ผลสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๖
ธรรมศึกษาชั้นเอก

ภาค ๙ (ธรรมยุต)


เลขที่ คำหน้า ชื่อ นามสกุล เกิด พ.ศ. สังกัดองค์กร ตำบล อำเภอ สังกัดวัด ตำบล อำเภอ

สำนักเรียน คณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
ส่งสอบ ๓๘๖ คน ขาดสอบ ๑๘๙ คน คงสอบ ๑๙๗ คน สอบได้ ๑๔๙ คน สอบตก ๔๘ คน
ขก ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นางสาว ปริชาติ ทักษิณ 2 2534 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นางสาว ศศิวิมล ภิญโญยิ่ง 2 2536 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นางสาว สุพัตรา รังคะวงษ์ 2 2538 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นางสาว สุวรรณา ผาสุก 3 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นางสาว ลัทธวรรณ วงษ์โพย 3 2537 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นาง อุบล ศรีขำ 4 2516 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๐๗ สิบเอก พิษณุ สีสม 4 2519 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นางสาว พิมพ์พิไล หาสุข 4 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๐๙ นางสาว สุชาดา ราชแสง 4 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๑๐ นางสาว พูลทรัพย์ หมายเชื้อกลาง 4 2536 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๑๑ นาง สมหมาย อินทะแสง 5 2519 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๑๒ นาย อนุรักษ์ นากองศรี 5 2534 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นางสาว กฤษณา ณะศรี 5 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๑๔ นางสาว เกษรา เสาสุเมญ 5 2536 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๑๕ นาง ชัญญาภัค วงศ์บา 6 2495 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๑๖ นาง ศศิธร วังศรีคุณ 6 2513 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๑๗ นาย ธีรภัทร์ แก้วพิจิตร 6 2517 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๑๘ นางสาว อรพินท์ โม้หอชัย 6 2533 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๑๙ นางสาว สมเฉลา สงภักดี 6 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๒๐ นางสาว อภิญญา ทาศิลา 6 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๒๑ นางสาว สุรีพร พุทธแก้ว 6 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๒๒ นางสาว เอมอร ชัยโทน 6 2513 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๒๓ นางสาว วัณรดา ขุ่ยราญหญ้า 7 2522 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๒๔ นางสาว มณีรินทร์ แอมปัชชา 7 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๒๕ นางสาว สาธิดา กิจพฤกษ์ 7 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๒๖ นาย อานนท์ ขันมี 7 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๒๗ นางสาว รักษ์สุดา สาระผล 7 2534 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๒๘ นางสาว วิไลศรี ตาลประดิษฐ์ 7 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๒๙ นางสาว ฉัตรฑริกา บุระกรณ์ 7 2537 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๓๐ นางสาว วิภา สอนศิริ 7 2537 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๓๑ นาง สิรินันท์ มาตย์นอก 8 2510 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๓๒ นางสาว ปภาวรินท์ มิยะวงศ์ 8 2529 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๓๓ นางสาว อัญมณี สีหาสร้อย 8 2534 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๓๔ นาย สมบูรณ์ผล ทุมพันธ์ 8 2534 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๓๕ นาย พุทธภูมิ กมลรัตน์ 8 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๓๖ นาย จิราวัฒน์ ชมโง 8 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๓๗ นางสาว หทัยกาญจน์ คำหาญพล 8 2536 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๓๘ นางสาว อมรรัตน์ ละออ 8 2533 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๓๙ นางสาว หนึ่งฤทัย เมาแรต 8 2537 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๔๐ นางสาว ธัญญา ไสโกสี 8 2537 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๔๑ นาง ศิริกัลยา สัมภวมาน 9 2502 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๔๒ นางสาว ปวีณา นครศรี 9 2531 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๔๓ นางสาว นิศรา สุขขี 9 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๔๔ นางสาว ปรารถนา ศิริวัฒนชล 9 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๔๕ นางสาว สุภาภรณ์ ประเสริฐ 9 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๔๖ นาย นิรันดร์ หิงชาลี 9 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๔๗ นาย โกวิท แย้มศรี 9 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๔๘ นางสาว รัตนา เวชกามา 9 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๔๙ นางสาว ชลธิชา สมศรี 9 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๕๐ นาย วิฑูรย์ ทิพย์สุข 9 2534 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๕๑ นางสาว แววตา ไชยแก้ว 10 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๕๒ นางสาว มญุรี มาตย์นอก 10 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๕๓ นางสาว เพ็ญประภา ทองสิมมา 10 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๕๔ นางสาว รัชนีกร วงษ์สงคราม 10 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๕๕ นางสาว เมรี ปุราถาเน 10 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๕๖ นางสาว สุจิตรา ประพันธ์ 10 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๕๗ นาย ทิวากร มุ่งหมาย 10 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๕๘ นางสาว อุทัยวรรณ ทองทิพย์ 11 2534 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๕๙ นาง เสาวนีย์ ใจเปรียว 11 2512 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๖๐ นาย เฉลิมพล ลำพะภา 11 2527 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๖๑ นางสาว ศุภาภรณ์ ชมพูราช 11 2532 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๖๒ นางสาว จันทร์จิรา ริโยธา 11 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๖๓ นางสาว เพ็ญนภา คำโอสีมา 11 2535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๖๔ นางสาว ผุสดี หัวใจเพชร 11 2537 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๖๕ นาง อรทัย จิตรีโภชน์ 12 2510 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๖๖ นาง นฤมล เต็มดวง 12 2533 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๖๗ นางสาว พีรชยา แท่งเหล็ก 12 2534 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในเมือง เมืองขอนแก่น ป่าแสงอรุณ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๖๘ นาย ประยงค์ กาฬหว้า 8 2495 เรือนจำกลางขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๖๙ นาย มงคล สมตัว 1 2504 เรือนจำกลางขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๗๐ นางสาว วาสนา มั่นจันดา 6 2505 เรือนจำกลางขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๗๑ นาง สาคร ทองมหา 1 2513 เรือนจำกลางขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๗๒ นาย วิชัย ผ่านไชย 6 2516 เรือนจำกลางขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๗๓ นาย วสันต์ สุทธศรี 5 2518 เรือนจำกลางขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๗๔ นาย สุขสันติ์ มุริจันทร์ 1 2518 เรือนจำกลางขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๗๕ นาย นพดล พะริพล 6 2521 เรือนจำกลางขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๗๖ นาย นพดล อาจอุดม 2 2521 เรือนจำกลางขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๗๗ นาย บุญชู เลิศรักษาสะดวก 10 2522 เรือนจำกลางขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๗๘ นางสาว สิริยากร ผายลาด 4 2524 เรือนจำกลางขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๗๙ นางสาว ธิดารัตน์ ชนะโยธา 1 2527 เรือนจำกลางขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๘๐ นาย อิทธิพงษ์ โกศล 8 2527 เรือนจำกลางขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๘๑ นางสาว องุ่น ภักดีศรี 8 2528 เรือนจำกลางขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๘๒ นาย ชุมพล โชคบัณฑิต 4 2530 เรือนจำกลางขอนแก่น ในเมือง เมืองขอนแก่น ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น
ขก ๖๖๕๖/๐๐๘๓ นาย อภิวัฒน์ จันทร์ปุย 1 2512 วัดโนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๐๘๔ นาง รัชนี จันทร์ปุย 2 2515 วัดโนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๐๘๕ นาย ปฎิวัฒน์ จันทร์ปุย 8 2539 วัดโนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๐๘๖ เด็กชาย ธราพงษ์ จันทะวงษ์ 5 2542 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๐๘๗ เด็กชาย สมศักดิ์ เจริญยิ่ง 6 2542 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๐๘๘ เด็กชาย สันติราช ชัยรัตน์ 10 2542 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๐๘๙ เด็กชาย สิทธิพร สร้อยอั้ว 7 2542 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๐๙๐ เด็กชาย อัคนันท์ โสสุ่ย 11 2542 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๐๙๑ เด็กหญิง รสสุคนธ์ สุคนธรังษี 3 2542 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๐๙๒ เด็กหญิง วรรณวิภา มีดอนดู่ 1 2542 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๐๙๓ เด็กหญิง วิไลวรรณ หมอยา 1 2542 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๐๙๔ เด็กหญิง สุภาศิณิ นิยม 9 2542 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๐๙๕ เด็กชาย ณัฐพงษ์ ชัยรัตน์ 8 2543 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๐๙๖ เด็กชาย ธนากร สีลุ่มไต้ 7 2543 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๐๙๗ เด็กชาย วัฒนา นาหอ 10 2543 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๐๙๘ เด็กชาย ศุกฤต อินทะปัญโญ 8 2543 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๐๙๙ เด็กชาย อนุวัฒน์ แสงอาวุธ 9 2543 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๐๐ เด็กหญิง ประภัสรา คำมณ๊จันทร์ 4 2543 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๐๑ เด็กหญิง พรพรหม สินเธาว์ 11 2543 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๐๒ เด็กหญิง อภิญญา โพธิ์ตะกัง 2 2543 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๐๓ เด็กหญิง อัญชลี บัวสุข 3 2543 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๐๔ นาย ปรัญญา สาน้ำคำ 12 2541 โรงเรียนบ้านหนองแปน หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๐๕ นาย ภาณุวัฒน์ เบญจะมาตร 6 2541 โรงเรียนบ้านหนองแปน หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๐๖ นาย ศักดิ์ชัย วัฒนสงวน 2 2541 โรงเรียนบ้านหนองแปน หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๐๗ นาย จักรกฤษณ์ วัฒนศิริ 10 2541 โรงเรียนบ้านหนองแปน หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๐๘ นาย ณรงค์ พิลาบุตร 10 2541 โรงเรียนบ้านหนองแปน หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๐๙ นางสาว ณัฐวรรณ วงเวียน 11 2541 โรงเรียนบ้านหนองแปน หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๑๐ นางสาว ชุตินา ภัยมณี 9 2541 โรงเรียนบ้านหนองแปน หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๑๑ นางสาว โสรยา ศรีบุญเรือง 1 2541 โรงเรียนบ้านหนองแปน หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๑๒ เด็กชาย เจษฎา สาริมา 3 2543 โรงเรียนบ้านหนองแปน หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๑๓ เด็กชาย ชนะเดช พิมพ์สุข 8 2543 โรงเรียนบ้านหนองแปน หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๑๔ เด็กชาย ชัยวิชิต วรรณสุข 2 2543 โรงเรียนบ้านหนองแปน หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๑๕ เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศรีผาง 12 2543 โรงเรียนบ้านหนองแปน หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๑๖ เด็กชาย ศุภชัย ใจดี 12 2543 โรงเรียนบ้านหนองแปน หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๑๗ เด็กหญิง กนกวรรณ บุญหล้า 9 2543 โรงเรียนบ้านหนองแปน หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๑๘ เด็กหญิง นิศารัตน์ ทองจีน 8 2543 โรงเรียนบ้านหนองแปน หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๑๙ เด็กหญิง ปนัดดา รู้สมกาย 9 2543 โรงเรียนบ้านหนองแปน หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๒๐ เด็กหญิง พัชรินทร์ นาคแก้ว 11 2543 โรงเรียนบ้านหนองแปน หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๒๑ เด็กหญิง สุพัชรี กุลชะโร 7 2543 โรงเรียนบ้านหนองแปน หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๒๒ เด็กหญิง อรปรียา สังคะคำ 6 2543 โรงเรียนบ้านหนองแปน หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๒๓ นาย พิชยุทธ ดอนไม้ชัย 7 2541 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๒๔ นาย อาคม มอญขาม 7 2541 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๒๕ นาย อภิวัฒน์ แก้วพวง 3 2541 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๒๖ นาย บุญญฤทธิ์ รักษาภักดี 1 2541 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๒๗ นาย กฤษณะ สีขุรี 7 2541 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๒๘ นางสาว สุปัญญา สุดแสวง 12 2541 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๒๙ นางสาว ขนิฏฐา ใจดี 6 2541 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา หนองแปน มัญจาคีรี โนนสำนัก หนองแปน มัญจาคีรี
ขก ๖๖๕๖/๐๑๓๐ เด็กหญิง จิราภรณ์ เมหิ 12 2544 โรงเรียนหนองทุ่มประชาสรรค์ หนองแดง สีชมพู เกาะแก้ว หนองแดง สีชมพู
ขก ๖๖๕๖/๐๑๓๑ เด็กหญิง เจนจิรา แก้วภักดี 1 2544 โรงเรียนหนองทุ่มประชาสรรค์ หนองแดง สีชมพู เกาะแก้ว หนองแดง สีชมพู
ขก ๖๖๕๖/๐๑๓๒ เด็กหญิง พัชรา ศรีภูเงิน 9 2544 โรงเรียนหนองทุ่มประชาสรรค์ หนองแดง สีชมพู เกาะแก้ว หนองแดง สีชมพู
ขก ๖๖๕๖/๐๑๓๓ เด็กหญิง สิริกัญญา กันทะลอง 2 2544 โรงเรียนหนองทุ่มประชาสรรค์ หนองแดง สีชมพู เกาะแก้ว หนองแดง สีชมพู
ขก ๖๖๕๖/๐๑๓๔ นาย ไวทยา ตาสุ่ย 10 2541 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม นาจาน สีชมพู สว่างหนองไฮ นาจาน สีชมพู
ขก ๖๖๕๖/๐๑๓๕ นาย วสันต์ วงษ์ไชยา 7 2541 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม นาจาน สีชมพู สว่างหนองไฮ นาจาน สีชมพู
ขก ๖๖๕๖/๐๑๓๖ นาย ศุภวัฒน์ กิ่งวิชิต 5 2541 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม นาจาน สีชมพู สว่างหนองไฮ นาจาน สีชมพู
ขก ๖๖๕๖/๐๑๓๗ นาย สุริยะ หลานวงษ์ 8 2541 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม นาจาน สีชมพู สว่างหนองไฮ นาจาน สีชมพู
ขก ๖๖๕๖/๐๑๓๘ เด็กชาย อัษฎา สอนกอง 1 2542 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม นาจาน สีชมพู สว่างหนองไฮ นาจาน สีชมพู
ขก ๖๖๕๖/๐๑๓๙ นางสาว ปิยะนุช เทพรักษา 11 2541 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม นาจาน สีชมพู สว่างหนองไฮ นาจาน สีชมพู
ขก ๖๖๕๖/๐๑๔๐ นางสาว วรรณวิสา ชัยเนตร 7 2541 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม นาจาน สีชมพู สว่างหนองไฮ นาจาน สีชมพู
ขก ๖๖๕๖/๐๑๔๑ นางสาว วราภรณ์ ราชสมบัติ 11 2541 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม นาจาน สีชมพู สว่างหนองไฮ นาจาน สีชมพู
ขก ๖๖๕๖/๐๑๔๒ นางสาว วารุณี หาญชนะ 2 2541 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม นาจาน สีชมพู สว่างหนองไฮ นาจาน สีชมพู
ขก ๖๖๕๖/๐๑๔๓ นางสาว อรยา โสภาวาง 6 2541 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม นาจาน สีชมพู สว่างหนองไฮ นาจาน สีชมพู
ขก ๖๖๕๖/๐๑๔๔ นาย ไตรนาถ โพธิรุกข์ 3 2518 โรงเรียนบ้านาสีนวน ขัวเรียง ชุมแพ โนนคูณ ขัวเรียง ชุมแพ
ขก ๖๖๕๖/๐๑๔๕ นาย เอกชัย สอนโส 1 2541 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ขัวเรียง ชุมแพ โนนคูณ ขัวเรียง ชุมแพ
ขก ๖๖๕๖/๐๑๔๖ เด็กหญิง มณีวรรณ ภูมิพัฒน์ 4 2542 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา ขัวเรียง ชุมแพ โนนคูณ ขัวเรียง ชุมแพ
ขก ๖๖๕๖/๐๑๔๗ เด็กหญิง อรวรรณ หมวดเหม็น 4 2542 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา ขัวเรียง ชุมแพ โนนคูณ ขัวเรียง ชุมแพ
ขก ๖๖๕๖/๐๑๔๘ เด็กหญิง อรัญญา โทเพ็ชร 5 2542 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา ขัวเรียง ชุมแพ โนนคูณ ขัวเรียง ชุมแพ
ขก ๖๖๕๖/๐๑๔๙ เด็กชาย ฐานศักดิ์ บุญยอด 2 2543 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา ขัวเรียง ชุมแพ โนนคูณ ขัวเรียง ชุมแพ

สำนักเรียน คณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ)
ส่งสอบ ๙๘ คน ขาดสอบ ๑๒ คน คงสอบ ๘๖ คน สอบได้ ๖๖ คน สอบตก ๒๐ คน
มค ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นาย รัฐพล รัตวัตร 4 2541 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวาง โกสุมพิสัย เกาะแก้วโกสุม หัวขวาง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นางสาว รัตติกาล พลศรี 9 2541 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวาง โกสุมพิสัย เกาะแก้วโกสุม หัวขวาง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นางสาว วราภรณ์ รัชรินทร์ 1 2541 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวาง โกสุมพิสัย เกาะแก้วโกสุม หัวขวาง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นางสาว จุรีรัตน์ เสนาลา 2 2541 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวาง โกสุมพิสัย เกาะแก้วโกสุม หัวขวาง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นางสาว ภนิตา ดวงจันทร์ 11 2541 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวาง โกสุมพิสัย เกาะแก้วโกสุม หัวขวาง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นางสาว ศุระตา ศรีหาคำ 5 2541 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวาง โกสุมพิสัย เกาะแก้วโกสุม หัวขวาง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๐๗ นางสาว ลลิตา เคนจันทา 12 2541 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวาง โกสุมพิสัย เกาะแก้วโกสุม หัวขวาง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นางสาว มีนา อ่อนจันทร์ 3 2541 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวาง โกสุมพิสัย เกาะแก้วโกสุม หัวขวาง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๐๙ นาย ไพโรจน์ ศรีกะชา 4 2541 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวาง โกสุมพิสัย เกาะแก้วโกสุม หัวขวาง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๑๐ นาย ณัฐวัฒน์ ศิริพันธะ 5 2541 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวาง โกสุมพิสัย เกาะแก้วโกสุม หัวขวาง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๑๑ นาย ธีรวุฒิ แก้วหานาม 4 2541 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวาง โกสุมพิสัย เกาะแก้วโกสุม หัวขวาง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๑๒ นาย นัทธพงค์ ดวงอ่อนนาม 10 2541 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวาง โกสุมพิสัย เกาะแก้วโกสุม หัวขวาง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นางสาว นิภาวรรณ ภูคลัง 2 2541 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวาง โกสุมพิสัย เกาะแก้วโกสุม หัวขวาง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๑๔ นาย ปิยณัฐ มณีศรี 10 2541 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวาง โกสุมพิสัย เกาะแก้วโกสุม หัวขวาง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๑๕ นาย วีรยุทธ แสนโสภา 4 2541 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวาง โกสุมพิสัย เกาะแก้วโกสุม หัวขวาง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๑๖ นาย เกียรติศักดิ์ ศรีคุณแก้ว 11 2541 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวาง โกสุมพิสัย เกาะแก้วโกสุม หัวขวาง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๑๗ นางสาว พูลทรัพย์ วงศ์งามสุข 8 2541 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวาง โกสุมพิสัย เกาะแก้วโกสุม หัวขวาง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๑๘ นางสาว ลูกเกตุ เจริญถิ่น 6 2541 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวาง โกสุมพิสัย เกาะแก้วโกสุม หัวขวาง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๑๙ นางสาว มัชฺฌิมา สีลาดหา 5 2541 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวาง โกสุมพิสัย เกาะแก้วโกสุม หัวขวาง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๒๐ นางสาว ปัญฑิดา สีแสง 12 2541 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวาง โกสุมพิสัย เกาะแก้วโกสุม หัวขวาง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๒๑ เด็กหญิง อรพรรณ เขียวอ่อน 9 2544 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง หัวขวาง โกสุมพิสัย เกาะแก้วโกสุม หัวขวาง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๒๒ นาง ลำพอง โคตรประทุม 6 2501 โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน แพง โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๒๓ นาง ศิริสุดา โพธิ์ศรี 5 2517 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๒๔ นางสาว นงลักษณ์ คำมูล 4 2538 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๒๕ นางสาว ปัทมาพร ศรีสุรักษ์ 5 2538 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๒๖ นางสาว ภิรยา ดรบุราณ 6 2538 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๒๗ นางสาว อาริสา ถาฃินเลิศ 12 2538 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๒๘ นาย เศรษฐศักดิ์ โพธิ์โน 10 2538 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๒๙ นางสาว สุธิดา ชมสวัสดิ์ 10 2538 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๓๐ นาย สรชา เบิกขุนทด 9 2538 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๓๑ นางสาว อรัญญาภรณ์ อำลอย 1 2539 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๓๒ นาย ธนาวิทย์ สีแก้วนิตย์ 2 2539 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๓๓ นาย สุวรรณชัย นามพุทธา 2 2539 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๓๔ นางสาว อรอนงค์ สีจันดี 2 2539 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๓๕ นางสาว สุชานาถ จีนอิ่ม 2 2539 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๓๖ นางสาว เจนจิราภรณ์ กำเนิดมะไฟ 3 2539 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๓๗ นางสาว เบญจมาศ จงพิมาย 3 2539 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๓๘ นางสาว กมลวรรณ นามมุงคุณ 4 2539 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๓๙ นางสาว กมลพร ศรีเมืองจันทร์ 4 2539 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๔๐ นางสาว กาญจนาภรณ์ บุญเรือง 4 2539 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๔๑ นางสาว อรพรรณ เดชมาลา 8 2539 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๔๒ นางสาว พัชรินทร์ ศรีหาใต้ 9 2539 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๔๓ นางสาว วิรวรรณ กำเนิดมะไฟ 9 2539 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๔๔ นางสาว ทัศนีย์ จุปะมะนัย 10 2539 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๔๕ นางสาว ปาวีณา จำพร 10 2539 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๔๖ นางสาว จันทร์จิรา สาโสก 10 2539 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๔๗ นางสาว นิรชา สุนทรแตร 10 2539 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๔๘ นาย ชินวัตร เรือนพิศ 12 2539 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๔๙ นาย ณรงค์ฤทธิ์ อินทะสร้อย 1 2540 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๕๐ นางสาว ชุลีพร ศรีหาญ 1 2540 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๕๑ นางสาว บุษกร กุลไธสง 2 2540 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๕๒ นางสาว ศิรินันท์ พิกุลศรี 4 2540 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๕๓ นางสาว สุนิสา เมืองสีดา 4 2540 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๕๔ นางสาว ธิติยา ศิริขันธ์ 4 2540 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๕๕ นางสาว กนกวลี ธนลัทธ์วิมล 5 2540 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๕๖ นางสาว อรญา กล้าหาญ 7 2540 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๕๗ นางสาว อุบล ดรละคร 7 2540 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๕๘ นางสาว ศนิตา ดอกทองหอม 7 2540 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๕๙ นางสาว พรภิชา เถื่อนฤาชัย 8 2540 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๖๐ นางสาว สิริญาภรณ์ ถานกางสุ่ย 8 2540 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๖๑ นางสาว กฤษยาณีย์ ชัยมาตร 9 2540 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๖๒ นางสาว สุดารัตน์ ดามะหาด 10 2540 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๖๓ นาย ศุภวัฒน์ สีลากาง 10 2540 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๖๔ นางสาว พิมลวรรณ ดรวิชา 12 2540 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๖๕ เด็กหญิง สุวรัตน์ ดอนน้อย 12 2543 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย
มค ๖๖๕๖/๐๐๖๖ เด็กหญิง พิชญากา ด้วงจอกนอก 1 2544 โรงเรียนเขว่าไร่ศึกษา เขวาไร่ โกสุมพิสัย ป่าหนองหมู แพง โกสุมพิสัย

สำนักเรียน คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ)
ส่งสอบ ๖๗๙ คน ขาดสอบ ๑๒๖ คน คงสอบ ๕๕๓ คน สอบได้ ๔๓๗ คน สอบตก ๑๑๖ คน
กส ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นาย ชัยวัฒน์ อสุรา 10 2504 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นาย ชาตรี พิงพิณ 11 2506 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นาย อำพร เปรมชาติ 11 2508 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๐๔ สิบตำรวจเอก ธนา จิตรเจริญ 10 2509 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๐๕ ดาบตำรวจ จักรี ศรีแสง 4 2511 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นาย บรรจง จุรยา 3 2511 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๐๗ นาง สรัญญา สุวรรณพัฒน์ 3 2512 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นาง บัวสอน ธรรมประชา 4 2513 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๐๙ นาง บุษกร โกษา 12 2513 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๑๐ นาย อัครเดช ภูกิ่งเงิน 8 2513 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๑๑ ดาบตำรวจ โกวิท นาฮ้อยทอง 9 2514 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๑๒ นาย ฉัตรฉัย วรรณสิงห์ 1 2514 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นาง สายอมร แก่นจันทร์ 11 2514 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๑๔ ดาบตำรวจ เดชา ถินกะไสย์ 12 2515 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๑๕ จ่าสิบตำรวจโท พิเชษฐ์ จ่าคำ 3 2515 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๑๖ นาย ชัชนันน์ ปัญญา 7 2516 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๑๗ นาย กิตติพงษ์ พลยะเรศ 7 2517 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๑๘ นางสาว ธารทิพย์ ขวัญโพน 3 2517 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๑๙ จ่าสิบเอก วิชัย นาชัยฤทธิ์ 12 2518 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๒๐ นาย สุมาตร ฉายอำไพ 4 2518 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๒๑ นางสาว นงลักษณ์ อุมลเลิศเจริญ 4 2520 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๒๒ นาย ประจวบ วงค์ศิลา 8 2520 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๒๓ นาย อมร คงสมมาตร 9 2520 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๒๔ นางสาว สมพิศ กรโสภา 3 2521 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๒๕ นาง วันเพ็ญ ภูตะวัน 6 2522 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๒๖ นาย อาคม ทานันนอก 7 2522 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๒๗ นางสาว จาริณี ดวงตา 10 2523 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๒๘ นาย ชัน หัตถนิรันตร์ 4 2523 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๒๙ นาง รัตนา ภูแต้มนิล 8 2523 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๓๐ นางสาว สุธีรา ภูผาลิช่อ 7 2523 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๓๑ นางสาว ชนัดดา บุญสอาด 8 2524 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๓๒ นางสาว สุพินพร บุญน้อย 6 2524 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๓๓ นางสาว อรนภา สารผล 6 2524 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๓๔ นาย อุเทน แก้วกัญญา 11 2524 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๓๕ นางสาว สุจิณนภา สนศรี 1 2525 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๓๖ นางสาว ธนัญชนก นุ่นสีดา 12 2526 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๓๗ นางสาว นภาพร อาจวิชัย 9 2527 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๓๘ นางสาว ยุวดี วรรณภักดี 5 2527 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๓๙ นาย วุฒิชัย ภูขันซ้าย 3 2527 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๔๐ นางสาว สิริกร พิกุลหอม 11 2527 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๔๑ นาย ธีรพงษ์ ปอศิริ 8 2528 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๔๒ นางสาว ขวัญใจ จำเริญไกร 5 2529 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๔๓ นางสาว ปวีณา อิ่มเสถียร 4 2529 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๔๔ นางสาว มนัสชนก ครสิงห์ 8 2529 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๔๕ นางสาว เรียมจันทร์ นันทศร 2 2529 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๔๖ นางสาว ศิริญา คำตานิตย์ 6 2529 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๔๗ นางสาว สุกัญญา ปั้นวิชัย 3 2529 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๔๘ นาย ชนาธิป แก้วสิมมา 1 2530 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๔๙ นางสาว ดารณี ทรัพย์เพิ่ม 2 2530 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๕๐ นางสาว ทับทิม กิตย์พงษ์ 8 2530 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๕๑ นางสาว ประภาพร ภูขมัง 12 2530 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๕๒ นาย ยุทธพร ขันไสว 1 2530 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๕๓ นางสาว รัชนี นามมนตรี 12 2530 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๕๔ นางสาว วลัยพร ระวีสิทธิ์ 7 2530 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๕๕ นาย วิศรุต เพียรสดับ 7 2530 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๕๖ นาย จีรศักดิ์ ภูโคกหิน 1 2531 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๕๗ นางสาว ปัทมา นันรุง 8 2531 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๕๘ นางสาว เปรมจิต ยุบลมาตย์ 8 2531 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๕๙ นางสาว วรัชยา ก่อชา 1 2531 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๖๐ นางสาว สุภาพร ภูมุลนา 2 2531 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๖๑ นาย อดิศักดิ์ ศิริไพบูลย์ 12 2531 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๖๒ นาย อานนท์ การภักดี 12 2531 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๖๓ นาย ธวัชชัย คำไสย์ 6 2532 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๖๔ นางสาว ปิยะนุช เฉิดวิจิตร 11 2532 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๖๕ นาย พงศ์อนันต์ สมณะ 6 2532 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๖๖ นาย วรวัฒน์ การช่วง 10 2532 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๖๗ นางสาว สุพัตรา โยธาศรี 10 2532 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๖๘ นางสาว อารยา นาชัยทอง 12 2532 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๖๙ สิบโท ณรงค์ฤทธิ์ อร่ามวงศ์ทอง 9 2533 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๗๐ นาย ธนิต แจ่มสุวรรณ 10 2533 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๗๑ นาย รุ่งตะวัน นันรัศมี 2 2533 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๗๒ นางสาว ฤทัยรัตน์ ผาอาจ 4 2533 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๗๓ นางสาว วิริญญา ภูอืด 1 2533 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๗๔ นางสาว อรุณรัตน์ บุญชัย 4 2533 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๗๕ นาย จรัญ ยุบลชู 2 2534 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๗๖ นาย เจตริน พั่วพงษ์ 7 2534 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๗๗ นางสาว นาฎยา พลาการ 12 2534 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๗๘ นางสาว ปภาศิริ ภูพานา 2 2534 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๗๙ นางสาว พรนิภา งอยหล้า 7 2534 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๘๐ นางสาว มณีรัตน์ บูรณ์พันธ์ 2 2534 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๘๑ นางสาว เยาวมาลย์ สายแวว 6 2534 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๘๒ นางสาว ศศิธร มาตเรียง 12 2534 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๘๓ นางสาว สะแกวัลย์ ก้อนสูงเนิน 9 2534 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๘๔ นาย สันติสุข จำปาศรี 4 2534 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๘๕ นางสาว ศิรินทรา พัฒบุบผา 4 2534 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๘๖ นางสาว สุปรียา กั้วนามน 6 2534 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๘๗ นางสาว กาญจนาภรณ์ พิณสา 9 2535 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๘๘ นางสาว ขวัญเมือง ไชยอำนาจ 5 2535 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๘๙ นาย เจนภพ อิ่มฤทธิ์ 1 2535 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๙๐ นางสาว เจริญขวัญ บูชาบุตร 3 2535 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๙๑ นางสาว ฐิติมา ภูหนองโอง 11 2535 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๙๒ นางสาว นิตยา นาเมืองรักษ์ 6 2535 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๙๓ นางสาว ปรีจิตร สันวิลาศ 4 2535 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๙๔ นาย พัฒธะพล ลุนอุดม 4 2535 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๙๕ นางสาว พิชามญชุ์ นาถมทอง 2 2535 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๙๖ นางสาว พิมพ์สุดา วรรณโนมัย 9 2535 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๙๗ นางสาว รุ่งทิวา บุญสุภาพ 1 2535 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๙๘ นางสาว เรไร ญาณศิริ 12 2535 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๐๙๙ นางสาว สายฝน ทรัพย์สมบัติ 5 2535 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๐๐ นางสาว อภินันท์ ปั้นวิชัย 8 2535 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๐๑ นางสาว อรดี สันวิลาศ 4 2535 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๐๒ นางสาว อุษณิษา แก้วดี 5 2535 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๐๓ นางสาว จุไรรัตน์ ภูบุญมี 11 2536 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๐๔ นาย พีรพงษ์ เคนทรภักดิ์ 3 2536 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๐๕ นาย สิทธิชัย การร้อย 1 2536 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๐๖ นางสาว ปาริชาติ กลีบกลาง 11 2525 โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๐๗ นาย อมร จันทร์น้อย 7 2508 วัดประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๐๘ นาย ดำรงค์ กันเหตุ 1 2520 วัดประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๐๙ นาย ภัทรวรรธน์ อภิวัฒนอลงกรณ์ 3 2521 วัดประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ประชานิยม กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๑๐ นาย ชาญชัย ตัณฑสิทธิ์ 9 2501 โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ ป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๑๑ นางสาว ชฎาพร จำเริญพิมพ์ 7 2539 โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ ป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๑๒ นางสาว ปิยะดา อำพัน 10 2541 โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ ป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๑๓ นางสาว สุวรรณา ขุนหาร 2 2541 โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ ป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๑๔ นาย ชูกิจ นุยันลำ 7 2541 โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ ป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๑๕ เด็กหญิง อมรพันธ์ จำเริญพิมพ์ 6 2542 โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ ป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๑๖ นาง พัชรี มณีไพโรจน์ 4 2509 ศพอ.วัดป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ ป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๑๗ นาย วัชรา ชาสุนทร 7 2531 ศพอ.วัดป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ ป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๑๘ นาย ทิวา พินิชโชติ 12 2532 ศพอ.วัดป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ ป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๑๙ นางสาว วรรณา นิยมรัมย์ 12 2533 ศพอ.วัดป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ ป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๒๐ นางสาว สุกัลยา กาฬโอฆะ 11 2533 ศพอ.วัดป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ ป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๒๑ นางสาว อรอุมา นราวงษ์ 10 2533 ศพอ.วัดป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ ป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๒๒ นาย บัณฑิต ดวงฉ่ำ 3 2533 ศพอ.วัดป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ ป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๒๓ นาย ศรายุทธ เรืองชิต 2 2533 ศพอ.วัดป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ ป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๒๔ นาย ยุทธจักร์ หนองภักดี 11 2535 ศพอ.วัดป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ ป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๒๕ นางสาว มาริสา พัฒนโพธิ์ 12 2536 ศพอ.วัดป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ ป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๒๖ เด็กชาย ชิษณุพงษ์ จุฬาเสรีกุล 9 2542 ศพอ.วัดป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ ป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๒๗ เด็กชาย กฤตภาส จุฬาเสรีกุล 3 2544 ศพอ.วัดป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ ป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๒๘ นางสาว วนิดา ทบวงศรี 9 2535 ศพอ.วัดป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ ป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๒๙ นางสาว นิภาพร สุตรานนท์ 3 2538 ศพอ.วัดป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ ป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๓๐ นางสาว ขวัญชนก จุฬาเสรีกุล 1 2541 ศพอ.วัดป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ ป่าไม้แดง เหนือ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๓๑ นาย คณิต ม่วงมลตรี 11 2541 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม นาจำปา ดอนจาน ดอนประชาอุทิศ หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๓๒ นาย จักวิน จันทคัด 10 2541 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม นาจำปา ดอนจาน ดอนประชาอุทิศ หลุบ เมืองกาฬสินธุ์
กส ๖๖๕๖/๐๑๓๓ เด็กชาย กานต์ นาชัยฤทธิ์ 11 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๓๔ เด็กชาย กิตติพงษ์ รักคำมี 1 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๓๕ เด็กชาย เจตดนัย นาชัยพลอย 3 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๓๖ เด็กชาย ชินพัฒน์ คงเพชรศักดิ์ 7 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๓๗ เด็กชาย ณัฐพล นาชัยเริ่ม 11 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๓๘ เด็กชาย ธนากร ซุยชะโก 12 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๓๙ เด็กชาย วาที ตวีสูนย์ 3 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๔๐ เด็กชาย สุภัทรกร สิทธิจันทร์ 4 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๔๑ เด็กชาย อนุวัฒน์ ศรีสุมาตย์ 11 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๔๒ เด็กชาย อภิวัฒน์ รัตนพันธ์ 7 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๔๓ เด็กชาย อาทิตย์ ชาติมนตรี 7 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๔๔ เด็กชาย อานนท์ วงษ์มะลัย 7 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๔๕ เด็กหญิง กรองกาญจน์ บุญโกบุตร 12 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๔๖ เด็กหญิง เครือฟ้า เครือวรรณ 1 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๔๗ เด็กหญิง เจนจิรา พรมเมืองขวา 8 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๔๘ เด็กหญิง ชาริตา ภูอองทอง 12 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๔๙ เด็กหญิง เดือนเพ็ญ บัวสอน 1 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๕๐ เด็กหญิง เบญญา เสนาจันทร์ 6 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๕๑ เด็กหญิง ปริชญา นาธงชัย 6 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๕๒ เด็กหญิง ปรียดาว ปรีอารมย์ 2 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๕๓ เด็กหญิง พรชิตา นาชัยพลอย 12 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๕๔ เด็กหญิง พิมพ์นภา เพียรสร้าง 5 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๕๕ เด็กหญิง แพรวา ภูก้านคำ 9 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๕๖ เด็กหญิง เมธาวี สินธุชัย 1 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๕๗ เด็กหญิง รุ่งทิวา นาชัยเงิน 12 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๕๘ เด็กหญิง ละอองดาว นาชัยเริ่ม 7 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๕๙ เด็กหญิง สุจิตรา ภูเฉลิม 11 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๖๐ เด็กหญิง สุมิตรา ภูเฉลิม 11 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๖๑ เด็กหญิง อรทัย ภูวิภาค 6 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๖๒ เด็กหญิง อรินธยา กมลไทย 11 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๖๓ เด็กหญิง อินทุอร แสนสำโรง 4 2544 โรงเรียนศิลาสว่างวิทย์ โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๖๔ เด็กชาย ณัฐพล พรมดวงศรี 4 2544 โรงเรียนบ้านสีสุก โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๖๕ เด็กหญิง วริทธิ์ธร แก้วสระแสน 5 2544 โรงเรียนบ้านสีสุก โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๖๖ เด็กหญิง วิชิตา ศรียัง 11 2544 โรงเรียนบ้านสีสุก โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย
กส ๖๖๕๖/๐๑๖๗ เด็กชาย วัชรพล วรรณจักร์ 12 2543 โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ นาดี ยางตลาด โนนสะอาดวารี นาดี ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๑๖๘ เด็กชาย ศราวุธ นันผาด 9 2543 โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ นาดี ยางตลาด โนนสะอาดวารี นาดี ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๑๖๙ เด็กหญิง ปิยะดา บรรพต 6 2543 โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ นาดี ยางตลาด โนนสะอาดวารี นาดี ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๑๗๐ เด็กชาย ขจรศักดิ์ ว่องไว 10 2544 โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ นาดี ยางตลาด โนนสะอาดวารี นาดี ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๑๗๑ เด็กชาย ขวัญชัย เดชภูแก้ว 11 2544 โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ นาดี ยางตลาด โนนสะอาดวารี นาดี ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๑๗๒ เด็กชาย ญาณวุฒิ โกฏิรักษ์ 3 2544 โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ นาดี ยางตลาด โนนสะอาดวารี นาดี ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๑๗๓ เด็กชาย ธนากร ภูนาใบ 11 2544 โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ นาดี ยางตลาด โนนสะอาดวารี นาดี ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๑๗๔ เด็กชาย ปีวริศ ชูศรีสิทธิ์ 5 2544 โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ นาดี ยางตลาด โนนสะอาดวารี นาดี ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๑๗๕ เด็กชาย พีรพัฒน์ ขอสุข 3 2544 โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ นาดี ยางตลาด โนนสะอาดวารี นาดี ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๑๗๖ เด็กชาย ภูมิ เนื่องโพธิ์ 11 2544 โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ นาดี ยางตลาด โนนสะอาดวารี นาดี ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๑๗๗ เด็กชาย สหพัฒน์ พรหมทิพย์ 8 2544 โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ นาดี ยางตลาด โนนสะอาดวารี นาดี ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๑๗๘ เด็กชาย สหัสวรรษ แก่นวงษ์ 2 2542 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย ป่าเครือวัลย์ ดงลิง กมลาไสย
กส ๖๖๕๖/๐๑๗๙ เด็กชาย ภูมิพัฒน์ พลเตชะ 12 2542 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย ป่าเครือวัลย์ ดงลิง กมลาไสย
กส ๖๖๕๖/๐๑๘๐ เด็กชาย พัชรพล อรัญเพิ่ม 4 2543 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย ป่าเครือวัลย์ ดงลิง กมลาไสย
กส ๖๖๕๖/๐๑๘๑ เด็กชาย เกียรติเพชร พิมพรัตน์ 1 2544 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย ป่าเครือวัลย์ ดงลิง กมลาไสย
กส ๖๖๕๖/๐๑๘๒ เด็กชาย เกรียงไกร โคตรรักษา 8 2545 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย ป่าเครือวัลย์ ดงลิง กมลาไสย
กส ๖๖๕๖/๐๑๘๓ เด็กชาย จักรพงษ์ พิมพรัตน์ 9 2545 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย ป่าเครือวัลย์ ดงลิง กมลาไสย
กส ๖๖๕๖/๐๑๘๔ เด็กชาย ธนวัฒน์ อินเกื้อ 9 2545 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย ป่าเครือวัลย์ ดงลิง กมลาไสย
กส ๖๖๕๖/๐๑๘๕ เด็กชาย ปฏิวัติ หัดระวี 2 2545 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย ป่าเครือวัลย์ ดงลิง กมลาไสย
กส ๖๖๕๖/๐๑๘๖ เด็กชาย ภาคิน ผูกจันทร์ 12 2545 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย ป่าเครือวัลย์ ดงลิง กมลาไสย
กส ๖๖๕๖/๐๑๘๗ เด็กชาย ภานุ ฤทธิมนตรี 6 2545 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย ป่าเครือวัลย์ ดงลิง กมลาไสย
กส ๖๖๕๖/๐๑๘๘ เด็กชาย มนัญชัย ยอดรัก 2 2545 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย ป่าเครือวัลย์ ดงลิง กมลาไสย
กส ๖๖๕๖/๐๑๘๙ เด็กชาย สุกิจ อินเกื้อ 12 2545 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย ป่าเครือวัลย์ ดงลิง กมลาไสย
กส ๖๖๕๖/๐๑๙๐ เด็กหญิง กรกนก อรรถวิจิตร์ 8 2545 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย ป่าเครือวัลย์ ดงลิง กมลาไสย
กส ๖๖๕๖/๐๑๙๑ เด็กชาย จตุรวิทย์ เห็มไชย 8 2545 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย ป่าเครือวัลย์ ดงลิง กมลาไสย
กส ๖๖๕๖/๐๑๙๒ เด็กหญิง ปลาณี ไหมขาว 1 2545 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย ป่าเครือวัลย์ ดงลิง กมลาไสย
กส ๖๖๕๖/๐๑๙๓ เด็กหญิง อภิญญา อรัญสกร 4 2545 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย ป่าเครือวัลย์ ดงลิง กมลาไสย
กส ๖๖๕๖/๐๑๙๔ เด็กชาย ณัฐพงษ์ รักษาพันธ์ 8 2542 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย ป่าเครือวัลย์ ดงลิง กมลาไสย
กส ๖๖๕๖/๐๑๙๕ เด็กชาย ชญานนท์ อรัญสาร 4 2544 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย ป่าเครือวัลย์ ดงลิง กมลาไสย
กส ๖๖๕๖/๐๑๙๖ เด็กชาย ปิยะวัฒน์ ศรีวิจารย์ 5 2544 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย ป่าเครือวัลย์ ดงลิง กมลาไสย
กส ๖๖๕๖/๐๑๙๗ เด็กชาย ภูวเดช แก่นวงษ์ 12 2544 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย ป่าเครือวัลย์ ดงลิง กมลาไสย
กส ๖๖๕๖/๐๑๙๘ เด็กชาย มารุทธิ์ สีมาลิตร 3 2544 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย ป่าเครือวัลย์ ดงลิง กมลาไสย
กส ๖๖๕๖/๐๑๙๙ เด็กหญิง ชยาภรณ์ อรัญทอง 5 2544 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย ป่าเครือวัลย์ ดงลิง กมลาไสย
กส ๖๖๕๖/๐๒๐๐ เด็กหญิง มัณฑนา หม่องช่วยตะ 1 2544 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย ป่าเครือวัลย์ ดงลิง กมลาไสย
กส ๖๖๕๖/๐๒๐๑ เด็กหญิง อรชา กมุลทรา 9 2544 โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง กมลาไสย ป่าเครือวัลย์ ดงลิง กมลาไสย
กส ๖๖๕๖/๐๒๐๒ เด็กชาย ชนะชล กุดสาจารย์ 9 2544 โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง กมลาไสย กมลาไสย โนนไผ่ล้อม กมลาไสย กมลาไสย
กส ๖๖๕๖/๐๒๐๓ นาง ชณิฎากา แสงแก่นเพ็ชร์ 2 2505 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยา ยางตลาด ยางตลาด ขวัญเมือง ยางตลาด ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๐๔ นาง สุพรรณี ฆารประเดิม 1 2510 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยา ยางตลาด ยางตลาด ขวัญเมือง ยางตลาด ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๐๕ นาง จีราภรรณ์ วิทูรศิลป์ 4 2511 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยา ยางตลาด ยางตลาด ขวัญเมือง ยางตลาด ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๐๖ นาง พรพิศ กุดแถลง 12 2512 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยา ยางตลาด ยางตลาด ขวัญเมือง ยางตลาด ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๐๗ นางสาว พรนภา ประพันธ์ 12 2514 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยา ยางตลาด ยางตลาด ขวัญเมือง ยางตลาด ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๐๘ นางสาว นวลหงส์ ภูนาเถร 12 2521 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยา ยางตลาด ยางตลาด ขวัญเมือง ยางตลาด ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๐๙ นางสาว นุกูล ภูบุญลาภ 10 2523 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยา ยางตลาด ยางตลาด ขวัญเมือง ยางตลาด ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๑๐ นาย ธนศักดิ์ มงคลสินธุ์ 7 2518 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยา ยางตลาด ยางตลาด ขวัญเมือง ยางตลาด ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๑๑ นาง พนิดา ผจงศิลป์ 8 2529 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยา ยางตลาด ยางตลาด ขวัญเมือง ยางตลาด ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๑๒ นางสาว สุนิตษา ภูเด่นผา 7 2529 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยา ยางตลาด ยางตลาด ขวัญเมือง ยางตลาด ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๑๓ นางสาว วัลยา ฝ่ายไทย 11 2529 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยา ยางตลาด ยางตลาด ขวัญเมือง ยางตลาด ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๑๔ นางสาว วิรากานต์ พันธุ์ผาด 4 2529 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยา ยางตลาด ยางตลาด ขวัญเมือง ยางตลาด ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๑๕ นางสาว รัศมี ภูเนตร 9 2530 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยา ยางตลาด ยางตลาด ขวัญเมือง ยางตลาด ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๑๖ นางสาว นิตยา ตะกะศิลา 1 2518 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยา ยางตลาด ยางตลาด ขวัญเมือง ยางตลาด ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๑๗ เด็กชาย กริชฎา ภูแข่งหมอก 11 2544 โรงเรียนคำไฮวิทยา หนองตอกแป้น ยางตลาด ป่าบุญญาวาส หนองอีเฒ่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๑๘ เด็กชาย ชนะชล ภูแข่งหมอก 11 2544 โรงเรียนคำไฮวิทยา หนองตอกแป้น ยางตลาด ป่าบุญญาวาส หนองอีเฒ่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๑๙ เด็กชาย ชัยวัฒน์ ภูพานแดง 9 2544 โรงเรียนคำไฮวิทยา หนองตอกแป้น ยางตลาด ป่าบุญญาวาส หนองอีเฒ่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๒๐ เด็กชาย นันทวุธ ดูระภักดิ์ 5 2544 โรงเรียนคำไฮวิทยา หนองตอกแป้น ยางตลาด ป่าบุญญาวาส หนองอีเฒ่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๒๑ เด็กชาย พิเชษฐ์ ชาดี 3 2544 โรงเรียนคำไฮวิทยา หนองตอกแป้น ยางตลาด ป่าบุญญาวาส หนองอีเฒ่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๒๒ เด็กชาย ภูมินทร์ เพชรไพร 9 2544 โรงเรียนคำไฮวิทยา หนองตอกแป้น ยางตลาด ป่าบุญญาวาส หนองอีเฒ่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๒๓ เด็กชาย สุนทร มาพร 12 2544 โรงเรียนคำไฮวิทยา หนองตอกแป้น ยางตลาด ป่าบุญญาวาส หนองอีเฒ่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๒๔ เด็กชาย อิศรา ป้องคำมี 7 2544 โรงเรียนคำไฮวิทยา หนองตอกแป้น ยางตลาด ป่าบุญญาวาส หนองอีเฒ่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๒๕ เด็กชาย เอกภาพ ภูแข่งหมอก 2 2544 โรงเรียนคำไฮวิทยา หนองตอกแป้น ยางตลาด ป่าบุญญาวาส หนองอีเฒ่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๒๖ เด็กหญิง จิตวดี ประนิสอน 11 2544 โรงเรียนคำไฮวิทยา หนองตอกแป้น ยางตลาด ป่าบุญญาวาส หนองอีเฒ่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๒๗ เด็กหญิง จุลารัตน์ กิณะศรี 4 2544 โรงเรียนคำไฮวิทยา หนองตอกแป้น ยางตลาด ป่าบุญญาวาส หนองอีเฒ่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๒๘ เด็กหญิง ธิดารัตน์ จุระยา 3 2544 โรงเรียนคำไฮวิทยา หนองตอกแป้น ยางตลาด ป่าบุญญาวาส หนองอีเฒ่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๒๙ เด็กหญิง สุปรียา ศรีทาน้อย 8 2544 โรงเรียนคำไฮวิทยา หนองตอกแป้น ยางตลาด ป่าบุญญาวาส หนองอีเฒ่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๓๐ เด็กหญิง สุภัสสร มูลเอก 10 2544 โรงเรียนคำไฮวิทยา หนองตอกแป้น ยางตลาด ป่าบุญญาวาส หนองอีเฒ่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๓๑ เด็กหญิง สุรีย์มาศ ภูแบ่งไม้ 4 2544 โรงเรียนคำไฮวิทยา หนองตอกแป้น ยางตลาด ป่าบุญญาวาส หนองอีเฒ่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๓๒ เด็กหญิง สุวนันท์ จุระยา 1 2544 โรงเรียนคำไฮวิทยา หนองตอกแป้น ยางตลาด ป่าบุญญาวาส หนองอีเฒ่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๓๓ เด็กหญิง สุวรรณี บรรณหาชัย 9 2544 โรงเรียนคำไฮวิทยา หนองตอกแป้น ยางตลาด ป่าบุญญาวาส หนองอีเฒ่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๓๔ เด็กหญิง อภิฤดี ภูนารี 8 2544 โรงเรียนคำไฮวิทยา หนองตอกแป้น ยางตลาด ป่าบุญญาวาส หนองอีเฒ่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๓๕ เด็กหญิง อัจฉราภรณ์ คุณพาที 4 2544 โรงเรียนคำไฮวิทยา หนองตอกแป้น ยางตลาด ป่าบุญญาวาส หนองอีเฒ่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๓๖ เด็กชาย ณรงค์เดช อินทร์แสร์ 1 2544 โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) หนองอีเฒ่า ยางตลาด ป่าบุญญาวาส หนองอีเฒ่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๓๗ เด็กชาย ต่อตระกูล วิถีเทพ 3 2544 โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) หนองอีเฒ่า ยางตลาด ป่าบุญญาวาส หนองอีเฒ่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๓๘ เด็กหญิง กมลทิพย์ สุระทิพย์ 1 2544 โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) หนองอีเฒ่า ยางตลาด ป่าบุญญาวาส หนองอีเฒ่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๓๙ เด็กหญิง ชลิตา นิดกระโทก 1 2544 โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) หนองอีเฒ่า ยางตลาด ป่าบุญญาวาส หนองอีเฒ่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๔๐ เด็กหญิง ธนภรณ์ เอ็นดู 1 2544 โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) หนองอีเฒ่า ยางตลาด ป่าบุญญาวาส หนองอีเฒ่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๔๑ เด็กหญิง ธัญพิชชา ชินวงษ์ 1 2544 โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) หนองอีเฒ่า ยางตลาด ป่าบุญญาวาส หนองอีเฒ่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๔๒ เด็กหญิง เบญจมาศ ศรีงาม 1 2544 โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) หนองอีเฒ่า ยางตลาด ป่าบุญญาวาส หนองอีเฒ่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๔๓ เด็กหญิง ปรารถนา บุญเดช 1 2544 โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) หนองอีเฒ่า ยางตลาด ป่าบุญญาวาส หนองอีเฒ่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๔๔ เด็กหญิง วรกานต์ นุตเครือ 1 2544 โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) หนองอีเฒ่า ยางตลาด ป่าบุญญาวาส หนองอีเฒ่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๔๕ เด็กหญิง กัญญารัตน์ ภูคงน้ำ 8 2544 โรงเรียนโคกศรีวิทยายน อุ่มเม่า ยางตลาด บูรพาโคกเครือ อุ่มเม่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๔๖ เด็กหญิง สุมลทรา ภูกาสอน 3 2544 โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม อุ่มเม่า ยางตลาด โพธิ์ศรีท่างาม อุ่มเม่า ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๔๗ นาย วัลลภ ภูนิลวาลย์ 12 2540 โรงเรียนวังมนวิทยา หัวงัว ยางตลาด ป่าสันติวาสอินทาราม หัวงัว ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๔๘ นางสาว บุษบา ป้อมสี 3 2540 โรงเรียนวังมนวิทยา หัวงัว ยางตลาด ป่าสันติวาสอินทาราม หัวงัว ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๔๙ นางสาว ลักขณา หงษาลึก 8 2540 โรงเรียนวังมนวิทยา หัวงัว ยางตลาด ป่าสันติวาสอินทาราม หัวงัว ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๕๐ นาย อังคุณ คงหา 7 2541 โรงเรียนวังมนวิทยา หัวงัว ยางตลาด ป่าสันติวาสอินทาราม หัวงัว ยางตลาด
กส ๖๖๕๖/๐๒๕๑ เด็กชาย ชรินทร์ ทวาศรี 1 2543 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ นิคม สหัสขันธ์ เวฬุวัน นิคม สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๕๒ เด็กหญิง รัตติกาล จันทะพินิจ 11 2543 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ นิคม สหัสขันธ์ เวฬุวัน นิคม สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๕๓ เด็กหญิง ธีราภรณ์ กล่อมกลาง 5 2544 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ นิคม สหัสขันธ์ เวฬุวัน นิคม สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๕๔ เด็กหญิง พรนริน ไชยดำรงค์ 6 2545 โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ นิคม สหัสขันธ์ เวฬุวัน นิคม สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๕๕ นางสาว มนปริยา ศรีมามาศ 9 2512 โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา นิคม สหัสขันธ์ เวฬุวัน นิคม สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๕๖ เด็กหญิง ดาหวัน สมคำสี 3 2544 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ นิคม สหัสขันธ์ เวฬุวัน นิคม สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๕๗ เด็กหญิง อาทิตยา สิงห์ทอง 6 2544 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์ นิคม สหัสขันธ์ เวฬุวัน นิคม สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๕๘ นาย วัชรินทร์ ภูวิโคตร 5 2532 โรงเรียนวัดเวฬุวัน นิคม สหัสขันธ์ เวฬุวัน นิคม สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๕๙ เด็กชาย วรจักร นาแถมพลอย 11 2542 โรงเรียนวัดเวฬุวัน นิคม สหัสขันธ์ เวฬุวัน นิคม สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๖๐ เด็กหญิง ณัฐกานต์ ชมพู 4 2542 โรงเรียนวัดเวฬุวัน นิคม สหัสขันธ์ เวฬุวัน นิคม สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๖๑ เด็กหญิง ลาวดี ภูชมบ่อ 7 2542 โรงเรียนวัดเวฬุวัน นิคม สหัสขันธ์ เวฬุวัน นิคม สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๖๒ เด็กหญิง ศันศนีย์ เหล่าแถลง 12 2542 โรงเรียนวัดเวฬุวัน นิคม สหัสขันธ์ เวฬุวัน นิคม สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๖๓ เด็กหญิง อรประภา ภูปุย 9 2542 โรงเรียนวัดเวฬุวัน นิคม สหัสขันธ์ เวฬุวัน นิคม สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๖๔ เด็กชาย ศุภวิชญ์ บำรุงกิจ 2 2543 โรงเรียนวัดเวฬุวัน นิคม สหัสขันธ์ เวฬุวัน นิคม สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๖๕ นาย นรากร วิเชียรไชย 11 2539 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โนนบุรี สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๖๖ นางสาว ธัญชนิดา สิทธิศาสตร์ 3 2540 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โนนบุรี สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๖๗ เด็กชาย จิรเวช นารี 10 2543 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โนนบุรี สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๖๘ เด็กชาย ณัฐวุฒิ ผลคำ 1 2543 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โนนบุรี สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๖๙ เด็กชาย ทนงศักดิ์ เห็มสนาม 8 2543 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โนนบุรี สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๗๐ เด็กชาย ปิติโชค เหง่าง่า 5 2543 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โนนบุรี สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๗๑ เด็กหญิง ณัฐณิชา นนตรี 10 2543 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โนนบุรี สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๗๒ เด็กหญิง ประวีณา บุญสิทธิ์ 5 2543 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โนนบุรี สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๗๓ เด็กหญิง วราพร พันธ์สวัสดิ์ 6 2543 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา โนนบุรี สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๗๔ เด็กชาย ภานุกรณ์ ใจหิงค์ 11 2542 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๗๕ เด็กชาย ชนาวุธ ภูประทำ 11 2543 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๗๖ เด็กหญิง กาญจนาพร คำแสน 8 2543 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๗๗ เด็กหญิง ขนิษฐา โสภา 3 2543 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๗๘ เด็กหญิง จิราภรณ์ ทรัพย์พงษ์ 3 2543 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๗๙ เด็กหญิง ณัฐสุดา ภูพิลา 2 2543 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๘๐ เด็กหญิง วิรัชฎา กองสุข 6 2543 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๘๑ เด็กหญิง ศิรินธร ภูมีเขียน 3 2543 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๘๒ เด็กหญิง อนิศรา ภูแดนไกล 1 2543 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๘๓ เด็กหญิง อรสา โพธิ์ศรี 2 2543 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๘๔ เด็กหญิง อริสรา อุดพรม 12 2543 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๘๕ เด็กชาย ณฤพล พรมราช 5 2544 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๘๖ เด็กชาย พลาวิทย์ บุรวัตร 8 2544 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๘๗ เด็กชาย ลิขิต เหง่าง่า 8 2544 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๘๘ เด็กชาย วัชระ แสงหิม 12 2544 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๘๙ เด็กหญิง กนกวรรณ จันทร์โท 8 2544 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๙๐ เด็กหญิง ชฎาทิพย์ ชาติมนตรี 3 2544 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๙๑ เด็กหญิง ดลยา เขจรฤทธิ์ 7 2544 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๙๒ เด็กหญิง ธนาภรณ์ ภูแย้ม 8 2544 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๙๓ เด็กหญิง ปรียาภรณ์ ถิ่นแสนดี 1 2544 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๙๔ เด็กหญิง พรรณวิษา ชนะเลิศ 11 2544 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๙๕ เด็กหญิง พิมพ์นิภา อิ่มสง่า 8 2544 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๙๖ เด็กหญิง ภัทรวดี โชคชัย 3 2544 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๙๗ เด็กหญิง วรรณิสา โถนารัตน์ 5 2544 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๙๘ เด็กหญิง วิภาวดี ทิพย์ลม 2 2544 โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ ฉันทนิมิตร โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๒๙๙ นาย กฤชศร ท่าฉลาด 6 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๐๐ นาย ณัฐพล พลช่วย 8 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๐๑ นาย ณัฐวุฒิ ขันธุแสง 9 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๐๒ นาย ถิรชัย ราชาไกร 5 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๐๓ นาย ทวีศักดิ์ ชินฤทธิ์ 1 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๐๔ นาย นัฏฐนิช ชุมสุข 1 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๐๕ นาย พันธาวุธ คลองนอก 3 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๐๖ นาย ภูริณัฐ มีชัยมาตร 6 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๐๗ นาย วรัญชิต ทัพธมาตร 7 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๐๘ นาย วุฒิพงษ์ สารพันธ์ 2 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๐๙ นาย ศักดิ์ศรี บุญสมศรี 12 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๑๐ นาย สันติ เหล่าโคตร 12 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๑๑ นาย สุรชาติ เทศารินทร์ 11 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๑๒ นาย สุรเดช จันดี 4 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๑๓ นาย โอบนิธิ นาลาด 1 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๑๔ นางสาว กฐินธ์ ขันธุแสง 11 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๑๕ นางสาว กนกวรรณ ชินฤทธิ์ 12 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๑๖ นางสาว จันทราพร ภูคงสด 7 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๑๗ นางสาว จารุวรรณ เจริญเขต 10 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๑๘ นางสาว ชุติกาญจน์ สกุลพราหมณ์ 2 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๑๙ นางสาว ชุติญาดา คงประพัฒน์ 1 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๒๐ นางสาว นันทิภา สารจันทร์ 2 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๒๑ นางสาว พรรณี ตุมหาพันธุ์ 5 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๒๒ นางสาว พัชราภรณ์ ห้วงน้ำ 7 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๒๓ นางสาว เพ็ญประภา ไมยกิจ 7 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๒๔ นางสาว ยุพา ธงวิพันธ์ 9 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๒๕ นางสาว ศิริรัตนา จงเห็นกลาง 7 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๒๖ นางสาว สุกัญญา แคว้นดอนนิม 10 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๒๗ นางสาว สุกัญญา สุกวาท 7 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๒๘ นางสาว สุดารัตน์ สุโสภา 12 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๒๙ นางสาว สุดารัตน์ แหวนแก้ว 8 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๓๐ นางสาว อทิตยา รดสีดา 11 2541 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๓๑ เด็กหญิง จันทร์จิรา สังสนา 7 2542 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๓๒ เด็กหญิง บุษบา พละสิทธิ์ 12 2542 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๓๓ เด็กหญิง พิมพ์ประไพ นาชัย 3 2542 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๓๔ เด็กหญิง ศิริลักษณ์ พละสิทธิ์ 10 2542 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๓๕ เด็กหญิง สุภาพร บัวเทศ 4 2542 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๓๖ เด็กหญิง อินทิรา สิงห์ครุธ 9 2542 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๓๗ เด็กชาย ผดุงเดช หนวดคำ 6 2543 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๓๘ เด็กชาย วัชระพล บุราสิทธิ์ 1 2543 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๓๙ เด็กชาย สิทธิไกร ภูดีวี 10 2543 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๔๐ เด็กชาย อภิโชค สุวรรณเลิศ 8 2543 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๔๑ เด็กชาย อาทิตย์ ภูคงสด 2 2543 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๔๒ เด็กหญิง กุลนารี มีชัยมาตร 9 2543 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๔๓ เด็กหญิง นริศรา พวงเกตุ 5 2543 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๔๔ เด็กหญิง บุญญารัตน์ เชี่ยวภูเขียว 4 2543 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๔๕ เด็กหญิง ปริญญา ราชาไกร 8 2543 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๔๖ เด็กหญิง ปรีณา เขตบุญพร้อม 12 2543 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๔๗ เด็กหญิง ปิยะฉัตร ผันศรี 4 2543 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๔๘ เด็กหญิง พรชิตา ภูมิพันธ์ 1 2543 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๔๙ เด็กหญิง พัณณิตา สัตราศรี 12 2543 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๕๐ เด็กหญิง พิราอร พลาศรี 6 2543 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๕๑ เด็กหญิง เรวดี ขันธุแสง 8 2543 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๕๒ เด็กหญิง อ้อมขวัญ อ่อนสด 8 2543 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๕๓ เด็กชาย ไกรสิทธิ์ สันวิลาศ 2 2544 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๕๔ เด็กชาย ณัชพล ยุบลศิริ 12 2544 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๕๕ เด็กชาย ดนัย ชายเชิด 1 2544 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๕๖ เด็กชาย ไตรภพ ฉรวยศรี 10 2544 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๕๗ เด็กชาย ทานุมาศ แก้วคำจันทร์ 2 2544 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๕๘ เด็กชาย ธนดล ขันธุแสง 3 2544 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๕๙ เด็กชาย นุติ เข็ญกุล 6 2544 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๖๐ เด็กชาย บัญชา อุ่นคำศรี 1 2544 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๖๑ เด็กชาย พีรพัฒน์ กองคำ 6 2544 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๖๒ เด็กชาย พีรภาส กองคำ 6 2544 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๖๓ เด็กชาย อติราช ชะนะศึก 11 2544 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๖๔ เด็กชาย อนุวัฒน์ ขันธุแสง 6 2544 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๖๕ เด็กหญิง ดรุณี ละดาศรี 5 2544 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๖๖ เด็กหญิง ปภัสรา แสงกล้า 8 2544 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๖๗ เด็กหญิง เมวิญา หัดจรวย 7 2544 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๖๘ เด็กหญิง วิภา ไชยสิทธิ์ 1 2544 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๖๙ เด็กหญิง อุมาวดี อ่องบดี 8 2544 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๗๐ เด็กหญิง กนกนิภา ดีระสา 10 2545 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๗๑ เด็กหญิง สิทธินันท์ ฤดีวี 8 2545 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๗๒ เด็กหญิง สิริมา ขันธุแสง 3 2545 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๗๓ เด็กชาย พงษกร อังศรี 3 2546 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๗๔ เด็กหญิง กัญญารัตน์ อัตโคตร 2 2546 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๗๕ เด็กหญิง พรรณิภา สังคหิรัญ 2 2546 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๗๖ เด็กหญิง วันวิสา ป้อมศิลา 5 2546 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โนนศิลา สหัสขันธ์ มงคลธรรมรังษี โนนศิลา สหัสขันธ์
กส ๖๖๕๖/๐๓๗๗ นาง บุหงา แสนปากดี 12 2497 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สมเด็จ สมเด็จ วีระวงศาวาส สมเด็จ สมเด็จ
กส ๖๖๕๖/๐๓๗๘ นาย สหพล แสนปากดี 4 2497 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สมเด็จ สมเด็จ วีระวงศาวาส สมเด็จ สมเด็จ
กส ๖๖๕๖/๐๓๗๙ นางสาว พรทิวา ทำนาเมือง 5 2504 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สมเด็จ สมเด็จ วีระวงศาวาส สมเด็จ สมเด็จ
กส ๖๖๕๖/๐๓๘๐ นาง อรุณี ศรีวรสาร 4 2505 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สมเด็จ สมเด็จ วีระวงศาวาส สมเด็จ สมเด็จ
กส ๖๖๕๖/๐๓๘๑ นางสาว นุชบา มูลรัตน์ 8 2541 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สมเด็จ สมเด็จ วีระวงศาวาส สมเด็จ สมเด็จ
กส ๖๖๕๖/๐๓๘๒ นางสาว รัชนิตา แซ่หลี 4 2541 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สมเด็จ สมเด็จ วีระวงศาวาส สมเด็จ สมเด็จ
กส ๖๖๕๖/๐๓๘๓ นาง อาภรณ์ เทพพุทธางกูร 2 2541 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สมเด็จ สมเด็จ วีระวงศาวาส สมเด็จ สมเด็จ
กส ๖๖๕๖/๐๓๘๔ นางสาว นิตยา นนฤชา 10 2541 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สมเด็จ สมเด็จ วีระวงศาวาส สมเด็จ สมเด็จ
กส ๖๖๕๖/๐๓๘๕ นางสาว ศุลีพร โสดามรรค 8 2541 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สมเด็จ สมเด็จ วีระวงศาวาส สมเด็จ สมเด็จ
กส ๖๖๕๖/๐๓๘๖ เด็กหญิง ชญานิน วิชัยแสง 3 2544 โรงเรียนโนนแหลมทอง โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ วารีวัน หมูม่น สมเด็จ
กส ๖๖๕๖/๐๓๘๗ เด็กหญิง ชญานิศ วิชัยแสง 4 2544 โรงเรียนโนนแหลมทอง โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ วารีวัน หมูม่น สมเด็จ
กส ๖๖๕๖/๐๓๘๘ เด็กหญิง ณัฐชา แสนวงศ์ 6 2544 โรงเรียนโนนแหลมทอง โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ วารีวัน หมูม่น สมเด็จ
กส ๖๖๕๖/๐๓๘๙ เด็กหญิง น้ำฝน มูลทิพย์ 9 2544 โรงเรียนโนนแหลมทอง โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ วารีวัน หมูม่น สมเด็จ
กส ๖๖๕๖/๐๓๙๐ เด็กหญิง อมรรัตน์ อุฒตะพัฒน์ 5 2544 โรงเรียนโนนแหลมทอง โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ วารีวัน หมูม่น สมเด็จ
กส ๖๖๕๖/๐๓๙๑ เด็กชาย เจษฎาภร สอนบุญตา 10 2544 โรงเรียนบ้านดงไร่ โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ วารีวัน หมูม่น สมเด็จ
กส ๖๖๕๖/๐๓๙๒ เด็กชาย อภิชัย แสงจันทร์ 11 2544 โรงเรียนบ้านดงไร่ โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ วารีวัน หมูม่น สมเด็จ
กส ๖๖๕๖/๐๓๙๓ เด็กหญิง รุ่งญดา อำไพร 8 2544 โรงเรียนบ้านดงไร่ โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ วารีวัน หมูม่น สมเด็จ
กส ๖๖๕๖/๐๓๙๔ เด็กชาย ภมร ไลยะมาร 6 2545 โรงเรียนบ้านดงไร่ โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ วารีวัน หมูม่น สมเด็จ
กส ๖๖๕๖/๐๓๙๕ เด็กชาย วิศรุต สมนึก 6 2545 โรงเรียนบ้านดงไร่ โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ วารีวัน หมูม่น สมเด็จ
กส ๖๖๕๖/๐๓๙๖ เด็กชาย สุวัฒน์ รักชนาท 3 2545 โรงเรียนบ้านดงไร่ โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ วารีวัน หมูม่น สมเด็จ
กส ๖๖๕๖/๐๓๙๗ เด็กหญิง กัญญาณัฐ ชริชน 3 2545 โรงเรียนบ้านดงไร่ โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ วารีวัน หมูม่น สมเด็จ
กส ๖๖๕๖/๐๓๙๘ เด็กหญิง ทิพวรรณ สาคูณ 9 2545 โรงเรียนบ้านดงไร่ โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ วารีวัน หมูม่น สมเด็จ
กส ๖๖๕๖/๐๓๙๙ เด็กหญิง ยุพเรศ วชิรมโนวาทย์ 9 2545 โรงเรียนบ้านดงไร่ โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ วารีวัน หมูม่น สมเด็จ
กส ๖๖๕๖/๐๔๐๐ เด็กหญิง รัญชนา หอดขุนทด 4 2545 โรงเรียนบ้านดงไร่ โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ วารีวัน หมูม่น สมเด็จ
กส ๖๖๕๖/๐๔๐๑ เด็กหญิง สุวนันท์ เจริญจิตต์ 7 2545 โรงเรียนบ้านดงไร่ โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ วารีวัน หมูม่น สมเด็จ
กส ๖๖๕๖/๐๔๐๒ เด็กชาย ณัฐพงษ์ สาระขันธ์ 5 2545 โรงเรียนบ้านดงแหลม หมูม่น สมเด็จ วารีวัน หมูม่น สมเด็จ
กส ๖๖๕๖/๐๔๐๓ เด็กหญิง นริสา เสนคะ 6 2545 โรงเรียนบ้านดงแหลม หมูม่น สมเด็จ วารีวัน หมูม่น สมเด็จ
กส ๖๖๕๖/๐๔๐๔ เด็กหญิง วันริสา ช่วยเอื้อมา 8 2545 โรงเรียนบ้านดงแหลม หมูม่น สมเด็จ วารีวัน หมูม่น สมเด็จ
กส ๖๖๕๖/๐๔๐๕ นาย พงศธร มุกรักษ์ 8 2525 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสรวง หนองกุงศรี หนองสวง หนองสรวง หนองกุงศรี
กส ๖๖๕๖/๐๔๐๖ นาย ทัดพงษ์ พรมคำมูล 6 2541 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสรวง หนองกุงศรี หนองสวง หนองสรวง หนองกุงศรี
กส ๖๖๕๖/๐๔๐๗ นาย นรชน องคกาศ 12 2541 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสรวง หนองกุงศรี หนองสวง หนองสรวง หนองกุงศรี
กส ๖๖๕๖/๐๔๐๘ นาย วีระชัย อุตรดิษฐ์ 9 2541 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสรวง หนองกุงศรี หนองสวง หนองสรวง หนองกุงศรี
กส ๖๖๕๖/๐๔๐๙ นาย คชภัค จำเริญบุญ 8 2541 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสรวง หนองกุงศรี หนองสวง หนองสรวง หนองกุงศรี
กส ๖๖๕๖/๐๔๑๐ นาย อัมรินทร์ ภูอาลัย 7 2541 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสรวง หนองกุงศรี หนองสวง หนองสรวง หนองกุงศรี
กส ๖๖๕๖/๐๔๑๑ นาย อาทิตย์ ภูนิคม 10 2541 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสรวง หนองกุงศรี หนองสวง หนองสรวง หนองกุงศรี
กส ๖๖๕๖/๐๔๑๒ นางสาว จุฬาลักษณ์ ยานสุวรรณ์ 7 2541 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสรวง หนองกุงศรี หนองสวง หนองสรวง หนองกุงศรี
กส ๖๖๕๖/๐๔๑๓ นางสาว ประภัสสร คงไคล้ 12 2541 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสรวง หนองกุงศรี หนองสวง หนองสรวง หนองกุงศรี
กส ๖๖๕๖/๐๔๑๔ นางสาว พัชราภรณ์ บุญหล้า 6 2541 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสรวง หนองกุงศรี หนองสวง หนองสรวง หนองกุงศรี
กส ๖๖๕๖/๐๔๑๕ นางสาว เยาวลักษณ์ ภูบรม 9 2541 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสรวง หนองกุงศรี หนองสวง หนองสรวง หนองกุงศรี
กส ๖๖๕๖/๐๔๑๖ นางสาว อรญา หาวิสา 8 2541 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสรวง หนองกุงศรี หนองสวง หนองสรวง หนองกุงศรี
กส ๖๖๕๖/๐๔๑๗ เด็กหญิง เบญจมาศ ธรรมนาม 3 2542 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสรวง หนองกุงศรี หนองสวง หนองสรวง หนองกุงศรี
กส ๖๖๕๖/๐๔๑๘ เด็กหญิง วิลาวรรณ พิณสา 3 2542 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสรวง หนองกุงศรี หนองสวง หนองสรวง หนองกุงศรี
กส ๖๖๕๖/๐๔๑๙ เด็กหญิง สุกัญญา อดทน 5 2542 โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม หนองสรวง หนองกุงศรี หนองสวง หนองสรวง หนองกุงศรี
กส ๖๖๕๖/๐๔๒๐ นางสาว โยธกา ระมาเลิศ 2 2538 โรงเรียนโนนคำวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ ปทุมรังษี ภูแล่นช้าง นาคู
กส ๖๖๕๖/๐๔๒๑ นางสาว ชนิดา พลเยี่ยม 12 2539 โรงเรียนโนนคำวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ ปทุมรังษี ภูแล่นช้าง นาคู
กส ๖๖๕๖/๐๔๒๒ นางสาว ธิดารัตน์ การพิรมย์ 6 2539 โรงเรียนโนนคำวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ ปทุมรังษี ภูแล่นช้าง นาคู
กส ๖๖๕๖/๐๔๒๓ นางสาว ปณิสรา โชติรื่น 9 2539 โรงเรียนโนนคำวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ ปทุมรังษี ภูแล่นช้าง นาคู
กส ๖๖๕๖/๐๔๒๔ นางสาว ปภาพินท์ พลเยี่ยม 9 2539 โรงเรียนโนนคำวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ ปทุมรังษี ภูแล่นช้าง นาคู
กส ๖๖๕๖/๐๔๒๕ นางสาว ปวีณา ศรีโยธา 8 2539 โรงเรียนโนนคำวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ ปทุมรังษี ภูแล่นช้าง นาคู
กส ๖๖๕๖/๐๔๒๖ นางสาว พนิดา เอกพันธุ์ 4 2539 โรงเรียนโนนคำวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ ปทุมรังษี ภูแล่นช้าง นาคู
กส ๖๖๕๖/๐๔๒๗ นางสาว พรรณทิพย์ อนุมาต 7 2539 โรงเรียนโนนคำวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ ปทุมรังษี ภูแล่นช้าง นาคู
กส ๖๖๕๖/๐๔๒๘ นางสาว รังสีมา อรัญหล้า 6 2539 โรงเรียนโนนคำวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ ปทุมรังษี ภูแล่นช้าง นาคู
กส ๖๖๕๖/๐๔๒๙ นางสาว รัชนี สารพัฒน์ 8 2539 โรงเรียนโนนคำวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ ปทุมรังษี ภูแล่นช้าง นาคู
กส ๖๖๕๖/๐๔๓๐ นางสาว วรากร มูลประเสริฐ 9 2539 โรงเรียนโนนคำวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ ปทุมรังษี ภูแล่นช้าง นาคู
กส ๖๖๕๖/๐๔๓๑ นางสาว วรินดา มูลประเสริฐ 9 2539 โรงเรียนโนนคำวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ ปทุมรังษี ภูแล่นช้าง นาคู
กส ๖๖๕๖/๐๔๓๒ นางสาว อภิญญาลักษณ์ พลกุล 8 2539 โรงเรียนโนนคำวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ ปทุมรังษี ภูแล่นช้าง นาคู
กส ๖๖๕๖/๐๔๓๓ นางสาว อัมพร แก้วมะณี 10 2539 โรงเรียนโนนคำวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ ปทุมรังษี ภูแล่นช้าง นาคู
กส ๖๖๕๖/๐๔๓๔ นางสาว อารยา โต่งจันทร์ 8 2539 โรงเรียนโนนคำวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ ปทุมรังษี ภูแล่นช้าง นาคู
กส ๖๖๕๖/๐๔๓๕ นาย ธนพล แสงสลวย 10 2539 โรงเรียนโนนคำวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ ปทุมรังษี ภูแล่นช้าง นาคู
กส ๖๖๕๖/๐๔๓๖ นาย มนัส อาษาสิทธิ์ 3 2539 โรงเรียนโนนคำวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ ปทุมรังษี ภูแล่นช้าง นาคู
กส ๖๖๕๖/๐๔๓๗ นาย สมพูน โชติรื่น 7 2539 โรงเรียนโนนคำวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ ปทุมรังษี ภูแล่นช้าง นาคู

สำนักเรียน คณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ)
ส่งสอบ ๕๕๘ คน ขาดสอบ ๑๑๑ คน คงสอบ ๔๔๗ คน สอบได้ ๑๘๑ คน สอบตก ๒๖๖ คน
รอ ๖๖๕๖/๐๐๐๑ นางสาว กมลชนก อิงคประเสริฐ 3 2534 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๐๒ นางสาว กรรณิการ์ บุตรช่วง 3 2536 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๐๓ นาย กริช หอมไกล 1 2537 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๐๔ นางสาว กัญญาณัฐ สวัสเอื้อ 9 2519 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๐๕ นางสาว กิ่งแก้ว สิทธิสาร 6 2534 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๐๖ นางสาว กิตติภรณ์ ทองเพ็ชร 5 2527 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๐๗ นาง กุลฉัตร แก้วเพชร 4 2521 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๐๘ นางสาว กุหลาบ กองพิธี 11 2520 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๐๙ นางสาว เกสร สุพร 10 2534 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๑๐ นางสาว แก่นจันทร์ อทุมชาย 5 2520 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๑๑ นางสาว เขมิกา ชินศิลาเกษ 7 2529 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๑๒ นางสาว จตุพร ไชยสิงห์ 4 2529 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๑๓ นางสาว จรุงภรณ์ กลางบุรัมย์ 4 2522 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๑๔ นางสาว จิดาภา เพ็ญจันทร์ 3 2523 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๑๕ นางสาว ชัยยา สีสาร 8 2527 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๑๖ นางสาว ชุรีพร เปลือยหนองแข้ 10 2525 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๑๗ นางสาว ญานิศา นาดอนดู่ 2 2524 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๑๘ นางสาว ฐิติญาภรณ์ อินทสุวรรณ 8 2519 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๑๙ นางสาว ณัชชลิดา ขันนอก 2 2531 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๒๐ นางสาว ดาณิชา กุลพิรักษ์ 5 2522 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๒๑ นาง ดาราวรรณ โสมนัส 7 2522 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๒๒ นางสาว ติ๋ม เศษวงค์ 9 2510 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๒๓ นาย ถาวร ทะวะลัย 6 2520 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๒๔ นางสาว ทิพวรรณ โปมินทร์ 9 2533 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๒๕ นาง ทุเรียน พลจุรี 6 2512 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๒๖ นาย เทอดศักดิ์ สีสาร 5 2526 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๒๗ นางสาว เทียมตะวัน เวียงดอนก่อ 3 2526 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๒๘ นาย ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี 9 2517 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๒๙ นางสาว นฤมล โพธิ์ภักดี 2 2532 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๓๐ นางสาว นิรัญญา บัวแก้ว 4 2535 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๓๑ นาย บรรจง ลาวะลี 3 2527 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๓๒ นาย บรรเทา ไชยโคตร 11 2491 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๓๓ นาง บุญมี ปัสจุโส 6 2510 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๓๔ นาง บุญรักษ์ บุญยัสสะ 4 2506 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๓๕ นางสาว บุดดา สีหานาม 11 2522 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๓๖ นางสาว บุหรัน กมลเลิศ 4 2528 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๓๗ นาง ปราณี ปะนันโต 7 2520 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๓๘ นางสาว ปราณี ตัณโห 9 2533 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๓๙ นางสาว ปัทมา วิชระอนนท์ 12 2530 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๔๐ นางสาว ปาจารีย์ หอมไกล 8 2539 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๔๑ นางสาว พรพิมล สมภาร 4 2529 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๔๒ นางสาว พรสกุล บุตรา 5 2533 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๔๓ นางสาว พวงเพชร เนตรครุฑ 9 2519 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๔๔ นางสาว พัชรพร สารพล 4 2526 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๔๕ นาย พัฒนวัฒน์ ทะวะลัย 3 2529 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๔๖ นางสาว เพ็ญพร กลางโนนงิ้ว 4 2526 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๔๗ นางสาว เพ็ญวิภา เสงี่ยมทรัพย์ 6 2525 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๔๘ นาง ภวรัญชน์ คำจันทร์รัตน์ 6 2519 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๔๙ นางสาว ภัชฎากร ไชยยนต์ 1 2522 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๕๐ นางสาว ภัชรินทร์ คำแหงพล 7 2530 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๕๑ นางสาว มุกดา กุลสุวรรณ 11 2532 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๕๒ นาย ไมตรี สมพงษ์ผึ้ง 7 2503 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๕๓ นางสาว รัชดาภรณ์ ผือโย 10 2529 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๕๔ นาย รัศมี ศรีสนาม 3 2520 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๕๕ นาง ราตรี สุขสมร 7 2511 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๕๖ นางสาว ราตรี ศรีธรณ์ 4 2524 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๕๗ นางสาว วราภรณ์ ปัสสาสัย 12 2519 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๕๘ นาง วันเพ็ญ สืบเมืองซ้าย 3 2513 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๕๙ นาง วาสนา ดอนขันธ์ 11 2505 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๖๐ นางสาว วิชุดา นาชัยฤทธิ์ 11 2535 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๖๑ นางสาว ศิริพรรณ พิมทา 11 2531 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๖๒ นาง สมร ศิวิแว่น 2 2509 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๖๓ นาง สมหมาย จันทร์โส 5 2527 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๖๔ นาย สมัคร ฟ้าลี 4 2532 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๖๕ นางสาว สำรวย ศรีทอง 8 2514 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๖๖ นางสาว สุทธิลักษณ์ เคนสีแก้ว 9 2532 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๖๗ นางสาว สุทัศ หงส์สิงห์ 2 2515 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๖๘ นาง สุปราณี หอมไกล 2 2510 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๖๙ นางสาว สุพรรณี ผกาพันธ์ 8 2523 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๗๐ นางสาว สุภาพร แสนชมภู 2 2521 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๗๑ นาง หนูคล้าย ศรีหงส์ 5 2507 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๗๒ นาย อนุรักษ์ หมื่นสา 9 2531 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๗๓ นางสาว อภิญญา ชัยมาตย์ 4 2510 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๗๔ นางสาว อภิญญารัตน์ ชมภูวิเศษ 10 2531 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๗๕ นาย อภิวัฒน์ ชาล่าม 4 2535 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๗๖ นาย อภิวิชญ์ ศักดิ์ศรีเท้า 5 2514 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๗๗ นาง อรัญญา แก้วดี 1 2525 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๗๘ นาง อุดร ระหา 4 2510 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๗๙ นาย อุดร เทพบุรี 9 2526 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด เหนือ ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๘๐ เด็กชาย กมล ทบจันทร์ 5 2544 โรงเรียนสหคามวิทยาคาร ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน บึงพระลานชัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๘๑ เด็กหญิง กมลรัตน์ อาจหาญ 9 2544 โรงเรียนสหคามวิทยาคาร ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน บึงพระลานชัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๘๒ เด็กหญิง ธัญญาภร บุญสาย 8 2544 โรงเรียนสหคามวิทยาคาร ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน บึงพระลานชัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๘๓ เด็กหญิง นวฤดา อนันตัง 10 2544 โรงเรียนสหคามวิทยาคาร ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน บึงพระลานชัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๘๔ เด็กหญิง ปิยาภัสร์ สิงห์จันทร์ 8 2544 โรงเรียนสหคามวิทยาคาร ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน บึงพระลานชัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๘๕ เด็กชาย พงศธร บรรดร 9 2544 โรงเรียนสหคามวิทยาคาร ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน บึงพระลานชัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๘๖ เด็กหญิง วรัตดา เพียรชำนิ 9 2544 โรงเรียนสหคามวิทยาคาร ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน บึงพระลานชัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๘๗ เด็กหญิง ศศิวิมล ฤทธิญาณ 4 2545 โรงเรียนสหคามวิทยาคาร ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน บึงพระลานชัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๘๘ เด็กชาย ศิริโรจน์ นามโคตร 1 2545 โรงเรียนสหคามวิทยาคาร ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน บึงพระลานชัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๘๙ เด็กชาย สุทธิพงษ์ พรพล 3 2545 โรงเรียนสหคามวิทยาคาร ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน บึงพระลานชัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๙๐ เด็กหญิง สุภัสสร ยอดสำโรง 7 2542 โรงเรียนสหคามวิทยาคาร ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน บึงพระลานชัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๙๑ เด็กหญิง สุภาวดี แก้วมณี 9 2544 โรงเรียนสหคามวิทยาคาร ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน บึงพระลานชัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๙๒ เด็กหญิง กมลวรรณ อยู่สินธุ์ 4 2542 โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ อีง่อง จตุรพักตรพิมาน บึงพระลานชัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๙๓ นางสาว จิตราภา แข็งฉลาด 11 2541 โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ อีง่อง จตุรพักตรพิมาน บึงพระลานชัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๙๔ เด็กหญิง จินดารัตน์ สุขจิตร 9 2542 โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ อีง่อง จตุรพักตรพิมาน บึงพระลานชัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๙๕ เด็กหญิง ชนิดา นามเกาะ 3 2544 โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ อีง่อง จตุรพักตรพิมาน บึงพระลานชัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๙๖ นางสาว ณัฐธิดา ศักดิ์ศรีท้าว 10 2541 โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ อีง่อง จตุรพักตรพิมาน บึงพระลานชัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๙๗ เด็กหญิง นิดา แสนบุญ 8 2544 โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ อีง่อง จตุรพักตรพิมาน บึงพระลานชัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๙๘ เด็กหญิง ปิยพร สาสีเสาร์ 6 2544 โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ อีง่อง จตุรพักตรพิมาน บึงพระลานชัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๐๙๙ เด็กชาย ภิรมพร คะเนวัน 4 2544 โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ อีง่อง จตุรพักตรพิมาน บึงพระลานชัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๐๐ เด็กหญิง ศศิธร คำประเวศ 2 2542 โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ อีง่อง จตุรพักตรพิมาน บึงพระลานชัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๐๑ นาย อภินันท์ ไพวงศ์ 9 2541 โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ อีง่อง จตุรพักตรพิมาน บึงพระลานชัย ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๐๒ นาย กวีน สุวรรณ 12 2540 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก ป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๐๓ นางสาว กานต์มณี สายทา 6 2539 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก ป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๐๔ นาย กิตติพงษ์ อัตวิชา 5 2539 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก ป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๐๕ นาย กิตติพงษ์ มาโยธา 10 2538 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก ป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๐๖ เด็กหญิง ติรภัทร คำมาดี 11 2542 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก ป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๐๗ เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ศรีแย้ม 8 2542 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก ป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๐๘ นางสาว ชมัยพร จันทะคะมุด 5 2541 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก ป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๐๙ นาย ชลธาร โตมาชา 12 2540 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก ป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๑๐ เด็กหญิง ชลิตา พาหา 3 2542 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก ป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๑๑ นาย ณัฐนนท์ บุญพรมรินทร์ 7 2539 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก ป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๑๒ นาย นันทสิทธิ์ แก้วอมร 12 2540 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก ป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๑๓ นางสาว นิตยา วันธิกุล 3 2540 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก ป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๑๔ นาง นิตรดา แน่นอุดร 1 2512 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก ป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๑๕ นางสาว นิภาวรรณ กุสุมาล 5 2540 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก ป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๑๖ นาย พรมวิหาร แดนดงยิ่ง 11 2538 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก ป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๑๗ นางสาว พรรนิภา ผดุงกิจ 12 2538 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก ป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๑๘ นางสาว พรวิภา มีหนองใหญ่ 1 2539 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก ป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๑๙ นางสาว รัศมี จันทะสี 6 2538 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก ป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๒๐ เด็กหญิง วันวิสาข์ ยอดอินต๊ะ 5 2543 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก ป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๒๑ นางสาว วารี คารวะ 8 2541 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก ป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๒๒ นาย วีระพงษ์ พันสุรินทร์ 2 2538 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก ป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๒๓ นาย สิทธิชัย บุญทิพย์ 6 2541 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก ป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๒๔ เด็กชาย สุทธิพงษ์ เคนอ่ำ 1 2542 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก ป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๒๕ นางสาว สุพัตตรา ศิริงามรัมย์ 3 2538 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก ป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๒๖ นาย อภิเดช พันลำภักดิ์ 6 2531 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก ป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๒๗ นางสาว อรชุดา เทพวงศา 11 2539 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก ป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๒๘ นางสาว อารยา นาบำรุง 8 2540 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก ป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด
รอ ๖๖๕๖/๐๑๒๙ นางสาว จิราวรรณ เชื้อหมอดู 5 2540 โรงเรียนธงธานี ธงธานี ธวัชบุรี ป่าทรงธรรม ธงธานี ธวัชบุรี
รอ ๖๖๕๖/๐๑๓๐ นางสาว จุติพร ขุราษี 10 2539 โรงเรียนธงธานี ธงธานี ธวัชบุรี ป่าทรงธรรม ธงธานี ธวัชบุรี
รอ ๖๖๕๖/๐๑๓๑ นางสาว ทิพย์ภิยะ การีรัตน์ 1 2540 โรงเรียนธงธานี ธงธานี ธวัชบุรี ป่าทรงธรรม ธงธานี ธวัชบุรี
รอ ๖๖๕๖/๐๑๓๒ นางสาว นภสร มาตรา 1 2539 โรงเรียนธงธานี ธงธานี ธวัชบุรี ป่าทรงธรรม ธงธานี ธวัชบุรี
รอ ๖๖๕๖/๐๑๓๓ นางสาว นิรชา อบเชย 3 2539 โรงเรียนธงธานี ธงธานี ธวัชบุรี ป่าทรงธรรม ธงธานี ธวัชบุรี
รอ ๖๖๕๖/๐๑๓๔ นางสาว ปริยากร กองแก้ว 8 2540 โรงเรียนธงธานี ธงธานี ธวัชบุรี ป่าทรงธรรม ธงธานี ธวัชบุรี
รอ ๖๖๕๖/๐๑๓๕ นางสาว พนิดา โคตภักดี 1 2541 โรงเรียนธงธานี ธงธานี ธวัชบุรี ป่าทรงธรรม ธงธานี ธวัชบุรี
รอ ๖๖๕๖/๐๑๓๖ นางสาว มัลลิกา โพธิ์ชัย 5 2539 โรงเรียนธงธานี ธงธานี ธวัชบุรี ป่าทรงธรรม ธงธานี ธวัชบุรี
รอ ๖๖๕๖/๐๑๓๗ เด็กหญิง ณัฐธิดา พึ่งประโคน 7 2544 โรงเรียนบ้านนาเมือง นาเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๓๘ เด็กหญิง ปวีณ์นุช สารพล 10 2544 โรงเรียนบ้านนาเมือง นาเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๓๙ เด็กหญิง ปวีณา เมชบุตร 9 2544 โรงเรียนบ้านนาเมือง นาเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๔๐ เด็กหญิง เพ็ญประภา คำนิล 10 2544 โรงเรียนบ้านนาเมือง นาเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๔๑ เด็กหญิง ภัทราพร สุทธิประภา 11 2544 โรงเรียนบ้านนาเมือง นาเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๔๒ เด็กชาย สิทธิพล พาหา 1 2545 โรงเรียนบ้านนาเมือง นาเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๔๓ เด็กหญิง สุดที่รัก จิตต์ณรงค์ 6 2544 โรงเรียนบ้านนาเมือง นาเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๔๔ นางสาว ขวัญแก้ว หลุบเลา 11 2541 โรงเรียบบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา นาเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๔๕ นางสาว ณัฐทยามาศ คล่องขยัน 12 2541 โรงเรียบบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา นาเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๔๖ เด็กหญิง ณัฐพร คำโคตรสูนย์ 7 2545 โรงเรียบบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา นาเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๔๗ เด็กหญิง ธารารัตน์ นาเมืองรักษ์ 9 2545 โรงเรียบบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา นาเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๔๘ เด็กชาย ธีรวัฒน์ สวัสดิ์นะที 3 2542 โรงเรียบบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา นาเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๔๙ เด็กหญิง นิชาลี นาคคำแหง 3 2542 โรงเรียบบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา นาเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๕๐ เด็กหญิง ปนัดดา จ่าหล้า 4 2546 โรงเรียบบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา นาเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๕๑ เด็กชาย พรเทพ สัตวุธ 1 2544 โรงเรียบบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา นาเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๕๒ เด็กชาย พิเชษฐ์ สุทธิประภา 2 2542 โรงเรียบบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา นาเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๕๓ เด็กหญิง ภัทรดา ดุจนาคี 11 2545 โรงเรียบบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา นาเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๕๔ นาย วิเชียร คล่องขยัน 2 2513 โรงเรียบบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา นาเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๕๕ เด็กหญิง สมฤทัย เดชบุญ 4 2544 โรงเรียบบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา นาเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๕๖ นางสาว สุพัตรา กาสีพลู 8 2541 โรงเรียบบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา นาเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๕๗ เด็กชาย อนุชิต เหมรา 2 2543 โรงเรียบบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา นาเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๕๘ เด็กหญิง อมรรัตน์ อิธิมา 9 2543 โรงเรียบบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา นาเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๕๙ เด็กชาย อาทิตย์ ภูมิพันธ์ 6 2544 โรงเรียบบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา นาเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๖๐ เด็กหญิง กนกพร พูนเพิ่ม 8 2542 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ขวัญเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๖๑ เด็กชาย เกรียงศักดิ์ พาดทองหลาง 10 2543 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ขวัญเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๖๒ เด็กหญิง จิราพร จันทภูมิ 4 2543 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ขวัญเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๖๓ เด็กหญิง น้ำทิพย์ เข็มมา 3 2543 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ขวัญเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๖๔ เด็กหญิง ปฏิญญา โพธิชาราช 6 2543 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ขวัญเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๖๕ เด็กหญิง ปุณณดา หลักกำแพง 6 2542 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ขวัญเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๖๖ เด็กหญิง พัฒนวดี แสงกุดเรือ 5 2542 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ขวัญเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๖๗ เด็กหญิง พิทยารัตน์ ไกรยสินธุ์ 6 2542 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ขวัญเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๖๘ เด็กชาย พีระพัฒน์ อามาตมุลตรี 11 2542 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ขวัญเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๖๙ เด็กหญิง เยาวพา เครือวัลย์ 4 2543 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ขวัญเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๗๐ เด็กหญิง วริศรา บุญแดง 12 2543 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ขวัญเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๗๑ เด็กหญิง วันวิสา คำรัง 12 2542 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ขวัญเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๗๒ เด็กหญิง ศยามล อ่อนสี 8 2542 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ขวัญเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๗๓ เด็กหญิง สิริมา สิทธิศาสตร์ 10 2543 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ขวัญเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๗๔ นาย จตุรงค์ สอนผา 9 2541 โรงเรียนเสลภูมิ ขวัญเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๗๕ นางสาว จันทรเพ็ญ จันพวง 8 2541 โรงเรียนเสลภูมิ ขวัญเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๗๖ นาย ชัชวาล ปัสสาวะเท 6 2541 โรงเรียนเสลภูมิ ขวัญเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๗๗ นางสาว นันทิดา สินธุเขต 10 2541 โรงเรียนเสลภูมิ ขวัญเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๗๘ นางสาว เบญจวรรณ บุญไชย 10 2538 โรงเรียนเสลภูมิ ขวัญเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๗๙ นางสาว มะลิวรรณ ประจำทอง 3 2540 โรงเรียนเสลภูมิ ขวัญเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๘๐ นางสาว สุวรรณ ทิวาพัฒน์ 5 2541 โรงเรียนเสลภูมิ ขวัญเมือง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ
รอ ๖๖๕๖/๐๑๘๑ นางสาว นิตยา โคตสิน 12 2525 โรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์ กลาง เสลภูมิ มิ่งเมือง กลาง เสลภูมิ

รับรองตามนี้
(พระเทพเจติยาจารย์)
เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง