดิษฐะเนตร 9 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๒๑ เด็กชาย อัครอัฑฒ์ เฉลิมวงศ์ 9 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๒๒ เด็กชาย อิทธิพันธ์ ระติเดช 9 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๒๓ เด็กหญิง กนกพร บุพศิริ 9 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๒๔ เด็กหญิง ขนิษฐา กันหาคุณ 9 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๒๕ เด็กหญิง จุฑามาศ เชิดชู 3 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๒๖ เด็กหญิง จุรีรัตน์ นารีวงศ์ 1 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๒๗ เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ มงคลแสน 1 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๒๘ เด็กหญิง เจนจิรา ธรรมศรี 10 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๒๙ เด็กหญิง ชนาภรณ์ ค้าข้าว 12 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๓๐ เด็กหญิง ญาณินท์ อุ่นเวียง 9 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๓๑ เด็กหญิง ญาดาสุมน แดนวงษา 8 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๓๒ เด็กหญิง ฐิตาภา คำภู 11 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๓๓ เด็กหญิง ดารารัตน์ ศรีสมบัติ 11 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๓๔ เด็กหญิง ทัศวรณ ศรีวะรมย์ 7 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๓๕ เด็กหญิง ทิพากร พงษ์สิงห์ 7 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๓๖ เด็กหญิง ธิดาทิพย์ โลหะสาร 8 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๓๗ เด็กหญิง เนตรนภา แฝงเพ็ชร 12 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๓๘ เด็กหญิง บุษยากร จารุจิตร 6 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๓๙ เด็กหญิง ปทุมรัตน์ สนทนา 10 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๔๐ เด็กหญิง ปริญญา พร้อมทรัพย์ 8 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๔๑ เด็กหญิง ปิยาพร พิมราช 8 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๔๒ เด็กหญิง พนิดา ศรีโพธิ์ 6 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๔๓ เด็กหญิง พรรณณัฎฎา เสนาดี 9 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๔๔ เด็กหญิง พรรณิภา จักษุรัตน์ 8 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๔๕ เด็กหญิง พิชชาภรณ์ จารุจิตร 6 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๔๖ เด็กหญิง พิมฬพัฒน์ วงศ์ศาล 2 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๔๗ เด็กหญิง ศศิวิมล พุทธิวงศ์ 4 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๔๘ เด็กหญิง สิริกร พลงาม 6 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๔๙ เด็กหญิง สุจิตรา สุนาวงศ์ 3 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๕๐ เด็กหญิง อภิชญา แก่นมั่น 7 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๕๑ เด็กหญิง อรทัย ปุ้งปูน 7 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๕๒ เด็กหญิง อัจฉริยา คตชลน 3 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๕๓ เด็กหญิง อัชนา นิลพาทย์ 8 2545 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๕๔ เด็กหญิง บัญฑิตา โพธิ์ศรี 3 2546 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๕๕ เด็กหญิง มณีนุช มณีรัตน์ 6 2546 โรงเรียนเจริญวิทยา บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๕๖ นางสาว อุทัยวรรณ ประทุม 11 2538 โรงเรียนอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๕๗ นาย ธวัชชัย วัยพันธ์ 6 2538 โรงเรียนอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๕๘ นางสาว ศุภรักษ์ มิมัมพันธ์ 4 2541 โรงเรียนอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๕๙ นางสาว อุไรวรรณ นิลภา 11 2538 โรงเรียนอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๖๐ นางสาว เปรมฤทัย ศิริบูรณ์ 12 2538 โรงเรียนอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๖๑ นางสาว วิภาดา อุ่นเมือง 3 2541 โรงเรียนอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๖๒ นางสาว วิลาวัณย์ อมราศวต 8 2541 โรงเรียนอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๖๓ นางสาว มธุรดา ลาภา 7 2538 โรงเรียนอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๖๔ นางสาว สิทธิดา ตรงประสิทธิ์ 10 2541 โรงเรียนอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๖๕ นางสาว ศิรินภา แสนทม 8 2540 โรงเรียนอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๖๖ เด็กหญิง ปาริชาติ ฉิมณีย์ 12 2542 โรงเรียนอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๖๗ เด็กหญิง เอกจิตรา สุขภาค 9 2542 โรงเรียนอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๖๘ เด็กหญิง อรอนงค์ ลาภนูน 5 2542 โรงเรียนอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๖๙ เด็กหญิง ชลลดา บุญประสม 7 2542 โรงเรียนอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๗๐ เด็กหญิง ธัญสินี ธนะพัฒนาศรี 9 2542 โรงเรียนอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๗๑ นางสาว เนตรนภา วาริจิตร์ 5 2538 โรงเรียนอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๗๒ นางสาว สิริกร ธรรมโรจน์ 4 2539 โรงเรียนอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๗๓ นางสาว จุฑามาศ กองไชย 1 2538 โรงเรียนอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๗๔ นางสาว มณีกาญจน์ อุปราวัลย์ 4 2538 โรงเรียนอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๗๕ นางสาว นันทัชพร ทองพรม 12 2540 โรงเรียนอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๗๖ นางสาว รสมารินทร์ ศรีใส 1 2538 โรงเรียนอำนาจเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๗๗ นางสาว วรรณิศา อมรสินทร์ 7 2541 โรงเรียนมัธยมแมด แมด ลืออำนาจ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๗๘ เด็กชาย อนุชิต อุปริทุม 8 2542 โรงเรียนมัธยมแมด แมด ลืออำนาจ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๗๙ นางสาว รุ่งนภา โพธิรักษ์ 5 2541 โรงเรียนมัธยมแมด แมด ลืออำนาจ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๘๐ นางสาว สุนันทา เชื้อนิล 7 2541 โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๘๑ เด็กหญิง เพ็ญนภา พลบำรุง 2 2544 โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๘๒ เด็กชาย ไตรภพ กรมไธสง 3 2542 โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๘๓ เด็กชาย มลสิทธิ์ แพงจ่าย 6 2542 โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ สำราญนิเวศ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๘๔ เด็กหญิง สิรินทรา ไชยพรม 12 2543 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ นายม นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๘๕ เด็กหญิง สุพรรนิภา พิมพ์เสน 4 2542 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ นายม นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๘๖ นางสาว ทิพวรรณ บุญพุฒ 11 2540 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๘๗ นางสาว พิชชารัตน์ แดงสด 10 2541 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๘๘ เด็กชาย รัตนากร โสภาศรี 2 2542 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๘๙ นางสาว วิราภรณ์ จำปาจูม 9 2541 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๙๐ นางสาว ศิริวิมล ศรีภา 8 2541 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๙๑ นาย สมยศ อรรคเศรษฐัง 8 2539 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๙๒ เด็กหญิง สุภาพร คำสา 4 2542 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๙๓ เด็กชาย อภิชาต กาหาวงศ์ 3 2542 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๙๔ นางสาว อัจฉราพรรณ พระสุพรรณ์ 6 2541 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๙๕ นางสาว กัญญารัตน์ อินทอง 5 2541 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๙๖ นาย เกียรติศักดิ์ คำตัน 11 2541 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๙๗ นาย คำรณ มงคล 3 2540 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๙๘ นางสาว จริยา คำภีระ 6 2540 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๐๙๙ เด็กหญิง จารุวรรณ สายวรณ์ 3 2542 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๐๐ เด็กหญิง พรทิพา บุญค่ำ 1 2542 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๐๑ เด็กหญิง พรรณวดี อรสาร 3 2542 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๐๒ นางสาว พิมประไพ ศาลารมย์ 9 2539 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๐๓ นางสาว ภานิรนทร์ ชินมา 9 2541 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๐๔ นางสาว ยุวดี จันดีสาร 8 2539 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๐๕ นางสาว รัตติยา ทองยศ 11 2541 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๐๖ นางสาว รัตนา บุญลิลา 9 2540 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๐๗ นางสาว ราตรี ทิพย์รัตน์ 7 2540 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๐๘ นางสาว วรยา ศรีสุพรรณ์ 8 2541 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๐๙ นางสาว วรลักษณ์ เนียมสวัสดิ์ 12 2541 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๑๐ นางสาว วาสนา สินชู 6 2540 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๑๑ นางสาว วิรัญญา สนใจ 3 2541 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๑๒ นางสาว ศรินยา บุพชาติ 11 2539 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๑๓ นาย ศักดิ์สิทธิ์ นนทะคูณ 4 2541 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๑๔ นางสาว ศิริพร พันธ์เจริญ 12 2539 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๑๕ นางสาว ศิริพร ศรีสุพรรณ 1 2540 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๑๖ นางสาว ศิริวรรณ ผิวทน 7 2540 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๑๗ นางสาว ศุภารณ์ บุญธิมาศ 6 2541 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๑๘ นาย สถาพร สารโท 7 2541 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๑๙ นางสาว สุดารัตน์ ทิพย์รัตน์ 11 2540 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๒๐ นางสาว สุพัตรา ทับทอง 2 2541 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๒๑ นางสาว สุภารัตน์ กล่อมใจ 11 2539 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๒๒ นางสาว อนันญา โมรานิล 10 2541 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๒๓ นางสาว อภิญญา นนทะชัย 9 2540 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๒๔ นางสาว อรัญญา กาหาวงศ์ 12 2539 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๒๕ นาย อลงกรณ์ เขียวเล็ก 11 2541 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๒๖ นางสาว อารีรัตน์ สินทับ 4 2540 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โนนสำโรง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๒๗ นาง กีรติ สายสิงห์ 2 2517 โรงเรียนนายมวิทยาคาร นายม เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๒๘ นางสาว ปลูกขวัญ จันทรเสนา 1 2528 โรงเรียนนายมวิทยาคาร นายม เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๒๙ นางสาว พิมพ์ลภัส ไกยวินิจ 4 2531 โรงเรียนนายมวิทยาคาร นายม เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๓๐ นาง ภัททิรา เอี่ยมประโคน 4 2530 โรงเรียนนายมวิทยาคาร นายม เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๓๑ นางสาว วนิดา สร้อยจิต 8 2530 โรงเรียนนายมวิทยาคาร นายม เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๓๒ นางสาว เสาวณี ทำจำปา 2 2528 โรงเรียนนายมวิทยาคาร นายม เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๓๓ นางสาว กมลทิพย์ นนทะลุน 3 2541 โรงเรียนนายมวิทยาคาร นายม เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๓๔ นาย จิตชฎา เสวิวงศ์ 7 2541 โรงเรียนนายมวิทยาคาร นายม เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๓๕ นางสาว นิรมล โพนคำ 10 2540 โรงเรียนนายมวิทยาคาร นายม เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๓๖ นางสาว ปริญญา บุรมย์ 1 2540 โรงเรียนนายมวิทยาคาร นายม เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๓๗ นางสาว ปิยะดา รังแก้ว 4 2541 โรงเรียนนายมวิทยาคาร นายม เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๓๘ นาย พรเทพ พรหมสุภาพ 11 2538 โรงเรียนนายมวิทยาคาร นายม เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๓๙ นางสาว ยุพาวรรณ พระสุรัตน์ 10 2541 โรงเรียนนายมวิทยาคาร นายม เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๔๐ นางสาว ลลิตา อรอรรถ 8 2539 โรงเรียนนายมวิทยาคาร นายม เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๔๑ นาย วุฒิชัย สังคะสี 8 2539 โรงเรียนนายมวิทยาคาร นายม เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๔๒ นางสาว ศิริภา พลเสนา 9 2541 โรงเรียนนายมวิทยาคาร นายม เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๔๓ นางสาว สิรินยา ศรีสาร 12 2541 โรงเรียนนายมวิทยาคาร นายม เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๔๔ นางสาว สุนิตา บุญสุภาพ 11 2541 โรงเรียนนายมวิทยาคาร นายม เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๔๕ นางสาว สุภิสรา อ่อนนิ่ม 4 2541 โรงเรียนนายมวิทยาคาร นายม เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๔๖ นาย สุเมธ ทิวงศ์ 7 2541 โรงเรียนนายมวิทยาคาร นายม เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๔๗ นาย อมร ทองดวง 8 2540 โรงเรียนนายมวิทยาคาร นายม เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๔๘ นางสาว อรปรียา กุลโยธี 1 2541 โรงเรียนนายมวิทยาคาร นายม เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๔๙ นาง คำภู สาคำ 3 2491 โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา นาหม้อม้า เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๕๐ นาง สัน ผลกอง 4 2480 โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา นาหม้อม้า เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๕๑ นาย สุพจน์ สุขส่ง 10 2507 โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา นาหม้อม้า เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๕๒ นาง อรุณี สุขุมพรรณ 2 2524 โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา นาหม้อม้า เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๕๓ นาย ออด บุญพุฒ 1 2503 โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา นาหม้อม้า เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๕๔ นาย เอกวัฒน์ กาฬบุตร 9 2508 โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา นาหม้อม้า เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๕๕ เด็กหญิง จุฑามาศ เหมือนเหลา 9 2544 โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา นาหม้อม้า เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๕๖ เด็กหญิง ประทุมพร บุญพรม 7 2544 โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา นาหม้อม้า เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๕๗ เด็กหญิง พัชรพร อินทะชัย 4 2545 โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา นาหม้อม้า เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๕๘ เด็กชาย พิชิตชัย เถาว์สอน 1 2545 โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา นาหม้อม้า เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๕๙ เด็กชาย ภานุพงค์ ผลาสิน 6 2544 โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา นาหม้อม้า เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๖๐ เด็กชาย สิวกร บุญทศ 4 2545 โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา นาหม้อม้า เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๖๑ เด็กหญิง อริยาภรณ์ สุภาจันทร์ 10 2544 โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา นาหม้อม้า เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๖๒ เด็กชาย อลงกรณ์ ตรงเทียง 9 2544 โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา นาหม้อม้า เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๖๓ เด็กชาย อัมรินทร์ โคตรธนู 11 2544 โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา นาหม้อม้า เมืองอำนาจเจริญ ป่านาดอกไม้ นายม เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๖๔ เด็กหญิง สุขฤทัย ทองโท 6 2542 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โพธิ์ศรี นาหม้อม้า เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๖๕ เด็กหญิง กรรณิการ์ ปัญญานันท์ 2 2543 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โพธิ์ศรี นาหม้อม้า เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๖๖ เด็กหญิง กัญญารัตน์ ทองโท 8 2543 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โพธิ์ศรี นาหม้อม้า เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๖๗ เด็กหญิง กุลจิรา สุขส่ง 8 2542 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โพธิ์ศรี นาหม้อม้า เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๖๘ เด็กชาย อภิชัย พาลมาศ 7 2542 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ โพธิ์ศรี นาหม้อม้า เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๖๙ เด็กหญิง ทัดดาว วงศ์โสภา 1 2542 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ ศรีบุญเรือง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๗๐ เด็กชาย พงษ์เดชา บุญแจ่ม 8 2542 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ ศรีบุญเรือง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๗๑ เด็กหญิง อรวี ประกอบศรี 5 2542 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ ศรีบุญเรือง น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ
อจ ๖๖๕๖/๐๑๗๒ นาย ชาญศิลป์ สุขคณา 4 2506 โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง หนองสามสี เสนางคนิคม สว่างเนินกุง หนองสามสี เสนางคนิคม
อจ ๖๖๕๖/๐๑๗๓ นาง สุวารี สุขคณา 12 2505 โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง หนองสามสี เสนางคนิคม สว่างเนินกุง หนองสามสี เสนางคนิคม
อจ ๖๖๕๖/๐๑๗๔ เด็กชาย ธีระพงษ์ ชารีรักษ์ 7 2544 โรงเรียนบ้านนิคม คำโพน ปทุมราชวงศา ป่าศรีวิชัยสุวรรณาราม คำโพน ปทุมราชวงศา
อจ ๖๖๕๖/๐๑๗๕ เด็กหญิง หทัยทิพย์ ทองสันต์ 12 2544 โรงเรียนบ้านนิคม คำโพน ปทุมราชวงศา ป่าศรีวิชัยสุวรรณาราม คำโพน ปทุมราชวงศา
อจ ๖๖๕๖/๐๑๗๖ เด็กชาย ธนพล แสนคูณ 2 2544 โรงเรียนบ้านนิคม คำโพน ปทุมราชวงศา ป่าศรีวิชัยสุวรรณาราม คำโพน ปทุมราชวงศา
อจ ๖๖๕๖/๐๑๗๗ เด็กหญิง ธิดารัตน์ บุญวุมา 9 2544 โรงเรียนบ้านนิคม คำโพน ปทุมราชวงศา ป่าศรีวิชัยสุวรรณาราม คำโพน ปทุมราชวงศา
อจ ๖๖๕๖/๐๑๗๘ เด็กชาย ธีรวุฒิ บุญวุมา 7 2544 โรงเรียนบ้านนิคม คำโพน ปทุมราชวงศา ป่าศรีวิชัยสุวรรณาราม คำโพน ปทุมราชวงศา
อจ ๖๖๕๖/๐๑๗๙ เด็กหญิง แคทรียา ศรีคำ 1 2544 โรงเรียนบ้านนิคม คำโพน ปทุมราชวงศา ป่าศรีวิชัยสุวรรณาราม คำโพน ปทุมราชวงศา
อจ ๖๖๕๖/๐๑๘๐ เด็กหญิง สุวงศ์ษา ดวงแก้ว 9 2544 โรงเรียนบ้านนิคม คำโพน ปทุมราชวงศา ป่าศรีวิชัยสุวรรณาราม คำโพน ปทุมราชวงศา
อจ ๖๖๕๖/๐๑๘๑ เด็กหญิง ภาณุมาส บุญมาก 6 2544 โรงเรียนบ้านนิคม คำโพน ปทุมราชวงศา ป่าศรีวิชัยสุวรรณาราม คำโพน ปทุมราชวงศา
อจ ๖๖๕๖/๐๑๘๒ เด็กหญิง วิภาพร โพธิ 12 2544 โรงเรียนบ้านนิคม คำโพน ปทุมราชวงศา ป่าศรีวิชัยสุวรรณาราม คำโพน ปทุมราชวงศา
อจ ๖๖๕๖/๐๑๘๓ เด็กหญิง สุภวะดี บุญมาก 6 2542 โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองผือ เขมราชฐ ป่าศรีวิชัยสุวรรณาราม คำโพน ปทุมราชวงศา
อจ ๖๖๕๖/๐๑๘๔ เด็กหญิง ศศิวิมล เสียงหวาน 5 2542 โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองผือ เขมราชฐ ป่าศรีวิชัยสุวรรณาราม คำโพน ปทุมราชวงศา
อจ ๖๖๕๖/๐๑๘๕ เด็กหญิง สมพร กุมแก้ว 4 2542 โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองผือ เขมราชฐ ป่าศรีวิชัยสุวรรณาราม คำโพน ปทุมราชวงศา

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง